Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeli • de hee

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013263
pub.
10/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013263

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen van: • de heer Hens L., • de heer Wuyts P., • Mevr. Gelens C. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen, van de heer Brouwers E., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 30 november 2020 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2018, - is de aanwijzing van de heer Fabri O., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 september 2018. - is de aanwijzing van de heer Geerinckx A., substituut-procureur des Konings bij het Parket te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit Parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 augustus 2018. - is de aanwijzing van Mevr. Debbaudt I., substituut-procureur des Konings bij het Parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit Parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 september 2018. - is de aanwijzing van de heer Segaert-Vanden Bussche Y., substituut-procureur des Konings bij het Parket West-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit Parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 september 2018. - is de aanwijzing van Mevr. Fallay F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2018. - is de aanwijzing van de heer Hourdiaux F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018. - is de aanwijzing van Mevr. Lebeau L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 25 augustus 2018, de benoeming van de heer Tanghe H., tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, de benoeming van de heer Herpels P., tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, vernieuwd van de heer Neyman V., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 31 december 2019 's avonds; - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, vernieuwd van de heer Voet J., voor een termijn met ingang van 25 augustus 2018 en eindigend op 30 november 2021 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 7 juni 2018, is de aanwijzing van Mevr.

Lecloux M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2018, - is de aanwijzing van Mevr. Pichueque S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018. - is de aanwijzing van Mevr. Scoubeau A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, dat in werking treedt op 1 september 2018, is de heer Defrance M., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi, benoemd in de afdeling Bergen van dezelfde rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2018, - is Mevr. De Smet K., substituut-procureur des Konings bij het Parket Oost-Vlaanderen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit Parket op datum van 3 september 2018. - is Mevr. Moline F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, aangewezen tot rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijke besluiten van 18 juni 2018, zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen: Mevr. Fontaine V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg;

Mevr. Lipschütz E., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018, is de aanwijzing van de heer Lecarme Y., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, is de aanwijzing van Mevr.

Léonard J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2018, is Mevr. Henkinbrant C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank voor een termijn een jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, is de aanwijzing van Mevr.

Lessoye Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 's avonds: - is aan Mevr. Hamelle L., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg. - is aan de heer Verhaegen E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. - is Mevr. Leteul M.-Ch., rechter in de politierechtbank Henegouwen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Ronse B., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan Mevr. Lanoy D., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tubeke.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is het aan de heer Focant J. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, zijn benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar: - de heer de Potter de ten Broeck M., licentiaat in de rechten; - Mevr. Van Stichel E., licentiaat in de rechten, referendaris bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen ; - de heer Brulez P., doctor in de rechten.

Na deze drie jaar wordt de benoeming definitief tenzij er anders beslist wordt.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn aangewezen tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel: - de heer Carolus P.; - Mevr. Fischer V., substituten-generaal bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging dewelke niet mag gebeuren voor 1 september 2018, is de heer Kamoen J., vrederechter van het tweede kanton Gent, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, is de aanwijzing tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, van de dames: - Barnich Fr.; - Cowez J., rechters in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van de heer Blockx R., vernieuwd voor een termijn met ingang van 10 juni 2018 en eindigend op 30 juni 2022 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018: - is het verlof wegens opdracht, verleend aan de heer Brammertz S., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2018. - is het verlof wegens opdracht van algemeen belang, verleend aan Mevr. Coninsx M., substituut-procureur des Konings bij het Parket Halle-Vilvoorde, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2018.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^