Document van 07 mei 2004
gepubliceerd op 23 november 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036640
pub.
23/11/2004
prom.
07/05/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MEI 2004. - Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder Afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, voor het begrotingsjaar 2004 worden aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De kredieten ingeschreven onder Afdeling 1, voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 127 tot 129 van de Grondwet voor het begrotingsjaar 2004 worden aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De kredieten ingeschreven onder Afdeling 1, voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet voor het begrotingsjaar 2004 worden aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.§ 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het onbelast kredietsaldo in ordonnanceringskrediet op 31 december 2003 overgedragen naar het begrotingsjaar 2004 voor onderstaande basisallocaties en samengevoegd met de kredieten voor het begrotingsjaar 2004 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het onbelast kredietsaldo, in ordonnanceringskrediet, op onderstaande basisallocaties op 31 december 2003 overgedragen naar het begrotingsjaar 2004 en samengevoegd met de beschikbare gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2004 van de basisallocatie 31.15 van het programma 63.20 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 3. In de tabel van artikel 11, § 2, van het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2003 pub. 22/07/2004 numac 2004035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 19/12/2003 pub. 27/05/2004 numac 2004035608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004, de basisallocatie 61.10 van het programma 24.20 toevoegen. § 4. Het saldo van de dotaties voor de publiekrechterlijke personen in het kader van het Centraal Financieringsorgaan dat nog niet geordonnanceerd werd per 31 december 2004, mag overgedragen worden naar het volgende begrotingsjaar.

Art. 5.§ 1. De bedragen voorzien onder artikel 14 van het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2003 pub. 22/07/2004 numac 2004035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 19/12/2003 pub. 27/05/2004 numac 2004035608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 worden aangepast als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen subsidies worden verstrekt op onderstaande basisallocaties gedurende het begrotingsjaar 2004 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van de dienst met Afzonderlijk Beheer Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 37.114.000 euro en voor de uitgaven 37.114.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

De DAB wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting 2004 de noodzakelijke bedragen te ordonnanceren en te betalen m.b.t. in 1999 vastgestelde subsidies aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en voor de realisatie of de renovatie van sociale woningen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19.12.1966 houdende subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen.

Art. 7.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van de dienst met Afzonderlijk Beheer Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Zande".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.439.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.439.000 euro in vastleggingen en 1.439.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro.

De rekenplichtige van de DAB Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Zande" wordt ertoe verplicht het kasgeld dat niet nodig is voor te verwachten uitgaven regelmatig te storten op hun financiële rekening. In geen geval mag de rekenplichtige een geldsom in kas houden die groter is dan 2.500 euro.

Art. 8.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van de dienst met Afzonderlijk Beheer Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Kempen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.488.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.488.000 euro in vastleggingen en 1.488.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro.

De rekenplichtige van de DAB Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Kempen" wordt ertoe verplicht het kasgeld dat niet nodig is voor te verwachten uitgaven regelmatig te storten op hun financiële rekening. In geen geval mag de rekenplichtige een geldsom in kas houden die groter is dan 2.500 euro.

Art. 9.In artikel 101, tweede lid, van het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2003 pub. 22/07/2004 numac 2004035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 19/12/2003 pub. 27/05/2004 numac 2004035608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 worden de bedragen "856.972.000" telkens vervangen door het bedrag "900.953.000".

In artikel 101, achtste lid, van hetzelfde decreet wordt onderstaand artikel toegevoegd : 361B3312 Subsidies in het kader van duurzaam bouwen.

Art. 10.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.299.181.000 euro en voor de uitgaven 1.299.181.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 626.031.000 euro vast te leggen. § 2. De uitgaven verbonden aan de vergoedingen aan de rekenplichtigen van de DAB VIF, ongeacht het begrotingsjaar waarop deze vergoedingen betrekking hebben, worden ten laste gebracht op artikel 369F1215. § 3. De minister die bevoegd is voor openbare werken, wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de uitgaven die ten laste van het Vlaamse Gewest voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, ten laste te brengen van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds".

Deze machtiging is onderworpen aan onderstaande voorwaarden : 1° de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst; 2° de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de N.V. Aquafin dient minimaal 70 % te zijn; 3° de administratieve- en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 4. De DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" wordt ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken, alsmede in voorkomend geval, van dadingen en andere minnelijke regelingen, aangaande geschillen gerezen ingevolge beslissingen van de krachtige bevoegde overheden en/of rechtsvoorgangers, inzake de aangelegenheden thans bedoeld in art. 6, § 1, X,1e tot en met 5e, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, ten laste te brengen van zijn begroting. § 5. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" wordt de minister die bevoegd is voor openbare werken, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 6. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de artikelen 363F6300 en 364F6300 de kosten, verbonden aan de verplaatsing van gas-, water- en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer, aan de nutsbedrijven te betalen. § 7. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op artikel 364F1250, de verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie te betalen aan de instanties gemachtigd tot het innen van deze heffingen. § 8. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op artikel 364F7321, aan de havenbesturen voorschotten uit te keren op de door het Vlaamse Gewest verschuldigde bedragen ingevolge het sluiten van financieringsovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de havenbesturen.

Deze voorschotten worden verleend ten laste van hetzelfde begrotingsartikel waarop de investeringsuitgaven worden verleend.

Deze voorschotten kunnen aan de havenbesturen worden betaald conform de bepalingen van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringbesluit van de investeringen in de zeehavens voor de in bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 opgesomde projecten en volgens artikel 8 van ditzelfde besluit voor de andere projecten. § 9. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds kosten aan te rekenen en voorschotten toe te staan in het kader van de onteigeningen ingevolge het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden op artikel 364F7110 en voor de realisatie van globale begeleidingsplannen in de Vlaamse zeehavens op artikel 364F3431. § 10. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd met de N.M.B.S. en spoorwegoperatoren, de Dienst voor de Scheepvaart, de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de binnenvaartexploitanten onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. De samenwerkingsakkoorden mogen de duur van drie jaar niet overschrijden behalve met instemming van de Vlaamse Regering. § 11. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de ingeschreven kredieten kosten aan te rekenen in verband met de aanstelling van een sociaal bemiddelaar, voor de lonen, sociale lasten en toelagen op artikel 369F1110, en voor de werkingskosten op artikel 369F1202. § 12. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd de ontvangsten, uit overdracht van gronden naar de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, toe te wijzen aan het Vlaams Infrastructuurfonds. § 13. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende basisallocaties van de begroting voor het jaar 2004. § 14. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de ingeschreven kredieten kosten aan te rekenen in verband met de aanstelling van een havencommissaris in uitvoering van het havendecreet, voor de lonen, sociale lasten en toelagen op artikel 369F1110 en voor de werkingskosten op artikel 369F1203. § 15. De administratie Wegen en Verkeer wordt gemachtigd de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten. § 16. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de kredieten ingeschreven op artikel 363F3200, de kosten verbonden aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek te betalen. § 17. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de artikelen van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", voor de uitgaven voor de verbetering, herbouw, vernieuwing, uitbreiding, de structurele herstelling, het buitengewoon onderhoud van de door de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de Dienst voor de Scheepvaart beheerde infrastructuur en zijn aanhorigheden, met inbegrip van de nodige aankopen, onteigeningen en allerhande uitgaven, investeringssubsidies te verlenen aan de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de Dienst voor de Scheepvaart. ' § 18. Ten laste van het krediet van basisallocatie 364F7321 mogen trimestriële voorschotten worden betaald voor de financiering van de uitgaven die gedaan worden voor de uitvoering van het gezamenlijk onderzoek door het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden in het kader van het project "Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium".

De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording worden, geregeld in een memorandum dat door deze overheden wordt afgesloten.

Deze voorschotten worden bepaald op basis van een kostenraming voorgelegd door de bevoegde ambtenaren van Nederland en het Vlaamse Gewest. De rapportage over de gemaakte kosten wordt gestaafd met de verantwoordingsstukken. § 19. De. minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de kredieten ingeschreven onder artikel 363F7313, de investeringsuitgaven met betrekking tot het stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten van het Masterplan Antwerpen, ten laste te nemen van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", administratie Wegen en Verkeer.

Art. 11.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van het Fonds Flankerend Economisch Beleid.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 252.005.000 euro en voor de uitgaven 252.005.000 euro.

Het Fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van, 239.297.000 euro vast te leggen.

De Vlaamse minister die bevoegd is voor het Economisch Beleid, wordt ertoe gemachtigd om, zonder inbreuk te maken op het vastleggingsbeginsel van artikel 45, § 4, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, en na akkoord van de Vlaamse minister die bevoegd is voor Begroting, de vastlegging van de principieel voorwaardelijk toegekende meertewerkstellingssteun in het kader van de economische expansiewetgeving ten laste van het fonds voor het flankerend economisch beleid te beperken tot de steun die overeenstemt met de werkelijk realiseerbare meertewerkstelling.

De minister die bevoegd is voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 500.000 euro aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering.

De minister die bevoegd is voor Economie wordt gemachtigd kwartaalvoorschotten toe te kennen aan het Vlaams Waarborgfonds voor de dekking van de exploitatieverliezen van het jaar 2004. Deze voorschotten mogen een totaal bedrag van 2.500.000 euro niet overschrijden.

Art. 12.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 67.971.000 euro. en voor de uitgaven 67.971.0,00 euro.

De ontvangsten en de uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 267.500.000 euro.

Art. 13.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 214.054.000 euro en voor de uitgaven 214.054.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 14.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van het Garantiefonds voor Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 0 euro en voor de uitgaven 0 euro.

Het fonds wordt gemachtigd op zijn begroting een bedrag van 0 euro vast te leggen.

Art. 15.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van het Vlaams Zorgfonds.

De aangepaste begroting beloopt voor de ontvangsten 236.116.000 euro en voor de uitgaven 236.116.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De minister die bevoegd is voor de bijstand aan personen wordt ertoe gemachtigd een specifieke werkingssubsidie voor recurrente werkingskosten toe te kennen aan de Vlaamse Zorgkas V.Z.W. ten belope van 1.765.000 euro.

Art. 16.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en uitgaven 45.934.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 17.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 821.370.000 euro en voor de uitgaven 437.141.000 euro in vastleggingen en 821.370.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 18.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2004 van het Fonds Culturele Infrastructuur.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 12.484.000 euro en voor de uitgaven 12.484.000 euro.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 11.960.000 euro vast te leggen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 19.De Vlaamse minister van Leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om de middelen op de financiële rekening 091-2225003-46, die bestemd zijn voor de uitbetaling van de vergoedingen in het kader van de afbouw van de veehouderij in uitvoering van het decreet van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten sluiten tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten, eveneens aan te wenden voor de uitbetaling van de vergoedingen aan pluimveehouders in het kader van de economische schade veroorzaakt door de vogelpest voor een maximaal bedrag van 4.680.000 euro, hierbij rekening houdend met het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, inzonderheid artikel 12 waarbij een Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt opgericht, het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw en het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 4 september 2003.

Art. 20.De minister die bevoegd is voor de Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd een dienstverleningsovereenkomst voor te bereiden met een "arranger" voor het tot stand brengen van een cross border financieringstransactie, met als voorwerp één of meerdere van de volgende in het Antwerpse havengebied gelegen zeesluizen : Zandvlietsluis, Kallosluis, Berendrechtsluis.

Deze voorbereidingsfase beperkt zich tot het opstellen van het bestek, de voorbereiding van de selectieprocedure en alle andere noodzakelijke maatregelen, met uitzondering evenwel van iedere beslissing waardoor het Vlaamse Gewest in deze reeds tegenover derden zou worden gebonden.

Art. 21.De minister die bevoegd is voor Werkgelegenheid wordt ertoe gemachtigd de VDAB in staat te stellen verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 4.000.000 euro in het kader van de werkgelegenheid.

De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd, op voorstel van de minister die bevoegd is voor de Werkgelegenheid, om leningsmachtigingen ten beloop van 4.000.000 euro, met de waarborg van het Vlaamse Gewest, toe te kennen aan voormelde instelling voor het voormelde bedrag.

Art. 22.In artikel 75 van het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2003 pub. 22/07/2004 numac 2004035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 19/12/2003 pub. 27/05/2004 numac 2004035608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004, in § 1, eerste alinea, in fine van de tekst de woorden "en aan het Rekenhof" schrappen.

Art. 23.Aan artikel 20 van het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2003 pub. 22/07/2004 numac 2004035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 19/12/2003 pub. 27/05/2004 numac 2004035608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. Deze verbintenissen worden in een globaal pakket, per vrijgegeven investeringsschijf, opgenomen en vastgelegd, rekening houdend met een door de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting, op voorstel van de Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs jaarlijks vast te stellen percentage dat volgens de statistische gegevens inzake :saldi en ordonnanties effectief wordt geordonnanceerd. Deze te ordonnanceren bedragen kunnen de in § 1 vermelde machtigingsbedragen nooit overschrijden. »

Art. 24.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2004 van het Vlaams Rente Fonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en voor de uitgaven 0 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 25.§ 1. De bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2004 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt goedgekeurd.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en de uitgaven 134.085.000 euro. De ontvangsten uit huurovereenkomsten met de openbare psychiatrische ziekenhuizen en deze uit huurovereenkomsten van de woningen verbonden aan de gemeenschapsinstellingen kunnen bovenop de verleende machtiging worden aangewend voor herstellings- en onderhoudswerken aan deze instellingen en woningen.

De ontvangsten in verband met de waarborgverlening van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden worden geraamd op 250.000 euro. Het reservefonds in verband met de uitwinning van de waarborg bedroeg begin 2004 3.272.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.2.B een bedrag van 55.692.000 euro vast te leggen voor ziekenhuizen. Het VIPA mag ten laste van artikel 01.2.A vereffenen ten bedrage van 78.413.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van artikel 01.2.B een bedrag van 1.116.000 euro vast te leggen voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het VIPA mag ten laste van artikel 01.2.A vereffenen ten bedrage van 1.100.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er tevens toe gemachtigd, ten laste van het artikel 01.02.B een bedrage van 33.825.000 euro vast te leggen voor de ouderenvoorzieningen in de thuiszorg en ten laste van het artikel 01.02.A te vereffenen voor een bedrag van 35.533.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van artikel 01.05, een bedrag van 4.982.000 euro vast te leggen en een bedrag van 5.400.000 euro uit te betalen ten gunste van de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand. Het eventuele saldo van de eigen ontvangsten uit huurgelden en verkopen wordt overgedragen naar het volgend begrotingsjaar.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.06 een bedrag van 28.000 euro vast te leggen en ten bedrage van 28.000 euro te vereffenen voor het CICOV te Overijse.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.07 vastleggingen te doen voor 5.000 euro voor de gezondheidscentra, de centra voor medisch schooltoezicht en de consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen en te vereffenen voor 5.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.08.B een bedrag van 378.000 euro vast te leggen voor de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden mag ten laste van het artikel 01.08.A vereffenen ten bedrage van 880.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van artikel 01.03 een bedrag van 5.000.000 euro te vereffenen in het kader van het besluit van de Vlaamse Executieve van 25 november 1992 ( alternatieve financiering).

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.09.B een bedrag van 5.250.000 euro vast te leggen voor de centra voor algemeen welzijnswerk. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden mag ten laste van het artikel 01.09.A vereffenen ten bedrage van 3.700.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.10.B een bedrag van 3.775.000 euro vast te leggen voor de erkende voorzieningen voor Bijzondere Jeugdbijstand. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden mag ten laste van het artikel 01.10.A vereffenen ten bedrage van 774.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er ten slotte toe gemachtigd ten laste van het artikel 00.01 een bedrag van 88.000 euro vast te leggen en voor 88.000 euro te ordonnanceren als eigen werkingskredieten. § 2. De bevoegde Vlaamse minister kan, na akkoord van de Vlaamse regering, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingsmachtigingen en bijhorende vereffeningskredieten zoals vastgesteld in § 1 van dit artikel.

Art. 26.De Vlaamse minister bevoegd inzake Ruimtelijke Ordening wordt ertoe gemachtigd, lastens de basisallocatie 51.05 van het programma 62.1 van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004, een toelage toe te kennen van 420.948,87 euro op basis van de subsidievraag van de gemeente Zaventem en de toelage te vereffenen en te betalen ten gunste van de gemeente Zaventem betreffende het uitgevoerde saneringsproject verlaten bedrijfsruimte "Suchard", gelegen Keibergstraat 1-3-9 en William Lambertstraat, te Zaventem.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. BOSSUYT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, P. CEYSENS De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport, M. KEULEN De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER _______ Nota's Zitting 2003-2004.

Stukken. - Ontwerp van decreet + Bijlagen : 19-A - Nr. 1. - Amendementen : 19-A - Nrs. 2 en 3. - Verslag : 19-A - Nr. 4. - Amendementen : 19-A - Nrs. 5 tot 7. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 19-A - Nr. 8.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 27 en 29 april 2004.

Raadpleging van bl. 77244 tot 77352 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 77353 tot 77476 Beeld van de publicatie deel 2

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^