Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Nbouter, H., voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 ma Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040086
pub.
16/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040086

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018011595 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65quater van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2017206693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende het sectoraal akkoord sluiten, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Nbouter, H., voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2018 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, in werking tredend op 31 maart 2018 's avonds, is Mevr. Kindt, M., directeur van de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2017206991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffe type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018010251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2017207031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskredie sluiten, in werking tredend op 31 oktober 2018 `s avonds, is Mevr. Janssens, R., hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Leuven, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoe type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne sluiten, in werking tredend op 31 maart 2018 `s avonds, is de heer Martens F., hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Halle - Vilvoorde, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijke besluiten van 30 maart 2018, zijn benoemd : - stagiair in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Henegouwen, Mevr. Fanuel, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht Florennes - Walcourt.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - stagiair in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Luik, de heer Mathy, F., assistent bij de griffie van het arbeidshof Luik, afdeling Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 29 maart 2018, zijn benoemd : - stagiair in de graad van secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Michel, V., assistent bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; stagiair in de graad van secretaris bij het parket van het hof van beroep te Bergen, Mevr. Quenon, N., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - stagiair in de graad van secretaris bij het parket Charleroi, de heer Stoppani, J., deskundige op arbeidsovereenkomst bij het parket Waals-Brabant.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 6 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018030816 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 2017 houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. 06/04/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018011378 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2016 betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 06/04/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018011377 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van 3 scheepswrakken als cultureel erfgoed onder water sluiten, wordt in de tabel van het enig artikel van het ministerieel besluit van 2 maart 2018, waarbij aan Mevr. Decreme, N., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten Anderlecht, opdracht blijft gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten Anderlecht I, Anderlecht II, Brussel I, Brussel II, Brussel III, Brussel IV, Brussel V, Brussel VI, Elsene, Etterbeek, Jette, Oudergem, Schaarbeek I, Schaarbeek II, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Vorst te vervullen, wordt de lijn met de vermelding van de naam van Mevr. Decreme N. geschrapt.

Dit besluit treedt in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^