Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 april 2019, dat in werking treedt op 31 oktober 2019 `s avonds, is de heer Cassiers R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor he Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042063
pub.
04/10/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042063

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040907 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2019 `s avonds, is de heer Cassiers R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019201976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019201415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de integratie in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de personen die aanspraak kunnen maken op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerhei type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op de voorrang voor deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012265 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019201857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Borrens G., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2019.

Bij koninklijke besluiten van 17 mei 2019, die in werking treden op 31 oktober 2019 `s avonds: - is aan de heer Lievens J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Lattrez J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Roeselare.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019030426 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2019 `s avonds, is de heer Verhaeghe F., afdelingsprocureur bij het parket West-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019041438 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013859 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de migratielimieten voor chroom type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013663 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen sluiten, is het verlof wegens opdracht, verleend aan mevr. Vanovermeire V., rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, verlengd voor de duur van één jaar met ingang van 16 oktober 2019.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2019, - dat in werking treedt op 31 oktober 2019 `s avonds, is aan de heer Lecoutre R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 29 oktober 2019, is de heer Torfs D., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot het mandaat van eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen, voor een termijn van vijf jaar. - is de aanwijzing van mevr. de Condé S., substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 oktober 2019. - is de aanwijzing van mevr. Lambert C., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij dit auditoraat, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 oktober 2019. - zijn de aanwijzingen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 oktober 2019 van: • de heer Onderdonck W., • de heer Persoons P., substituten-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen. - is de aanwijzing van mevr. Pottiez Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 7 november 2019.

Bij koninklijke besluiten van 11 september 2019, - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Wijns M., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, voor een termijn van drie jaar. - zijn aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2019: • mevr. Abrath K., • de heer De Camps N., rechters in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. - is mevr. Claeys R., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2019. - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is mevr. Bourgeois A., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, aangewezen tot afdelingsprocureur bij dit parket, voor een termijn van drie jaar. - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, dewelke niet mag gebeuren voor 1 november 2019, is de heer Remy V., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, aangewezen tot afdelingsprocureur bij dit parket, voor een termijn van drie jaar. - is het verlof wegens opdracht van algemeen belang, verleend aan mevr. Coninsx M., substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, verlengd voor een termijn met ingang van 1 november 2019 tot 31 december 2019. - is het verlof wegens opdracht van algemeen belang, verleend aan mevr. Coninsx M., substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2020.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2019, - dat in werking treedt op 30 september 2019 `s avonds, is aan de heer Legrand P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Eigenbrakel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is mevr. Anthonissen C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van 13 oktober 2019 's avonds. - is de aanwijzing van mevr. Godefrood S., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2019.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^