Document van 01 mei 2011
gepubliceerd op 13 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 mei 2011

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2011011157
pub.
13/05/2011
prom.
01/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


1 MEI 2011. - Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 mei 2011


Mevr. de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden, namelijk januari, februari, maart en april 2011, overschrijdt de spilindex voor de sociale uitkeringen die is vastgelegd op 114,97 punten (basis 2004).

Daarom dienen de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, te worden geïndexeerd.

Concreet betekent dit dat de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 mei 2011.

Bijgevoegd vindt u een overzicht van de nieuwe bedragen voor de volgende sociale uitkeringen en inkomensgrenzen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren : 1° De bedragen van het leefloon per categorie.2° De vrijgestelde bedragen in het kader van de socio-professionele integratie.3° De inkomensgrenzen en terugvorderingschaal bij de onderhoudsplichtigen. Hieronder vindt u een korte uitleg over de berekeningswijze van de nieuwe bedragen.

De toe te passen indexeringscoëfficiënt bedraagt 1,2682 Berekeningswijze : basisbedrag x 1,2682 (= 1,0212). 4° Het bedrag van het zakgeld dat bepaald is in toepassing van artikel 98, § 1, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten, uitbetaald in maandelijkse schijven. De toe te passen indexcoëfficiënt bedraagt 1,1717.

Berekeningswijze : basisbedrag x 1,1717 (= 1,028).

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Ph. COURARD

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^