Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017, is de heer Stevens G., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben ber Deze ma

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018201574
pub.
03/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201574

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017020435 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Ge sluiten, is de heer Stevens G., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn met ingang van 1 mei 2018 en eindigend op 31 augustus 2018 's avonds.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013552 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2018 's avonds, is de heer Vande Vyver G., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt van eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 november 2017, die in werking treden op 30 april 2018 's avonds : - is de heer Vanden Eede J., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Mawet J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Smets D., eerste substituut-krijgsauditeur met opdracht om het ambt van openbaar ministerie uit te oefenen bij het parket te Halle-Vilvoorde, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Corbusier B., ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Namen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer de Patoul J.-M., vrederechter van het kanton Ciney-Rochefort, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten g type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het nieuwe reg sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Joos de ter Beerst Ph., ondervoorzitter en beslagrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 mei 2018.

Bij koninklijke besluiten van 19 november 2017, die in werking treden op 30 april 2018 's avonds : - is de heer Poppe J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Berghmans J., vrederechter van het kanton Mol, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het Bureau van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen en betreffende de werking van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2018 's avonds, is aan de heer Vermeulen W., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017030379 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betre type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040635 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betre sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2018 's avonds, is mevr. Prignon B., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in België, wat de rol van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom als ontvangkantoor betreft type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011045 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.222.000 € voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018010855 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 470/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2018 's avonds, is aan de heer Decruyenaere K., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Menen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030683 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van het artikel 133, lid 10, van het Wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2018 's avonds, is de heer Lecrompe J.-L., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^