Document van 08 februari 2016
gepubliceerd op 24 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de directeur-generaal van Brussel Stedelijke ontwikkeling tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031130
pub.
24/02/2016
prom.
08/02/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031130

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 FEBRUARI 2016. - Beslissing van de directeur-generaal van Brussel Stedelijke ontwikkeling tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen


De Directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999 betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2002, artikelen 6 en 7° ;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen sluiten tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen, artikelen 1, § 1 en 2;

Gelet op de beslissing van de Directeur-generaal van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van 9 november 2015 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid inzake herhuisvestingstoelagen;

Overwegende dat de Directeur van de Directie Huisvesting tijdelijk bijzondere opdrachten heeft verkregen tot verwezenlijking van strategische projecten en hierdoor zijn hoofdopdracht niet kan vervullen;

Overwegende dat het, om redenen van efficiëntie, van belang is dat mevrouw Murielle Danseray, waarnemend Directeur van de Directie Huisvesting, gemachtigd wordt om administratieve en financiële beslissingen te nemen in het kader van haar opdrachten, Besluit :

Artikel 1.Delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals omschreven in artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen sluiten tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen, wordt verleend aan de waarnemend Directeur van de Directie Huisvesting.

Art. 2.Delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals omschreven in artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen sluiten tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de verhuis- en installatievergoeding en van een bijdrage in het huurgeld, zoals omschreven in het artikel 24, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage, wordt verleend aan de waarnemend Directeur van de Directie Huisvesting.

Art. 3.In geval van afwezigheid of belet van de waarnemend Directeur van de Directie Huisvesting, worden de subdelegaties van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals vermeld in de artikelen 1 en 2, door de Directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling gegeven aan een ambtenaar van deze directie dewelke minstens een graad van waarnemend A2 heeft.

Art. 4.Afschrift van deze beslissing wordt betekend aan de belanghebbende, aan de Directeur van de Directie Comptabiliteit, aan het Rekenhof, aan de Inspectie van Financiën, aan de functioneel bevoegde Minister, aan de Minister belast met Financiën en Begroting en aan de Minister belast met Openbaar Ambt.

Art. 5.De beslissing van de Directeur-generaal van 9 november 2015 van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid inzake herhuisvestingstoelagen wordt opgeheven.

Art. 6.Deze beslissing treedt in werking op datum van 15 februari 2016.

Brussel, 8 februari 2016.

De Directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling, A. VERKRUYSSEN


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^