Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 is aan de heer Verlooy J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Bij koninklij

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020043094
pub.
25/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043094

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020042375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende zeevarenden type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 27/08/2020 numac 2020042754 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad sluiten is aan de heer Verlooy J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 4 september 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een dotatie in 2020 aan het CIBG in het kader van het inrichting van de Silver Tower betreffende IT-infrastructuur sluiten is de duur van de stage van mevr. Hespel S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2020.

Bij koninklijke besluiten van 10 september 2020, dat uitwerking heeft sedert 6 september 2020 `s avonds, is aan mevr.

Descheemaeker K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen. dat in werking treedt op 30 september 2020 's avonds, is aan de heer Leclercq X. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank Henegouwen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. dat in werking treedt op 30 september 2020 's avonds, is aan de heer Barra J.-L. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ukkel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2020 's avonds is ontslag verleend aan mevr. Henkinbrant C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, uit haar functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. is de aanwijzing van mevr. Claeys R., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2020. is de aanwijzing van mevr. Serlippens A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2020. is de aanwijzing van mevr. Vankeirsbilck L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2020. is de aanwijzing van mevr. Verleysen M., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 oktober 2020. is de aanwijzing van mevr. Picavet M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2020. is de aanwijzing van mevr. Lecloux M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2020. is de aanwijzing van mevr. Pirard J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2020.

Bij koninklijke besluiten van 11 september 2020, dat in werking treedt op 30 september 2020 's avonds, is mevr.

Grégoire M.-Cl., rechter in de ondernemingsrechtbank Henegouwen, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 15 september 2020, is de heer Jacobs E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 oktober 2020. is mevr. Frooninckx E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen tot de functie rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 oktober 2020. waarvan het mandaat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is mevr. Olivier M., substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg, aangewezen tot afdelingsprocureur bij dit parket voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^