Document van 13 december 2007
gepubliceerd op 04 februari 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering betreffende de verplichting tot periodieke kennisgeving van de milieugegevens en tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen, het besluit van de Waals

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008027015
pub.
04/02/2008
prom.
13/12/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de verplichting tot periodieke kennisgeving van de milieugegevens en tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen, het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën, het besluit van de Waalse Regering van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies sluiten betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen 76bis, 76ter en 76quater ;

Gelet op het decreet van 10 november 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004203609 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een « Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto (1) sluiten tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto;

Gelet op boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 februari 1993 tot vaststelling van de algemene voorwaarden voor het lozen in het gewone oppervlaktewater en in de openbare riolen van afvalwater dat gevaarlijke stoffen van lijst I bevat;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies sluiten en betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies;

Gelet op het advies van de « Commission consultative de l'eau » (Wateradviescommissie), gegeven op 28 juni 2006;

Gelet op het advies van de Afvalcommissie, gegeven op 6 juli 2006;

Gelet op het advies van de « Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable » (Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling), gegeven op 6 juli 2006;

Gelet op het advies 41.097/2 van de Raad van State, gegeven op 11 september 2006, overeenkomstig artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de beslissing van de Commissie van 17 juli 2000 betreffende de instelling van een Europees register van de emissies van verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC);

Gelet op Verordening (EG) nr. 166/2006 van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De installaties en activiteiten die aan de verplichting tot periodieke kennisgeving van de milieugegevens onderworpen zijn en de installaties en activiteiten die het voorwerp zijn van een preventieplan inzake afvalstoffen overeenkomstig hoofdstuk VIII van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen zijn opgenomen in bijlage I.

Art. 2.Het formulier met de milieugegevens is opgenomen in bijlage II.

Art. 3.Artikel 62 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen wordt vervangen als volgt : « Indien de aangifte van bezit door de afvalproducent ingevuld wordt, moet ze jaarlijks vóór 31 maart ingediend worden. Ze bevat de gegevens betreffende het afgelopen jaar en een raming voor het volgende jaar. ».

Art. 4.Artikel 17 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën wordt vervangen als volgt : « Indien de aangifte van bezit door de afvalproducent ingevuld wordt, moet ze jaarlijks vóór 31 maart ingediend worden. Ze bevat de gegevens betreffende het afgelopen jaar en een raming voor het volgende jaar. ».

Art. 5.Afdeling 10 van Hoofdstuk II van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning wordt aangevuld met een nieuwe onderafdeling 11, luidend als volgt : « Onderafdeling 11. - Verplichting tot periodieke kennisgeving van de milieugegevens

Art. 120bis.De milieuadministratie bedoeld in de artikelen 76bis, ter en quater van het decreet is het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, vertegenwoordigd door zijn directeur-generaal. ».

Art. 6.Het tweede lid van artikel 14 van het besluit van de Waalse Regering van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies sluiten en betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies wordt vervangen door volgend lid : « De exploitant dient de aangifte in aan de hand van het formulier bedoeld in bijlage II bij het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007 betreffende de verplichting tot periodieke kennisgeving van de milieugegevens, waarvan hij het ad hoc gedeelte invult. ».

Art. 7.Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit is van toepassing op de inrichtingen vergund vóór de inwerkingtreding van dit besluit en op de inrichtingen waarvoor een vergunningsaanvraag is ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 9.De artikelen 76bis, ter en quater van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning treden in werking op de tiende dag na de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007 betreffende de verplichting tot periodieke kennisgeving van de milieugegevens en tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen, het besluit van de Waalse Gewestexcutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën, het besluit van de Waalse Regering van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies sluiten betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning.

Namen, 13 december 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Raadpleging van bl. 5742 tot 5822 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 5823 tot 5904 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 5905 tot 5986 Beeld van de publicatie deel 3

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^