Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, - dat uitwerking heeft op 31 maart 2018 's avonds, is de heer Piret B., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensi - is aan de h

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012229
pub.
25/05/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012229

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, - dat uitwerking heeft op 31 maart 2018 's avonds, is de heer Piret B., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Balleux L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Namen, afdeling Dinant. - is de aanwijzing van mevr. Honnorez A., substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 mei 2018.

Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2018, - dat in werking treedt op 31 mei 2018 's avonds, is aan de heer Grysolle M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van mevr. Kerzmann L. rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van twee jaar met ingang van 1 juni 2018. - is de aanwijzing van mevr. De Ridder J., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 juni 2018. - is de aanwijzing van mevr. Hertay Fr., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van twee jaar met ingang van 1 juni 2018.

Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2018, - dat in werking treedt op 31 mei 2018 's avonds, is het aan de heer Marechal P. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 mei 2018 's avonds, is het aan de heer Blondeau S. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne, eershalve te voeren. - is aan de heer Vercruysse J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Ieper.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 mei 2018 's avonds, is het aan de heer Delcarte J. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen eershalve te voeren. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van de heer Verbeeck Ch., hernieuwd voor een termijn met ingang van 18 februari 2018 en eindigend op 31 mei 2019 's avonds. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met uitwerking sedert 18 februari 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen van de heren: o De Bie P.; o Van der Biest F.; o Peelman M.; o Schoenmaeckers O.; o Clement W.; o Verlinden K. - is vernieuwd, met uitwerking sedert 18 februari 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen van de heren: o Van den Bosch Ph., voor een termijn eindigend op 31 januari 2019 's avonds. o Van Mechelen W., voor een termijn eindigend op 30 april 2020 's avonds. o Dierckx G., voor een termijn eindigend op 29 februari 2020 's avonds. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van de heer Kuylen W., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 maart 2018. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met uitwerking sedert 16 april 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van de heren: o Aguirre X.; o Straetmans J.; o Van Muylders M.; o Ryckaert L. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met uitwerking sedert 23 april 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van: o mevr. Mermans S.; o de heer Goossens K. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van de heren: o Malschaert A., voor een termijn met uitwerking sedert 16 april 2018 en eindigend op 31 december 2021 's avonds. o Vanderbeuken T., voor een termijn met uitwerking sedert 23 april 2018 en eindigend op 31 januari 2020 's avonds. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling: o Dendermonde: de heer Lybeert J, met ingang van 29 mei 2018; o Brugge: de heer Vanneste X., met ingang van 16 mei 2018; o Ieper: de heer Robyn P., met ingang van 23 mei 2018. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, vernieuwd van de heer De Schrijver F., voor een termijn met ingang van 30 mei 2018 en eindigend op 31 december 2020 's avonds. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Luik, van de heer Henry J., vernieuwd voor een termijn met ingang van 27 mei 2018 en eindigend op 31 maart 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018010927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van het pensioenreglement en het solidar type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018201174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de maatregelen tot bevordering van de w type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018201420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor S type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden sluiten, dat heden in werking treedt, is het mandaat van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven van de heer Fourie Ch., vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw, op zijn verzoek, voortijdig ter beschikking gesteld.

Betrokkene neemt de hoedanigheid van vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw opnieuw in.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten met betrekking tot de dierengezondheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten, dat uitwerking heeft op 1 mei 2018, is de heer Luyten S., vrederechter van het kanton Schilde, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Antwerpen, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten met betrekking tot de dierengezondheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten, waarvan het mandaat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is de heer Lemaire Ch., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik, aangewezen tot afdelingsauditeur bij dit auditoraat voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^