Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 juni 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2020, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Madou Ch., vrederechter van het kanton Izegem, hernieuw Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021031570
pub.
04/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021031570

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming tot het ambt van de Adjunct-Commissaris-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 02/12/2020 numac 2020204999 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020015972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 07/12/2020 numac 2020042982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 07/12/2020 numac 2020203800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020031669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2020 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020015961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen voor de aar sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Madou Ch., vrederechter van het kanton Izegem, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2021.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknem type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020204902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020204901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020043701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de aanpassing van de re type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risi sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is mevr. Scoubeau A., familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020016202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de ver type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020016203 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsr type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2019 houdende benoeming van een regeringscommissaris van Defensie bij het Nationaal Geografisch Instituut sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is dhr. Van Passel M., rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, eervol in ruste gesteld.

Bij koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044693 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 apr type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 04/01/2021 numac 2020016444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2020 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de o type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044697 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatreg type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021020053 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregel sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Huygebaert D., ondervoorzitter, beslagrechter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2021.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021200452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is mevr. Malmendier Ch., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021200702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 15/03/2021 numac 2021020519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de werking van het centraal register van bescherming van de personen sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is dhr. Lannie E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, is de benoeming van mevr.

Coucke A. tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor en termijn van vier jaar met ingang van 16 juni 2021.

Bij koninklijke besluiten van 25 maart 2021, - dat in werking treedt op 30 juni 2021, is aan mevr. Balon F. ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van mevr. Van den Brande N., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 juni 2021.

Bij koninklijke besluiten van 23 april 2021, - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr.

Clicheroux D. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Waals-Brabant.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr. Roche Ph. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de vredegerecht van het tweede kanton Waver.

Bij koninklijke besluiten van 28 april 2021, - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr. Luyckx K., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hoef van beroep te Antwerpen. - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr.

Govaerts M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brasschaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2021, - dat uitwerking heeft sedert 15 juli 2019 `s avonds, is aan dhr. Nijs K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. - dat uitwerking heeft sedert 31 december 2019 's avonds, is aan dhr.

Van Audenaerde W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. - is aan dhr. Goossens F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2021, - is mevr. Janssens Gr. licentiaat in de rechten, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - is dhr. De Troy W., licentiaat in de rechten, beslagrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2021-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^