Document van 10 december 2009
gepubliceerd op 08 maart 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010027017
pub.
08/03/2010
prom.
10/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2009. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De niet-gesplitste kredieten en de gesplitste kredieten tot dekking van de uitgaven van het Waalse Gewest tijdens het begrotingsjaar 2010 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

De opgesomde programma's en de tabel bevatten de raming van de uitgaven die in 2010 ten laste van de variabele kredieten dienen aangerekend te worden.

(In euro ) Totaal

Aard van de kredieten NGK GK VK

Vastleggingskredieten

Ordonnanceringskredieten

3.588.084.000 3.683.474.000 106.918.000

3.588.084.000 3.427.022.000 106.918.000


Art. 2.Elk lid van de Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, binnen de perken van zijn bevoegdheden, provisies toe te kennen aan de advocaten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van het Waalse Gewest optreden.

Art. 3.De betrokken Ministers zijn ertoe gemachtigd om kredieten op littera van vorige jaren te herverdelen met het oog op de vastlegging en de ordonnancering van uitgaven ter dekking van rechtsverbintenissen aangegaan in de vorige boekjaren.

Art. 4.In afwijking van artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 375.000 euro worden verleend aan de buitengewone rekenplichtigen van de Waalse overheidsdienst voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 5.500 euro, BTW excl.

Dit maximumbedrag wordt gebracht op : - 2.000.000 euro voor de buitengewone rekenplichtigen van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst. Voor de rekenplichtigen van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen wordt dit bedrag gebracht op 375.000 euro per programma; - 5.000.000 euro voor de buitengewone rekenplichtige(n) van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst, belast met de uitbetaling van de uitgaven van de houtvestingen van de Afdeling Natuur en Bossen of van andere bijzondere diensten van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu; - 3.500.000 euro voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste buitengewone rekenplichtige van de Waalse overheidsdienst, voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 20.000 euro, BTW excl., en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer met toepassing van de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer; - 1.000.000 euro voor de rekenplichtigen van de wetenschappelijke inrichtingen van het Waalse Gewest; - 1.000.000 euro voor de rekenplichtigen van het "Centre de Recherche agronomique de Gembloux".

In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 5.500 euro, BTW excl., verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Gewest en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatieafdeling 09, programma's 09 en 10, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 12.500 euro, BTW excl., bedragen.

De buitengewone rekenplichtigen van de Waalse overheidsdienst, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van opdrachten, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de buitengewone rekenplichtigen van de Waalse overheidsdienst ertoe gemachtigd om de door het Gewest verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen het Gewest uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen.

Art. 5.Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling wordt gewijzigd als volgt : "De jaarlijkse toelagen die toegekend worden door de Minister belast met Leefmilieu en die vastgesteld worden per "A.P.E." -punt aangewend voor de exploitatie van een containerpark, door de Minister belast met Erfgoed en die vastgesteld worden per "A.P.E." -punt aangewend voor opgravingen of voor de vernieuwing van archeologische vindplaats(en), en door de Minister belast met Sport en die vastgesteld worden per "A.P.E." -punt aangewend voor sportcentra, door de Minister belast met Huisvesting en die vastgesteld worden per "A.P.E." -punt aangewend voor openbare bouwmaatschappijen, door de Minister belast met Sociale Actie en die vastgesteld worden per "A.P.E." -punt aangewend voor gewestelijke migrantencentra, zijn bijkomende ontvangsten voor het begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling".".

Het derde lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Het laatste lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : "Op het krediet voor het in het eerste lid bedoelde fonds worden alleen de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op het Tewerkstellingsbeleid en de beroepsopleiding waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is, zoals ze voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).".

De Minister van Tewerkstelling en van Vorming is ertoe gemachtigd om het aantal rekeningen betreffende de reserves van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)" samen vast te stellen. De Minister van Tewerkstelling en Vorming is ertoe gemachtigd om te beslissen over de bestemming van de bestaande reserverekening.

Art. 6.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van nieuwe informatica-beleidsvormen of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties "Specifieke informatica" van de functionele programma's van de organisatieafdelingen.

Art. 7.In het kader van de organisatie van de slachtofferhulp in de politiezones, wordt de Regering ertoe gemachtigd, volgens de modaliteiten die ze bepaald, aan een gemeente van de politiezone een forfaitaire jaarlijkse toelage toe te kennen die gebruikt zal worden voor de loon- of bezoldigingslast van de persoon belast met de begeleiding van de lokale politiediensten en voor de verbetering van de eerstelijnsopvang ten behoeve van de slachtoffers.

Art. 8.In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt het krediet van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn vastgesteld op 53.254 euro, namelijk het oorspronkelijk bedrag van de begroting 2009 verhoogd met 5.000 euro.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2010 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2009.

Art. 9.In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt het krediet toegekend aan het "CRAC" voor de oorspronkelijke begroting 2010 vastgesteld op 30.892 euro, namelijk het oorspronkelijk bedrag van de begroting 2009.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet toegekend aan het "CRAC" zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2010 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2009.

Art. 10.In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt het krediet toegekend aan het Gemeentefonds voor de oorspronkelijke begroting 2010 vastgesteld op 962.516 euro, namelijk het oorspronkelijk bedrag van de begroting 2009.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2010 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2009.

Art. 11.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitbetaling van de wedden van de personeelsleden die in het kader van het programma voor beroepsdoorstroming worden aangeworven, over te dragen van de begrotingsprogramma's naar basisallocatie 11.13, programma 02, organisatie-afdeling 11.

Art. 12.Op basisallocaties 11.03 van Programma 01 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 alsook op basisallocaties 11,01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 en 12.11 van programma 02 van organisatieafdeling 11 alsook op basisallocatie 11.11 van programma 04 van organisatieafdeling 09 en basisallocatie 11.12 van programma 08 van organisatieafdeling 09, kunnen de verbrekingsvergoedingen d.m.v. vaste uitgaven worden uitbetaald zoals bepaald in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, hetzelfde geldt voor begrafeniskosten, kraamgeld, vergoedingen die overeenstemmen met de bijdrage van de werkgever in de reiskosten voor het Openbaar Vervoer (rondreis- en verblijfkosten), vergoedingen aan bosaangestelden voor inspectiereizen en postvergoedingen aan domaniale bosarbeiders.

Art. 13.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van programma's 01 tot 09, organisatie-afdeling 02 naar basisallocatie 11.04 van programma 03, organisatie-afdeling 09.

Art. 14.De leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd overdrachten uit te voeren tussen programma's 07 tot 09 van organisatieafdeling 02.

Art. 15.De betrokken leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van het programma "Schatting, Toekomstverwachting en Statistiek" over te dragen naar programma 11 van organisatieafdeling 09.

Art. 16.De Minister van Onroerend beheer en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12.

Art. 17.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel alsook voor de reiskosten over te dragen naar de basisallocaties 11.03 van programma 01 van organisatieafdelingen programma 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 alsook naar basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 en 12.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11, naar basisallocatie 11.11 van programma 04 van organisatieafdeling 09 en naar basisallocatie 11.03 van programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 18.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Waalse Regering in het kader van de bezoldigingen, allocaties en werkingskosten van de personeelsleden en van hun administratieve structuur over te dragen van de programma's van de begroting van het Waalse Gewest.

Art. 19.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers bevoegd voor Economie, KMO's en Begroting de basisallocaties van de programma's 02 en 06 van organisatie-afdeling 18 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de decreten van 25 juni 1992, houdende wijziging van de wetten van 30 december 1970 betreffende de economische expansie en van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van KMO's.

Art. 20.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers belast met Economie en Begroting kredieten overdragen tussen basisallocaties 51.08 van programma 06 van organisatieafdeling 18 en 51.02 van programma 02 van organisatieafdeling 18.

Art. 21.De Regering wordt ertoe gemachtigd, in het kader van het beheer van de door de SOWALFIN overgenomen geschillendossiers en de voorfase geschillendossiers overeenkomstig de opdracht inzake het Waarborgfonds die zij opgedragen wordt, de SOWALFIN de toestemming te geven van de terugvordering van schulden af te zien wanneer de vorderingskosten groter zijn dan genoemde schulden.

Art. 22.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Energie en Begroting de basisallocaties van de programma's 02, 03, 04 en 31 van organisatie-afdeling 16 overdragen van een programma naar het andere, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Art. 23.De Minister van Leefmilieu en Landbouw alsook de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 24.De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen en de Minister van Leefmilieu, voor de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15.

Art. 25.De Minister van Openbare werken en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13.

Art. 26.De Minister van Openbare werken en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14.

Art. 27.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de toelage toegekend volgens de bepalingen van artikel 184, 3°, van het "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium). Bovendien kan hij de fasering van de toekenning van deze toelage vaststellen.

Art. 28.De betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de programma's van organisatieafdeling 02 en programma 03 van organisatieafdeling 09.

Art. 29.De Minister-President, De Minister van Landbouw, de Minister van Leefmilieu en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma 02 van organisatieafdeling 15, BA 72.01 en programma 31 van organisatieafdeling 12, BA 72.03.

Art. 30.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een toelage toe te kennen aan de schoolinrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De toelage bedraagt 20 % van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 31.De toelagen toegekend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen, mogen worden gestort aan de derde investeerder die de verrichtingen m.b.t. renovatie i.v.m. energiebesparing financiert in die instellingen.

Art. 32.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de nodige bedragen te storten aan het Sociaal Fonds Val Saint-Lambert voor de dekking van de bij overeenkomst aangegane verplichtingen betreffende de uitgevoerde herstructureringen, ten laste van de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 31.04 van programma 02, organisatieafdeling 18 van de begroting.

Art. 33.Krachtens de overeenkomst "Steun ter bevordering van tewerkstelling - Onderwijs" tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest kan de Minister van Tewerkstelling de FOREm machtigen de steun ter bevordering van tewerkstelling uit te betalen in vier forfaitaire schijven gelijk aan 1/4 van het bedrag dat overeenstemt met het totaal aantal subsidieerbare punten, op overlegging van een schuldvordering van de Franse Gemeenschap.

Art. 34.Op 1 april 2010 wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : 15.122.000 gelijk aan de interesten van de leningen aangegaan in het kader van de sanering van gemeenten met schuldenlast krachtens de overeenkomst van 30 juli 1992 zoals gewijzigd bij haar aanhangsel nr. 16 van 15 juli 2008, namelijk 14.767.000, aangepast, vanaf het verdelingsjaar 2009, met het evolutiepercentage, welke wordt verhoogd met 1 % vanaf 2010.

Art. 35.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2010 : 44.250 000 euro d.i. de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming; - op 1 oktober 2010 : 30.828.000,00 EUR d.i. de dotatie aan het CRAR in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds.

Art. 36.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties 43.09, 43.14, 43.18, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25, 43.27, 43.29, 43.30, en 45.03 van programma 02 van organisatie-afdeling 17.

Art. 37.In geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting de nodige kredieten naar dit programma overdragen om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 38.De dekking van de afrondingsverschillen voor de visa die vooraf in BEF zijn genomen, mogen worden aangerekend op basisallocatie 03.01 van programma 05, organisatie-afdeling 12.

Art. 39.De leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten, tussen de programma's over te dragen.

Art. 40.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, regels inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven te bepalen voor de door het Efro medegefinancierde projecten (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's " convergentie", "gewestelijke competitiviteit en tewerkstelling" en "territoriale samenwerking - Luik A", zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en door de Europese Commissie.

Art. 41.De leden van de Waalse Regering betrokken bij de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië en bij het Marshall-Plan 2. Groen en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd kredietoverdrachten uit te voeren tussen de basisallocaties die door de Waalse Regering worden geacht overeen te worden met de omtrek van beide plannen bedoeld bij dit artikel.

Art. 42.De leden van de Waalse Regering betrokken bij het Leefmilieu-Tewerkstellingsplan en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd kredietoverdrachten uit te voeren tussen de basisallocaties die door de Waalse Regering worden geacht overeen te worden met de omtrek van dit plan.

Art. 43.In het kader van het programma voor beroepsdoorstroming wordt de Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen en Erfgoed ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 41.02, 41.04 en 41.06 van programma 15.02 en 41.06 van programma 16.21.

Art. 44.De Minister van Openbare werken, de Minister van Vervoer en de Minister van Binnenlandse zaken worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen hun programma's om gezamenlijke acties uit te voeren inzake verkeersveiligheid.

Art. 45.De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitvoering van het Plan voor Sociale Inclusie over te dragen van programma 12 van organisatieafdeling 18 naar basisallocaties 33.03 van programma 11, 31.08 en 31.09 van programma 15 van organisatieafdeling 18.

Art. 46.De betrokken leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) over te dragen naar programma 08 van organisatieafdeling 09 (behalve AB 11.12 van programma 10.01) en omgekeerd.

Art. 47.De Minister belast met Energie wordt ertoe gemachtigd, tot beloop van maximaal 90 %, subsidies toe te kennen voor de financiering van investeringen van energetische aard in gebouwen met gemeenschappelijke, culturele, sportieve, associatieve of andere bestemming.

Art. 48.Met instemming van de Regering is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de inrichtende macht, de gemeenten, de O.C.M.W.'s en de vereniging te zorgen ten belope van maximaal 90 % van de werkzaamheden die tot doel hebben de verbetering van de energieprestatie van de gebouwen bestemd voor het onderwijs (internaten inbegrepen) alsook voor de sector van kinderopvang, van jeugd, van sport en van cultuur.

Art. 49.In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, worden de volgende vermeldingen toegevoegd "Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme (decreet van 27 mei 2004)" en "Het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat" (decreet van 5 maart 2008).

Art. 50.De betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de werkingskredieten nodig voor de uitvoering van het Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit (DGO7), tussen de programma's over te dragen.

Art. 51.Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties mogen de bedoelde toelagen, met inbegrip van de met de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen, worden toegekend.

Programma 09.01 : Sociaal Economische Raad van het Waalse Gewest Bijkomende dotatie bestemd voor de dekking van de werkingskosten van de "Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes" (Waalse Raad voor Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen) - Toekomstcontract voor Wallonië.

Programma 09.02 : Sociale Dienst : Toelagen om de sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze VZW te zorgen.

Programma 09.04 : Waals Commissariaat EASI-WAL : Toelagen aan de privé instellingen en verenigingen betreffende de uitvoering van het actieplan Administratieve vereenvoudiging, e-regering en leesbaarheid.

Toelagen aan de openbare instellingen en verenigingen betreffende de uitvoering van het actieplan Administratieve vereenvoudiging, e-regering en leesbaarheid.

Programma 09.08 : Commissariaat-generaal voor Toerisme : Toelage aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor zijn werkingskosten.

Programma 09.09 : Buitenlandse Betrekkingen : Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan privé-instellingen.

Transnationale en interregionale samenwerking - Toelagen aan openbare instellingen Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan openbare instellingen.

Dotatie aan W.B.I. Toelage aan W.B.I. voor de aflossing van het lopend bedrag.

Toelage aan W.B.I. in het kader van de programmering 2007-2013 van de Europese Structuurfondsen.

Programma 09.10 : Buitenlandse handel en buitenlandse investeerders : Toelage aan het "Agence pour le commerce extérieur" (Agentschap voor buitenlandse handel) Programma 10.02 : Secretariaat-generaal : Toelagen en vergoedingen.

Toelage om acties te voeren voor het opvoeden tot burgerzin.

Programma 10.03 : Dienst Voorzitterschap en Kanselarij : Toelagen voor studies en acties met het oog op de voorlichting of de bewustmaking inzake gewestelijke ontwikkeling.

Toelagen aan de GREOA. Toelagen voor de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie".

Toelage voor het beheer van de "Vitrines de la Wallonie" Toelagen in het kader van de uitvoering van het Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met ondernemingen van de privé sector of VZW's.

Toelagen ten gunste van acties ter bevordering van de totale kwaliteit.

Toelagen ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Toelagen aan de vzw " Tour de la Région wallonne Organisation".

Toelage aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de promotie van het Waalse Gewest Toelage voor de VZW Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Toelage voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Toelage voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Toelage voor "Fondation Mons 2015".

Toelage ten gunste van het "Institut Jules Destrée" voor acties ter bevordering van de Waalse identiteit en het gewestelijk bestuur.

Toelagen in het kader van de uitvoering van het Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met instellingen van openbaar nut.

Toelage aan de Duitstalige Gemeenschap.

Begrotingsfonds inzake de Nationale Loterij.

Humanitaire acties plaatselijke overheid.

Toelagen aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Toelagen aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Toelagen aan het "Centre de médiation des gens de voyage".

Programma 10.04 : Coördinatie van de dossiers in verband met de Structuurfondsen.

Toelage met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Toelage met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Programma 11.06 : Juridische zaken.

Programma 12.02 : Begroting - Boekhouding - Thesaurie : Toelagen voor acties die bijdragen tot de uitstraling van het Waalse Gewest.

Programma 12.31 : Vestiging der gebouwen.

Toelagen en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Toelage aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen.

Programma 13.02 : Bouw en onderhoud van het autosnelwegen- en wegennetwerk - deel civiele bouwkunde : Toelagen voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Toelagen voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Toelagen aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN).

Toelagen aan de Permanente Internationale Vereniging voor Wegencongressen (PIVW).

Toelagen aan de "Chemins du Rail".

Programma 13.04 : Ontwikkeling van de telecommunicatiemiddelen - Wegen.

Allerhande toelagen met het oog op de ontwikkeling van telecommunicatiemiddelen.

Toelagen aan de overheidsbedrijven in het kader van telecommunicatie.

Allerhande toelagen voor de ontwikkeling van telecommunicatiemiddelen in de openbare sector.

Europese medefinanciering inzake telecommunicatie.

Toelagen aan de gemeenten in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Programma 13.11 : Sportinfrastructuur : Toelagen aan de openbare en privé sector voor ondersteuning, voorlichting en bevordering wat betreft de sportinfrastructuren, met inbegrip van de medefinanciering van in aanmerking komende infrastructuurprojecten in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, van het programma Stadsvernieuwing en van het Programma voor Beroepsdoorstroming.

Toelage aan de v.z.w. "Union culturelle et sportive Wallonne" Toelage aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Toelage voor de aankoop van gebouwen en voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken van grote sportinfrastructuren en specifieke infrastructuren.

Toelage voor investeringen betreffende de bouw, uitbreiding, renovatie en aanwerving van een onroerende installatie.

Toelage voor de bouw of inrichting van cafetaria's en bars.

Toelage voor de aankoop van de eerste sportuitrusting noodzakelijk voor de werking van de onroerende installatie.

Toelagen voor verrichtingen in verband met de aankoop, bouw, renovatie en uitrusting van kleine sportinfrastructuren met inbegrip van straatsport en gedekte straatsport.

Toelage aan de NV SOWAFORE Hippodrome de Wallonie.

Programma 13.12 : Gesubsidieerde werken : Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de buitenschoolse kinderopvang.

Toelage aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de netheid, de veiligheid, de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie in de hand te werken Toelage aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente woning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Toelage aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak.

Toelagen aan de ondergeschikte besturen in het kader van de uitvoering van het Lucht- en Klimaatplan (openbare verlichting).

Toelagen aan privé of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties i.v.m. wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Toelagen aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel Toelagen in het kader van het Mercureplan, de "PICverts" alsook de "Espaces Multi Services (EMS)".

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, intercommunalen en aan openbare instellingen, met inbegrip van de Gouverneurs in het kader van partnerschappen inzake veiligheidsprojecten.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales, aan openbare of privé-instellingen in het kader van de medefinanciering van de Europese programma's.

Programma 14.02 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit en coördinatie van de mobiliteitsbeleiden : Toelagen voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatieactiviteiten inzake vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie in het kader van Doelstelling 1.

Toelagen voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit en het plan voor leerlingenvervoer en voor de uitvoering van gezamenlijke acties inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulstoelagen aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers, alsook voor de aankoop van schone voertuigen en voor de radarinstallatie.

Toelagen aan de plaatselijke besturen voor de financiering van elke actie of verwezenlijking die tot doel hebben de verbetering van de verkeersveiligheid.

Toelagen aan exploitanten van taxi's en aan de plaatselijke besturen voor de aankoop van schone voertuigen.

Programma 14.03 : Stads-, interstedelijk en schoolvervoer : Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Toelagen aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Toelagen ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen aan de maatschappijen van de TEC-groep en aan de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de exploitatie van het net en op de realisatie van investeringen en acties ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer, het beheer van human resources, de mobiliteit en intermodaliteit van het personenvervoer.

Tegemoetkoming in het kader van de gewestelijke voorlopige financiering van de projecten van spoorweginfrastructuren van de NMBS Tegemoetkoming in het kader van de financiering van de uitvoering van structurerende vervoermiddelen.

Programma 14.04 : Gewestelijke luchthavens en vliegvelden : Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Tegemoetkomingen voor onroerende ontwikkelingsmiddelen met het oog op het beheer van de begeleidingsmaatregelen voor de economische ontwikkeling van de gewestelijke luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande toelagen met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Toelagen betreffende de uitvoering van begeleidings- en voorlichtingsmaatregelen.

Toelagen voor voorlichtings-, bevorderings- of bewustmakingstudies en -acties wat betreft de gewestelijke luchthaveninfrastructuren.

Toelagen aan de VZW CAREX voor bevorderingsacties voor de oprichting van een hoge-snelheid vrachtvervoerdienst verbonden met het luchthavenplatform van Luik-Airport en de verwezenlijking van de desbetreffende voorzieningen, met inbegrip van de gebieden of landen die door deze dienst zouden kunnen worden bediend.

Programma 14.11 : Bouw en onderhoud van het hydraulische netwerk - deel civiele bouwkunde : Toelagen voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Toelagen aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan de "Permanent International Association of Navigation Congresses" (AIPCN).

Toelagen aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Toelagen aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van een derde instelling voor de uitvoering van baggerwerkopdrachten.

Programma 15.02 : Coördinatie van landbouw- en het leefmilieubeleid : Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Toelagen aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming Toelagen aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan privé, openbare of universitaire voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Toelagen aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Toelagen aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties ten gunste van het gewestelijke, Europese en internationale landbouwbeleid en voor de studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Toelagen aan de "Conseil supérieur Wallon de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding) Toelagen voor privé, openbare of universitaire voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Programma 15.03 : Ontwikkeling en studie van het landelijk milieu : Toelagen aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Toelagen aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Toelagen aan de CVBA Green Property voor de verwezenlijking van renovatiewerken van het gebouw waar het "CRIE" van Namen en het "Maison des associations namuroises" zullen worden gevestigd.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelage aan de "BIWM"(Brusselse Intercommunale Watermaatschappij) voor de bouw van het "CRIE" (gewestelijk centrum voor milieu-initiatie) te Modave Toelagen aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Toelagen aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Specifieke toelagen en vergoedingen aan niet-openbare sectoren voor de organisatie van jaarbeurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten.

Toelagen en vergoedingen aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Toelage aan de NV "Hippodrome de Wallonie".

Toelage ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement Agricole de Wallonie ASBL" Toelagen aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten3 Toelage voor het "Centre d'Economie rural de Marloie" (CER).

Toelagen aan de "Association wallonne de l'Elevage".

Toelage aan de "Office des Produits wallons" (OPW) ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Toelage toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma.

Toelagen aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W)".

Toelagen aan het "Centre de Recherches agronomiques de Gembloux"(CRA-W).

Toelagen aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding Toelage aan referentie- en proefcentra.

Toelagen voor wetenschappelijk en technisch onderzoek Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten.

Toelagen en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO).

Toelage aan de VZW Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie.

Toelagen aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden.

Toelagen waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Toelage aan de "Cellule de la Qualité des produits fermiers" (C.Q.P.F.).

Toelage aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Toelage aan de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques" van Gembloux.

Toelagen en vergoedingen aan de privé- instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Programma 15.04 : Tegemoetkomingen aan de Landbouw Toelagen aan het "Centre de Recherches agronomiques de Gemblouw" in het kader van de uitvoering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (G.B.C.S.) verbonden met de activiteiten van de instelling die de "EOGFL- Waarborg"-tegemoetkomingen betaalt.

Programma 15.11 : Natuur, Bossen, Jacht en Visserij : Toelagen aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Toelagen aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Toelagen aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Toelagen voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé-eigendom en op openbare groene ruimten.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud en behoud van groene ruimten.

Bewustmaking van het publiek voor aanplantingen ter gelegenheid van de "Semaine de l'Arbre".

Toelagen aan de verenigingen van boomkwekers voor de levering van stekken in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Toelagen aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming Toelagen aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen.

Toelagen aan jagers- en vissersverenigingen.

Toelagen voor de ontwikkeling van de visteelt.

Toelagen aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Toelagen aan Jachtraden.

Programma 15.12 : Landelijke en natuurlijke ruimte Toelagen aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Toelagen aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Toelagen aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Toelagen voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé-eigendom en op openbare groene ruimten.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake plattelandsontwikkeling, natuurbehoud en behoud van groene ruimten.

Bewustmaking van het publiek voor aanplantingen ter gelegenheid van de "Semaine de l'Arbre".

Toelagen aan de verenigingen van boomkwekers voor de levering van stekken in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Toelagen aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming Toelagen aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen Toelagen aan jagers- en vissersverenigingen.

Toelagen voor de ontwikkeling van de visteelt.

Toelagen aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Toelagen aan Jachtraden.

Toelagen aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen.

Toelagen aan omwoners om de toegang van het vee tot de waterlopen te voorkomen.

Toelagen aan de "Fondation rurale de Wallonie" krachtens de kaderovereenkomst.

Toelage aan de begeleidingsstructuur in het kader van de richtlijn "nitraten".

Toelage aan de vzw Agra-Ost voor haar acties voor een milieuvriendelijke landbouw en valorisering van organische stoffen.

Toelage aan de "GREOA" en aan de "FGW" voor hun acties inzake plattelandsontwikkeling.

Toelagen aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of landelijk beheer.

Toelagen aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden of landelijk beheer.

Toelagen voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Toelagen voor originele en innoverende acties inzake plattelandsontwikkeling.

Specifieke toelagen en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke toelagen en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Programma 15.13 : Preventie en Bescherming : Lucht, Water, Grond : Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen "NIMBY".

Toelagen die moeten worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1991 voor de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven van de erkende ontwateringsinstellingen Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan de riviercomités voor de financiering van de studieovereenkomst van het riviercontract.

Toelagen aan de Maas- en Scheldecommissies alsook aan het Coördinatiecomité van het stroomgebiedsdistrict Rijn.

Programma 16.02 : Ruimtelijke ordening en stedenbouw : Toelagen aan gemeenten voor de aanwerving van adviseurs inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Toelagen voor acties ter bevordering van een goede ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Toelagen voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Toelagen voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma "INTERREG 2C" en andere Europese operationele programma's.

Toelagen aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van hun grondaankopen en -ruilen uitgevoerd in het kader van het door het gewest bepaalde grondbeleid.

Toelagen aan de universiteitsinstellingen.

Toelagen voor : 1° het opmaken of voor de volledige herziening van een gemeentelijk plan van aanleg, een gemeentelijk structuurplan of een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement; 2° een effectenonderzoek i.v.m. een ontwerp van gemeentelijk plan van aanleg; 3° een analyse van het algemeen nut van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw; 4° de organisatie van informatievergaderingen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw; 5° de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;6° de indienstneming, op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, van een persoon die bevoegd is voor het beheer van het betrokken grondgebied. Toelagen voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Toelagen aan de plaatselijke besturen in het kader van het Plan Permanente Woning.

Programma 16.03 : Stadsvernieuwing en -heropleving en afgedankte bedrijfsruimten : Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de "SOGEPA" gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Toelagen aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid. Deze toelagen zijn bestemd om : - hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Toelagen voor de uitvoering van de beleiden inzake stadsheropleving en -vernieuwing Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen aan de gemeenten voor de uitvoering van de stadsvernieuwingsverrichtingen in de bevoorrechte initiatiefgebieden bedoeld in artikel 174, § 2, 2° en 3° van het "Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium) voor de aanwerving van een voltijds personeelslid, "projectleider" genoemd, dat uitsluitend belast is met het beheer van de stadsvernieuwingsverrichting. Deze toelagen worden forfaitair vastgesteld op 25.000 euro per jaar en per stadsvernieuwingsverrichting en nemen de plaats in van die bedoeld bij artikel 18, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties.

Toelagen aan gemeenten die stadsvernieuwingsoperaties van het type "initiatiefwijk" ondernemen om een deel van de loonkosten en andere kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de buurtregieën te dekken.

Toelagen bestemd voor het opmaken van een dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel 173, § 1, van het "Code wallon de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium) te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Deze toelagen : - bedragen 50 % van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; - zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat : 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken, ...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie;5. een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en aan zijn goedkeuring, op advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Afdeling Actieve Ordening - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing.

Programma 16.11 : Huisvesting : privé-sector : Toelagen voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Toelagen aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Toelagen en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Toelagen aan de "lokale entiteiten" ter dekking van de interesten van de leningen toegekend voor de tegemoetkoming van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

Programma 16.12 : Huisvesting : openbare sector : Toelagen voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Toelagen aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken Toelagen voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Toelagen aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

Programma 16.21 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Toelagen voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Toelagen aan de privé-sector en de publieke sector voor een maximumbedrag van 6.000 euro (excl. BTW) gelijk aan maximum 60 % van uit te voeren werken en aan 100 % van de leveringen en uitvoeringsmiddelen voor acties inzake het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Programma 16.31 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de toelagen die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het "Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IEPF)" te Parijs om specifieke acties inzake "Energie" tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de "Francophonie".

Toelagen voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Toelagen aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Toelagen om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Toelagen toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's).

Toelagen toegekend aan particulieren en zelfstandigen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen (Lucht- en Klimaatplan).

Gewestelijke bijdrage ten gunste van de "Sowafinal" voor de financiering van de aanleg van hernieuwbare energieproducerende infrastructuren in het kader van de sanering van verlaten bedrijfsruimten en voor de financiering van derde-investeerdermechanismen ten gunste van de ontwikkeling en de bevordering van hernieuwbare energie.

Programma 17.02 : Binnenlandse aangelegenheden Toelagen voor de werking van de Hoge Raad voor steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Toelagen ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Toelagen aan de gemeenten voor specifieke acties met het oog op sociale integratie en aan agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleenden diensten Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, intercommunalen en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie Toelagen aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een voorschot op de compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Toelagen in het kader van de steun aan de slachtoffers van de ramp in Zuid- en Zuidoost-Azië.

Toelagen voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Toelage aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Toelage voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en de e-Gemeente.

Toelage in het kader van het vormingsplan.

Toelagen aan gemeenten en aan de VZW's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Toelagen voor de uitvoering van de acties van de vereniging van gemeenten Qualicité.

Fianciering van de cel voor de verificatie van de boekhoudingen van de mandaten.

Toelagen voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van VZW's.

Toelagen ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de O.C.M.W.'s.

Toelage aan de VZW "Salon des Mandataires".

Toelagen aan de gemeenten in het kader van de sectorale overeenkomst 2005-2006.

Toelagen aan de gemeenten in het kader van de buitengewone tegemoetkoming aan de gemeenten.

Toelagen aan de OCMW's in het kader van de bijkomende tegemoetkoming aan de F.S.A.S. Toelagen aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Programma 17.11 : Overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid : Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs".

Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het "Tandem-plan".

Toelagen aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS. Toelagen aan de gemeenten in het kader van het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie in de Waalse steden en gemeenten.

Programma 17.12 : Gezondheid : Toelagen aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers" Toelagen voor studies, onderzoek en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde Toelagen voor onderzoek, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Toelagen aan de tele-onthaalcentra Toelagen aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen voor palliatieve zorg.

Investeringsteringstoelage op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen inzake sociale ziekten.

Toelagen voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector.

Toelagen aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Toelagen aan de diensten van de non-profitsector om hun energiefactuur te verminderen.

Toelagen toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik.

Toelagen toegekend in het kader van het Commissariaat Leefmilieu-Gezondheid.

Toelagen aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Toelagen voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Toelagen voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Toelage voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Programma 17.13 : Sociale actie : Ondersteuning van initiatieven op het gebied van sociale actie.

Toelagen voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingstoelagen aan openbare en privé sociale steunpunten.

Toelagen aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB).

Toelagen voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Toelagen voor onderzoeks-, informatie-, denk- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Toelagen aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Toelagen aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst Toelagen aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen.

Ondersteuning voor de vorming van sociale interveniënten en van ambtenaren Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Toelagen aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen Steun aan coördinaties van rechterlijk arrondissement Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers Toelagen aan openbare instellingen in het kader van de acties "Eté solidaire, je suis partenaire" Toelagen inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor uitrusting en inrichting in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en van de Hoofstukken XII. Toelagen voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor circusartiesten Steun aan privé en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun aan privé en publieke initiatieven inzake gelijke kansen.

Toelagen aan de VZW's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is.

Toelagen aan de VZW "l'Observatoire du Crédit et de l'endettement".

Toelagen aan de VZW "Osiris-Crédal-Plus".

Toelagen aan de sociale Contactpunten van Namen en Doornik.

Toelagen aan de diensten van de non-profitsector om hun energiefactuur te verminderen.

Toelagen ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Programma 17.14 : Gezin en derde leeftijd : Toelagen voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Toelagen aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Toelagen voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende toelage aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten Infrastructuurtoelagen inzake huivesting voor de 3e leeftijd.

Toelagen aan de "Espaces-Rencontres".

Investeringstoelagen op het gebied van het gezin en de 3e leeftijd.

Toelagen aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Toelagen aan de diensten van de non-profitsector om hun energiefactuur te verminderen.

Toelagen aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten Toelagen toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden.

Toelagen voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Gewestelijke bijdrage ten gunste van het "CRAC" in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Toelagen voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwerking.

Toelage voor de infrastructuren van privé of openbare instellingen m.b.t. kind en gezin.

Toelagen in het kader van de buitenschoolse opvang van jonge kinderen Programma 17.15 : Gehandicapten : Toelagen voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Toelagen voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie voor gehandicapten Toelagen voor acties m.b.t. de bevordering en sociale integratie van gehandicapten Toelagen voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Investeringstoelagen inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, ...

Toelagen aan de diensten van de non-profitsector om hun energiefactuur te verminderen.

Programma 18.02 : Economische expansie : Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Aandeel van het Waalse Gewest in de kosten van de door NORDION voortgebrachte afvalstoffen en in de ontmanteling van de infrastructuren van de NORDION-site.

Toelage aan de VZW "LIEGE CAREX".

Toelage aan de NV GELIGAR. Programma 18.03 : Herstructurering en ontwikkeling : Bijdrage in de kosten van de sociale plannen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Toelage aan de Sofinex.

Programma 18.05 : Economisch beleid, coördinatie, reglementering, keurmerken en informatie i.v.m. hulpverleningen : Toelagen voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest.

Toelage aan het Waals Agentschap voor Economische Stimulering (Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië).

Toelagen aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Toelagen aan de Ondernemingsnetwerken (Clusters).

Toelage aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor de financiering van onderzoeksovereenkosmten in de sector van de Waalse economie.

Toelagen aan het Agentschap voor Technologische Stimulatie.

Toelage aan de Universiteit van Luik voor proefproject.

Programma 18.06 : K.M.O.'s en Middenstand : Proeftoelagen aan de gemeenten met het oog op het uitstippelen van strategische plannen voor plaatselijke ontwikkeling.

Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Toelagen voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Werkingstoelagen toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Toelagen voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Toelagen ter ondersteuning van K.M.O.'s en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Werkingstoelage aan de SOWALFIN. Toelage aan de Sowalfin ter bevordering van het Microkrediet.

Toelagen aan de "Société wallonne d'acquisitions en de cessions d'entreprises (SOWACCESS)" (Waalse Maatschappij voor de aankopen en de afstanden van ondernemingen".

Toelage aan de VZW "Bio-Logistic".

Toelage aan de "Office Economique wallon du Bois".

Toelage aan de NV SOWAFORE. Toelage aan het Laboratorium CEM van de Ulg.

Toelagen aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Programma 18.11 : Bevordering van de tewerkstelling : Toelagen aan het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor de financiering van de cel voor gelijke kansen inzake tewerkstelling en vorming.

Toelagen aan het "IWEPS" voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Toelagen aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Toelagen voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten Toelagen voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Toelagen voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen aan de gemeenten met het oog op de bevordering van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Toelagen voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen voor de gewestelijke opdrachten voor tewerkstelling.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen in het kader van de begeleiding en de bewustmaking van de ondernemingen voor het management van diversiteit.

Toelagen voor de beheersstructuren van de stadscentra.

Toelagen aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Programma 18.12 : FOREm : Toelagen voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van het project "espace ressources emploi".

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen voor de financiering van de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen aan de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming.

Toelagen voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling) Programma 18.13 : Door de administratie beheerd plan voor de werkloosheidsbestrijding waarvan de kostenovername echter door FOREm verzekerd wordt.

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van Programma's voor Beroepsdoorstroming.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het "PRC" : Steun ter Bevordering van Tewerkstelling ("A.P.E.").

Toelagen voor de financiering van Buurtbanen en Innoverende banen.

Toelagen voor de financiering van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en arbeiders.

Programma 18.15 : Sociale Economie : Toelagen aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Toelage voor de bevordering van de Werkgelegenheid in de buurtdiensten.

Toelage voor de werking van de "SOWECSOM".

Toelagen voor de financiering van acties in de sector sociale economie.

Toelage ter bevordering van de sociale economie.

Toelagen voor begeleidingsprojecten van begunstigden van microkredieten.

Toelage voor adviesverlenende Agentschappen.

Toelagen voor de financiering van de begeleiding binnen erkende invoegdbedrijven IDESS. Programma 18.21 : Vorming van loon- en weddetrekkenden behalve FOREm : Toelagen voor acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Toelagen om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Toelagen aan de O.C.M.W.'s die vormingen via tewerkstelling organiseren (EFT, OISP).

Toelagen voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Toelagen voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van het levenslang leren en aanpassingsvermogen.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Toelagen voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën Toelagen voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten Financiering van kwalificerende opleidingsacties Toelage voor de opleidingscheques bij de oprichting.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van het Lucht- Klimaatplan.

Toelagen voor de bevordering van de informatie over de beroepen en de kwalificaties.

Toelage ter bevordering van de technische beroepen.

Programma 18.22 : FOREm - Opleiding : Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Toelagen voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Toelagen ter bevordering van de opleiding in het kader van de P.T.P.'s (programma's voor beroepsdoorstroming).

Toelage ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Toelagen voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Toelagen voor de financiering van opleidingscheques Toelage voor de aanpassingskredieten.

Toelagen ter bestrijding van de gebreken aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Toelagen ter bevordering van de interregionale mobiliteit.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik "Opleiding van de competitiviteitspolen".

Programma 18.23 : Landbouwopleiding : Toelagen voor de tenuitvoerlegging van landbouwbevordering en -opleiding.

Toelagen voor de kwaliteitsvorming in de landbouwsector.

Programma 18.24 : Afwisselende opleiding van zelfstandigen en K.M.O.'s : Toelagen voor de werking van het Instituut.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Toelagen aan het "IFALPME" voor investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming Financiering van het taalplan in het kader van de afwisselende opleiding.

Toelagen met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises -IFALPME-" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) Programma 18.25 : Gekruiste beleidsvoeringen in het kader van de opleiding : Toelagen aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de ontwikkeling van het programma voor afwisselende opleiding.

Toelagen met het oog op we werking van het "Institut de Formation pour les Indépendants et les petites et moyennes Entreprises".

Werkingstoelagen aan de "Office francophone de la Formation en Alternance".

Toelagen van elke aard betreffende de projecten Cyberscholen en Cyberklassen.

Programma 18.31 : Onderzoek : Toelagen toegekend in het kader van het samenwerkingsakkoord met de Gemeenschap Wallonië - Brussel (Toekomstcontract).

Toelagen aan het FRIA (PAP-TW).

Toelagen aan het Agentschap voor Technologische Stimulatie (PAP-TW).

Tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de kapitaaluitgaven van het "Agence de Stimulation Technologique" (PAP-TW).

Programma 18.33 : Bevordering, verspreiding en herwaardering van onderzoek : Toelage aan het "Agence wallonne des télécommunications" (Waals telecommunicatieagentschap) met het oog op de ontwikkeling van dienstverleningen aan bedrijven.

Toelage aan het "Parc d'aventures scientifiques" (Voorm. 'Forum Scientifique et Technique'').

Programma 18.34 : Fonds voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie : Toelagen betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Gewestelijk bedrijf : "Office wallon des Déchets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen).

Toelage aan verenigingen en gemeenten voor de bevordering van acties inzake preventie en recycling van huishoudelijk afval.

Toelage aan de "SPAQUE"-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Toelagen aan openbare instellingen voor de kostenovername en de verwezenlijking van proefprojecten op het gebied van afvalverwerking.

Terugvorderbare voorschotten op de kosten van studies vóór het verkrijgen van vergunningen met het oog op de oprichting van een centrum voor technische ingraving.

Dienst met afzonderlijk beheer : "Agence Wallonne de l'Air et du Climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) : Bijdragen aan internationale instellingen.

Opleidingstoelagen.

Art. 52.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 51.06, 51.07, 51.08 van programma 12, basisallocaties 43.07 en 63.02 van programma 13, basisallocaties 51.07, 63.02, 63.03 en 63.04 van programma 14 en basisallocatie 51.02 van programma 15 van organisatieafdeling 17.

Art. 53.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit worden de Minister van Sociale Actie en van Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 41.01 van programma 13, 41.02 van programma 14 en 41.04 van programma 12 van organisatieafdeling 17.

Art. 54.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit worden de Minister van Sociale Actie en van Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 33.02, 33.05 en 33.06 van programma 12, 01.02 en 33.01 van programma 11, 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 en 52.82 van programma 13, 33.02, 33.06 en 52.02 van programma 14, en 41.03 van programma 15 van organisatieafdeling 17.

Art. 55.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen van basisallocatie 01.01 van programma 17.11 naar de basisallocatie die bezoldigingen die bezoldigingen binnen dezelfde organisatieafdeling impliceren, programma's 11 tot 15 alsook de basisallocaties bedoeld bij het privé non-profitakkoord.

Art. 56.Artikel 1e, § 3, van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt aangevuld als volgt : "c) de indienstneming van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur voor de uitvoering van bestellingen".

Art. 57.Artikel 2 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt gewijzigd als volgt : "Artikel. 2. Opgericht wordt een Tol- en Averijfonds - Sector Wegen en Autosnelwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende gebouwen van het domein van het Waalse Gewest die beheerd worden door het Directoraat-generaal Snelwegen en Wegen en door het Directoraat-generaal Technische Diensten, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk;c) uit de stortingen van de Europese tegemoetkomingen verkregen in het kader van het CENTRICO-programma. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoelde Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het wegen- en autowegennetwerk;b) het onderhoud van voornoemd netwerk;c) de invoering van het verkeersvignet;d) de betaling van de in het kader van het Europees CENTRICO-programma uitgevoerde werken en studies. De uitgaven voortvloeiend uit de in het tweede lid, b), bedoelde ontvangsten worden aangerekend ten belope van 75 % op de bouw en het onderhoud van de wegen en snelwegen en ten belope van 25 % op de vervoersector.

Bovendien kan dit fonds de stortingen die de "SOFICO" heeft verricht om de onteigeningen die het Gewest zal uitvoeren met het oog op de verwezenlijkhing van zijn projecten, registreren en deze bedragen storten aan de onteigende eigenaars.".

Artikel 3 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt vervangen door de volgende bepaling : "Opgericht wordt een Tol- en Averijfonds - Sector Waterwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende goederen van het domein van het Waalse Gewest dat beheerd wordt door het Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het waterwegennetwerk en de aanhorigheden ervan;c) uit terugbetalingen uitgevoerd in het kader van projecten die het voorwerp uitmaken van een Europese medefinanciering (zoals Interreg -RET-T). Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoelde Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het waterwegennetwerk;b) het onderhoud van voornoemd netwerk;c) projecten medegefinancierd met Europese fondsen waarvan de voorfinanciering ten laste is van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen. Dit fonds wordt ertoe gemachtigd om de stortingen te registreren, die verricht zijn door de "SOFICO" in ruil voor de diensten verleend door de Waalse Overheidsdienst in het kader van het dienstencontract betreffende het beheer van het "Canal du Centre".".

Art. 58.§ 1. Overeenkomstig artikel 7 van het programmadecreet van 18 december 2003 tot invoeging van een artikel 10bis in het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten, wordt de toekenning van nieuwe erkenningen aan genoemde centra geschorst.

Deze schorsing moet worden gehandhaafd tot de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2009 betreffende de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies.

Deze schorsing geldt evenwel niet voor de vernieuwing van de erkenning van centra die vóór 1 januari 1998 waren erkend. § 2. In afwijking van § 1, kan de Regering een erkenning verlenen aan een publiekrechtelijke rechtspersoon of een vereniging zonder winstoogmerk die voortvloeit uit de hergroepering van verschillende coördinatiecentra waarvan minstens een centrum vóór 1 januari 1998 werd erkend.

De aanvraag moet gezamenlijk door de rechtspersoon uit de hergroepering en de betrokken centra worden ingediend.

De erkenning kan ten vroegste op de datum van oprichting van bedoelde rechtspersoon toegekend worden.

De erkende rechtpersoon neemt de rechten en verplichtingen van de erkende centra waaruit ze samengesteld is integraal over t.o.v. van het Waalse Gewest.

Daarenboven ontvangt ze de toelage die toegekend zou zijn aan de erkende coordinatiecentra waaruit ze samengesteld is.

Art. 59.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke steun voorzien in basisallocaties 41.01 en 41.02 van programma 12, 41.01, 41.03 en 41.04 van programma 14 en 41.01 en 41.02 van programma 15 van organisatieafdeling 17 toe te kennen aan het "CRAC" (Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten).

Art. 60.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om de dotatie aan het Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen, bedoeld in basisallocatie 41.03 van programma 15 van organisatieafdeling 17, in twee schijven uit te betalen.

Art. 61.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die het "Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées" kan toekennen aan de leden van het Financieel Comité van het "Agence", vast te stellen.

Art. 62.In artikel 7 van het decreet van 28 juni 2001 tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, worden de woorden "1 januari 2001" vervangen door de woorden "1 januari 2003".

Art. 63.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de basisallocaties van programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16, ongeacht het bedrag, worden overgedragen van het ene naar het andere programma door de Minister van Huisvesting en de Minister van Begroting.

Art. 64.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die de Waalse Raad voor Leefmilieu voor Duurzame Ontwikkeling, de Watercommissie, de Erkenningscommissie inzake Afvalstoffen en de Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven kunnen toekennen aan hun leden, vast te stellen.

Art. 65.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de in artikel 281 van het CWATUPE bedoelde Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de Adviescommissie voor Beroepen en de Commissie voor de Erkenning van Ontwerpers kunnen verlenen aan hun leden.

Art. 66.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en van artikel 3, 2de lid, van het decreet van 17 december 1992 tot oprichting van begrotingsfondsen inzake openbare werken, zoals gewijzigd bij artikel 13 van het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la Navigation" (Dienst voor de Scheepvaart) wordt de opbrengst van de neveninstallaties (met inbegrip van telecommunicatie-installaties) en van de hydro-elektrische centrales opgenomen ten gunste van de "Société de Financement complémentaire des Infrastructures" (Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren).

Art. 67.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 68.Het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 17 november 2005 wordt gewijzigd als volgt : "Het bedrag van "vierhonderdvijftienduizend euro" bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, en 8, eerste lid van dit decreet wordt vervangen door "een miljoen tweehonderd duizend euro".".

Een artikel 4bis wordt ingevoegd, luidend als volgt : "Aanvankelijk zal het bedrag van de toelage toegekend op basis van de vaste belofte bedoeld in artikel 7, echter worden uitbetaald ten laste van 60 %. Het saldo, namelijk 15 %, zal worden uitbetaald op basis van de door de aanvrager over te leggen eindafrekening en indien de investeringen niet hoger zijn dan 1.200.000 euro, exclusief B.T.W. en kosten van de akte.".

Als het bedrag van de werken excl. btw bij de gunning tussen 1.200.001 euro en 1.500.000 euro ligt, wordt de toelage evenwel beperkt tot 60 % van het bedrag van de vaste subsidiebelofte.

Als het bedrag van de werken excl. btw 1.500.000 euro bij de gunning overschrijdt, wordt de toelage niet toegekend.

Art. 69.De buurtpreventieplannen 2004-2008, goedgekeurd door de Regering overeenkomstig artikel 20 van het decreet van 15 mei 2003 betreffende de buurtpreventie in de Waalse steden en gemeenten, worden verlengd in 2009 tot de inwerkingtreding van de nieuwe plannen voor maatschappelijke cohesie.

Art. 70.De Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de bezoldigingen en allocaties van de personeelsleden uit te voeren, tussen de verschillende programma's 01 (functionele) van de organisatieafdelingen en programma 02 (human resources, administratief en geldelijk beheer) van organisatieafdeling 11 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest.

Art. 71.De functionele Ministers, ieder wat hem betreft, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de werkingskredieten uit te voeren, tussen programma 01 (functioneel) en de andere programma's van elke organisatieafdeling.

Art. 72.Vastleggingen gedaan in uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 betreffende steun aan de biologische landbouw kunnen overeenkomen met de jaarlijkse steunaanvragen bedoeld in artikel 2 ervan.

Art. 73.De vastleggingen gedaan in uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 oktober 2004 betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw kunnen overeenkomen met de jaarlijkse schijven bedoeld in artikel 9, overeenkomstig de door de Administratie vastgestelde berekening van de toelage.

Art. 74.De bedragen van de bijdragen aan het "Fonds budgétaire de la Qualité des Produits animaux et végétaux" (Begrotingsfonds voor de Kwaliteit van de Dierlijke en Plantaardige Producten) bedoeld bij artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten, worden bevestigd.

Art. 75.De gewestelijke tegemoetkomingen bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van installaties voor het afvalstoffenbeheer maken het voorwerp uit van jaarlijkse vastleggingen en ordonnanceringen die overeenkomen met de annuïteiten van de toegestane leningen in het kader van een globaal investeringsprogramma van maximum 414.100.000 euro, gesubsidieerd ten belope van 194.000.000 euro.

Art. 76.In artikel 58sexties, § 1 van de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973, na de woorden " Elke natuurlijke of rechtspersoon die", worden de woorden " als hoofdberoep " opgeheven.

Art. 77.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de lasten verbonden met de voorfinanciering ten belope van 75 % over te nemen van de operators die door het E.S.F. worden betaald en die op het grondgebied van het Gewest aanwezig zijn.

Art. 78.De Minister van Erfgoed wordt ertoe gemachtigd het bedrag bedoeld in basisallocatie 41.07 van programma 21 van organisatieafdeling 16 te vereffenen, als dotatie aan de C.E.S.R.W. ter dekking van de werkingskosten van de C.R.M.S.F.

Art. 79.Het derde lid van artikel 11 van het decreet van 2 april 1998 tot oprichting van het "Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers" (Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen), gewijzigd bij het programmadecreet van 18 december 2003 en bij het decreet van 1 april 2004, wordt opgeheven.

Art. 80.Het derde lid van artikel 21 van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector wordt vervangen door het volgende lid : "De waarde van een punt wordt jaarlijks in januari aan de index aangepast door de waarde van de punt van het vorige jaar te vermenigvuldigen met het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) van de maanden september en oktober van het vorige jaar, gedeeld door het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) van de maanden september en oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar voordien.".

Artikel 21, vierde lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen door het volgende lid : "Die indexering kan echter niet hoger zijn dan de stijgingscoëfficient van het begrotingskrediet van het lopend jaar in verband met de in artikel 1 bedoelde tegemoetkoming. ".".

Artikel 48, vierde lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen door het volgende lid : "De Regering kent de in artikel 3 bedoelde werkgevers een jaarlijkse indexering toe van 1,5 % van het bedrag van de in artikel 14 bedoelde tegemoetkoming tot 31 december 2009, te rekenen vanaf de overdracht in het kader van dit decreet. Die duur wordt beperkt in evenredigheid met het aantal maanden liggend tussen de overgangsdatum en 31 december 2009.".

Art. 81.De buurtdiensten met een maatschappelijk doel (IDESS) bedoeld in artikel 1, eerste lid, b, van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel), afgekort : "I.D.E.S.S. " kunnen een bijkomende toelage krijgen die gelijk is aan de verminderingen van patronale sociale zekerheidsbijdragen waarop ze geen recht hebben in het kader van de wet van 30 december 1988 (vermindering van de bijdragen "ACS").

Het bedrag van die toelage wordt bepaald door de Regering.

In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "aangeworven door de "I.D.E.S.S." of ter beschikking ervan worden gesteld krachtens artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn " ingevoegd tussen de woorden" aantal werknemers" en de woorden "om de bezoldiging van het begeleidingspersoneel gedeeltelijk te dekken".

Art. 82.De betrokken leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd de overdrachten uit te voeren vanaf basisallocatie 01.01 van organisatieafdeling 09.09 naar alle basisallocaties bestemd voor de financiering van uitgaven in verband met het voorzitterschap van de Europese Unie 2010.

Art. 83.De Minister van Onderzoek, de Minister van Economie belast met nieuwe Technologieën en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten betreffende de toelagen, terugvorderbare voorschotten en deelnemingen inzake nieuwe Technologieën over te dragen tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 35 van organisatieafdeling 18.

Art. 84.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit worden de Minister van Economie en K.M.O. en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocaties 12.02 van programma's 18.02, 18.05 en 18.06. HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 85.Met het oog op het financieel beheer van sommige activiteiten wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd een voor het Rekenhof verantwoordelijke gewoon rekenplichtige aan te stellen bij de "SEPAC" (Vaste hulpdienst voor administratieve en geldelijke aangelegenheden), die moet worden aangewezen door de Minister van Begroting. Die rekenplichtige wordt ertoe gemachtigd om het persoonlijke aandeel van de personeelsleden betreffende de hem toevertrouwde aankoop van maaltijdscheques te storten aan de NV SODEXHO BASS BELGIUM.

Art. 86.In afwijking van artikel 3 van het besluit van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid, wordt de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen ertoe gemachtigd om de bedragen noodzakelijk voor de uitbetaling van de toelagen die vastgelegd zijn ten laste van de vorige boekjaren, vooraf te nemen van de begroting die in 2010 bestemd is voor de uitvoering van dit besluit.

Art. 87.De "Société wallonne de crédit social" wordt aangewezen als afgevaardigde van het Waalse Gewest voor de uitvoering en het financieel beheer van de "lening jongeren", dat bij het besluit van de Regering van 20 juli 2000 wordt georganiseerd. Haar tegemoetkomingen ten gunste van de kredietinstellingen worden gesubsidieerd door de Minister van Huisvesting.

Art. 88.Artikel 41, § 3, derde lid, van het decreet van 7 maart 2001 houdende hervorming van de "Société wallonne des Distributions d'Eau" wordt aangevuld als volgt : "In afwachting van de sluiting van de vereffening van het "ERPE" mag het Gewest de bedragen storten aan de "SWDE" die noodzakelijk zijn voor de uitbetaling van de facturen betreffende het uitstaand bedrag van de in artikel 39 bedoelde opdrachten na aftrek van de bestaande waarden gelijkgesteld met het reservefonds voor de financiering van genoemde uitgaven. De stortingen worden uitgevoerd na inzage van de door de "SWDE" ontvangen facturen.

Wat betreft de bouwheerschap van de opdrachten betreffende de "Transhennuyère" mag het Gewest de opdrachten eveneens storten aan de SWDE die noodzakelijk zijn voor de uitbetaling van de facturen verbonden met de saldo's van de visa van de vastleggingen toegerekend op artikel 01.03.13, organisatieafdeling 15 van de begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest en ontvangen door de "SWDE". Het saldo van de vastleggingen aangegaan op de bijzondere afdeling van genoemde begroting alsook elke ordonnancering op de bijkomende vastleggingen ten laste van het Fonds voor Waterbescherming mogen worden gestort aan de "SWDE" aan de hand van de desbetreffende facturen.".

Art. 89.In afwijking van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, kan de Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer, de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar.

Art. 90.In het kader van het herstructureringsplan van de openbare huisvestingsmaatschappijen, mag de Regering overgaan tot de herschikking van de schulden van de maatschappijen.

Art. 91.In het kader van de herstructurering van de sociale kredietloketten, kan de Waalse Regering de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet belasten met een tegemoetkoming voor het dekken van de fiscale gevolgen van de overdrachten van de portefeuille van de hypothecaire vorderingen.

Art. 92.De aanvragen om subsidie ten gunste van de Verblijfseenheden binnen de Vakantiedorpen, voor de werken voor de overeenstemming met de normen inzake brandveiligheid, en ingediend tussen november 2007 en 23 oktober 2008, ten laste van het begrotingsartikel 51.05.00 van de begroting van het Commissariaat-generaal voor Toerisme, worden toegestaan en behandeld overeenkomstig de procedure bedoeld bij het decreet van 18 december 2003, gewijzigd bij het decreet van 23 oktober 2008, betreffende logiesverstrekkende inrichtingen. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 93.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 135.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2010 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 94.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2010 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij DEXIA Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472 euro niet overschrijden.

Art. 95.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen of roulerende fondsen in land- en tuinbouw in het kader van het Fonds voor landbouwinvestering, voor een totaalbedrag van 99.103.000 euro in 2010.

Art. 96.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 350.000.000 euro om de uitgaven te dekken die enerzijds gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), en dit volgens de behoeften van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen en volgens de door de Europese Commissie maandelijks betaalde voorschotten (na inachtneming van de met die financiële middelen gedane uitgaven) en anderzijds de uitgaven toegekend in het kader van de verrichtingen m.b.t. de beurzen "melkquota's" en "quota's voor moederkoeien".

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van program ma 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 97.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 379.215 euro om de Europese bijdrage te dekken betreffende de bewaking van bossen en milieu-interacties van 2003 tot 2006, ter uitvoering van Verordening (EG) nr.2152/2003 van het Parlement en van de Raad. De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 11 van organisatieafdeling 15.

Art. 98.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de leningen van de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de investeringen voor vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties met interest, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling, en dit ten belope van 92.200.000 euro.

Art. 99.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen "Les Marronniers" aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 2.000.000 euro.

Art. 100.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting en in het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 73.281.247 euro.

Art. 101.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 13.048.008 euro.

Art. 102.Mits de hypotheek op de wijk "Gailly" wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren bij de aankoop van het onroerend goed door de associatie van het O.C.M.W. van Charleroi en het "I.O.S." zolang de gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 103.In het kader van het pilootproject dat tijdens het jaar 2003 is aangesneden inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Gezondheid, Sociale Zaken en Binnenlandse Aangelegenheden ertoe gemachtigd, de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 600.000 euro.

Art. 104.In het kader van de door de Waalse Regering goedgekeurde algemene raming wordt de gewestelijke waarborg verleend voor de verrichtingen van financieel beheer van de VZW "Les Lacs de l'Eau d'Heure", waarvan de duur korter is dan twaalf maanden.

Art. 105.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 280.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 106.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 75.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 107.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne des aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens) voor de uitvoering in 2010 van de investeringsprogramma's goedgekeurd door de Regering ten belope van maximum 79 miljoen euro.

De Waalse Regering wordt bovendien ertoe gemachtigd de gewestelijke waarborg toe te kennen voor rente-swaptransacaties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen in de wisselkoers voor de leningen 2010, ten belope van 79 miljoen euro.

Art. 108.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van de SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor een maximum bedrag van 8.000.000 miljoen euro.

De Waalse Regering wordt er tevens toe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor rente-swaptransacaties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen van de SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen.

Deze dekkingen hebben betrekking met : 1. de door de SOWAER toekomstige aan te gane leningen zoals bedoeld in het door de Waalse Regering goedgekeurd financieringsplan;2. de door de SOWAER gedragen rentelasten krachtens de overeenkomsten gesloten met SLF en IGRETEC in het kader van de aankopen van gebouwen in de zones van het plan met betrekking tot de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens van Luik en Charleroi (renterisico op korte termijn). Het maximum bedrag van deze dekkingen wordt vastgelegd op 252.892.442 euro (dekking van de geraamde schulden op 31/12/2009 voor SLF en IGRETEC voor respectievelijk 218,98 miljoen en 33,92 miljoen euro) HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 109.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling.

Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan : a) 30 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 1.239.467 euro; b) 25 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van 1.239.467 tot 4.957.870 euro; c) 20 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van meer dan 4.957.870 euro.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 110.Binnen de perken van de op basisallocatie 63.05, programma 12, organisatie-afdeling 13, uitgetrokken kredieten wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd een tegemoetkoming te verlenen aan de door een ramp getroffen gemeenten om deze in staat te stellen terugvorderbare voorschotten aan de slachtoffers te verstrekken, in afwachting van de tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Art. 111.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de "Société publique de Gestion de l'Eau", ten laste van basisallocatie 01.03, programma 13 van organisatie-afdeling 15, met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 112.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de door de SPGE (openbare maatschappij voor waterbeheer) te innen schuldvorderingen, in de vorm van aandelen B1, op het kapitaal van deze maatschappij in te brengen, die zouden ontstaan uit de invorderbaarheid van iedere toelage die in het kader van waterzuivering vroeger gestort is.

Art. 113.De Waalse Regering mag de Thesaurie ertoe machtigen de Centrale dienst van vaste uitgaven van het bestuur van de Thesaurie van het Ministerie van Financiën te prefinancieren om dit laatste in staat te stellen de wedden van de provinciegouverneurs, leden van de secretariaten van de gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers uit te betalen. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 114.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996, kunnen de basisallocaties van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12 overgedragen worden door de Minister van Begroting en Financiën.

Art. 115.De Minister van Begroting en Financiën kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie.

Art. 116.De Minister van Begroting en Financiën wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12 d.m.v. niet door het Rekenhof vooraf geviseerde ordonnanties te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten.

Art. 117.De Minister van Begroting en Financiën wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de uitvoering van waarborgen ten laste van basisallocatie 31.01 van programma 07 van organisatieafdeling 12 d.m.v. niet door het Rekenhof vooraf geviseerde ordonnanties te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten. HOOFDSTUK VI. - Bijzondere afdeling

Art. 118.In afwijking van artikel 16 van de wet van 28 juni 1989 tot wijziging van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn de bepalingen van de artikelen 1 en 5 van dezelfde wet niet van toepassing tijdens 2007 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 119.De wijze waarop beschikt wordt over het tegoed vermeld voor de fondsen opgenomen onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel wordt aangegeven naast het artikelnummer of littera van elk betrokken fonds.

De fondsen waarvan de uitgaven aan het voorafgaand visum van het Rekenhof zijn onderworpen worden met het teken A aangegeven.

Art. 120.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen ten laste van artikel 60.02.A.06 (LIFE), uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A01 (EFRO), 60.02.A.02 (EOGFL), 60.02.A.03 (ESF) en 60.02A.05 (FIOV) van afdeling 10, Titel IV. HOOFDSTUK VII. - Gewestelijke bedrijven

Art. 121.De bij dit decreet gevoegde begroting van de "Office wallon des Déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2010 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 40.698.000 euro voor de ontvangsten en 40.698.000 euro voor de uitgaven.

Art. 122.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de "Office wallon des Déchets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen) herverdelen. HOOFDSTUK VIII. - Dienst met afzonderlijk beheer

Art. 123.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 5.850.000 euro voor de ontvangsten en 5.850.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK IX. - Instellingen van openbaar nut

Art. 124.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Wallonie-Bruxelles International" voor 2010 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 69.076.902 euro voor de ontvangsten en 69.076.902 euro voor de uitgaven.

Art. 125.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een kwaliteitslandbouw") voor 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.504.000 euro voor de ontvangsten en 7.504.000 euro voor de uitgaven.

Art. 126.De Minister bevoegd voor Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" herverdelen.

Art. 127.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.544.000 euro voor de ontvangsten en 4.921.000 euro voor de uitgaven.

Art. 128.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 27.765.000 euro voor de ontvangsten en 27.765.000 euro voor de uitgaven.

Art. 129.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut scientifique de Service public" herverdelen.

Art. 130.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) voor 2010 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 0 euro voor de ontvangsten en 70.835.574 euro voor de uitgaven.

Art. 131.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds) voor 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.050.000 euro voor de ontvangsten en 1.121.000 euro voor de uitgaven.

Art. 132.De Minister tot wiens bevoegdheden het "Fonds Piscicole" behoort, kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de begroting van het "Fonds Piscicole" herverdelen.

Art. 133.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut du patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 15.515.000 euro voor de ontvangsten en 16.504.000 euro voor de uitgaven.

Art. 134.De Minister van Erfgoed kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut du Patrimoine wallon"(Instituut voor het Waalse Patrimonium)" herverdelen.

Art. 135.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" voor 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 19.638.000 euro voor de ontvangsten en 32.193.000 euro voor de uitgaven.

Art. 136.De Minister bevoegd voor Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) herverdelen.

Art. 137.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut wallon d'évaluation" (Waals instituut voor evaluatie) voor 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 5.515.000 euro voor de ontvangsten en 7.920.000 euro voor de uitgaven.

Art. 138.De Minister bevoegd voor evaluatie, prospectief en statistiek kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) herverdelen.

Art. 139.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2010 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 53.498.000 euro voor de ontvangsten en 53.498.000 euro voor de uitgaven.

Art. 140.De Minister bevoegd voor Toerisme kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) herverdelen.

Art. 141.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Agence wallone de l'Air et du Climat" "Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) herverdelen. HOOFDSTUK X. - Diverse bepalingen

Art. 142.Artikel1, eerste lid, 4°, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economisch bedrijvigheid wordt aangevuld met de volgende woorden : de "Société wallonne des aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens), afgekort SOWAER.

Art. 143.In de artikelen 16 en 18, §§ 1 van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economisch bedrijvigheid, worden de woorden "alsook aan de SOWAER" ingevoegd na de woorden "en de intercommunales".

Art. 144.De "Société wallonne des aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens), afgekort SOWAER, kan overgaan tot een onteigening ten algemene nutte in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van andere rechtspersonen.

Art. 145.In het specifieke kader van de impulsfondsen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om het subsidiëringspercentage te brengen op 90 % voor het geheel van de projecten die betaald worden zowel door het sociaal impulsfonds ten gunste van reconversiezonen of van bijzonder benadeelde zones als door het impulsfonds voor de landelijke economische ontwikkeling.

Art. 146.De besluiten van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot organisatie van de inning van de verplichte bijdragen per producten of groepen producten, genomen ter uitvoering van artikel 24 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, zijn gevalideerd vanaf de bekendmaking van dit decreet en blijven toepasselijk op het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit).

Art. 147.In artikel 24 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, worden de woorden "31 december 2007" vervangen door de woorden "31 december 2009".

Art. 148.Er wordt ingestemd met het samenwerkingsakkoord van 16 december 2003 tussen de federale Regering, de Vlaamse regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting.

Art. 149.Overeenkomstig artikel 46 van de wet van 22 juli 1970 houdende de wettelijke herverkaveling van landbouwgoederen zijn de saldo's van de rekeningen van de ontbonden ruilverkavelingscomité's naar gelang van hun oorsprong ten laste van artikel 85.01 of 85.02 van programma 15.12 - Beheer van het landelijk gebied, van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 150.Het "Fonds wallon d'avances pour la reparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" (Waals fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en -oppomping), bedoeld in artikel D.325 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, vervalt.

Het Waalse Gewest neemt haar rechten, verplichtingen en opdrachten over.

De artikelen D.325 tot D.330 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, houdende het Waterwetboek, worden vervangen door de volgende bepalingen : "Artikel D.325. § 1. Het Fonds voor Milieubescherming, afdeling "waterbescherming", bedoeld in artikel D.324 heeft onder meer als opdracht het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en oppompingen, hierna "het Fonds" genoemd. § 2. De Waalse Regering kan, ten laste van het Fonds, binnen de voorwaarden en de perken van de artikelen D.210 tot D.215, D.325 tot D.330, D.346 en D.416, voorschotten toekennen in de gevallen van schade bedoeld in artikel D.210, alsook voorschotten voor de financiering van de studies en expertises nodig voor de vaststelling en de evaluatie van de schade. § 3. De uitgaven verbonden aan de uitvoering van de maatregelen en de algemene studies met het oog op het voorkomen en het beperken van de schade bedoeld in artikel D.210, kunnen aangerekend worden op het Fonds.

Deze studies die, onder andere, betrekking hebben op belangrijke toekomstige en bestaande grondwaterwinning, moeten kunnen dienen als basis voor elke expertise die zal opgesteld worden in geval van een verzoek tot vergoeding.

Artikel D.326. § 1. In het geval dat een dagvaarding in rechte ingeleid wordt overeenkomstig artikel 212, kan een voorschot worden toegekend naar billijkheid indien een beknopt onderzoek het bestaan van een relatie tussen de schade, de daling van de grondwaterlaag en de waterwinning of pomping heeft aangetoond. § 2. Het Waalse Gewest wordt in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelde persoon gesubrogeerd ten belope van het volledige voorschot en gaat over, ten laste van het Fonds, tot invordering van haar voorschotten. § 3. De begunstigde van de voorschot wiens rechtsvordering bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing verworpen werd, moet de voorschot terugbetalen.

Artikel D.327. De Regering mag de grenzen, de modaliteiten en de voorwaarden voor de uitoefening van de in artikel 325 bedoelde opdrachten nader bepalen.

Artikel.D.328. De bijdragen van natuurlijke of rechtspersonen van privaat of publiek recht, waarvan de activiteiten de aard hebben om de schade bedoeld door dit hoofdstuk te veroorzaken of te verzwaren, en, ten aanvullende titel, door leningen op korte termijn, worden toegewezen aan het Fonds.

De Regering besluit : a) het deel van iedere categorie van inkomsten;b) de onderwerpingscriteria, de modaliteiten van bijdrage van de ondernemingen ten gunste van het Fonds en de modaliteiten van invordering van de bijdragen bedoeld in het eerste lid. Artikel D.329. Worden ook toegewezen aan het Fonds : 1° de bedragen geïnd krachtens de indeplaatsstelling bedoeld in artikel D.326 § 2°; 2° de krachtens artikel D.326 § 3 terugbetaalde bedragen.

Artikel D.330. Het Gewest verzekert de verplichtingen van het Nationaal Fonds voor voorschotten opgericht bij artikel 7 van de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater ".

In artikel 1 A. van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut wordt de vermelding "van het Waals Fonds voor voorschotten voor de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater" opgeheven.

Artikel 47 van de hypothecaire wet wordt aangevuld als volgt : "Ten voordele doch op kosten van het Waalse Gewest wordt een wettelijke hypotheek op de zakelijke rechten toegekend aan de eigenaars aan wie het Waalse Gewest voorschotten voor die rechten heeft gestort overeenkomstig artikel D.325 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek".

Artikel 11 van het decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompingen, tot aanvulling van artikel 47 van de hypothecaire wet, wordt opgeheven.

De ten voordele van het Waals Fonds voor voorschotten toegekende wettelijke hypotheken worden van rechtswege overgedragen naar het Waalse Gewest.

De Regering kan de krachtens dit artikel genomen hypotheken opheffen voor zover een gelijkwaardige zekerheid ten gunste van het Waalse Gewest wordt gesteld.

De krachtens het opgeheven artikel D.329 van Boek II van het Milieuwetboek houdende het Waterwetboek aangewezen ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst om de werking van het Waals fonds van voorschotten te verzekeren, zijn belast met de uitbetaling van dit Fonds.

De tegoeden van het Waals Fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompingen worden overgedragen aan het Gewest en aangewend in het Fonds voor Milieubescherming, afdeling "waterbescherming", bedoeld in artikel D.324 van het Waterwetboek.

Art. 151.Er wordt een Beheersfonds Energiebeheer onroerende goederen opgericht, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien uit onroerende investeringen uitgevoerd in gebouwen beheerd door de Waalse overheidsdienst, en uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan deze goederen.

Op het krediet betreffende het in artikel 1 bedoeld Fonds, worden de uitgaven aangerekend in verband met de studies, onroerende investeringen die energieontvangsten of -besparingen veroorzaken en hun onderhoud, instandhouding en herstel van de schade.

Art. 152.De dotaties en toelagen in verband met het boekjaar 2010, waarover alle rechtspersonen onder beheerscontract met het Waalse Gewest beschikken, worden vastgelegd overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel, niettegenstaande elke andersluitende bepaling in voornoemde beheerscontracten.

De clausules van de beheerscontracten tot vastlegging van de bedragen en tot bepaling van de aanpassingsregels van de dotaties en toelagen toegekend aan de in voornoemd lid bedoelde rechtspersonen, worden opgeschort.

Art. 153.De toelagen met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst waarover de beheersmaatschappijen van de luchthavens van Luik en Charleroi beschikken krachtens de concessieovereenkomsten gesloten respectievelijk op 4 januari 1991 en 9 juli 1991, alsook krachtens hun opeenvolgende aanhangsels, worden vastgelegd overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel, niettegenstaande elke andersluitende bepaling in voornoemde overeenkomsten.

De clausules van de concessiecontracten tot vastlegging van de bedragen en tot bepaling van de aanpassingsregels van de toelagen toegekend aan de in voornoemd lid bedoelde rechtspersonen, worden opgeschort. HOOFDSTUK XI. - Slotbepalingen

Art. 154.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2010.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 10 december 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O .'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN Nota (1) Zitting 2009-2010 : Stukken van het Waals Parlement, 4-I bcd (2009-2010) Nrs.1 tot 5.

Volledig verslag, openbare zitting van 10 december 2009.

Bespreking. - Stemming Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Raadpleging van bl. 14108 tot 14234 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 14235 tot 14378 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 14379 tot 14506 Beeld van de publicatie deel 3

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^