Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 januari 2017

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 1 december 2016, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Verelst, J.-M., substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket Brussel, aangewezen tot dire Het be

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009595
pub.
02/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009595

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 18/01/2017 numac 2016000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van brandpreventieverslag type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Fonds social Maribel" voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016036679 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201038 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Verelst, J.-M., substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket Brussel, aangewezen tot directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, voor een termijn van vijf jaar. Betrokkene oefent zijn ambt uit op voltijdse basis.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^