Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2017, is de heer Bosmans M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een ter Deze ma

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018015623
pub.
03/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015623

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie - Limburg type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering door de zone van de opdracht inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordze type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018031902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten va type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018204827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018204863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie Oost- en West-Vlaande sluiten0, is de heer Bosmans M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2019.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 478.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018201118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de heer Frank Hardeman tot Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018030603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zeke type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zor sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2019 's avonds, is de heer Liesens C., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2017206991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffe type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018201461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2017206995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2017207030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekennin type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2017206908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vormings- en tewerkstellingsini type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018030347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Marique E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel en voorzitter van de Kansspelcommissie, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2019.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018030903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid en tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2019 `s avonds, is de heer Moens J.-P., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de organisatorische modaliteiten voor de werking van een Europese onde type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018011504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2019 `s avonds, is de heer Schollaert D., substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018040652 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2019 `s avonds, is de heer Luyten B., eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie - Limburg type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering door de zone van de opdracht inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordze type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018031902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten va type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018204827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018204863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie Oost- en West-Vlaande sluiten, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 14 januari 2019, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel van: - Mevr. Devos K., - de heer Plovie P., - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 januari 2019, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel van : - Mevr. Claes I., - de heer Clement D..

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018204830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie - Limburg type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018032045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering door de zone van de opdracht inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordze type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018031902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten va type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018204827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018204863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie Oost- en West-Vlaande sluiten1, is de aanwijzing van de heer Slachmuylders F., substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 januari 2019.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018 sluiten, is de aanwijzing van de heer Demonceau F., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 januari 2019.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014759 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032126 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2019 `s avonds, is het aan de heer Thomas J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Luik, eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 16 november 2018, die in werking treden op 31 januari 2019 's avonds: - is aan de heer Biar E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Luik, afdeling Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Derenne M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Namen, afdeling Namen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018205485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032315 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbren type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015356 bron vlaamse overheid Besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfg sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2019 's avonds, is de heer Tillekaerts G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018032394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2018 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen sluiten, - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken voor een termijn van vijf jaar, in de ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling te: • Dinant van: de heer Muraille S., voor een termijn met ingang van 13 januari 2019; • Namen van: de heer Durieux B., voor een termijn met ingang van 20 januari 2019; - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank van Luik, afdeling te: • Dinant van: de heer Antoine M., voor een termijn met ingang van 13 januari 2019 en eindigend op 31 oktober 2019 's avonds; • Luik van: de heer Devalckeneer M., voor een termijn met ingang van 13 januari 2019 en eindigend op 31 december 2020 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 7 december 2018, - dat in werking treedt op 31 januari 2019 's avonds, is het aan de heer Barbiaux J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Henegouwen, eershalve te voeren. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Henegouwen; • afdeling te Charleroi van: o de heer Cantillon B., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 januari 2019; o Mevr. Huart D., voor een termijn met ingang van 8 januari 2019 en eindigend op 31 oktober 2019 ` s avonds; • afdeling te Bergen van: de heer Dubois E., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 januari 2019.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^