Document van 15 juli 2008
gepubliceerd op 10 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008027099
pub.
10/10/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De niet-gesplitste kredieten en de gesplitste kredieten tot dekking van de uitgaven van het Waalse Gewest tijdens het begrotingsjaar 2008 worden aangepast en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

De opgesomde programma's en de tabel bevatten de raming van de uitgaven die in 2008 ten laste van de variabele kredieten dienen aangerekend te worden.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Artikel 10 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2008, in afwachting van de uitvoering van het nieuwe Decreet tot wijziging van Boek III, Titel III, Hoofdstuk II van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering van 22 april 2004 tot vaststelling van de regels voor de algemene financiering van de Waalse gemeenten en tot opheffing van artikel 105 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn de huidige bepalingen nog steeds van kracht waaronder, voor het begrotingsjaar 2008, artikel L1332-5 van Hoofdstuk II, Titel III, Boek II van het Wetboek van de plaatselijke democratie van 22 april 2004 dat als volgt wordt gewijzigd : « Na aftrek van het aandeel bedoeld in artikel L1332-3 wordt het saldo van de algemene dotatie van de gemeenten in twee delen verdeeld : 1. 32,5 % van de 95 % van de algemene dotatie die in 2008 toegewezen zou zijn aan de gemeenten als geen bevoegdheidsoverdracht naar de Duitstalige Gemeenschap had plaatsgevonden, zijn voorbehouden aan de gemeenten uit de 1ste categorie;2. het saldo van de dotatie na aftrek van het gedeelte toegewezen aan gemeenten uit de 1ste categorie wordt toegewezen aan gemeenten uit de 2de en 3de categorie.» Artikel L1332-6 wordt gewijzigd als volgt : « Het aandeel toegewezen aan de gemeenten uit de eerste categorie wordt over die gemeenten omgeslagen naar evenredigheid van het bedrag dat zij van het Gemeentefonds voor het jaar 1988 hebben ontvangen.

Is het aandeel van de dotatie die aan de gemeenten toevalt, evenwel groter dan het jaar voordien, dan wordt die verhoging omgeslagen bij gelijke aandelen over de betrokken gemeenten. »

Art. 3.Artikel 14 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : « Op basisallocaties 11.03 en 11.08 van Programma 01 van organisatieafdelingen 10 en 50 alsook op basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 en 12.11 van programma 01 van organisatieafdeling 10 kunnen de verbrekingsvergoedingen d.m.v. vaste uitgaven worden uitbetaald zoals bepaald in artikel 39 van de wet van 03 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, hetzelfde geldt voor begrafeniskosten, kraamgeld, vergoedingen die overeenstemmen met de bijdrage van de werkgever in de reiskosten voor het Openbaar Vervoer (rondreis- en verblijfkosten), vergoedingen aan bosaangestelden voor inspectiereizen en postvergoedingen aan domaniale bosarbeiders. »

Art. 4.Artikel 19 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : « De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel alsook voor de reiskosten over te dragen naar de basisallocaties 11.03 en 11.08 van programma 01 van organisatie-afdelingen 10 en 50 en naar basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.15, 12,03, 12.08, 12.09, 12.10 en 12.11 van programma 01 van organisatieafdeling 10, en naar programma's 10.09, 14.01, 18.01 en 19.03. »

Art. 5.De Minister belast met Energie wordt ertoe gemachtigd, tot beloop van maximaal 90 %, subsidies toe te kennen voor de financiering van investeringen van energetische aard in gebouwen met gemeenschappelijke, culturele, sportieve, associatieve of andere bestemming.

Art. 6.Artikel 37 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2008, in afwachting van de uitvoering van het nieuwe Decreet tot wijziging van Boek III, Titel III, Hoofdstuk II van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering van 22 april 2004 tot vaststelling van de regels voor de algemene financiering van de Waalse gemeenten en tot opheffing van artikel 105 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn de huidige bepalingen nog steeds van kracht waaronder de machtiging van de Waalse Regering tot de storting van de volgende bedragen op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2008 : 38.423.000 euro d.i. de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming; - op 1 oktober 2008 : de schijf waarvan sprake in artikel L1332-21, § 4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering van 22 april 2004. De gemeenten die thesaurieleningen hebben aangegaan met toegang tot de gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten en provincies worden, in de zin van artikel L1332,21 § 22, beschouwd als gemeenten met financiële moeilijkheden.

Art. 7.Artikel 38 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : « De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties 43.09, 43.14, 43.18, 43.24, 43.26, 43.27, 43.28 en 45.02 van programma 01, organisatieafdeling 14. »

Art. 8.In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, wordt de volgende vermelding toegevoegd « Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme (Decreet van 27 mei 2004) ».

Art. 9.Op de door de Waalse Regering bepaalde inwerkingtredingsdatum van het decreet van 27 mei 2004 wordt het overblijvend lopend bedrag van programma 18.01 wordt overgebracht naar het Commissariaat-Generaal voor Toerisme.

Art. 10.De Minister van Vorming en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitvoering van de hervorming van de afwisselende opleiding over te dragen van basisallocaties 33.14, 33.16 en 33.17 van programma 13 naar de basisallocaties van programma 16 van organisatieafdeling 11.

Art. 11.De Minister van Vorming en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor informatica over te dragen van basisallocatie 12.31 van programma 13 van organisatieafdeling 11 naar basisallocatie 12.03 van programma 03 van organisatieafdeling 53.

Art. 12.De Minister van Begroting en de betrokken Ministers worden ertoe gemachtigd de nodige kredieten over te dragen van de programma's van de algemene uitgavenbegroting om de ecoboni uit te betalen.

Art. 13.In artikel 48 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, worden de vermeldingen van de toelagen opgenomen in programma's 02 van organisatieafdeling 10, 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 12, 04, 05 en 06 van organisatieafdeling 15, 02 van organisatieafdeling 16 en 03 van organisatieafdeling 53 gewijzijgd als volgt : Programma 10.02 : Diensten van het Voorzitterschap, Secretariaat van de Waalse Regering en Kanselarij : Toelagen voor studies en acties met het oog op de voorlichting of de bewustmaking inzake gewestelijke ontwikkeling.

Toelagen aan de GREOA. Toelagen voor de plaatselijke organisatoren van de « Fêtes de Wallonie ».

Toelage voor het beheer van de « Vitrines de la Wallonie ».

Toelagen in het kader van de uitvoering van het Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met ondernemingen van de privé sector of VZW's.

Toelagen ten gunste van acties ter bevordering van de totale kwaliteit.

Toelagen ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Toelagen aan de VZW « Tour de la Région wallonne Organisation ».

Toelage aan de « RTBF » voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de promotie van het Waalse Gewest.

Toelage aan de « Fondation Solvay » (Stichting Solvay).

Toelage voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Toelage voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Toelage voor « Fondation Mons 2015 ».

Toelage ten gunste van het « Institut Jules Destrée » voor acties ter bevordering van de Waalse identiteit en het gewestelijk bestuur.

Toelage aan de VZW « Archéologie Industrielle de la Sambre - Site du Bois du Cazier ».

Toelagen in het kader van de uitvoering van het Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met instellingen van openbaar nut.

Toelage aan de Duitstalige Gemeenschap.

Begrotingsfonds inzake de Nationale Loterij.

Humanitaire acties plaatselijke overheid.

Toelagen aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Toelagen aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Programma 12.01 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de toelagen die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het « Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IEPF) » te Parijs om specifieke acties inzake « Energie » tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de « Francophonie ».

Toelagen voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Toelagen aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Toelagen om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Toelagen toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's).

Toelagen toegekend aan particulieren en zelfstandigen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen (Lucht- en Klimaatplan).

Programma 12.02 : Onderzoek : Toelagen toegekend in het kader van het samenwerkingsakkoord met de Gemeenschap Wallonië - Brussel (Toekomstcontract).

Toelagen aan het FRIA (PAP-TW).

Toelagen aan het Agentschap voor Technologische Stimulatie (PAP-TW).

Tegemoetkoming van het Waalse Gewest in het kapitaal van het « Agence de Stimulation Technologique » (PAP-TW).

Programma 15.04 : Huisvesting - privé-sector : Toelagen voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Toelagen aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Toelagen en terugbetaalbare voorschotten aan het « Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie » (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Programma 15.05 : Huisvesting - openbare sector : Toelagen voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Toelagen aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken Toelagen voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (S.L.S.P.) beheerde woonwijken.

Toelagen aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

Programma 15.06 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Toelagen voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Toelagen aan de privé-sector en de publieke sector voor een maximumbedrag van 6.000 euro (excl. BTW) gelijk aan maximum 60 % van uit te voeren werken en aan 100 % van de leveringen en uitvoeringsmiddelen voor acties inzake het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Programma 16.02 : Actie, Bevordering en Solidariteit van het Waalse Gewest op internationaal niveau : Beleidsacties uitgevoerd in samenwerking met de Franse Gemeenschap Samenwerkingsverband voor ontwikkeling.

Transnationale en interregionale coöperatie - Toelagen aan privé-instellingen.

Medegefinancierde bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende, interregionale en transnationale betrekkingen - Toelagen aan privé-instellingen.

Toelage om de bilaterale samenwerking met het Zuiden te steunen.

U.W.E. EURODYSSEE-programma Toelagen ter bevordering van de buitenlandse betrekkingen.

Toelagen om de bilaterale samenwerking met het Noorden te steunen.

Toelagen ter bevordering van de burgerlijke initiatieven.

Humanitaire acties.

Toetreding van het Gewest tot internationale instellingen en bijdrage tot de uitvoering van al hun programma's of een gedeelte ervan.

Toelage met het oog op de ondersteuning van de "A.I.F. » en de samenwerkingsprogramma's van de Francofonie (ook I.E.P.F.).

Toelagen met het oog op de ondersteuning van programma's voor internationale ontwikkelingssamenwerking.

Toelage om de multilaterale samenwerking te steunen.

Dotatie aan « WBI ».

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende, interregionale en transnationale betrekkingen - Toelagen aan openbare instellingen.

Toelagen voor de aankoop van roerende uitrustingsgoederen en materieel door privé-partners met het oog op de bevordering van de bilaterale buitenlandse betrekkingen.

Toelagen voor de aankoop van roerende uitrustingsgoederen en materieel door openbare partners met het oog op de bevordering van de bilaterale buitenlandse betrekkingen.

Programma 53.03 : Telecommunicatienet - Aanleg : Allerhande toelagen met het oog op de ontwikkeling van telecommunicatiemiddelen.

Toelagen aan de overheidsbedrijven in het kader van telecommunicatie.

Allerhande toelagen voor de ontwikkeling van telecommunicatiemiddelen in de openbare sector.

Toelagen aan de gemeenten in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Europese medefinanciering inzake telecommunicatie.

Toelagen van elke aard betreffende de projecten Cyberscholen en Cyberklassen.

Art. 14.Artikel 56 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : « § 1. Overeenkomstig artikel 7 van het programmadecreet van 18 december 2003 tot invoeging van een artikel 10bis in het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten, wordt de toekenning van nieuwe erkenningen aan genoemde centra geschorst.

Deze schorsing moet worden gehandhaafd tot de goedkeuring van een decreet betreffende de begeleiding en de coördinatie van thuisverzorging en -diensten.

Deze schorsing geldt evenwel niet voor de vernieuwing van de erkenning van centra die vóór 1 januari 1998 waren erkend. § 2. In afwijking van § 1, kan de Regering een erkenning verlenen aan een publiekrechtelijke rechtspersoon of een vereniging zonder winstoogmerk die voortvloeit uit de hergroepering van verschillende coordinatiecentra waarvan minstens een centrum vóór 1 januari 1998 werd erkend.

De aanvraag moet gezamenlijk door de rechtspersoon uit de hergroepering en de betrokken centra worden ingediend.

De erkenning kan ten vroegste op de datum van oprichting van bedoelde rechtspersoon toegekend worden.

De erkende rechtpersoon neemt de rechten en verplichtingen van de erkende centra waaruit ze samengesteld is integraal over t.o.v. van het Waalse Gewest.

Daarenboven ontvangt ze de toelage die toegekend zou zijn aan de erkende coordinatiecentra waaruit ze samengesteld is. » HOOFDSTUK II. - Gewestelijke waarborgen

Art. 15.Artikel 87 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : « Voor het begrotingsjaar 2008, in afwachting van de uitvoering van het nieuwe Decreet tot wijziging van Boek III, Titel III, Hoofdstuk II van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de cecentralisering van 22 april 2004 tot vaststelling van de regels voor de algemene financiering van de Waalse gemeenten en tot opheffing van artikel 105 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn de huidige bepalingen nog steeds van kracht waaronder : § 1er. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2008 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij DEXIA Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472.000 euro niet overschrijden. »

Art. 16.Overeenkomstig artikel 11 van het programmadecreet van 16 december 1998 wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de door « IGRETEC » aangegane leningen om aan haar verplichtingen te voldoen ten opzichte van de « SOWAER » zoals bepaald in het aanhangsel bij de overeenkomst van 30 maart 1999 tussen het Waalse Gewest en IGRETEC en dit, binnen de perken van de opdracht die haar is toevertrouwd in het kader ervan.

Voor het begrotingsjaar 2008 zal de gewestelijke waarborg betrekking hebben op een bedrag van 30.000.000 euro. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke bedrijven

Art. 17.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van de « Office wallon des Déchets » (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2008 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 48.147.000 euro voor de ontvangsten en 48.147.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK IV. - Instellingen van openbaar nut

Art. 18.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een kwaliteitslandbouw) voor 2008 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.774.000 euro voor de ontvangsten en 7.774.000 euro voor de uitgaven.

Art. 19.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Centre régional d'Aide aux Communes » (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2008 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.544.590 euro voor de ontvangsten en 4.544.590 euro voor de uitgaven.

Art. 20.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Institut scientifique de Service public » (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2008 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 24.961.000 euro voor de ontvangsten en 24.961.000 euro voor de uitgaven.

Art. 21.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Institut du Patrimoine wallon » (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2008 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 11.365.000 euro voor de ontvangsten en 10.700.000 euro voor de uitgaven.

Art. 22.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Centre wallon de Recherches agronomiques » (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) voor 2008 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 33.925.000 euro voor de ontvangsten en 34.711.000 euro voor de uitgaven.

Art. 23.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Commissariat général au Tourisme » (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2008 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 42.698.000 euro voor de ontvangsten en 42.698.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen

Art. 24.Artikel 135 van het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt opgeheven. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 25.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2008.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Namen, 15 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement. - 5-V bcd (2007-2008) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag. - Openbare vergadering van 15 juli 2008. - Bespreking - Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Raadpleging van bl. 53698 tot 53796 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 53797 tot 53896 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 53897 tot 53996 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 53997 tot 54096 Beeld van de publicatie deel 4 Raadpleging van bl. 54097 tot 54222 Beeld van de publicatie deel 5

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^