Document van 03 mei 2021
gepubliceerd op 17 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2021031435
pub.
17/05/2021
prom.
03/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021031435

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL


3 MEI 2021. - Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen


De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren, artikelen 5 en 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013031987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een herhuisvestingstoelage sluiten tot instelling van een herhuisvestingstoelage;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen sluiten tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen, artikelen 1, § 1 en 2;

Gelet op de beslissing van de directeur-generaal van 8 februari 2016 van Brussel Stedelijke ontwikkeling tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen;

Gelet op de gelijke kansen test uitgevoerd op 23 april 2021 in toepassing van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest;

Overwegende dat het, om redenen van efficiëntie, van belang is dat mevrouw Murielle Danseray, Directeur van de Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen, gemachtigd wordt om administratieve en financiële beslissingen te nemen in het kader van haar opdrachten, Besluit :

Artikel 1.Delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals omschreven in artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen sluiten tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen, wordt verleend aan de Directeur van de Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen.

Art. 2.Delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals omschreven in artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen sluiten tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de verhuis- en installatievergoeding en van een bijdrage in het huurgeld, zoals omschreven in het artikel 24, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013031987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een herhuisvestingstoelage sluiten tot instelling van een herhuisvestingstoelage, wordt verleend aan de Directeur van de Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen.

Art. 3.In geval van afwezigheid of belet van de Directeur van de Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen, worden de subdelegaties van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals vermeld in de artikelen 1 en 2, door de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting gegeven aan een ambtenaar van deze directie dewelke minstens een graad van waarnemend A2 heeft.

Art. 4.De beslissing van de directeur-generaal van 8 februari 2016 van Brussel Stedelijke ontwikkeling tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen wordt opgeheven.

Art. 5.Deze beslissing treedt in werking op datum van 17 mei 2021.

Brussel, 3 mei 2021.

De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, A. VERKRUYSSEN


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^