Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2019, uitwerking hebbend met ingang van 28 april 2019 `s avonds, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Declerck M., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013792
pub.
02/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013792

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013532 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 28 april 2019 `s avonds, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Declerck M., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013532 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2019 `s avonds, is mevr. De Gucht R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013532 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut sluiten, in werking tredend op 30 juni 2019 `s avonds, is mevr. Rigo E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013532 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2019 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van mevr. Coppens P., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Leuven;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2019 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van mevr. Britte A., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het arbeidshof te Luik;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013532 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut sluiten, wordt in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 februari 2019, waarbij mevr. Pede A., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen, in ruste wordt gesteld, de datum van "31 augustus 2019 's avonds", gewijzigd naar "15 augustus 2019 's avonds".

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging e type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041662 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019 tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerhe type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041582 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Vlaams-Brabant West door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041583 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Luxemburg door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het grensbedrag van de cumulatie van een overlevingspensioen met een sociale uitkering in de regeling voor werknemers sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 juni 2019 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van mevr. Humblet N., juriste in de klasse A2 bij het parket Charleroi;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden;

Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2019, zijn benoemd: in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, de heer Segers J., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, mevr. De Roos N., assistent bij de griffie van dit hof;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen : de heer Van Ingelgem Y., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Dendermonde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. De Ridder I., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Dendermonde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Knaepkens R., assistent bij het parket van de arbeidsauditeur Antwerpen, afdeling Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, de heer Heyvaert L., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Dendermonde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, mevr. Hulstaert E., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, mevr. Waegeman N., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Gent;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

In de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Henegouwen, de heer Arzu L., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Charleroi;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2019, wordt in de tabel van het enig artikel van het ministerieel besluit van 18 maart 2019, waarbij aan mevr. Delcroix J., administratief deskundige op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht blijft gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen, wordt de lijn waarin de naam van mevr. Delcroix J., wordt vermeld, geschrapt.

Bij ministeriële besluiten van 26 juni 2019, zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Limburg : de heer Darici A., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen ; mevr. Maris D., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen ; de heer Segers J., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^