Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 november 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Delvaux E., griffier bij de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2 Bij minist

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014921
pub.
23/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014921

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018 sluiten, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Delvaux E., griffier bij de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2018;

Bij ministerieel besluit van 16 november 2018, is aan mevr. Gillot J., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^