Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 31 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - mevr. Damas S., attaché op arbeid - mevr.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021041815
pub.
31/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021041815

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - mevr. Damas S., attaché op arbeidsovereenkomst bij het parket Brussel; - mevr. Debande A.; - mevr. Delrée A.; - mevr. Dupont V., jurist bij het parket Waals-Brabant; - mevr. Moreira Dias C.; - mevr. Saint-Amand M.; - de heer Semichi S., deskundige op arbeidsovereenkomst bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel; - mevr. Van Rijckevorsel P.; - mevr. Vienne L., referendaris op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031469 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek v type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021041375 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021202294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022 sluiten, is, via intrafederale mobiliteit, benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, mevr. Mettepenningen J-J., attaché in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Financiën;

Dit besluit treedt in werking op de datum van eedaflegging

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031469 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek v type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021041375 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021202294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022 sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, mevr. Pappens L., griffier bij ondernemingsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van de richtlijn 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot aanpassing aan type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het unieke federale portaal bedoeld in artikel 9 van de wet van 27 oktober 2020 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering, de informatie ver type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021020946 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021202385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen opgericht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van arbeidsrechtbank Brussel, mevr. Fromont L.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluiten van 28 april 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij arbeidsrechtbank, bij de rechtbank van eerste aanleg, bij de rechtbank van koophandel, bij de politierechtbank en bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Eupen: - de heer Klerx D.; - mevr. Frenzel V., deskundige bij de griffie van de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Eupen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031469 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek v type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021041375 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021202294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022 sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, de heer Deckers F., griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031373 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14/15 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist bij het federaal parket, de heer Sermeels C.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031469 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek v type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021041375 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021202294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022 sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket Limburg, mevr.

Thans S., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031469 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek v type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021041375 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021202294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022 sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket Luik, mevr.

Maréchal C., secretaris bij deze parket.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriele besluiten van 7 mei 2021, zijn aangewezen om het ambt van referendaris bij het hof van beroep Brussel te vervullen: - mevr. Damas S., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel; - mevr. Delrée A.., referendaris bij rechtsgebied van het hof van beroep Brussel; - mevr. Debande A., referendaris bij rechtsgebied van het hof van beroep Brussel; - Mevr. Vanrijckevorsel P., referendaris bij rechtsgebied van het hof van beroep Brussel;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriele besluiten van 7 mei 2021, zijn aangewezen om het ambt van referendaris bij de rechtbank van eerste aanleg Waals Brabant te vervullen: - mevr. Dupont V., referendaris bij rechtsgebied van het hof van beroep Brussel; - de heer. Semichi S., referendaris bij rechtsgebied van het hof van beroep Brussel;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriele besluiten van 7 mei 2021, zijn aangewezen om het ambt van referendaris bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te vervullen: - Mevr. Moreira Dias C., referendaris bij rechtsgebied van het hof van beroep Brussel; - Mevr. Vienne L., referendaris bij rechtsgebied van het hof van beroep Brussel;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 7 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031522 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Vanessa THIEFFRY in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041786 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 december 2018 tot benoeming van de leden van de Commissie voor afwijking inzake brandpreventie type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031515 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen in de horeca sector die bij beslissing gesloten worden in het kader va sluiten, is aangewezen om het ambt van referendaris bij de Franstalige politierechtbank Brussel te vervullen aan mevr. Saint-Amand M., referendaris bij rechtsgebied van het hof van beroep Brussel;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 7 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031522 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Vanessa THIEFFRY in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041786 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 december 2018 tot benoeming van de leden van de Commissie voor afwijking inzake brandpreventie type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031515 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen in de horeca sector die bij beslissing gesloten worden in het kader va sluiten, is aangewezen om het ambt van parketjurist bij parket van het hof van beroep Gent te vervullen aan mevr. Pappens L., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 7 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031522 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Vanessa THIEFFRY in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041786 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 december 2018 tot benoeming van de leden van de Commissie voor afwijking inzake brandpreventie type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031515 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen in de horeca sector die bij beslissing gesloten worden in het kader va sluiten, is aangewezen om het ambt van attaché A2 bij het Directoraat-generaal Rechtelijke Organisatie - Directie P&O - Dienst HR gerechtspersoneel - sectie selecties en personeelsbewegingen van de Federale Overheidsdienst Justitie te vervullen aan mevr. Mettepenningen J-J., attaché in de klasse A2 in het rechtsgebied van het hof van beroep Gent;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^