Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, is de heer Lannie E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben b Deze ma

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012394
pub.
04/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012394

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013826 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2017 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, lid 16 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor h type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclass sluiten, is de heer Lannie E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar me type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040907 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in d type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017040678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verloning en de andere arbeidsmodaliteiten i sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Allegaert M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2018.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017040868 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register va type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017014255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2018 's avonds, is mevr. Dreze F., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031706 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017206215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het charter van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017013921 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 23 november 2016 tot uitvoering van artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 326, § 2, h, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031695 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2017 aan het "Antimicrobial consumption and resistance in animals" type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017205874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031505 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat tot vaststelling van de regels en het bedrag van sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Lenaerts L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2018.

Bij koninklijk besluit van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017205809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die beho type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en d type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017040778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2018 's avonds, is de heer Declercq Ph., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2018, die in werking treden op 1 juli 2018 voor een termijn van één jaar, is de machtiging om hun ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, hernieuwd van: - de heer Lambert G., vrederechter van het tweede kanton Anderlecht; - mevr. Vanrobays B., vrederechter van het eerste kanton Brussel; - de heer Van Laethem J.-P., vrederechter van het kanton Andenne; - mevr. Pottiez Ch., vrederechter van het tweede kanton Bergen.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 04/06/2018 numac 2017206500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor het jaar 2 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018010320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verloning van de andere arbeidsmodaliteiten sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2018 's avonds, is aan de heer Danaux B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Namen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in B type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2018 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER" sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2018 's avonds, is de heer Van Lierde Ph., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012096 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030935 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattes type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van een herdenkingsstuk van 2 EURO, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de studentenopstand in mei 1968 type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018012089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van sluiten, dat in werking treedt op 23 juni 2018 's avonds, is het aan de heer Nalet J.-M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Dinant, eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^