Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 april 2017

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2016, is de heer De Houwer, L., substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven, opdracht gegeven om bij het federaal parket de opdrachten van het openbaar ministerie tijdelijk Bij mi

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017030235
pub.
14/04/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030235

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017200698 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 26/10/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017200694 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 25 van de organisatieafdelingen 09 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 26/10/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017200696 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 26/10/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017200695 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016. type ministerieel besluit prom. 26/10/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017200699 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 26/10/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017200693 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma's 01 van organisatieafdelingen 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 26/10/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016036573 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer en houdende ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk sluiten, is de heer De Houwer, L., substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven, opdracht gegeven om bij het federaal parket de opdrachten van het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen voor de duur van één jaar met ingang van 2 november 2016.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Fonds social Maribel" voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016036679 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201038 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, is de opdracht om bij het federaal parket de opdrachten van het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen, verleend aan de heer Nevens, K., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, verlengd voor een duur van een jaar met ingang van 1 december 2016.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^