Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, is de benoeming van mevr. Castano Melchor M., tot de functie van werkend assessor in interneringszaken, gespecialiseerd in klinische psychologie, voor het rechtsgebied van het hof van be Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013629
pub.
07/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013629

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten, is de benoeming van mevr.

Castano Melchor M., tot de functie van werkend assessor in interneringszaken, gespecialiseerd in klinische psychologie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, de herintegratie en de opleiding van type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van de toepassingsprocedures voor de opleidings- en type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018011933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, de premies, de vergoedingen en de i type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018202452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het onderhoud van de werkkledij type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018030943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op sluiten, is het verlof wegens opdracht, verleend bij koninklijk besluit van 3 september 2017 aan de heer Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verlengd met ingang van 13 september 2018, voor de duur van één jaar.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204418 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013526 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitster van de raad van bestuur en tot benoeming van een lid en de voorzitster van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018031571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 23/08/2018 numac 2018031683 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en van de criteria voor erkenning van centra belast met deze onderzoeken sluiten, is de aanwijzing van de heer Delannay A., substituut-procureur des Konings bij het parket te Namen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een matroos in o type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbei sluiten, dat uitwerking heeft sedert 31 mei 2018 's avonds, is aan de heer Odeurs P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Limburg, afdeling Hasselt.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2018, die uitwerking hebben op 30 juni 2018 `s avonds: - is aan de heer Hulsbosch J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend vrederechter van het kanton Zomergem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan mevr. Gremonprez M.-P., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ronse.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 `s avonds: - is aan de heer Bertin O., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen. - is aan de heer Saint-Ghislain J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Bergen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^