Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Niewold W., vrederechter van het eerste kanton Hasse Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018203426
pub.
03/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203426

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017013141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen en van het Koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage van de ondernemingen in de we type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de wijziging van het pensio type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017013172 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 december 2015 tot toekenning van een subsidie van 96.000 euro voor de opleiding van de imams en de islamitische consulenten in de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffe type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017020519 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade tengevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Niewold W., vrederechter van het eerste kanton Hasselt, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 augustus 2018.

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018030164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018030158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de nationale raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 24/01/2018 numac 2017013473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificaties en de loonvoorwaarden voor d type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018030160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de rechtskundig bijzitter van de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Vlaams-Brabant sluiten, is de heer Mennes I., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 augustus 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018030164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018030158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de nationale raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 24/01/2018 numac 2017013473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificaties en de loonvoorwaarden voor d type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018030160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de rechtskundig bijzitter van de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Vlaams-Brabant sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2018 's avonds, is de heer Rapaille G., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik en voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 478.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zor sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2018 's avonds, is mevr. Thibaut G., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen 2017-2018 sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2018 's avonds, is mevr. Devos D., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18bis, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2018 's avonds, is aan de heer Van Rentergem J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2017206923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2018 's avonds, is aan de heer D'Hooghe P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Roeselare.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2018, die in werking treden op 31 juli 2018 's avonds : - is aan de heer Kennes L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is het aan de heer Pouseele B., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Ieper, eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^