Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 februari 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2017 : - is de aanwijzing van Mevr. Pellens, L., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd - is de aa

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018010512
pub.
06/02/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010512

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2017 : - is de aanwijzing van Mevr. Pellens, L., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 13 februari 2018; - is de aanwijzing van Mevr. Lanssens, Ch., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 februari 2018.

Bij koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 houdende toekenning van de dotatie voor 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017206553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidinge type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017206554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2018030143 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 23/01/2018 numac 2018010046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 sluiten, is de aanwijzing van de heer Lizin, D., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 maart 2018.

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018030158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de nationale raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 24/01/2018 numac 2017013473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificaties en de loonvoorwaarden voor d type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 24/01/2018 numac 2018200044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018030160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de rechtskundig bijzitter van de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Delissen, I., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 februari 2018.

Bij koninklijk besluit van 11 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018030271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 126, § 2, 5°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie sluiten, is de aanwijzing van de heer Waterschoot, P., substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 februari 2018.

Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2018 : - is de aanwijzing van de heer Claes, F., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 5 maart 2018; - is de aanwijzing van de heer Funck, J.-F., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 2018; - is de aanwijzing van de heer Van der Flaas, P., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 februari 2018.

Bij koninklijke besluiten van 16 januari 2018 : - is de aanwijzing van Mevr. Rogiest, V., substituut-procureur des konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 maart 2018; - is de aanwijzing van de heer Dederen, J.-R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 maart 2018; - is de aanwijzing van Mevr. Cornet d'Elzius de Peissant (gravin), R., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 januari 2018.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de r type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van A.S.T.R.I.D. sluiten, is de benoeming van Mevr.

Alexandre, V. tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 21 januari 2018.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^