Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 november 2016, is de heer Buyle P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor e Deze m

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017205031
pub.
03/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205031

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 november 2016, is de heer Buyle P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2017.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2017, dat in werking treedt op 31 oktober 2017 's avonds, is mevr. Luyckx M., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, dat in werking treedt op 31 oktober 2017 's avonds, is de heer Ver Elst-Reul L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2017, die in werking treden op 31 oktober 2017 's avonds, - is aan de heer Dassen M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beveren.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Pintelon R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Oostende.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017, dat in werking treedt op 31 oktober 2017 's avonds, is het aan de heer Blomme Fr., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, dat in werking treedt op 31 oktober 2017 's avonds, is de heer De Boos L., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^