Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, dat in werking treedt op 31 maart 2020 's avonds, is Mevr. Kips G., ondervoorzitter in de ondernemingsrechtbank te Gent, in ruste gesteld. Het is haar vergund de titel van haar ambt Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020469
pub.
06/03/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020469

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019012009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019011420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de terugbetaling van bepaalde kosten van de personeelsleden van de politiediensten die het sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2020 's avonds, is Mevr. Kips G., ondervoorzitter in de ondernemingsrechtbank te Gent, in ruste gesteld.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019040749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectore type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onder type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019011219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013230 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 mei 2019 tot wijziging van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen sluiten, is de heer Declercq Y., rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 april 2020.

De machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 8 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019041322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030760 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de European Association for Animal Production sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2020 `s avonds, is de heer Beheyt M., rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019042404 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autos type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019015290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, b type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019205142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019205143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die op de bedrijfsterreinen van NV Audi Brussels transformatiewerkzaamheden uitvoeren de toelating wordt verleend om werknemers op zondag tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019042353 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd te sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Tassin G., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2019031161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandiste type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019042932 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2020 sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2020 's avonds, is de heer Hubin J., raadsheer in het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van eerste voorzitter van het arbeidshof te Luik eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 20 december 2019, - is de heer Gesquière C., vrederechter van het kanton Tielt, in ruste gesteld op datum van 31 maart 2020 `s avonds.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 september 2020 's avonds. - is de aanwijzing van Mevr. Van Den Heede V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020040218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020201109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2020 's avonds, is Mevr. Raeymaekers G., vrederechter van het tweede kanton Mol-Geel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2020, - is de aanwijzing van Mevr. Heiremans P., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van familie-en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020. - is de aanwijzing van de heer De Smedt L., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 maart 2020.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020020195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2017 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in Be sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2020 's avonds, is aan de heer Stroobants H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tienen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2020, - is de aanwijzing van de heer Janssens R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020. - is de aanwijzing van de heer Vandaele Ph., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020. - is de aanwijzing van de heer Decorte F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020. - is de aanwijzing van de heer Clausse G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 april 2020.

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot invoering, voor 2019 en 2020, van het stelsel van werkloosheid met bedrijfsto type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, houdende de herschikking van d type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020020149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2020 's avonds, is aan Mevr. Jans Ch., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zandhoven.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2020, - is de aanwijzing van Mevr. Gieselink A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020. - is de aanwijzing van Mevr. Verhaegen W., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020. - is de aanwijzing van Mevr. Van de Vyver A., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2020. - is een verlof wegens opdracht, voor de duur van één jaar met ingang van 1 april 2020, verleend aan de heer Mille E., rechter in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 19 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 03/03/2020 numac 2020020422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020200896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties, voor wat betreft het ontwerp van bestaande reactoren, hun bescherming tegen natuurverschijnselen en diverse bijbehor type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 02/03/2020 numac 2020020033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevat type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020040459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 2019 houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van leden en benoeming van leden van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijks type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020201134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge sluiten, is de heer Dallemagne M., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^