Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2017 `s avonds, is tijdelijk een einde gesteld aan de functies van Mevr. Gravet, M., griffier bij het arbeidshof te Brussel. Betrokke Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017031542
pub.
23/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031542

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2017 `s avonds, is tijdelijk een einde gesteld aan de functies van Mevr. Gravet, M., griffier bij het arbeidshof te Brussel.

Betrokkene mag haar aanspraak op tijdelijk vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 2 november 2017, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Buckinx, J., stagiair in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 november 2017, in werking tredend op 22 maart 2018 `s avonds, is Mevr. De Raet, A., griffier bij de Franstalige politierechtbank Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 november 2017, uitwerking hebbend met ingang van 14 oktober 2017 `s avonds, is de heer Blanche, M., hoofdsecretaris bij het parket Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017, worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 augustus 2017, waarbij Mevr. Kam, L., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, benoemd werd tot griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, de woorden "bij de arbeidsrechtbank Antwerpen", vervangen door "bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen".

Bij ministeriële besluiten van 13 november 2017 : - is aan Mevr. Allard de Bihl, S., griffier-hoofd van dienst bij de Franstalige politierechtbank te Brussel, tijdelijk opdracht gegeven in de klasse A3 met de titel van stafdirecteur bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Groyne, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket Luik te vervullen aan : - Mevr. Corbusier, S., assistent bij dit parket, afdeling Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Smal, C., assistent bij dit parket, afdeling Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Halleux, C., medewerker bij dit parket, afdeling Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het arbeidsauditoraat Brussel te vervullen aan : - Mevr. Cuvelier, V., assistent bij dit auditoraat.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Naveau, C., assistent bij dit auditoraat.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Petiau, N., assistent bij dit auditoraat.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^