Document van 06 september 2013
gepubliceerd op 27 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2013036025
pub.
27/11/2013
prom.
06/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 5, artikel 56ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007, en artikel 56quater, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 7, artikel 74quater, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007, en artikel 74quinquies, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek, artikel IX.2, § 2, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, en artikel IX.3;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, artikel X.40, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007, 30 april 2009 en 9 juli 2010, en artikel X.42, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 mei 2013;

Gelet op protocol nr. 792 van 28 juni 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 560 van 28 juni 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 45 van 28 juni 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009 tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op de adviesvraag binnen dertig dagen, die op 3 juli 2013 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor de personeelsleden van het onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : "4° leraar secundair volwassenenonderwijs, belast met een of meer modules, als vermeld in bijlage III bij dit besluit;".

Art. 2.Bijlage III bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013, wordt vervangen door bijlage III, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Bijlage V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013, wordt vervangen door bijlage V, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.In artikel 3, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt de zinsnede "ten minste professionele bachelor (PBA)" vervangen door de woorden "ten minste bachelor";2° in punt 2° wordt het woord "PBA" vervangen door het woord" bachelor";3° in punt 3° wordt het woord "PBA" telkens vervangen door het woord" bachelor".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "en artikelen 6, 7 en 8 vervangen door de woorden "artikel 6, 7, 8 en 16vicies".

Art. 6.In artikel 7, § 1, 3° van hetzelfde besluit wordt het woord "PBA" telkens vervangen door het woord "bachelor".

Art. 7.De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8.In het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013, wordt een artikel 17/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 17/1.§ 1. Er wordt een overgangsmaatregel toegekend aan de personeelsleden die in het bezit zijn van een van de volgende diploma's of getuigschriften : 1° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren;2° het diploma van bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren;3° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs;4° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching;5° het diploma van de voortgezette studie van remedial teacher;6° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs;7° het diploma van bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs;8° het bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs. Zij moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen : 1° uiterlijk op 31 augustus 2013 vastbenoemd zijn;2° tijdens de schooljaren 2010-2011, 2011-2012 of 2012-2013 tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten. § 2. De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2013 in het bezit waren van een bewijs van pedagogische bekwaamheid en vanaf 1 september 2013 krachtens de gewijzigde reglementering geen bewijs van pedagogische bekwaamheid meer hebben, worden geacht alsnog over een bewijs van pedagogische bekwaamheid te beschikken. § 3. De overgangsmaatregel, vermeld in paragraaf 2, wordt toegekend op 1 september 2013, rekening houdend met de onderstaande bepalingen : 1° voor de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, blijven de overgangsmaatregelen gelden, zolang ze in dienst blijven in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten;2° voor de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, blijven de overgangsmaatregelen gelden, zolang zij ononderbroken in dienst blijven in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten, en gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.De volgende perioden worden daarbij niet als een onderbreking beschouwd : a) de vakantieperioden;b) de loopbaanonderbreking;c) de militaire dienst;d) de perioden van wederoproeping;e) de ziekte- en bevallingsverloven;f) de onbezoldigde ouderschapsverloven;g) de perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming;h) de verloven van korte duur met behoud van salaris of salaristoelage ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard;i) de verloven zonder behoud van salaris of salaristoelage voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar; j) een onderbreking van een doorlopende periode van maximaal twee kalenderjaren.".

Art. 9.De bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van van 8 maart 2013, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 10.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 september 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage 1 Bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs Bijlage III. Modules in het secundair volwassenenonderwijs waarvoor nuttige ervaring aangevraagd kan worden 3D-animaties 1 3D-animaties 2 3D-animaties 3 3D-animaties 4 3D-tekenen 1 3D-tekenen 2 Aandrijftechnieken 1 Aandrijftechnieken 2 Aandrijftechnieken 3 Aandrijftechnieken 4 Aangepaste gerechten Aangepaste voeding Aangepast koken Aanknopen/schranken Aankoop op voet en geslacht vee Aanleg grasvelden Aanleg waterpartijen Aanpastechnieken Aanplantingen Aansluiting elektrische borden 1 Aansluiting elektrische borden 2 Aansluiting sanitaire toestellen Aansluittechnieken netgekoppelde systemen Aansluittechnieken stand alone systemen Aanvullende technologie voetverzorging Aanvullende voet- en nagelverzorging Aanvuller Accijnswetgeving Achtergronden warmtepompinstallaties Activiteitenbegeleiding Actuele technieken Actuele tendensen in de ouderenzorg deel 1 Actuele tendensen in de ouderenzorg deel 2 Actuele tendensen in de welzijnszorg Actuele tendensen in het welzijnswerk Administratieve organisatie op een toeristische bestemming ADR Tankwagenvervoer ADR Vervolmaking Advies fotovoltaïsche systemen Aerodynamica, structuren en systemen 1 Aerodynamica, structuren en systemen 2 Aerodynamica, structuren en systemen 3 Afsluitingen Aftelbaar borduurwerk Afwerking Agenda- en taakbeheer Airco en warmtepompen Algemeen hotelbeleid Algemene bierkennis Algemene medische noties en patiëntenbegeleiding in de tandheelkundige praktijk Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector Algemene oriëntatie cultureel erfgoed Algemene paardenkennis Algemene wijnkennis Alternatieve gerechten Alternatieve voeding Analyse fotovoltaïsche systemen Antieke klokken Antieke zakuurwerken Apparaten in pipinginstallaties Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie Appendages in pipinginstallaties Archtop gitaarbouw : naar aangepast ontwerp Archtop gitaarbouw : naar historisch model Archtop gitaarbouw : specifieke technieken Astronavigatie Atelier en klant uurwerkmaken ATP Audiobewerking 1 Audiobewerking 2 Audiovisuele technieken Autobus administratie Autobus rijtechnieken Autocar administratie Autocar rijtechnieken Auto-diagnose 1 Auto-diagnose 2 Auto-elektriciteit en motormanagement 1 Auto-elektriciteit en motormanagement 2 Autotransport Back- en front-office Badstofweven Bake-off Balklagen Banketbakken Banketbediening Banketproducten Basis bakkerij Basis betonconstructies Basis boomverzorging, bodemkunde en wetgeving Basis borduren Basis breien Basis burgerlijk en handelsrecht Basis computers en netwerken Basis dakbedekking Basis elektriciteit Basis elektriciteit PV-systemen Basis elektronica avionica 1 Basis elektronica avionica 2 Basis foto A Basis foto B Basis grafische technieken Basis grime Basis haarzorg 1 Basis haarzorg 2 Basis installaties Basis installatietechnieken PV-systemen Basis keuken Basis knopen/bobijnen Basis koken Basis lassen Basis lederbewerking Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector Basis machinale houtbewerking Basis manuele houtbewerking Basis metaal Basis metselwerk Basis multimedia Basis naaien Basis naaldkant Basis naaldschilderwerk Basis nagelstylingtechnieken Basis netwerken Basis schilder- en behangwerk Basis schoenen en sandalen Basis stropkant Basis textielproductie Basis vleesbewerking Basis witborduren Basis zaal Basis zilversmeden Basisaerodynamica Basisboekhouden voor een boekhoudkundige bediende Basiscomponenten van buisleidingsystemen Basiskennis fermentatieprocessen zuivel Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen Basiskennis van de hand Basiskennis van de verzorgingen Basiskennis van het lichaam Basiskennis voetverzorging Basissnitten 1 Basissnitten 2 Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 2 Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 3 Basistechnieken goudsmeden Basistechnieken strijkinstrumentenbouw Basistechnieken tokkelinstrumentenbouw Basisvaardigheden bloemschikken Basisvaardigheden handwerken Basisvaardigheden inrichten van de woning Basisvaardigheden koken Basisvisagie Basiszorg Bediening extrusiemachine Bediening machine thermisch vormen Bediening spuitgietmachine Bedrading elektrische borden Bedrijfsvoertuigen 1 Bedrijfsvoertuigen 2 Beeldsnijden : abstract Beeldsnijden : figuratief Begeleide intervisie 1 Begeleide intervisie 2 Begeleide intervisie 3 Begeleide intervisie 4 Begeleide intervisie 5 Begeleide intervisie IW 1 Begeleide intervisie IW 2 Begeleide intervisie IW 3 Begeleiden van individuele leerprocessen Begeleiden van leerprocessen bij personen met leer- of ontwikkelingsstoornissen Begeleiden van personen met dementie Begeleiding van het jonge kind 1 Begeleiding van het jonge kind 2 Begeleiding van het jonge kind 3 Begeleiding van het jonge kind 4 Begeleiding van het jonge kind 5 Begeleiding van het jonge kind 6 Begeleiding van het jonge kind 7 Begeleiding van het schoolgaande kind 1 Begeleiding van het schoolgaande kind 10 Begeleiding van het schoolgaande kind 2 Begeleiding van het schoolgaande kind 3 Begeleiding van het schoolgaande kind 4 Begeleiding van het schoolgaande kind 5 Begeleiding van het schoolgaande kind 6 Begeleiding van het schoolgaande kind 7 Begeleiding van het schoolgaande kind 8 Begeleiding van het schoolgaande kind 9 Behangwerk Beheer en organisatie Beheer en organisatie bakkerij Beheer en organisatie hotel Beheer en organisatie slagerij Beperkt onderhoud Bereiden vers vlees Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 1 Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 2 Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 3 Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 4 Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 5 Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 6 Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 7 Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 8 Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 9 Beslaan paarden met speciale doeleinden Beslagen en cakes Bestekken en bouwadministratie Besturingssystemen 1 Besturingssystemen 2 Bestuurder minigraafmachine Betonconstructies Betonherstelwerk Beveiliging Bewaaromgeving cultureel erfgoed Bewerken boekbekleding Bibliotheekautomatisering Bier en gastronomie Bierdegustatie Bijzondere geronto-agogische vaardigheden Bijzondere nagelstylingtechnieken Bijzondere voetverzorgingstechnieken Binche kant Bindtechniek Binnenbepleistering Binnenschrijnwerk Binnenvaart Biologisch planten, zaaien en vermeerderen Biologische aspecten van het ouder worden Biologische teeltbescherming en -verzorging Biologische teeltvoorbereiding Bitumineuze dakdichting Bladerdeeg Bloemwerk BMBE-buislassen A BMBE-buislassen B BMBE-buislassen C BMBE-hoeklassen A BMBE-hoeklassen B BMBE-plaatlassen A BMBE-plaatlassen B BMBE-plaatlassen C Bobijnopzetten Bodypainting Boekafwerking : lijmen Boekafwerking : naaien Boekafwerking : nieten Boekbanddecoratie Boekenbeschermers Boekhoudkundige vaardigheden Boekhoudpakket Boomfabricage Boomsoortenkennis Borstelen en scheren/rugafwerking Bouwadministratie Bouwconstructies afwerking Bouwconstructies ruwbouw Bouwfysica Bouwplanning Bradel Breiwerkaccesoires Briljanteerwerk boven Briljanteerwerk heel Briljanteerwerk onder Brood A Brood B Brood C Broodbakkersorganisatie Buffetten Buisbewerking Buisfitten kunststof Buisfitten staal Buitenbepleistering Buitenlandse keuken Bulktransport CAD/CAM textiel CAD-2D CAD-2D mechanische constructies 1 CAD-2D mechanische constructies 2 CAD-3D CAD-3D mechanische constructies 1 CAD-3D mechanische constructies 2 CAD-basis CAD-HVAC CAD-piping Café Centrale verwarmingsinstallaties 1 Centrale verwarmingsinstallaties 2 Centrale verwarmingsinstallaties 3 Centrale verwarmingsketels Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen Cliënt/server netwerk 1 Cliënt/server netwerk 2 Cliëntgerichte begeleiding Cliëntgerichte benadering Client-server netwerken 1 Client-server netwerken 2 Clientside-scripting Cluny kant CNC-houtbewerking Collectie handtassen Collectie schoenen Combi-heftruck Combinaties van eenvoudige bindingen Combinatiesnitten 1 Combinatiesnitten 2 Combinatiesnitten 3 Commercieel bloem- en plantwerk Commerciële boekbindtechnieken Communicatie Communicatie en SAR Communicatief gedrag Communicatietechnieken Communicatieve hulpmiddelen Communicatieve vaardigheden Complex behangwerk Complexe bindingen Complexe daken Complexe ramen en deuren Complexe trappen Complexe verfijnde menu's Computer en assemblagetechnieken Computerbeheer assistent calculator bouw Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar Computerbesturingssystemen 1 Computerbesturingssystemen 2 Computerdesign juwelen Computersystemen 1 Computersystemen 2 Computersystemen 3 Concertinabinding Conditioneren grondstoffen voor kunststoffen Conflicthantering en klachtenbehandeling Consumptie-ijs Containertransport Context van de zorgvrager Controle en onderhoud stookolietanks Cosmetische hydrobehandelingen Cosmetische lymfedrainage Cosmetologie Cosmetologie FTA Creatief agogisch werken via beelden Creatief agogisch werken via bewegingsexpressie Creatief agogisch werken via drama Creatief agogisch werken via lichaamsgebonden benaderingswijzen Creatief agogisch werken via muziek en klank Creatief bloem- en plantwerk Creatief bloemschikken Creatief borduren Creatief breiwerk Creatief met kant Creatief ontwerp 1 Dagelijkse activiteiten als huishoudhulp Dagschotels met vis Dagschotels met vlees en gevogelte Dakbedekking met leien Dakbedekking met pannen Dakgoten en -afvoeren Daktuinen Data-analyse Databasebeheer Databasegestuurde webanimaties Debietregeling Decentrale periferie Decoratief met harde materialen Decoratief met natuurlijke materialen Decoratief met textiel Decoratief schilderwerk Decoratief schilderwerk A Decoratief schilderwerk B Degustatie Franse wijnen Degustatie wereldwijnen Dekvloer Demontage montage Deontologie en beroepsethiek Deontologie voor een medisch administratief bediende Deontologisch en ethisch handelen Desktoppublishing 1 Desktoppublishing 2 Deskundigheidsontwikkeling Dieetleer Dieetmaaltijden Diefstalpreventie Dienst aan de kaart/keuken Dienst aan de kaart/zaal Dienst na verkoop Diepdrukken 1 Diepdrukken 2 Digitaal drukken Digitale beeldverwerking 1 Digitale beeldverwerking 2 Digitale beeldverwerking 3 Digitale beeldverwerking 4 Digitale fotografie 1 Digitale fotografie 2 Digitale fotografie 3 Digitale impositie Digitale technieken avionica 1 Digitale technieken avionica 2 Digitale tekst- en paginaopmaak 1 Digitale tekst- en paginaopmaak 2 Digitale tekst- en paginaopmaak 3 Distributie Documentenstroom en documentair krediet Domotica Doorhalen Douane, btw en accijnzen Draadloze netwerken Draaien Drankenkennis, bar en cocktails Driedimensionale grime Drukwerkveredeling Duchesse kant Duikers en bruggen Economisch belang van het wegvervoer Economische basisprincipes voor een boekhoudkundige bediende Edelsteenzetten 1 Edelsteenzetten 2 Edelsteenzetten 3 Eenkleur offsetdrukken 1 Eenkleur offsetdrukken 2 Eenvoudige bindingen Eenvoudige boekbindtechnieken Eenvoudige dagmenu's Eenvoudige klokken Eenvoudige verfijnde menu's Eerste hulp en basis brandbestrijding EHBO Electro-transpalet Elektriciteit maritieme motoren Elektriciteit voor de procesoperator chemie Elektrisch onderhoud 1 Elektrisch onderhoud 2 Elektrisch onderhoud 3 Elektrische comfortschakelingen 1 Elektrische comfortschakelingen 2 Elektrische comfortschakelingen 3 Elektrische inbouwinstallaties 1 Elektrische inbouwinstallaties 2 Elektrische opbouwinstallaties 1 Elektrische opbouwinstallaties 2 Elementaire baktechnieken Elementaire voetverzorgingstechnieken Emancipatorisch handelen Empowermentgericht werken Eroderen Etalagetechnieken Etaleren en verpakken Etiquette/ceremoniemeester E-verkoop Evoluties in HVAC-technologieën Expressie 1 Expressie 2 Expressieve vaardigheden Facepainting Fantasiebriljanteerwerk Fantasiekruiswerk Farmaceutische plantkunde en homeopathie Farmaceutische zorg Farmacologie Feestelijke menu's herfst/winter Feestelijke menu's lente/zomer Fietsmontage en -onderhoud 1 Fietsmontage en -onderhoud 2 Film- en tv-grime Flexodrukken 1 Flexodrukken 2 Formele ontsluiting Foto aktie Foto materie Foto mens Foto ruimte Fotoanalyse Fotovoltaïsche installaties afstellen en foutenanalyse Fotovoltaïsche installaties ontwerpen en berekenen Fotovoltaïsche techniek 1 Fotovoltaïsche techniek 2 Fotovoltaïsche techniek 3 Franse band Frequente herstellingen 1 Frequente herstellingen 2 Frezen Frezen kotteren A Frezen kotteren B Front-office Functioneel observeren Functionele informatieve vaardigheden Funderingen op staal Fysica voor de procesoperator chemie Fysiek en mentaal welzijn Fytofarmacie Galenica Gambabouw : naar aangepast ontwerp Gambabouw : naar origineel model Gambabouw : specifieke technieken Gasbranders Gassmeltbuislassen A Gassmeltbuislassen B Gassmeltplaatlassen A Gassmeltplaatlassen B Gastenservice Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie Gastoestellen Gecompliceerde moderne klokken Gegevensbeheer 1 Gegevensbeheer 2 Gegevensbeheer 3 Gelaatsverzorging speciale behandelingen Gelegenheidsbloemschikken - alle gelegenheden Gelegenheidsbloemschikken - rouw en trouw Gelegenheidskapsels Gelijmde en gespannen plaatsing soepele vloerbekleding Geluidstechnieken Gemmologie Gerezen bladerdeeg Geronto-agogische vaardigheden Gespecialiseerde technieken voetverzorging Gestructureerd programmeren Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie Gesuperviseerde beroepspraktijk 1 Gesuperviseerde beroepspraktijk 2 Gesuperviseerde beroepspraktijk 3 Gesuperviseerde beroepspraktijk 4 Gesuperviseerde beroepspraktijk 5 Gesuperviseerde beroepspraktijk 6 Gesuperviseerde beroepspraktijk florist Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1 Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2 Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3 Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4 Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5 Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6 Gevaarlijke stoffen Gevelbekleding Gevelwerk A Gevelwerk B Gezondheid en welzijn Gipsblokwanden Gipskartonplaten 1 Gipskartonplaten 2 Goederentransport 1 Goederentransport 2 Goederentransport 3 Goederentransport 4 Goudbewerking Gouddruk etiketten Grafische vormgeving 1 Grafische vormgeving 2 Grijswerk Groenonderhoud Groepsactiviteiten begeleiden Groepsprocessen begeleiden Grondbeginselen elektriciteit avionica 1 Grondbeginselen elektriciteit avionica2 Grootkeukenbereidingen A Grootkeukenbereidingen B Grootkeukenvoorbereiding Haakwerk Hairstyling voor theater, film en tv Handverzorging Harde en zachte luxe Haute couturehandtassen Havenkennis Hedendaagse boekbindtechnieken Hedendaagse verzorgingen Hef- en tiltechnieken Heftruckchauffeur Herstel lederwaren Herstellen en installeren audio video Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 1 Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 2 Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 3 Hersteltechnieken Historische strijkinstrumenten : naar aangepast ontwerp Historische strijkinstrumenten : naar origineel model Historische strijkinstrumenten : specifieke technieken Hoefbeslag - werkplekleren Hoefbeslag op dode voeten Hoefbeslag op levende dieren Hoefsmeden 1 Hoefsmeden 2 Hoefsmeden 3 Hoog schoeisel Hoteldesserten Hotelorganisatie House-keeping Houtconstructiesystemen Houtimitaties Houtwerk Hulpwerktuigen scheepsmachines HVAC-installaties Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar Hygiëne- en kwaliteitscontrole ICT ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator Ijstaarten en -variaties Ijzervlechtwerk Implementatie programma begeleidend werken met assistentie van dieren Inbedrijfstelling en onderhoud warmtepompinstallaties Incoterms Individuele gasverwarming 1 Individuele gasverwarming 2 Individuele praktijkbegeleiding 1 Individuele praktijkbegeleiding 2 Individuele praktijkbegeleiding 3 Individuele praktijkbegeleiding 4 Individuele praktijkbegeleiding 5 Individuele praktijkbegeleiding 6 Individuele praktijkbegeleiding 7 Individuele praktijkbegeleiding 8 Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1 Individuele praktijkbegeleiding logistiek 2 Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige Industriële branders Industriële elektriciteit Industriële installaties Industriële productietechnieken Informatie en verkoop op een toeristische bestemming Informatiebemiddeling in functie van specifieke klantengroepen Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling Initiatie beslagen en degen Initiatie bindtechniek Initiatie bloemen Initiatie buitenlandse keuken Initiatie CAD/CAM textiel Initiatie dieetmaaltijden Initiatie draaien Initiatie elektronica Initiatie fantasiejuwelen Initiatie frezen Initiatie gelaatsverzorging Initiatie grootkeukenbereidingen Initiatie hairstyling voor theater, film en tv Initiatie handtassen Initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen Initiatie hoeden Initiatie houtsnijwerk : bol snijwerk Initiatie houtsnijwerk : snijden van lijstvormen Initiatie houtsnijwerk : symmetrisch snijwerk Initiatie houtsnijwerk : vlak snijwerk en houtdraaien Initiatie imitatieschilderwerk Initiatie in de informatica Initiatie in de informatica voor receptionist-telefonist Initiatie jacquard platweven Initiatie keukentechnologie Initiatie kleuringen Initiatie marsepein en chocolade Initiatie natuursteenbewerking Initiatie patronen Initiatie permanenten Initiatie platweven Initiatie sjaals, dassen en strikken Initiatie snacks/tearoom Initiatie stoffeerwerk Initiatie tapijt/fluweelweven Initiatie technologie bakkerij Initiatie technologie slagerij Initiatie tuften Initiatie voet- en nagelverzorging Initiatie warme keuken Inleidende begrippen van procestechnieken Inleiding in de toeristische sector Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende Inleiding tot de BTW voor een boekhoudkundige bediende Inlichtingenwerk en collectievorming Installatietechnieken geluid 1 Installatietechnieken geluid 2 Installatietechnieken licht 1 Installatietechnieken licht 2 Installatietechnieken podium 1 Installatietechnieken podium 2 Instellen Erosiemachines A Instellen Erosiemachines B Instellen numeriek gestuurde productiemachines 1 Instellen numeriek gestuurde productiemachines 2 Instellen slijpmachines Interactie zaal/keuken Interculturele communicatie Interculturele diversiteit Interfacedesign Interieurelementen Intermodaal vervoer Internet 1 Internet 2 Internet netwerken Inter-netwerken Introductie begeleidend werken met assistentie van dieren Introductie in het beroepsveld Isolatie installaties Jacquard platweven Juweelgeschiedenis Juweelherstellen 1 Juweelherstellen 2 Juweelontwerpen Juweelschetsen Juweelweergave Kaartpassen en getijden Kammonteren Kant vervolmaking Kantoorsoftware integratie Kassier Kelderconstructies en riolering A Kelderconstructies en riolering B Keperbindingen Kettingzaaggebruik A Kettingzaaggebruik B Keuken modetrends Keukentechnologie Klantencontacten Klantgerichte communicatie Klassieke gitaarbouw : naar aangepast ontwerp Klassieke gitaarbouw : naar historisch model Klassieke gitaarbouw : specifieke technieken Klassieke handwerktechnieken Klassieke verzorgingen Klavierbouw basistechnieken mechanieken Klavierbouw basistechnieken meubel Klavierbouw intoneren en stemmen Klavierbouw specialisatie mechanieken Klavierbouw specialisatie meubel Klaviervaardigheden Klein onderhoud- bandenmontage 1 Klein onderhoud- bandenmontage 2 Kleine lederwaren Kleine orthopedische aanpassingen Kleur- en stijladvies Kleuradvies Kleurbreiwerk Kleuringen 1 Kleuringen 2 Klimatisatie-installaties Klimmen Kloosterband Koelinstallaties A Koelinstallaties B Kostprijsberekening assistent calculator bouw Koude en warme buffetten Koude keuken Kruiswerk heel Kruiswerk zaag Kunstbreiwerk Kussens Kwaliteitswissels platweverij Kwaliteitswissels tapijtweverij Kwaliteitszorg Kwartsuurwerken - kwartschronografen Laag schoeisel Labo fermentatie - basisbieren Labo fermentatie - destillaten Labo fermentatie - halfharde en harde kazen Labo fermentatie - likeuren Labo fermentatie - mousserende en versterkte wijnen Labo fermentatie - speciaalbieren Labo fermentatie - stille wijnen Labo fermentatie - zachte zuivel Labo Fiscaliteit voor een boekhoudkundige bediende Ladingbeveiliging Lassen voor de siersmid A Lassen voor de siersmid B Leerstijlen en leerprocessen Leidingberekeningen Levenslooppsychologie Lichaamsmassage Lichte motoren 1 Lichte motoren 2 Lichte motoren 3 Lichttechnieken Logistiek Logistieke vaardigheden in de zorgsector Losse plaatsing soepele vloerbekleding LPG-installaties Luchtkanalen en ventilatie Luchtvaartwetgeving Luchtvervoer Luitbouw : naar aangepast ontwerp Luitbouw : naar historisch model Luitbouw : specifieke technieken Maatwerk patronen blouse/jurk Maatwerk patronen colbert/mantel Maatwerk patronen kinder- en tienerkleding Maatwerk patronen pantalon/hemd Maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon Maatwerk patronen tailleur/mantel Maatwerk patronen vrijetijdskleding Maatwerk patronen vrijetijdskleding/feestkleding Machinale houtbewerking Machinale natuursteenbewerking 1 Machinale natuursteenbewerking 2 Machinale smeedhamer Machinegebruik Machineonderhoud Mailserver Make-up Manueel boekvergulden Manueel dekkend schilderwerk A Manueel dekkend schilderwerk B Manueel niet-dekkend schilderwerk Manuele houtverbinding Manuele natuursteenbewerking 1 Manuele natuursteenbewerking 2 Maritieme regelgeving Marmerimitaties Marsepein en chocoladewerk Massief meubel A Massief meubel B Materialen cultureel erfgoed A Materialen cultureel erfgoed B Materialen cultureel erfgoed C Materialen en constructies wegen Materialen en hardware Materialen kunststofverwerking Materiële zorg Matrijzen Mechanisch onderhoud 1 Mechanisch onderhoud 2 Mechanische constructieonderdelen Mechanische polsuurwerken automaat en datum Mechanische polsuurwerken chronografen Mechanische polsuurwerken handopwinding Mechelse kant Mediavisagie Medische correspondentie Medische ICT-toepassingen Medische zorgverlening Meeneemheftruck Meerkleur offsetdrukken 1 Meerkleur offsetdrukken 2 Meerkleur offsetdrukken 3 Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie Menselijke factoren Mentor op de werkvloer Metalen daken Meteo Methodisch handelen Methodisch handelen in een organisatie Methodisch werken Methodische begeleiding IW Methodische training 1 Methodische training 2 Methodische training 3 Methodische training 4 Methodische werkbegeleiding en supervisie 1 Methodische werkbegeleiding en supervisie 2 Methodische werkbegeleiding en supervisie 3 Methodische werkbegeleiding en supervisie 4 Methodische werkbegeleiding en supervisie 5 Methodische werkbegeleiding en supervisie 6 MIG/MAG-buislassen A MIG/MAG-buislassen B MIG/MAG-hoeklassen A MIG/MAG-hoeklassen B MIG/MAG-plaatlassen A MIG/MAG-plaatlassen B Mobiele apparaten Mobiele elektrische installaties Modelwijzigingen ensemble Modelwijzigingen vrije tijd Moderne kant Modeverkoop Mondelinge communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector Montage elektrische borden Montage en drukvormvervaardiging Montagetechnieken 1 Monteren Monteren industriële isolatie Monteren warmtepompinstallaties Motoren 1 Motoren 2 Motorisch-visuele communicatievormen Multimedia 1 Multimedia 2 Nabewerking Nagerechten Nautisch Engels Nautische wiskunde Navigatie-instrumenten Nederlandstalige communicatie voor contactcentermedewerkers Netwerktechnologie Nieuwe kantsoorten Nieuwe trends en ontwikkelingen Non-print-producties Non-print-producties : scripting Observatiestage in een tandartspraktijk Observeren en rapporteren Offsetrotatie 1 Offsetrotatie 2 Omgaan met complexe zorgsituaties Omgaan met de collectie cultureel erfgoed Omgaan met dementie Omgaan met diversiteit Omgaan met het cliëntsysteem Omgaan met moeilijk gedrag Omgaan met patiënten Omgaan met psychische zorgvragen Omgaan met stress Onderhoud avionica Onderhoud bedrijfs- en vrachtwagens Onderhoud en herstellingen Onderhoud grasvelden Onderhoud in de zorgsector Onderhoud rollend materieel Onderhoud waterpartijen Onderhoudstechnieken scheepsmotoren Ondernemingsplan Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming Onthaal en informatie Onthaal en omgang met gasten Ontharingstechnieken Ontsluiten van archiefstukken Ontwerp en modelrealisaties Ontwerptekenen bouw Ontwikkelingsgerichte en zorgbrede methodieken bij kleuters Oogsttechnieken en naoogstbehandelingen Open borduurwerk Operationele leiding en communicatie Opgaand metselwerk A Opgaand metselwerk B Oppervlaktebehandeling hout Optimalisering CNC-houtbewerking Opvolging productieproces extrusie Opvolging productieproces spuitgieten Opvolging productieproces thermisch vormen Organisatie van de distributie Organisatie van de gezondheidszorg Organisatie van de huishoudelijke taken Organisatorische vaardigheden Oriëntatie in het archiefwerk Orthoagogische vraagstellingen Orthopedagogische vraagstellingen Parijse kant PC-vaardigheden Peer-to-peer netwerken Periodiek onderhoud Perkamentenband Permanenten 1 Permanenten 2 Personenvervoer administratie Personenvervoer communicatie Personenvervoer onderhoud van het rollend materieel Personenvervoer rijtechnieken 1 Pistoolschilderwerk interieur Plaatconstructies Plaatmeubel A Plaatmeubel B Plaatsen en onderhouden van alarmsystemen 1 Plaatsen en onderhouden van alarmsystemen 2 Plaatsen klimatisatie-installaties Plaatsen koelinstallaties Plaatsing binnenschrijnwerk Plaatsing buitenschrijnwerk Plaatsing natuursteen Plaatsing ophangsystemen en raambekleding Plaatsing parket Plaatsing PV-systemen op platte daken Plaatsing PV-systemen op schuine daken Plaatsing trappen Plaatsing wanden en plafonds Plaatslagen 1 Plaatslagen 2 Plaatslagen 3 Plaatwerk industriële isolatie Planlezen Planten, zaaien en vermeerderen Plantenkennis Platweven PLC 1 PLC 2 PLC 3 Pneumatica en hydraulica maritieme Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar Podiumtechnieken Portfolio foto Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen Praktijk voor de secretariaatsmedewerker Praktijk voor een boekhoudkundige bediende Praktijk voor een medisch administratief bediende Praktijk voor een telefonist-receptionist Presentatie Productbehandeling Productie Productietechnieken machineregelaar Professionaliteit en deskundigheid Professionaliteit en kwaliteitszorg Professioneel en kwaliteitsvol handelen Programma upgrades Programmeren eerste taal 1 Programmeren eerste taal 2 Programmeren eerste taal 3 Programmeren eerste taal 4 Programmeren tweede taal 1 Programmeren tweede taal 2 Programmeren tweede taal 3 Programmeren tweede taal 4 Programmeren-gegevensbank 1 Programmeren-gegevensbank 2 Programmeren-gegevensbank 3 Project CO/NT Project webdesign Project webontwikkelaar Projectwerk Prototypes Psychologie van het ouder worden Psychologische processen en vaardigheden 1 Psychologische processen en vaardigheden 2 Psychologische processen en vaardigheden 3 Psychologische processen en vaardigheden 4 Psychologische processen en vaardigheden 5 Psychopathologie Psychosociale vraagstellingen Publieksbereik, inlichtingenwerk en beschikbaarstelling Raamdecoratie Radar en navigatiesystemen Ramen en deuren Randapparatuur Rastertekenen 1 Rastertekenen 2 Rastertekenen 3 Rastertekenen 4 Rationeel rijden Reachtruckchauffeur Realisaties bloemen Realisaties blouse/jurk Realisaties fantasiejuwelen Realisaties feestkleding Realisaties handtassen, handschoenen en ceinturen Realisaties hoeden Realisaties hoeden gevorderden Realisaties jas/mantel dames Realisaties jas/mantel heren Realisaties kinder- en tienerkleding Realisaties kinder- en tienerkleding gevorderden Realisaties pantalon/hemd Realisaties rok/pantalon Realisaties sjaals, dassen en strikken Realisaties tailleur/tweestuks Realisaties tweestuks/mantel Realisaties vest/colbert Realisaties vrije tijd Recepties en ontvangsten Rechte en bordestrappen Reclame- en decoratietekenen Reclameschilderwerk A Reclameschilderwerk B Regelgeving en deontologie voor de hoefsmid Regelingen Regelingen tapijt/fluweelweefmachines Registerband Reglementering wegvervoer Rekenblad 1 Rekenblad 2 Rekenblad 3 Reliëfbreiwerk Reliëfsnijden : bas-reliëf Reliëfsnijden : meubelpaneel Reparatietechnieken strijkinstrumenten Reparatietechnieken tokkelinstrumenten Repetitieve spanten Restauranttechnologie Restauratie en herstoffering van losse kussens Restauratie en herstoffering van vaste delen Restauratie karkassen Restauratie metalen daken Restauratietechnieken fineer meubel Restauratietechnieken massief meubel Retouchetechnieken Rijtechnieken aanhangwagen Rijtechnieken vrachtwagens 1 Rijtechnieken vrachtwagens 2 Rijtechnieken vrachtwagens 3 Rioleringswerken Risico in het wegvervoer Rosaline kant Russische kant Salonbeheer-financieel Salonbeheer-personeel Salonorganisatie Salonwerk Samenstellen warmtepompinstallaties Samenwerking Samenwerkingsvaardigheden Sanitaire installaties Satijnbindingen Scheepsbouw Scheepsmotoren Scheepsstabiliteit Scheepsveiligheid Scheepvaartbeheer en zeerecht Scheepvaartreglementen Scheidingstechnieken Scheikunde voor de procesoperator chemie Schoenherstel basis Schoenherstel gevorderd Schoonmaken als huishoudhulp Schriftelijke communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector Secretariaat tandheelkundige praktijk Secretariaat : basisbegrippen en -vaardigheden Secretariaatsmanagement Secretariële vaardigheden Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen Selectietechnieken Seminarie Serverbeheer 1 Serverbeheer 2 Serverbeheer 3 Serverside-scripting 1 Serverside-scripting 2 Siersmeden Siertekenen 1 Siertekenen 2 Signs maken A Signs maken B Slagerijdelicatessen Slijpen Sluitingen Smeden 1 Smeden 2 Smeden van gereedschap Smeedtechnisch verbinden Smeedtechnisch versieren Snacks/tearoom Snijden Snoeitechnieken voor aanleg en onderhoud parken en tuinen Snoeitechnieken voor de tuinbouw Snoeitechnieken voor onderhoud parken en tuinen Sociaal - emotioneel begeleiden Sociale wetgeving Solderen goudsmeden Speciale effecten Speciale schilderstechnieken Speciale stoffeertechnieken Speciale technieken handverzorging Speciale zettechnieken Specialisatie IP-communicatie CO/NT Specialisatie IP-server CO/NT Specialisatie netwerkbeveiliging CO/NT Specialisatie nieuwe technologieën CO/NT Specialisatie routers CO/NT Specialisatie switches CO/NT Specifiek stoffeerwerk Specifieke archieftechnieken Specifieke bibliotheek- en documentatietechnieken Specifieke collecties en archiefstukken Specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra Specifieke grondstoffen en nabehandelingen Specifieke metalen daken en aansluitingen Specifieke sanitaire installaties Specifieke tandheelkundige behandelingen m.i.v. producten en materialen Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal Specifieke zorg 1 Specifieke zorg 2 Spoorvervoer Stage FTA Stage Galenica Stage in een tandartspraktijk Stage keuken Stage zaal Stanstechnieken Stapelaar Steelstring gitaarbouw : naar aangepast ontwerp Steelstring gitaarbouw : naar historisch model Steelstring gitaarbouw : specifieke technieken Stembeheersingstechnieken Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar Stijlen en vormleer 1 Stijlen en vormleer 2 Stijlsnijden : figuratief Stijlsnijden : meubelpaneel Stoffeerwerk Stookoliebranders en -kachels 1 Stookoliebranders en -kachels 2 Stoppen/randafwerken Streekgerechten Stropkant uitbreiding Styling Suikerkunst Suikerwerk en pralines Supervisie IW 1 Supervisie IW 2 Supervisie IW 3 Supervisie IW 4 Supervisie IW 5 Supervisie IW 6 Switches en routers Synthetische dakdichting Systeembekisting Taal- en denkstimulering bij kleuters Taarten Tandheelkundige basisbegrippen en -behandelingen Tankwagenvervoer Tapijt/fluweelweven Tapijttechnieken Teamgericht samenwerken Teamondersteunend werken Technische werkzaamheden aan betegelde wanden Technische werkzaamheden behangen Technische werkzaamheden elektriciteit 1 Technische werkzaamheden elektriciteit 2 Technische werkzaamheden hout 1 Technische werkzaamheden hout 2 Technische werkzaamheden isolatie Technische werkzaamheden metaal Technische werkzaamheden pannen- en leiendaken Technische werkzaamheden ruwbouw 1 Technische werkzaamheden ruwbouw 2 Technische werkzaamheden sanitair 1 Technische werkzaamheden sanitair 2 Technische werkzaamheden schilderen Technische werkzaamheden tegelvloeren Technische werkzaamheden verwarming 1 Technische werkzaamheden verwarming 2 Technische werkzaamheden vloerbekleding Technische werkzaamheden wanden plaatsen 1 Technische werkzaamheden wanden plaatsen 2 Technologie banketbakkerij Technologie cargo Technologie chocolade en confiserie Technologie gelaatsverzorging Technologie initiatie gelaatsverzorging Technologie lederbewerking Technologie lederwaren Technologie manoeuvre Technologie slagerij Technologie van de schoen Technologie vleeswarenbereidingen Teeltbescherming en -verzorging Teeltvoorbereiding Tekenen elektro-fluïda installaties Tekenen industriële automatisatie Tekenen industriële elektrische installaties Tekenen residentiële automatisatie Tekenen residentiële elektrische installaties Tekstverwerking 1 Tekstverwerking 2 Tekstverwerking 3 Theatergrime Theorie van het hoefbeslag TIG-buislassen A TIG-buislassen B TIG-hoeklassen A TIG-hoeklassen B TIG-plaatlassen A TIG-plaatlassen B Toediening gewasbeschermingsmiddelen Toegepast CAD-tekenen in de bouw Toegepaste analytische chemie FTA Toegepaste anatomie en fysiologie FTA Toegepaste biochemie FTA Toegepaste biologie FTA Toegepaste elektriciteit mechanische constructies Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 1 Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 2 Toegepaste fysica avionica 1 (statica en dynamica) Toegepaste fysica avionica 2 (thermodynamica - optica) Toegepaste fysica en chemie FTA Toegepaste mechanica maritieme Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar Toegepaste wiskunde Toegepaste wiskunde avionica 1 Toegepaste wiskunde avionica 2 Toegepaste wiskunde avionica 3 Toeristische bestemmingen Toonbank Toonbankbediening Topografie basis Topografie uitbreiding Totaalzorg Totale interieurinrichting Toxicologie, tarificatie en regelgeving FTA Traditionele daken Traiteurkeuken Transport van stoffen Transportopdracht Transportverzekeringen Trapbekisting Tuften Tuinonderhoud A Tuinonderhoud B Tuinverhardingen Tule kant Tussenpersonen Typografie/lay-out Uitbreiding boekhouden voor een boekhoudkundige bediende Uitheemse gerechten Uitsnijden/uitbenen schaap Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf A Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf B Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf C Uitvoeringsdossier wegeniswerken Uitvoeringstekenen bouw A Uitvoeringstekenen bouw B Uitzonderlijk transport Update Valenciennes kant Vectorieel tekenen 1 Vectorieel tekenen 2 Vectorieel tekenen 3 Veiligheid - M GR 063 Veiligheid - M ME G125 Veiligheid bij procesoperaties chemie Veiligheid bouw Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw Veiligheids- en milieuwetgeving Verf- en afbindtechnieken Vergulden Verhardingen in kasseien, tegels en natuursteen Verkoop van toeristische producten Verkoopklare gerechten 1 Verkoopklare gerechten 2 Verkooptechnieken Verstellen als huishoudhulp Vervaardigen gereedschappen voor de hoefsmid Vervolmaking naaldkant Vervolmaking naaldschilderwerk Vervolmaking witborduren Vervolmakingstechnieken goudsmeden Verwerken en beheren van archiefstukken Verwerking foto A Verwerking foto B Verzorgen, veiligheid en gezondheid Vet- en soezendeeg Videobewerking 1 Videobewerking 2 Vioolbouw : naar aangepast ontwerp Vioolbouw : naar origineel model Vioolbouw : specifieke technieken Visagie en grime voor nieuwe mediatoepassingen Visgerechten Visualisatie Vlaaien Vlaamse gebarentaal 1.1 Vlaamse gebarentaal 1.2 Vlaamse gebarentaal 1.3 Vlaamse gebarentaal 2.1 Vlaamse gebarentaal 2.2 Vlaamse gebarentaal 2.3 Vlaamse gebarentaal 2.4 Vlaanderse kant VLAN's en WAN's Vleesgerechten Vleeswarenbereidingen 1 Vleeswarenbereidingen 2 Vleeswarenbereidingen 3 Vleeswarenbereidingen 4 Vloer- en wandtegels 1 Vloer- en wandtegels 2 Vloer- en wandtegels 3 Voedingsleer Voedingstechnologie bakkerij Voedingstechnologie hotel Voedingstechnologie slagerij Voertuigen 1 Voertuigen 2 Voetreflexmassage Voorbereidend schilderwerk Voorbewerken draaien frezen Voorbewerken en spuiten 1 Voorbewerken en spuiten 2 Voorbewerken en spuiten 3 Voorlopig kruiswerk Voorstuwing Vormgeving goudsmeden Vormsmeden Vouwplakken Vrijetijdshandtassen Vullingen en chocoladewerk Warmteleer en koeltechnieken scheepsmachines Warmteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar Warmtetransport Wassen en strijken als huishoudhulp Water- en afvoerleidingen Waterbehandeling en pompen Webanimatie Webanimatie 1 Webanimatie 2 Webdesign 1 Webdesign 2 Webscripting Webservers Websitemarketing en strategie Websiteproductie 1 Websiteproductie 2 Weerstandlassen Wegvervoer Welzijn en gezondheidszorg Werken in de zorgsector Werken in het magazijn : basisactiviteiten en ondersteunende kennis Werken met aromatische oliën Werken met groepen Werken met minigraver Werken op de grond Werken op hoogte Werkomgeving en milieu Werkplekleren advies, service en klachtenbehandeling in het contactcenter Werkplekleren assistent calculator bouw Werkplekleren CAD-HVAC Werkplekleren CAD-piping Werkplekleren CAD-tekenen elektriciteit Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies Werkplekleren huishoudhulp Werkplekleren hovenier aanleg parken en tuinen Werkplekleren hovenier onderhoud parken en tuinen Werkplekleren initiatie werken in het contactcenter Werkplekleren magazijnmedewerker Werkplekleren scheepsmachines Werkplekleren scheepsnavigatie Werkplekleren simultaan werken in het contactcenter Werkplekleren tuinbouwarbeider Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar bouw Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken Werkplekleren verkoop en verkoopbevordering in het contactcenter Werkplekleren voor de transport- en logistiek medewerker Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator Werkplekleren voor een polyvalent verkoper Werkplekleren voor een toeristisch receptionist Werkpostorganisatie productiemedewerker Werkstukken blouse/jurk Werkstukken ensemble Werkstukken mantel Werkstukken regenkledij Werkstukken rok/pantalon Werkstukken vrije tijd Wijn en gastronomie Wild en gevogelte Wildbereidingen Winkelklaar maken vers vlees A Winkelklaar maken vers vlees B Woningtextiel Woon- en leefklimaat XML Zaalversnijdingen en bereidingen Zaalvoorbereiding en bediening van gasten Zakelijk Nederlands 1 Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1 Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3 Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3 Zeefdrukken 1 Zeefdrukken 2 Zeefdrukken 3 Zeefdrukken 4 Zeemanschap Zeevaartkunde Zeevervoer Zelfdragend buitenschrijnwerk Zelfstandig ondernemen Zelfstandige beroepspraktijk florist Zettingen Zilversmeden Zorg in de kinderopvang 1 Zorg in de kinderopvang 2 Zorg in de kinderopvang 3 Zorg in de kinderopvang 4 Zorg in de kinderopvang 5 Zorg in de kinderopvang 6 Zorg in de kinderopvang 7 Zorg voor de cliënt en zijn context Zorg voor het levenseinde Zorg voor leef- en woonklimaat Zuivelwetgeving Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 6 september 2013 tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage 2 Bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs BIJLAGE V Met ingang van 1 september 2010 wordt in het volwassenenonderwijs : A. 1° het wervingsambt van leraar hoger onderwijs voor sociale promotie ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van lector; 2° het wervingsambt van leraar secundair onderwijs voor sociale promotie ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van leraar secundair volwassenenonderwijs;3° het selectieambt van adjunct-directeur voor hoger onderwijs voor sociale promotie ambtshalve geconcordeerd naar het selectieambt van adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding;4° het selectieambt van adjunct-directeur voor secundair onderwijs voor sociale promotie ambtshalve geconcordeerd naar het selectieambt van adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs; B. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module :

vak

module

AV aardrijkskunde

ASO2-B Aardrijkskunde 1

AV aardrijkskunde

ASO2-B Aardrijkskunde 2

AV aardrijkskunde

ASO2-B Aardrijkskunde 3

AV aardrijkskunde

ASO3-B Aardrijkskunde 1

AV aardrijkskunde

ASO3-B Aardrijkskunde 2

AV aardrijkskunde

ASO3-B Aardrijkskunde 3

AV aardrijkskunde

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AV aardrijkskunde

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AV aardrijkskunde

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AV aardrijkskunde

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AV aardrijkskunde

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AV aardrijkskunde

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AV aardrijkskunde

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AV aardrijkskunde

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AV aardrijkskunde

WET2 Wetenschappen 1

AV aardrijkskunde

WET2 Wetenschappen 2

AV aardrijkskunde

WET2 Wetenschappen 3

AV aardrijkskunde

WET2 Wetenschappen 4

AV aardrijkskunde

WET3 Wetenschappen 1

AV aardrijkskunde

WET3 Wetenschappen 2

AV aardrijkskunde

WET3 Wetenschappen 3

AV aardrijkskunde

WET3 Wetenschappen 4

AV biologie

ASO2-B Biologie 1

AV biologie

ASO2-B Biologie 2

AV biologie

ASO3-B Biologie

AV biologie

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AV biologie

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AV biologie

WET2 Wetenschappen 1

AV biologie

WET2 Wetenschappen 2

AV biologie

WET2 Wetenschappen 3

AV biologie

WET2 Wetenschappen 4

AV biologie

WET3 Wetenschappen 1

AV biologie

WET3 Wetenschappen 2

AV biologie

WET3 Wetenschappen 3

AV biologie

WET3 Wetenschappen 4

AV chemie

ASO2-B Chemie 1

AV chemie

ASO2-B Chemie 2

AV chemie

ASO3-B Chemie

AV chemie

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AV chemie

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AV chemie

WET2 Wetenschappen 1

AV chemie

WET2 Wetenschappen 2

AV chemie

WET2 Wetenschappen 3

AV chemie

WET2 Wetenschappen 4

AV chemie

WET3 Wetenschappen 1

AV chemie

WET3 Wetenschappen 2

AV chemie

WET3 Wetenschappen 3

AV chemie

WET3 Wetenschappen 4

AV cultuurwetenschappen

HUM2 Communicatie en expressie

AV cultuurwetenschappen

HUM2 Identiteit en normering

AV cultuurwetenschappen

HUM2 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV cultuurwetenschappen

HUM2 Organisatie en samenhang

AV cultuurwetenschappen

HUM3 Communicatie en expressie

AV cultuurwetenschappen

HUM3 Identiteit en normering

AV cultuurwetenschappen

HUM3 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV cultuurwetenschappen

HUM3 Organisatie en samenhang

AV Duits

ASO3-B Duits 1

AV Duits

ASO3-B Duits 2

AV Duits

ASO3-B Duits 3

AV economie

ECO2 Economische ontwikkeling

AV economie

ECO2 Markten

AV economie

ECO2 Ondernemingen

AV economie

ECO2 Onderzoekscompetentie economie

AV economie

ECO3 Economische ontwikkeling

AV economie

ECO3 Markten

AV economie

ECO3 Ondernemingen

AV economie

ECO3 Onderzoekscompetentie economie

AV Engels

ASO2-B Engels 1

AV Engels

ASO2-B Engels 2

AV Engels

ASO2-B Engels 3

AV Engels

ASO3-B Engels 1

AV Engels

ASO3-B Engels 2

AV Engels

ASO3-B Engels 3

AV Engels

OPF Opfris Engels

AV Engels

OPF Opfris Engels ASO3

AV Engels

TSO2-B Engels 1

AV Engels

TSO2-B Engels 2

AV Engels

TSO2-B Engels 3

AV Engels

TSO3-B Engels 1

AV Engels

TSO3-B Engels 2

AV Frans

ASO2-B Frans 1

AV Frans

ASO2-B Frans 2

AV Frans

ASO2-B Frans 3

AV Frans

ASO3-B Frans 1

AV Frans

ASO3-B Frans 2

AV Frans

ASO3-B Frans 3

AV Frans

OPF Opfris Frans

AV Frans

OPF Opfris Frans ASO3

AV Frans

TSO2-B Frans 1

AV Frans

TSO2-B Frans 2

AV Frans

TSO2-B Frans 3

AV Frans

TSO3-B Frans 1

AV Frans

TSO3-B Frans 2

AV fysica

ASO2-B Fysica 1

AV fysica

ASO2-B Fysica 2

AV fysica

ASO3-B Fysica

AV fysica

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AV fysica

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AV fysica

WET2 Wetenschappen 1

AV fysica

WET2 Wetenschappen 2

AV fysica

WET2 Wetenschappen 3

AV fysica

WET2 Wetenschappen 4

AV fysica

WET3 Wetenschappen 1

AV fysica

WET3 Wetenschappen 2

AV fysica

WET3 Wetenschappen 3

AV fysica

WET3 Wetenschappen 4

AV geschiedenis

ASO2-B Geschiedenis 1

AV geschiedenis

ASO2-B Geschiedenis 2

AV geschiedenis

ASO2-B Geschiedenis 3

AV geschiedenis

ASO2-B Geschiedenis 4

AV geschiedenis

ASO3-B Geschiedenis 1

AV geschiedenis

ASO3-B Geschiedenis 2

AV geschiedenis

ASO3-B Geschiedenis 3

AV geschiedenis

ASO3-B Geschiedenis 4

AV geschiedenis

TSO2-B Geschiedenis 1

AV geschiedenis

TSO2-B Geschiedenis 2

AV geschiedenis

TSO3-B Geschiedenis 1

AV geschiedenis

TSO3-B Geschiedenis 2

AV informatica

Specialisatie IP- communicatie CO/NT

AV informatica

Specialisatie IP- server CO/NT

AV informatica

Specialisatie netwerkbeveiliging CO/NT

AV informatica

Specialisatie nieuwe technologieën CO/NT

AV informatica

Specialisatie routers CO/NT

AV informatica

Specialisatie switches CO/NT

AV maatschappelijke vorming

Armoede in de maatschappij

AV maatschappelijke vorming

Ethiek en deontologie

AV maatschappelijke vorming

Maatschappelijke structuren

AV media

HUM2 Communicatie en expressie

AV media

HUM2 Identiteit en normering

AV media

HUM2 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV media

HUM2 Organisatie en samenhang

AV media

HUM3 Communicatie en expressie

AV media

HUM3 Identiteit en normering

AV media

HUM3 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV media

HUM3 Organisatie en samenhang

AV natuurwetenschappen

OPF Opfris natuurwetenschappen

AV natuurwetenschappen

OPF Opfris natuurwetenschappen ASO3

AV natuurwetenschappen

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AV natuurwetenschappen

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AV natuurwetenschappen

WET2 Wetenschappen 1

AV natuurwetenschappen

WET2 Wetenschappen 2

AV natuurwetenschappen

WET2 Wetenschappen 3

AV natuurwetenschappen

WET2 Wetenschappen 4

AV natuurwetenschappen

WET3 Wetenschappen 1

AV natuurwetenschappen

WET3 Wetenschappen 2

AV natuurwetenschappen

WET3 Wetenschappen 3

AV natuurwetenschappen

WET3 Wetenschappen 4

AV Nederlands

ASO2-B Nederlands 1

AV Nederlands

ASO2-B Nederlands 2

AV Nederlands

ASO2-B Nederlands 3

AV Nederlands

ASO2-B Nederlands 4

AV Nederlands

ASO3-B Nederlands 1

AV Nederlands

ASO3-B Nederlands 2

AV Nederlands

ASO3-B Nederlands 3

AV Nederlands

OPF Opfris Nederlands

AV Nederlands

OPF Opfris Nederlands ASO3

AV Nederlands

TSO2-B Nederlands 1

AV Nederlands

TSO2-B Nederlands 2

AV Nederlands

TSO2-B Nederlands 3

AV Nederlands

TSO2-B Nederlands 4

AV Nederlands

TSO3-B Nederlands 1

AV Nederlands

TSO3-B Nederlands 2

AV psychologie

HUM2 Communicatie en expressie

AV psychologie

HUM2 Identiteit en normering

AV psychologie

HUM2 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV psychologie

HUM2 Organisatie en samenhang

AV psychologie

HUM3 Communicatie en expressie

AV psychologie

HUM3 Identiteit en normering

AV psychologie

HUM3 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV psychologie

HUM3 Organisatie en samenhang

AV sociologie

HUM2 Communicatie en expressie

AV sociologie

HUM2 Identiteit en normering

AV sociologie

HUM2 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV sociologie

HUM2 Organisatie en samenhang

AV sociologie

HUM3 Communicatie en expressie

AV sociologie

HUM3 Identiteit en normering

AV sociologie

HUM3 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV sociologie

HUM3 Organisatie en samenhang

AV wiskunde

ASO2-B Wiskunde 1

AV wiskunde

ASO2-B Wiskunde 2

AV wiskunde

ASO2-B Wiskunde 3

AV wiskunde

ASO2-B Wiskunde 4

AV wiskunde

ASO3-B Wiskunde 1

AV wiskunde

ASO3-B Wiskunde 2

AV wiskunde

ASO3-B Wiskunde 3

AV wiskunde

ASO3-B Wiskunde 4

AV wiskunde

OPF Opfris 1 wiskunde ASO3

AV wiskunde

OPF Opfris 2 wiskunde ASO3

AV wiskunde

OPF Opfris wiskunde ASO2

AV wiskunde

OPF Opfris wiskunde TSO2

AV wiskunde

OPF Opfris wiskunde TSO3

AV wiskunde

TSO2-B Wiskunde 1

AV wiskunde

TSO2-B Wiskunde 2

AV wiskunde

TSO2-B Wiskunde 3

AV wiskunde

TSO2-B Wiskunde 4

AV wiskunde

TSO3-B Wiskunde 1

AV wiskunde

TSO3-B Wiskunde 2

AV wiskunde

WIS3 Algebra-meetkunde

AV wiskunde

WIS3 Analyse 1

AV wiskunde

WIS3 Analyse 2

AV wiskunde

WIS3 Onderzoekscompetentie wiskunde

AV wiskunde

WIS3 Statistiek-kansrekenen

PV autorijtechnieken

ATP

PV autorijtechnieken

Autotransport

PV autorijtechnieken

Bulktransport

PV autorijtechnieken

Containertransport

PV autorijtechnieken

Distributie

PV autorijtechnieken

Gevaarlijke stoffen

PV autorijtechnieken

Onderhoud rollend materieel

PV autorijtechnieken

Rationeel rijden

PV autorijtechnieken

Rijtechnieken vrachtwagens 2

PV autorijtechnieken

Rijtechnieken vrachtwagens 3

PV autorijtechnieken

Tankwagenvervoer

PV autorijtechnieken

Uitzonderlijk transport

PV autotechniek

ATP

PV autotechniek

Auto-diagnose 1

PV autotechniek

Auto-diagnose 2

PV autotechniek

Auto-elektriciteit en motormanagement 1

PV autotechniek

Auto-elektriciteit en motormanagement 2

PV autotechniek

Autotransport

PV autotechniek

Basis metaal

PV autotechniek

Bedrijfsvoertuigen 1

PV autotechniek

Bedrijfsvoertuigen 2

PV autotechniek

Bulktransport

PV autotechniek

Containertransport

PV autotechniek

Demontage montage

PV autotechniek

Distributie

PV autotechniek

Klein onderhoud - bandenmontage 1

PV autotechniek

Klein onderhoud - bandenmontage 2

PV autotechniek

Lichte motoren 1

PV autotechniek

Lichte motoren 2

PV autotechniek

Lichte motoren 3

PV autotechniek

LPG-installaties

PV autotechniek

Motoren 1

PV autotechniek

Motoren 2

PV autotechniek

Onderhoud bedrijfs- en vrachtwagens

PV autotechniek

Onderhoud rollend materieel

PV autotechniek

Rationeel rijden

PV autotechniek

Tankwagenvervoer

PV autotechniek

Uitzonderlijk transport

PV autotechniek

Voertuigen 1

PV autotechniek

Voertuigen 2

PV bakkerij

Bake-off

PV bakkerij

Banketproducten

PV bakkerij

Basis bakkerij

PV bakkerij

Beslagen en cakes

PV bakkerij

Bladerdeeg

PV bakkerij

Brood A

PV bakkerij

Brood B

PV bakkerij

Brood C

PV bakkerij

Broodbakkersorganisatie

PV bakkerij

Consumptie-ijs

PV bakkerij

Etaleren en verpakken

PV bakkerij

Gerezen bladerdeeg

PV bakkerij

Harde en zachte luxe

PV bakkerij

Ijstaarten en -variaties

PV bakkerij

Industriële productietechnieken

PV bakkerij

Initiatie beslagen en degen

PV bakkerij

Initiatie marsepein en chocolade

PV bakkerij

Marsepein en chocoladewerk

PV bakkerij

Nagerechten

PV bakkerij

Suikerkunst

PV bakkerij

Suikerwerk en pralines

PV bakkerij

Taarten

PV bakkerij

Vet- en soezendeeg

PV bakkerij

Vlaaien

PV bakkerij

Vullingen en chocoladewerk

PV bio-esthetiek

Kleur- en stijladvies

PV bio-esthetiek

Kleuradvies

PV bloemschikken

Basisvaardigheden bloemschikken

PV bloemschikken

Creatief bloemschikken

PV boekbinden

Bewerken boekbekleding

PV boekbinden

Hedendaagse boekbindtechnieken

PV bouw

Basis dakbedekking

PV bouw

Binnenbepleistering

PV bouw

Bitumineuze dakdichting

PV bouw

Buitenbepleistering

PV bouw

Dakbedekking met leien

PV bouw

Dakbedekking met pannen

PV bouw

Dakgoten en afvoeren

PV bouw

Gipsblokwanden

PV bouw

Metalen daken

PV bouw

Restauratie metalen daken

PV bouw

Specifieke metalen daken en aansluitingen

PV bouw

Synthetische dakdichting

PV carrosserie

Demontage montage

PV carrosserie

Plaatslagen 1

PV carrosserie

Plaatslagen 2

PV carrosserie

Plaatslagen 3

PV carrosserie

Voorbewerken en spuiten 1

PV carrosserie

Voorbewerken en spuiten 2

PV carrosserie

Voorbewerken en spuiten 3

PV centrale verwarming

Aansluiting sanitaire toestellen

PV centrale verwarming

Basis metaal

PV centrale verwarming

Centrale verwarmingsinstallaties 1

PV centrale verwarming

Centrale verwarmingsinstallaties 2

PV centrale verwarming

Centrale verwarmingsinstallaties 3

PV centrale verwarming

Centrale verwarmingsketels

PV centrale verwarming

Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen

PV centrale verwarming

Controle en onderhoud stookolietanks

PV centrale verwarming

Gasbranders

PV centrale verwarming

Gastoestellen

PV centrale verwarming

Individuele gasverwarming 1

PV centrale verwarming

Individuele gasverwarming 2

PV centrale verwarming

Industriële branders

PV centrale verwarming

Luchtkanalen en ventilatie

PV centrale verwarming

Sanitaire installaties

PV centrale verwarming

Specifieke sanitaire installaties

PV centrale verwarming

Stookoliebranders en -kachels 1

PV centrale verwarming

Stookoliebranders en -kachels 2

PV centrale verwarming

Water- en afvoerleidingen

PV centrale verwarming

Waterbehandeling en pompen

PV elektriciteit

Aansluiting elektrische borden 1

PV elektriciteit

Aansluiting elektrische borden 2

PV elektriciteit

Basis elektriciteit

PV elektriciteit

Bedrading elektrische borden

PV elektriciteit

Domotica

PV elektriciteit

Elektrisch onderhoud 1

PV elektriciteit

Elektrisch onderhoud 2

PV elektriciteit

Elektrisch onderhoud 3

PV elektriciteit

Elektrische comfortschakelingen 1

PV elektriciteit

Elektrische comfortschakelingen 2

PV elektriciteit

Elektrische comfortschakelingen 3

PV elektriciteit

Elektrische inbouwinstallaties 1

PV elektriciteit

Elektrische inbouwinstallaties 2

PV elektriciteit

Elektrische opbouwinstallaties 1

PV elektriciteit

Elektrische opbouwinstallaties 2

PV elektriciteit

Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 1

PV elektriciteit

Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 2

PV elektriciteit

Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 3

PV elektriciteit

Industriële elektriciteit

PV elektriciteit

Industriële installaties

PV elektriciteit

Installatietechnieken licht 1

PV elektriciteit

Installatietechnieken licht 2

PV elektriciteit

Lichttechnieken

PV elektriciteit

Mobiele elektrische installaties

PV elektriciteit

Montage elektrische borden

PV elektriciteit

Plaatsen en onderhouden van alarmsystemen 1

PV elektriciteit

Plaatsen en onderhouden van alarmsystemen 2

PV elektronica

Geluidstechnieken

PV elektronica

Herstellen en installeren audio video

PV elektronica

Installatietechnieken geluid 1

PV elektronica

Installatietechnieken geluid 2

PV etalage

Etalagetechnieken

PV hotel

Algemene bierkennis

PV hotel

Algemene wijnkennis

PV hotel

Alternatieve voeding

PV hotel

Banketbediening

PV hotel

Basis keuken

PV hotel

Basis zaal

PV hotel

Bier en gastronomie

PV hotel

Bierdegustatie

PV hotel

Buitenlandse keuken

PV hotel

Café

PV hotel

Dagschotels met vis

PV hotel

Dagschotels met vlees en gevogelte

PV hotel

Degustatie Franse wijnen

PV hotel

Degustatie wereldwijnen

PV hotel

Dieetmaaltijden

PV hotel

Dienst aan de kaart/keuken

PV hotel

Dienst aan de kaart/zaal

PV hotel

Drankenkennis, bar en cocktails

PV hotel

Front-office

PV hotel

Gastenservice

PV hotel

Grootkeukenbereidingen A

PV hotel

Grootkeukenbereidingen B

PV hotel

Grootkeukenvoorbereiding

PV hotel

Hoteldesserten

PV hotel

House-keeping

PV hotel

Initiatie buitenlandse keuken

PV hotel

Initiatie dieetmaaltijden

PV hotel

Initiatie grootkeukenbereidingen

PV hotel

Initiatie snacks/tearoom

PV hotel

Initiatie warme keuken

PV hotel

Interactie zaal/keuken

PV hotel

Keuken modetrends

PV hotel

Koude en warme buffetten

PV hotel

Koude keuken

PV hotel

Nagerechten

PV hotel

Onthaal en omgang met gasten

PV hotel

Recepties en ontvangsten

PV hotel

Snacks/tearoom

PV hotel

Stage keuken

PV hotel

Stage zaal

PV hotel

Streekgerechten

PV hotel

Toonbankbediening

PV hotel

Traiteurkeuken

PV hotel

Visgerechten

PV hotel

Vleesgerechten

PV hotel

Wijn en gastronomie

PV hotel

Wildbereidingen

PV hotel

Zaalversnijdingen en bereidingen

PV hotel

Zaalvoorbereiding en bediening van gasten

PV hout

Balklagen

PV hout

Basis machinale houtbewerking

PV hout

Basis manuele houtbewerking

PV hout

Binnenschrijnwerk

PV hout

CNC-houtbewerking

PV hout

Complexe daken

PV hout

Complexe ramen en deuren

PV hout

Complexe trappen

PV hout

Gevelbekleding

PV hout

Grijswerk

PV hout

Houtconstructiesystemen

PV hout

Initiatie stoffeerwerk

PV hout

Interieurelementen

PV hout

Kussens

PV hout

Machinale houtbewerking

PV hout

Manuele houtverbinding

PV hout

Massief meubel A

PV hout

Massief meubel B

PV hout

Oppervlaktebehandeling hout

PV hout

Optimalisering CNC-houtbewerking

PV hout

Plaatmeubel A

PV hout

Plaatmeubel B

PV hout

Plaatsing binnenschrijnwerk

PV hout

Plaatsing buitenschrijnwerk

PV hout

Plaatsing parket

PV hout

Plaatsing trappen

PV hout

Plaatsing wanden en plafonds

PV hout

Ramen en deuren

PV hout

Rechte en bordestrappen

PV hout

Repetitieve spanten

PV hout

Restauratie en herstoffering van losse kussens

PV hout

Restauratie en herstoffering van vaste delen

PV hout

Restauratie karkassen

PV hout

Speciale stoffeertechnieken

PV hout

Specifiek stoffeerwerk

PV hout

Stoffeerwerk

PV hout

Traditionele daken

PV hout

Zelfdragend buitenschrijnwerk

PV houtsculptuur

CNC-houtbewerking

PV houtsculptuur

Oppervlaktebehandeling hout

PV houtsculptuur

Optimalisering CNC-houtbewerking

PV houtsculptuur

Restauratie karkassen

PV kleding

Aanpastechnieken

PV kleding

Basis naaien

PV kleding

Breiwerkaccessoires

PV kleding

Haakwerk

PV kleding

Initiatie patronen

PV kleding

Kunstbreiwerk

PV kleding

Kussens

PV kleding

Modelwijzigingen ensemble

PV kleding

Modelwijzigingen vrije tijd

PV kleding

Restauratie en herstoffering van losse kussens

PV kleding

Restauratie en herstoffering van vaste delen

PV kleding

Speciale stoffeertechnieken

PV kleding

Specifiek stoffeerwerk

PV kleding

Stoffeerwerk

PV koeltechniek

Airco en warmtepompen

PV koeltechniek

Klimatisatie-installaties

PV koeltechniek

Koelinstallaties A

PV koeltechniek

Koelinstallaties B

PV koeltechniek

Plaatsen klimatisatie-installaties

PV koeltechniek

Plaatsen koelinstallaties

PV koken

Banketbakken

PV koken

Elementaire baktechnieken

PV kunststoffen

Buisfitten kunststof

PV lassen-constructie

Basis installaties

PV lassen-constructie

Basis lassen

PV lassen-constructie

Basis metaal

PV lassen-constructie

BMBE-buislassen A

PV lassen-constructie

BMBE-buislassen B

PV lassen-constructie

BMBE-buislassen C

PV lassen-constructie

BMBE-hoeklassen A

PV lassen-constructie

BMBE-hoeklassen B

PV lassen-constructie

BMBE-plaatlassen A

PV lassen-constructie

BMBE-plaatlassen B

PV lassen-constructie

BMBE-plaatlassen C

PV lassen-constructie

Buisbewerking

PV lassen-constructie

Buisfitten kunststof

PV lassen-constructie

Buisfitten staal

PV lassen-constructie

Gassmeltbuislassen A

PV lassen-constructie

Gassmeltbuislassen B

PV lassen-constructie

Gassmeltplaatlassen A

PV lassen-constructie

Gassmeltplaatlassen B

PV lassen-constructie

MIG/MAG-buislassen A

PV lassen-constructie

MIG/MAG-buislassen B

PV lassen-constructie

MIG/MAG-hoeklassen A

PV lassen-constructie

MIG/MAG-hoeklassen B

PV lassen-constructie

MIG/MAG-plaatlassen A

PV lassen-constructie

MIG/MAG-plaatlassen B

PV lassen-constructie

Montagetechnieken 1

PV lassen-constructie

Montagetechnieken 2

PV lassen-constructie

TIG-buislassen A

PV lassen-constructie

TIG-buislassen B

PV lassen-constructie

TIG-hoeklassen A

PV lassen-constructie

TIG-hoeklassen B

PV lassen-constructie

TIG-plaatlassen A

PV lassen-constructie

TIG-plaatlassen B

PV lassen-constructie

Weerstandlassen

PV leder

Grijswerk

PV leder

Kussens

PV leder

Restauratie en herstoffering van losse kussens

PV leder

Restauratie en herstoffering van vaste delen

PV leder

Speciale stoffeertechnieken

PV leder

Specifiek stoffeerwerk

PV leder

Stoffeerwerk

PV mechanica

Basis installaties

PV mechanica

Buisbewerking

PV mechanica

Buisfitten staal

PV mechanica

Draaien

PV mechanica

Eroderen

PV mechanica

Frezen

PV mechanica

Frezen kotteren A

PV mechanica

Frezen kotteren B

PV mechanica

Initiatie draaien

PV mechanica

Initiatie frezen

PV mechanica

Instellen erosiemachines A

PV mechanica

Instellen erosiemachines B

PV mechanica

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 1

PV mechanica

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 2

PV mechanica

Matrijzen

PV mechanica

Mechanisch onderhoud 1

PV mechanica

Mechanisch onderhoud 2

PV mechanica

Monteren

PV mechanica

Slijpen

PV mechanica

Voorbewerken draaien frezen

PV meubelmakerij

Basis machinale houtbewerking

PV meubelmakerij

Basis manuele houtbewerking

PV meubelmakerij

CNC-houtbewerking

PV meubelmakerij

Grijswerk

PV meubelmakerij

Initiatie stoffeerwerk

PV meubelmakerij

Interieurelementen

PV meubelmakerij

Kussens

PV meubelmakerij

Machinale houtbewerking

PV meubelmakerij

Manuele houtverbinding

PV meubelmakerij

Massief meubel A

PV meubelmakerij

Massief meubel B

PV meubelmakerij

Oppervlaktebehandeling hout

PV meubelmakerij

Optimalisering CNC-houtbewerking

PV meubelmakerij

Plaatmeubel A

PV meubelmakerij

Plaatmeubel B

PV meubelmakerij

Restauratie en herstoffering van losse kussens

PV meubelmakerij

Restauratie en herstoffering van vaste delen

PV meubelmakerij

Restauratie karkassen

PV meubelmakerij

Speciale stoffeertechnieken

PV meubelmakerij

Specifiek stoffeerwerk

PV meubelmakerij

Stoffeerwerk

PV meubelmakerij

Totale interieurinrichting

PV mode

Initiatie patronen

PV mode

Modelwijzigingen ensemble

PV mode

Modelwijzigingen vrije tijd

PV toegepaste informatica

Basis computer en netwerken

PV sanitair

Aansluiting sanitaire toestellen

PV sanitair

Basis metaal

PV sanitair

Centrale verwarmingsketels

PV sanitair

Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen

PV sanitair

Gastoestellen

PV sanitair

Individuele gasverwarming 1

PV sanitair

Individuele gasverwarming 2

PV sanitair

Luchtkanalen en ventilatie

PV sanitair

Sanitaire installaties

PV sanitair

Specifieke sanitaire installaties

PV sanitair

Water- en afvoerleidingen

PV sanitair

Waterbehandeling en pompen

PV schilderen en decoratie

Houtimitaties

PV schilderen en decoratie

Marmerimitaties

PV schilderen en decoratie

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding

PV schilderen en decoratie

Vergulden

PV schrijnwerkerij

Balklagen

PV schrijnwerkerij

Basis machinale houtbewerking

PV schrijnwerkerij

Basis manuele houtbewerking

PV schrijnwerkerij

Binnenschrijnwerk

PV schrijnwerkerij

CNC-houtbewerking

PV schrijnwerkerij

Complexe daken

PV schrijnwerkerij

Complexe ramen en deuren

PV schrijnwerkerij

Complexe trappen

PV schrijnwerkerij

Gevelbekleding

PV schrijnwerkerij

Grijswerk

PV schrijnwerkerij

Houtconstructiesystemen

PV schrijnwerkerij

Initiatie stoffeerwerk

PV schrijnwerkerij

Interieurelementen

PV schrijnwerkerij

Machinale houtbewerking

PV schrijnwerkerij

Manuele houtverbinding

PV schrijnwerkerij

Massief meubel A

PV schrijnwerkerij

Massief meubel B

PV schrijnwerkerij

Oppervlaktebehandeling hout

PV schrijnwerkerij

Optimalisering CNC-houtbewerking

PV schrijnwerkerij

Plaatmeubel A

PV schrijnwerkerij

Plaatmeubel B

PV schrijnwerkerij

Plaatsing binnenschrijnwerk

PV schrijnwerkerij

Plaatsing buitenschrijnwerk

PV schrijnwerkerij

Plaatsing parket

PV schrijnwerkerij

Plaatsing trappen

PV schrijnwerkerij

Plaatsing wanden en plafonds

PV schrijnwerkerij

Ramen en deuren

PV schrijnwerkerij

Rechte en bordestrappen

PV schrijnwerkerij

Repetitieve spanten

PV schrijnwerkerij

Restauratie karkassen

PV schrijnwerkerij

Traditionele daken

PV schrijnwerkerij

Zelfdragend buitenschrijnwerk

PV situatiegerichte training

Begeleiding van het jonge kind 6

PV situatiegerichte training

Begeleiding van het jonge kind 7

PV situatiegerichte training

Begeleiding van het schoolgaande kind 10

PV situatiegerichte training

Begeleiding van het schoolgaande kind 9

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 1

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 2

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 3

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 4

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 5

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 6

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 7

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 8

PV situatiegerichte training

Beroepspraktijk ervaringsdeskundige 9

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk 1

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk 2

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk 3

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk 4

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk 5

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk 6

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 5

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

PV situatiegerichte training

Projectwerk

PV situatiegerichte training

Zorg in de kinderopvang 4

PV situatiegerichte training

Zorg in de kinderopvang 5

PV situatiegerichte training

Zorg in de kinderopvang 6

PV situatiegerichte training

Zorg in de kinderopvang 7

PV slagerij

Aankoop op voet en geslacht vee

PV slagerij

Basis vleesbewerking

PV slagerij

Bereiden vers vlees

PV slagerij

Buffetten

PV slagerij

Slagerijdelicatessen

PV slagerij

Toonbank

PV slagerij

Uitsnijden/uitbenen schaap

PV slagerij

Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf A

PV slagerij

Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf B

PV slagerij

Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf C

PV slagerij

Verkoopklare gerechten 1

PV slagerij

Verkoopklare gerechten 2

PV slagerij

Vleeswarenbereidingen 1

PV slagerij

Vleeswarenbereidingen 2

PV slagerij

Vleeswarenbereidingen 3

PV slagerij

Vleeswarenbereidingen 4

PV slagerij

Wild en gevogelte

PV slagerij

Winkelklaar maken vers vlees A

PV slagerij

Winkelklaar maken vers vlees B

PV tandtechniek

Observatiestage in een tandartspraktijk

PV tandtechniek

Stage in een tandartspraktijk

PV textiel

Kwaliteitswissels tapijtweverij

PV verkoop

Modeverkoop

PV woninginrichting

Basisvaardigheden handwerken

PV woninginrichting

Basisvaardigheden inrichten van de woning

PV woninginrichting

Decoratief met harde materialen

PV woninginrichting

Decoratief met natuurlijke materialen

PV woninginrichting

Decoratief met textiel

PV woninginrichting

Klassieke handwerktechnieken

TV agogische methodieken

Actuele tendensen in het welzijnswerk

TV agogische methodieken

Begeleiding van het jonge kind 1

TV agogische methodieken

Begeleiding van het jonge kind 3

TV agogische methodieken

Begeleiding van het jonge kind 4

TV agogische methodieken

Begeleiding van het jonge kind 5

TV agogische methodieken

Begeleiding van het schoolgaande kind 1

TV agogische methodieken

Begeleiding van het schoolgaande kind 2

TV agogische methodieken

Begeleiding van het schoolgaande kind 4

TV agogische methodieken

Begeleiding van het schoolgaande kind 5

TV agogische methodieken

Begeleiding van het schoolgaande kind 6

TV agogische methodieken

Begeleiding van het schoolgaande kind 7

TV agogische methodieken

Begeleiding van het schoolgaande kind 8

TV agogische methodieken

Communicatie

TV agogische methodieken

Communicatief gedrag

TV agogische methodieken

Communicatieve vaardigheden

TV agogische methodieken

Deontologisch en ethisch handelen

TV agogische methodieken

Expressie 1

TV agogische methodieken

Expressie 2

TV agogische methodieken

Expressieve vaardigheden

TV agogische methodieken

Methodisch handelen in een organisatie

TV agogische methodieken

Observeren en rapporteren

TV agogische methodieken

Omgaan met diversiteit

TV agogische methodieken

Omgaan met stress

TV agogische methodieken

Professionaliteit en kwaliteitszorg

TV agogische methodieken

Samenwerkingsvaardigheden

TV agogische methodieken

Sociaal-emotioneel begeleiden

TV agogische methodieken

Welzijn en gezondheidszorg

TV agogische methodieken

Werken met groepen

TV agogische methodieken

Woon- en leefklimaat

TV agogische methodieken

Zorg in de kinderopvang 1

TV agogische methodieken

Zorg in de kinderopvang 3

TV autorijtechnieken

ADR tankwagenvervoer

TV autorijtechnieken

ADR vervolmaking

TV autorijtechnieken

ATP

TV autorijtechnieken

Gevaarlijke stoffen

TV autorijtechnieken

Goederenstransport 1

TV autorijtechnieken

Goederenstransport 2

TV autorijtechnieken

Goederenstransport 3

TV autorijtechnieken

Goederenstransport 4

TV autorijtechnieken

Onderhoud rollend materieel

TV autorijtechnieken

Rijtechnieken vrachtwagens 1

TV autorijtechnieken

Transportopdracht

TV autotechniek

ADR tankwagenvervoer

TV autotechniek

ADR vervolmaking

TV autotechniek

ATP

TV autotechniek

Auto-diagnose 1

TV autotechniek

Auto-diagnose 2

TV autotechniek

Auto-elektriciteit en motormanagement 1

TV autotechniek

Auto-elektriciteit en motormanagement 2

TV autotechniek

Basis metaal

TV autotechniek

Bedrijfsvoertuigen 1

TV autotechniek

Bedrijfsvoertuigen 2

TV autotechniek

Demontage montage

TV autotechniek

Goederenstransport 1

TV autotechniek

Goederenstransport 2

TV autotechniek

Goederenstransport 3

TV autotechniek

Goederenstransport 4

TV autotechniek

Klein onderhoud - bandenmontage 1

TV autotechniek

Klein onderhoud - bandenmontage 2

TV autotechniek

Lichte motoren 1

TV autotechniek

Lichte motoren 2

TV autotechniek

Lichte motoren 3

TV autotechniek

LPG-installaties

TV autotechniek

Motoren 1

TV autotechniek

Motoren 2

TV autotechniek

Onderhoud rollend materieel

TV autotechniek

Rijtechnieken vrachtwagens 1

TV autotechniek

Transportopdracht

TV autotechniek

Voertuigen 1

TV autotechniek

Voertuigen 2

TV bakkerij

Bake-off

TV bakkerij

Banketproducten

TV bakkerij

Basis bakkerij

TV bakkerij

Beheer en organisatie

TV bakkerij

Beheer en organisatie bakkerij

TV bakkerij

Beslagen en cakes

TV bakkerij

Bladerdeeg

TV bakkerij

Brood A

TV bakkerij

Brood B

TV bakkerij

Brood C

TV bakkerij

Broodbakkersorganisatie

TV bakkerij

Consumptie-ijs

TV bakkerij

Etaleren en verpakken

TV bakkerij

Gerezen bladerdeeg

TV bakkerij

Harde en zachte luxe

TV bakkerij

Ijstaarten en -variaties

TV bakkerij

Industriële productietechnieken

TV bakkerij

Initiatie beslagen en degen

TV bakkerij

Initiatie marsepein en chocolade

TV bakkerij

Initiatie technologie bakkerij

TV bakkerij

Marsepein en chocoladewerk

TV bakkerij

Nagerechten

TV bakkerij

Suikerkunst

TV bakkerij

Suikerwerk en pralines

TV bakkerij

Taarten

TV bakkerij

Technologie banketbakkerij

TV bakkerij

Technologie chocolade en confiserie

TV bakkerij

Vet- en soezendeeg

TV bakkerij

Vlaaien

TV bakkerij

Voedingsleer

TV bakkerij

Voedingstechnologie bakkerij

TV bakkerij

Vullingen en chocoladewerk

TV bio-esthetiek

Kleur- en stijladvies

TV bio-esthetiek

Kleuradvies

TV boekbinden

Bewerken boekbekleding

TV boekbinden

Hedendaagse boekbindtechnieken

TV bouw

Basis dakbedekking

TV bouw

Binnenbepleistering

TV bouw

Bitumineuze dakdichting

TV bouw

Buitenbepleistering

TV bouw

Dakbedekking met leien

TV bouw

Dakbedekking met pannen

TV bouw

Dakgoten en afvoeren

TV bouw

Gipsblokwanden

TV bouw

Metalen daken

TV bouw

Restauratie metalen daken

TV bouw

Specifieke metalen daken en aansluitingen

TV bouw

Synthetische dakdichting

TV carrosserie

Demontage montage

TV carrosserie

Plaatslagen 1

TV carrosserie

Plaatslagen 2

TV carrosserie

Plaatslagen 3

TV carrosserie

Voorbewerken en spuiten 1

TV carrosserie

Voorbewerken en spuiten 2

TV carrosserie

Voorbewerken en spuiten 3

TV centrale verwarming

Aansluiting sanitaire toestellen

TV centrale verwarming

Basis metaal

TV centrale verwarming

Centrale verwarmingsinstallaties 1

TV centrale verwarming

Centrale verwarmingsinstallaties 2

TV centrale verwarming

Centrale verwarmingsinstallaties 3

TV centrale verwarming

Centrale verwarmingsketels

TV centrale verwarming

Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen

TV centrale verwarming

Controle en onderhoud stookolietanks

TV centrale verwarming

Gasbranders

TV centrale verwarming

Gastoestellen

TV centrale verwarming

Individuele gasverwarming 1

TV centrale verwarming

Individuele gasverwarming 2

TV centrale verwarming

Industriële branders

TV centrale verwarming

Luchtkanalen en ventilatie

TV centrale verwarming

Sanitaire installaties

TV centrale verwarming

Specifieke sanitaire installaties

TV centrale verwarming

Stookoliebranders en -kachels 1

TV centrale verwarming

Stookoliebranders en -kachels 2

TV centrale verwarming

Water- en afvoerleidingen

TV centrale verwarming

Waterbehandeling en pompen

TV elektriciteit

Aansluiting elektrische borden 1

TV elektriciteit

Aansluiting elektrische borden 2

TV elektriciteit

Basis elektriciteit

TV elektriciteit

Bedrading elektrische borden

TV elektriciteit

Domotica

TV elektriciteit

Elektrisch onderhoud 1

TV elektriciteit

Elektrisch onderhoud 2

TV elektriciteit

Elektrisch onderhoud 3

TV elektriciteit

Elektrische comfortschakelingen 1

TV elektriciteit

Elektrische comfortschakelingen 2

TV elektriciteit

Elektrische comfortschakelingen 3

TV elektriciteit

Elektrische inbouwinstallaties 1

TV elektriciteit

Elektrische inbouwinstallaties 2

TV elektriciteit

Elektrische opbouwinstallaties 1

TV elektriciteit

Elektrische opbouwinstallaties 2

TV elektriciteit

Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 1

TV elektriciteit

Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 2

TV elektriciteit

Herstellen en installeren van huishoudtoestellen 3

TV elektriciteit

Industriële elektriciteit

TV elektriciteit

Industriële installaties

TV elektriciteit

Installatietechnieken licht 1

TV elektriciteit

Installatietechnieken licht 2

TV elektriciteit

Lichttechnieken

TV elektriciteit

Mobiele elektrische installaties

TV elektriciteit

Plaatsen en onderhouden van alarmsystemen 1

TV elektriciteit

Plaatsen en onderhouden van alarmsystemen 2

TV elektronica

Geluidstechnieken

TV elektronica

Herstellen en installeren audio video

TV elektronica

Initiatie elektronica

TV elektronica

Installatietechnieken geluid 1

TV elektronica

Installatietechnieken geluid 2

TV elektronica

Specialisatie IP- communicatie CO/NT

TV elektronica

Specialisatie IP- server CO/NT

TV elektronica

Specialisatie netwerkbeveiliging CO/NT

TV elektronica

Specialisatie nieuwe technologieën CO/NT

TV elektronica

Specialisatie routers CO/NT

TV elektronica

Specialisatie switches CO/NT

TV etalage

Etalagetechnieken

TV grafische technieken

Digitale beeldverwerking 1

TV grafische technieken

Digitale beeldverwerking 2

TV grafische technieken

Digitale beeldverwerking 3

TV grafische technieken

Digitale beeldverwerking 4

TV grafische technieken

Grafische vormgeving 1

TV grafische technieken

Nabewerking

TV hotel

Algemeen hotelbeleid

TV hotel

Algemene bierkennis

TV hotel

Algemene wijnkennis

TV hotel

Banketbediening

TV hotel

Basis keuken

TV hotel

Basis zaal

TV hotel

Beheer en organisatie

TV hotel

Beheer en organisatie hotel

TV hotel

Bier en gastronomie

TV hotel

Bierdegustatie

TV hotel

Café

TV hotel

Dagschotels met vis

TV hotel

Dagschotels met vlees en gevogelte

TV hotel

Degustatie Franse wijnen

TV hotel

Degustatie wereldwijnen

TV hotel

Dieetleer

TV hotel

Dieetmaaltijden

TV hotel

Dienst aan de kaart/keuken

TV hotel

Dienst aan de kaart/zaal

TV hotel

Drankenkennis, bar en cocktails

TV hotel

Etiquette/ceremoniemeester

TV hotel

Front-office

TV hotel

Gastenservice

TV hotel

Grootkeukenbereidingen A

TV hotel

Grootkeukenbereidingen B

TV hotel

Grootkeukenvoorbereiding

TV hotel

Hotelorganisatie

TV hotel

House-keeping

TV hotel

Initiatie dieetmaaltijden

TV hotel

Initiatie grootkeukenbereidingen

TV hotel

Initiatie keukentechnologie

TV hotel

Initiatie snacks/tearoom

TV hotel

Initiatie warme keuken

TV hotel

Interactie zaal/keuken

TV hotel

Keukentechnologie

TV hotel

Koude en warme buffetten

TV hotel

Koude keuken

TV hotel

Nagerechten

TV hotel

Onthaal en omgang met gasten

TV hotel

Recepties en ontvangsten

TV hotel

Restauranttechnologie

TV hotel

Snacks/tearoom

TV hotel

Streekgerechten

TV hotel

Toonbankbediening

TV hotel

Traiteurkeuken

TV hotel

Visgerechten

TV hotel

Vleesgerechten

TV hotel

Voedingsleer

TV hotel

Voedingstechnologie hotel

TV hotel

Wijn en gastronomie

TV hotel

Zaalversnijdingen en bereidingen

TV hotel

Zaalvoorbereiding en bediening van gasten

TV hout

Balklagen

TV hout

Basis machinale houtbewerking

TV hout

Basis manuele houtbewerking

TV hout

Binnenschrijnwerk

TV hout

CNC-houtbewerking

TV hout

Complexe daken

TV hout

Complexe ramen en deuren

TV hout

Complexe trappen

TV hout

Gevelbekleding

TV hout

Grijswerk

TV hout

Houtconstructiesystemen

TV hout

Initiatie stoffeerwerk

TV hout

Interieurelementen

TV hout

Kussens

TV hout

Machinale houtbewerking

TV hout

Manuele houtverbinding

TV hout

Massief meubel A

TV hout

Massief meubel B

TV hout

Oppervlaktebehandeling hout

TV hout

Optimalisering CNC-houtbewerking

TV hout

Plaatmeubel A

TV hout

Plaatmeubel B

TV hout

Plaatsing binnenschrijnwerk

TV hout

Plaatsing buitenschrijnwerk

TV hout

Plaatsing parket

TV hout

Plaatsing trappen

TV hout

Plaatsing wanden en plafonds

TV hout

Ramen en deuren

TV hout

Rechte en bordestrappen

TV hout

Repetitieve spanten

TV hout

Restauratie en herstoffering van losse kussens

TV hout

Restauratie en herstoffering van vaste delen

TV hout

Restauratie karkassen

TV hout

Speciale stoffeertechnieken

TV hout

Specifiek stoffeerwerk

TV hout

Stoffeerwerk

TV hout

Traditionele daken

TV hout

Zelfdragend buitenschrijnwerk

TV houtsculptuur

CNC-houtbewerking

TV houtsculptuur

Oppervlaktebehandeling hout

TV houtsculptuur

Optimalisering CNC-houtbewerking

TV houtsculptuur

Restauratie karkassen

TV informaticatoepassingen

ICT

TV kleding

Aanpastechnieken

TV kleding

Basis naaien

TV kleding

Breiwerkaccessoires

TV kleding

Haakwerk

TV kleding

Kunstbreiwerk

TV kleding

Kussens

TV kleding

Restauratie en herstoffering van losse kussens

TV kleding

Restauratie en herstoffering van vaste delen

TV kleding

Speciale stoffeertechnieken

TV kleding

Specifiek stoffeerwerk

TV kleding

Stoffeerwerk

TV koeltechniek

Airco en warmtepompen

TV koeltechniek

Klimatisatie-installaties

TV koeltechniek

Koelinstallaties A

TV koeltechniek

Koelinstallaties B

TV koeltechniek

Plaatsen klimatisatie-installaties

TV koeltechniek

Plaatsen koelinstallaties

TV kunststoffen

Buisfitten kunststof

TV lassen-constructie

Basis installaties

TV lassen-constructie

Basis lassen

TV lassen-constructie

Basis metaal

TV lassen-constructie

BMBE-buislassen A

TV lassen-constructie

BMBE-buislassen C

TV lassen-constructie

BMBE-hoeklassen A

TV lassen-constructie

BMBE-hoeklassen B

TV lassen-constructie

BMBE-plaatlassen A

TV lassen-constructie

Buisbewerking

TV lassen-constructie

Buisfitten kunststof

TV lassen-constructie

Buisfitten staal

TV lassen-constructie

Gassmeltbuislassen A

TV lassen-constructie

Gassmeltplaatlassen A

TV lassen-constructie

Gassmeltplaatlassen B

TV lassen-constructie

MIG/MAG-buislassen A

TV lassen-constructie

MIG/MAG-hoeklassen A

TV lassen-constructie

MIG/MAG-hoeklassen B

TV lassen-constructie

MIG/MAG-plaatlassen A

TV lassen-constructie

MIG/MAG-plaatlassen B

TV lassen-constructie

Montagetechnieken 1

TV lassen-constructie

Montagetechnieken 2

TV lassen-constructie

TIG-buislassen A

TV lassen-constructie

TIG-hoeklassen A

TV lassen-constructie

TIG-plaatlassen A

TV lassen-constructie

Weerstandlassen

TV leder

Grijswerk

TV leder

Kussens

TV leder

Restauratie en herstoffering van losse kussens

TV leder

Restauratie en herstoffering van vaste delen

TV leder

Speciale stoffeertechnieken

TV leder

Specifiek stoffeerwerk

TV leder

Stoffeerwerk

TV mechanica

Basis installaties

TV mechanica

Buisbewerking

TV mechanica

Buisfitten staal

TV mechanica

Draaien

TV mechanica

Eroderen

TV mechanica

Frezen

TV mechanica

Frezen kotteren A

TV mechanica

Frezen kotteren B

TV mechanica

Initiatie draaien

TV mechanica

Initiatie frezen

TV mechanica

Instellen erosiemachines A

TV mechanica

Instellen erosiemachines B

TV mechanica

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 1

TV mechanica

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 2

TV mechanica

Matrijzen

TV mechanica

Mechanisch onderhoud 1

TV mechanica

Mechanisch onderhoud 2

TV mechanica

Monteren

TV mechanica

Slijpen

TV mechanica

Voorbewerken draaien frezen

TV meubelmakerij

Basis machinale houtbewerking

TV meubelmakerij

Basis manuele houtbewerking

TV meubelmakerij

CNC-houtbewerking

TV meubelmakerij

Grijswerk

TV meubelmakerij

Initiatie stoffeerwerk

TV meubelmakerij

Interieurelementen

TV meubelmakerij

Kussens

TV meubelmakerij

Machinale houtbewerking

TV meubelmakerij

Manuele houtverbinding

TV meubelmakerij

Massief meubel A

TV meubelmakerij

Massief meubel B

TV meubelmakerij

Oppervlaktebehandeling hout

TV meubelmakerij

Optimalisering CNC-houtbewerking

TV meubelmakerij

Plaatmeubel A

TV meubelmakerij

Plaatmeubel B

TV meubelmakerij

Restauratie en herstoffering van losse kussens

TV meubelmakerij

Restauratie en herstoffering van vaste delen

TV meubelmakerij

Restauratie karkassen

TV meubelmakerij

Speciale stoffeertechnieken

TV meubelmakerij

Specifiek stoffeerwerk

TV meubelmakerij

Stoffeerwerk

TV meubelmakerij

Totale interieurinrichting

TV opvoedkunde

Emancipatorisch handelen

TV opvoedkunde

Omgaan met moeilijk gedrag

TV opvoedkunde

Orthopedagogische vraagstellingen

TV opvoedkunde

Ortoagogische vraagstellingen

TV opvoedkunde

Psychosociale vraagstellingen

TV sanitair

Aansluiting sanitaire toestellen

TV sanitair

Basis metaal

TV sanitair

Centrale verwarmingsketels

TV sanitair

Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen

TV sanitair

Gastoestellen

TV sanitair

Individuele gasverwarming 1

TV sanitair

Individuele gasverwarming 2

TV sanitair

Luchtkanalen en ventilatie

TV sanitair

Sanitaire installaties

TV sanitair

Specifieke sanitaire installaties

TV sanitair

Water- en afvoerleidingen

TV sanitair

Waterbehandeling en pompen

TV schilderen en decoratie

Houtimitaties

TV schilderen en decoratie

Marmerimitaties

TV schilderen en decoratie

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding

TV schilderen en decoratie

Vergulden

TV schrijnwerkerij

Balklagen

TV schrijnwerkerij

Basis machinale houtbewerking

TV schrijnwerkerij

Basis manuele houtbewerking

TV schrijnwerkerij

Binnenschrijnwerk

TV schrijnwerkerij

CNC-houtbewerking

TV schrijnwerkerij

Complexe daken

TV schrijnwerkerij

Complexe ramen en deuren

TV schrijnwerkerij

Complexe trappen

TV schrijnwerkerij

Gevelbekleding

TV schrijnwerkerij

Grijswerk

TV schrijnwerkerij

Houtconstructiesystemen

TV schrijnwerkerij

Initiatie stoffeerwerk

TV schrijnwerkerij

Interieurelementen

TV schrijnwerkerij

Machinale houtbewerking

TV schrijnwerkerij

Manuele houtverbinding

TV schrijnwerkerij

Massief meubel A

TV schrijnwerkerij

Massief meubel B

TV schrijnwerkerij

Oppervlaktebehandeling hout

TV schrijnwerkerij

Optimalisering CNC-houtbewerking

TV schrijnwerkerij

Plaatmeubel A

TV schrijnwerkerij

Plaatmeubel B

TV schrijnwerkerij

Plaatsing binnenschrijnwerk

TV schrijnwerkerij

Plaatsing buitenschrijnwerk

TV schrijnwerkerij

Plaatsing parket

TV schrijnwerkerij

Plaatsing trappen

TV schrijnwerkerij

Plaatsing wanden en plafonds

TV schrijnwerkerij

Ramen en deuren

TV schrijnwerkerij

Rechte en bordestrappen

TV schrijnwerkerij

Repetitieve spanten

TV schrijnwerkerij

Restauratie karkassen

TV schrijnwerkerij

Traditionele daken

TV schrijnwerkerij

Zelfdragend buitenschrijnwerk

TV situatiegerichte training

Activiteitenbegeleiding

TV situatiegerichte training

Methodische training 1

TV situatiegerichte training

Methodische training 2

TV situatiegerichte training

Methodische training 3

TV situatiegerichte training

Methodische training 4

TV situatiegerichte training

Omgaan met het cliëntsysteem

TV slagerij

Aankoop op voet en geslacht vee

TV slagerij

Basis vleesbewerking

TV slagerij

Beheer en organisatie

TV slagerij

Beheer en organisatie slagerij

TV slagerij

Bereiden vers vlees

TV slagerij

Buffetten

TV slagerij

Initiatie technologie slagerij

TV slagerij

Slagerijdelicatessen

TV slagerij

Technologie slagerij

TV slagerij

Technologie vleeswarenbereidingen

TV slagerij

Toonbank

TV slagerij

Uitsnijden/uitbenen schaap

TV slagerij

Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf A

TV slagerij

Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf B

TV slagerij

Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf C

TV slagerij

Verkoopklare gerechten 1

TV slagerij

Verkoopklare gerechten 2

TV slagerij

Vleeswarenbereidingen 1

TV slagerij

Vleeswarenbereidingen 2

TV slagerij

Vleeswarenbereidingen 3

TV slagerij

Vleeswarenbereidingen 4

TV slagerij

Voedingsleer

TV slagerij

Voedingstechnologie slagerij

TV slagerij

Wild en gevogelte

TV slagerij

Winkelklaar maken vers vlees A

TV slagerij

Winkelklaar maken vers vlees B

TV tandtechniek

Algemene medische noties en patiëntenbegeleiding in de tandheelkundige praktijk

TV tandtechniek

Deskundigheidsontwikkeling

TV tandtechniek

Secretariaat tandheelkundige praktijk

TV tandtechniek

Secretariaat : basisbegrippen en -vaardigheden

TV tandtechniek

Specifieke tandheelkundige behandelingen m.i.v. producten en materialen

TV tandtechniek

Tandheelkundige basisbegrippen en -behandelingen

TV tandtechniek

Werkomgeving en milieu

TV textiel

Bindtechniek

TV textiel

CAD/CAM textiel

TV textiel

Initiatie bindtechniek

TV textiel

Initiatie CAD/CAM textiel

TV textiel

Kwaliteitswissels tapijtweverij

TV toegepaste informatica

Basis computer en netwerken

TV toegepaste informatica

Specialisatie IP- communicatie CO/NT

TV toegepaste informatica

Specialisatie IP- server CO/NT

TV toegepaste informatica

Specialisatie netwerkbeveiliging CO/NT

TV toegepaste informatica

Specialisatie nieuwe technologieën CO/NT

TV toegepaste informatica

Specialisatie routers CO/NT

TV toegepaste informatica

Specialisatie switches CO/NT

TV toegepaste psychologie

Levenslooppsychologie

TV toegepaste psychologie

Psychologische processen en vaardigheden 1

TV toegepaste psychologie

Psychologische processen en vaardigheden 2

TV toegepaste psychologie

Psychologische processen en vaardigheden 3

TV toegepaste psychologie

Psychologische processen en vaardigheden 4

TV toegepaste psychologie

Psychologische processen en vaardigheden 5

TV verkoop

Modeverkoop

TV verzorging

Begeleiding van het jonge kind 2

TV verzorging

Begeleiding van het schoolgaande kind 3

TV verzorging

Gezondheid en welzijn

TV verzorging

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

TV verzorging

Zorg in de kinderopvang 2

TV voeding

Voedingsleer


C. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding :

vak

opleiding

AV Arabisch

Arabisch R1

AV Arabisch

Arabisch R2

AV Chinees

Chinees R1

AV Chinees

Chinees R2

AV Deens

Deens professioneel bedrijfsgericht R2

AV Deens

Deens professioneel bedrijfsgericht R3

AV Deens

Deens professioneel gids/reisleider R3

AV Deens

Deens professioneel juridisch R3

AV Deens

Deens professioneel juridisch R4

AV Deens

Deens R1

AV Deens

Deens R2

AV Deens

Deens R3

AV Deens

Deens R4

AV Duits

Duits professioneel bedrijfsgericht R2

AV Duits

Duits professioneel bedrijfsgericht R3

AV Duits

Duits professioneel gids/reisleider R3

AV Duits

Duits professioneel juridisch R3

AV Duits

Duits professioneel juridisch R4

AV Duits

Duits R1

AV Duits

Duits R2

AV Duits

Duits R3

AV Duits

Duits R4

AV Engels

Engels professioneel bedrijfsgericht R2

AV Engels

Engels professioneel bedrijfsgericht R3

AV Engels

Engels professioneel gids/reisleider R3

AV Engels

Engels professioneel juridisch R3

AV Engels

Engels professioneel juridisch R4

AV Engels

Engels R1

AV Engels

Engels R2

AV Engels

Engels R3

AV Engels

Engels R4

AV Frans

Frans professioneel bedrijfsgericht R2

AV Frans

Frans professioneel bedrijfsgericht R3

AV Frans

Frans professioneel gids/reisleider R3

AV Frans

Frans professioneel juridisch R3

AV Frans

Frans professioneel juridisch R4

AV Frans

Frans R1

AV Frans

Frans R2

AV Frans

Frans R3

AV Frans

Frans R4

AV Grieks

Grieks R1

AV Grieks

Grieks R2

AV Hebreeuws

Hebreeuws educatief R1

AV Hebreeuws

Hebreeuws educatief R2

AV Hebreeuws

Hebreeuws educatief R3

AV Hebreeuws

Hebreeuws educatief R4

AV Hebreeuws

Hebreeuws R1

AV Hebreeuws

Hebreeuws R2

AV Hebreeuws

Hebreeuws R3

AV Hebreeuws

Hebreeuws R4

AV informatica

Computeroperator

AV informatica

Netwerktechnicus

AV Italiaans

Italiaans professioneel bedrijfsgericht R2

AV Italiaans

Italiaans professioneel bedrijfsgericht R3

AV Italiaans

Italiaans professioneel gids/reisleider R3

AV Italiaans

Italiaans professioneel juridisch R3

AV Italiaans

Italiaans professioneel juridisch R4

AV Italiaans

Italiaans R1

AV Italiaans

Italiaans R2

AV Italiaans

Italiaans R3

AV Italiaans

Italiaans R4

AV Japans

Japans R1

AV Japans

Japans R2

AV Latijns schrift

Latijns schrift R1

AV Nederlands

Latijns schrift R1

AV Nederlands

NT2 professioneel bedrijfsgericht R2

AV Nederlands

NT2 professioneel bedrijfsgericht R3

AV Nederlands

NT2 professioneel gids/reisleider R3

AV Nederlands

NT2 professioneel juridisch R3

AV Nederlands

NT2 professioneel juridisch R4

AV Nederlands

NT2 R1

AV Nederlands

NT2 R1 Verkort

AV Nederlands

NT2 R1 Verlengd

AV Nederlands

NT2 R2

AV Nederlands

NT2 R2 Verkort

AV Nederlands

NT2 R3

AV Nederlands

NT2 R4

AV Nederlands tweede taal

Latijns schrift R1

AV Nederlands tweede taal

NT2 professioneel bedrijfsgericht R2

AV Nederlands tweede taal

NT2 professioneel bedrijfsgericht R3

AV Nederlands tweede taal

NT2 professioneel gids/reisleider R3

AV Nederlands tweede taal

NT2 professioneel juridisch R3

AV Nederlands tweede taal

NT2 professioneel juridisch R4

AV Nederlands tweede taal

NT2 R1

AV Nederlands tweede taal

NT2 R1 Verkort

AV Nederlands tweede taal

NT2 R1 Verlengd

AV Nederlands tweede taal

NT2 R2

AV Nederlands tweede taal

NT2 R2 Verkort

AV Nederlands tweede taal

NT2 R3

AV Nederlands tweede taal

NT2 R4

AV Nederlands tweede taal

Socio-culturele integratie R1

AV Nederlands tweede taal

Socio-culturele integratie R2

AV Pools

Pools R1

AV Pools

Pools R2

AV Portugees

Portugees professioneel bedrijfsgericht R2

AV Portugees

Portugees professioneel bedrijfsgericht R3

AV Portugees

Portugees professioneel gids/reisleider R3

AV Portugees

Portugees professioneel juridisch R3

AV Portugees

Portugees professioneel juridisch R4

AV Portugees

Portugees R1

AV Portugees

Portugees R2

AV Portugees

Portugees R3

AV Portugees

Portugees R4

AV project algemene vakken

Algemene vorming BSO3

AV Russisch

Russisch R1

AV Russisch

Russisch R2

AV Spaans

Spaans professioneel bedrijfsgericht R2

AV Spaans

Spaans professioneel bedrijfsgericht R3

AV Spaans

Spaans professioneel gids/reisleider R3

AV Spaans

Spaans professioneel juridisch R3

AV Spaans

Spaans professioneel juridisch R4

AV Spaans

Spaans R1

AV Spaans

Spaans R2

AV Spaans

Spaans R3

AV Spaans

Spaans R4

AV Turks

Turks R1

AV Turks

Turks R2

AV Zweeds

Zweeds professioneel bedrijfsgericht R2

AV Zweeds

Zweeds professioneel bedrijfsgericht R3

AV Zweeds

Zweeds professioneel gids/reisleider R3

AV Zweeds

Zweeds professioneel juridisch R3

AV Zweeds

Zweeds professioneel juridisch R4

AV Zweeds

Zweeds R1

AV Zweeds

Zweeds R2

AV Zweeds

Zweeds R3

AV Zweeds

Zweeds R4

PV autorijtechnieken

Bestuurder heftruck

PV autorijtechnieken

Bestuurder interne transportmiddelen

PV autorijtechnieken

Bestuurder reachtruck

PV autotechniek

Bestuurder interne transportmiddelen

PV bio-esthetiek

Gespecialiseerd zelfstandig voetverzorger

PV bio-esthetiek

Hairstylist voor theater, film en tv

PV bio-esthetiek

Masseur

PV bio-esthetiek

Schoonheidsspecialist

PV bio-esthetiek

Schoonheidsspecialist -salonbeheerder

PV bio-esthetiek

Voetverzorger

PV boekbinden

Boekvergulder

PV boekbinden

Hulpboekbinder

PV boekbinden

Manueel boekbinder

PV boekbinden

Manueel boekbinder - boekvergulder

PV bouw

Bekister

PV bouw

Betonhersteller

PV bouw

Dekvloerlegger

PV bouw

Ijzervlechter

PV bouw

Metselaar

PV bouw

Tegelzetter

PV bouw

Werfbediener

PV carrosserie

Spuiter

PV dameskappen

Hairstylist voor theater, film en tv

PV dameskappen

Kapper

PV dameskappen

Kapper-salonverantwoordelijke

PV dameskappen

Kappersmedewerker

PV grafische technieken

Afwerker : snijder en vouwer

PV grafische technieken

Machinaal boekbinder

PV grafische technieken

Papier- en kartonoperator

PV haartooi

Hairstylist voor theater, film en tv

PV haartooi

Kapper

PV haartooi

Kapper-salonverantwoordelijke

PV haartooi

Kappersmedewerker

PV herenkappen

Hairstylist voor theater, film en tv

PV herenkappen

Kapper

PV herenkappen

Kapper-salonverantwoordelijke

PV herenkappen

Kappersmedewerker

PV kant

Afgeknoopte draden

PV kant

Borduren

PV kant

Doorlopende draden

PV kant

Naaldkant

PV kleding

Accessoires

PV kleding

Breien

PV kleding

Maatwerk damespatronen

PV kleding

Maatwerk herenpatronen

PV kleding

Maatwerk kinder- en tienerpatronen

PV kleding

Mode en interieur

PV kleding

Modist

PV kleding

Naaien

PV kleding

Realisaties dameskleding

PV kleding

Realisaties herenkleding

PV kleding

Realisaties kinder- en tienerkleding

PV kleding

Retouches

PV koken

Koken

PV mode

Naaien

PV schilderen en decoratie

Behanger

PV schilderen en decoratie

Plaatser soepele vloerbekleding

PV schilderen en decoratie

Schilder

PV schilderen en decoratie

Schilder-decorateur

PV steen- en marmerbewerking

Natuursteenbewerker

PV textiel

Aanknoper/Schranker

PV textiel

Badstofwever

PV textiel

Bobijnopzetter

PV textiel

Boomscheerder/Warper/Sterker

PV textiel

Jacquardwever

PV textiel

Kwaliteitswisselaar platweverij

PV textiel

Platwever

PV textiel

Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines

PV textiel

Regelaar weefmachines

PV textiel

Scheerder/latexeerder

PV textiel

Stopper/Randafwerker

PV textiel

Tapijt/Fluweelwever

PV textiel

Tufter

TV autorijtechnieken

Bestuurder heftruck

TV autorijtechnieken

Bestuurder interne transportmiddelen

TV autorijtechnieken

Bestuurder reachtruck

TV autorijtechnieken

Nascholing vrachtwagenchauffeur

TV autotechniek

Bestuurder interne transportmiddelen

TV autotechniek

Nascholing vrachtwagenchauffeur

TV bedrijfsbeheer

Bedrijfsbeheer

TV bibliotheekwetenschappen

Initiatie archiefkunde

TV bibliotheekwetenschappen

Initiatie bibliotheek-, documentatie - en informatiekunde

TV bio-esthetiek

Gespecialiseerd zelfstandig voetverzorger

TV bio-esthetiek

Hairstylist voor theater, film en tv

TV bio-esthetiek

Masseur

TV bio-esthetiek

Schoonheidsspecialist

TV bio-esthetiek

Schoonheidsspecialist -salonbeheerder

TV bio-esthetiek

Voetverzorger

TV boekbinden

Boekvergulder

TV boekbinden

Hulpboekbinder

TV boekbinden

Manueel boekbinder

TV boekbinden

Manueel boekbinder - boekvergulder

TV bouw

Bekister

TV bouw

Betonhersteller

TV bouw

Dekvloerlegger

TV bouw

Ijzervlechter

TV bouw

Metselaar

TV bouw

Tegelzetter

TV bouw

Werfbediener

TV carrosserie

Spuiter

TV dameskappen

Hairstylist voor theater, film en tv

TV dameskappen

Kapper

TV dameskappen

Kapper-salonverantwoordelijke

TV dameskappen

Kappersmedewerker

TV elektronica

Computeroperator

TV elektronica

Netwerktechnicus

TV grafische technieken

Afwerker : snijder en vouwer

TV grafische technieken

Diepdrukker

TV grafische technieken

Digitaal drukker

TV grafische technieken

Drukvoorbereider

TV grafische technieken

DTP-operator

TV grafische technieken

Flexodrukker

TV grafische technieken

Hulpdrukker

TV grafische technieken

Machinaal boekbinder

TV grafische technieken

Offsetdrukker rotatie

TV grafische technieken

Offsetdrukker vellenpers

TV grafische technieken

Operator digitale impositie

TV grafische technieken

Papier- en kartonoperator

TV grafische technieken

Zeefdrukker

TV haartooi

Hairstylist voor theater, film en tv

TV haartooi

Kapper

TV haartooi

Kapper-salonverantwoordelijke

TV haartooi

Kappersmedewerker

TV herenkappen

Hairstylist voor theater, film en tv

TV herenkappen

Kapper

TV herenkappen

Kapper-salonverantwoordelijke

TV herenkappen

Kappersmedewerker

TV informaticatoepassingen

Informatica - toepassingssoftware

TV informaticatoepassingen

Informatica - toepassingssoftware - verkort

TV kleding

Accessoires

TV kleding

Breien

TV kleding

Maatwerk damespatronen

TV kleding

Maatwerk herenpatronen

TV kleding

Maatwerk kinder- en tienerpatronen

TV kleding

Mode en interieur

TV kleding

Modist

TV kleding

Realisaties dameskleding

TV kleding

Realisaties herenkleding

TV kleding

Realisaties kinder- en tienerkleding

TV kleding

Retouches

TV schilderen en decoratie

Behanger

TV schilderen en decoratie

Plaatser soepele vloerbekleding

TV schilderen en decoratie

Schilder

TV schilderen en decoratie

Schilder-decorateur

TV steen- en marmerbewerking

Natuursteenbewerker

TV textiel

Aanknoper/Schranker

TV textiel

Badstofwever

TV textiel

Bobijnopzetter

TV textiel

Boomscheerder/Warper/Sterker

TV textiel

Jacquardwever

TV textiel

Kwaliteitswisselaar platweverij

TV textiel

Platwever

TV textiel

Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines

TV textiel

Regelaar weefmachines

TV textiel

Scheerder/latexeerder

TV textiel

Stopper/Randafwerker

TV textiel

Tapijt/Fluweelwever

TV textiel

Tufter

TV toegepaste informatica

Computeroperator

TV toegepaste informatica

Netwerktechnicus

TV Vlaamse gebarentaal

Vlaamse gebarentaal - R1

TV Vlaamse gebarentaal

Vlaamse gebarentaal - R2


Met ingang van 1 februari 2011 wordt : A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

vak

opleiding

PV smeden

Hoefsmid

PV smeden

Siersmid

TV smeden

Hoefsmid

TV smeden

Siersmid


B. de hieronder in de linkerkolom vermelde opleiding ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

opleiding

opleiding

Bestuurder heftruck

Bestuurder interne transportmiddelen

Bestuurder reachtruck

Bestuurder interne transportmiddelen


Met ingang van 1 september 2011 wordt : A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

vak

module

AV biologie

Toegepaste biologie FTA

AV chemie

Toegepaste fysica en chemie FTA

AV economie

Economische basisprincipes voor een boekhoudkundige bediende

AV fysica

Toegepaste fysica en chemie FTA

AV Nederlands

Zakelijk Nederlands 1

PV apotheek

Stage FTA

PV apotheek

Stage galenica

PV bouw

Technische werkzaamheden aan betegelde wanden

PV bouw

Technische werkzaamheden pannen- en leiendaken

PV bouw

Technische werkzaamheden ruwbouw 1

PV bouw

Technische werkzaamheden ruwbouw 2

PV bouw

Technische werkzaamheden tegelvloeren

PV elektriciteit

Technische werkzaamheden elektriciteit 1

PV elektriciteit

Technische werkzaamheden elektriciteit 2

PV hout

Technische werkzaamheden hout 1

PV hout

Technische werkzaamheden hout 2

PV hout

Technische werkzaamheden wanden plaatsen 1

PV hout

Technische werkzaamheden wanden plaatsen 2

PV kantoortechnieken

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

PV kantoortechnieken

Praktijk voor een medisch administratief bediende

PV kantoortechnieken

Praktijk voor een telefonist-receptionist

PV kantoortechnieken

Secretariële vaardigheden

PV sanitair

Technische werkzaamheden sanitair 1

PV sanitair

Technische werkzaamheden sanitair 2

PV sanitair

Technische werkzaamheden verwarming 1

PV sanitair

Technische werkzaamheden verwarming 2

PV schilderen en decoratie

Technische werkzaamheden behangen

PV schilderen en decoratie

Technische werkzaamheden schilderen

PV schilderen en decoratie

Technische werkzaamheden vloerbekleding

PV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 1

PV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 2

PV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 3

PV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 4

PV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 5

PV situatiegerichte training

Cliëntgerichte benadering

PV situatiegerichte training

Communicatief gedrag

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 1

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 2

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 3

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 4

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 5

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 6

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 7

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 8

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 2

PV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige

PV situatiegerichte training

Samenwerking

TV agogische methodieken

Begeleide intervisie 1

TV agogische methodieken

Begeleide intervisie 2

TV agogische methodieken

Begeleide intervisie 3

TV agogische methodieken

Begeleide intervisie 4

TV agogische methodieken

Begeleide intervisie 5

TV agogische methodieken

Cliëntgerichte benadering

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding 1

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding 2

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding 3

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding 4

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding 5

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding 6

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding 7

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding 8

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 2

TV agogische methodieken

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige

TV agogische methodieken

Samenwerking

TV apotheek

Cosmetologie FTA

TV apotheek

Farmaceutische plantkunde en homeopathie

TV apotheek

Farmaceutische zorg

TV apotheek

Farmacologie

TV apotheek

Galenica

TV apotheek

Medische zorgverlening

TV apotheek

Toegepaste anatomie en fysiologie FTA

TV apotheek

Toxicologie, tarificatie en regelgeving FTA

TV boekhouding

Basisboekhouden voor een boekhoudkundige bediende

TV boekhouding

Boekhoudkundige vaardigheden

TV boekhouding

Boekhoudpakket

TV boekhouding

Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende

TV boekhouding

Inleiding tot de BTW voor een boekhoudkundige bediende

TV boekhouding

Labo fiscaliteit voor een boekhoudkundige bediende

TV boekhouding

Praktijk voor een boekhoudkundige bediende

TV boekhouding

Uitbreiding boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

TV bouw

Technische werkzaamheden aan betegelde wanden

TV bouw

Technische werkzaamheden pannen- en leiendaken

TV bouw

Technische werkzaamheden ruwbouw 1

TV bouw

Technische werkzaamheden ruwbouw 2

TV bouw

Technische werkzaamheden tegelvloeren

TV elektriciteit

Technische werkzaamheden elektriciteit 1

TV elektriciteit

Technische werkzaamheden elektriciteit 2

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijk Nederlands 1

TV hout

Technische werkzaamheden hout 1

TV hout

Technische werkzaamheden hout 2

TV hout

Technische werkzaamheden wanden plaatsen 1

TV hout

Technische werkzaamheden wanden plaatsen 2

TV huishoudkunde

Onderhoud in de zorgsector

TV huishoudkunde

Organisatie van de huishoudelijke taken

TV huishoudkunde

Zorg voor leef- en woonklimaat

TV informaticatoepassingen

Initiatie in de informatica voor receptionist-telefonist

TV informaticatoepassingen

Kantoorsoftware integratie

TV informaticatoepassingen

Klaviervaardigheden

TV informaticatoepassingen

Medische ICT-toepassingen

TV informaticatoepassingen

PC-vaardigheden

TV informaticatoepassingen

Rekenblad 1

TV informaticatoepassingen

Tekstverwerking 1

TV informaticatoepassingen

Tekstverwerking 2

TV kantoortechnieken

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV kantoortechnieken

Praktijk voor een medisch administratief bediende

TV kantoortechnieken

Praktijk voor een telefonist-receptionist

TV kantoortechnieken

Secretariële vaardigheden

TV recht

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV sanitair

Technische werkzaamheden sanitair 1

TV sanitair

Technische werkzaamheden sanitair 2

TV sanitair

Technische werkzaamheden verwarming 1

TV sanitair

Technische werkzaamheden verwarming 2

TV schilderen en decoratie

Technische werkzaamheden behangen

TV schilderen en decoratie

Technische werkzaamheden schilderen

TV schilderen en decoratie

Technische werkzaamheden vloerbekleding

TV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 1

TV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 2

TV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 3

TV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 4

TV situatiegerichte training

Begeleide intervisie 5

TV situatiegerichte training

Cliëntgerichte benadering

TV situatiegerichte training

Communicatief gedrag

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 1

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 2

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 3

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 4

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 5

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 6

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 7

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding 8

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 2

TV situatiegerichte training

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige

TV situatiegerichte training

Samenwerking

TV toegepaste biochemie

Toegepaste biochemie FTA

TV toegepaste chemie

Toegepaste analytische chemie FTA

TV toegepaste chemie

Toegepaste fysica en chemie FTA

TV toegepaste economie

Economische basisprincipes voor een boekhoudkundige bediende

TV verzorging

Basis logistieke vaardigheden

TV verzorging

Basiszorg

TV verzorging

Context van de zorgvrager

TV verzorging

Deontologie voor een medisch administratief bediende

TV verzorging

EHBO

TV verzorging

Hef- en tiltechnieken

TV verzorging

Logistieke vaardigheden in de zorgsector

TV verzorging

Medische correspondentie

TV verzorging

Omgaan met complexe zorgsituaties

TV verzorging

Omgaan met dementie

TV verzorging

Omgaan met patiënten

TV verzorging

Omgaan met psychische zorgvragen

TV verzorging

Organisatie van de gezondheidszorg

TV verzorging

Specifieke zorg 1

TV verzorging

Specifieke zorg 2

TV verzorging

Totaalzorg

TV verzorging

Werken in de zorgsector


B. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

vak

opleiding

PV agogische methodieken

Interculturele medewerker

PV instrumentenbouw

Klavierinstrumentenbouwer- hersteller

PV instrumentenbouw

Strijkinstrumentenbouwer- hersteller

PV instrumentenbouw

Tokkelinstrumentenbouwer - hersteller

PV leder

Marokijnbewerker

PV leder

Schoenhersteller

PV leder

Schoenmaker-ontwerper

PV situatiegerichte training

Interculturele medewerker

PV tuinbouw

Florist

PV tuinbouw

Florist-medewerker

PV uurwerkmaken

Uurwerkmaker

TV agogische methodieken

Interculturele medewerker

TV fotografie

Fotograaf

TV instrumentenbouw

Klavierinstrumentenbouwer- hersteller

TV instrumentenbouw

Strijkinstrumentenbouwer- hersteller

TV instrumentenbouw

Tokkelinstrumentenbouwer - hersteller

TV leder

Marokijnbewerker

TV leder

Schoenhersteller

TV leder

Schoenmaker-ontwerper

TV toegepaste chemie

Procesoperator chemie

TV tuinbouw

Florist

TV tuinbouw

Florist-medewerker

TV uurwerkmaken

Uurwerkmaker


Met ingang van 15 april 2012 wordt : A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

vak

module

AV maatschappelijke vorming

Deontologisch en ethisch handelen

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5

PV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

PV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

TV agogische methodieken

Bijzondere geronto-agogische vaardigheden

TV agogische methodieken

Communicatief gedrag

TV agogische methodieken

Communicatieve vaardigheden

TV agogische methodieken

Deontologisch en ethisch handelen

TV agogische methodieken

Expressieve vaardigheden

TV agogische methodieken

Geronto-agogische vaardigheden

TV agogische methodieken

Methodisch handelen in een organisatie

TV agogische methodieken

Observeren en rapporteren

TV agogische methodieken

Omgaan met diversiteit

TV agogische methodieken

Professioneel en kwaliteitsvol handelen

TV agogische methodieken

Samenwerkingsvaardigheden

TV agogische methodieken

Sociaal-emotioneel begeleiden

TV agogische methodieken

Werken met groepen

TV agogische methodieken

Woon- en leefklimaat

TV agogische methodieken

Zorg voor de cliënt en zijn context

TV toegepaste psychologie

Psychologie van het ouder worden

TV toegepaste psychologie

Psychopathologie

TV verzorging

Actuele tendensen in de ouderenzorg 1

TV verzorging

Actuele tendensen in de ouderenzorg 2

TV verzorging

Begeleiden van personen met dementie

TV verzorging

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

TV verzorging

Zorg voor het levenseinde


B. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

vak

opleiding

TV meubelmakerij

Vakman houtsnijwerk

PV meubelmakerij

Vakman houtsnijwerk


Met ingang van 1 september 2012 wordt A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

vak

module

AV informatica

Kantoorsoftware integratie

AV informatica

Klaviervaardigheden

AV informatica

Rekenblad 1

AV informatica

Tekstverwerking 1

AV informatica

Tekstverwerking 2

AV wiskunde

Toegepaste wiskunde

PV bouw

Bestekken en bouwadministratie

PV bouw

Bouwadministratie

PV bouw

Bouwconstructies afwerking

PV bouw

Bouwconstructies ruwbouw

PV bouw

Bouwfysica

PV bouw

Bouwplanning

PV bouw

Computerbeheer assistent calculator bouw

PV bouw

Duikers en bruggen

PV bouw

Kostprijsberekening assistent calculator bouw

PV bouw

Materialen en constructies wegen

PV bouw

Ontwerptekenen bouw

PV bouw

Planlezen

PV bouw

Rioleringswerken

PV bouw

Topografie basis

PV bouw

Topografie uitbreiding

PV bouw

Uitvoeringsdossier wegeniswerken

PV bouw

Uitvoeringstekenen bouw A

PV bouw

Uitvoeringstekenen bouw B

PV bouw

Veiligheid bouw

PV bouw

Werkplekleren assistent calculator bouw

PV kantoortechnieken

Secretariaatsmanagement

PV mechanica

Mechanische constructieonderdelen

PV mechanica

Toegepaste elektriciteit mechanische constructies

PV meubelmakerij

Restauratietechnieken fineer meubel

PV meubelmakerij

Restauratietechnieken massief meubel

PV toerisme

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

PV toerisme

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

PV toerisme

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

PV toerisme

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

PV toerisme

Inleiding in de toeristische sector

PV toerisme

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

PV toerisme

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

TV bouw

Bestekken en bouwadministratie

TV bouw

Bouwadministratie

TV bouw

Bouwconstructies afwerking

TV bouw

Bouwconstructies ruwbouw

TV bouw

Bouwfysica

TV bouw

Bouwplanning

TV bouw

Computerbeheer assistent calculator bouw

TV bouw

Duikers en bruggen

TV bouw

Kostprijsberekening assistent calculator bouw

TV bouw

Materialen en constructies wegen

TV bouw

Ontwerptekenen bouw

TV bouw

Planlezen

TV bouw

Rioleringswerken

TV bouw

Topografie basis

TV bouw

Topografie uitbreiding

TV bouw

Uitvoeringsdossier wegeniswerken

TV bouw

Uitvoeringstekenen bouw A

TV bouw

Uitvoeringstekenen bouw B

TV bouw

Veiligheid bouw

TV bouw

Werkplekleren assistent calculator bouw

TV elektriciteit

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 1

TV elektriciteit

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 2

TV kantoortechnieken

Secretariaatsmanagement

TV mechanica

Mechanische constructieonderdelen

TV mechanica

Toegepaste elektriciteit mechanische constructies

TV meubelmakerij

Restauratietechnieken fineer meubel

TV meubelmakerij

Restauratietechnieken massief meubel

TV recht

Incoterms

TV recht

Transportverzekeringen

TV recht

Tussenpersonen

TV recht

Werkplekleren voor de transport- en logistiek medewerker

TV toegepaste economie

Binnenvaart

TV toegepaste economie

Documentenstroom en documentair krediet

TV toegepaste economie

Havenkennis

TV toegepaste economie

Intermodaal vervoer

TV toegepaste economie

Logistiek

TV toegepaste economie

Luchtvervoer

TV toegepaste economie

Spoorvervoer

TV toegepaste economie

Wegvervoer

TV toegepaste economie

Werkplekleren voor de transport- en logistiek medewerker

TV toegepaste economie

Zeevervoer

TV toerisme

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

TV toerisme

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

TV toerisme

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

TV toerisme

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

TV toerisme

Inleiding in de toeristische sector

TV toerisme

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

TV toerisme

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming


B. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

vak

opleiding

PV goud

Edelsteenzetter

PV goud

Goudsmid

PV goud

Juweelhersteller

PV goud

Zilversmid

TV goud

Edelsteenzetter

TV goud

Goudsmid

TV goud

Juweelhersteller

TV goud

Zilversmid


C. de hieronder in de linkerkolom vermelde module ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

module

module

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AAV Wetenschappen B

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AAV Wetenschappen M

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AAV Wetenschappen B

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AAV Wetenschappen M

TSO2-B Nederlands 1

AAV Nederlands B1

TSO2-B Nederlands 1

AAV Nederlands B2

TSO2-B Nederlands 1

AAV Nederlands basis

TSO2-B Nederlands 1

AAV Nederlands M1

TSO2-B Nederlands 1

AAV Nederlands M2

TSO2-B Nederlands 2

AAV Nederlands B1

TSO2-B Nederlands 2

AAV Nederlands B2

TSO2-B Nederlands 2

AAV Nederlands basis

TSO2-B Nederlands 2

AAV Nederlands M1

TSO2-B Nederlands 2

AAV Nederlands M2

TSO2-B Nederlands 3

AAV Nederlands B1

TSO2-B Nederlands 3

AAV Nederlands B2

TSO2-B Nederlands 3

AAV Nederlands basis

TSO2-B Nederlands 3

AAV Nederlands M1

TSO2-B Nederlands 3

AAV Nederlands M2

TSO2-B Nederlands 4

AAV Nederlands B1

TSO2-B Nederlands 4

AAV Nederlands B2

TSO2-B Nederlands 4

AAV Nederlands basis

TSO2-B Nederlands 4

AAV Nederlands M1

TSO2-B Nederlands 4

AAV Nederlands M2

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde B1

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde B2

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde basis

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde M1

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde M2

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde B1

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde B2

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde basis

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde M1

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde M2

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Wiskunde B1

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Wiskunde B2

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Wiskunde basis

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Wiskunde M1

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Wiskunde M2

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Wiskunde B1

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Wiskunde B2

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Wiskunde basis

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Wiskunde M1

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Wiskunde M2

TSO3-B Nederlands 1

AAV Nederlands B1

TSO3-B Nederlands 1

AAV Nederlands B2

TSO3-B Nederlands 1

AAV Nederlands basis

TSO3-B Nederlands 1

AAV Nederlands M1

TSO3-B Nederlands 1

AAV Nederlands M2

TSO3-B Nederlands 2

AAV Nederlands B1

TSO3-B Nederlands 2

AAV Nederlands B2

TSO3-B Nederlands 2

AAV Nederlands basis

TSO3-B Nederlands 2

AAV Nederlands M1

TSO3-B Nederlands 2

AAV Nederlands M2

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde B1

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde B2

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde basis

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde M1

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Wiskunde M2

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde B1

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde B2

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde basis

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde M1

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Wiskunde M2


Met ingang van 1 februari 2013 wordt : A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

vak

module

PV bio-esthetiek

Cosmetische hydrobehandelingen

PV bio-esthetiek

Cosmetische lymfedrainage

PV bio-esthetiek

Make-up

PV bio-esthetiek

Voetreflexmassage

PV bio-esthetiek

Werken met aromatische oliën

PV dameskappen

Hairstyling voor theater, film en tv

PV dameskappen

Initiatie hairstyling voor theater, film en tv

PV grime

Basis grime

PV grime

Basisvisagie

PV grime

Bodypainting

PV grime

Driedimensionale grime

PV grime

Facepainting

PV grime

Film- en tv-grime

PV grime

Mediavisagie

PV grime

Theatergrime

PV nautische technieken

Eerste hulp en basis brandbestrijding

PV nautische technieken

Maritieme regelgeving

PV nautische technieken

Nautisch Engels

PV nautische technieken

Nautische wiskunde

PV nautische technieken

Operationele leiding en communicatie

PV nautische technieken

Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen

PV nautische technieken

Scheepsbouw

PV nautische technieken

Scheepsstabiliteit

PV nautische technieken

Scheepsveiligheid

PV nautische technieken

Zeemanschap

TV bio-esthetiek

Cosmetische hydrobehandelingen

TV bio-esthetiek

Cosmetische lymfedrainage

TV bio-esthetiek

Make-up

TV bio-esthetiek

Voetreflexmassage

TV bio-esthetiek

Werken met aromatische oliën

TV brouwerij

Debietregeling

TV brouwerij

Labo fermentatie- basisbieren

TV brouwerij

Labo fermentatie-speciaalbieren

TV elektriciteit

Elektriciteit maritieme motoren

TV koeltechniek

Warmteleer en koeltechnieken scheepsmachines

TV mechanica

Apparaten in pipinginstallaties

TV mechanica

Appendages in pipinginstallaties

TV mechanica

Basiscomponenten van buisleidingsystemen

TV mechanica

Hulpwerktuigen scheepsmachines

TV mechanica

Inleidende begrippen van procestechnieken

TV mechanica

Leidingberekeningen

TV mechanica

Onderhoudstechnieken scheepsmotoren

TV mechanica

Pneumatica en hydraulica maritieme

TV mechanica

Scheepsmotoren

TV mechanica

Toegepaste mechanica maritieme

TV mechanica

Werkplekleren scheepsmachines

TV nautische technieken

Eerste hulp en basis brandbestrijding

TV nautische technieken

Maritieme regelgeving

TV nautische technieken

Nautisch Engels

TV nautische technieken

Nautische wiskunde

TV nautische technieken

Operationele leiding en communicatie

TV nautische technieken

Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen

TV nautische technieken

Scheepsbouw

TV nautische technieken

Scheepsstabiliteit

TV nautische technieken

Scheepsveiligheid

TV nautische technieken

Zeemanschap

TV toegepaste biochemie

Accijnswetgeving

TV toegepaste biochemie

Basiskennis fermentatieprocessen zuivel

TV toegepaste biochemie

Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen

TV toegepaste biochemie

Hygiëne en kwaliteitscontrole

TV toegepaste biochemie

Labo fermentatie- halfharde en harde kazen

TV toegepaste biochemie

Labo fermentatie-destillatie

TV toegepaste biochemie

Labo fermentatie-likeuren

TV toegepaste biochemie

Labo fermentatie-mousserende en versterkte wijnen

TV toegepaste biochemie

Labo fermentatie-stille wijnen

TV toegepaste biochemie

Labo fermentatie-zachte zuivel

TV toegepaste biochemie

Veiligheids- en milieuwetgeving

TV toegepaste biochemie

Zuivelwetgeving


B. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

vak

opleiding

PV bio-esthetiek

Nagelstylist

PV diamant

Briljanteerder

PV diamant

Diamantbewerker

PV diamant

Diamantsnijder

PV diamant

Kruiswerker

PV kunststoffen

Machineregelaar extrusie

PV kunststoffen

Machineregelaar spuitgieten

PV kunststoffen

Machineregelaar thermisch vormen

PV kunststoffen

Productiemedewerker kunststoftechnieken

PV nautische technieken

Maritieme opleiding dek

PV tuinbouw

Boomverzorger

PV tuinbouw

Hovenier aanleg parken en tuinen

PV tuinbouw

Hovenier onderhoud parken en tuinen

PV tuinbouw

Tuinbouwarbeider

PV weven

Handweven

TV bio-esthetiek

Nagelstylist

TV diamant

Briljanteerder

TV diamant

Diamantbewerker

TV diamant

Diamantsnijder

TV diamant

Kruiswerker

TV kunststoffen

Machineregelaar extrusie

TV kunststoffen

Machineregelaar spuitgieten

TV kunststoffen

Machineregelaar thermisch vormen

TV kunststoffen

Productiemedewerker kunststoftechnieken

TV nautische technieken

Maritieme opleiding dek

TV tuinbouw

Boomverzorger

TV tuinbouw

Hovenier aanleg parken en tuinen

TV tuinbouw

Hovenier onderhoud parken en tuinen

TV tuinbouw

Tuinbouwarbeider

TV verkoop

Polyvalent verkoper

TV weven

Handweven


Met ingang van 1 september 2013 wordt A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

vak

module

PV toerisme

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

PV toerisme

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

PV toerisme

Toeristische bestemmingen

PV toerisme

Verkoop van toeristische producten

PV toerisme

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV toerisme

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV toerisme

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

TV toerisme

Toeristische bestemmingen

TV toerisme

Verkoop van toeristische producten

TV toerisme

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator


B. de hieronder in de linkerkolom vermelde opleiding wordt ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

opleiding

module

Koken

Aangepast koken

Koken

Basis koken


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs Brussel, 6 september 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage 3 Bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs Bijlage I Met ingang van 1 september 2010 kan : A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module :

vak

module

AV Duits

MTAL3 Moderne talen 1

AV Duits

MTAL3 Moderne talen 2

AV Duits

MTAL3 Moderne talen 3

AV Duits

MTAL3 Moderne talen 4

AV Engels

MTAL3 Moderne talen 1

AV Engels

MTAL3 Moderne talen 2

AV Engels

MTAL3 Moderne talen 3

AV Engels

MTAL3 Moderne talen 4

AV Frans

MTAL3 Moderne talen 1

AV Frans

MTAL3 Moderne talen 2

AV Frans

MTAL3 Moderne talen 3

AV Frans

MTAL3 Moderne talen 4

AV maatschappelijke vorming

HUM2 Communicatie en expressie

AV maatschappelijke vorming

HUM2 Identiteit en normering

AV maatschappelijke vorming

HUM2 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV maatschappelijke vorming

HUM2 Organisatie en samenhang

AV maatschappelijke vorming

HUM3 Communicatie en expressie

AV maatschappelijke vorming

HUM3 Identiteit en normering

AV maatschappelijke vorming

HUM3 Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

AV maatschappelijke vorming

HUM3 Organisatie en samenhang

AV Nederlands

MTAL3 Moderne talen 1

AV Nederlands

MTAL3 Moderne talen 2

AV Nederlands

MTAL3 Moderne talen 3

AV Nederlands

MTAL3 Moderne talen 4

AV Spaans

MTAL3 Moderne talen 1

AV Spaans

MTAL3 Moderne talen 2

AV Spaans

MTAL3 Moderne talen 3

AV Spaans

MTAL3 Moderne talen 4

PV autotechniek

Basis dakbedekking

PV autotechniek

Basis elektriciteit

PV autotechniek

Basis installaties

PV autotechniek

Basis lassen

PV autotechniek

BMBE-buislassen A

PV autotechniek

BMBE-buislassen B

PV autotechniek

BMBE-buislassen C

PV autotechniek

BMBE-hoeklassen A

PV autotechniek

BMBE-hoeklassen B

PV autotechniek

BMBE-plaatlassen A

PV autotechniek

BMBE-plaatlassen B

PV autotechniek

BMBE-plaatlassen C

PV autotechniek

Fietsmontage en -onderhoud 1

PV autotechniek

Fietsmontage en -onderhoud 2

PV autotechniek

Gassmeltbuislassen A

PV autotechniek

Gassmeltbuislassen B

PV autotechniek

Gassmeltplaatlassen A

PV autotechniek

Gassmeltplaatlassen B

PV autotechniek

MIG/MAG-buislassen A

PV autotechniek

MIG/MAG-buislassen B

PV autotechniek

MIG/MAG-hoeklassen A

PV autotechniek

MIG/MAG-hoeklassen B

PV autotechniek

MIG/MAG-plaatlassen A

PV autotechniek

MIG/MAG-plaatlassen B

PV autotechniek

Montagetechnieken 1

PV autotechniek

Montagetechnieken 2

PV autotechniek

TIG-buislassen A

PV autotechniek

TIG-buislassen B

PV autotechniek

TIG-hoeklassen A

PV autotechniek

TIG-hoeklassen B

PV autotechniek

TIG-plaatlassen A

PV autotechniek

TIG-plaatlassen B

PV autotechniek

Veiligheid - M - ME-G125

PV autotechniek

Weerstandlassen

PV carrosserie

Basis dakbedekking

PV carrosserie

Basis elektriciteit

PV carrosserie

Basis installaties

PV carrosserie

Basis lassen

PV carrosserie

Basis metaal

PV carrosserie

BMBE-buislassen A

PV carrosserie

BMBE-buislassen B

PV carrosserie

BMBE-buislassen C

PV carrosserie

BMBE-hoeklassen A

PV carrosserie

BMBE-hoeklassen B

PV carrosserie

BMBE-plaatlassen A

PV carrosserie

BMBE-plaatlassen B

PV carrosserie

BMBE-plaatlassen C

PV carrosserie

Gassmeltbuislassen A

PV carrosserie

Gassmeltbuislassen B

PV carrosserie

Gassmeltplaatlassen A

PV carrosserie

Gassmeltplaatlassen B

PV carrosserie

MIG/MAG-buislassen A

PV carrosserie

MIG/MAG-buislassen B

PV carrosserie

MIG/MAG-hoeklassen A

PV carrosserie

MIG/MAG-hoeklassen B

PV carrosserie

MIG/MAG-plaatlassen A

PV carrosserie

MIG/MAG-plaatlassen B

PV carrosserie

Montagetechnieken 1

PV carrosserie

Montagetechnieken 2

PV carrosserie

TIG-buislassen A

PV carrosserie

TIG-buislassen B

PV carrosserie

TIG-hoeklassen A

PV carrosserie

TIG-hoeklassen B

PV carrosserie

TIG-plaatlassen A

PV carrosserie

TIG-plaatlassen B

PV carrosserie

Veiligheid - M - ME-G125

PV carrosserie

Weerstandlassen

PV centrale verwarming

Basis dakbedekking

PV centrale verwarming

Basis elektriciteit

PV centrale verwarming

Basis installaties

PV centrale verwarming

Basis lassen

PV centrale verwarming

BMBE-buislassen A

PV centrale verwarming

BMBE-buislassen B

PV centrale verwarming

BMBE-buislassen C

PV centrale verwarming

BMBE-hoeklassen A

PV centrale verwarming

BMBE-hoeklassen B

PV centrale verwarming

BMBE-plaatlassen A

PV centrale verwarming

BMBE-plaatlassen B

PV centrale verwarming

BMBE-plaatlassen C

PV centrale verwarming

Gassmeltbuislassen A

PV centrale verwarming

Gassmeltbuislassen B

PV centrale verwarming

Gassmeltplaatlassen A

PV centrale verwarming

Gassmeltplaatlassen B

PV centrale verwarming

Isolatie installaties

PV centrale verwarming

Klimatisatie-installaties

PV centrale verwarming

MIG/MAG-buislassen A

PV centrale verwarming

MIG/MAG-buislassen B

PV centrale verwarming

MIG/MAG-hoeklassen A

PV centrale verwarming

MIG/MAG-hoeklassen B

PV centrale verwarming

MIG/MAG-plaatlassen A

PV centrale verwarming

MIG/MAG-plaatlassen B

PV centrale verwarming

Montagetechnieken 1

PV centrale verwarming

Montagetechnieken 2

PV centrale verwarming

Monteren industriële isolatie

PV centrale verwarming

Plaatsen klimatisatie-installaties

PV centrale verwarming

Plaatwerk industriële isolatie

PV centrale verwarming

TIG-buislassen A

PV centrale verwarming

TIG-buislassen B

PV centrale verwarming

TIG-hoeklassen A

PV centrale verwarming

TIG-hoeklassen B

PV centrale verwarming

TIG-plaatlassen A

PV centrale verwarming

TIG-plaatlassen B

PV centrale verwarming

Veiligheid - M - ME-G125

PV centrale verwarming

Weerstandlassen

PV elektriciteit

Airco en warmtepompen

PV elektriciteit

Audiovisuele technieken

PV elektriciteit

Auto-diagnose 1

PV elektriciteit

Auto-elektriciteit en motormanagement 2

PV elektriciteit

Basis computer en netwerken

PV elektriciteit

Basis dakbedekking

PV elektriciteit

Basis installaties

PV elektriciteit

Basis lassen

PV elektriciteit

Basis metaal

PV elektriciteit

Bedrijfsvoertuigen 1

PV elektriciteit

Bedrijfsvoertuigen 2

PV elektriciteit

Geluidstechnieken

PV elektriciteit

Herstellen en installeren audio video

PV elektriciteit

Installatietechnieken geluid 1

PV elektriciteit

Installatietechnieken geluid 2

PV elektriciteit

Installatietechnieken podium 1

PV elektriciteit

Installatietechnieken podium 2

PV elektriciteit

Koelinstallaties A

PV elektriciteit

Koelinstallaties B

PV elektriciteit

Monteren

PV elektriciteit

Motoren 1

PV elektriciteit

Motoren 2

PV elektriciteit

Plaatsen koelinstallaties

PV elektriciteit

Podiumtechnieken

PV elektriciteit

Productie

PV elektriciteit

Speciale effecten

PV elektriciteit

Veiligheid - M - ME-G125

PV elektriciteit

Voertuigen 1

PV elektriciteit

Voertuigen 2

PV elektromechanica

Aansluiting elektrische borden 1

PV elektromechanica

Aansluiting elektrische borden 2

PV elektromechanica

Airco en warmtepompen

PV elektromechanica

Audiovisuele technieken

PV elektromechanica

Auto-diagnose 1

PV elektromechanica

Auto-elektriciteit en motormanagement 1

PV elektromechanica

Auto-elektriciteit en motormanagement 2

PV elektromechanica

Basis dakbedekking

PV elektromechanica

Basis elektriciteit

PV elektromechanica

Basis installaties

PV elektromechanica

Basis lassen

PV elektromechanica

Basis metaal

PV elektromechanica

Bedrading elektrische borden

PV elektromechanica

Bedrijfsvoertuigen 1

PV elektromechanica

Bedrijfsvoertuigen 2

PV elektromechanica

Buisbewerking

PV elektromechanica

Buisfitten kunststof

PV elektromechanica

Buisfitten staal

PV elektromechanica

Domotica

PV elektromechanica

Draaien

PV elektromechanica

Elektrisch onderhoud 1

PV elektromechanica

Elektrisch onderhoud 2

PV elektromechanica

Elektrisch onderhoud 3

PV elektromechanica

Elektrische comfortschakelingen 1

PV elektromechanica

Elektrische comfortschakelingen 2

PV elektromechanica

Elektrische comfortschakelingen 3

PV elektromechanica

Elektrische inbouwinstallaties 1

PV elektromechanica

Elektrische inbouwinstallaties 2

PV elektromechanica

Elektrische opbouwinstallaties 1

PV elektromechanica

Elektrische opbouwinstallaties 2

PV elektromechanica

Eroderen

PV elektromechanica

Fietsmontage en -onderhoud 1

PV elektromechanica

Fietsmontage en -onderhoud 2

PV elektromechanica

Frezen

PV elektromechanica

Frezen kotteren A

PV elektromechanica

Frezen kotteren B

PV elektromechanica

Geluidstechnieken

PV elektromechanica

Industriële elektriciteit

PV elektromechanica

Industriële installaties

PV elektromechanica

Initiatie draaien

PV elektromechanica

Initiatie frezen

PV elektromechanica

Installatietechnieken geluid 1

PV elektromechanica

Installatietechnieken geluid 2

PV elektromechanica

Installatietechnieken licht 1

PV elektromechanica

Installatietechnieken licht 2

PV elektromechanica

Installatietechnieken podium 1

PV elektromechanica

Installatietechnieken podium 2

PV elektromechanica

Instellen erosiemachines A

PV elektromechanica

Instellen erosiemachines B

PV elektromechanica

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 1

PV elektromechanica

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 2

PV elektromechanica

Instellen slijpmachines

PV elektromechanica

Isolatie installaties

PV elektromechanica

Klein onderhoud - bandenmontage 1

PV elektromechanica

Klein onderhoud - bandenmontage 2

PV elektromechanica

Koelinstallaties A

PV elektromechanica

Koelinstallaties B

PV elektromechanica

Lichte motoren 1

PV elektromechanica

Lichte motoren 2

PV elektromechanica

Lichte motoren 3

PV elektromechanica

Lichttechnieken

PV elektromechanica

Matrijzen

PV elektromechanica

Mechanisch onderhoud 1

PV elektromechanica

Mechanisch onderhoud 2

PV elektromechanica

Mobiele elektrische installaties

PV elektromechanica

Montage elektrische borden

PV elektromechanica

Monteren

PV elektromechanica

Monteren industriële isolatie

PV elektromechanica

Motoren 1

PV elektromechanica

Motoren 2

PV elektromechanica

Onderhoud bedrijfs- en vrachtwagens

PV elektromechanica

Plaatconstructies

PV elektromechanica

Plaatsen koelinstallaties

PV elektromechanica

Plaatwerk industriële isolatie

PV elektromechanica

Podiumtechnieken

PV elektromechanica

Productie

PV elektromechanica

Slijpen

PV elektromechanica

Speciale effecten

PV elektromechanica

Veiligheid - M - ME-G125

PV elektromechanica

Voertuigen 1

PV elektromechanica

Voertuigen 2

PV elektromechanica

Voorbewerken draaien frezen

PV elektromechanica

Weerstandlassen

PV elektronica

Audiovisuele technieken

PV elektronica

Auto-diagnose 1

PV elektronica

Auto-elektriciteit en motormanagement 2

PV elektronica

Basis computer en netwerken

PV elektronica

Basis dakbedekking

PV elektronica

Basis elektriciteit

PV elektronica

Basis installaties

PV elektronica

Basis lassen

PV elektronica

Basis metaal

PV elektronica

Bedrijfsvoertuigen 1

PV elektronica

Bedrijfsvoertuigen 2

PV elektronica

Domotica

PV elektronica

Elektrische comfortschakelingen 1

PV elektronica

Elektrische comfortschakelingen 2

PV elektronica

Elektrische comfortschakelingen 3

PV elektronica

Elektrische inbouwinstallaties 1

PV elektronica

Elektrische inbouwinstallaties 2

PV elektronica

Elektrische opbouwinstallaties 1

PV elektronica

Elektrische opbouwinstallaties 2

PV elektronica

Installatietechnieken licht 1

PV elektronica

Installatietechnieken licht 2

PV elektronica

Installatietechnieken podium 1

PV elektronica

Installatietechnieken podium 2

PV elektronica

Lichttechnieken

PV elektronica

Mobiele elektrische installaties

PV elektronica

Motoren 1

PV elektronica

Motoren 2

PV elektronica

Podiumtechnieken

PV elektronica

Productie

PV elektronica

Speciale effecten

PV elektronica

Veiligheid - M - ME-G125

PV elektronica

Voertuigen 1

PV elektronica

Voertuigen 2

PV etalage

Installatietechnieken podium 1

PV etalage

Installatietechnieken podium 2

PV etalage

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding

PV fotografie

Installatietechnieken licht 1

PV fotografie

Installatietechnieken licht 2

PV fotografie

Lichttechnieken

PV handel

Gevaarlijke stoffen

PV hout

Gipskartonplaten 1

PV hout

Gipskartonplaten 2

PV hout

Installatietechnieken podium 1

PV hout

Installatietechnieken podium 2

PV hout

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding

PV hout

Totale interieurinrichting

PV kantoortechnieken

Observatiestage in een tandartspraktijk

PV kantoortechnieken

Stage in een tandartspraktijk

PV kleding

Etalagetechnieken

PV kleding

Kleur- en stijladvies

PV kleding

Kleuradvies

PV kleding

Modeverkoop

PV koeltechniek

Basis dakbedekking

PV koeltechniek

Basis elektriciteit

PV koeltechniek

Basis installaties

PV koeltechniek

Basis lassen

PV koeltechniek

Basis metaal

PV koeltechniek

BMBE-buislassen A

PV koeltechniek

BMBE-buislassen B

PV koeltechniek

BMBE-buislassen C

PV koeltechniek

BMBE-hoeklassen A

PV koeltechniek

BMBE-hoeklassen B

PV koeltechniek

BMBE-plaatlassen A

PV koeltechniek

BMBE-plaatlassen B

PV koeltechniek

BMBE-plaatlassen C

PV koeltechniek

Gassmeltbuislassen A

PV koeltechniek

Gassmeltbuislassen B

PV koeltechniek

Gassmeltplaatlassen A

PV koeltechniek

Gassmeltplaatlassen B

PV koeltechniek

Isolatie installaties

PV koeltechniek

MIG/MAG-buislassen A

PV koeltechniek

MIG/MAG-buislassen B

PV koeltechniek

MIG/MAG-hoeklassen A

PV koeltechniek

MIG/MAG-hoeklassen B

PV koeltechniek

MIG/MAG-plaatlassen A

PV koeltechniek

MIG/MAG-plaatlassen B

PV koeltechniek

Mobiele elektrische installaties

PV koeltechniek

Montagetechnieken 1

PV koeltechniek

Montagetechnieken 2

PV koeltechniek

Monteren industriële isolatie

PV koeltechniek

Plaatwerk industriële isolatie

PV koeltechniek

TIG-buislassen A

PV koeltechniek

TIG-buislassen B

PV koeltechniek

TIG-hoeklassen A

PV koeltechniek

TIG-hoeklassen B

PV koeltechniek

TIG-plaatlassen A

PV koeltechniek

TIG-plaatlassen B

PV koeltechniek

Veiligheid - M - ME-G125

PV koeltechniek

Water- en afvoerleidingen

PV koeltechniek

Waterbehandeling en pompen

PV kunststoffen

Installatietechnieken podium 1

PV kunststoffen

Installatietechnieken podium 2

PV lassen-constructie

Basis dakbedekking

PV lassen-constructie

Basis elektriciteit

PV lassen-constructie

Installatietechnieken podium 1

PV lassen-constructie

Installatietechnieken podium 2

PV lassen-constructie

Isolatie installaties

PV lassen-constructie

Monteren industriële isolatie

PV lassen-constructie

Plaatconstructies

PV lassen-constructie

Plaatconstructies

PV lassen-constructie

Plaatwerk industriële isolatie

PV lassen-constructie

Veiligheid - M - ME-G125

PV mechanica

Airco en warmtepompen

PV mechanica

Basis dakbedekking

PV mechanica

Basis elektriciteit

PV mechanica

Basis lassen

PV mechanica

Basis metaal

PV mechanica

BMBE-buislassen A

PV mechanica

BMBE-buislassen B

PV mechanica

BMBE-buislassen C

PV mechanica

BMBE-hoeklassen A

PV mechanica

BMBE-hoeklassen B

PV mechanica

BMBE-plaatlassen A

PV mechanica

BMBE-plaatlassen B

PV mechanica

BMBE-plaatlassen C

PV mechanica

Buisfitten kunststof

PV mechanica

Fietsmontage en -onderhoud 1

PV mechanica

Fietsmontage en -onderhoud 2

PV mechanica

Gassmeltbuislassen A

PV mechanica

Gassmeltbuislassen B

PV mechanica

Gassmeltplaatlassen A

PV mechanica

Gassmeltplaatlassen B

PV mechanica

Geluidstechnieken

PV mechanica

Installatietechnieken geluid 1

PV mechanica

Installatietechnieken geluid 2

PV mechanica

Installatietechnieken licht 1

PV mechanica

Installatietechnieken licht 2

PV mechanica

Installatietechnieken podium 1

PV mechanica

Installatietechnieken podium 2

PV mechanica

Isolatie installaties

PV mechanica

Koelinstallaties A

PV mechanica

Koelinstallaties B

PV mechanica

Lichte motoren 1

PV mechanica

Lichte motoren 2

PV mechanica

Lichte motoren 3

PV mechanica

Lichttechnieken

PV mechanica

MIG/MAG-buislassen A

PV mechanica

MIG/MAG-buislassen B

PV mechanica

MIG/MAG-hoeklassen A

PV mechanica

MIG/MAG-hoeklassen B

PV mechanica

MIG/MAG-plaatlassen A

PV mechanica

MIG/MAG-plaatlassen B

PV mechanica

Montage elektrische borden

PV mechanica

Montagetechnieken 1

PV mechanica

Montagetechnieken 2

PV mechanica

Monteren industriële isolatie

PV mechanica

Plaatconstructies

PV mechanica

Plaatconstructies

PV mechanica

Plaatsen koelinstallaties

PV mechanica

Plaatwerk industriële isolatie

PV mechanica

Podiumtechnieken

PV mechanica

TIG-buislassen A

PV mechanica

TIG-buislassen B

PV mechanica

TIG-hoeklassen A

PV mechanica

TIG-hoeklassen B

PV mechanica

TIG-plaatlassen A

PV mechanica

TIG-plaatlassen B

PV mechanica

Veiligheid - M - ME-G125

PV mechanica

Weerstandlassen

PV nijverheidstechnieken

Basis dakbedekking

PV nijverheidstechnieken

Basis elektriciteit

PV nijverheidstechnieken

Basis installaties

PV nijverheidstechnieken

Basis lassen

PV nijverheidstechnieken

Basis metaal

PV nijverheidstechnieken

Fietsmontage en -onderhoud 1

PV nijverheidstechnieken

Fietsmontage en -onderhoud 2

PV nijverheidstechnieken

Mobiele elektrische installaties

PV nijverheidstechnieken

Veiligheid - M - ME-G125

PV optiek

Installatietechnieken licht 1

PV optiek

Installatietechnieken licht 2

PV optiek

Lichttechnieken

PV praktijk toegepaste fysica

Geluidstechnieken

PV praktijk toegepaste fysica

Installatietechnieken geluid 1

PV praktijk toegepaste fysica

Installatietechnieken geluid 2

PV praktijk toegepaste fysica

Installatietechnieken licht 1

PV praktijk toegepaste fysica

Installatietechnieken licht 2

PV praktijk toegepaste fysica

Lichttechnieken

PV sanitair

Basis dakbedekking

PV sanitair

Basis elektriciteit

PV sanitair

Basis installaties

PV sanitair

Basis lassen

PV sanitair

Bitumineuze dakdichting

PV sanitair

Dakgoten en afvoeren

PV sanitair

Isolatie installaties

PV sanitair

Metalen daken

PV sanitair

Monteren industriële isolatie

PV sanitair

Plaatwerk industriële isolatie

PV sanitair

Restauratie metalen daken

PV sanitair

Specifieke metalen daken en aansluitingen

PV sanitair

Synthetische dakdichting

PV sanitair

Veiligheid - M - ME-G125

PV schilderen en decoratie

Installatietechnieken podium 1

PV schilderen en decoratie

Installatietechnieken podium 2

PV schrijnwerkerij

Installatietechnieken podium 1

PV schrijnwerkerij

Installatietechnieken podium 2

PV schrijnwerkerij

Totale interieurinrichting

PV textiel

Breiwerkaccessoires

PV textiel

Haakwerk

PV textiel

Kunstbreiwerk

PV uurwerkmaken

Basis elektriciteit

PV uurwerkmaken

Basis lassen

PV uurwerkmaken

Basis metaal

PV uurwerkmaken

Veiligheid - M - ME-G125

PV voeding

Consumptie-ijs

PV woninginrichting

Installatietechnieken podium 1

PV woninginrichting

Installatietechnieken podium 2

PV woninginrichting

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding

TV autotechniek

Basis dakbedekking

TV autotechniek

Basis elektriciteit

TV autotechniek

Basis installaties

TV autotechniek

Basis lassen

TV autotechniek

BMBE-buislassen A

TV autotechniek

BMBE-buislassen C

TV autotechniek

BMBE-hoeklassen A

TV autotechniek

BMBE-hoeklassen B

TV autotechniek

BMBE-plaatlassen A

TV autotechniek

Fietsmontage en -onderhoud 1

TV autotechniek

Fietsmontage en -onderhoud 2

TV autotechniek

Gassmeltbuislassen A

TV autotechniek

Gassmeltplaatlassen A

TV autotechniek

MIG/MAG-buislassen A

TV autotechniek

MIG/MAG-hoeklassen A

TV autotechniek

MIG/MAG-hoeklassen B

TV autotechniek

MIG/MAG-plaatlassen A

TV autotechniek

MIG/MAG-plaatlassen B

TV autotechniek

Montagetechnieken 1

TV autotechniek

Montagetechnieken 2

TV autotechniek

TIG-buislassen A

TV autotechniek

TIG-hoeklassen A

TV autotechniek

TIG-plaatlassen A

TV autotechniek

Veiligheid - M - ME-G125

TV autotechniek

Weerstandlassen

TV carrosserie

Basis dakbedekking

TV carrosserie

Basis elektriciteit

TV carrosserie

Basis installaties

TV carrosserie

Basis lassen

TV carrosserie

Basis metaal

TV carrosserie

BMBE-buislassen A

TV carrosserie

BMBE-buislassen C

TV carrosserie

BMBE-hoeklassen A

TV carrosserie

BMBE-hoeklassen B

TV carrosserie

BMBE-plaatlassen A

TV carrosserie

Gassmeltbuislassen A

TV carrosserie

Gassmeltplaatlassen A

TV carrosserie

MIG/MAG-buislassen A

TV carrosserie

MIG/MAG-hoeklassen A

TV carrosserie

MIG/MAG-hoeklassen B

TV carrosserie

MIG/MAG-plaatlassen A

TV carrosserie

MIG/MAG-plaatlassen B

TV carrosserie

Montagetechnieken 1

TV carrosserie

Montagetechnieken 2

TV carrosserie

TIG-buislassen A

TV carrosserie

TIG-hoeklassen A

TV carrosserie

TIG-plaatlassen A

TV carrosserie

Veiligheid - M - ME-G125

TV carrosserie

Weerstandlassen

TV centrale verwarming

Basis dakbedekking

TV centrale verwarming

Basis elektriciteit

TV centrale verwarming

Basis installaties

TV centrale verwarming

Basis lassen

TV centrale verwarming

BMBE-buislassen A

TV centrale verwarming

BMBE-buislassen C

TV centrale verwarming

BMBE-hoeklassen A

TV centrale verwarming

BMBE-hoeklassen B

TV centrale verwarming

BMBE-plaatlassen A

TV centrale verwarming

Gassmeltbuislassen A

TV centrale verwarming

Gassmeltplaatlassen A

TV centrale verwarming

Isolatie installaties

TV centrale verwarming

Klimatisatie-installaties

TV centrale verwarming

MIG/MAG-buislassen A

TV centrale verwarming

MIG/MAG-hoeklassen A

TV centrale verwarming

MIG/MAG-hoeklassen B

TV centrale verwarming

MIG/MAG-plaatlassen A

TV centrale verwarming

MIG/MAG-plaatlassen B

TV centrale verwarming

Montagetechnieken 1

TV centrale verwarming

Montagetechnieken 2

TV centrale verwarming

Monteren industriële isolatie

TV centrale verwarming

Plaatsen klimatisatie-installaties

TV centrale verwarming

Plaatwerk industriële isolatie

TV centrale verwarming

TIG-buislassen A

TV centrale verwarming

TIG-hoeklassen A

TV centrale verwarming

TIG-plaatlassen A

Tv centrale verwarming

Veiligheid - M - ME-G125

TV centrale verwarming

Weerstandlassen

TV elektriciteit

Bedrijfsvoertuigen 1

TV elektriciteit

Aandrijftechnieken 1

TV elektriciteit

Aandrijftechnieken 2

TV elektriciteit

Aandrijftechnieken 3

TV elektriciteit

Aandrijftechnieken 4

TV elektriciteit

Airco en warmtepompen

TV elektriciteit

Audiovisuele technieken

TV elektriciteit

Auto-diagnose 1

TV elektriciteit

Auto-elektriciteit en motormanagement 2

TV elektriciteit

Basis computer en netwerken

TV elektriciteit

Basis dakbedekking

TV elektriciteit

Basis installaties

TV elektriciteit

Basis lassen

TV elektriciteit

Basis metaal

TV elektriciteit

Bedrijfsvoertuigen 2

TV elektriciteit

Decentrale periferie

TV elektriciteit

Geluidstechnieken

TV elektriciteit

Herstellen en installeren audio video

TV elektriciteit

Initiatie elektronica

TV elektriciteit

Installatietechnieken geluid 1

TV elektriciteit

Installatietechnieken geluid 2

TV elektriciteit

Installatietechnieken podium 1

TV elektriciteit

Installatietechnieken podium 2

TV elektriciteit

Koelinstallaties A

TV elektriciteit

Koelinstallaties B

TV elektriciteit

Monteren

TV elektriciteit

Motoren 1

TV elektriciteit

Motoren 2

TV elektriciteit

Plaatsen koelinstallaties

TV elektriciteit

PLC 1

TV elektriciteit

PLC 2

TV elektriciteit

PLC 3

TV elektriciteit

Podiumtechnieken

TV elektriciteit

Productie

TV elektriciteit

Speciale effecten

TV elektriciteit

Veiligheid - M - ME-G125

TV elektriciteit

Visualisatie

TV elektriciteit

Voertuigen 1

TV elektriciteit

Voertuigen 2

TV elektromechanica

Aandrijftechnieken 1

TV elektromechanica

Aandrijftechnieken 2

TV elektromechanica

Aandrijftechnieken 3

TV elektromechanica

Aandrijftechnieken 4

TV elektromechanica

Aansluiting elektrische borden 1

TV elektromechanica

Aansluiting elektrische borden 2

TV elektromechanica

Airco en warmtepompen

TV elektromechanica

Audiovisuele technieken

TV elektromechanica

Auto-diagnose 1

TV elektromechanica

Auto-elektriciteit en motormanagement 1

TV elektromechanica

Auto-elektriciteit en motormanagement 2

TV elektromechanica

Basis dakbedekking

TV elektromechanica

Basis elektriciteit

TV elektromechanica

Basis installaties

TV elektromechanica

Basis lassen

TV elektromechanica

Basis metaal

TV elektromechanica

Bedrading elektrische borden

TV elektromechanica

Bedrijfsvoertuigen 1

TV elektromechanica

Bedrijfsvoertuigen 2

TV elektromechanica

Buisbewerking

TV elektromechanica

Buisfitten kunststof

TV elektromechanica

Buisfitten staal

TV elektromechanica

Decentrale periferie

TV elektromechanica

Domotica

TV elektromechanica

Draaien

TV elektromechanica

Elektrisch onderhoud 1

TV elektromechanica

Elektrisch onderhoud 2

TV elektromechanica

Elektrisch onderhoud 3

TV elektromechanica

Elektrische comfortschakelingen 1

TV elektromechanica

Elektrische comfortschakelingen 2

TV elektromechanica

Elektrische comfortschakelingen 3

TV elektromechanica

Elektrische inbouwinstallaties 1

TV elektromechanica

Elektrische inbouwinstallaties 2

TV elektromechanica

Elektrische opbouwinstallaties 1

TV elektromechanica

Elektrische opbouwinstallaties 2

TV elektromechanica

Eroderen

TV elektromechanica

Fietsmontage en -onderhoud 1

TV elektromechanica

Fietsmontage en -onderhoud 2

TV elektromechanica

Frezen

TV elektromechanica

Frezen kotteren A

TV elektromechanica

Frezen kotteren B

TV elektromechanica

Geluidstechnieken

TV elektromechanica

Industriële elektriciteit

TV elektromechanica

Industriële installaties

TV elektromechanica

Initiatie draaien

TV elektromechanica

Initiatie frezen

TV elektromechanica

Installatietechnieken geluid 1

TV elektromechanica

Installatietechnieken geluid 2

TV elektromechanica

Installatietechnieken licht 1

TV elektromechanica

Installatietechnieken licht 2

TV elektromechanica

Installatietechnieken podium 1

TV elektromechanica

Installatietechnieken podium 2

TV elektromechanica

Instellen erosiemachines A

TV elektromechanica

Instellen erosiemachines B

TV elektromechanica

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 1

TV elektromechanica

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 2

TV elektromechanica

Instellen slijpmachines

TV elektromechanica

Isolatie installaties

TV elektromechanica

Klein onderhoud - bandenmontage 1

TV elektromechanica

Klein onderhoud - bandenmontage 2

TV elektromechanica

Koelinstallaties A

TV elektromechanica

Koelinstallaties B

TV elektromechanica

Lichte motoren 1

TV elektromechanica

Lichte motoren 2

TV elektromechanica

Lichte motoren 3

TV elektromechanica

Lichttechnieken

TV elektromechanica

Matrijzen

TV elektromechanica

Mechanisch onderhoud 1

TV elektromechanica

Mechanisch onderhoud 2

TV elektromechanica

Mobiele elektrische installaties

TV elektromechanica

Monteren

TV elektromechanica

Monteren industriële isolatie

TV elektromechanica

Motoren 1

TV elektromechanica

Motoren 2

TV elektromechanica

Plaatconstructies

TV elektromechanica

Plaatconstructies

TV elektromechanica

Plaatsen koelinstallaties

TV elektromechanica

Plaatwerk industriële isolatie

TV elektromechanica

PLC 1

TV elektromechanica

PLC 2

TV elektromechanica

PLC 3

TV elektromechanica

Podiumtechnieken

TV elektromechanica

Productie

TV elektromechanica

Slijpen

TV elektromechanica

Speciale effecten

TV elektromechanica

Veiligheid - M - ME-G125

TV elektromechanica

Visualisatie

TV elektromechanica

Voertuigen 1

TV elektromechanica

Voertuigen 2

TV elektromechanica

Voorbewerken draaien frezen

TV elektromechanica

Weerstandlassen

TV elektronica

Aandrijftechnieken 1

TV elektronica

Aandrijftechnieken 2

TV elektronica

Aandrijftechnieken 3

TV elektronica

Aandrijftechnieken 4

TV elektronica

Audiovisuele technieken

TV elektronica

Auto-diagnose 1

TV elektronica

Auto-elektriciteit en motormanagement 2

TV elektronica

Basis computer en netwerken

TV elektronica

Basis dakbedekking

TV elektronica

Basis elektriciteit

TV elektronica

Basis installaties

TV elektronica

Basis lassen

TV elektronica

Basis metaal

TV elektronica

Bedrijfsvoertuigen 1

TV elektronica

Bedrijfsvoertuigen 2

TV elektronica

Decentrale periferie

TV elektronica

Domotica

TV elektronica

Elektrische comfortschakelingen 1

TV elektronica

Elektrische comfortschakelingen 2

TV elektronica

Elektrische comfortschakelingen 3

TV elektronica

Elektrische inbouwinstallaties 1

TV elektronica

Elektrische inbouwinstallaties 2

TV elektronica

Elektrische opbouwinstallaties 1

TV elektronica

Elektrische opbouwinstallaties 2

TV elektronica

Installatietechnieken licht 1

TV elektronica

Installatietechnieken licht 2

TV elektronica

Installatietechnieken podium 1

TV elektronica

Installatietechnieken podium 2

TV elektronica

Lichttechnieken

TV elektronica

Mobiele elektrische installaties

TV elektronica

Motoren 1

TV elektronica

Motoren 2

TV elektronica

PLC 1

TV elektronica

PLC 2

TV elektronica

PLC 3

TV elektronica

Podiumtechnieken

TV elektronica

Productie

TV elektronica

Speciale effecten

TV elektronica

Veiligheid - M - ME-G125

TV elektronica

Visualisatie

TV elektronica

Voertuigen 1

TV elektronica

Voertuigen 2

TV etalage

Installatietechnieken podium 1

TV etalage

Installatietechnieken podium 2

TV etalage

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding

TV fotografie

Installatietechnieken licht 1

TV fotografie

Installatietechnieken licht 2

TV fotografie

Lichttechnieken

TV grafische technieken

3D-animaties 1

TV grafische technieken

3D-animaties 2

TV grafische technieken

3D-animaties 3

TV grafische technieken

3D-animaties 4

TV grafische technieken

3D-tekenen 1

TV grafische technieken

3D-tekenen 2

TV grafische technieken

Audiobewerking 1

TV grafische technieken

Audiobewerking 2

TV grafische technieken

Basis multimedia

TV grafische technieken

Databasegestuurde webanimaties

TV grafische technieken

Digitale fotografie 1

TV grafische technieken

Digitale fotografie 2

TV grafische technieken

Digitale fotografie 3

TV grafische technieken

Interfasedesign

TV grafische technieken

Mobiele apparaten

TV grafische technieken

Non-printproducties

TV grafische technieken

Non-printproducties : scripting

TV grafische technieken

Programma upgrades

TV grafische technieken

Project webdesign

TV grafische technieken

Videobewerking 1

TV grafische technieken

Videobewerking 2

TV grafische technieken

Webanimatie 1

TV grafische technieken

Webanimatie 2

TV grafische technieken

Websitemarketing en -strategie

TV grafische technieken

Websiteproductie 1

TV grafische technieken

Websiteproductie 2

TV grafische technieken

XML

TV handel

Gevaarlijke stoffen

TV handelscorrespondentie Duits

Goederenstransport 4

TV handelscorrespondentie Engels

Goederenstransport 4

TV handelscorrespondentie Frans

Goederenstransport 4

TV handelscorrespondentie Nederlands

Goederenstransport 4

TV hout

Gipskartonplaten 1

TV hout

Gipskartonplaten 2

TV hout

Installatietechnieken podium 1

TV hout

Installatietechnieken podium 2

TV hout

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding

TV hout

Totale interieurinrichting

TV kantoortechnieken

Secretariaat tandheelkundige praktijk

TV kantoortechnieken

Secretariaat : basisbegrippen en -vaardigheden

TV kleding

Etalagetechnieken

TV kleding

Kleur- en stijladvies

TV kleding

Kleuradvies

TV kleding

Modeverkoop

TV koeltechniek

Basis dakbedekking

TV koeltechniek

Basis elektriciteit

TV koeltechniek

Basis installaties

TV koeltechniek

Basis lassen

TV koeltechniek

Basis metaal

TV koeltechniek

BMBE-buislassen A

TV koeltechniek

BMBE-buislassen C

TV koeltechniek

BMBE-hoeklassen A

TV koeltechniek

BMBE-hoeklassen B

TV koeltechniek

BMBE-plaatlassen A

TV koeltechniek

Gassmeltbuislassen A

TV koeltechniek

Gassmeltplaatlassen A

TV koeltechniek

Isolatie installaties

TV koeltechniek

MIG/MAG-buislassen A

TV koeltechniek

MIG/MAG-hoeklassen A

TV koeltechniek

MIG/MAG-hoeklassen B

TV koeltechniek

MIG/MAG-plaatlassen A

TV koeltechniek

MIG/MAG-plaatlassen B

TV koeltechniek

Mobiele elektrische installaties

TV koeltechniek

Montagetechnieken 1

TV koeltechniek

Montagetechnieken 2

TV koeltechniek

Monteren industriële isolatie

TV koeltechniek

Plaatwerk industriële isolatie

TV koeltechniek

TIG-buislassen A

TV koeltechniek

TIG-hoeklassen A

TV koeltechniek

TIG-plaatlassen A

TV koeltechniek

Veiligheid M - ME-G125

TV koeltechniek

Water- en afvoerleidingen

TV koeltechniek

Waterbehandeling en pompen

TV kunststoffen

Installatietechnieken podium 1

TV kunststoffen

Installatietechnieken podium 2

TV lassen-constructie

Basis dakbedekking

TV lassen-constructie

Basis elektriciteit

TV lassen-constructie

Installatietechnieken podium 1

TV lassen-constructie

Installatietechnieken podium 2

TV lassen-constructie

Isolatie installaties

TV lassen-constructie

Monteren industriële isolatie

TV lassen-constructie

Plaatconstructies

TV lassen-constructie

Plaatconstructies

TV lassen-constructie

Plaatwerk industriële isolatie

TV lassen-constructie

Veiligheid - M - ME-G125

TV mechanica

Airco en warmtepompen

TV mechanica

Basis dakbedekking

TV mechanica

Basis elektriciteit

TV mechanica

Basis lassen

TV mechanica

Basis metaal

TV mechanica

BMBE-buislassen A

TV mechanica

BMBE-buislassen C

TV mechanica

BMBE-hoeklassen A

TV mechanica

BMBE-hoeklassen B

TV mechanica

BMBE-plaatlassen A

TV mechanica

Buisfitten kunststof

TV mechanica

Fietsmontage en -onderhoud 1

TV mechanica

Fietsmontage en -onderhoud 2

TV mechanica

Gassmeltbuislassen A

TV mechanica

Gassmeltplaatlassen A

TV mechanica

Geluidstechnieken

TV mechanica

Installatietechnieken geluid 1

TV mechanica

Installatietechnieken geluid 2

TV mechanica

Installatietechnieken licht 1

TV mechanica

Installatietechnieken licht 2

TV mechanica

Installatietechnieken podium 1

TV mechanica

Installatietechnieken podium 2

TV mechanica

Isolatie installaties

TV mechanica

Koelinstallaties A

TV mechanica

Koelinstallaties B

TV mechanica

Lichte motoren 1

TV mechanica

Lichte motoren 2

TV mechanica

Lichte motoren 3

TV mechanica

Lichttechnieken

TV mechanica

MIG/MAG-buislassen A

TV mechanica

MIG/MAG-hoeklassen A

TV mechanica

MIG/MAG-hoeklassen B

TV mechanica

MIG/MAG-plaatlassen A

TV mechanica

MIG/MAG-plaatlassen B

TV mechanica

Montagetechnieken 1

TV mechanica

Montagetechnieken 2

TV mechanica

Monteren industriële isolatie

TV mechanica

Plaatconstructies

TV mechanica

Plaatconstructies

TV mechanica

Plaatsen koelinstallaties

TV mechanica

Plaatwerk industriële isolatie

TV mechanica

Podiumtechnieken

TV mechanica

TIG-buislassen A

TV mechanica

TIG-hoeklassen A

TV mechanica

TIG-plaatlassen A

TV mechanica

Veiligheid - M - ME-G125

TV mechanica

Weerstandlassen

TV medische wetenschappen

Algemene medische noties en patiëntenbegeleiding in de tandheelkundige praktijk

TV nijverheidstechnieken

Basis dakbedekking

TV nijverheidstechnieken

Basis elektriciteit

TV nijverheidstechnieken

Basis installaties

TV nijverheidstechnieken

Basis lassen

TV nijverheidstechnieken

Basis metaal

TV nijverheidstechnieken

Fietsmontage en -onderhoud 1

TV nijverheidstechnieken

Fietsmontage en -onderhoud 2

TV nijverheidstechnieken

Mobiele elektrische installaties

TV nijverheidstechnieken

Veiligheid - M - ME-G125

TV optiek

Installatietechnieken licht 1

TV optiek

Installatietechnieken licht 2

TV optiek

Lichttechnieken

TV sanitair

Basis dakbedekking

TV sanitair

Basis elektriciteit

TV sanitair

Basis installaties

TV sanitair

Basis lassen

TV sanitair

Bitumineuze dakdichting

TV sanitair

Dakgoten en afvoeren

TV sanitair

Isolatie installaties

TV sanitair

Metalen daken

TV sanitair

Monteren industriële isolatie

TV sanitair

Plaatwerk industriële isolatie

TV sanitair

Restauratie metalen daken

TV sanitair

Specifieke metalen daken en aansluitingen

TV sanitair

Synthetische dakdichting

TV sanitair

Veiligheid - M - ME-G125

TV schilderen en decoratie

Installatietechnieken podium 1

TV schilderen en decoratie

Installatietechnieken podium 2

TV schrijnwerkerij

Installatietechnieken podium 1

TV schrijnwerkerij

Installatietechnieken podium 2

TV schrijnwerkerij

Totale interieurinrichting

TV textiel

Breiwerkaccessoires

TV textiel

Haakwerk

TV textiel

Kunstbreiwerk

TV toegepaste fysica

Geluidstechnieken

TV toegepaste fysica

Installatietechnieken geluid 1

TV toegepaste fysica

Installatietechnieken geluid 2

TV toegepaste fysica

Installatietechnieken licht 1

TV toegepaste fysica

Installatietechnieken licht 2

TV toegepaste fysica

Lichttechnieken

TV uurwerkmaken

Basis elektriciteit

TV uurwerkmaken

Basis lassen

TV uurwerkmaken

Basis metaal

TV uurwerkmaken

Veiligheid - M - ME-G125

TV verzorgingstechnieken

Tandheelkundige basisbegrippen en -behandelingen

TV voeding

Beheer en organisatie

TV voeding

Beheer en organisatie bakkerij

TV voeding

Beheer en organisatie slagerij

TV voeding

Consumptie-ijs

TV woninginrichting

Installatietechnieken podium 1

TV woninginrichting

Installatietechnieken podium 2

TV woninginrichting

Plaatsing ophangsystemen en raambekleding


B. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding :

vak

opleiding

PV grime

Hairstylist voor theater, film en tv

PV textiel

Accessoires

PV textiel

Modist

PV textiel

Breien

TV grafische technieken

Webontwikkelaar

TV grafische technieken

Webserverbeheerder

TV grime

Hairstylist voor theater, film en tv

TV informaticatoepassingen

Informatica -computer- en besturingssystemen en netwerken

TV informaticatoepassingen

Informatica - programmeren

TV textiel

Accessoires

TV textiel

Modist

TV textiel

Breien


Met ingang van 1 september 2011 kan : A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module :

vak

module

AV Duits

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV Duits

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

AV economie

Basis burgerlijk en handelsrecht

AV economie

Basisboekhouden voor een boekhoudkundige bediende

AV economie

Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende

AV economie

Inleiding tot de BTW voor een boekhoudkundige bediende

AV economie

Kantoorsoftware integratie

AV economie

Klaviervaardigheden

AV economie

Labo fiscaliteit voor een boekhoudkundige bediende

AV economie

PC-vaardigheden

AV economie

Praktijk voor een boekhoudkundige bediende

AV economie

Rekenblad 1

AV economie

Tekstverwerking 1

AV economie

Uitbreiding boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

AV economie

Zakelijk Nederlands 1

AV economie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV economie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

AV Engels

Basis burgerlijk en handelsrecht

AV Engels

Boekhoudkundige vaardigheden

AV Engels

Boekhoudpakket

AV Engels

Kantoorsoftware integratie

AV Engels

Klaviervaardigheden

AV Engels

PC-vaardigheden

AV Engels

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

AV Engels

Rekenblad 1

AV Engels

Secretariële vaardigheden

AV Engels

Tekstverwerking 1

AV Engels

Tekstverwerking 2

AV Engels

Zakelijk Nederlands 1

AV Engels

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV Engels

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV Engels

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

AV Frans

Basis burgerlijk en handelsrecht

AV Frans

Boekhoudkundige vaardigheden

AV Frans

Boekhoudpakket

AV Frans

Kantoorsoftware integratie

AV Frans

Klaviervaardigheden

AV Frans

PC-vaardigheden

AV Frans

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

AV Frans

Rekenblad 1

AV Frans

Secretariële vaardigheden

AV Frans

Tekstverwerking 1

AV Frans

Tekstverwerking 2

AV Frans

Zakelijk Nederlands 1

AV Frans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV Frans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV Frans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

AV maatschappelijke vorming

Aangepaste voeding

AV maatschappelijke vorming

Basis logistieke vaardigheden

AV maatschappelijke vorming

Basiszorg

AV maatschappelijke vorming

Begeleide intervisie 1

AV maatschappelijke vorming

Begeleide intervisie 2

AV maatschappelijke vorming

Begeleide intervisie 3

AV maatschappelijke vorming

Begeleide intervisie 4

AV maatschappelijke vorming

Begeleide intervisie 5

AV maatschappelijke vorming

Cliëntgerichte benadering

AV maatschappelijke vorming

Communicatief gedrag

AV maatschappelijke vorming

Context van de zorgvrager

AV maatschappelijke vorming

EHBO

AV maatschappelijke vorming

Hef- en tiltechnieken

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding 1

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding 2

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding 3

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding 4

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding 5

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding 6

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding 7

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding 8

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 2

AV maatschappelijke vorming

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige

AV maatschappelijke vorming

Logistieke vaardigheden in de zorgsector

AV maatschappelijke vorming

Omgaan met complexe zorgsituaties

AV maatschappelijke vorming

Omgaan met dementie

AV maatschappelijke vorming

Omgaan met psychische zorgvragen

AV maatschappelijke vorming

Onderhoud in de zorgsector

AV maatschappelijke vorming

Organisatie van de huishoudelijke taken

AV maatschappelijke vorming

Samenwerking

AV maatschappelijke vorming

Specifieke zorg 1

AV maatschappelijke vorming

Specifieke zorg 2

AV maatschappelijke vorming

Totaalzorg

AV maatschappelijke vorming

Werken in de zorgsector

AV maatschappelijke vorming

Zorg voor leef- en woonklimaat

AV Nederlands

Basis burgerlijk en handelsrecht

AV Nederlands

Boekhoudkundige vaardigheden

AV Nederlands

Boekhoudpakket

AV Nederlands

Kantoorsoftware integratie

AV Nederlands

Klaviervaardigheden

AV Nederlands

PC-vaardigheden

AV Nederlands

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

AV Nederlands

Rekenblad 1

AV Nederlands

Secretariële vaardigheden

AV Nederlands

Tekstverwerking 1

AV Nederlands

Tekstverwerking 2

AV Nederlands

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV Nederlands

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV Nederlands

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

PV bouw

Groenonderhoud

PV bouw

Technische werkzaamheden isolatie

PV bouw

Technische werkzaamheden wanden plaatsen 1

PV bouw

Technische werkzaamheden wanden plaatsen 2

PV elektriciteit

Groenonderhoud

PV elektriciteit

Technische werkzaamheden isolatie

PV hout

Groenonderhoud

PV hout

Technische werkzaamheden isolatie

PV kantoortechnieken

Basis burgerlijk en handelsrecht

PV kantoortechnieken

Boekhoudkundige vaardigheden

PV kantoortechnieken

Boekhoudpakket

PV kantoortechnieken

Kantoorsoftware integratie

PV kantoortechnieken

Klaviervaardigheden

PV kantoortechnieken

PC-vaardigheden

PV kantoortechnieken

Rekenblad 1

PV kantoortechnieken

Tekstverwerking 1

PV kantoortechnieken

Tekstverwerking 2

PV kantoortechnieken

Zakelijk Nederlands 1

PV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

PV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

PV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

PV mechanica

Groenonderhoud

PV mechanica

Technische werkzaamheden isolatie

PV mechanica

Technische werkzaamheden metaal

PV sanitair

Groenonderhoud

PV sanitair

Technische werkzaamheden isolatie

PV schilderen en decoratie

Groenonderhoud

PV schilderen en decoratie

Signs maken A

PV schilderen en decoratie

Signs maken B

PV schilderen en decoratie

Technische werkzaamheden isolatie

PV situatiegerichte training

Aangepaste voeding

PV situatiegerichte training

Basis logistieke vaardigheden

PV situatiegerichte training

Basiszorg

PV situatiegerichte training

Context van de zorgvrager

PV situatiegerichte training

EHBO

PV situatiegerichte training

Hef- en tiltechnieken

PV situatiegerichte training

Logistieke vaardigheden in de zorgsector

PV situatiegerichte training

Omgaan met complexe zorgsituaties

PV situatiegerichte training

Omgaan met dementie

PV situatiegerichte training

Omgaan met psychische zorgvragen

PV situatiegerichte training

Onderhoud in de zorgsector

PV situatiegerichte training

Organisatie van de huishoudelijke taken

PV situatiegerichte training

Specifieke zorg 1

PV situatiegerichte training

Specifieke zorg 2

PV situatiegerichte training

Totaalzorg

PV situatiegerichte training

Werken in de zorgsector

PV situatiegerichte training

Zorg voor leef- en woonklimaat

TV agogische methodieken

Aangepaste voeding

TV agogische methodieken

Basis logistieke vaardigheden

TV agogische methodieken

Basiszorg

TV agogische methodieken

Context van de zorgvrager

TV agogische methodieken

EHBO

TV agogische methodieken

Hef- en tiltechnieken

TV agogische methodieken

Logistieke vaardigheden in de zorgsector

TV agogische methodieken

Omgaan met complexe zorgsituaties

TV agogische methodieken

Omgaan met dementie

TV agogische methodieken

Omgaan met psychische zorgvragen

TV agogische methodieken

Onderhoud in de zorgsector

TV agogische methodieken

Organisatie van de huishoudelijke taken

TV agogische methodieken

Specifieke zorg 1

TV agogische methodieken

Specifieke zorg 2

TV agogische methodieken

Totaalzorg

TV agogische methodieken

Werken in de zorgsector

TV agogische methodieken

Zorg voor leef- en woonklimaat

TV boekhouding

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV boekhouding

Deontologie voor een medisch administratief bediende

TV boekhouding

Economische basisprincipes voor een boekhoudkundige bediende

TV boekhouding

Kantoorsoftware integratie

TV boekhouding

Klaviervaardigheden

TV boekhouding

Medische correspondentie

TV boekhouding

Medische ICT-toepassingen

TV boekhouding

Omgaan met patiënten

TV boekhouding

Organisatie van de gezondheidszorg

TV boekhouding

PC-vaardigheden

TV boekhouding

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV boekhouding

Praktijk voor een medisch administratief bediende

TV boekhouding

Rekenblad 1

TV boekhouding

Secretariële vaardigheden

TV boekhouding

Tekstverwerking 1

TV boekhouding

Tekstverwerking 2

TV boekhouding

Zakelijk Nederlands 1

TV boekhouding

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV boekhouding

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV boekhouding

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV bouw

Groenonderhoud

TV bouw

Technische werkzaamheden isolatie

TV bouw

Technische werkzaamheden wanden plaatsen 1

TV bouw

Technische werkzaamheden wanden plaatsen 2

TV dactylografie

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV dactylografie

Boekhoudkundige vaardigheden

TV dactylografie

Boekhoudpakket

TV dactylografie

Initiatie in de informatica voor een telefonist-receptionist

TV dactylografie

Kantoorsoftware integratie

TV dactylografie

Klaviervaardigheden

TV dactylografie

PC-vaardigheden

TV dactylografie

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV dactylografie

Praktijk voor een telefonist-receptionist

TV dactylografie

Rekenblad 1

TV dactylografie

Secretariële vaardigheden

TV dactylografie

Tekstverwerking 1

TV dactylografie

Tekstverwerking 2

TV dactylografie

Zakelijk Nederlands 1

TV dactylografie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV dactylografie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV dactylografie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV elektriciteit

Groenonderhoud

TV elektriciteit

Technische werkzaamheden isolatie

TV handelscorrespondentie Frans

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV handelscorrespondentie Frans

Boekhoudkundige vaardigheden

TV handelscorrespondentie Frans

Boekhoudpakket

TV handelscorrespondentie Frans

Kantoorsoftware integratie

TV handelscorrespondentie Frans

Klaviervaardigheden

TV handelscorrespondentie Frans

PC-vaardigheden

TV handelscorrespondentie Frans

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV handelscorrespondentie Frans

Rekenblad 1

TV handelscorrespondentie Frans

Secretariële vaardigheden

TV handelscorrespondentie Frans

Tekstverwerking 1

TV handelscorrespondentie Frans

Tekstverwerking 2

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijk Nederlands 1

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Nederlands

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV handelscorrespondentie Nederlands

Boekhoudkundige vaardigheden

TV handelscorrespondentie Nederlands

Boekhoudpakket

TV handelscorrespondentie Nederlands

Kantoorsoftware integratie

TV handelscorrespondentie Nederlands

Klaviervaardigheden

TV handelscorrespondentie Nederlands

PC-vaardigheden

TV handelscorrespondentie Nederlands

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV handelscorrespondentie Nederlands

Rekenblad 1

TV handelscorrespondentie Nederlands

Secretariële vaardigheden

TV handelscorrespondentie Nederlands

Tekstverwerking 1

TV handelscorrespondentie Nederlands

Tekstverwerking 2

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV hout

Groenonderhoud

TV hout

Technische werkzaamheden isolatie

TV huishoudkunde

Aangepaste voeding

TV huishoudkunde

Basis logistieke vaardigheden

TV huishoudkunde

Basiszorg

TV huishoudkunde

Begeleide intervisie 1

TV huishoudkunde

Begeleide intervisie 2

TV huishoudkunde

Begeleide intervisie 3

TV huishoudkunde

Begeleide intervisie 4

TV huishoudkunde

Begeleide intervisie 5

TV huishoudkunde

Cliëntgerichte benadering

TV huishoudkunde

Communicatief gedrag

TV huishoudkunde

Context van de zorgvrager

TV huishoudkunde

EHBO

TV huishoudkunde

Hef- en tiltechnieken

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding 1

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding 2

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding 3

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding 4

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding 5

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding 6

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding 7

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding 8

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 2

TV huishoudkunde

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige

TV huishoudkunde

Logistieke vaardigheden in de zorgsector

TV huishoudkunde

Omgaan met complexe zorgsituaties

TV huishoudkunde

Omgaan met dementie

TV huishoudkunde

Omgaan met psychische zorgvragen

TV huishoudkunde

Samenwerking

TV huishoudkunde

Specifieke zorg 1

TV huishoudkunde

Specifieke zorg 2

TV huishoudkunde

Totaalzorg

TV huishoudkunde

Werken in de zorgsector

TV informaticatoepassingen

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV informaticatoepassingen

Basisboekhouden voor een boekhoudkundige bediende

TV informaticatoepassingen

Boekhoudkundige vaardigheden

TV informaticatoepassingen

Boekhoudpakket

TV informaticatoepassingen

Deontologie voor een medisch administratief bediende

TV informaticatoepassingen

Economische basisprincipes voor een boekhoudkundige bediende

TV informaticatoepassingen

Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende

TV informaticatoepassingen

Inleiding tot de BTW voor een boekhoudkundige bediende

TV informaticatoepassingen

Labo fiscaliteit voor een boekhoudkundige bediende

TV informaticatoepassingen

Medische correspondentie

TV informaticatoepassingen

Omgaan met patiënten

TV informaticatoepassingen

Organisatie van de gezondheidszorg

TV informaticatoepassingen

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV informaticatoepassingen

Praktijk voor een boekhoudkundige bediende

TV informaticatoepassingen

Praktijk voor een medisch administratief bediende

TV informaticatoepassingen

Praktijk voor een telefonist-receptionist

TV informaticatoepassingen

Secretariële vaardigheden

TV informaticatoepassingen

Uitbreiding boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

TV informaticatoepassingen

Zakelijk Nederlands 1

TV informaticatoepassingen

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV informaticatoepassingen

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV informaticatoepassingen

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV kantoortechnieken

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV kantoortechnieken

Boekhoudkundige vaardigheden

TV kantoortechnieken

Boekhoudpakket

TV kantoortechnieken

Deontologie voor een medisch administratief bediende

TV kantoortechnieken

Kantoorsoftware integratie

TV kantoortechnieken

Klaviervaardigheden

TV kantoortechnieken

Medische correspondentie

TV kantoortechnieken

Medische ICT-toepassingen

TV kantoortechnieken

Omgaan met patiënten

TV kantoortechnieken

Organisatie van de gezondheidszorg

TV kantoortechnieken

PC-vaardigheden

TV kantoortechnieken

Rekenblad 1

TV kantoortechnieken

Tekstverwerking 1

TV kantoortechnieken

Tekstverwerking 2

TV kantoortechnieken

Zakelijk Nederlands 1

TV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV mechanica

Groenonderhoud

TV mechanica

Technische werkzaamheden isolatie

TV mechanica

Technische werkzaamheden metaal

TV public-relations

Initiatie in de informatica voor een telefonist-receptionist

TV public-relations

Praktijk voor een telefonist-receptionist

TV public-relations

Secretariële vaardigheden

TV public-relations

Zakelijk Nederlands 1

TV public-relations

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV public-relations

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV recht

Basisboekhouden voor een boekhoudkundige bediende

TV recht

Boekhoudkundige vaardigheden

TV recht

Boekhoudpakket

TV recht

Deontologie voor een medisch administratief bediende

TV recht

Economische basisprincipes voor een boekhoudkundige bediende

TV recht

Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende

TV recht

Inleiding tot de BTW voor een boekhoudkundige bediende

TV recht

Kantoorsoftware integratie

Tv recht

Klaviervaardigheden

TV recht

Labo fiscaliteit voor een boekhoudkundige bediende

TV recht

Medische correspondentie

TV recht

Medische ICT-toepassingen

TV recht

Omgaan met patiënten

TV recht

Organisatie van de gezondheidszorg

TV recht

PC-vaardigheden

TV recht

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV recht

Praktijk voor een boekhoudkundige bediende

TV recht

Praktijk voor een medisch administratief bediende

TV recht

Rekenblad 1

TV recht

Secretariële vaardigheden

TV recht

Tekstverwerking 1

TV recht

Tekstverwerking 2

TV recht

Uitbreiding boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

TV recht

Zakelijk Nederlands 1

TV recht

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV recht

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV recht

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV sanitair

Groenonderhoud

TV sanitair

Technische werkzaamheden isolatie

TV schilderen en decoratie

Groenonderhoud

TV schilderen en decoratie

Signs maken A

TV schilderen en decoratie

Signs maken B

TV schilderen en decoratie

Technische werkzaamheden isolatie

TV situatiegerichte training

Aangepaste voeding

TV situatiegerichte training

Basis logistieke vaardigheden

TV situatiegerichte training

Basiszorg

TV situatiegerichte training

Context van de zorgvrager

TV situatiegerichte training

EHBO

TV situatiegerichte training

Hef- en tiltechnieken

TV situatiegerichte training

Logistieke vaardigheden in de zorgsector

TV situatiegerichte training

Omgaan met complexe zorgsituaties

TV situatiegerichte training

Omgaan met dementie

TV situatiegerichte training

Omgaan met psychische zorgvragen

TV situatiegerichte training

Onderhoud in de zorgsector

TV situatiegerichte training

Organisatie van de huishoudelijke taken

TV situatiegerichte training

Specifieke zorg 1

TV situatiegerichte training

Specifieke zorg 2

TV situatiegerichte training

Totaalzorg

TV situatiegerichte training

Werken in de zorgsector

TV situatiegerichte training

Zorg voor leef- en woonklimaat

TV stenodactylografie

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV stenodactylografie

Boekhoudkundige vaardigheden

TV stenodactylografie

Boekhoudpakket

TV stenodactylografie

Kantoorsoftware integratie

TV stenodactylografie

Klaviervaardigheden

TV stenodactylografie

PC-vaardigheden

TV stenodactylografie

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV stenodactylografie

Rekenblad 1

TV stenodactylografie

Secretariële vaardigheden

TV stenodactylografie

Tekstverwerking 1

TV stenodactylografie

Tekstverwerking 2

TV stenodactylografie

Zakelijk Nederlands 1

TV stenodactylografie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV stenodactylografie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV stenodactylografie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV stenografie

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV stenografie

Boekhoudkundige vaardigheden

TV stenografie

Boekhoudpakket

TV stenografie

Kantoorsoftware integratie

TV stenografie

Klaviervaardigheden

TV stenografie

PC-vaardigheden

TV stenografie

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV stenografie

Rekenblad 1

TV stenografie

Secretariële vaardigheden

TV stenografie

Tekstverwerking 1

TV stenografie

Tekstverwerking 2

TV stenografie

Zakelijk Nederlands 1

TV stenografie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV stenografie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV stenografie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV toegepaste chemie

Toegepaste biochemie FTA

TV toegepaste economie

Basis burgerlijk en handelsrecht

TV toegepaste economie

Basisboekhouden voor een boekhoudkundige bediende

TV toegepaste economie

Boekhoudkundige vaardigheden

TV toegepaste economie

Boekhoudpakket

TV toegepaste economie

Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende

TV toegepaste economie

Inleiding tot de BTW voor een boekhoudkundige bediende

TV toegepaste economie

Kantoorsoftware integratie

TV toegepaste economie

Klaviervaardigheden

TV toegepaste economie

Labo fiscaliteit voor een boekhoudkundige bediende

TV toegepaste economie

PC-vaardigheden

TV toegepaste economie

Praktijk voor de secretariaatsmedewerker

TV toegepaste economie

Praktijk voor een boekhoudkundige bediende

TV toegepaste economie

Rekenblad 1

TV toegepaste economie

Secretariële vaardigheden

TV toegepaste economie

Tekstverwerking 1

TV toegepaste economie

Tekstverwerking 2

TV toegepaste economie

Uitbreiding boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

TV toegepaste economie

Zakelijk Nederlands 1

TV toegepaste economie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV toegepaste economie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV toegepaste economie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV toegepaste psychologie

Deontologie voor een medisch administratief bediende

TV toegepaste psychologie

Kantoorsoftware integratie

TV toegepaste psychologie

Klaviervaardigheden

TV toegepaste psychologie

Medische correspondentie

TV toegepaste psychologie

Medische ICT-toepassingen

TV toegepaste psychologie

Omgaan met patiënten

TV toegepaste psychologie

Organisatie van de gezondheidszorg

TV toegepaste psychologie

PC-vaardigheden

TV toegepaste psychologie

Praktijk voor een medisch administratief bediende

TV toegepaste psychologie

Secretariële vaardigheden

TV toegepaste psychologie

Tekstverwerking 1

TV toegepaste psychologie

Zakelijk Nederlands 1

TV verzorging

Aangepaste voeding

TV verzorging

Begeleide intervisie 1

TV verzorging

Begeleide intervisie 2

TV verzorging

Begeleide intervisie 3

TV verzorging

Begeleide intervisie 4

TV verzorging

Begeleide intervisie 5

TV verzorging

Cliëntgerichte benadering

TV verzorging

Communicatief gedrag

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding 1

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding 2

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding 3

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding 4

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding 5

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding 6

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding 7

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding 8

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding logistiek 2

TV verzorging

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige

TV verzorging

Kantoorsoftware integratie

TV verzorging

Klaviervaardigheden

TV verzorging

Medische ICT-toepassingen

TV verzorging

Onderhoud in de zorgsector

TV verzorging

Organisatie van de huishoudelijke taken

TV verzorging

PC-vaardigheden

TV verzorging

Praktijk voor een medisch administratief bediende

TV verzorging

Samenwerking

TV verzorging

Secretariële vaardigheden

TV verzorging

Tekstverwerking 1

TV verzorging

Werken in de zorgsector

TV verzorging

Zakelijk Nederlands 1

TV verzorging

Zorg voor leef- en woonklimaat


B. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding :

vak

opleiding

AV maatschappelijke vorming

Interculturele medewerker

PV schilderen en decoratie

Reclame- en decoratieschilder

TV elektriciteit

Procesoperator chemie

TV opvoedkunde

Interculturele medewerker

TV schilderen en decoratie

Reclame- en decoratieschilder

TV toegepaste fysica

Procesoperator chemie

TV toegepaste natuurwetenschappen

Procesoperator chemie

TV verzorging

Interculturele medewerker


Met ingang van 15 april 2012 kan het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module :

vak

module

AV maatschappelijke vorming

Actuele tendensen in de ouderenzorg 1

AV maatschappelijke vorming

Actuele tendensen in de ouderenzorg 2

AV maatschappelijke vorming

Begeleiden van personen met dementie

AV maatschappelijke vorming

Bijzondere geronto-agogische vaardigheden

AV maatschappelijke vorming

Biologische aspecten van het ouder worden

AV maatschappelijke vorming

Communicatief gedrag

AV maatschappelijke vorming

Communicatieve vaardigheden

AV maatschappelijke vorming

Expressieve vaardigheden

AV maatschappelijke vorming

Geronto-agogische vaardigheden

AV maatschappelijke vorming

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1

AV maatschappelijke vorming

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2

AV maatschappelijke vorming

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3

AV maatschappelijke vorming

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4

AV maatschappelijke vorming

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5

AV maatschappelijke vorming

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6

AV maatschappelijke vorming

ICT

AV maatschappelijke vorming

Methodisch handelen in een organisatie

AV maatschappelijke vorming

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

AV maatschappelijke vorming

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

AV maatschappelijke vorming

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

AV maatschappelijke vorming

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

AV maatschappelijke vorming

Methodische werkbegeleiding en supervisie 5

AV maatschappelijke vorming

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

AV maatschappelijke vorming

Observeren en rapporteren

AV maatschappelijke vorming

Omgaan met diversiteit

AV maatschappelijke vorming

Professioneel en kwaliteitsvol handelen

AV maatschappelijke vorming

Psychologie van het ouder worden

AV maatschappelijke vorming

Psychopathologie

AV maatschappelijke vorming

Samenwerkingsvaardigheden

AV maatschappelijke vorming

Sociaal-emotioneel begeleiden

AV maatschappelijke vorming

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

AV maatschappelijke vorming

Werken met groepen

AV maatschappelijke vorming

Woon- en leefklimaat

AV maatschappelijke vorming

Zorg voor de cliënt en zijn context

AV maatschappelijke vorming

Zorg voor het levenseinde

PV situatiegerichte training

Actuele tendensen in de ouderenzorg 1

PV situatiegerichte training

Actuele tendensen in de ouderenzorg 2

PV situatiegerichte training

Begeleiden van personen met dementie

PV situatiegerichte training

Bijzondere geronto-agogische vaardigheden

PV situatiegerichte training

Biologische aspecten van het ouder worden

PV situatiegerichte training

Communicatief gedrag

PV situatiegerichte training

Communicatieve vaardigheden

PV situatiegerichte training

Deontologisch en ethisch handelen

PV situatiegerichte training

Expressieve vaardigheden

PV situatiegerichte training

Geronto-agogische vaardigheden

PV situatiegerichte training

ICT

PV situatiegerichte training

Methodisch handelen in een organisatie

PV situatiegerichte training

Observeren en rapporteren

PV situatiegerichte training

Omgaan met diversiteit

PV situatiegerichte training

Professioneel en kwaliteitsvol handelen

PV situatiegerichte training

Psychologie van het ouder worden

PV situatiegerichte training

Psychopathologie

PV situatiegerichte training

Samenwerkingsvaardigheden

PV situatiegerichte training

Sociaal-emotioneel begeleiden

PV situatiegerichte training

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

PV situatiegerichte training

Werken met groepen

PV situatiegerichte training

Woon- en leefklimaat

PV situatiegerichte training

Zorg voor de cliënt en zijn context

PV situatiegerichte training

Zorg voor het levenseinde

TV agogische methodieken

Actuele tendensen in de ouderenzorg 1

TV agogische methodieken

Actuele tendensen in de ouderenzorg 2

TV agogische methodieken

Begeleiden van personen met dementie

TV agogische methodieken

Biologische aspecten van het ouder worden

TV agogische methodieken

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1

TV agogische methodieken

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2

TV agogische methodieken

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3

TV agogische methodieken

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4

TV agogische methodieken

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5

TV agogische methodieken

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6

TV agogische methodieken

ICT

TV agogische methodieken

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

TV agogische methodieken

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

TV agogische methodieken

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

TV agogische methodieken

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

TV agogische methodieken

Methodische werkbegeleiding en supervisie 5

TV agogische methodieken

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

TV agogische methodieken

Psychologie van het ouder worden

TV agogische methodieken

Psychopathologie

TV agogische methodieken

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

TV agogische methodieken

Zorg voor het levenseinde

TV situatiegerichte training

Actuele tendensen in de ouderenzorg 1

TV situatiegerichte training

Actuele tendensen in de ouderenzorg 2

TV situatiegerichte training

Begeleiden van personen met dementie

TV situatiegerichte training

Bijzondere geronto-agogische vaardigheden

TV situatiegerichte training

Biologische aspecten van het ouder worden

TV situatiegerichte training

Communicatief gedrag

TV situatiegerichte training

Communicatieve vaardigheden

TV situatiegerichte training

Deontologisch en ethisch handelen

TV situatiegerichte training

Expressieve vaardigheden

TV situatiegerichte training

Geronto-agogische vaardigheden

TV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1

TV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2

TV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3

TV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4

TV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5

TV situatiegerichte training

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6

TV situatiegerichte training

ICT

TV situatiegerichte training

Methodisch handelen in een organisatie

TV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

TV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

TV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

TV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

TV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 5

TV situatiegerichte training

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

TV situatiegerichte training

Observeren en rapporteren

TV situatiegerichte training

Omgaan met diversiteit

TV situatiegerichte training

Professioneel en kwaliteitsvol handelen

TV situatiegerichte training

Psychologie van het ouder worden

TV situatiegerichte training

Psychopathologie

TV situatiegerichte training

Samenwerkingsvaardigheden

TV situatiegerichte training

Sociaal-emotioneel begeleiden

TV situatiegerichte training

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

TV situatiegerichte training

Werken met groepen

TV situatiegerichte training

Woon- en leefklimaat

TV situatiegerichte training

Zorg voor de cliënt en zijn context

TV situatiegerichte training

Zorg voor het levenseinde

TV toegepaste biologie

Actuele tendensen in de ouderenzorg 1

TV toegepaste biologie

Actuele tendensen in de ouderenzorg 2

TV toegepaste biologie

Begeleiden van personen met dementie

TV toegepaste biologie

Bijzondere geronto-agogische vaardigheden

TV toegepaste biologie

Biologische aspecten van het ouder worden

TV toegepaste biologie

Communicatief gedrag

TV toegepaste biologie

Communicatieve vaardigheden

TV toegepaste biologie

Deontologisch en ethisch handelen

TV toegepaste biologie

Expressieve vaardigheden

TV toegepaste biologie

Geronto-agogische vaardigheden

TV toegepaste biologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1

TV toegepaste biologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2

TV toegepaste biologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3

TV toegepaste biologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4

TV toegepaste biologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5

TV toegepaste biologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6

TV toegepaste biologie

ICT

TV toegepaste biologie

Methodisch handelen in een organisatie

TV toegepaste biologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

TV toegepaste biologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

TV toegepaste biologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

TV toegepaste biologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

TV toegepaste biologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 5

TV toegepaste biologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

TV toegepaste biologie

Observeren en rapporteren

TV toegepaste biologie

Omgaan met diversiteit

TV toegepaste biologie

Professioneel en kwaliteitsvol handelen

TV toegepaste biologie

Psychologie van het ouder worden

TV toegepaste biologie

Psychopathologie

TV toegepaste biologie

Samenwerkingsvaardigheden

TV toegepaste biologie

Sociaal-emotioneel begeleiden

TV toegepaste biologie

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

TV toegepaste biologie

Werken met groepen

TV toegepaste biologie

Woon- en leefklimaat

TV toegepaste biologie

Zorg voor de cliënt en zijn context

TV toegepaste biologie

Zorg voor het levenseinde

TV toegepaste psychologie

Actuele tendensen in de ouderenzorg 1

TV toegepaste psychologie

Actuele tendensen in de ouderenzorg 2

TV toegepaste psychologie

Begeleiden van personen met dementie

TV toegepaste psychologie

Bijzondere geronto-agogische vaardigheden

TV toegepaste psychologie

Biologische aspecten van het ouder worden

TV toegepaste psychologie

Communicatief gedrag

TV toegepaste psychologie

Communicatieve vaardigheden

TV toegepaste psychologie

Deontologisch en ethisch handelen

TV toegepaste psychologie

Expressieve vaardigheden

TV toegepaste psychologie

Geronto-agogische vaardigheden

TV toegepaste psychologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1

TV toegepaste psychologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2

TV toegepaste psychologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3

TV toegepaste psychologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4

TV toegepaste psychologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5

TV toegepaste psychologie

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6

TV toegepaste psychologie

ICT

TV toegepaste psychologie

Methodisch handelen in een organisatie

TV toegepaste psychologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

TV toegepaste psychologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

TV toegepaste psychologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

TV toegepaste psychologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

TV toegepaste psychologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

TV toegepaste psychologie

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

TV toegepaste psychologie

Observeren en rapporteren

TV toegepaste psychologie

Omgaan met diversiteit

TV toegepaste psychologie

Professioneel en kwaliteitsvol handelen

TV toegepaste psychologie

Samenwerkingsvaardigheden

TV toegepaste psychologie

Sociaal-emotioneel begeleiden

TV toegepaste psychologie

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

TV toegepaste psychologie

Werken met groepen

TV toegepaste psychologie

Woon- en leefklimaat

TV toegepaste psychologie

Zorg voor de cliënt en zijn context

TV toegepaste psychologie

Zorg voor het levenseinde

TV verzorging

Bijzondere geronto-agogische vaardigheden

TV verzorging

Biologische aspecten van het ouder worden

TV verzorging

Communicatief gedrag

TV verzorging

Communicatieve vaardigheden

TV verzorging

Deontologisch en ethisch handelen

TV verzorging

Expressieve vaardigheden

TV verzorging

Geronto-agogische vaardigheden

TV verzorging

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1

TV verzorging

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2

TV verzorging

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3

TV verzorging

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4

TV verzorging

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5

TV verzorging

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6

TV verzorging

ICT

TV verzorging

Methodisch handelen in een organisatie

TV verzorging

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

TV verzorging

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

TV verzorging

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

TV verzorging

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

TV verzorging

Methodische werkbegeleiding en supervisie 5

TV verzorging

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

TV verzorging

Observeren en rapporteren

TV verzorging

Omgaan met diversiteit

TV verzorging

Professioneel en kwaliteitsvol handelen

TV verzorging

Psychologie van het ouder worden

TV verzorging

Psychopathologie

TV verzorging

Samenwerkingsvaardigheden

TV verzorging

Sociaal-emotioneel begeleiden

TV verzorging

Werken met groepen

TV verzorging

Woon- en leefklimaat

TV verzorging

Zorg voor de cliënt en zijn context


Met ingang van 1 september 2012 kan : A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

vak

module

AV Duits

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

AV Duits

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

AV Duits

Back- en front-office

AV Duits

Boekhoudkundige vaardigheden

AV Duits

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

AV Duits

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

AV Duits

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

AV Duits

Inleiding in de toeristische sector

AV Duits

Kantoorsoftware integratie

AV Duits

Klaviervaardigheden

AV Duits

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

AV Duits

Onthaal en informatie

AV Duits

Rekenblad 1

AV Duits

Secretariaatsmanagement

AV Duits

Secretariële vaardigheden

AV Duits

Sociale wetgeving

AV Duits

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

AV Duits

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

AV Duits

Tekstverwerking 1

AV Duits

Tekstverwerking 2

AV Duits

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

AV Duits

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

AV Duits

Zakelijk Nederlands 1

AV Duits

Zakelijk Nederlands 1

AV Duits

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV Duits

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV Duits

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV Duits

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

AV Duits

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV Duits

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV economie

Boekhoudkundige vaardigheden

AV economie

Rekenblad 1

AV economie

Secretariaatsmanagement

AV economie

Secretariële vaardigheden

AV economie

Sociale wetgeving

AV economie

Tekstverwerking 2

AV economie

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV economie

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV economie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV economie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

AV economie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV economie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV Engels

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

AV Engels

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

AV Engels

Back- en front-office

AV Engels

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

AV Engels

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

AV Engels

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

AV Engels

Inleiding in de toeristische sector

AV Engels

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

AV Engels

Onthaal en informatie

AV Engels

Secretariaatsmanagement

AV Engels

Sociale wetgeving

AV Engels

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

AV Engels

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

AV Engels

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

AV Engels

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

AV Engels

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV Engels

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV Engels

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

AV Engels

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV Engels

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV Frans

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

AV Frans

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

AV Frans

Back- en front-office

AV Frans

Bestekken en bouwadministratie

AV Frans

Bouwadministratie

AV Frans

Bouwconstructies afwerking

AV Frans

Bouwconstructies ruwbouw

AV Frans

Bouwfysica

AV Frans

Bouwplanning

AV Frans

CAD-2D

AV Frans

CAD-3D

AV Frans

CAD-basis

AV Frans

Computerbeheer assistent calculator bouw

AV Frans

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

AV Frans

Duikers en bruggen

AV Frans

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

AV Frans

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

AV Frans

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

AV Frans

Inleiding in de toeristische sector

AV Frans

Kostprijsberekening assistent calculator bouw

AV Frans

Materialen en constructies wegen

AV Frans

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

AV Frans

Onthaal en informatie

AV Frans

Ontwerptekenen bouw

AV Frans

Planlezen

AV Frans

Rioleringswerken

AV Frans

Secretariaatsmanagement

AV Frans

Sociale wetgeving

AV Frans

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

AV Frans

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

AV Frans

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

AV Frans

Tekenen elektro-fluïda installaties

AV Frans

Toegepast CAD-tekenen in de bouw

AV Frans

Toegepaste wiskunde

AV Frans

Topografie basis

AV Frans

Topografie uitbreiding

AV Frans

Uitvoeringsdossier wegeniswerken

AV Frans

Uitvoeringstekenen bouw A

AV Frans

Uitvoeringstekenen bouw B

AV Frans

Veiligheid bouw

AV Frans

Werkplekleren assistent calculator bouw

AV Frans

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar bouw

AV Frans

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken

AV Frans

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

AV Frans

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

AV Frans

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV Frans

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV Frans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

AV Frans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV Frans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV informatica

Boekhoudkundige vaardigheden

AV informatica

Secretariaatsmanagement

AV informatica

Secretariële vaardigheden

AV informatica

Sociale wetgeving

AV informatica

Zakelijk Nederlands 1

AV informatica

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV informatica

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV informatica

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV informatica

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV informatica

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

AV informatica

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

AV informatica

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV informatica

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV Italiaans

Boekhoudkundige vaardigheden

AV Italiaans

Kantoorsoftware integratie

AV Italiaans

Klaviervaardigheden

AV Italiaans

Rekenblad 1

AV Italiaans

Secretariaatsmanagement

AV Italiaans

Secretariële vaardigheden

AV Italiaans

Sociale wetgeving

AV Italiaans

Tekstverwerking 1

AV Italiaans

Tekstverwerking 2

AV Italiaans

Zakelijk Nederlands 1

AV Italiaans

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV Italiaans

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV Italiaans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV Italiaans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV Italiaans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

AV Italiaans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

AV Italiaans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV Italiaans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV Nederlands

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

AV Nederlands

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

AV Nederlands

Back- en front-office

AV Nederlands

Bestekken en bouwadministratie

AV Nederlands

Bouwadministratie

AV Nederlands

Bouwconstructies afwerking

AV Nederlands

Bouwconstructies ruwbouw

AV Nederlands

Bouwfysica

AV Nederlands

Bouwplanning

AV Nederlands

CAD-2D

AV Nederlands

CAD-3D

AV Nederlands

CAD-basis

AV Nederlands

Computerbeheer assistent calculator bouw

AV Nederlands

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

AV Nederlands

Duikers en bruggen

AV Nederlands

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

AV Nederlands

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

AV Nederlands

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

AV Nederlands

Inleiding in de toeristische sector

AV Nederlands

Kostprijsberekening assistent calculator bouw

AV Nederlands

Materialen en constructies wegen

AV Nederlands

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

AV Nederlands

Onthaal en informatie

AV Nederlands

Ontwerptekenen bouw

AV Nederlands

Planlezen

AV Nederlands

Rioleringswerken

AV Nederlands

Secretariaatsmanagement

AV Nederlands

Sociale wetgeving

AV Nederlands

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

AV Nederlands

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

AV Nederlands

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

AV Nederlands

Tekenen elektro-fluïda installaties

AV Nederlands

Toegepast CAD-tekenen in de bouw

AV Nederlands

Toegepaste wiskunde

AV Nederlands

Topografie basis

AV Nederlands

Topografie uitbreiding

AV Nederlands

Uitvoeringsdossier wegeniswerken

AV Nederlands

Uitvoeringstekenen bouw A

AV Nederlands

Uitvoeringstekenen bouw B

AV Nederlands

Veiligheid bouw

AV Nederlands

Werkplekleren assistent calculator bouw

AV Nederlands

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar bouw

AV Nederlands

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken

AV Nederlands

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

AV Nederlands

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

AV Nederlands

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV Nederlands

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV Nederlands

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV Nederlands

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV Russisch

Boekhoudkundige vaardigheden

AV Russisch

Kantoorsoftware integratie

AV Russisch

Klaviervaardigheden

AV Russisch

Rekenblad 1

AV Russisch

Secretariaatsmanagement

AV Russisch

Secretariële vaardigheden

AV Russisch

Sociale wetgeving

AV Russisch

Tekstverwerking 1

AV Russisch

Tekstverwerking 2

AV Russisch

Zakelijk Nederlands 1

AV Russisch

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV Russisch

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV Russisch

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV Russisch

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV Russisch

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

AV Russisch

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

AV Russisch

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV Russisch

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV Spaans

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

AV Spaans

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

AV Spaans

Back- en front-office

AV Spaans

Boekhoudkundige vaardigheden

AV Spaans

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

AV Spaans

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

AV Spaans

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

AV Spaans

Inleiding in de toeristische sector

AV Spaans

Kantoorsoftware integratie

AV Spaans

Klaviervaardigheden

AV Spaans

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

AV Spaans

Onthaal en informatie

AV Spaans

Rekenblad 1

AV Spaans

Secretariaatsmanagement

AV Spaans

Secretariële vaardigheden

AV Spaans

Sociale wetgeving

AV Spaans

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

AV Spaans

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

AV Spaans

Tekstverwerking 1

AV Spaans

Tekstverwerking 2

AV Spaans

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

AV Spaans

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

AV Spaans

Zakelijk Nederlands 1

AV Spaans

Zakelijk Nederlands 1

AV Spaans

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

AV Spaans

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

AV Spaans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

AV Spaans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

AV Spaans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

AV Spaans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

AV Spaans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

AV Spaans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

AV wiskunde

Bestekken en bouwadministratie

AV wiskunde

Bouwadministratie

AV wiskunde

Bouwconstructies afwerking

AV wiskunde

Bouwconstructies ruwbouw

AV wiskunde

Bouwfysica

AV wiskunde

Bouwplanning

AV wiskunde

CAD-2D

AV wiskunde

CAD-3D

AV wiskunde

CAD-basis

AV wiskunde

Computerbeheer assistent calculator bouw

AV wiskunde

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

AV wiskunde

Duikers en bruggen

AV wiskunde

Kostprijsberekening assistent calculator bouw

AV wiskunde

Materialen en constructies wegen

AV wiskunde

Ontwerptekenen bouw

AV wiskunde

Planlezen

AV wiskunde

Rioleringswerken

AV wiskunde

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

AV wiskunde

Tekenen elektro-fluïda installaties

AV wiskunde

Toegepast CAD-tekenen in de bouw

AV wiskunde

Topografie basis

AV wiskunde

Topografie uitbreiding

AV wiskunde

Uitvoeringsdossier wegeniswerken

AV wiskunde

Uitvoeringstekenen bouw A

AV wiskunde

Uitvoeringstekenen bouw B

AV wiskunde

Veiligheid bouw

AV wiskunde

Werkplekleren assistent calculator bouw

AV wiskunde

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar bouw

AV wiskunde

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken

PV bouw

CAD-2D

PV bouw

CAD-3D

PV bouw

CAD-basis

PV bouw

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

PV bouw

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

PV bouw

Tekenen elektro-fluïda installaties

PV bouw

Toegepast CAD-tekenen in de bouw

PV bouw

Toegepaste wiskunde

PV bouw

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar bouw

PV bouw

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken

PV kantoortechnieken

Sociale wetgeving

PV mechanica

CAD-2D mechanische constructies 1

PV mechanica

CAD-2D mechanische constructies 2

PV mechanica

CAD-3D mechanische constructies 1

PV mechanica

CAD-3D mechanische constructies 2

PV mechanica

CAD-basis

PV mechanica

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

PV mechanica

Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

PV mechanica

Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

PV mechanica

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

PV mechanica

Tekenen industriële automatisatie

PV mechanica

Tekenen industriële elektrische installaties

PV mechanica

Tekenen residentiële automatisatie

PV mechanica

Tekenen residentiële elektrische installaties

PV mechanica

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 1

PV mechanica

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 2

PV mechanica

Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

PV mechanica

Toegepaste wiskunde

PV mechanica

Werkplekleren CAD-tekenen elektriciteit

PV mechanica

Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies

PV public relations

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

PV public relations

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

PV public relations

Back- en front-office

PV public relations

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

PV public relations

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

PV public relations

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

PV public relations

Inleiding in de toeristische sector

PV public relations

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

PV public relations

Onthaal en informatie

PV public relations

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

PV public relations

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

PV public relations

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

PV public relations

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

PV public relations

Zakelijk Nederlands 1

PV public relations

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

PV public relations

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

PV public relations

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

PV public relations

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

PV public relations

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

PV toerisme

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

PV toerisme

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

PV toerisme

Zakelijk Nederlands 1

PV toerisme

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

PV toerisme

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

PV toerisme

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

PV toerisme

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

PV toerisme

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV bouw

CAD-2D

TV bouw

CAD-2D mechanische constructies 1

TV bouw

CAD-2D mechanische constructies 2

TV bouw

CAD-3D

TV bouw

CAD-3D mechanische constructies 1

TV bouw

CAD-3D mechanische constructies 2

TV bouw

CAD-basis

TV bouw

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV bouw

Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV bouw

Mechanische constructieonderdelen

TV bouw

Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV bouw

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV bouw

Tekenen elektro-fluïda installaties

TV bouw

Tekenen industriële automatisatie

TV bouw

Tekenen industriële elektrische installaties

TV bouw

Tekenen residentiële automatisatie

TV bouw

Tekenen residentiële elektrische installaties

TV bouw

Toegepast CAD-tekenen in de bouw

TV bouw

Toegepaste elektriciteit mechanische constructies

TV bouw

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 1

TV bouw

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 2

TV bouw

Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV bouw

Toegepaste wiskunde

TV bouw

Werkplekleren CAD-tekenen elektriciteit

TV bouw

Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies

TV bouw

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar bouw

TV bouw

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken

TV dactylografie

Secretariaatsmanagement

TV dactylografie

Sociale wetgeving

TV dactylografie

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV dactylografie

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

TV dactylografie

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

TV dactylografie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV dactylografie

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

TV elektriciteit

CAD-2D mechanische constructies 1

TV elektriciteit

CAD-2D mechanische constructies 2

TV elektriciteit

CAD-3D mechanische constructies 1

TV elektriciteit

CAD-3D mechanische constructies 2

TV elektriciteit

CAD-basis

TV elektriciteit

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV elektriciteit

Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV elektriciteit

Mechanische constructieonderdelen

TV elektriciteit

Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV elektriciteit

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV elektriciteit

Tekenen industriële automatisatie

TV elektriciteit

Tekenen industriële elektrische installaties

TV elektriciteit

Tekenen residentiële automatisatie

TV elektriciteit

Tekenen residentiële elektrische installaties

TV elektriciteit

Toegepaste elektriciteit mechanische constructies

TV elektriciteit

Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV elektriciteit

Toegepaste wiskunde

TV elektriciteit

Werkplekleren CAD-tekenen elektriciteit

TV elektriciteit

Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies

TV elektromechanica

Bestekken en bouwadministratie

TV elektromechanica

Bouwadministratie

TV elektromechanica

Bouwconstructies afwerking

TV elektromechanica

Bouwconstructies ruwbouw

TV elektromechanica

Bouwfysica

TV elektromechanica

Bouwplanning

TV elektromechanica

CAD-2D

TV elektromechanica

CAD-3D

TV elektromechanica

CAD-basis

TV elektromechanica

Computerbeheer assistent calculator bouw

TV elektromechanica

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV elektromechanica

Duikers en bruggen

TV elektromechanica

Kostprijsberekening assistent calculator bouw

TV elektromechanica

Materialen en constructies wegen

TV elektromechanica

Ontwerptekenen bouw

TV elektromechanica

Planlezen

TV elektromechanica

Rioleringswerken

TV elektromechanica

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV elektromechanica

Tekenen elektro-fluïda installaties

TV elektromechanica

Toegepast CAD-tekenen in de bouw

TV elektromechanica

Toegepaste wiskunde

TV elektromechanica

Topografie basis

TV elektromechanica

Topografie uitbreiding

TV elektromechanica

Uitvoeringsdossier wegeniswerken

TV elektromechanica

Uitvoeringstekenen bouw A

TV elektromechanica

Uitvoeringstekenen bouw B

TV elektromechanica

Veiligheid bouw

TV elektromechanica

Werkplekleren assistent calculator bouw

TV elektromechanica

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar bouw

TV elektromechanica

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken

TV handelscorrespondentie Duits

Boekhoudkundige vaardigheden

TV handelscorrespondentie Duits

Kantoorsoftware integratie

TV handelscorrespondentie Duits

Klaviervaardigheden

TV handelscorrespondentie Duits

Rekenblad 1

TV handelscorrespondentie Duits

Secretariaatsmanagement

TV handelscorrespondentie Duits

Secretariële vaardigheden

TV handelscorrespondentie Duits

Sociale wetgeving

TV handelscorrespondentie Duits

Tekstverwerking 1

TV handelscorrespondentie Duits

Tekstverwerking 2

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijk Nederlands 1

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Duits

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

TV handelscorrespondentie Engels

Boekhoudkundige vaardigheden

TV handelscorrespondentie Engels

Kantoorsoftware integratie

TV handelscorrespondentie Engels

Klaviervaardigheden

TV handelscorrespondentie Engels

Rekenblad 1

TV handelscorrespondentie Engels

Secretariaatsmanagement

TV handelscorrespondentie Engels

Secretariële vaardigheden

TV handelscorrespondentie Engels

Sociale wetgeving

TV handelscorrespondentie Engels

Tekstverwerking 1

TV handelscorrespondentie Engels

Tekstverwerking 2

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijk Nederlands 1

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Engels

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

TV handelscorrespondentie Frans

Secretariaatsmanagement

TV handelscorrespondentie Frans

Sociale wetgeving

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Frans

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

TV handelscorrespondentie Nederlands

Secretariaatsmanagement

TV handelscorrespondentie Nederlands

Sociale wetgeving

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV handelscorrespondentie Nederlands

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

TV hout

CAD-2D mechanische constructies 1

TV hout

CAD-2D mechanische constructies 2

TV hout

CAD-3D mechanische constructies 1

TV hout

CAD-3D mechanische constructies 2

TV hout

CAD-basis

TV hout

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV hout

Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV hout

Mechanische constructieonderdelen

TV hout

Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV hout

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV hout

Tekenen industriële automatisatie

TV hout

Tekenen industriële elektrische installaties

TV hout

Tekenen residentiële automatisatie

TV hout

Tekenen residentiële elektrische installaties

TV hout

Toegepaste elektriciteit mechanische constructies

TV hout

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 1

TV hout

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 2

TV hout

Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV hout

Toegepaste wiskunde

TV hout

Werkplekleren CAD-tekenen elektriciteit

TV hout

Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies

TV informaticatoepassingen

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

TV informaticatoepassingen

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

TV informaticatoepassingen

Back- en front-office

TV informaticatoepassingen

Binnenvaart

TV informaticatoepassingen

CAD-2D mechanische constructies 1

TV informaticatoepassingen

CAD-2D mechanische constructies 2

TV informaticatoepassingen

CAD-3D mechanische constructies 1

TV informaticatoepassingen

CAD-3D mechanische constructies 2

TV informaticatoepassingen

CAD-basis

TV informaticatoepassingen

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV informaticatoepassingen

Documentenstroom en documentair krediet

TV informaticatoepassingen

Douane, btw en accijnzen

TV informaticatoepassingen

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

TV informaticatoepassingen

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

TV informaticatoepassingen

Havenkennis

TV informaticatoepassingen

Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV informaticatoepassingen

Incoterms

TV informaticatoepassingen

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

TV informaticatoepassingen

Inleiding in de toeristische sector

TV informaticatoepassingen

Intermodaal vervoer

TV informaticatoepassingen

Logistiek

TV informaticatoepassingen

Luchtvervoer

TV informaticatoepassingen

Mechanische constructieonderdelen

TV informaticatoepassingen

Mondelinge communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector

TV informaticatoepassingen

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

TV informaticatoepassingen

Onthaal en informatie

TV informaticatoepassingen

Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV informaticatoepassingen

Schriftelijke communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector

TV informaticatoepassingen

Secretariaatsmanagement

TV informaticatoepassingen

Sociale wetgeving

TV informaticatoepassingen

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

TV informaticatoepassingen

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

TV informaticatoepassingen

Spoorvervoer

TV informaticatoepassingen

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV informaticatoepassingen

Tekenen industriële automatisatie

TV informaticatoepassingen

Tekenen industriële elektrische installaties

TV informaticatoepassingen

Tekenen residentiële automatisatie

TV informaticatoepassingen

Tekenen residentiële elektrische installaties

TV informaticatoepassingen

Toegepaste elektriciteit mechanische constructies

TV informaticatoepassingen

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 1

TV informaticatoepassingen

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 2

TV informaticatoepassingen

Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV informaticatoepassingen

Toegepaste wiskunde

TV informaticatoepassingen

Transportverzekeringen

TV informaticatoepassingen

Tussenpersonen

TV informaticatoepassingen

Wegvervoer

TV informaticatoepassingen

Werkplekleren CAD-tekenen elektriciteit

TV informaticatoepassingen

Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies

TV informaticatoepassingen

Werkplekleren voor de transport- en logistiek medewerker

TV informaticatoepassingen

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

TV informaticatoepassingen

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

TV informaticatoepassingen

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV informaticatoepassingen

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

TV informaticatoepassingen

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

TV informaticatoepassingen

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV informaticatoepassingen

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

TV informaticatoepassingen

Zeevervoer

TV kantoortechnieken

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

TV kantoortechnieken

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

TV kantoortechnieken

Back- en front-office

TV kantoortechnieken

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

TV kantoortechnieken

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

TV kantoortechnieken

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

TV kantoortechnieken

Inleiding in de toeristische sector

TV kantoortechnieken

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

TV kantoortechnieken

Onthaal en informatie

TV kantoortechnieken

Sociale wetgeving

TV kantoortechnieken

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

TV kantoortechnieken

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

TV kantoortechnieken

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

TV kantoortechnieken

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

TV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 2

TV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 3

TV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV kantoortechnieken

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 3

TV mechanica

CAD-2D mechanische constructies 1

TV mechanica

CAD-2D mechanische constructies 2

TV mechanica

CAD-3D mechanische constructies 1

TV mechanica

CAD-3D mechanische constructies 2

TV mechanica

CAD-basis

TV mechanica

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV mechanica

Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV mechanica

Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV mechanica

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV mechanica

Tekenen industriële automatisatie

TV mechanica

Tekenen industriële elektrische installaties

TV mechanica

Tekenen residentiële automatisatie

TV mechanica

Tekenen residentiële elektrische installaties

TV mechanica

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 1

TV mechanica

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 2

TV mechanica

Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV mechanica

Toegepaste wiskunde

TV mechanica

Werkplekleren CAD-tekenen elektriciteit

TV mechanica

Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies

TV public relations

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

TV public relations

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

TV public relations

Back- en front-office

TV public relations

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

TV public relations

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

TV public relations

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

TV public relations

Inleiding in de toeristische sector

TV public relations

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

TV public relations

Onthaal en informatie

TV public relations

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

TV public relations

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

TV public relations

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

TV public relations

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

TV public relations

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV public relations

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV public relations

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV recht

Binnenvaart

TV recht

Documentenstroom en documentair krediet

TV recht

Douane, btw en accijnzen

TV recht

Havenkennis

TV recht

Intermodaal vervoer

TV recht

Logistiek

TV recht

Luchtvervoer

TV recht

Mondelinge communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector

TV recht

Schriftelijke communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector

TV recht

Spoorvervoer

TV recht

Wegvervoer

TV recht

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV recht

Zeevervoer

TV toegepaste economie

Douane, btw en accijnzen

TV toegepaste economie

Incoterms

TV toegepaste economie

Mondelinge communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector

TV toegepaste economie

Schriftelijke communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector

TV toegepaste economie

Transportverzekeringen

TV toegepaste economie

Tussenpersonen

TV toegepaste economie

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV toegepaste informatica

Bestekken en bouwadministratie

TV toegepaste informatica

Bouwadministratie

TV toegepaste informatica

Bouwconstructies afwerking

TV toegepaste informatica

Bouwconstructies ruwbouw

TV toegepaste informatica

Bouwfysica

TV toegepaste informatica

Bouwplanning

TV toegepaste informatica

CAD-2D

TV toegepaste informatica

CAD-2D mechanische constructies 1

TV toegepaste informatica

CAD-2D mechanische constructies 2

TV toegepaste informatica

CAD-3D

TV toegepaste informatica

CAD-3D mechanische constructies 1

TV toegepaste informatica

CAD-3D mechanische constructies 2

TV toegepaste informatica

CAD-basis

TV toegepaste informatica

Computerbeheer assistent calculator bouw

TV toegepaste informatica

Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV toegepaste informatica

Duikers en bruggen

TV toegepaste informatica

Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV toegepaste informatica

Kostprijsberekening assistent calculator bouw

TV toegepaste informatica

Materialen en constructies wegen

TV toegepaste informatica

Mechanische constructieonderdelen

TV toegepaste informatica

Ontwerptekenen bouw

TV toegepaste informatica

Planlezen

TV toegepaste informatica

Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV toegepaste informatica

Rioleringswerken

TV toegepaste informatica

Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV toegepaste informatica

Tekenen elektro-fluïda installaties

TV toegepaste informatica

Tekenen industriële automatisatie

TV toegepaste informatica

Tekenen industriële elektrische installaties

TV toegepaste informatica

Tekenen residentiële automatisatie

TV toegepaste informatica

Tekenen residentiële elektrische installaties

TV toegepaste informatica

Toegepast CAD-tekenen in de bouw

TV toegepaste informatica

Toegepaste elektriciteit mechanische constructies

TV toegepaste informatica

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 1

TV toegepaste informatica

Toegepaste elektriciteit voor de elektrotekenaar 2

TV toegepaste informatica

Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV toegepaste informatica

Toegepaste wiskunde

TV toegepaste informatica

Topografie basis

TV toegepaste informatica

Topografie uitbreiding

TV toegepaste informatica

Uitvoeringsdossier wegeniswerken

TV toegepaste informatica

Uitvoeringstekenen bouw A

TV toegepaste informatica

Uitvoeringstekenen bouw B

TV toegepaste informatica

Veiligheid bouw

TV toegepaste informatica

Werkplekleren assistent calculator bouw

TV toegepaste informatica

Werkplekleren CAD-tekenen elektriciteit

TV toegepaste informatica

Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies

TV toegepaste informatica

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar bouw

TV toegepaste informatica

Werkplekleren uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken

TV toerisme

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

TV toerisme

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

TV toerisme

Zakelijk Nederlands 1

TV toerisme

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV toerisme

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV toerisme

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV toerisme

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV toerisme

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2

TV verkoop

Administratieve organisatie op een toeristische bestemming

TV verkoop

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector

TV verkoop

Back- en front-office

TV verkoop

Gastheer/gastvrouw - uitvoering en begeleiding animatie

TV verkoop

Gastheer/gastvrouw - voorbereiding en promotie animatie

TV verkoop

Informatie en verkoop op een toeristische bestemming

TV verkoop

Inleiding in de toeristische sector

TV verkoop

Onthaal en begeleiding op een toeristische bestemming

TV verkoop

Onthaal en informatie

TV verkoop

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal

TV verkoop

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal

TV verkoop

Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

TV verkoop

Werkplekleren voor een toeristisch receptionist

TV verkoop

Zakelijk Nederlands 1

TV verkoop

Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1

TV verkoop

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1

TV verkoop

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

TV verkoop

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1

TV verkoop

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2


B. de hieronder in de linkerkolom vermelde module individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

module

module

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Cultuur B

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Cultuur M

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Maatschappij B

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Maatschappij M

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Wetenschappen B

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Wetenschappen B

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Wetenschappen M

TSO2-B Aardrijkskunde 1

AAV Wetenschappen M

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Cultuur B

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Cultuur M

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Maatschappij B

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Maatschappij M

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Wetenschappen B

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Wetenschappen B

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Wetenschappen M

TSO2-B Aardrijkskunde 2

AAV Wetenschappen M

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Cultuur B

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Cultuur M

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Maatschappij B

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Maatschappij M

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Wetenschappen B

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Wetenschappen B

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Wetenschappen M

TSO2-B Aardrijkskunde 3

AAV Wetenschappen M

TSO2-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO2-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO2-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO2-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO2-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO2-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO2-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO2-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO2-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO2-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO2-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO2-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO2-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO2-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO2-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO2-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO2-B Engels 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Engels 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Engels 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Engels 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Engels 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Engels 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Engels 3

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO2-B Engels 3

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO2-B Engels 3

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO2-B Engels 3

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO2-B Engels 3

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO2-B Engels 3

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO2-B Engels 3

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO2-B Engels 3

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO2-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO2-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO2-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO2-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO2-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO2-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO2-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO2-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO2-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO2-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO2-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO2-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO2-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO2-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO2-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO2-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO2-B Frans 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Frans 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Frans 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Frans 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Frans 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Frans 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Frans 3

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO2-B Frans 3

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO2-B Frans 3

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO2-B Frans 3

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO2-B Frans 3

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO2-B Frans 3

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO2-B Frans 3

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO2-B Frans 3

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Cultuur B

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Cultuur M

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Maatschappij B

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Maatschappij M

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO2-B Geschiedenis 1

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Cultuur B

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Cultuur M

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Maatschappij B

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Maatschappij M

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO2-B Geschiedenis 2

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Natuurwetenschappen 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Natuurwetenschappen 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Nederlands 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Nederlands 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Nederlands 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Nederlands 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Nederlands 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Nederlands 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Nederlands 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Nederlands 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Nederlands 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Nederlands 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Nederlands 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Nederlands 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Wiskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO2-B Wiskunde 4

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Cultuur B

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Cultuur M

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Maatschappij B

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Maatschappij M

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO3-B Aardrijkskunde 1

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Cultuur B

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Cultuur M

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Maatschappij B

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Maatschappij M

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO3-B Aardrijkskunde 2

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Cultuur B

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Cultuur M

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Maatschappij B

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Maatschappij M

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO3-B Aardrijkskunde 3

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO3-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Engels 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO3-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO3-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO3-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO3-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO3-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO3-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO3-B Engels 1

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO3-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Engels 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO3-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO3-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO3-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO3-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO3-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO3-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO3-B Engels 2

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO3-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Frans 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO3-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO3-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO3-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO3-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO3-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO3-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO3-B Frans 1

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO3-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Frans 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen B1

TSO3-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen B2

TSO3-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen B3

TSO3-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen B4

TSO3-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen M1

TSO3-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen M2

TSO3-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen M3

TSO3-B Frans 2

AAV Moderne vreemde talen M4

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Cultuur B

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Cultuur M

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Maatschappij B

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Maatschappij M

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO3-B Geschiedenis 1

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Cultuur B

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Cultuur M

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Maatschappij B

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Maatschappij M

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Organisatie en samenwerking B

TSO3-B Geschiedenis 2

AAV Organisatie en samenwerking M

TSO3-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Nederlands 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Nederlands 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Wiskunde 1

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

TSO3-B Wiskunde 2

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3


C. de hieronder in de linkerkolom vermelde opleiding individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

opleiding

module

Algemene vorming BSO3

AAV Cultuur B

Algemene vorming BSO3

AAV Cultuur M

Algemene vorming BSO3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B1

Algemene vorming BSO3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B2

Algemene vorming BSO3

AAV Informatie- en communicatietechnologie B3

Algemene vorming BSO3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

Algemene vorming BSO3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M2

Algemene vorming BSO3

AAV Informatie- en communicatietechnologie M3

Algemene vorming BSO3

AAV Maatschappij B

Algemene vorming BSO3

AAV Maatschappij M

Algemene vorming BSO3

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking B

Algemene vorming BSO3

AAV Maatschappij, cultuur en samenwerking M

Algemene vorming BSO3

AAV Moderne vreemde talen B1

Algemene vorming BSO3

AAV Moderne vreemde talen B2

Algemene vorming BSO3

AAV Moderne vreemde talen B3

Algemene vorming BSO3

AAV Moderne vreemde talen B4

Algemene vorming BSO3

AAV Moderne vreemde talen M1

Algemene vorming BSO3

AAV Moderne vreemde talen M2

Algemene vorming BSO3

AAV Moderne vreemde talen M3

Algemene vorming BSO3

AAV Moderne vreemde talen M4

Algemene vorming BSO3

AAV Nederlands B1

Algemene vorming BSO3

AAV Nederlands B2

Algemene vorming BSO3

AAV Nederlands basis

Algemene vorming BSO3

AAV Nederlands M1

Algemene vorming BSO3

AAV Nederlands M2

Algemene vorming BSO3

AAV Organisatie en samenwerking B

Algemene vorming BSO3

AAV Organisatie en samenwerking M

Algemene vorming BSO3

AAV Wetenschappen B

Algemene vorming BSO3

AAV Wetenschappen M

Algemene vorming BSO3

AAV Wiskunde B1

Algemene vorming BSO3

AAV Wiskunde B2

Algemene vorming BSO3

AAV Wiskunde basis

Algemene vorming BSO3

AAV Wiskunde M1

Algemene vorming BSO3

AAV Wiskunde M2


Met ingang van 1 februari 2013 kan : A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

vak

module

AV biologie

Accijnswetgeving

AV biologie

Basiskennis fermentatieprocessen zuivel

AV biologie

Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen

AV biologie

Debietregeling

AV biologie

Hygiëne en kwaliteitscontrole

AV biologie

Labo fermentatie- basisbieren

AV biologie

Labo fermentatie- halfharde en harde kazen

AV biologie

Labo fermentatie-destillatie

AV biologie

Labo fermentatie-likeuren

AV biologie

Labo fermentatie-mousserende en versterkte wijnen

AV biologie

Labo fermentatie-speciaalbieren

AV biologie

Labo fermentatie-stille wijnen

AV biologie

Labo fermentatie-zachte zuivel

AV biologie

Veiligheids- en milieuwetgeving

AV biologie

Zuivelwetgeving

AV chemie

Accijnswetgeving

AV chemie

Basiskennis fermentatieprocessen zuivel

AV chemie

Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen

AV chemie

Debietregeling

AV chemie

Hygiëne en kwaliteitscontrole

AV chemie

Labo fermentatie- basisbieren

AV chemie

Labo fermentatie- halfharde en harde kazen

AV chemie

Labo fermentatie-destillatie

AV chemie

Labo fermentatie-likeuren

AV chemie

Labo fermentatie-mousserende en versterkte wijnen

AV chemie

Labo fermentatie-speciaalbieren

AV chemie

Labo fermentatie-stille wijnen

AV chemie

Labo fermentatie-zachte zuivel

AV chemie

Veiligheids- en milieuwetgeving

AV chemie

Zuivelwetgeving

PV dameskappen

Basis grime

PV dameskappen

Basisvisagie

PV dameskappen

Bodypainting

PV dameskappen

Driedimensionale grime

PV dameskappen

Facepainting

PV dameskappen

Film- en tv-grime

PV dameskappen

Make-up

PV dameskappen

Mediavisagie

PV dameskappen

Theatergrime

PV elektromechanica

Eerste hulp en basis brandbestrijding

PV elektromechanica

Elektriciteit maritieme motoren

PV elektromechanica

Hulpwerktuigen scheepsmachines

PV elektromechanica

Maritieme regelgeving

PV elektromechanica

Nautisch Engels

PV elektromechanica

Nautische wiskunde

PV elektromechanica

Onderhoudstechnieken scheepsmotoren

PV elektromechanica

Operationele leiding en communicatie

PV elektromechanica

Pneumatica en hydraulica maritieme

PV elektromechanica

Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen

PV elektromechanica

Scheepsbouw

PV elektromechanica

Scheepsmotoren

PV elektromechanica

Scheepsstabiliteit

PV elektromechanica

Scheepsveiligheid

PV elektromechanica

Toegepaste mechanica maritieme

PV elektromechanica

Warmteleer en koeltechnieken scheepsmachines

PV elektromechanica

Werkplekleren scheepsmachines

PV elektromechanica

Zeemanschap

PV grime

Hairstyling voor theater, film en tv

PV grime

Initiatie hairstyling voor theater, film en tv

PV grime

Make-up

PV nautische technieken

Elektriciteit maritieme motoren

PV nautische technieken

Hulpwerktuigen scheepsmachines

PV nautische technieken

Onderhoudstechnieken scheepsmotoren

PV nautische technieken

Pneumatica en hydraulica maritieme

PV nautische technieken

Scheepsmotoren

PV nautische technieken

Toegepaste mechanica maritieme

PV nautische technieken

Warmteleer en koeltechnieken scheepsmachines

PV nautische technieken

Werkplekleren scheepsmachines

TV bouw

Apparaten in pipinginstallaties

TV bouw

Appendages in pipinginstallaties

TV bouw

Basiscomponenten van buisleidingsystemen

TV bouw

CAD-HVAC

TV bouw

CAD-piping

TV bouw

Evoluties in HVAC-technologieën

TV bouw

HVAC-installaties

TV bouw

Inleidende begrippen van procestechnieken

TV bouw

Leidingberekeningen

TV bouw

Warmteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV bouw

Werkplekleren CAD-HVAC

TV bouw

Werkplekleren CAD-piping

TV brouwerij

Accijnswetgeving

TV brouwerij

Basiskennis fermentatieprocessen zuivel

TV brouwerij

Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen

TV brouwerij

Hygiëne en kwaliteitscontrole

TV brouwerij

Labo fermentatie- halfharde en harde kazen

TV brouwerij

Labo fermentatie-destillatie

TV brouwerij

Labo fermentatie-likeuren

TV brouwerij

Labo fermentatie-mousserende en versterkte wijnen

TV brouwerij

Labo fermentatie-stille wijnen

TV brouwerij

Labo fermentatie-zachte zuivel

TV brouwerij

Veiligheids- en milieuwetgeving

TV brouwerij

Zuivelwetgeving

TV elektriciteit

Apparaten in pipinginstallaties

TV elektriciteit

Appendages in pipinginstallaties

TV elektriciteit

Basiscomponenten van buisleidingsystemen

TV elektriciteit

CAD-HVAC

TV elektriciteit

CAD-piping

TV elektriciteit

Eerste hulp en basis brandbestrijding

TV elektriciteit

Evoluties in HVAC-technologieën

TV elektriciteit

Hulpwerktuigen scheepsmachines

TV elektriciteit

HVAC-installaties

TV elektriciteit

Inleidende begrippen van procestechnieken

TV elektriciteit

Leidingberekeningen

TV elektriciteit

Maritieme regelgeving

TV elektriciteit

Nautisch Engels

TV elektriciteit

Nautische wiskunde

TV elektriciteit

Onderhoudstechnieken scheepsmotoren

TV elektriciteit

Operationele leiding en communicatie

TV elektriciteit

Pneumatica en hydraulica maritieme

TV elektriciteit

Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen

TV elektriciteit

Scheepsbouw

TV elektriciteit

Scheepsmotoren

TV elektriciteit

Scheepsstabiliteit

TV elektriciteit

Scheepsveiligheid

TV elektriciteit

Toegepaste mechanica maritieme

TV elektriciteit

Warmteleer en koeltechnieken scheepsmachines

TV elektriciteit

Warmteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV elektriciteit

Werkplekleren CAD-HVAC

TV elektriciteit

Werkplekleren CAD-piping

TV elektriciteit

Werkplekleren scheepsmachines

TV elektriciteit

Zeemanschap

TV elektromechanica

Eerste hulp en basis brandbestrijding

TV elektromechanica

Elektriciteit maritieme motoren

TV elektromechanica

Hulpwerktuigen scheepsmachines

TV elektromechanica

Maritieme regelgeving

TV elektromechanica

Nautisch Engels

TV elektromechanica

Nautische wiskunde

TV elektromechanica

Onderhoudstechnieken scheepsmotoren

TV elektromechanica

Operationele leiding en communicatie

TV elektromechanica

Pneumatica en hydraulica maritieme

TV elektromechanica

Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen

TV elektromechanica

Scheepsbouw

TV elektromechanica

Scheepsmotoren

TV elektromechanica

Scheepsstabiliteit

TV elektromechanica

Scheepsveiligheid

TV elektromechanica

Toegepaste mechanica maritieme

TV elektromechanica

Warmteleer en koeltechnieken scheepsmachines

TV elektromechanica

Werkplekleren scheepsmachines

TV elektromechanica

Zeemanschap

TV hout

Apparaten in pipinginstallaties

TV hout

Appendages in pipinginstallaties

TV hout

Basiscomponenten van buisleidingsystemen

TV hout

CAD-HVAC

TV hout

CAD-piping

TV hout

Evoluties in HVAC-technologieën

TV hout

HVAC-installaties

TV hout

Inleidende begrippen van procestechnieken

TV hout

Leidingberekeningen

TV hout

Warmteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV hout

Werkplekleren CAD-HVAC

TV hout

Werkplekleren CAD-piping

TV informaticatoepassingen

Apparaten in pipinginstallaties

TV informaticatoepassingen

Appendages in pipinginstallaties

TV informaticatoepassingen

Basiscomponenten van buisleidingsystemen

TV informaticatoepassingen

CAD-HVAC

TV informaticatoepassingen

CAD-piping

TV informaticatoepassingen

Evoluties in HVAC-technologieën

TV informaticatoepassingen

HVAC-installaties

TV informaticatoepassingen

Inleidende begrippen van procestechnieken

TV informaticatoepassingen

Leidingberekeningen

TV informaticatoepassingen

Warmteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV informaticatoepassingen

Werkplekleren CAD-HVAC

TV informaticatoepassingen

Werkplekleren CAD-piping

TV koeltechniek

Eerste hulp en basis brandbestrijding

TV koeltechniek

Elektriciteit maritieme motoren

TV koeltechniek

Hulpwerktuigen scheepsmachines

TV koeltechniek

Maritieme regelgeving

TV koeltechniek

Nautisch Engels

TV koeltechniek

Nautische wiskunde

TV koeltechniek

Onderhoudstechnieken scheepsmotoren

TV koeltechniek

Operationele leiding en communicatie

TV koeltechniek

Pneumatica en hydraulica maritieme

TV koeltechniek

Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen

TV koeltechniek

Scheepsbouw

TV koeltechniek

Scheepsmotoren

TV koeltechniek

Scheepsstabiliteit

TV koeltechniek

Scheepsveiligheid

TV koeltechniek

Toegepaste mechanica maritieme

TV koeltechniek

Werkplekleren scheepsmachines

TV koeltechniek

Zeemanschap

TV mechanica

CAD-HVAC

TV mechanica

CAD-piping

TV mechanica

Eerste hulp en basis brandbestrijding

TV mechanica

Elektriciteit maritieme motoren

TV mechanica

Evoluties in HVAC-technologieën

TV mechanica

HVAC-installaties

TV mechanica

Maritieme regelgeving

TV mechanica

Nautisch Engels

TV mechanica

Nautische wiskunde

TV mechanica

Operationele leiding en communicatie

TV mechanica

Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen

TV mechanica

Scheepsbouw

TV mechanica

Scheepsstabiliteit

TV mechanica

Scheepsveiligheid

TV mechanica

Warmteleer en koeltechnieken scheepsmachines

TV mechanica

Warmteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV mechanica

Werkplekleren CAD-HVAC

TV mechanica

Werkplekleren CAD-piping

TV mechanica

Zeemanschap

TV nautische technieken

Elektriciteit maritieme motoren

TV nautische technieken

Hulpwerktuigen scheepsmachines

TV nautische technieken

Onderhoudstechnieken scheepsmotoren

TV nautische technieken

Pneumatica en hydraulica maritieme

TV nautische technieken

Scheepsmotoren

TV nautische technieken

Toegepaste mechanica maritieme

TV nautische technieken

Warmteleer en koeltechnieken scheepsmachines

TV nautische technieken

Werkplekleren scheepsmachines

TV recht

Accijnswetgeving

TV recht

Basiskennis fermentatieprocessen zuivel

TV recht

Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen

TV recht

Debietregeling

TV recht

Hygiëne en kwaliteitscontrole

TV recht

Labo fermentatie- basisbieren

TV recht

Labo fermentatie- halfharde en harde kazen

TV recht

Labo fermentatie-destillatie

TV recht

Labo fermentatie-likeuren

TV recht

Labo fermentatie-mousserende en versterkte wijnen

TV recht

Labo fermentatie-speciaalbieren

TV recht

Labo fermentatie-stille wijnen

TV recht

Labo fermentatie-zachte zuivel

TV recht

Veiligheids- en milieuwetgeving

TV recht

Zuivelwetgeving

TV toegepaste biochemie

Debietregeling

TV toegepaste biochemie

Labo fermentatie- basisbieren

TV toegepaste biochemie

Labo fermentatie-speciaalbieren

TV toegepaste chemie

Accijnswetgeving

TV toegepaste chemie

Basiskennis fermentatieprocessen zuivel

TV toegepaste chemie

Basiskennis grondstoffen en fermentatieprocessen

TV toegepaste chemie

Debietregeling

TV toegepaste chemie

Hygiëne en kwaliteitscontrole

TV toegepaste chemie

Labo fermentatie- basisbieren

TV toegepaste chemie

Labo fermentatie- halfharde en harde kazen

TV toegepaste chemie

Labo fermentatie-destillatie

TV toegepaste chemie

Labo fermentatie-likeuren

TV toegepaste chemie

Labo fermentatie-mousserende en versterkte wijnen

TV toegepaste chemie

Labo fermentatie-speciaalbieren

TV toegepaste chemie

Labo fermentatie-stille wijnen

TV toegepaste chemie

Labo fermentatie-zachte zuivel

TV toegepaste chemie

Veiligheids- en milieuwetgeving

TV toegepaste chemie

Zuivelwetgeving

TV toegepaste informatica

Apparaten in pipinginstallaties

TV toegepaste informatica

Appendages in pipinginstallaties

TV toegepaste informatica

Basiscomponenten van buisleidingsystemen

TV toegepaste informatica

CAD-HVAC

TV toegepaste informatica

CAD-piping

TV toegepaste informatica

Evoluties in HVAC-technologieën

TV toegepaste informatica

HVAC-installaties

TV toegepaste informatica

Inleidende begrippen van procestechnieken

TV toegepaste informatica

Leidingberekeningen

TV toegepaste informatica

Warmteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

TV toegepaste informatica

Werkplekleren CAD-HVAC

TV toegepaste informatica

Werkplekleren CAD-piping


B. Het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

vak

opleiding

PV elektriciteit

Boomverzorger

PV elektriciteit

Hovenier aanleg parken en tuinen

PV elektriciteit

Hovenier onderhoud parken en tuinen

PV elektriciteit

Tuinbouwarbeider

PV elektromechanica

Maritieme opleiding dek

PV lassen-constructie

Boomverzorger

PV lassen-constructie

Hovenier aanleg parken en tuinen

PV lassen-constructie

Hovenier onderhoud parken en tuinen

PV lassen-constructie

Tuinbouwarbeider

TV centrale verwarming

Boomverzorger

TV centrale verwarming

Hovenier aanleg parken en tuinen

TV centrale verwarming

Hovenier onderhoud parken en tuinen

TV centrale verwarming

Tuinbouwarbeider

TV elektriciteit

Boomverzorger

TV elektriciteit

Hovenier aanleg parken en tuinen

TV elektriciteit

Hovenier onderhoud parken en tuinen

TV elektriciteit

Machineregelaar extrusie

TV elektriciteit

Machineregelaar spuitgieten

TV elektriciteit

Machineregelaar thermisch vormen

TV elektriciteit

Maritieme opleiding dek

TV elektriciteit

Productiemedewerker kunststoftechnieken

TV elektriciteit

Tuinbouwarbeider

TV elektromechanica

Machineregelaar extrusie

TV elektromechanica

Machineregelaar spuitgieten

TV elektromechanica

Machineregelaar thermisch vormen

TV elektromechanica

Maritieme opleiding dek

TV elektromechanica

Productiemedewerker kunststoftechnieken

TV koeltechniek

Boomverzorger

TV koeltechniek

Hovenier aanleg parken en tuinen

TV koeltechniek

Hovenier onderhoud parken en tuinen

TV koeltechniek

Maritieme opleiding dek

TV koeltechniek

Tuinbouwarbeider

TV lassen-constructie

Boomverzorger

TV lassen-constructie

Hovenier aanleg parken en tuinen

TV lassen-constructie

Hovenier onderhoud parken en tuinen

TV lassen-constructie

Tuinbouwarbeider

TV mechanica

Machineregelaar extrusie

TV mechanica

Machineregelaar spuitgieten

TV mechanica

Machineregelaar thermisch vormen

TV mechanica

Maritieme opleiding dek

TV mechanica

Productiemedewerker kunststoftechnieken

TV recht

Polyvalent verkoper

TV toegepaste economie

Polyvalent verkoper

TV toegepaste psychologie

Polyvalent verkoper


Met ingang van 1 september 2013 kan het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module

vak

module

AV Duits

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Duits

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

AV Duits

Toeristische bestemmingen

AV Duits

Verkoop van toeristische producten

AV Duits

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Engels

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Engels

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

AV Engels

Toeristische bestemmingen

AV Engels

Verkoop van toeristische producten

AV Engels

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Frans

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Frans

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

AV Frans

Toeristische bestemmingen

AV Frans

Verkoop van toeristische producten

AV Frans

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Nederlands

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Nederlands

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

AV Nederlands

Toeristische bestemmingen

AV Nederlands

Verkoop van toeristische producten

AV Nederlands

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Spaans

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

AV Spaans

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

AV Spaans

Toeristische bestemmingen

AV Spaans

Verkoop van toeristische producten

AV Spaans

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

PV public relations

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

PV public relations

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

PV public relations

Toeristische bestemmingen

PV public relations

Verkoop van toeristische producten

PV public relations

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV informaticatoepassingen

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV informaticatoepassingen

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

TV informaticatoepassingen

Toeristische bestemmingen

TV informaticatoepassingen

Verkoop van toeristische producten

TV informaticatoepassingen

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV kantoortechnieken

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV kantoortechnieken

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

TV kantoortechnieken

Toeristische bestemmingen

TV kantoortechnieken

Verkoop van toeristische producten

TV kantoortechnieken

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV public relations

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV public relations

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

TV public relations

Toeristische bestemmingen

TV public relations

Verkoop van toeristische producten

TV public relations

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV verkoop

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator

TV verkoop

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen

TV verkoop

Toeristische bestemmingen

TV verkoop

Verkoop van toeristische producten

TV verkoop

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs Brussel, 6 september 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Raadpleging van bl. 87416 tot 87542 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 87543 tot 87642 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 87643 tot 87742 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 87743 tot 87842 Beeld van de publicatie deel 4 Raadpleging van bl. 87843 tot 87942 Beeld van de publicatie deel 5 Raadpleging van bl. 87943 tot 88042 Beeld van de publicatie deel 6 Raadpleging van bl. 88043 tot 88142 Beeld van de publicatie deel 7 Raadpleging van bl. 88143 tot 88242 Beeld van de publicatie deel 8 Raadpleging van bl. 88243 tot 88342 Beeld van de publicatie deel 9 Raadpleging van bl. 88343 tot 88442 Beeld van de publicatie deel 10 Raadpleging van bl. 88443 tot 88542 Beeld van de publicatie deel 11 Raadpleging van bl. 88543 tot 88642 Beeld van de publicatie deel 12 Raadpleging van bl. 88643 tot 88742 Beeld van de publicatie deel 13 Raadpleging van bl. 88743 tot 88842 Beeld van de publicatie deel 14 Raadpleging van bl. 88843 tot 88942 Beeld van de publicatie deel 15 Raadpleging van bl. 88943 tot 89042 Beeld van de publicatie deel 16 Raadpleging van bl. 89043 tot 89142 Beeld van de publicatie deel 17 Raadpleging van bl. 89143 tot 89242 Beeld van de publicatie deel 18 Raadpleging van bl. 89243 tot 89342 Beeld van de publicatie deel 19 Raadpleging van bl. 89343 tot 89442 Beeld van de publicatie deel 20 Raadpleging van bl. 89443 tot 89542 Beeld van de publicatie deel 21 Raadpleging van bl. 89543 tot 89642 Beeld van de publicatie deel 22 Raadpleging van bl. 89643 tot 89742 Beeld van de publicatie deel 23 Raadpleging van bl. 89743 tot 89842 Beeld van de publicatie deel 24 Raadpleging van bl. 89843 tot 89942 Beeld van de publicatie deel 25 Raadpleging van bl. 89943 tot 90042 Beeld van de publicatie deel 26 Raadpleging van bl. 90043 tot 90142 Beeld van de publicatie deel 27 Raadpleging van bl. 90143 tot 90242 Beeld van de publicatie deel 28 Raadpleging van bl. 90243 tot 90342 Beeld van de publicatie deel 29 Raadpleging van bl. 90343 tot 90442 Beeld van de publicatie deel 30 Raadpleging van bl. 90443 tot 90542 Beeld van de publicatie deel 31 Raadpleging van bl. 90543 tot 90642 Beeld van de publicatie deel 32 Raadpleging van bl. 90643 tot 90742 Beeld van de publicatie deel 33 Raadpleging van bl. 90743 tot 90842 Beeld van de publicatie deel 34 Raadpleging van bl. 90843 tot 90942 Beeld van de publicatie deel 35 Raadpleging van bl. 90943 tot 91042 Beeld van de publicatie deel 36 Raadpleging van bl. 91043 tot 91142 Beeld van de publicatie deel 37 Raadpleging van bl. 91143 tot 91242 Beeld van de publicatie deel 38 Raadpleging van bl. 91243 tot 91342 Beeld van de publicatie deel 39 Raadpleging van bl. 91343 tot 91442 Beeld van de publicatie deel 40 Raadpleging van bl. 91443 tot 91542 Beeld van de publicatie deel 41 Raadpleging van bl. 91543 tot 91642 Beeld van de publicatie deel 42 Raadpleging van bl. 91643 tot 91742 Beeld van de publicatie deel 43 Raadpleging van bl. 91743 tot 91842 Beeld van de publicatie deel 44 Raadpleging van bl. 91843 tot 91904 Beeld van de publicatie deel 45

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^