Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, is mevr. Liesse M., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenzestig jaar te hebben bere Deze ma

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021031361
pub.
07/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021031361

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020041569 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2020 type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunning sluiten, is mevr. Liesse M., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 juni 2021.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijke besluiten van 12 november 2020, - is dhr. Hylebos P., vrederechter van het eerste kanton Aalst, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 juni 2021.

Deze machtiging kan worden hernieuwd. - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Vangoethem M., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Luik, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2021.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknem type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020043698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020204902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020043695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincie type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020043701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de aanpassing van de re type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020204901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2019-2020 sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2021 's avonds, is dhr. Heyden X., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044680 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021030001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betref sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Vermeir J., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2021.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van bandagis type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, voor het jaar 2021, van artikel 21, § 3, eerste lid, en § 4, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2021 's avonds, is aan mevr. Nonweiler L., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2021, - dat in werking treedt op 31 mei 2021 's avonds, is aan dhr. Brichart J. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Namen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 mei 2021 's avonds, is ontslag verleend, aan dhr. Van Langenacker Ch. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021040633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging e type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021040627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021200258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het recht op outplacement voor de werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021200196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de financiering van demografieplannen bi type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021200253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de preventie en aanpak van discriminerend en grensoverschr type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021200175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021040666 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden en op het veiligheidspersoneel dat handelingen uitvoert met betrekkin sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Goossens P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 juni 2021.

Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021020589 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen af te leveren binnen het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Salens S., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij dit auditoraat, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 9 mei 2021.

Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2021, - is dhr. Stuyck C., substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket op datum van 29 mei 2021. - is de aanwijzing van mevr. Honnorez A., substituut- procureur des Konings bij het parket te Charleroi, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket,, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 mei 2021.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021041017 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, - dat in werking treedt op 2 april 2021 's avonds, is op zijn verzoek, ontslag verleend aan dhr. Pace X. uit zijn ambt van procureur des Konings bij het parket te Bergen. - dat uitwerking heeft sedert 28 februari 2021 's avonds, is op zijn verzoek, eervol ontslag verleend aan dhr. De Schrevel L. uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. - dat in werking treedt op 31 mei 2021 's avonds, is aan mevr.

Verhaert V., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is op haar verzoek, eervol ontslag verleend, aan mevr. Lavergne I. uit haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luik. - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is dhr.

Gourdange D., substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg, aangewezen tot afdelingsprocureur bij dit parket, voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^