Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2018, - is de heer Schuermans Fr., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 29 juni 2018. - is de - is de aanwi

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012405
pub.
06/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012405

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2018, - is de heer Schuermans Fr., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 29 juni 2018. - is de aanwijzing van de heer Van Cauteren P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2018. - is de aanwijzing van mevr. Lieven L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juli 2018.

Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018201374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten e type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018201379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 7 mei 2017 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voor type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030654 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de inwerkingstelling van artikel 128, 3°, 4°, 8° en 11°, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011178 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen sluiten, is de aanwijzing van de heer De Keyzer Fr., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 juni 2018.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011624 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011628 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 1 december type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017041008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2017206991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffe type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018201076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va sluiten, is mevr. Motquin M.-R., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, vast aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij dit auditoraat op datum van 25 juni 2018.

Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2018, - zijn de aanwijzingen tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2018 van: * mevr. De Clercq V., * de heer Mosselmans S., * mevr. Ramman B., raadsheren in dit hof. - is mevr. Dekoninck K., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, op datum van 1 juli 2018. - is de aanwijzing van de heer Vermeulen E., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2018. - is de aanwijzing van mevr. Zimmerman B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2018. - is de aanwijzing van mevr. Lonfils P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juli 2018.

Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2018, - is de aanwijzing van mevr. Dogné I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juli 2018. - is de aanwijzing van mevr. Crabeels F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juli 2018. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen: * afdeling Doornik, van: * de heer Beaujean G voor een termijn met ingang van 8 april 2018 en eindigend op 30 april 2018; * de heer Célenza M., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 april 2018: * afdeling Charleroi, van: * de heer Demine L., voor een termijn met ingang van 25 mei 2018 en eindigend op 31 mei 2022; * De heer Gennaux Fr., voor een termijn met ingang van 10 juni 2018 en eindigend op 31 maart 2020; * afdeling Bergen, van: * de heer Fichefet P., voor een termijn met ingang van 10 juni 2018 en eindigend op 31 maart 2020.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031093 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018 sluiten is de stage van de heer Miesen D., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 15 juni 2018.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^