Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2020, in werking tredend op 31 januari 2021 `s avonds, is de heer Dosseray S., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene m Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020044380
pub.
18/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044380

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020044069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren sluiten, in werking tredend op 31 januari 2021 `s avonds, is de heer Dosseray S., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden;

Bij koninklijk besluit van 4 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020044069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren sluiten, is aan mevr. Capillon K., griffier bij de ondernemingsrechtbank Henegouwen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2020 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofon type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof Luik, gerechtelijk arrondissement Luik, mevr. Delhaise C., griffier bij het hof van beroep Luik;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 1 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van dertien leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot benoeming van een personaliteit van deze Raad type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020043993 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel sluiten wordt de heer Lemaire G. definitief benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 oktober 2020;

Bij koninklijk besluit van 4 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020044069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten Henegouwen, mevr. Maquigny G., griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^