Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 juli 2020, is Mevr. Motquin M.-R., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015860
pub.
20/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015860

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042701 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 juli 2020, is Mevr. Motquin M.-R., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, -is de heer Claessens J., licentiaat in de rechten, bedrijfsjurist, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank Waals-Brabant. - is Mevr. Duquesne L., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Luik; - is Mevr. Stenuick S., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik; - is Mevr. Plaquet S., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Henegouwen, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank Henegouwen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^