Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, is de heer Lepaffe C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bere Deze ma

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019040824
pub.
05/04/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040824

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012283 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018011810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli sluiten, is de heer Lepaffe C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn met ingang van 1 mei 2019 en eindigend op 31 augustus 2019.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031867 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistra type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031792 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistra type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018203881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisg sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2019 `s avonds, is mevr. Bleyenbergh M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1) sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2019 `s avonds, is mevr. Thomas M., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse uitvoeringsmaatregelen van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018032493 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige l sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2019 `s avonds, is mevr. Gepts A.-M., procureur des Konings bij het parket Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019010058 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019030062 bron programmatorische federale overheidsdienst telecommunicatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010567 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de kandidaatstelling voor de leden van de Federale bemiddelingscom sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2019 `s avonds, is mevr. Lens H., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 januari 2019, - dat uitwerking heeft op datum van 14 april 2017 's avonds, is het aan de heer Brykman M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 30 april 2019 's avonds, is het aan mevr.

Syx A.-M., vergund de titel van haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper, eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2019, - dat in werking treedt op 30 april 2019, is het aan de heer Lesoye M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Namen, eershalve te voeren. - is de aanwijzing van mevr. Dekoninck K., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 mei 2019. - is de aanwijzing van de heer Dams H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2019. - zijn de aanwijzingen tot de functie van onderzoeksrechter inde rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar van: o de heer Detollenaere R. rechter in deze rechtbank, met ingang van 1 mei 2019; o mevr. Cottiels M., rechter in deze rechtbank, met ingang van 1 juni 2019.

Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2019, - dat in werking treedt op 30 april 2019 's avonds, is de heer Libiez P., ondervoorzitter in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Er is op zijn uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat. - is de aanwijzing van mevr. Cabus I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2019. - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Luik, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2019 van: o mevr. Delhez A., o mevr. Garcet E., rechters in deze rechtbank. - is de aanwijzing van mevr. Hardenne Th., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2019.

Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2019, die in werking treden op 30 april 2019 `s avonds: - is de heer Joos de ter Beerst Ph., ondervoorzitter en beslagrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Brands W., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan mevr. Lecloux A., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Verviers.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019010706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende diverse bepalingen van het sectorakkoord 2017-2018 sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2019 `s avonds, is aan de heer Degrauwe J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019011166 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen sluiten, waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden voor 1 mei 2019, is de heer De Keyzer F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen en tevens aangewezen tot het mandaat van procureur des Konings voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 21 maart 2019, - dat in werking treedt op 30 april 2019 `s avonds, is de heer Bodson E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft sedert 31 januari 2019 's avonds, is aan de heer Peeters M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen: o mevr. Bresseleers M., rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel; o de heer Hendrickx Y., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. - is mevr. Butstraen M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oos-Vlaanderen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. - is de aanwijzing van de heer Demets P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 maart 2019.

Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2019, - is aan de heer Plasman C., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. - die in werking treden op 31 maart 2019 's avonds, is het hen vergund de titel van het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant, eershalve te voeren: o de heer Stiens D., o de heer Sztencel S. - dat in werking treedt op 31 mei 2019 's avonds, is het aan mevr.

Rouhard C., vergund de titel van haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Hoei, eershalve te voeren. - waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 1 mei 2019, is mevr. Cools P., rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar. - is mevr. Van Hoorde E., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen. - is mevr. Hellemans L., licentiaat in de rechten, advocaat en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, benoemd tot rechter in deze rechtbank. - zijn benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Gent: o mevr. de Kezel E., licentiaat in de rechten, plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ; o de heer Geuvens S., licentiaat in de rechten, advocaat; o mevr. Vanden Poel I., licentiaat in de rechten, advocaat en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent ; o mevr. Vanderstraeten M., licentiaat in de rechten. - is de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van de heer Ruberecht D., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 april 2019. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 april 2019, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel van de heren: o Baeten Ph., o Haesen P., o Van De Casteele J. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, voor een termijn met ingang van 21 april 2019: o en eindigend op 31 mei 2019 's avonds, van de heer Delvaux W., o en eindigend op 30 juni 2022 's avonds, van de heer Vanderveken H. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling: o Dendermonde van de heer Van Der Plaetsen B., met ingang van 2 april 2019; o Brugge van mevr. Claeys S., met ingang van 23 april 2019; o Ieper van de heer Pyck G., met ingang van 23 april 2019. - is de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, van de heer Bultijnck J., vernieuwd voor een termijn met ingang van 2 april 2019 en eindigend op 30 november 2019 's avonds; - is de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper van de heer Van den Berghe A., vernieuwd voor een termijn met ingang van 22 april 2019 en eindigend op 30 november 2019 's avonds.

Bij ministerieel besluit van 25 maart 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 26 november 1973 betreffende de wegvergun sluiten, is de opdracht gegeven aan de heer Poels J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, om de functie te vervullen van verbindingsmagistraat voor het Openbaar ministerie bij het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, hernieuwd voor een periode van twee jaar, met ingang van 1 april 2019.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^