Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 november 2018, in werking tredend op 30 april 2019 's avonds, is Mevr. Mailly M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag ha Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032269
pub.
30/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032269

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014962 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intr type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeid sluiten, in werking tredend op 30 april 2019 's avonds, is Mevr. Mailly M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014962 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intr type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeid sluiten, in werking tredend op 31 juli 2019 's avonds, is Mevr. Devos V., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014962 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intr type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeid sluiten, in werking tredend op 31 maart 2019 's avonds, is de heer De Temmerman G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014962 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intr type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeid sluiten, in werking tredend op 30 april 2019 's avonds, is de heer Coolman R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014962 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intr type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeid sluiten, in werking tredend op 30 april 2019 `s avonds, is de heer Coppens A., hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het operationeel personeel van de civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014946 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan het Europees Parlement door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014910 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014965 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Mevr. Provoost G., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^