Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2016 : - is de heer Gillijns, F., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. - dat in werking treedt - dat in werk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016204556
pub.
09/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204556

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2016 : - is de heer Gillijns, F., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging dewelke niet mag gebeuren voor 1 oktober 2016, is de heer Malagnini, R., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik, aangewezen tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket voor een termijn van vijf jaar. - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Nouwynck, L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot eerste advocaat-generaal bij dit hof, voor een termijn van drie jaar. - is de heer Visart de Bocarmé, C., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen als directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie, voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 september 2016. - dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad : - is een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Timperman, M., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, als afgevaardigde van de Minister van Justitie in van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. - is de heer Verelst, J.-M., substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket te Brussel, aangewezen als lid van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, in de hoedanigheid van afgevaardigde van de Minister van Justitie.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016014260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016009446 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Herve van het vredegerecht van het eerste kanton Verviers naar de zetel Verviers van het eerste kanton Verviers type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepat sluiten is de heer Gérard, R., vrederechter van het kanton Hamoir, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^