Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018, is aan de heer Buffet F., stagiair in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt; Dit besluit tre Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012754
pub.
19/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012754

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018, is aan de heer Buffet F., stagiair in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt;

Dit besluit treedt in werking op 22 juni 2018 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, wordt het koninklijk besluit van 16 oktober 2015, waarbij de heer Vanderstraeten L., hoofdsecretaris bij het parket Oost-Vlaanderen, aangewezen werd in de klasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket Oost-Vlaanderen, voor een duurtijd van vijf jaar, opgeheven vanaf 31 mei 2018 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2018, is in overtal benoemd in het vredegerecht van het kanton Vilvoorde, mevr. De Backer E., hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht van het kanton Grimbergen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^