Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016 is de heer Theunis, B., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket op datum van 5 februari 20 Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016206436
pub.
06/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206436

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016018375 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging, wat de meldingsplicht betreft, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, B, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten is de heer Theunis, B., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket op datum van 5 februari 2017.

Bij koninklijke besluiten van 21 november 2016 : - waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, dewelke niet mag gebeuren voor 1 februari 2017 is Mevr.

Fruy, C., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof voor een termijn van drie jaar. - is de benoeming van de heer Goldsmith, N., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 januari 2017.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017020167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de verzekerings- en herverzekeringsonder type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003451 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd te type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021096 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met a sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Déome, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2017.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^