Document van 17 december 2010
gepubliceerd op 24 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2011035474
pub.
24/06/2011
prom.
17/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende het onderwijs XIV, artikel X.35, zoals gewijzigd, dat bepaalt : « Artikel X.35. De Vlaamse Regering kan de bepalingen van volgende decreten coördineren, met inachtneming van de wijzigingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aangebracht tot aan het tijdstip van de coördinatie : 1°het koninklijk besluit van 20 augustus 1957 houdende coördinatie van de wetten op het lager onderwijs; 2° de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;3° de wet van 6 juli 1970Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs;4° de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs;5° de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen; 5bis° koninklijk besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs; 5ter° koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. 5quater° koninklijk besluit nr. 66 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten. 5quinquies° koninklijk besluit nr. 67 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs. 5sexies° koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de salarissen, de salaristoelagen en de verloven voor verminderde prestaties in het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding; 6° het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs;7° het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Vlaamse Autonome Hogescholen;8° het decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs;9° het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen;10° het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II;11° het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs;12° het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;13° het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap;14° het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen;15° het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten;16° het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III;17° het decreet van 28 april 1993 betreffende het onderwijs IV;18° het decreet van 15 december 1993 betreffende het onderwijs V;19° het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;20° het decreet van 21 december 1994 betreffende het onderwijs VI;21° het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing;22° het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII; 22bis° koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs; 23° het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997;24° het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende het onderwijs VIII;25° het decreet van 9 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de Hogere Zeevaartschool;26° het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs;27° het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende het onderwijs IX;28° het decreet van 1 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding;29° het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs;30° het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het onderwijs X;31° het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het onderwijs XI;32° het decreet van 8 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt;33° het decreet van 20 oktober 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6 betreffende het onderwijs XII Ensor;34° het decreet van 16 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 houdende regeling van de studietoelagen voor het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap;35° het decreet van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs;36° het decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende het onderwijs XIII Mozaïek; 36bis° het decreet van 22 juni 2002 betreffende de gelijke onderwijskansen I; 36ter° het decreet van 18 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs; 36quater° de decretale bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003035122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 sluiten betreffende de organisatie van opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair onderwijs; 37° het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende het onderwijs XIV;38° het decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende het onderwijs XV;39° het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI sluiten betreffende het onderwijs XVI;40° het decreet van 22 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 betreffende het onderwijs XVII;41° het decreet van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035963 bron vlaamse overheid Decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs sluiten betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs;42° het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende het onderwijs XVIII;43° het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft 44° het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 houdende enkele dringende bepalingen voor het deeltijds kunstonderwijs;45° het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6 betreffende het onderwijs XIX;46° het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5 betreffende het onderwijs XX. Te dien einde kan de Vlaamse Regering : 1°de volgorde en de nummering van de te coördineren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen; 2° de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen, met de nieuwe nummering overeenbrengen;3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde eenheid in de terminologie te brengen, de bepalingen onderling te doen overeenstemmen en ze in overeenstemming te brengen met de actuele stand van de regelgeving, inzonderheid door de afstemming met de bepalingen inzake begrippenkader;4° in de bepalingen die niet in de coördinatie worden opgenomen, de verwijzingen naar de gecoördineerde bepalingen aanpassen. Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 augustus 2009;

Gelet op het advies nummer 47.188/1 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2009 met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De wettelijke en decretale bepalingen betreffende het secundair onderwijs, met inachtneming van de wijzigingen die ze hebben ondergaan, worden gecoördineerd in een codificatie volgens de bij dit besluit gevoegde tekst.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel P. SMET DEEL I. - INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1.De codificatie van de wettelijke en decretale bepalingen betreffende het secundair onderwijs regelt gemeenschapsaangelegenheden.

Art. 2.§ 1. De bepalingen van deel III van de codificatie zijn van toepassing op het door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd voltijds gewoon secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

De artikelen 96 tot en met 99 en 116 tot en met 120 gelden niet voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs. § 2. De bepalingen van deel IV van de codificatie zijn van toepassing op het door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd voltijds gewoon secundair onderwijs.

De artikelen 216 en 242 tot en met 251 gelden ook voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs. § 3. De bepalingen van deel V van de codificatie zijn van toepassing op het door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs. § 4. Deel VI bevat een overzicht van de uitwerkingsdatum van de artikelen van de codificatie en deel VII wijzigt de verwijzingen naar artikelen die opgenomen zijn in de codificatie betreffende het secundair onderwijs. § 5. De codificatie is niet van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde en gesubsidieerde internaten en semi-internaten. (1) DEEL II. - BEGRIPPEN

Art. 3.Voor de toepassing van de bepalingen opgenomen in de codificatie betreffende het secundair onderwijs worden de volgende begrippen gebruikt : 1° afstand : de kortst mogelijke afstand tussen de hoofdingang van de hoofdvestigingsplaats van de ene school tot de hoofdingang van de hoofdvestigingsplaats van de andere school gemeten langs de rijbaan, zoals omschreven in artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zonder rekening te houden met wegomleggingen, verkeersvrije straten, éénrichtingsverkeer en autosnelwegen;2° algemeen vormende component : het deel van het opleidingsprofiel dat tot doel heeft een lerende persoonsvorming en een maatschappelijk-culturele vorming bij te brengen;3° basisoptie : een groep leervakken die in de eerste graad een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt;4° basisvorming : de vakken die aan elke leerling van een bepaald leerjaar zonder uitzondering dienen te worden onderwezen;5° beroepenveld : de combinatie van technische disciplines die onderwezen worden in het beroepsvoorbereidend leerjaar;6° beroepsgerichte component : het deel van het opleidingsprofiel dat tot doel heeft één of meer beroepsopleidingen te realiseren;7° beroepsopleiding : een samenhangend geheel van beroepsgerichte opleidingsactiviteiten;8° bestuurspersoneel : de selectie- en bevorderingsambten van de personeelscategorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel die door de Vlaamse Regering zijn bepaald voor het secundair onderwijs;9° betrokken personen : de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben of de meerderjarige leerling zelf;10° centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs : - hetzij een autonome entiteit die deeltijds beroepssecundair onderwijs organiseert en die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd en daartoe aan de hand van een uniek nummer wordt geïdentificeerd; - hetzij een aan een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs verbonden entiteit die deeltijds beroepssecundair onderwijs organiseert en die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd. 11° cursist : een regelmatige leerling in het hoger beroepsonderwijs;12° deeltijds beroepssecundair onderwijs : het onderwijs dat minder weken per jaar of minder lesuren per week omvat dan bepaald is voor het voltijds secundair onderwijs;13° doorstroomcomponent : het deel van het opleidingsprofiel dat tot doel heeft een lerende voor te bereiden op de vereisten van vervolgonderwijs en/of -opleiding;14° extra lesuren : een eenheid waarin de omkadering voor het voeren van een gelijke onderwijskansenbeleid in het buitengewoon secundair onderwijs uitgedrukt wordt;15° hoofdvestigingsplaats : vestigingsplaats waar de administratieve zetel van de school wordt ondergebracht;16° inhaallessen : de lessen die facultatief kunnen georganiseerd worden met het oog op een bijkomende gedifferentieerde benadering van de leerling;17° Koninklijk besluit nummer 66 : het koninklijk besluit nummer 66 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en het opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten;18° lesuur : een prestatie van vijftig minuten;19° lokaal comité : het inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden bevoegde lokaal overlegorgaan of onderhandelingsorgaan;20° modulair stelsel : een onderwijssysteem waarin leerlingen door de overheid vastgestelde modules verwerven;21° module : het kleinste deel van een opleiding dat aanleiding geeft tot een certificaat op basis van eindtermen vastgelegd door de Vlaamse overheid;22° omvorming : de opheffing in een school van een bestaand structuuronderdeel en de gelijktijdige vervanging door een ander, waarbij het onderwijsaanbod numeriek niet wijzigt;23° omzetting : de van overheidswege opgelegde wijziging van de benaming van een structuuronderdeel;24° ondersteunend personeel : de ambten van de personeelscategorie van het ondersteunend personeel die door de Vlaamse Regering zijn bepaald voor het secundair onderwijs;25° onderwijsnet : a) het gemeenschapsonderwijs;b) het gemeentelijk en het provinciaal onderwijs;c) het vrij onderwijs;26° onderwijsvormen : het algemeen secundair onderwijs, het beroepssecundair onderwijs, het kunstsecundair onderwijs en het technisch secundair onderwijs;27° onderwijzend personeel : de wervingsambten van de personeelscategorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel die door de Vlaamse Regering zijn bepaald voor het secundair onderwijs;28° opleiding : een geheel van onderwijs- en studieactiviteiten, erkend door de overheid en bestaande uit één of meer van volgende componenten : een algemeen vormende, een beroepsgerichte en een doorstroomgerichte component;29° opleidingsprofiel : een geheel van vaardigheden, kennis en attitudes, geformuleerd als eindtermen, die binnen een opleiding verworven moeten worden;30° opleidingsstructuur : het geheel van alle per studiegebied geordende opleidingen met bijhorende modules;31° optie : -een leervak of een groep leervakken die, met uitzondering van de eerste graad, het karakteristieke van de opleiding bepalen en die bestaat uit het fundamenteel gedeelte dat de studierichting bepaalt en eventueel het complementair gedeelte; - voor het hoger beroepsonderwijs wordt onder optie, de opleiding verpleegkunde verstaan; 32° ouders : de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in recht of in feite de leerling onder hun bewaring hebben. In het geval de leerling meerderjarig is, wordt onder dit begrip de meerderjarige leerling verstaan; 33° overheveling : de overbrenging van een deel van het onderwijsaanbod van de ene naar de andere school, al dan niet op grond van onderlinge uitwisseling;34° plage-uren : uren die zich situeren boven het minimum maar binnen het maximum aantal uren van de opdracht zoals bepaald in de onderwijsreglementering;35° programmatie : een numerieke toename van het onderwijsaanbod door middel van : a) hetzij de oprichting van een op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar niet bestaande school, met de bedoeling die school in aanmerking te laten komen voor financiering of subsidiëring;b) hetzij de oprichting van een op 1 oktober van de twee voorafgaande schooljaren niet georganiseerd structuuronderdeel (dat niet onder toepassing van c) valt), met de bedoeling dat structuuronderdeel in aanmerking te laten komen voor financiering of subsidiëring.Voor wat betreft een optie, georganiseerd als Se-n-Se, wordt evenwel 1 oktober en 1 maart van de twee voorafgaande schooljaren als datum vooropgesteld; c) hetzij de oprichting van een op 1 oktober van de zes voorafgaande schooljaren niet georganiseerd structuuronderdeel met in de benaming de component « topsport », met de bedoeling dat structuuronderdeel in aanmerking te laten komen voor financiering of subsidiëring.Opdat de heroprichting van een structuuronderdeel, conform deze definitie, niet als een programmatie wordt beschouwd, moet de betrokken school ten minste één sportdiscipline organiseren die eerder ook al aan die school werd toegewezen; 36° project algemene vakken : de integratie van twee of meer leervakken in het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend leerjaar en het beroepssecundair onderwijs;37° secundair onderwijs : het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs;38° school : een autonome entiteit die voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs organiseert en die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd en daartoe aan de hand van een uniek nummer wordt geïndentificeerd;39° scholengemeenschap : één school of een groep van scholen die binnen een geografische omschrijving gezamenlijk instaat voor de onderwijsvoorziening;40° schoolbestuur : één of meerdere inrichtende machten zoals bedoeld in artikel 24, § 4 van de gecoördineerde Grondwet, dit is de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meerdere scholen;41° specifiek structuuronderdeel : een structuuronderdeel dat voorbereidt op zeer beperkte en sterk gespecialiseerde beroepen of beroepssectoren en/of dat om redenen van inhoudelijke validiteit slechts in beperkte mate aangeboden kan worden;42° structuuronderdeel : een onderverdeling in het onderwijsaanbod die gefinancierd of gesubsidieerd kan worden.Binnen de context van de overhevelingen wordt "structuuronderdeel" echter als een ruimer begrip gehanteerd vermits er ook een eerste graad, een studiegebied en een vestigingsplaats wordt onder verstaan; 43° studiegebied : een groep van structuuronderdelen op basis van een inhoudelijke verwantschap en, in het technisch en beroepssecundair onderwijs, eveneens op basis van een behoefte aan eenzelfde onderwijsinfrastructuur en een uitweg naar eenzelfde beroepssector;44° trekkende bevolking : de binnenschippers, de kermis- en circusexploitanten en Bartiesten en de woonwagenbewoners bedoeld in artikel 2, 3° van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden;45° vacature : elke volledige of onvolledige betrekking die ofwel definitief vacant is ofwel tijdelijk vacant is voor een periode van ten minste tien werkdagen;46° vestigingsplaats : alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen die ingeplant zijn op eenzelfde kadastraal perceel of op aaneengesloten kadastrale percelen en die volledig of gedeeltelijk door personeelsleden van de betrokken school gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten, met uitzondering van stages en buitenschoolse activiteiten.47° voltijds secundair onderwijs : het onderwijs dat aan regelmatige leerlingen wordt verstrekt gedurende veertig weken per jaar naar rata van ten minste achtentwintig wekelijkse lesuren en rekening houdend met het maximum aantal wekelijkse lesuren dat voor financiering of subsidiëring in aanmerking komt;48° 1 februari : hetzij 1 februari, hetzij de eerstvolgende lesdag indien 1 februari een vrije dag is, waarbij een facultatieve verlofdag of een pedagogische studiedag ook als een lesdag wordt beschouwd;49° 1 oktober : hetzij 1 oktober, hetzij de eerstvolgende lesdag indien 1 oktober een vrije dag is, waarbij een facultatieve verlofdag of een pedagogische studiedag ook als een lesdag wordt beschouwd.(2) DEEL III. - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET SECUNDAIR ONDERWIJS TITEL 1. - BEPALINGEN BETREFFENDE DE SCHOLEN HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Art. 4.Het secundair onderwijs omvat : 1° het voltijds secundair onderwijs;2° het deeltijds beroepssecundair onderwijs.(3)

Art. 5.In het gewoon, buitengewoon en het deeltijds beroepssecundair onderwijs bestaan er officiële en vrije scholen. Vrije scholen worden opgericht door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijk rechtspersoon. Officiële scholen worden opgericht door een publiekrechtelijk rechtspersoon. (4)

Art. 6.§ 1. Krachtens het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs wordt gewoon, buitengewoon, deeltijds secundair onderwijs ingericht en wordt waar daaraan behoefte bestaat, de daartoe nodige scholen of centra en afdelingen van scholen of centra tot stand gebracht. § 2. De Vlaamse Gemeenschap financiert en subsidieert, overeenkomstig de decretale bepalingen betreffende het secundair onderwijs, de scholen, afdelingen of structuuronderdelen of andere onderdelen van scholen, die aan de decretale normen beantwoorden en door provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, andere publiekrechtelijke personen en private personen, zijn tot stand gebracht.

Waar er reglementaire programmatie- of rationalisatienormen gelden kunnen geen scholen, afdelingen of structuuronderdelen of andere onderdelen van scholen in stand gehouden of opgericht worden indien zij niet beantwoorden aan de gestelde normen. Evenmin kunnen scholen en centra of afdelingen ervan nieuw of verder gefinancierd of gesubsidieerd worden indien zij niet beantwoorden aan de gestelde normen. § 3. Voor de toepassing van reglementaire programmatie- of rationalisatienormen wordt met karakter van het onderwijs verstrekt door een school of centrum bedoeld, het behoren ervan tot één van de categorieën van officiële of vrije scholen, zoals deze in de artikelen 5 en 110 gedefinieerd werden. (5)

Art. 7.Een schoolbestuur mag informatie verstrekken over het eigen opvoedingsproject en het onderwijsaanbod, maar het mag geen oneerlijke concurrentie voeren. (6)

Art. 8.Er mag geen politieke propaganda worden gevoerd in een school. (7)

Art. 9.Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten, voorzover deze geen daden van koophandel zijn en voorzover ze verenigbaar zijn met zijn onderwijsopdracht. (8)

Art. 10.Een schoolbestuur dat sponsoring of mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, toelaat, waakt erover dat : 1° door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen vrij blijven van bedoelde mededelingen;2° activiteiten vrij blijven van bedoelde mededelingen, behoudens indien deze mededelingen louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht onder reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging;3° sponsoring en bedoelde mededelingen kennelijk niet onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school;4° sponsoring en bedoelde mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.(9)

Art. 11.De overheveling van een school naar een ander schoolbestuur heeft ten aanzien van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming uitwerking op 1 september. (10)

Art. 12.De Vlaamse Regering bepaalt de verlofregeling en de aanwending van de schooltijd voor het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en voor het deeltijds secundair onderwijs in de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde scholen en centra. (11) HOOFDSTUK 2. - Erkenningsvoorwaarden

Art. 13.Erkenning is de toekenning van de bevoegdheid aan het schoolbestuur om aan regelmatige leerlingen de van rechtswege geldende studiebewijzen toe te kennen.

Financiering of subsidiëring impliceert een erkenning. (12)

Art. 14.§ 1. Een structuuronderdeel gewoon of buitengewoon secundair onderwijs dat alleen voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 15, § 1, 1° tot en met 12°, 17° uitsluitend voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, 20° en 21°, wordt niet gefinancierd of gesubsidieerd maar wel erkend. § 2. Uitsluitend voor een structuuronderdeel gewoon of buitengewoon secundair onderwijs dat wordt opgericht in het kader van de oprichting van een school die niet het gevolg is van een herstructurering van bestaande scholen, dient het schoolbestuur, voorafgaand aan de oprichting, een aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten tot erkenning door de Vlaamse Regering. Het structuuronderdeel wordt aan een onderwijsinspectie onderworpen. De eventuele erkenning kan plaatsvinden vanaf het schooljaar van oprichting van het betrokken structuuronderdeel. § 3. De in de erkenning opgenomen structuuronderdelen gewoon of buitengewoon secundair onderwijs worden per schooljaar met een dienstbrief van het Agentschap voor Onderwijsdiensten bevestigd en meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur. (13) HOOFDSTUK 3. - Financiering en subsidiëring Afdeling 1. - Voorwaarden

Art. 15.§ 1. Een structuuronderdeel gewoon of buitengewoon secundair onderwijs wordt gefinancierd of gesubsidieerd als aan alle onderstaande voorwaarden, die betrekking hebben hetzij op het structuuronderdeel in kwestie hetzij op de school die het organiseert, samen is voldaan : 1° georganiseerd zijn onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur;2° gevestigd zijn in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden op het gebied van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid voldoen;3° de controle van de onderwijsinspectie mogelijk maken;4° beschikken over voldoende didactisch materiaal en over een aangepaste schooluitrusting;5° bepalingen naleven over de onderwijstaal en de taalkennis van het personeel;6° een structuur aannemen zoals vastgesteld bij decreet.Onder structuur wordt begrepen de grote indelingen binnen een onderwijsniveau en de duur van die indelingen; 7° de reglementering betreffende verlofregeling en aanwending van de schooltijd in acht nemen;8° -voor het voltijds secundair onderwijs : beantwoorden aan de decretale en reglementaire bepalingen inzake eindtermen, ontwikkelingsdoelen, specifieke eindtermen of met ingang van een datum te bepalen door de Vlaamse Regering de erkende onderwijskwalificaties, leerplannen en handelingsplannen; - voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs : beantwoorden aan de decretale en reglementaire bepalingen inzake eindtermen en leerplannen voor zover de uitreiking wordt beoogd van eindstudiebewijzen die identiek zijn aan die van het voltijds gewoon secundair onderwijs; 9° een beleidscontract of een beleidsplan hebben met een centrum voor leerlingenbegeleiding;10° beschikken over personeel waarvan de gezondheidstoestand de gezondheid van de leerlingen niet in gevaar brengt;11° als school in het geheel van haar werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen op het gebied van de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder eerbiedigen;12° voor wat het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs betreft : a) een open karakter hebben door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerling;b) de leerplannen volgen van het Gemeenschapsonderwijs, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap of het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, of eigen leerplannen volgen die ermee verenigbaar zijn vanaf een door de Vlaamse Regering te bepalen datum;c) een schoolwerkplan, schoolreglement en schoolboeken gebruiken in overeenstemming met het open karakter vermeld in punt a);d) begeleid worden door de begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap of het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vanaf een door de Vlaamse Regering te bepalen datum;13° voldoen aan de reglementaire programmatie- of rationalisatienormen; 14° deelnemen aan en samenwerken binnen een lokaal overlegplatform, opgericht overeenkomstig artikel IV.2, § 2, eerste lid, van het decreet van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende gelijke onderwijskansen-I. Onder samenwerken wordt verstaan de in artikel IV.4, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet vermelde gegevens leveren, en de in het kader van artikel IV.4, eerste lid, van hetzelfde decreet gemaakte afspraken naleven;

Dit punt is niet van toepassing op secundaire afdelingen van scholen van het type 5 en het zeepreventorium. 15° wat het gemeenschapsonderwijs betreft : de bevoegdheden van de schoolraad respecteren;16° wat het gesubsidieerd onderwijs betreft : geen afbreuk doen aan de besluitvormingsprocedures, vermeld in artikelen 19 tot en met 22 van het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.Deze voorwaarde sluit tevens in dat de directeur met betrekking tot de hem door het schoolbestuur gedelegeerde bevoegdheden die voorwerp uitmaken van advies of overleg, voldoende gemandateerd wordt om in de verhouding tot de schoolraad autonoom te kunnen optreden; 17° uitsluitend voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs : een samenwerkingsakkoord hebben gesloten met ten minste één door de Vlaamse Gemeenschap erkend centrum voor deeltijdse vorming met het oog op de organisatie van persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor jongeren, ingeschreven in het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of de bemiddeling en samenwerking als vermeld in van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, zijn aangegaan;18° uitsluitend voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs : deelnemen aan en samenwerken binnen een of meer regionale overlegplatformen als vermeld in artikel 103 van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;19° uitsluitend voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs : maximale inspanningen leveren om het voltijds engagement voor elke jongere te realiseren;20° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten9 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school-, centrum- of arbeidsreglement;21° beantwoorden aan de decretale en reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van het onderwijs. § 2. Uitsluitend voor een structuuronderdeel gewoon of buitengewoon secundair onderwijs dat wordt opgericht in het kader van de oprichting van een school die niet het gevolg is van een herstructurering van bestaande scholen, dient het schoolbestuur, voorafgaand aan de oprichting, een aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, tot financiering of subsidiëring door de Vlaamse Regering. Het structuuronderdeel wordt aan een onderwijsinspectie onderworpen.

De eventuele financiering of subsidiëring kan plaatsvinden vanaf het schooljaar van oprichting van het betrokken structuuronderdeel. § 3. De in de financiering of subsidiëring opgenomen structuuronderdelen secundair onderwijs worden per schooljaar met een dienstbrief van het Agentschap voor Onderwijsdiensten bevestigd en meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur. (14) Afdeling 2. - Financiering en subsidiering van de personeelsleden

Onderafdeling 1. - Salariëring

Art. 16.De Vlaamse Gemeenschap verleent aan de gesubsidieerde scholen van het secundair onderwijs die aan de bij decreet en uitvoeringsbesluiten gestelde voorwaarden voldoen, salaristoelagen en betaalt, overeenkomstig artikel 65, § 2, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende het gemeenschapsonderwijs, de salarissen van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs die krachtens de geldende decretale en reglementaire bepalingen in dienst zijn genomen.

De Vlaamse Gemeenschap betaalt aan de betrokken personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs, rechtstreeks en maandelijks respectievelijk de salarissen en de salaristoelagen. (15)

Art. 17.§ 1. De Vlaamse Regering verleent salarissen en salaristoelagen voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, de leden van de pedagogische begeleidingsdiensten, de leden van het opvoedend hulppersoneel, de leden van het ondersteunend personeel en de leden van het administratief personeel. § 2. In het buitengewoon onderwijs worden ook salarissen of salaristoelagen toegekend aan het medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal personeel, overeenkomstig de normen toepasselijk op de verschillende types van het gefinancierd of gesubsidieerd buitengewoon onderwijs. § 3. Elke aanvraag om salaris of salaristoelage voor het personeel moet vergezeld zijn van een verklaring van het schoolbestuur waarvan de tekst, vastgelegd door de Vlaamse Regering, moet bevestigen dat voor de betrokken ambten, noch door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon, noch door enig ander orgaan toelagen worden verleend. (16)

Art. 18.§ 1. Een school ontvangt slechts financiering of subsidiering voor haar personeelsleden : 1° die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;2° die de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling bedoeld in 1°;3° die in het bezit zijn van de vereiste, voldoende geachte of de andere door de Vlaamse Regering vastgelegde bekwaamheidsbewijzen;4° wier gezondheidstoestand geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de leerlingen;5° die aangeworven zijn mits eerbiediging van de reglementering inzake terbeschikkingstelling, reaffectatie en wedertewerkstelling. § 2. Wanneer het arbeidsgerecht, bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, een beslissing van een schoolbestuur van het gesubsidieerd vrij onderwijs houdende beëindiging of vermindering van de opdracht van een door het schoolbestuur vastbenoemd personeelslid, strijdig acht met het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, bekomt dit personeelslid de salaristoelage voor het geheel of voor een deel van de opdracht die hem ontnomen werd, alsof hij in dienstactiviteit was gebleven, en verliest het schoolbestuur de salaristoelage voor het geheel of voor een deel van de betrekking, zolang het de betrekking aan een ander niet-rechthebbend personeelslid toewijst.

Deze bepaling heeft ook uitwerking wanneer de kamer van beroep, zoals bedoeld in artikel 69 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, het ontslag van een vastbenoemd personeelslid door het schoolbestuur als gevolg van een tuchtmaatregel vernietigt.

Deze bepaling heeft ook uitwerking wanneer het college van beroep, zoals bedoeld in artikel 47septies decies van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, één van de evaluaties met eindconclusie 'onvoldoende' die tot het ontslag hebben geleid, zoals bedoeld in hoofdstuk Vter van hetzelfde decreet, van een vastbenoemd personeelslid heeft vernietigd.

Het verlies van de salaristoelage voor een betrekking neemt een einde voor het schoolbestuur : 1° ofwel op het ogenblik dat de onregelmatige handeling door het schoolbestuur is hersteld;2° ofwel indien hetzelfde of een ander schoolbestuur het benadeelde personeelslid, met zijn akkoord, overneemt;3° ofwel op het ogenblik dat het benadeelde personeelslid zonder geldige reden weigert een door hetzelfde schoolbestuur of een ander schoolbestuur aangeboden betrekking in hetzelfde ambt met dezelfde statutaire toestand te aanvaarden;4° ofwel op het ogenblik dat het benadeelde personeelslid zich, om redenen vreemd aan het geschil, in de voorwaarden voor definitieve ambtsneerlegging bevindt. De salaristoelage, die gedurende de periode tussen het onrechtmatig ontslag en de betekening aan de diensten van de Vlaamse Regering bevoegd voor het onderwijs van het vonnis of arrest, of van de uitspraak van de hierboven vermelde kamers van beroep of het hierboven vermelde college van beroep, aan het schoolbestuur werd toegekend, wordt van dit schoolbestuur teruggevorderd en wordt vervolgens toegekend aan het ten onrechte ontslagen personeelslid.

Vanaf de hogervermelde betekening betalen de diensten van de Vlaamse Regering bevoegd voor onderwijs de salaristoelage rechtstreeks aan het ten onrechte ontslagen personeelslid tot op het ogenblik dat voldaan wordt aan één van de vier voorwaarden, hierboven vermeld. (17) Onderafdeling 2. - Onderwijzend personeel

Art. 19.§ 1. Een schoolbestuur kan, van de aan zijn scholen, krachtens de bestaande decretale en reglementaire bepalingen, toegekende lesuren, lestijden of uren-leraar, binnen hetzelfde niveau, maximaal drie procent voor het buitengewoon onderwijs en twee procent voor het gewoon onderwijs herverdelen onder haar scholen.

Het schoolbestuur kan slechts uren-leraar herverdelen tussen scholen die behoren tot eenzelfde scholengemeenschap, mits : 1° in overeenstemming met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;2° onderhandeling in het lokaal comité;in afwijking van § 3 kan deze herverdeling gepaard gaan met bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel. § 2. Voor wat betreft de scholen voor gewoon secundair onderwijs kan het schoolbestuur slechts uren-leraar herverdelen tussen scholen die niet behoren tot eenzelfde scholengemeenschap, mits : 1° in overeenstemming met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;2° onderhandeling in het lokaal comité;in afwijking op § 3 kan deze herverdeling gepaard gaan met bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel op voorwaarde dat het lokaal comité hiermee akkoord gaat; 3° melding aan de betrokken scholengemeenschap waartoe de begunstigde school behoort. De drie procent voor het buitengewoon onderwijs en twee procent voor het gewoon onderwijs wordt berekend op basis van het totaal aantal organiseerbare of subsidieerbare lestijden, lesuren of uren-leraar dat gedurende het vorig schooljaar aan het schoolbestuur op basis van de geldende wettelijke of reglementaire normen werd toegekend. § 3. Bij de in § 1 en § 2 bedoelde herverdeling, mag een schoolbestuur het aantal aan een school toegekende lesuren, lestijden of uren-leraar niet verminderen indien het in dat schooljaar in die school overeenkomstig de geldende reglementering nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel dient uit te spreken. § 4. Met het oog op de controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten dienen de schoolbesturen een verklaring op eer af te leggen die er toe strekt dat ze de bepalingen van § 3 in acht nemen bij deze herverdeling. De niet-naleving van deze bepalingen heeft tot gevolg dat een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking geen uitwerking heeft ten aanzien van de Vlaamse overheid.

In de bijkomende lesuren, lestijden of uren-leraar die een school via deze herverdeling verkregen heeft, kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden. Het betrokken schoolbestuur dient een verklaring op eer af te leggen die er toe strekt dat in de bedoelde uren-leraar geen personeelsleden vastbenoemd worden. De niet-naleving van deze bepalingen heeft tot gevolg dat de vaste benoemingen geen uitwerking kunnen hebben ten aanzien van de Vlaamse overheid. § 5. De herverdeling dient plaats te vinden tegen uiterlijk 1 november van het betrokken schooljaar. (18)

Art. 20.§ 1. Binnen hetzelfde net of binnen eenzelfde scholengemeenschap kunnen lestijden, lesuren of uren-leraar tot uiterlijk 1 november van het betrokken schooljaar voor wat het secundair onderwijs betreft, van een school aan een andere school worden overgedragen. a) De overdracht van uren-leraar naar een andere school van eenzelfde scholengemeenschap, mits : 1° in overeenstemming met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;2° onderhandeling in het lokaal comité; In afwijking van § 2 kan deze overdracht gepaard gaan met bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel. b) De overdracht van wekelijkse uren-leraar naar een andere school van hetzelfde onderwijsnet doch niet behorend tot eenzelfde scholengemeenschap, mits : 1° in overeenstemming met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;2° onderhandeling in het lokaal comité;in afwijking van § 2 kan deze overdracht gepaard gaan met bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel op voorwaarde dat het lokaal comité hiermee akkoord gaat; 3° melding aan de betrokken scholengemeenschap waartoe de begunstigde school behoort. § 2. De in dit artikel bedoelde overdracht is slechts mogelijk indien het betrokken schoolbestuur van de school die lestijden, lesuren of uren-leraar overdraagt op eer verklaart dat het gedurende dat schooljaar in de betrokken school overeenkomstig de geldende reglementering geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel dient uit te spreken.

In de overgedragen lestijden, lesuren of uren-leraar kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden.

Indien een schoolbestuur van een school het vastbenoemd personeel van deze school op datum van 30 juni van het voorafgaand schooljaar, behoudt, op 1 september bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling of indien deze personeelsleden op 1 september gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn in een andere school, is overdracht wel mogelijk. § 3. Met het oog op de controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten dient het betrokken schoolbestuur een verklaring op eer af te leggen die er toe strekt dat het de bepalingen van dit artikel in acht neemt bij de overdracht. De niet-naleving van deze bepalingen heeft tot gevolg dat nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel geen uitwerking hebben ten aanzien van de Vlaamse overheid of dat de vaste benoemingen geen uitwerking hebben ten aanzien van de Vlaamse overheid. (19)

Art. 21.§ 1. In het gemeenschapsonderwijs en in het gesubsidieerd onderwijs kan een school tijdens een bepaald schooljaar niet ingerichte uren-leraar overdragen naar het daaropvolgend schooljaar mits te voldoen aan alle volgende voorwaarden : 1° het maximum aantal uren-leraar van een bepaald schooljaar dat wordt overgedragen naar het daaropvolgende schooljaar dient vastgelegd uiterlijk op 1 november van dat schooljaar;2° het maximum aantal uren-leraar van een bepaald schooljaar dat wordt overgedragen naar het daaropvolgende schooljaar kan nooit hoger liggen dan twee procent van het aantal aanwendbare uren-leraar van dat bepaald schooljaar;3° het in 1° en 2° bedoelde maximum aantal overgedragen uren-leraar, of een gedeelte ervan, mag, in afwijking van artikel 20, na 1 november van dat schooljaar zowel gebruikt worden in de eigen school als overgedragen worden naar een andere school binnen hetzelfde net of binnen eenzelfde scholengemeenschap. § 2. De in dit artikel bepaalde overdracht van uren-leraar tijdens een bepaald schooljaar is slechts mogelijk indien het betrokken schoolbestuur van de school op eer verklaart dat het tijdens dat schooljaar in de betrokken school overeenkomstig de geldende reglementering geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel dient uit te spreken. § 3. De niet-naleving van de bepalingen van § 2 heeft tot gevolg dat een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking geen uitwerking heeft ten aanzien van de Vlaamse overheid. § 4. In de overgedragen uren-leraar kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden. § 5. Met het oog op de controle van § 4 door het Agentschap voor Onderwijsdiensten, dienen de schoolbesturen van de betrokken scholen een verklaring op eer af te leggen die ertoe strekt dat in de bedoelde uren-leraar geen personeelsleden vastbenoemd worden. § 6. De niet-naleving van de bepalingen van § 4 en § 5 heeft tot gevolg dat de vaste benoemingen geen uitwerking kunnen hebben ten aanzien van de overheid. (20)

Art. 22.De uren-leraar die worden berekend voor een erkende godsdienst, voor niet-confessionele zedenleer, voor cultuurbeschouwing respectievelijk voor eigen cultuur en religie, dienen voor de desbetreffende cursus te worden aangewend, hetzij als lesuren hetzij als uren die geen lesuren zijn doch ermee gelijkgesteld worden. Het principe van de aanwending voor de desbetreffende cursus geldt ook indien de uren-leraar het voorwerp uitmaken van herverdeling of overdracht. Uitsluitend indien de voor de betrokken cursus bevoegde onderwijsinspectie zich akkoord verklaart, kunnen de uren-leraar voor aanwending naar een andere levensbeschouwelijke cursus worden overgeheveld. (21) Onderafdeling 3. - Globale puntenenveloppe

Art. 23.§ 1. Deze onderafdeling is niet van toepassing op het ambt van bode-kamerbewaarder. § 2. De bepalingen van deze onderafdeling gelden voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011. (22)

Art. 24.In het secundair onderwijs wordt elk schooljaar aan een scholengemeenschap respectievelijk aan een school doch enkel indien deze niet tot een scholengemeenschap behoort, een globale puntenenveloppe toegekend. Bij toekenning aan een scholengemeenschap wordt de globale puntenenveloppe, na eventuele voorafname bedoeld in artikel 29, § 1, door de scholengemeenschap verdeeld over de scholen die ertoe behoren.

De globale puntenenveloppe strekt ertoe enerzijds om op het niveau van de school het kader bestuurspersoneel en ondersteunend personeel in te vullen en anderzijds om op het niveau van de school en van de scholengemeenschap een beleid inzake taak- en functiedifferentiatie gestalte te geven. (23)

Art. 25.§ 1. De globale puntenenveloppe toegekend aan een scholengemeenschap is samengesteld uit de onderdelen vermeld in § 2 tot en met § 12 hierna. § 2. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke school voor voltijds gewoon secundair onderwijs die ten minste 600 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 550 regelmatige leerlingen. Desbetreffend aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3 dan wel 4 indien het minimum aantal leerlingen respectievelijk 1.200 en 1.150, 1.800 en 1.750, of 2.400 en 2.350 bedraagt. Het aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. De termijn van twee opeenvolgende schooljaren kan evenwel voor buitengewone gevallen door de Vlaamse Regering worden verlengd.

Onder buitengewone gevallen worden scholen verstaan waar de problematiek van kansarmoede dermate disproportioneel aanwezig is, dat hun bestuurlijk vermogen slechts kan worden gevrijwaard mits handhaving van de betrokken personeelsmiddelen. § 3. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en dat ten minste 600 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 550 regelmatige leerlingen. Desbetreffend aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3 dan wel 4 indien het minimum aantal leerlingen respectievelijk 1.200 en 1.150, 1.800 en 1.750, of 2.400 en 2.350 bedraagt.

Het aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. De termijn van twee opeenvolgende schooljaren kan evenwel voor buitengewone gevallen door de Vlaamse Regering worden verlengd. Onder buitengewone gevallen worden centra verstaan waar de problematiek van kansarmoede dermate disproportioneel aanwezig is, dat hun bestuurlijk vermogen slechts kan worden gevrijwaard mits handhaving van de betrokken personeelsmiddelen. § 4. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke school voor buitengewoon secundair onderwijs die ten minste 300 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 275 regelmatige leerlingen. Dit aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. § 5. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke school voor voltijds gewoon secundair onderwijs met een eerste graad, met technisch secundair onderwijs, met beroepssecundair onderwijs of met HBO5 verpleegkunde, indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school 7 maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar blijft dat aantal punten toegekend indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school niet lager ligt dan 6 maal de minimumprestaties die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het in het eerste lid bedoeld aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 respectievelijk 50 (en zo verder per schijf van 7) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar gebeurt de vermenigvuldiging van het in het eerste lid bedoeld aantal punten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 respectievelijk 47 (en zo verder per schijf van 6) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het aantal punten blijft toegekend indien het minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt.

Voor de toepassing van deze bepalingen : 1° worden de volgende praktische vakken of daaraan gelijkgesteld niet in aanmerking genomen : stage algemene verpleegkunde, stage medische wetenschappen, stage psychiatrische verpleegkunde, stage sociale wetenschappen, stage verzorging, stage ziekenhuisverpleegkunde;2° komen de ingerichte uren-leraar praktische vakken of daaraan gelijkgesteld van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een school met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs, in aanmerking in de school voor voltijds gewoon secundair onderwijs waar ze worden ingericht.De uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers, worden voor een derde als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld beschouwd; 3° mogen de ingerichte uren-leraar praktische vakken of daaraan gelijkgesteld van een school die uitsluitend de eerste graad of de eerste en de tweede graad organiseert gevoegd worden bij één school die tot dezelfde scholengemeenschap behoort en die geen eerste graad organiseert. § 6. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is, indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 7 maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daar aan gelijkgesteld.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar blijft dat aantal punten toegekend indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum niet lager ligt dan 6 maal de minimumprestaties die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het in het eerste lid bedoeld aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 respectievelijk 50 (en zo verder per schijf van 7) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar gebeurt de vermenigvuldiging van het in het eerste lid bedoeld aantal punten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 respectievelijk 47 (en zo verder per schijf van 6) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het aantal punten blijft toegekend indien het minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden de uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers, voor een derde als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld beschouwd. § 7. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke school voor buitengewoon secundair onderwijs, indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school ten minste 210 bedraagt. Dat aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 respectievelijk 12 (en zo telkens per 1 verder), indien het totaal aantal wekelijkse lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school ten minste 420, 630, 840, 1.050, 1.260, 1.470, 1.680, 1.890 (en zo verder per schijf van 210) bedraagt. § 8. De door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde wekelijkse uren-leraar of lesuren, ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld, bedoeld in § 5, § 6 en § 7, die in een school of centrum ontoereikend zijn om het door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten, of een veelvoud daarvan, te genereren, kunnen op het niveau van de scholengemeenschap samengevoegd worden om alsnog tot desbetreffend aantal punten, of een veelvoud daarvan, te leiden. § 9. Een aantal punten wordt toegekend dat als volgt wordt berekend : 1° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de tot de scholengemeenschap behorende scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs op de gebruikelijke teldatum vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.Deze coëfficiënt ligt alleszins hoger voor een school die in toepassing van de bepalingen inzake gelijke onderwijskansen recht heeft op extra uren-leraar, dan voor een school die dat niet heeft. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en 2° de som van het aantal wekelijkse uren-leraar van de tot de scholengemeenschap behorende scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs van het betreffende schooljaar, berekend in uitvoering van de bepalingen van artikel 209, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.Deze coëfficiënt ligt alleszins hoger voor een school die in toepassing van de bepalingen inzake gelijke onderwijskansen recht heeft op extra uren-leraar dan voor een school die dat niet heeft. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en 3° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de tot de scholengemeenschap behorende scholen voor buitengewoon secundair onderwijs op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt die varieert naargelang van de omvang van de leerlingenpopulatie.Het resultaat van deze vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. Tot en met het schooljaar 2010-2011 zal dit aantal punten steeds minstens overeenkomen met het aantal punten dat nodig is voor de instandhouding van de betrekkingen in de ambten van het ondersteunend personeel die de school voor buitengewoon secundair onderwijs op 30 juni van het voorafgaande schooljaar heeft georganiseerd mocht ze de normen van het koninklijk besluit nummer 66 nog steeds toepassen. § 10. Een aantal punten wordt toegekend dat als volgt wordt berekend : 1° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de tot de scholengemeenschap behorende scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs op de gebruikelijke teldatum vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.De coëfficiënt is dezelfde voor alle scholen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en 2° de som van het aantal wekelijkse uren-leraar van de tot de scholengemeenschap behorende scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs van het betreffende schooljaar, berekend in uitvoering van de bepalingen van artikel 209, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.De coëfficiënt is dezelfde voor alle scholen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en 3° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de tot de scholengemeenschap behorende scholen voor buitengewoon secundair onderwijs op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.De coëfficiënt is dezelfde voor alle scholen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van deze vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. § 11. Een aantal punten wordt toegekend afhankelijk van het aantal regelmatige leerlingen van alle scholen van de scholengemeenschap, met inbegrip van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs,op de gebruikelijke teldatum, meer bepaald : a) tussen 900 en 3999 leerlingen : 120 punten; b) tussen 4.000 en 6.499 leerlingen : 180 punten; c) tussen 6.500 en 7.999 leerlingen : 240 punten; d) tussen 8.000 en 9.499 leerlingen : 300 punten; e) tussen 9.000 en 10.999 leerlingen : 360 punten; f) vanaf 11.000 leerlingen : 420 punten.

Het aantal van 120 punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum van 900 leerlingen niet meer wordt bereikt. § 12. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een school met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs. § 13. Bij het bepalen van de diverse coëfficiënten, zoals vermeld in § 9 en § 10, houdt de Vlaamse Regering er rekening mee dat, op vergelijkbare basis, het eindresultaat van de berekening van de globale puntenenveloppe voordeliger is voor scholengemeenschappen dan voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren. § 14. De invoering van een globale puntenenveloppe per 1 september 2009 wordt niet geassocieerd met het programmatieprincipe, wat betekent dat de toepassing, in voorkomend geval, van de meer voordelige normen of het tijdelijk niet hanteren van normen zoals vermeld in § 2 tot en met § 6, ook voor het schooljaar 2009-2010 gehandhaafd blijft. (24)

Art. 26.§ 1. De globale puntenenveloppe toegekend aan een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs die niet tot een scholengemeenschap behoort is samengesteld uit de onderdelen vermeld in § 2 tot en met § 5 hierna. § 2. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke school voor voltijds gewoon secundair onderwijs die ten minste 600 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 550 regelmatige leerlingen. Desbetreffend aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3 dan wel 4 indien het minimum aantal leerlingen respectievelijk 1.200 en 1.150, 1.800 en 1.750, of 2.400 en 2.350 bedraagt.

Het aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. De termijn van twee opeenvolgende schooljaren kan evenwel voor buitengewone gevallen door de Vlaamse Regering worden verlengd. Onder buitengewone gevallen worden scholen verstaan waar de problematiek van kansarmoede dermate disproportioneel aanwezig is, dat hun bestuurlijk vermogen slechts kan worden gevrijwaard mits handhaving van de betrokken personeelsmiddelen. § 3. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke school voor voltijds gewoon secundair onderwijs met een eerste graad, met technisch secundair onderwijs, met beroepssecundair onderwijs of met HBO5 verpleegkunde, indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school 7 maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar blijft dat aantal punten toegekend indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school niet lager ligt dan 6 maal de minimumprestaties die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het in het eerste lid bedoeld aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 respectievelijk 50 (en zo verder per schijf van 7) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar gebeurt de vermenigvuldiging van het in het eerste lid bedoeld aantal punten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 respectievelijk 47 (en zo verder per schijf van 6) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het aantal punten blijft toegekend indien het minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt.

Voor de toepassing van deze bepalingen : 1° worden de volgende praktische vakken of daaraan gelijkgesteld niet in aanmerking genomen : stage algemene verpleegkunde, stage medische wetenschappen, stage psychiatrische verpleegkunde, stage sociale wetenschappen, stage verzorging, stage ziekenhuisverpleegkunde;2° komen de ingerichte uren-leraar praktische vakken of daaraan gelijkgesteld van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een school met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs, in aanmerking in de school voor voltijds gewoon secundair onderwijs waar ze worden ingericht.De uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers, worden voor een derde als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld beschouwd. § 4. Een aantal punten wordt toegekend dat als volgt wordt berekend : 1° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de school op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.Deze coëfficiënt ligt alleszins hoger voor een school die in toepassing van de bepalingen inzake gelijke onderwijskansen recht heeft op extra uren-leraar dan voor een school die dat niet heeft. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en 2° de som van het aantal wekelijkse uren-leraar van de school van het betreffende schooljaar, berekend in uitvoering van de bepalingen van artikel 209, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.Deze coëfficiënt ligt alleszins hoger voor een school die in toepassing van de bepalingen inzake gelijke onderwijskansen recht heeft op extra uren-leraar dan voor een school die dat niet heeft. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. § 5. Een aantal punten wordt toegekend dat als volgt wordt berekend : 1° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de school op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.De coëfficiënt is dezelfde voor alle scholen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en 2° de som van het aantal wekelijkse uren-leraar van de school van het betreffende schooljaar, berekend in uitvoering van de bepalingen van artikel 209, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt.De coëfficiënt is dezelfde voor alle scholen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. § 6. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een school met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs. § 7. Bij het bepalen van de diverse coëfficiënten, zoals vermeld in § 4 en § 5, houdt de Vlaamse Regering er rekening mee dat, op vergelijkbare basis, het eindresultaat van de berekening van de globale puntenenveloppe voordeliger is voor scholengemeenschappen dan voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren. § 8. De invoering van een globale puntenenveloppe per 1 september 2009 wordt niet geassocieerd met het programmatieprincipe, wat betekent dat de toepassing, in voorkomend geval, van de meer voordelige normen of het tijdelijk niet hanteren van normen zoals vermeld in § 2 en § 3, ook voor het schooljaar 2009-2010 gehandhaafd blijft. (25)

Art. 27.§ 1. De globale puntenenveloppe toegekend aan een school voor buitengewoon secundair onderwijs die niet tot een scholengemeenschap behoort is samengesteld uit de onderdelen vermeld in § 2 tot en met § 5 hierna. § 2. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke school voor buitengewoon secundair onderwijs die ten minste 300 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 275 regelmatige leerlingen. Dit aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. § 3. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke school voor buitengewoon secundair onderwijs, indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school ten minste 210 bedraagt. Dat aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 respectievelijk 12 (en zo telkens per 1 verder), indien het totaal aantal wekelijkse lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die school ten minste 420, 630, 840, 1.050, 1.260, 1.470, 1.680, 1.890 (en zo verder per schijf van 210) bedraagt. § 4. Een aantal punten wordt toegekend dat bestaat uit de som van het aantal regelmatige leerlingen van de school op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt die varieert naargelang van de omvang van de leerlingenpopulatie. Het resultaat van deze vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. In afwijking hierop heeft een school voor buitengewoon secundair onderwijs van type 5 die beschouwd wordt als een ziekenhuisschool elk schooljaar recht op 82 punten. § 5. Een aantal punten wordt toegekend dat bestaat uit de som van het aantal regelmatige leerlingen van de school op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. De coëfficiënt is dezelfde voor alle scholen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van deze vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. § 6. Bij het bepalen van de diverse coëfficiënten, zoals vermeld in § 4 en § 5, houdt de Vlaamse Regering er rekening mee dat, op vergelijkbare basis, het eindresultaat van de berekening van de globale puntenenveloppe voordeliger is voor scholengemeenschappen dan voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren. § 7. De invoering van een globale puntenenveloppe per 1 september 2009 wordt niet geassocieerd met het programmatieprincipe, wat betekent dat de toepassing, in voorkomend geval, van de meer voordelige normen of het tijdelijk niet hanteren van normen zoals vermeld in § 2, ook voor het schooljaar 2009-2010 gehandhaafd blijft. (26)

Art. 28.§ 1. De globale puntenenveloppe toegekend aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en dat niet tot een scholengemeenschap behoort is samengesteld uit de onderdelen vermeld in § 2 en § 3 hierna. § 2. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en dat ten minste 600 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 550 regelmatige leerlingen. Desbetreffend aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3 dan wel 4 indien het minimum aantal leerlingen respectievelijk 1.200 en 1.150, 1.800 en 1.750, of 2.400 en 2.350 bedraagt.

Het aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. De termijn van twee opeenvolgende schooljaren kan evenwel voor buitengewone gevallen door de Vlaamse Regering worden verlengd. Onder buitengewone gevallen worden centra verstaan waar de problematiek van kansarmoede dermate disproportioneel aanwezig is, dat hun bestuurlijk vermogen slechts kan worden gevrijwaard mits handhaving van de betrokken personeelsmiddelen. § 3. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is, indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 7 maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar blijft dat aantal punten toegekend indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum niet lager ligt dan 6 maal de minimumprestaties die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het in het eerste lid bedoeld aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 respectievelijk 50 (en zo verder per schijf van 7) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar gebeurt de vermenigvuldiging van het in het eerste lid bedoeld aantal punten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 respectievelijk 47 (en zo verder per schijf van 6) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het aantal punten blijft toegekend indien het minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden de uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers, voor een derde als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld beschouwd. § 4. De invoering van een globale puntenenveloppe per 1 september 2009 wordt niet geassocieerd met het programmatieprincipe, wat betekent dat de toepassing, in voorkomend geval, van de meer voordelige normen of het tijdelijk niet hanteren van normen zoals vermeld in § 2 en § 3, ook voor het schooljaar 2009-2010 gehandhaafd blijft. (27)

Art. 29.§ 1. De scholengemeenschap verdeelt jaarlijks haar globale puntenenveloppe, bedoeld in artikel 25, over haar scholen op basis van criteria die worden onderhandeld in het bevoegde lokaal comité. Als in de scholengemeenschap geen akkoord wordt bereikt, verdeelt de scholengemeenschap de punten over haar scholen overeenkomstig de parameters die werden gebruikt voor de toekenning van de puntenenveloppe.

Voordat de scholengemeenschap overgaat tot de verdeling van de punten, kan ze een aantal punten voorafnemen om haar beleid inzake taak- en functiedifferentiatie op niveau van de scholengemeenschap gestalte te geven. Deze voorafname bedraagt maximum 10% van de puntenenveloppe.

Een overschrijding van de 10% voorafname is mogelijk : 1° als de voorafname minder bedraagt dan het aantal punten bedoeld in artikel 25, § 11.In dat geval kan de scholengemeenschap de 10% overschrijden tot het aantal punten overeenkomt met de punten die haar volgens artikel 25, § 11, toekomen op basis van het aantal leerlingen van de scholengemeenschap; 2° als zowel over de besteding van de punten als over de gevolgen hiervan op de personeelsleden, binnen het bevoegde lokaal comité van de scholengemeenschap een akkoord wordt bereikt. De scholengemeenschap verschaft ten aanzien van het lokaal comité van de scholengemeenschap en ten aanzien van het personeel van de scholen die tot de scholengemeenschap behoren, volledige klaarheid over de betrekkingen die ze op basis van voorafname van de puntenenveloppe creëert op het niveau van de scholengemeenschap. Tevens toont de scholengemeenschap aan dat de aldus ingerichte betrekkingen haar beleid inzake taak- en functiedifferentiatie op het niveau van de scholengemeenschap daadwerkelijk gestalte geven.

De verdeling van de puntenenveloppe mag niet tot gevolg hebben dat bijkomend personeelsleden wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking moeten worden gesteld, tenzij ze onmiddellijk kunnen gereaffecteerd of wedertewerkgesteld worden in een vacante of niet-vacante organieke betrekking in de scholengemeenschap en dit voor de duur van het volledige schooljaar. § 2. In afwijking van § 1, eerste lid, kent de scholengemeenschap tot en met het schooljaar 2010-2011 aan elke school voor buitengewoon secundair onderwijs het aantal punten toe dat zij voor deze school ontvangt volgens de parameters vastgelegd in artikel 25, § 9, 3°. (28)

Art. 30.§ 1. De school wendt de punten die ze in toepassing van artikel 29, § 1, van de scholengemeenschap ontvangt als volgt aan : 1° in eerste instantie moet ze de punten steeds aanwenden voor de instandhouding van betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden in ambten : - van het bestuurspersoneel; - van het ondersteunend personeel; - van wervingambten van het onderwijzend of het ondersteunend personeel voor zover het gaat om taak- en functiedifferentiatie. In een school voor buitengewoon secundair onderwijs omvat dit daarenboven ook de instandhouding van betrekkingen in ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel die in het kader van taak- en functiedifferentiatie werden toegewezen; 2° als de school na toepassing van 1° nog punten ter beschikking heeft, kan ze deze als volgt en naar keuze aanwenden : - voor de oprichting van betrekkingen in ambten bedoeld in § 1, met uitzondering van het bevorderingsambt van directeur; - voor het klasvrij maken van een personeelslid; - voor taak- en functiedifferentiatie; - voor de toekenning van een hogere salarisschaal in een ambt van het ondersteunend personeel in toepassing van artikel 55 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikel 44 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

De school moet bij de aanwending van haar punten daarenboven rekening houden met volgende principes : - ambten van het bestuurspersoneel en het ondersteunend personeel kunnen per halftijdse of voltijdse betrekking opgericht worden; - als een school punten aanwendt voor ambten in het ondersteunend personeel moeten de personeelsleden van deze categorie uit tenminste 50% opvoeders bestaan; - een betrekking in het ambt van technisch adviseur- coördinator kan slechts worden opgericht in een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs met een eerste graad, met technisch secundair onderwijs, met beroepssecundair onderwijs of met HBO5 verpleegkunde, een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en een school voor buitengewoon secundair onderwijs. In voormelde scholen kan ook slechts maximum één voltijdse betrekking in het ambt technisch adviseur-coördinator worden opgericht. De school verschaft ten aanzien van haar lokaal comité en ten aanzien van haar personeel volledige klaarheid over de betrekkingen die ze op basis van haar punten zal oprichten. § 2. De scholengemeenschap kan de punten van de voorafname, bedoeld in artikel 29, § 1, als volgt en naar keuze aanwenden : - voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurspersoneel, het ondersteunend personeel, en in het kader van taak- en functiedifferentiatie in wervingsambten van het onderwijzend, het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel; - voor het school- of klasvrij maken van een personeelslid.

Bij de aanwending van deze puntenenveloppe moet de scholengemeenschap rekening houden met volgende principes : 1° ambten van het bestuurspersoneel en het ondersteunend personeel kunnen per halftijdse of voltijdse betrekking opgericht worden;2° het personeelslid dat wordt aangesteld in een betrekking opgericht met punten van de voorafname wordt steeds als tijdelijk personeelslid aangesteld in een school van de scholengemeenschap en werkt voor de totaliteit van de scholengemeenschap. De bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, blijven verder van toepassing, met uitzondering van volgende bepalingen : - de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering inzake ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. Het schoolbestuur van de school waaraan de betrekking wordt toegewezen, kan echter op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Deze aanstelling wordt beschouwd als een reaffectatie of een wedertewerkstelling. Deze reaffectatie of wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het terbeschikkinggestelde personeelslid; - het schoolbestuur van de school waaraan de betrekking wordt toegewezen, is niet verplicht om in deze betrekking een personeelslid aan te stellen dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven, overeenkomstig artikel 21bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikel 23bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs; - de betrekking kan niet worden vacant verklaard.

Het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in deze betrekking. § 3. In het gemeenschapsonderwijs is de scholengroep verplicht om het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen directeur school- of klasvrij te maken. De scholengroep heeft de keuze om hiervoor punten aan te wenden van de voorafname van de globale puntenenveloppe, bedoeld in artikel 29, § 1, en/of punten van de enveloppe bedoeld in artikelen 125duodecies, § 4, en 153sexies, § 4, van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997. Als een scholengroep ten minste één netoverschrijdende scholengemeenschap telt, wordt in de overeenkomst van deze scholengemeenschap vastgelegd op welke wijze aan voormelde verplichting wordt voldaan. De Vlaamse Regering bepaalt het aantal punten dat nodig is om het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen directeur school- of klasvrij te maken. § 4. De Vlaamse Regering bepaalt de ambten en de puntenwaarde die aan elk ambt wordt toegekend. De puntenwaarde van een ambt wordt bepaald op basis van een bekwaamheidsbewijs of een salarisschaal.

De Vlaamse Regering bepaalt eveneens het aantal punten dat nodig is om een personeelslid school- of klasvrij te maken. (29)

Art. 31.§ 1. De school die niet tot een scholengemeenschap behoort, wendt de punten bedoeld in artikelen 26 of 27 als volgt aan : 1° in eerste instantie moet ze haar punten steeds aanwenden voor de instandhouding van betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden : - van het bestuurspersoneel; - van het ondersteunend personeel; - van wervingsambten van het onderwijzend of het ondersteunend personeel voor zover het gaat om taak- en functiedifferentiatie. In een school voor buitengewoon secundair onderwijs omvat dit daarenboven ook de instandhouding van betrekkingen in ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel die in het kader van taak- en functiedifferentiatie werden toegewezen; 2° als de school na toepassing van 1° nog punten ter beschikking heeft, kan ze deze als volgt en naar keuze aanwenden : - voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurspersoneel, met uitzondering van het bevorderingsambt van directeur, en het ondersteunend personeel; - voor de oprichting van betrekkingen in wervingsambten van het onderwijzend en het ondersteunend personeel in het kader van taak- en functiedifferentiatie. In een school voor buitengewoon secundair onderwijs kunnen in het kader van taak- en functiedifferentiatie daarenboven ook betrekkingen in wervingsambten van het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel in stand worden gehouden of worden opgericht; - voor het klasvrij maken van een personeelslid; - voor de toekenning van een hogere salarisschaal in een ambt van het ondersteunend personeel in toepassing van artikel 55 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikel 44 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

De school moet bij de aanwending van haar punten daarenboven rekening houden met volgende principes : - ambten van het bestuurspersoneel en het ondersteunend personeel kunnen per halftijdse of voltijdse betrekking opgericht worden; - als een school punten aanwendt voor ambten in het ondersteunend personeel moeten de personeelsleden van deze categorie uit tenminste 50% opvoeders bestaan; - een betrekking in het ambt van technisch adviseur-coördinator kan slechts worden opgericht in een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs met een eerste graad, met technisch secundair onderwijs, met beroepssecundair onderwijs of met HBO5 verpleegkunde, een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en een school voor buitengewoon secundair onderwijs. In voormelde scholen kan ook slechts maximum één voltijdse betrekking in het ambt technisch adviseur-coördinator worden opgericht.

De school verschaft ten aanzien van haar lokaal comité en ten aanzien van haar personeel volledige klaarheid over de betrekkingen die ze op basis van haar punten zal oprichten. § 2. Een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en niet tot een scholengemeenschap behoort, wendt de punten bedoeld in artikel 28 als volgt aan : 1° in eerste instantie moet ze de punten aanwenden voor de instandhouding van betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden in ambten van het bestuurspersoneel;2° als het centrum na de toepassing van 1° nog punten ter beschikking heeft, kan ze betrekkingen oprichten in ambten van het bestuurspersoneel, met uitzondering van het bevorderingsambt van directeur. Het centrum voor deeltijds beroepsonderwijs moet bij de aanwending van zijn punten daarenboven rekening houden met volgende principes : - ambten van het bestuurspersoneel kunnen per halftijdse of voltijdse betrekking opgericht worden; - er kan slechts maximum één voltijdse betrekking in het ambt technisch adviseur-coördinator worden opgericht. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de ambten en de puntenwaarde die aan elk ambt wordt toegekend. De puntenwaarde van een ambt wordt bepaald op basis van een bekwaamheidsbewijs of een salarisschaal.

De Vlaamse Regering bepaalt het aantal punten dat nodig is om een personeelslid school- of klasvrij te maken. (30) Onderafdeling 4. - Puntenenveloppe Raad van het Gemeenschapsonderwijs

Art. 32.§ 1. Aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs wordt, ter uitvoering van de rekenplichtigheid, elk schooljaar een forfaitaire enveloppe van 5.330 punten toegekend, bestemd voor verdeling over de scholengroepen. § 2. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs verdeelt de forfaitaire puntenenveloppe, bedoeld in § 1, over de scholengroepen na onderhandeling in het daartoe bevoegde onderhandelingscomité.

Met deze punten worden in de scholengroepen betrekkingen opgericht in het ambt van administratief medewerker.

De scholengroep is niet verplicht om op deze betrekkingen de bepalingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling, opgenomen in artikel 36 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, toe te passen.

De scholengroep kan in deze betrekkingen een personeelslid vast benoemen. Op het ogenblik dat de scholengroep waaraan de punten zijn toegekend het personeelslid in dergelijke betrekking vast benoemt, blijven de punten toegekend aan deze scholengroep.

De scholengroep deelt de vacantverklaring van voormelde betrekkingen mee aan de afgevaardigd-bestuurder. Deze toetst de stabiliteit van de vacant verklaarde betrekkingen aan de mogelijke evolutie van de verdelingscriteria. In toepassing van artikel 43, § 1, 2°, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende het gemeenschapsonderwijs is de afgevaardigd-bestuurder belast met het goedkeuringstoezicht ter zake. (31) Onderafdeling 5. - Bedrijfsstages

Art. 33.Voor de toepassing van de bepalingen van deze onderafdeling wordt verstaan onder : 1° een samenwerkingsplatform : een scholengemeenschap, al dan niet uitgebreid met een of meer scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren dan wel een groep van scholengemeenschappen, al dan niet uitgebreid met een of meer scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren;2° bedrijfsstage : het opdoen van werkervaring in een arbeidsmilieu buiten het onderwijs op basis van een stageovereenkomst tussen de stagegever, de school en het betrokken personeelslid en waarbij die stage ten minste vijf werkdagen omvat en niet door de stagegever wordt bezoldigd.(32)

Art. 34.§ 1. Aan scholen voor secundair onderwijs, verenigd in een samenwerkingsplatform, worden vanaf het schooljaar 2008-2009 vervangingseenheden en werkingsmiddelen toegekend die zijn voorbehouden voor het voorzien in vervangingen bij bedrijfsstages van personeelsleden waarvan het salaris of de salaristoelage ten laste valt van de Vlaamse Gemeenschap.

De berekening en toekenning van de middelen gebeurt op het niveau van de school. Na samenvoeging van de middelen van de afzonderlijke scholen die tot het samenwerkingsplatform behoren, beslissen de schoolbesturen van die scholen gezamenlijk over de verdeling en de aanwending van de middelen in functie van lokale behoeften en prioriteiten. § 2. Met betrekking tot de middelen bestemd voor de vervangingen bij bedrijfsstages is alleszins vereist dat de aanwending moet kaderen binnen het nascholingsplan van de scholen. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt : 1° met inachtname van de beschikbare begrotingskredieten, de berekeningswijze van de middelen per school en het aandeel van die kredieten dat is voorbehouden voor werkingsmiddelen met een maximum van 5%;2° de ambten die in aanmerking komen voor vervangingen.(33) Afdeling 3. - Financiering en subsidiëring van de werking

Onderafdeling 1. - Algemeen

Art. 35.In het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd voltijds secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld worden gevraagd.

Na overleg binnen de participatieraad of de schoolraad bepalen de schoolbesturen de lijst van bijdragen die aan de ouders of aan de meerderjarige leerlingen kunnen worden gevraagd, evenals de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend. Deze regeling wordt door middel van het school- of centrumreglement aan de ouders of aan de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, dan wel aan de meerderjarige leerling meegedeeld. (34)

Art. 36.De kosten van het onderwijs, verstrekt in scholen en centra of afdelingen voor onderwijs, tot stand gebracht door openbare of private personen, vallen ten laste van de schoolbesturen.

Aan de gefinancierde of gesubsidieerde scholen en die aan de bij de decreet en uitvoeringsbesluiten gestelde voorwaarden voldoen, verleent de Vlaamse Gemeenschap salarissen, salaristoelagen en werkingsbudget. (35)

Art. 37.Jaarlijks wordt een forfaitair werkingsbudget verleend om de kosten te dekken die verbonden zijn aan de werking en de uitrusting van de school, aan het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen en aan de uitgaven voor de financiering van de investeringen. (36)

Art. 38.Wat de overeenkomsten betreft voor aanneming van werken, leveringen en diensten met betrekking tot uitgaven op de dotatie van het Gemeenschapsonderwijs en met betrekking tot uitgaven die geheel of gedeeltelijk ten laste van het werkingsbudget, de uitrustingstoelagen, de bouwtoelagen of de rentetoelagen worden gelegd, zijn de bestuursorganen van het Gemeenschapsonderwijs en de schoolbesturen ertoe gehouden de overeenkomsten af te sluiten volgens de procedure en onder de voorwaarden die voor de federale overheid gelden met dien verstande dat de bestuursorganen van het Gemeenschapsonderwijs en de schoolbesturen : - de bevoegdheden uitoefenen die in de federale reglementering aan een Minister zijn toegekend; - het in dezelfde reglementering bepaald advies niet hoeven in te winnen vooraleer een overeenkomst ingevolge offerteaanvragen of onderhands af te sluiten; - onderhandse overeenkomsten mogen sluiten voor de aankoop van didactisch materieel, welke ook de prijs hiervan is; - van de regels betreffende de keuze van een aannemer mogen afwijken bij openbare of beperkte aanbesteding, als de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs zich binnen de dertig dagen na de aanvraag hiertegen niet verzet. (37)

Art. 39.Aan het Gemeenschapsonderwijs wordt jaarlijks een globale dotatie toegekend, bestemd om de kosten te dekken die verbonden zijn aan de werking en de uitrusting van de school en aan het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen. Deze dotatie bestaat uit een forfaitair bedrag per school en een forfaitair bedrag per leerling. Deze bedragen kunnen verschillen per niveau en vorm van onderwijs. (38)

Art. 40.De Raad van het Gemeenschapsonderwijs, de scholengroepen en de schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs kunnen voor de aanschaf van uitrustingsapparatuur leningsovereenkomsten en leasingsovereenkomsten aangaan bij de door de Vlaamse Regering daartoe erkende financiële instellingen. (39)

Art. 41.Het werkingsbudget wordt uitbetaald aan het schoolbestuur van elke school. Het kan worden aangewend ten behoeve van al de scholen behorende tot hetzelfde schoolbestuur. Bij deze aanwending dient het schoolbestuur rekening te houden met een gelijke behandeling van zijn scholen en van de leerlingen of studenten die tot deze scholen behoren.

De Vlaamse Regering bepaalt : 1° de wijze waarop de school zijn aanvraag tot financiering of subsidiëring indient;2° de controlemaatregelen inzonderheid wat de aanwending van het werkingsbudget betreft.Deze controle mag evenwel geen betrekking hebben op de opportuniteit van de aanwending. (40)

Art. 42.In geval van overname van een school door een ander schoolbestuur, wordt het bedrag van het werkingsbudget waarop de overgenomen school recht had volgens de vigerende bepalingen ter zake, voor het eerste schooljaar van de overname, aan het nieuwe schoolbestuur toegekend. (41)

Art. 43.§ 1. De representatieve verenigingen van de schoolbesturen of schoolbesturen van de gesubsidieerde vrije scholen bepalen, voor de schoolbesturen of schoolbesturen die dit wensen, de boekhoudkundige verplichtingen inzake de vereenvoudigde boekhouding en de dubbele boekhouding zoals bepaald in artikel 17, § 4, van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Deze boekhoudkundige verplichtingen dienen in bijkomende orde er mee rekening te houden dat de saldi, zoals bepaald conform het Europees Rekening Stelsel, door de Vlaamse Gemeenschap kunnen worden afgeleid uit de afgelegde rekeningen, zodat de Vlaamse Gemeenschap kan voldoen aan de terzake geldende Europese verplichtingen. § 2. De onder § 1 bedoelde vereenvoudigde boekhouding omvat, rekening houdend met de aard en de omvang van de schoolbesturen, ten minste alle verrichtingen betreffende de mutaties in contant geld of op de rekeningen. § 3. De onder § 1 bedoelde regels voor de vereenvoudigde boekhouding omvatten minimaal : 1° basisregels met betrekking tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding;2° de staat van de ontvangsten en de uitgaven;3° de jaarrekening;4° de inventaris. § 4. De onder § 1 bedoelde dubbele boekhouding omvat, rekening houdend met de aard en de omvang van de scholen, alle verrichtingen, bezittingen en schulden, rechten en verplichtingen van welke aard ook, betreffende de door de subsidiërende overheid verstrekte toelagen en de eigen middelen van elk schoolbestuur. § 5. De onder § 1 bedoelde regels voor de economische boekhouding omvatten minimaal : 1° de vorm en de inhoud van de jaarrekening;2° de waarderingsregels;3° de structuur van de jaarrekening;4° het schema van de balans;5° het schema van de resultatenrekening;6° de inhoud van de toelichting;7° de inhoud van de rubrieken van de balans en van de resultatenrekening;8° het minimum algemeen rekeningenstelsel. § 6. De in § 1 bedoelde regels worden door elke representatieve vereniging van de schoolbesturen of schoolbesturen van de gesubsidieerde vrije scholen meegedeeld aan de Vlaamse Regering. § 7. Voor de eerste maal vervullen de representatieve verenigingen van de schoolbesturen of schoolbesturen van de gesubsidieerde vrije scholen binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van deze bepalingen, de in § 6 bedoelde verplichtingen. (42) Onderafdeling 2. - Time-out projecten

Art. 44.De Vlaamse Regering kan een subsidie verlenen aan organisaties die door middel van een Time-outprogramma opvang en begeleiding bieden aan leerlingen uit het voltijds onderwijs, onderwijs met een beperkt leerplan of uit de erkende vormingen, die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen tijdelijk uit het onderwijs worden genomen met de bedoeling hen opnieuw in het onderwijs op te nemen.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder deze subsidies kunnen worden toegekend, de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van de projecten. (43) Onderafdeling 3. - Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs

Art. 45.De vzw Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs ontvangt de in deze onderafdeling bedoelde subsidiëring voor zover zij voldoet aan volgende voorwaarden : 1° zij stelt zich tot doel een netoverschrijdende structuur uit te bouwen ter ondersteuning van de Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Deze structuur is in het bijzonder gericht op het ondersteunen van de taalvaardigheid van de leerlingen, en zal taaltoetsen afnemen bij leerlingen, begeleidingsinitiatieven ontwikkelen en uitvoeren voor het taalvaardigheidsonderricht; 2° zij legt uiterlijk op de eerste dag van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag voor aan de Vlaamse Regering.(44)

Art. 46.§ 1. De Vlaamse Regering waarborgt tot en met 31 december 2010 een subsidiëring voor de loonkosten van de personeelsleden en de werkingsmiddelen binnen de door de Vlaamse Gemeenschap voorziene begrotingskredieten. § 2. De Vlaamse Regering kan beslissen over de uitvoering van de subsidiëring bedoeld in § 1 een samenwerkingsakkoord te sluiten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. (45) Onderafdeling 4. - Bijzondere maatregelen voor technisch of beroepsgerichte opleidingen

Art. 47.§ 1. De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van de beschikbare begrotingskredieten, aan scholen met technisch of beroepsgerichte opleidingen, extra middelen toekennen die bestemd zijn voor investeringen in didactische uitrusting. Onder investering in didactische uitrusting wordt verstaan : de aankoop van didactische uitrusting of de beveiliging van reeds aanwezige didactische uitrusting.

De Vlaamse Regering bepaalt de lijst van structuuronderdelen die onder de investeringsoperatie vallen. § 2. Per regelmatige leerling op de door de Vlaamse Regering te bepalen teldatum worden extra middelen toegekend.

Om voor extra middelen in aanmerking te kunnen komen, moeten de betrokken scholen een investeringsplan opstellen. Het investeringsplan moet voldoen aan de door de Vlaamse Regering vastgelegde, minimale onderdelen. § 3. De beoordeling van de ingediende investeringsplannen gebeurt door een commissie die paritair is samengesteld uit drie afgevaardigden van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en twee afgevaardigden van de onderwijsinspectie, enerzijds, en één afgevaardigde per onderwijsnet, voorgedragen door het Gemeenschapsonderwijs en de betrokken representatieve verenigingen van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs, en één afgevaardigde van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen, anderzijds.

De commissie stelt haar huishoudelijk reglement op en kan experten toelaten tot de vergadering.

De commissie garandeert dat een aanvankelijk als « onvoldoende » bevonden plan, bijgestuurd kan worden en éénmaal opnieuw mag worden ingediend binnen een door haar vooropgestelde termijn, die evenwel nooit minder kan zijn dan 10 werkdagen te rekenen vanaf de beslissing van de commissie. § 4. De Vlaamse Regering kan verdere regels vastleggen inzake de toekenning, de uitbetaling en de controle op de aanwending van deze extra middelen. (46)

Art. 48.De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van de beschikbare begrotingskredieten, voorzien in bijkomende financiering voor scholen met technisch of beroepsgerichte opleidingen die leiden tot de invulling van knelpuntberoepen, ten einde de kost voor leerlingen in voormelde opleidingen te verminderen. Op basis van criteria die verband houden met de kostprijzen van de opleidingen, bepaalt de Vlaamse Regering de lijst van opleidingen die voor deze bijkomende financiering in aanmerking komen en modaliteiten van deze bijkomende financiering. (47) HOOFDSTUK 4. - Scholengemeenschappen Afdeling 1. - Algemeen

Art. 49.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van de bepalingen van de artikelen 59, 62 en 64 die niet van toepassing zijn op het buitengewoon secundair onderwijs.

Binnen de bepalingen van dit hoofdstuk wordt onder "school" verstaan : een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs, met inbegrip van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat eventueel aan deze school is gehecht, een autonoom centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, of een school voor buitengewoon secundair onderwijs. 48) Afdeling 2. - Vorming van een scholengemeenschap

Art. 50.Een scholengemeenschap omvat één of meer scholen die al dan niet behoren tot hetzelfde schoolbestuur en/of hetzelfde onderwijsnet. (49)

Art. 51.Een scholengemeenschap komt vrijwillig tot stand, ongeacht of ze al dan niet een rechtspersoonlijkheid of een rechtsvorm aanneemt : 1° hetzij bij beslissing : indien de scholengemeenschap wordt gevormd door één of meer scholen van hetzelfde schoolbestuur;2° hetzij bij schriftelijke overeenkomst : indien de scholengemeenschap wordt gevormd door scholen van verschillende schoolbesturen. Deze beslissing of overeenkomst treedt in werking op 1 september na de datum waarop de beslissing werd genomen respectievelijk de overeenkomst werd gesloten, wordt schriftelijk en zo spoedig mogelijk vóór de inwerkingtreding aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld en geldt voor een periode van zes schooljaren. Deze periode van zes schooljaren wordt telkens, tenzij er een andersluidende beslissing of overeenkomst is, van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd.

Tijdens voormelde periode van zes schooljaren kan de beslissing of overeenkomst inzake de vorming van een scholengemeenschap evenwel worden gewijzigd, in die zin dat een school alsnog tot de scholengemeenschap kan toetreden of uit de scholengemeenschap kan stappen. Uitstap uit de scholengemeenschap kan evenwel alleen indien de scholengemeenschap minder dan 900 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum. Wijziging van een beslissing of overeenkomst treedt in werking op 1 september na de datum waarop deze wijziging is tot stand gekomen. (50)

Art. 52.§ 1. Scholengemeenschappen zijn samenwerkingsverbanden waarvan de werking geregeld wordt in hetzij de beslissing van het enig betrokken schoolbestuur, hetzij de overeenkomst tussen de verschillende betrokken schoolbesturen.

Indien het gaat om samenwerkingsverbanden zonder beheersoverdracht, vallen de scholengemeenschappen onder de verantwoordelijkheid en het hiërarchisch toezicht van het betrokken schoolbestuur.

Indien het gaat om samenwerkingsverbanden met beheersoverdracht, vallen de scholengemeenschappen onder de toezichtsvormen bepaald in het bijzonder decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende het gemeenschapsonderwijs of de organieke regelgeving op de lokale besturen, respectievelijk de toezichtsvormen georganiseerd door het betrokken schoolbestuur. § 2. Beheersoverdracht is enkel mogelijk ten aanzien van de bevoegdheden bedoeld in artikel 57, 4°, 6°, 7°, 8° en 9°. (51)

Art. 53.Een scholengemeenschap is qua inplanting van de hoofdvestigingsplaats van elk van de betrokken scholen gelegen binnen maximaal vijf aangrenzende onderwijszones die zijn vastgelegd in de bijlage I gevoegd bij de codificatie betreffende het secundair onderwijs. (52)

Art. 54.Een scholengemeenschap organiseert een multisectoraal onderwijsaanbod, waaronder ten minste wordt verstaan : 1° de eerste graad bestaande uit : een eerste leerjaar A en B, een tweede leerjaar en een beroepsvoorbereidend leerjaar;2° de tweede graad bestaande uit : een eerste en tweede leerjaar van het algemeen secundair onderwijs met drie opties, een eerste en tweede leerjaar van het technisch secundair onderwijs met twee studiegebieden en een eerste en tweede leerjaar van het beroepssecundair onderwijs met twee studiegebieden;de studiegebieden van het technisch en beroepssecundair onderwijs mogen dezelfde zijn; 3° de derde graad bestaande uit : een eerste en tweede leerjaar van het algemeen secundair onderwijs met drie opties, een eerste en tweede leerjaar van het technisch secundair onderwijs met twee studiegebieden en een eerste en tweede leerjaar van het beroepssecundair onderwijs met twee studiegebieden;de studiegebieden van het technisch en beroepssecundair onderwijs mogen dezelfde zijn.

Na gemotiveerde aanvraag van het betrokken schoolbestuur, kan de Vlaamse Regering volgens de hierna vermelde criteria afwijking verlenen van de bepalingen van het eerste lid : 1° het niet-voldoen aan de voorwaarde van multisectoraliteit houdt in : a) hetzij het niet of te weinig organiseren van opties in het eerste en tweede leerjaar van de tweede respectievelijk de derde graad van het algemeen secundair onderwijs;b) hetzij het te weinig organiseren van studiegebieden in het eerste en tweede leerjaar van de tweede respectievelijk de derde graad van het technisch secundair onderwijs;c) hetzij het te weinig organiseren van studiegebieden in het eerste en tweede leerjaar van de tweede respectievelijk de derde graad van het beroepssecundair onderwijs;en 2° de scholengemeenschap werkt op het vlak van leerlingenoriëntering samen met één of meer andere aangrenzende scholengemeenschappen die het in de eerstbedoelde scholengemeenschap in het kader van de multisectoraliteit ontbrekend onderwijsaanbod, wèl organiseren. Na gemotiveerde aanvraag van het betrokken schoolbestuur, kan de Vlaamse Regering volgens het hierna vermeld criterium afwijking verlenen van de bepalingen van het eerste lid : De scholengemeenschap bestaat uitsluitend uit scholen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, met dien verstande dat elk van bedoelde scholen beantwoordt aan de voorwaarde de enige school van het gesubsidieerd vrij onderwijs te zijn in één der 44 onderwijszones vastgelegd in de bijlage I gevoegd bij de codificatie betreffende het secundair onderwijs, die een bepaalde erkende godsdienst organiseert of levensbeschouwing aanhangt. Bij de toepassing van de voorwaarde "enige school" worden de scholen die noch het vak godsdienst noch het vak niet-confessionele zedenleer maar wel het vak cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie organiseren, én enkel eigen leerplannen van het schoolbestuur hanteren die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd, buiten beschouwing gelaten.

Na gemotiveerde aanvraag van het betrokken schoolbestuur, kan de Vlaamse Regering volgens het hierna vermeld criterium afwijking verlenen van de bepalingen van het eerste lid : De scholengemeenschap bestaat uitsluitend uit scholen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, met dien verstande dat elk van bedoelde scholen beantwoordt aan de voorwaarden noch het vak godsdienst noch het vak niet-confessionele zedenleer maar wel het vak cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie te organiseren, én uitsluitend eigen leerplannen van het schoolbestuur te hanteren die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd. (53)

Art. 55.§ 1. Een scholengemeenschap behoort tot één van de volgende contingenten : 1° gemeenschapsonderwijs : maximum 40 scholengemeenschappen, waarvan één in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;2° gesubsidieerd officieel onderwijs : maximum 15 scholengemeenschappen, waarvan één in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;3° gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs : maximum 80 scholengemeenschappen, waarvan één in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;4° gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs : maximum 5 scholengemeenschappen, waarvan één in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. § 2. Een scholengemeenschap bestaande uit scholen die behoren tot verschillende groepen bedoeld in § 1, wordt verrekend op het contingent van die groep waartoe de meeste scholen van de scholengemeenschap behoren.

Is het aantal scholen uit de verschillende groepen evenwel gelijk, dan wordt door het Gemeenschapsonderwijs en/of de betrokken representatieve verenigingen van de schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs, naargelang van het geval, bepaald op welk contingent de scholengemeenschap wordt verrekend. § 3. Het Gemeenschapsonderwijs of de betrokken representatieve vereniging van de schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs, naargelang van het geval, beslist welke voorgestelde scholengemeenschappen niet kunnen worden gevormd indien het vastgestelde contingent in de betrokken groep wordt overschreden. (54)

Art. 56.Een scholengemeenschap die op 1 oktober van twee opeenvolgende schooljaren niet langer voldoet aan de criteria genoemd in dit hoofdstuk, wordt met ingang van het derde schooljaar van rechtswege niet meer tegenstelbaar aan de overheid. (55) Afdeling 3. - Bevoegdheden van een scholengemeenschap

Art. 57.Een scholengemeenschap : 1° maakt afspraken over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod, eventueel gespreid over de verschillende scholen die de scholengemeenschap vormen;2° maakt afspraken over een objectieve leerlingen-oriëntering en -begeleiding en werkt daartoe samen met één psycho-medisch-sociaal centrum of centrum voor leerlingenbegeleiding. Naast voormeld centrum kan de scholengemeenschap uiterlijk tot 31 augustus 2012 ook samenwerken met het centrum voor leerlingenbegeleiding van een school voor buitengewoon secundair onderwijs die tot de scholengemeenschap behoort.

Aan de scholengemeenschap Steinerscholen Secundair Onderwijs, die is opgericht op basis van een afwijking op de multisectoraliteitsverplichting verleend bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, wordt toelating gegeven om uiterlijk tot 31 augustus 2012 samen te werken met meer dan één centrum voor leerlingenbegeleiding.

In het kader van de uitoefening van die bevoegdheid heeft elke scholengemeenschap waarin een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is opgenomen, een overlegplicht ten aanzien van elk regionaal overlegplatform als vermeld in artikel 103 van het decreet betreffende het stelsel van leren en werken, waarvan het werkingsgebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het werkingsgebied van de scholengemeenschap; 3° maakt afspraken over het personeelsbeleid, meer bepaald over de criteria voor het aanwerven, functioneren en evalueren van personeelsleden;4° maakt afspraken/beslist over de verdeling van de extra uren-leraar over haar scholen.De verdelingscriteria worden onderhandeld in het lokaal comité. Bij ontstentenis van een akkoord binnen de scholengemeenschap over de verdelingscriteria, worden de extra uren-leraar recht evenredig verdeeld volgens het aandeel dat het pakket uren-leraar van elke afzonderlijke school uitmaakt binnen de totaliteit van de pakketten uren-leraar van de diverse scholen die tot de scholengemeenschap behoren; 5° maakt afspraken/beslist over de verdeling over haar scholen van de puntenenveloppe bedoeld in artikel 23 tot en met 31.Met inachtname van de bepalingen van voormelde onderafdeling worden de verdelingscriteria onderhandeld in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité van de scholengemeenschap. Bij ontstentenis van een akkoord binnen de scholengemeenschap over de verdelingscriteria, worden de punten verdeeld overeenkomstig de parameters volgens welke ze toegekend zijn; 6° brengt advies uit inzake investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur waarbij het schoolbestuur een beroep doet op de investeringsmiddelen van, naargelang van het geval, het Gemeenschapsonderwijs of het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;7° kan een samenwerkingsakkoord sluiten met een of meer scholen voor buitengewoon secundair onderwijs die buiten de desbetreffende scholengemeenschap zijn gebleven;een school voor buitengewoon secundair onderwijs kan samenwerkingsakkoorden sluiten met verschillende scholengemeenschappen; 8° kan een samenwerkingsakkoord sluiten met één of meer scholen voor secundair onderwijs die niet tot een scholengemeenschap behoren en/of met één of meer scholen voor basisonderwijs, met één of meer scholen van deeltijds kunstonderwijs en/of één of meer centra voor volwassenenonderwijs;9° maakt afspraken/beslist over de aanwending van de punten voor ICT-coördinatie;10° maakt afspraken over de verdeling van de uren-leraar en lesuren die bestemd zijn voor mentorschap;11° kan afspraken maken over de engagementsverklaring vermeld in artikel 111.(56)

Art. 58.Schoolbesturen kunnen aan de scholengemeenschappen andere bevoegdheden toewijzen dan hier bepaald, tenzij dit bij decretale of reglementaire bepalingen wordt verboden.

Voor wat betreft het gemeenschapsonderwijs gebeurt deze toewijzing op grond van artikel 4, § 2, van het bijzonder decreet.

Indien bij de scholengemeenschap verschillende schoolbesturen zijn betrokken, dan zullen die de extra bevoegdheden bij schriftelijke overeenkomst vastleggen. (57) Afdeling 4. - Diverse voordelen voor scholengemeenschappen

Art. 59.Zoals bepaald in artikel 191 wordt de gewone rationalisatienorm per school met 15 % verminderd voor een school die tot een scholengemeenschap behoort. (58)

Art. 60.§ 1. Tot 1 november van het betrokken schooljaar kunnen door het betrokken schoolbestuur tussen scholen die behoren tot eenzelfde scholengemeenschap, uren-leraar worden overgedragen, mits : 1° in overeenstemming met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;2° onderhandeling in het lokaal comité. § 2. Tot 1 november van het betrokken schooljaar kunnen door het betrokken schoolbestuur tussen scholen die niet behoren tot eenzelfde scholengemeenschap, uren-leraar worden overgedragen, mits : 1° in overeenstemming met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;2° onderhandeling in het lokaal comité.Indien er bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel worden uitgesproken, kan de overdracht evenwel enkel na akkoord in het lokaal comité; 3° melding aan de betrokken scholengemeenschap waartoe de begunstigde school behoort.(59)

Art. 61.§ 1. Tot 1 november van het betrokken schooljaar kunnen door het betrokken schoolbestuur uren-leraar worden herverdeeld tussen scholen die behoren tot eenzelfde scholengemeenschap, mits : 1° in overeenstemming met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;2° onderhandeling in het lokaal comité. § 2. Tot 1 november van het betrokken schooljaar kunnen door het betrokken schoolbestuur uren-leraar worden herverdeeld tussen scholen die niet behoren tot eenzelfde scholengemeenschap, mits : 1° in overeenstemming met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;2° onderhandeling in het lokaal comité.Indien er bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel worden uitgesproken, dan kan de herverdeling evenwel enkel na akkoord in het lokaal comité; 3° melding aan de betrokken scholengemeenschap waartoe de begunstigde school behoort.(60)

Art. 62.De gewone leerlingencoëfficiënten tot vaststelling van het aantal wekelijkse uren-leraar voor scholen die behoren tot een scholengemeenschap en gelegen zijn in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad, worden verhoogd met : 1° 0,10 : voor de eerste graad;2° 0,20 : voor de tweede, de derde en de vierde graad en het hoger beroepsonderwijs.(61)

Art. 63.§ 1. Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt vast benoemd door het schoolbestuur en wordt geaffecteerd aan een school die behoort tot dat schoolbestuur, kunnen : 1° de leden van het bestuurspersoneel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap worden ingezet;2° de leden van het ondersteunend personeel, het opvoedend hulppersoneel en het administratief personeel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, voor de vervulling van opdrachten voor andere scholen van de scholengemeenschap of voor de totaliteit van de scholengemeenschap worden ingezet. § 2. In afwijking op § 1, 2°, kunnen de administratieve medewerkers en de leden van het administratief personeel mits hun instemming worden ingezet in de scholen van dezelfde scholengroep of van hetzelfde schoolbestuur binnen de scholengemeenschap in het gesubsidieerd onderwijs.

Het schoolbestuur of de scholengroep stelt een personeelsplan op en een reglement voor de invulling van dit plan, met dien verstande dat : - deze personeelsleden geaffecteerd worden aan de school waar de betrekking reglementair wordt ingericht; - de inzetbaarheid in een andere school slechts mogelijk is voor een halftijdse of een voltijdse opdracht; - de afstand over de openbare weg tussen de school van affectatie en de school waar het personeelslid wordt ingezet nooit meer dan 25 km mag bedragen; - er rekening wordt gehouden met de verworven statutaire toestand of contractuele relatie tussen de scholengroep of schoolbestuur en het personeelslid; - de inzetbaarheid mogelijk is ongeacht het onderwijsniveau.

Dit personeelsplan en reglement worden onderhandeld in het lokaal comité. (62)

Art. 64.§ 1. Vastbenoemde directeurs en adjunct-directeurs van scholen van een scholengemeenschap, die door een herstructurering van scholen of van het onderwijsaanbod ter beschikking zijn gesteld of worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking kunnen op persoonlijke titel worden tewerkgesteld in een niet-organieke personeelsformatie die aan de scholengemeenschap wordt toegevoegd, op voorwaarde dat deze personeelsleden volgens de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling, binnen de scholengemeenschap geen reaffectatie als directeur of adjunct-directeur of wedertewerkstelling als adjunct-directeur in een organiek ambt, kunnen bekomen.

De aanstelling in de niet-organieke personeelsformatie schort alle reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen buiten de scholengemeenschap op. De aanstelling wordt beschouwd als reaffectatie of wedertewerkstelling. § 2. De personeelsformatie bedoeld in § 1 wordt samengesteld op basis van één personeelslid per schijf van 1.500 regelmatige leerlingen (in het voltijds gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs) op 1 februari van het voorafgaand schooljaar in de scholengemeenschap, met een maximum van vier personeelsleden per scholengemeenschap. § 3. De § 1 en § 2 zijn ook van toepassing op directeurs en adjunct-directeurs die op 30 juni 1999 zijn wedertewerkgesteld in het ambt van directiesecretaris of onderdirecteur van de scholengemeenschap, op voorwaarde dat zij op 1 september 1999 personeelslid worden van een schoolbestuur binnen de scholengemeenschap. (63)

Art. 65.§ 1. Aan de scholengemeenschappen wordt 20.000 extra wekelijkse uren-leraar toegekend vanaf het schooljaar 2004-2005. Deze extra uren-leraar worden aangewend om : 1° het aantal plage-uren, bedoeld in artikel 216 en 315 te reduceren, en/of 2° de werkdruk te verminderen door aanrekening van klassenraad, klassendirectie, splitsing van klassen, lerarenondersteuning, stagebegeleiding en leerlingenbegeleiding op het pakket uren-leraar. § 2. De verdeling van deze extra uren-leraar, die uitsluitend voor de scholen van de scholengemeenschap zijn bestemd, gebeurt trapsgewijs als volgt : het aantal uren-leraar dat elke scholengemeenschap ontvangt is recht evenredig met het aandeel van de som van de pakketten uren-leraar van de scholen die de scholengemeenschap vormen in de totaliteit van de pakketten uren-leraar van alle scholen die tot een scholengemeenschap zijn toegetreden. Onder uren-leraar worden de organieke uren-leraar voor het voltijds secundair onderwijs en voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs verstaan.

De scholengemeenschap verdeelt de extra uren-leraar op de wijze zoals bepaald in artikel 57, 4°. § 3. De scholengemeenschappen en de scholen informeren de bevoegde onderhandelingsorganen over de verdeling en aanwending van de extra wekelijkse uren-leraar. (64)

Art. 66.Indien in een scholengemeenschap door een herstructurering van de school of van het onderwijsaanbod bepaalde infrastructuur niet langer gebruikt wordt voor het secundair onderwijs, dan kan het schoolbestuur deze gebouwen gebruiken voor het eigen niet-secundair onderwijs ofwel overdragen naar of ter beschikking stellen van een ander schoolbestuur van hetzelfde onderwijsnet die onderwijs van een ander niveau organiseert, een centrum voor leerlingenbegeleiding, of een internaat.

Als hierbij de eigendom of het zakelijk recht dat noodzakelijk was om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) overgaat naar het verkrijgende schoolbestuur of deze een zakelijk recht verwerft op het gebouw met een duur gelijk aan de resterende termijn van het zakelijk recht dat het vroeger schoolbestuur bezit, treedt deze laatste in de rechten en verplichtingen ten opzichte van Agion. In dit geval is artikel 19, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, niet van toepassing.

Als de eigendom of het hiervoor vermelde zakelijk recht niet wordt overgedragen of gevestigd en het gebouw verder voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt, dan is artikel 19, § 2, van dezelfde wet, evenmin van toepassing. Het oorspronkelijke schoolbestuur blijft wel verantwoordelijk ten opzichte van Agion voor de naleving van de verplichtingen die werden aangegaan bij de toekenning van de subsidie.

Indien de infrastructuur waarvoor Agion subsidie heeft toegekend, afgebroken wordt, dan is artikel 19, § 2, van dezelfde wet, evenmin van toepassing.

Wordt de infrastructuur echter onttrokken aan één van de bestemmingen waarvoor een beroep kan worden gedaan op de tegemoetkoming van Agion zoals bepaald in artikel 13, § 1, van dezelfde wet, dan moet het schoolbestuur het gedeelte van de ontvangen subsidie, bedoeld in artikel 19, § 2, van dezelfde wet, terugbetalen. Een terugbetaling wordt evenwel niet opgelegd indien bij verkoop de opbrengst ten bedrage van de terug te betalen subsidie binnen een periode van twee jaar en met behoud van bestemming opnieuw wordt geïnvesteerd in subsidiabele infrastructuur voor het onderwijs, voor een centrum voor leerlingenbegeleiding, of een internaat. (65) HOOFDSTUK 5. - Organen Afdeling 1. - Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs

Art. 67.§ 1. De Vlaamse Regering stelt de gebiedsomschrijvingen vast waarvoor een Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs (CABO) zetelt.

Iedere commissie van advies wordt voorgezeten door een inspecteur van de onderwijsinspectie.

De commissies bestaan uit vertegenwoordigers van de Gemeenschaps-, de officieel gesubsidieerde en de vrij gesubsidieerde scholen, behorende tot de pedagogische, de paramedische, de psychologische, de medische en de sociale disciplines en uit leden van de pedagogische begeleidingsdiensten.

In elke commissie heeft ook een inspecteur van de onderwijsinspectie zitting die het buitengewoon onderwijs onder zijn bevoegdheid heeft.

De aanwijzing van de leden zal erop gericht zijn het evenwicht tussen de vertegenwoordigde strekkingen te verzekeren.

De Vlaamse Regering bepaalt de overige regelen betreffende de samenstelling en de werking van de commissies en het beroep dat tegen beslissingen van de commissies kan worden ingesteld.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, benoemt de leden van de commissies. § 2. In elke CABO wordt een subcommissie opgericht bestaande uit een vertegenwoordiging van de onderwijssector en een vertegenwoordiging van de welzijnssector.

Deze subcommissie neemt de bevoegdheid van de commissie van advies over voor de leerlingen van de opleidingsvormen 1 en 2 van het buitengewoon secundair onderwijs inzake adviezen met betrekking tot het verder verlenen of toekennen van de voordelen van het buitengewoon secundair onderwijs aan personen met een handicap buiten de in de artikelen 291 en 293 bepaalde leeftijdsgrenzen.

De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van deze subcommissies. (66)

Art. 68.§ 1. Een CABO heeft tot taak gemotiveerde adviezen uit te brengen in de gevallen haar opgedragen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs.

De Vlaamse Regering kan haar ook met andere opdrachten belasten. § 2. In de hierna volgende gevallen heeft de CABO een recht van beslissing : 1° de tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht voor een leerling;2° het beroep ingesteld tegen een advies of een beslissing uitgebracht door een persoon of een instantie in uitvoering van de codificatie betreffende het secundair onderwijs of een uitvoeringsbesluit. § 3. De voorzitters van de Commissies van advies voor het buitengewoon onderwijs zenden jaarlijks een activiteitsverslag aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs. (67) Afdeling 2. - Representatieve vakorganisaties

Art. 69.§ 1. De vakorganisaties aangesloten bij een in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie, kunnen beschikken over personeelsleden uit het onderwijs met verlof wegens bijzondere opdracht in het belang van het onderwijs, ofwel een verlof wegens vakbondsopdracht overeenkomstig de geldende reglementaire bepalingen.

In tegenstelling met de geldende reglementaire bepalingen zijn de representatieve vakorganisaties er evenwel niet toe gehouden, voor de in dit artikel bedoelde personeelsleden die genieten van een verlof, aan de overheid een som terug te storten die gelijk is aan het globaal bedrag van de salarissen, salaristoelagen, vergoedingen en toelagen die door de overheid aan deze personeelsleden werden uitgekeerd.

Deze personeelsleden moeten door die vakorganisaties belast worden met de begeleiding van onderwijsvernieuwingen voor wat betreft de gevolgen ervan voor de personeelsleden en met de begeleiding en de ondersteuning van de lokale comités. § 2. Het totaal aantal toegevoegde personeelsleden mag voor de verschillende in § 1 bedoelde vakorganisaties samen niet meer dan vijftien bedragen. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van verdeling van de hier bedoelde personeelsleden over de betrokken organisaties en legt de aanvraagprocedure vast. (68) Afdeling 3. - Overlegorganen inzake fundamentele onderwijshervormingen

Art. 70.De Vlaamse Regering informeert de afgevaardigden van de schoolbesturen en de representatieve vakorganisaties over elke geplande fundamentele onderwijshervorming.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de afgevaardigden van de schoolbesturen een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de afgevaardigden van de schoolbesturen.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de representatieve vakorganisaties een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de representatieve vakorganisaties. (69) Afdeling 4. - Lokaal comité op het niveau van de scholengemeenschap

Onderafdeling 1. - Scholengemeenschap gesubsidieerd officieel onderwijs

Art. 71.Deze onderafdeling is van toepassing op de scholengemeenschappen secundair onderwijs die uitsluitend bestaan uit scholen die behoren tot het gesubsidieerd officieel onderwijs. (70)

Art. 72.In elke scholengemeenschap wordt een lokaal comité opgericht op het niveau van de scholengemeenschap, verder OCSG genoemd.

Het vorige lid is niet van toepassing op de scholengemeenschappen die uitsluitend bestaan uit scholen die behoren tot hetzelfde schoolbestuur. In dat geval worden de bevoegdheden van het OCSG zoals vastgelegd in deze afdeling uitgeoefend door het afzonderlijk bijzonder comité opgericht krachtens artikel 4, § 1, 3° van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. (71)

Art. 73.§ 1. Elk OCSG is samengesteld uit afgevaardigden van enerzijds de schoolbesturen en anderzijds de representatieve vakorganisaties. Als representatieve vakorganisaties worden beschouwd de vakorganisaties die zitting hebben in het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten B Afdeling 2 B Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap ». § 2. De afvaardiging van de schoolbesturen bestaat uit minstens 1 lid van elk schoolbestuur zonder dat zijn totale afvaardiging groter mag zijn dan de totale afvaardiging van de representatieve vakorganisaties.

De vertegenwoordigers van de schoolbesturen moeten bevoegd zijn om hun respectievelijk schoolbestuur te verbinden. § 3. De afvaardiging van de representatieve vakorganisaties bestaat uit maximaal 1 lid per representatieve vakorganisatie per schoolbestuur en wordt vrij door hen samengesteld. § 4. De effectieve leden van het OCSG kunnen zich laten vervangen op de wijze zoals bepaald in het werkingsreglement.

De leden van de afvaardiging van de schoolbesturen kunnen zich alleen laten vervangen door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. (72)

Art. 74.De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties genieten de rechten en plichten voorzien in de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten. (73)

Art. 75.§ 1. De afgevaardigden van de schoolbesturen bepalen wie onder hen het voorzitterschap van het OCSG waarneemt. De voorzitter waakt over de goede werking van het OCSG. § 2. Het secretariaat van het OCSG wordt waargenomen door een secretaris die onder en door de vertegenwoordigers van het personeel wordt gekozen. Mits akkoord van alle leden van het OCSG kan het secretariaat ook worden waargenomen door een secretaris die geen deel uitmaakt van het OCSG. (74)

Art. 76.§ 1. Het OCSG is bevoegd om te onderhandelen over de aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is voor zover deze aangelegenheden een repercussie kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden of de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de onderliggende scholen en/of van de scholengemeenschap zelf. § 2. De leden van het OCSG hebben een informatierecht met betrekking tot alle aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is.

Ze hebben bovendien ten minste jaarlijks recht op inlichtingen in verband met de tewerkstelling. Deze inlichtingen hebben betrekking op : 1° inlichtingen over de evolutie van het aantal leerlingen in de scholen van de scholengemeenschap en de weerslag ervan op tewerkstelling en infrastructuur in de scholen die tot de scholengemeenschap behoren;2° inlichtingen over de structuur van de scholen die tot de scholengemeenschap behoren, inclusief over de mogelijke structuurwijzigingen die een weerslag kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden en/of tewerkstelling;3° inlichtingen over het personeelsverloop in de scholen van de scholengemeenschap. § 3. De afgevaardigden van de schoolbesturen moeten aan de leden van het OCSG inlichtingen verstrekken over beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de personeelsleden van de scholen van de scholengemeenschap. § 4. De leden van het OCSG ontvangen de informatie die nodig is om na te gaan of de onderwijswetgeving met betrekking tot schooloverschrijdende personeelsmateries correct wordt nageleefd. § 5. De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties kunnen bij de afgevaardigden van de schoolbesturen stappen zetten in het gemeenschappelijk belang van het personeel werkzaam in de scholengemeenschap. (75)

Art. 77.De aangelegenheden waarover moet onderhandeld worden, worden op de agenda geplaatst door de voorzitter van het OCSG. Ook de andere leden van het OCSG kunnen punten op de agenda zetten. Met het oog op de onderhandelingen ontvangen de leden van het OCSG vooraf alle documenten die nodig en nuttig zijn om met voldoende kennis van zaken standpunten te kunnen innemen. (76)

Art. 78.Noch de afwezigheid van een of meer regelmatig opgeroepen leden van de afvaardiging van de schoolbesturen, noch die van een of meer regelmatig opgeroepen afgevaardigden van representatieve vakorganisaties, maakt de onderhandelingen ongeldig. (77)

Art. 79.§ 1. De conclusies van iedere onderhandeling worden vermeld in een protocol waarin worden opgetekend : 1° ofwel het eenparig akkoord van al de afvaardigingen;2° ofwel het akkoord tussen de afvaardiging van de schoolbesturen en de afvaardiging van één of meer representatieve vakorganisaties, alsook het standpunt van de afvaardiging van een of meer representatieve vakorganisaties;3° ofwel het respectieve standpunt van de afvaardiging van de schoolbesturen en dat van de afvaardigingen van de verschillende representatieve vakorganisaties. § 2.Ingeval van eenparig akkoord of ingeval van akkoord tussen de afvaardiging van de schoolbesturen en de afvaardiging van één of meer representatieve vakorganisaties kunnen, noch op het niveau van een individuele schoolbesturen, noch op het niveau van de individuele scholen beslissingen genomen worden die afwijken van het protocol. (78)

Art. 80.Maatregelen die na onderhandeling worden genomen vermelden de datum van het protocol bedoeld in artikel 79. (79)

Art. 81.§ 1. Het OCSG neemt bij eenparigheid een werkingsreglement aan. Het bepaalt minimaal : 1° de wijze waarop het OCSG wordt samengeroepen, de termijn van bijeenroeping en het aantal vergaderingen per schooljaar met een minimum van drie;2° de wijze waarop documenten zullen bezorgd worden;3° de wijze waarop leden van het OCSG een punt op de agenda van het OCSG kunnen zetten en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren;4° de taken van de voorzitter;5° de taken van de secretaris;6° de termijnen voor het beëindigen van de onderhandeling;7° de wijze waarop de notulen en protocollen tot stand komen;8° de wijze waarop de agenda, bijgevoegde documentatie, notulen en protocollen zullen bewaard worden;9° de wijze waarop de effectieve leden zich kunnen laten vervangen en de wijze waarop en de gevallen waarin de afvaardigingen technici kunnen laten deelnemen aan de vergaderingen.10° de concretisering van de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 76;11° de concretisering van de rechten en plichten bedoeld in artikel 74;12° de nominatieve lijst van de effectieve vertegenwoordigers van de schoolbesturen en de effectieve vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties alsook de vertegenwoordigers die hen kunnen vervangen. § 2. Indien er binnen een termijn van drie maanden na de oprichting van het OCSG geen akkoord is over een werkingsreglement, is het model van werkingsreglement bij eenparigheid opgesteld door onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten van toepassing. (80)

Art. 82.De werkingskosten van het OCSG komen ten laste van de schoolbesturen. (81) Onderafdeling 2. - Netoverschrijdende scholengemeenschappen

Art. 83.Deze onderafdeling is van toepassing op de netoverschrijdende scholengemeenschappen die uitsluitend bestaan uit scholen die secundair onderwijs inrichten. (82)

Art. 84.In elke scholengemeenschap wordt een lokaal comité opgericht op het niveau van de scholengemeenschap, verder OCSG genoemd. (83)

Art. 85.§ 1. Elk OCSG is samengesteld uit afgevaardigden van enerzijds de schoolbesturen en anderzijds de representatieve vakorganisaties. Als representatieve vakorganisaties worden beschouwd de vakorganisaties die zitting hebben in Sectorcomité X B Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten B Afdeling 2 B Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" en/of het Overkoepelend Onderhandelingscomité Gesubsidieerd Vrij Onderwijs. § 2. De afvaardiging van de schoolbesturen bestaat uit minstens 1 lid van elk schoolbestuur zonder dat zijn totale afvaardiging groter mag zijn dan de totale afvaardiging van de representatieve vakorganisaties.

De vertegenwoordigers van de schoolbesturen moeten bevoegd zijn om hun respectievelijk schoolbestuur te verbinden. § 3. De afvaardiging van de representatieve vakorganisaties bestaat uit maximaal 1 lid per representatieve vakorganisatie per schoolbestuur en wordt vrij door hen samengesteld.

In afwijking van het vorig lid mag voor de schoolbesturen van de scholengemeenschap die behoren tot het gesubsidieerd vrij onderwijs waar maar één representatieve vakorganisatie vertegenwoordigd is in het lokaal comité of de lokale comités, deze representatieve vakorganisatie maximaal drie vertegenwoordigers afvaardigen naar het OCSG. Zijn er twee representatieve vakorganisaties vertegenwoordigd in het lokaal comité of de lokale comités, dan mag de representatieve vakorganisatie met het grootst aantal vertegenwoordigers in het lokaal comité of de lokale comités maximaal twee vertegenwoordigers afvaardigden naar het OCSG. De andere representatieve vakorganisatie mag dan maximaal één vertegenwoordiger afvaardigen. § 4. De effectieve leden van het OCSG kunnen zich laten vervangen op de wijze zoals bepaald in het werkingsreglement. De leden van de afvaardiging van de schoolbesturen kunnen zich alleen laten vervangen door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. (84)

Art. 86.De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties vanuit het gesubsidieerd officieel onderwijs of gemeenschapsonderwijs genieten de rechten en plichten voorzien in de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten. De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties vanuit het gesubsidieerd vrij onderwijs genieten de rechten en de plichten voorzien in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs. (85)

Art. 87.§ 1. De afgevaardigden van de schoolbesturen bepalen wie onder hen het voorzitterschap van het OCSG waarneemt. De voorzitter waakt over de goede werking van het OCSG. § 2. Het secretariaat van het OCSG wordt waargenomen door een secretaris die onder en door de vertegenwoordigers van het personeel wordt gekozen. Mits akkoord van alle leden van het OCSG kan het secretariaat ook worden waargenomen door een secretaris die geen deel uitmaakt van het OCSG. (86)

Art. 88.§ 1. Het OCSG is bevoegd om te onderhandelen over de aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is voor zover deze aangelegenheden een repercussie kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden of de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de onderliggende scholen en/of van de scholengemeenschap zelf. § 2. De leden van het OCSG hebben een informatierecht met betrekking tot alle aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is.

Ze hebben bovendien ten minste jaarlijks recht op inlichtingen in verband met de tewerkstelling. Deze inlichtingen hebben betrekking op : 1° inlichtingen over de evolutie van het aantal leerlingen in de scholen van de scholengemeenschap en de weerslag ervan op tewerkstelling en infrastructuur in de scholen die tot de scholengemeenschap behoren;2° inlichtingen over de structuur van de scholen die tot de scholengemeenschap behoren, inclusief over de mogelijke structuurwijzigingen die een weerslag kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden en/of tewerkstelling;3° inlichtingen over het personeelsverloop in de scholen van de scholengemeenschap. § 3. De afgevaardigden van de schoolbesturen moeten aan de leden van het OCSG inlichtingen verstrekken over beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de personeelsleden van de scholen van de scholengemeenschap. § 4. De leden van het OCSG ontvangen de informatie die nodig is om na te gaan of de onderwijswetgeving met betrekking tot schooloverschrijdende personeelsmateries correct wordt nageleefd. § 5. De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties kunnen bij de afgevaardigden van de schoolbesturen stappen zetten in het gemeenschappelijk belang van het personeel werkzaam in de scholengemeenschap. (87)

Art. 89.De aangelegenheden waarover moet onderhandeld worden, worden op de agenda geplaatst door de voorzitter van het OCSG. Ook de andere leden van het OCSG kunnen punten op de agenda zetten. Met het oog op de onderhandelingen ontvangen de leden van het OCSG vooraf alle documenten die nodig en nuttig zijn om met voldoende kennis van zaken standpunten te kunnen innemen. (88)

Art. 90.Noch de afwezigheid van een of meer regelmatig opgeroepen leden van de afvaardiging van de schoolbesturen, noch die van een of meer regelmatig opgeroepen afgevaardigden van representatieve vakorganisaties, maakt de onderhandelingen ongeldig. (89)

Art. 91.§ 1. De conclusies van iedere onderhandeling worden vermeld in een protocol waarin worden opgetekend : 1° ofwel het eenparig akkoord van al de afvaardigingen;2° ofwel het akkoord tussen de afvaardiging van de schoolbesturen en de afvaardiging van één of meer representatieve vakorganisaties, alsook het standpunt van de afvaardiging van een of meer representatieve vakorganisaties;3° ofwel het respectieve standpunt van de afvaardiging van de schoolbesturen en dat van de afvaardigingen van de verschillende representatieve vakorganisaties. § 2.Ingeval van eenparig akkoord of ingeval van akkoord tussen de afvaardiging van de schoolbesturen en de afvaardiging van één of meer representatieve vakorganisaties kunnen, noch op het niveau van een individuele schoolbesturen, noch op het niveau van de individuele scholen beslissingen genomen worden die afwijken van het protocol. (90)

Art. 92.Maatregelen die na onderhandeling worden genomen vermelden de datum van het protocol bedoeld in artikel 91. (91)

Art. 93.§ 1. Het OCSG neemt bij eenparigheid een werkingsreglement aan. Het bepaalt minimaal : 1° de wijze waarop het OCSG wordt samengeroepen, de termijn van bijeenroeping en het aantal vergaderingen per schooljaar met een minimum van drie;2° de wijze waarop documenten zullen bezorgd worden;3° de wijze waarop leden van het OCSG een punt op de agenda van het OCSG kunnen zetten en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren;4° de taken van de voorzitter;5° de taken van de secretaris;6° de termijnen voor het beëindigen van de onderhandeling;7° de wijze waarop de notulen en protocollen tot stand komen;8° de wijze waarop de agenda, bijgevoegde documentatie, notulen en protocollen zullen bewaard worden;9° de wijze waarop de effectieve leden zich kunnen laten vervangen en de wijze waarop en de gevallen waarin de afvaardigingen technici kunnen laten deelnemen aan de vergaderingen.10° de concretisering van de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 88;11° de concretisering van de rechten en plichten bedoeld in artikel 86;12° de nominatieve lijst van de effectieve vertegenwoordigers van de schoolbesturen en de effectieve vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties alsook de vertegenwoordigers die hen kunnen vervangen. § 2. Indien er binnen een termijn van drie maanden na de oprichting van het OCSG geen akkoord is over een werkingsreglement, is het model van werkingsreglement bij eenparigheid opgesteld door Sectorcomité X, onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en het Overkoepelend Onderhandelingscomité van toepassing. (92)

Art. 94.De werkingskosten van het OCSG komen ten laste van de schoolbesturen. (93) Onderafdeling 3. - Inzagerecht lokaal comité

Art. 95.Het lokaal comité heeft inzagerecht in de administratieve dossiers van de scholengemeenschap met betrekking tot : 1° de aanstellingen voor doorlopende duur;2° de vaste benoemingen;3° de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en wedertewerkstelling.(94) HOOFDSTUK 6. - Levensbeschouwelijk onderricht

Art. 96.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op : 1° het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs, aangeduid als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs;2° de Se-n-Se van het technisch en het kunstsecundair onderwijs;3° de vierde graad;4° het hoger beroepsonderwijs.(95)

Art. 97.In het officieel voltijds secundair onderwijs omvat het onderwijsaanbod wekelijks ten minste twee lesuren onderwijs in de erkende godsdiensten en in de op die godsdiensten berustende zedenleer en ten minste twee lesuren onderwijs in de niet-confessionele zedenleer. (96)

Art. 98.§ 1. Bij elke inschrijving van de leerling in het officieel voltijds secundair onderwijs bepalen de betrokken personen, bij ondertekende verklaring, of de leerling een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Deze keuze kunnen zij bij het begin van elk schooljaar wijzigen.

Betrokken personen die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer bekomen op aanvraag een vrijstelling.

De Vlaamse Regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast en bepaalt op welke wijze de lesuren waarvoor men is vrijgesteld moeten ingevuld worden. De lesuren waarvoor men is vrijgesteld mogen niet worden ingevuld met activiteiten die betrekking hebben op andere onderdelen van het leerprogramma. § 2. Is de leerling 12 jaar of ouder, dan gebeurt de keuze voor het onderricht in één der erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer, evenals de eventuele aanvraag tot vrijstelling in samenspraak met de leerling. (97)

Art. 99.Een openbaar bestuur kan de onderwijsbevoegdheid van een gesubsidieerde officiële school slechts overdragen aan een schoolbestuur uit het vrij onderwijs, indien het in de nodige garanties voorziet opdat de keuze wordt aangeboden tussen onderricht in één der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.

De regelen, bepaald in het eerste lid, betreffen de overdracht van onderwijsbevoegdheid die ingang vinden vanaf 1 september 2002. (98) HOOFDSTUK 7. - Sancties

Art. 100.Waar er reglementaire programmatie- of rationalisatienormen gelden heeft elke nieuwe oprichting van school, vestigingsplaats, niveau, type, opleidingsvorm, cyclus, leerjaar, afdeling, basisoptie, beroepenveld, optie, studierichting, specialisatiejaar of vervolmakingsjaar, in strijd met de regels van de programmatie of rationalisatie tot gevolg, dat de financiering of subsidiëring voor het bedoelde onderdeel wordt ingetrokken.

De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de toepassing van de hiervoor voorziene sancties. (99)

Art. 101.§ 1. Met behoud van de erkenning, wordt de financiering of subsidiëring van een structuuronderdeel gewoon of buitengewoon secundair onderwijs dat niet meer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 15, § 1, door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk ingehouden.

De inhouding kan alleen op voorstel van de onderwijsinspectie als het gaat om de voorwaarden, vermeld in artikel 15, § 1, 2°, 4° en 5°.

De Vlaamse Regering bepaalt de aanvullende bepalingen met betrekking tot die inhouding en regelt de beroepsprocedure. § 2. De Vlaamse Regering kan de erkenning van een school, vestigingsplaats of een structuuronderdeel ervan opheffen met inachtname van artikel 36 tot 42 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6 betreffende de kwaliteit van onderwijs. (100)

Art. 102.De in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen toegekende salarissen en daarmee gelijkgestelde vergoedingen aan personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, werkingsbudget en investeringsmiddelen kunnen worden teruggevorderd of in mindering gebracht op de aan het Gemeenschapsonderwijs of zijn scholen toegekende dotatie of werkingsbudget, tenzij de fout te wijten is aan de betalende overheid. (101)

Art. 103.Onverminderd de strafvervolging waartoe zij aanleiding zou geven, kan elke valse of onnauwkeurige verklaring, afgelegd met de bedoeling om de berekening van het bedrag van een salaristoelage of werkingsbudget te beïnvloeden, voor de betrokken school medebrengen dat de subsidiëring bij gemotiveerd besluit van de Vlaamse Regering wordt ingehouden gedurende een periode van niet meer dan zes maanden voor elke overtreding. De teruggave van de ten onrechte als subsidiëring gestorte bedragen wordt geëist tenzij de fout te wijten is aan de betalende overheid. (102)

Art. 104.§ 1. Inzake toegekende salarissen, salaristoelagen, werkingsbudget, voorschotten daarop en vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de salarissen of salaristoelagen vormen of ermede gelijkstaan, zijn de door de Vlaamse Gemeenschap of haar rechtsvoorganger aan de schoolbesturen en de personeelsleden, ten onrechte uitbetaalde sommen voor goed vervallen aan hen die ze ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd werd binnen een termijn van één jaar te rekenen van de eerste januari volgend op de datum van betaling.

De in het eerste lid vastgestelde termijn wordt tot 30 jaar verlengd, wanneer de onverschuldigde sommen werden verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of welbewust onvolledige verklaringen. § 2. Inzake toegekende salaris, salaristoelagen, voorschotten daarop en vergoedingen of uitkeringen die een toebehoren ervan vormen of ermede gelijkstaan, wordt geen terugbetaling gevorderd van de door de Vlaamse Gemeenschap aan de schoolbesturen en de personeelsleden ten onrechte uitbetaalde sommen, waarvan het totale bedrag 25 euro niet overschrijdt, tenzij het ten onrechte uitbetaalde bedrag nog kan worden gerecupereerd op nog uit te keren salarissen of salaristoelagen of op nog voor dezelfde doeleinden uit te keren bedragen.

Op de voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, kan de Vlaamse Regering het in het vorig lid vastgestelde bedrag verhogen. (103)

Art. 105.Indien een personeelslid van het gemeenschaps- of van het gesubsidieerd onderwijs in strijd met het personeelsstatuut of buiten de normen is benoemd, kan de Vlaamse Regering binnen een periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van ontvangst door de administratieve diensten van de Vlaamse Regering van de beslissing houdende deze benoeming, het salaris of de salaristoelage terugvorderen met betrekking tot de periode.

In het Gemeenschapsonderwijs zijn de aldus wederrechtelijke benoemde personeelsleden van ambtswege ontslagnemend. In het gesubsidieerd onderwijs is deze benoeming niet tegenstelbaar aan de betalende overheid. Daarenboven wordt in het officieel gesubsidieerd onderwijs het onregelmatig vast benoemd personeelslid in zijnen hoofde geacht aangesteld te zijn in een ambt dat opgeheven werd vanaf het ogenblik dat het schoolbestuur door de bevoegde overheid in kennis wordt gesteld dat de benoeming niet voldoet aan de voorwaarden.

Indien de benoeming wordt bekomen door bedrieglijke handelingen of door valse of welbewust onvolledige verklaringen, bedraagt de in het eerste lid vermelde termijn 30 jaar. (104)

Art. 106.Het niet-naleven van de verplichting bedoeld in artikel 123 kan, voor elementen waar de directie niet afhankelijk is van derden, aanleiding geven tot sancties.

De bedoelde sanctie kan een gedeeltelijke terugvordering van het werkingsbudget zijn. Bij een eerste overtreding kan die terugvordering maximum 5 % bedragen van de werkingsbudget van het voorgaand schooljaar. Bij een tweede of volgende overtreding kan de terugvordering maximum 10 % bedragen van het werkingsbudget van het voorgaand schooljaar.

De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de vaststelling van de overtredingen en voor de toepassing van de sancties. Het bedoelde besluit waarborgt het recht op verdediging. (105)

Art. 107.Het miskennen van het recht op tijdelijk of permanent onderwijs aan huis bedoeld in artikel 117 en 118, is een overtreding die, na aanmaning, aanleiding kan geven tot sancties door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de vaststelling van de overtredingen en voor de toepassing van de sancties. Ze waarborgt de rechten van verdediging. (106)

Art. 108.§ 1. De overtreding van de regeling inzake verlofregeling en aanwending van de schooltijd, bedoeld in artikel 12, kan aanleiding geven tot sancties.

De bedoelde sanctie kan voor het Gemeenschapsonderwijs en voor het gesubsidieerd onderwijs een gedeeltelijke terugvordering van het werkingsbudget zijn. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de toepassing van de sancties. (107)

Art. 109.Het niet-naleven van de bepalingen inzake vrijstelling van de keuze inzake levensbeschouwelijk onderricht, bedoeld in artikel 98, kan na aanmaning aanleiding geven tot sancties.

De sanctie voor het in overtreding zijnde schoolbestuur kan een gedeeltelijke terugbetaling zijn van het werkingsbudget van de betrokken school. De terugvordering of inhouding kan echter niet meer bedragen dan 10 procent van het werkingsbudget en kan er niet toe leiden dat het aandeel in het werkingsbudget dat bestemd is voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer de maatregel niet zou getroffen zijn.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere regels voor de vaststelling van de overtreding en voor de toepassing van de sanctie en waarborgt de rechten van verdediging. (108) TITEL 2. - BEPALINGEN BETREFFENDE LEERLINGEN HOOFDSTUK 1. - Vrije keuze

Art. 110.§ 1. Het recht van de ouders om de aard van de opvoeding voor hun kinderen te kiezen, sluit de mogelijkheid in, over een school naar hun keuze op een redelijke afstand te beschikken. § 2. Onverminderd het recht van de Vlaamse Gemeenschap om scholen op te richten, is deze verplicht, ten einde de vrije keuze van de ouders te eerbiedigen : 1° op verzoek van ouders die op redelijke afstand geen officiële school vinden die begeleid wordt door een officieel centrum voor leerlingenbegeleidng en waarvan de oudervereniging aangesloten is bij het ondersteuningscentrum van ouderverenigingen van het officieel onderwijs, hetzij in de kosten van het vervoer naar dergelijke officiële school of afdeling tussen te komen;hetzij dergelijke officiële school in de financierings- of subsidieregeling op te nemen; 2° op verzoek van ouders die op een redelijke afstand geen vrije school vinden, een bestaande vrije school in de subsidieregeling op te nemen, hetzij het vervoer te verzekeren naar een dergelijke school of afdeling door middel van een dienst voor leerlingenvervoer.(109) HOOFDSTUK 2. - School- en centrumreglement

Art. 111.§ 1. Elk schoolbestuur maakt voor elk van zijn scholen een schoolreglement op waarin de rechten en plichten van elke leerling worden vastgelegd.

Voor de toepassing van deze bepaling worden onder scholen niet de ziekenhuisscholen verstaan.

Elk schoolbestuur maakt voor elk van zijn centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs een centrumreglement op waarin de rechten en plichten van elke leerling worden vastgelegd. § 2. Het school- of centrumreglement bestaat ten minste uit het studie-, het orde- en het tuchtreglement. § 3. Het school- of centrumreglement bevat een engagementsverklaring waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen over oudercontact, regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Met betrekking tot het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal bevat het school- of centrumreglement de bepaling dat leerlingen aangemoedigd worden om Nederlands te leren. Andere bepalingen over het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal kunnen enkel worden toegevoegd op voorwaarde dat daarover in het bevoegde lokaal overlegplatform een akkoord is bereikt. (110)

Art. 112.§ 1. Het school- of centrumreglement bevat de grote krachtlijnen van de organisatie van de studies, waaronder alleszins : 1° het studieaanbod van de school of het centrum;2° de lesspreiding tezamen met de vakantie- en verlofregeling;3° het evaluatiestelsel met inbegrip van de remediëringsmaatregelen;4° in voorkomend geval : a) de bijdrageregeling en de afwijkingen hierop;b) de verhaalmogelijkheden tegen beslissingen van delibererende klassenraden of kwalificatiecommissies;c) de stageregeling;d) het onderwijs aan huis voor zieke jongeren;e) de afwijkende toelatingsvoorwaarden in het hoger beroepsonderwijs;5° de afspraken inzake het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten9 houdende het instellen van een rookverbod in scholen en centra voor leerlingenbegeleiding, de controle op de naleving ervan en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding van het rookverbod. Voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs bevat het centrumreglement ook : 1° de opzet en de procedure van de screening en trajectbegeleiding;2° de verplichting voor de betrokken personen om het principe van het voltijds engagement na te leven, wat enerzijds impliceert dat de leerling de gekozen opleiding of vorming daadwerkelijk en regelmatig volgt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid, en anderzijds dat de leerling bereid is zich onvoorwaardelijk te schikken naar alle mogelijke maatregelen die door het centrum worden opgenomen om de component werkplekleren ononderbroken een zinvolle invulling te geven. § 2. Ordemaatregelen worden genomen als bepaalde handelingen van de leerling het normale onderwijs- of vormingsgebeuren hinderen. De ordemaatregelen kunnen worden genomen door alle personeelsleden die daartoe door het schoolbestuur zijn gemandateerd. § 3. Tuchtmaatregelen worden genomen als de omstreden handelingen een gevaar vormen voor het onderwijs- of vormingsgebeuren.

Tuchtmaatregelen zijn onder meer : de tijdelijke uitsluiting en de definitieve uitsluiting. Onder uitsluiting moet worden verstaan : het ontnemen van het recht om het geheel van de vorming werkelijk en regelmatig te volgen in de school of het centrum.

Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen door het schoolbestuur of zijn afgevaardigde of door de directeur. Bij een definitieve uitsluiting moet voorafgaandelijk het advies van de begeleidende klassenraad of de begeleidende lesgevers worden ingewonnen.

In voorkomend geval moet bij de beslissing tot definitieve uitsluiting worden bepaald of deze uitsluiting door de school ook betrekking heeft op het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat aan deze school is verbonden. Bij uitsluiting door een centrum geldt dezelfde redenering met betrekking tot de school waaraan dit centrum is verbonden. (111)

Art. 113.§ 1. Bij tuchtmaatregelen moeten de volgende regels worden gerespecteerd : 1° de betrokken personen evenals de leerling, eventueel bijgestaan door een raadsman, worden voorafgaandelijk gehoord;2° elke genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd;3° elke beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de betrokken personen voordat de tuchtmaatregel van kracht wordt;4° er is geen mogelijkheid om tot collectieve uitsluitingen over te gaan;5° de tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten;6° de betrokken personen hebben inzage in het dossier van de leerling;7° het tuchtdossier en de tuchtmaatregel zijn niet overdraagbaar naar een andere school of een ander centrum. § 2. Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan. Het tuchtreglement bepaalt bij welk orgaan van de school of het centrum en volgens welke regels het beroep ingesteld moet worden. (112)

Art. 114.Een definitieve uitsluiting gaat in tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus van dat schooljaar. Als de uitsluiting echter ingaat voor 30 juni van het schooljaar, dan blijft de leerling ingeschreven tot op het ogenblik van inschrijving in een andere school of een ander centrum. In afwijking hiervan kan de school of het centrum een leerling die niet meer leerplichtig is en tijdens het schooljaar definitief wordt uitgesloten, ook uitschrijven vanaf de 30ste lesdag volgend op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat.

De leerling moet door de school of het centrum en door het begeleidende centrum voor leerlingenbegeleiding actief worden bijgestaan bij het zoeken naar een andere school of een ander centrum.

Bij elke uitsluiting die ingaat voor 30 juni van het schooljaar kunnen de betrokken personen een gemotiveerde vraag stellen tot opvang door de school of het centrum. Als op die vraag wordt ingegaan, dan maakt de school of het centrum afspraken met de betrokken personen en de leerling over de opvangvoorwaarden. Weigering van opvang moet door de school of het centrum schriftelijk worden gemotiveerd aan de betrokken personen. (113) HOOFDSTUK 3. - Toelatingsvoorwaarden en studiebekrachtiging

Art. 115.Voor het secundair onderwijs, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap bepaalt de Vlaamse Regering, tenzij bij decreet bepaald : 1° de toelatings- en overgangsvoorwaarden;2° de bekrachtiging van de studie;3° de studiebewijzen, alsmede de vorm en de vermeldingen erop. Aan de leerlingen, vermeld in artikel 252, § 1, b), worden uitsluitend maar jaarlijks attesten van verworven bekwaamheden uitgereikt.

Aan de vrije leerlingen, vermeld in artikel 252, § 2, worden uitsluitend attesten van lesbijwoning als vrije leerling uitgereikt. (114) HOOFDSTUK 4. - Onderwijs voor zieke jongeren

Art. 116.Voor de toepassing van artikel 116 tot en met 120 wordt verstaan onder : 1° secundair onderwijs : het secundair onderwijs met uitzondering van : a) in het voltijds secundair onderwijs, het derde leerjaar van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs aangeduid als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, de Se-n-Se van het technisch en het kunstsecundair onderwijs, de vierde graad van het secundair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs;b) het deeltijds beroepssecundair onderwijs;c) de alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs;2° onderwijs aan huis voor zieke jongeren : onderwijs dat thuis of in een medische instelling verstrekt wordt aan zieke leerlingen of leerlingen met een handicap;3° toelatingsvoorwaarden : de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 294, § 1 en in artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.(115)

Art. 117.§ 1. Leerlingen voor wie het door ziekte of ongeval tijdelijk onmogelijk is om secundair onderwijs te volgen in hun school, hebben, onder de voorwaarden door de Vlaamse Regering bepaald, recht op tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke jongeren. § 2. Bij langdurige afwezigheid van een leerling is de directie van de school waar deze leerling is ingeschreven, verplicht op vraag van de betrokken personen, tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke jongeren te organiseren. Die verplichting vervalt voor de periode dat de leerling in een preventorium of in een ziekenhuis verblijft waar onderwijs van type 5 gefinancierd of gesubsidieerd wordt of in een dienst neuropsychiatrie voor kinderen die van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een subsidie-enveloppe ontvangen. § 3. De Vlaamse Regering legt de voorwaarden vast om in aanmerking te komen voor tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke jongeren, bepaalt hoe het onderwijs aan huis georganiseerd wordt en welke vorm van hulp de school krijgt om het onderwijs aan huis te organiseren.

De Vlaamse Regering bepaalt ook wat onder langdurige afwezigheid moet worden begrepen, met dien verstande dat een afwezigheid van minder dan 21 kalenderdagen geen langdurige afwezigheid is voor de toepassing van dit artikel, tenzij het gaat om een afwezigheid vanwege een chronische ziekte. (116)

Art. 118.§ 1. Leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden maar voor wie het omwille van een handicap permanent onmogelijk is secundair onderwijs te volgen op school, hebben na gunstig advies van de Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs, recht op permanent onderwijs aan huis. § 2. Rekening houdend met de vrije keuze van de betrokken personen, duidt de Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon secundair onderwijs aan om het permanent onderwijs aan huis te organiseren. Omwille van omstandigheden eigen aan de leerling en mits omstandige motivering kan een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs worden aangeduid. (117)

Art. 119.De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze het permanent onderwijs aan huis georganiseerd wordt en welke vorm van hulp de school krijgt om het permanent onderwijs aan huis te organiseren. (118)

Art. 120.Een personeelslid dat wordt aangesteld in een betrekking, georganiseerd in het kader van het tijdelijk of permanent onderwijs aan huis, wordt steeds aangesteld als tijdelijk personeelslid.

De bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs en het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs zijn van toepassing op deze personeelsleden, met uitzondering van de volgende bepalingen : 1° de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering inzake ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.Het schoolbestuur van de school die de betrekking organiseert, kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Die aanstelling wordt beschouwd als een reaffectatie of een wedertewerkstelling. Voor deze reaffectatie of wedertewerkstelling is steeds de toestemming vereist van het terbeschikking gestelde personeelslid; 2° de betrekking kan niet vacant worden verklaard.Het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in die betrekking. (119)

Art. 121.Voor leerlingen die wegens ziekte of ongeval het geheel van de vorming van een bepaald leerjaar niet binnen een schooljaar kunnen volgen, kan de klassenraad een spreiding van het lessenprogramma van een leerjaar over twee schooljaren toestaan. (120)

Art. 122.Voor leerlingen die wegens ziekte of ongeval bepaalde vakken niet kunnen volgen, kan de klassenraad vrijstellingen toestaan op voorwaarde dat de leerlingen vervangende activiteiten volgen. (121) HOOFDSTUK 5. - Controle op inschrijvingen

Art. 123.§ 1. De Vlaamse Regering regelt de controle op de inschrijving van de niet-leerplichtige regelmatige leerlingen en cursisten. § 2. De directies van scholen met niet-leerplichtige regelmatige leerlingen en/of cursisten zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan die controle. (122) DEEL IV. - SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOLTIJDS GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS TITEL 1. - BEPALINGEN BETREFFENDE DE SCHOLEN HOOFDSTUK 1. - Structuur en organisatie Afdeling 1. - Structuur en organisatie op macro niveau

Art. 124.Vanaf het schooljaar 2009-2010 bestaat het voltijds secundair onderwijs uit : 1° de eerste graad, opgebouwd uit : a) een eerste leerjaar A;b) een eerste leerjaar B, bestemd voor leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast onderwijs;c) een tweede leerjaar van de eerste graad, waarin basisopties worden onderscheiden;d) een beroepsvoorbereidend leerjaar, waarin beroepenvelden worden onderscheiden;2° de tweede graad, opgebouwd uit : a) een eerste leerjaar, waarin onderwijsvormen en opties worden onderscheiden;b) een tweede leerjaar, waarin onderwijsvormen en opties worden onderscheiden;3° de derde graad, opgebouwd uit : a) een eerste leerjaar, waarin onderwijsvormen en opties worden onderscheiden;b) een tweede leerjaar, waarin onderwijsvormen en opties worden onderscheiden;c) uitsluitend in het algemeen en het kunstsecundair onderwijs : een derde leerjaar aangeduid als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, waarin opties worden onderscheiden;d) uitsluitend in het technisch en het kunstsecundair onderwijs : niet-leerjaar-gebonden opties aangeduid als secundair na secundair, afgekort Se-n-Se;e) uitsluitend in het beroepssecundair onderwijs : een derde leerjaar aangeduid als specialisatiejaar, waarin opties worden onderscheiden, en een derde leerjaar aangeduid als naamloos leerjaar;4° uitsluitend in het beroepssecundair onderwijs : de vierde graad, waarin de opties modevormgeving en plastische kunsten worden onderscheiden, opgebouwd uit : a) een eerste leerjaar;b) een tweede leerjaar. Uiterlijk met ingang van het schooljaar 2012-2013 zet het betrokken schoolbestuur de optie modevormgeving respectievelijk de optie plastische kunsten progressief, leerjaar na leerjaar te beginnen met het eerste, om, naar keuze : a) hetzij naar één optie van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, aangeduid als specialisatiejaar, en naar één optie van de derde graad van het technisch of kunstsecundair onderwijs, aangeduid als Se-n-Se, en bestaande uit twee semesters, binnen het geheel van opties zoals door de Vlaamse Regering bepaald, b) hetzij naar twee opties van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, aangeduid als specialisatiejaar, binnen het geheel van opties zoals door de Vlaamse Regering bepaald, zonder dat deze omzetting er mag toe leiden dat in de school een niet-bestaand studiegebied wordt opgericht. Vanaf het schooljaar 2009-2010 wordt de opleiding verpleegkunde aangeduid als hoger beroepsonderwijs, behorend tot het niveau hoger onderwijs. Ze kan evenwel uitsluitend worden ingericht door scholen voor voltijds secundair onderwijs. Alle wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het voltijds secundair onderwijs of op scholen voor voltijds secundair onderwijs, zijn, in voorkomend geval en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, ook onverminderd van toepassing op de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. (123)

Art. 125.Teneinde overeenstemming te bereiken met de structuur, zoals vermeld in voorgaande artikel, wordt per 1 september 2009 : 1° de optie verpleegkunde van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs van rechtswege omgezet naar een gelijknamige opleiding van het hoger beroepsonderwijs met een duurtijd van zes semesters;2° elke tot en met het schooljaar 2008-2009 bestaande optie van het derde leerjaar van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs aangeduid als specialisatiejaar, van rechtswege omgezet naar een gelijknamige optie aangeduid als Se-n-Se met een duurtijd van twee semesters en gerangschikt als specifiek. (124)

Art. 126.Het aanbod in het secundair onderwijs, met uitzondering van de eerste graad, wordt ingedeeld in studiegebieden.

De studiegebieden zijn : 1) algemeen secundair onderwijs;2) sport;3) auto;4) bouw;5) chemie;6) decoratieve technieken;7) fotografie;8) glastechnieken;9) grafische communicatie en media;10) handel;11) hout;12) juwelen;13) koeling en warmte;14) land- en tuinbouw;15) lichaamsverzorging;16) maatschappelijke veiligheid;17) maritieme opleidingen;18) mechanica-elektriciteit;19) mode;20) muziekinstrumentenbouw;21) optiek;22) orthopedische technieken;23) personenzorg;24) tandtechnieken;25) textiel;26) toerisme;27) voeding;28) ballet;29) beeldende kunsten;30) podiumkunsten. De Vlaamse Regering rangschikt elk structuuronderdeel in één van desbetreffende studiegebieden.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt met structuuronderdeel bedoeld : een optie van de tweede, derde of vierde graad en de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. (125)

Art. 127.De Vlaamse Regering wijst de structuuronderdelen aan die specifiek zijn; alle resterende structuuronderdelen worden als niet-specifiek beschouwd. In afwijking op deze bepaling zijn opties aangeduid als Se-n-Se steeds specifiek. Voor de toepassing van deze bepaling wordt met structuuronderdelen bedoeld : de basisopties, de beroepenvelden, de opties van de tweede, derde en vierde graad, en de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. (126)

Art. 128.De Vlaamse Regering kan beslissen om omzettingen van bestaande naar nieuwe benamingen van structuuronderdelen door te voeren.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt met structuuronderdelen bedoeld : de basisopties, de beroepenvelden en de opties van de tweede en derde graad. (127)

Art. 129.§ 1. De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van maatschappelijke, onderwijskundige of technologische ontwikkelingen of afhankelijk van arbeidsmarktbehoeften, nieuwe structuuronderdelen vastleggen. Ze kan hiertoe zelf het initiatief nemen of onderbouwde voorstellen in overweging nemen die door onderwijsverstrekkers of derden worden ingediend. Voor die voorstellen bepaalt de Vlaamse Regering de indienings- en adviseringsprocedure.

Als een nieuw structuuronderdeel wordt vastgelegd, dan bepaalt de Vlaamse Regering : 1° of dit structuuronderdeel al dan niet als specifiek moet worden beschouwd, behoudens voor de Se-n-Se die altijd als specifiek worden beschouwd;2° in welk studiegebied dit structuuronderdeel, voor zover het de tweede of de derde graad betreft, wordt gerangschikt;3° voor wat betreft de Se-n-Se : de duurtijd uitgedrukt in semesters. Voor uitzonderlijke gevallen kan de Vlaamse Regering bepalen dat tijdens het eerste schooljaar waarin een geprogrammeerd structuuronderdeel wordt georganiseerd de telling van regelmatige leerlingen of cursisten van dat structuuronderdeel, voor de toepassing van de omkaderingsnormen voor de diverse personeelscategorieën enerzijds en de bepaling van de werkingsmiddelen anderzijds, vastgesteld wordt op een bepaalde datum of data in de loop van het betrokken schooljaar. Onder uitzonderlijke gevallen worden programmaties van structuuronderdelen verstaan die : a) rechtstreeks en onmiddellijk tegemoetkomen aan dringende of onvoorziene lokale of regionale ontwikkelingen op socio-economisch, maatschappelijk of onderwijskundig vlak, waarbij de betrokken schoolbesturen tot een ingreep in het studieaanbod genoodzaakt zijn; en b) in de aanvangsperiode van effectieve organisatie de inzet van een groter aantal personele en materiële middelen vereisen dan in het gewone financierings- en subsidiëringssysteem is voorzien. § 2. Voor de toepassing van § 1 wordt met structuuronderdelen bedoeld : basisopties, beroepenvelden, opties van de tweede of derde graad. (128)

Art. 130.§ 1. Se-n-Se van de derde graad van het technisch en kunstsecundair onderwijs hebben een duurtijd van een semester, twee aansluitende semesters of drie aansluitende semesters. Se-n-Se kunnen voor de leerlingen starten hetzij op 1 september hetzij op 1 februari.

Se-n-Se zijn sterk beroepsgericht, leiden tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 4 die bestaat uit minstens één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 4, en worden bekrachtigd met een certificaat. Ze bevatten een relevant aandeel werkplekleren, zijnde leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is. Onder eenzelfde benaming van een optie kan een Se-n-Se slechts aan één welbepaalde duurtijd worden gekoppeld. § 2. Voor de organisatie van een Se-n-Se kan een school voor voltijds secundair onderwijs samenwerken met : 1° één of meer andere scholen voor secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs of hogescholen;2° één of meer publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;3° één of meer sectoren van het beroep waartoe de Se-n-Se leidt;4° bedrijven of organisaties;5° een opleidingsinstelling van de politie of brandweer;deze samenwerking kan uitsluitend voor de optie Integrale veiligheid van het technisch secundair onderwijs.

Binnen dat samenwerkingsverband is de eerstvermelde school voor voltijds secundair onderwijs altijd de coördinerende school.

Uitsluitend de coördinerende school is bevoegd en verantwoordelijk voor inschrijving (steeds voor het geheel van de Se-n-Se) van leerlingen, programmatie, evaluatie, studiebekrachtiging en kwaliteitszorg, terwijl op het vlak van financiering of subsidiëring de vigerende decretale en regelgevende bepalingen enkel van toepassing zijn op de coördinerende school. Scholen of publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen binnen een samenwerkingsverband, buiten de coördinerende school, kunnen slechts onderdelen van een Se-n-Se inrichten. De samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin ten minste de volgende elementen worden opgenomen : 1° de samenwerkende scholen of organisaties;2° de coördinerende school;3° de invulling van de samenwerking;4° de looptijd van de samenwerking;5° in voorkomend geval, de afspraken over het inzetten van personeel. Het protocol van de onderhandelingen hierover in de lokale comités wordt als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst gevoegd; 6° de afspraken over de evaluatie en de kwaliteitszorg in geval van de gezamenlijke organisatie van een Se-n-Se of andere onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. De samenwerkingsovereenkomst ligt steeds in de school of de scholen in kwestie ter inzage met het oog op administratieve en externe kwaliteitscontrole.

Een coördinerende school kan, na onderhandeling in het lokale comité, uren-leraar overdragen aan een centrum voor volwassenenonderwijs of een hogeschool waarmee wordt samengewerkt om een Se-n-Se te organiseren. In het geval van overdracht van uren-leraar naar een hogeschool worden de betrokken uren-leraar omgezet in een krediet en bepaalt de Vlaamse Regering de wijze van melding van die overdracht aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, de grootte van dat krediet per uur-leraar dat wordt omgezet, en de wijze van toekenning ervan.

Een coördinerende school kan, na onderhandeling in het lokale comité, uren-leraar overdragen aan een opleidingsinstelling van de politie of de brandweer waarmee wordt samengewerkt om de optie Integrale veiligheid van het technisch secundair onderwijs, aangeduid als Se-n-Se, te organiseren. In voorkomend geval worden de betrokken uren-leraar omgezet in een krediet waarvan de omvang per uur en de modaliteiten identiek zijn aan deze binnen het systeem van voordrachtgevers als vermeld in artikel 211, § 3. § 3. De evaluatie van de Se-n-Se wordt uiterlijk in 2013 opgestart. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten van de evaluatie. De resultaten van de evaluatie worden aan het Vlaams Parlement meegedeeld. (129)

Art. 131.De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen om alle opties aangeduid als Se-n-Se als vermeld in artikel 125, 2°, te toetsen aan erkende onderwijskwalificaties en te bepalen : 1° of die optie als Se-n-Se blijft behouden, in een ander structuuronderdeel wordt ondergebracht dan wel wordt opgeheven;2° tenzij opgeheven, onder welke benaming en in welke onderwijsvorm en studiegebied die optie verder wordt ingericht;3° of de voor die optie vigerende leerplannen al dan niet hun goedkeuring behouden;4° indien Se-n-Se, met welke duurtijd die optie verder wordt ingericht. De beslissingen van de Vlaamse Regering zullen voor de schoolbesturen en scholen in werking treden per 1 september 2012, met inbegrip van, in voorkomend geval, de toepassing van nieuwe leerplannen die overeenkomstig de vigerende regelgeving ter zake door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd. (130)

Art. 132.Hoger beroepsonderwijs, bestaande uit de opleiding verpleegkunde, is beroepsgericht onderwijs, leidt tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5 die bestaat uit minstens één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 5, en wordt bekrachtigd met een diploma van gegradueerde. Het hoger beroepsonderwijs heeft een duurtijd van zes semesters. Bij modulaire organisatie kan het hoger beroepsonderwijs voor de cursisten starten hetzij op 1 september hetzij op 1 februari, bij niet-modulaire organisatie enkel op 1 september.

Het hoger beroepsonderwijs wordt georganiseerd enerzijds overeenkomstig de codificatie van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs en anderzijds overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Met inachtname van de voorwaarde inzake studieomvang zoals bepaald in de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad, dient de school, buiten de wekelijkse lessentabel, aan de cursisten verpleegkunde gedurende de volledige duur van de opleiding en naar rata van ten minste 4 wekelijkse lestijden, opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten op te leggen. De klassenraad beslist autonoom over de vorm en inhoud van deze activiteiten. De resultaten van de door de cursist uitgevoerde activiteiten worden in aanmerking genomen bij zijn of haar evaluatie door de klassenraad. (131)

Art. 133.De opties « elektronica militaire wapensystemen », « militaire en sociale wetenschappen » en « militaire bewapeningstechnieken » van het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs zijn voorbehouden voor de instellingen van de Krijgsmacht. Op deze opties zijn de bepalingen van artikelen 126, 127 en 128 niet van toepassing. (132) Afdeling 2. - Structuur en organisatie op schoolniveau

Art. 134.Het onderwijsaanbod van een school voor voltijds secundair onderwijs bestaat uit één van volgende mogelijkheden : 1° de eerste graad;2° de eerste en de tweede graad;3° de tweede en de derde graad;4° de eerste, de tweede en de derde graad;5° de tweede, de derde en de vierde graad;6° de tweede en de derde graad en het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde;7° de eerste, de tweede, de derde en de vierde graad;8° de eerste, de tweede en de derde graad en het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde;9° het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde, doch enkel in scholen die tijdens het schooljaar 2008-2009 uitsluitend de opleiding verpleegkunde organiseerden. De mogelijkheden vermeld in 5° en 7° gelden slechts tot en met het schooljaar 2012-2013. (133)

Art. 135.§ 1. Naast het in artikel 134 gestelde, kan een school onthaalonderwijs organiseren. Onthaalonderwijs, dat niet in een graad of in het hoger beroepsonderwijs wordt gerangschikt en dat uit één onthaaljaar bestaat, is een specifiek en tijdelijk onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers in staat stelt om Nederlands te leren en nadien in te stromen in het Nederlandstalig onderwijs. Het is gericht op taalvaardigheid Nederlands en inburgering.

De Vlaamse Regering bakent de doelgroep af, ten minste rekening houdend met de criteria « leeftijd », « taalkennis Nederlands » en « duurtijd van de aanwezigheid op het Belgische grondgebied » van de anderstalige nieuwkomers.

In aansluiting op eventuele decretale bepalingen ter zake, kan de Vlaamse Regering voorwaarden opleggen inzake samenstelling van het wekelijks lessenrooster voor onthaalonderwijs teneinde het bereiken van de doelstellingen voor onthaalonderwijs maximaal te waarborgen. De Vlaamse Regering kan ten slotte aanvullende organisatiebepalingen vastleggen. § 2. Het schoolbestuur kan op grond van specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten beslissen om in afwijking van paragraaf 1 een tweede onthaaljaar te organiseren gedurende het schooljaar 2010-2011, onder de hierna vermelde modaliteiten : 1° het tweede onthaaljaar is voorbehouden aan leerlingen die het eerste onthaaljaar hebben gevolgd;2° naast de lestijden besteed aan de vakken die behoren tot de basisvorming worden de overige lestijden van het wekelijkse lessenrooster, dat maximaal 34 lestijden omvat, door de klassenraad ingevuld in functie van de individuele leerling.In elk geval moeten aan het vak Nederlands voor nieuwkomers ten minste 8 wekelijkse lestijden worden besteed; 3° de studiebekrachtiging vindt plaats naar analogie met de studiebekrachtiging in een leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs gekozen in functie van de individuele leerling;4° de specifieke financiering of subsidiëring, bedoeld in § 1, geldt niet voor het tweede onthaaljaar;5° onverminderd punt 1° tot en met 4°, wordt voor de toepassing van alle overige wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen het tweede onthaaljaar gelijkgesteld met het eerste onthaaljaar. De organisatie van het tweede onthaaljaar wordt gedurende het schooljaar 2010-2011 geëvalueerd. (134)

Art. 136.Het schoolbestuur kan op grond van specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en met het oog op het aanbieden van meer individuele leertrajecten, beslissen om voor een leerling of een leerlingengroep af te wijken van de voorwaarde, vermeld in artikel 252, § 1, a), 2), onder de modaliteiten vermeld in 1°, 2° of 3° hierna. 1° Het individueel vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van de vorming van een bepaald structuuronderdeel, mits enerzijds de leerling al geslaagd is voor diezelfde onderdelen binnen het secundair onderwijs en anderzijds de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na kennisname van het advies van de delibererende klassenraad van het voorafgaand schooljaar. In voorkomend geval : a) bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft en in afwijking op de vigerende regelgeving, uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert;b) worden de vrijgekomen uren besteed aan een door de toelatingsklassenraad samengesteld individueel lesprogramma.2° Het individueel vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van de vorming van een optie, aangeduid als Se-n-Se, mits de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.3° Het spreiden van de vorming van een optie, aangeduid als Se-n-Se, over het dubbele van de gebruikelijke studieduur.In voorkomend geval wordt enerzijds bij het einde van de gebruikelijke studieduur slechts een attest van regelmatige lesbijwoning uitgereikt en anderzijds voor de toepassing van de omkaderingsnormen voor de diverse personeelscategorieën, de bepaling van de werkingsmiddelen en de toepassing van het programmatie- of rationalisatieplan, de regelmatige leerling niet meer in aanmerking genomen op de tellingsdata die vallen buiten de gebruikelijke studieduur. (135)

Art. 137.Een school kan inhaallessen organiseren in de eerste en de tweede graad en het eerste leerjaar van de derde graad. (136) Afdeling 3. - Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen

Art. 138.Deze afdeling is van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs met uitzondering van het hoger beroepsonderwijs.

De Vlaamse Regering kan de schoolbesturen die deelnemen aan een experiment inzake onderwijsorganisatie voor de duur van dit experiment en uitsluitend voor de bij het experiment betrokken structuuronderdelen uitsluiten van de bepalingen van deze afdeling inzake specifieke eindtermen. (137)

Art. 139.De eindtermen, de specifieke eindtermen en de ontwikkelingsdoelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

Voor het onderwijs in een erkende godsdienst, een op godsdienst berustende zedenleer, de niet-confessionele zedenleer, de eigen cultuur en religie en de cultuurbeschouwing worden geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen bepaald.

De Vlaamse Regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement.

De eindtermen, de specifieke eindtermen en de ontwikkelingsdoelen hebben uitwerking vanaf de datum die het decreet aangeeft.

De eindtermen en specifieke eindtermen worden ontwikkeld gebruik makend van de descriptorelementen vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7 betreffende de kwalificatiestructuur. (138)

Art. 140.§ 1. De eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie in het gewoon secundair onderwijs. Met minimumdoelen wordt bedoeld : een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, bestemd voor die leerlingenpopulatie.

Eindtermen kunnen vakgebonden of vakoverschrijdend zijn. § 2. Er worden, per graad en per onderwijsvorm met uitsluiting van het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar, vakgebonden eindtermen vastgelegd voor de basisvorming, zoals bepaald in de codificatie betreffende het secundair onderwijs. Voor wat evenwel de derde graad beroepssecundair onderwijs betreft, worden die eindtermen afzonderlijk vastgelegd voor het eerste en tweede leerjaar enerzijds en het derde leerjaar anderzijds.

Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de vakgebonden eindtermen met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden bij de leerlingen te bereiken. Het bereiken van de eindtermen zal worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

De vakgebonden eindtermen met betrekking tot attitudes dienen door elke school bij de leerlingen te worden nagestreefd. § 3. Vakoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar onder meer door middel van meerdere vakken of onderwijsprojecten worden nagestreefd. Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na te streven. De school toont aan dat ze met een eigen planning aan de vakoverschrijdende eindtermen werkt.

De vakoverschrijdende eindtermen worden vastgelegd per graad of globaal voor het secundair onderwijs. Deze vakoverschrijdende eindtermen zijn uitsluitend van toepassing op structuuronderdelen waarvoor vakgebonden eindtermen gelden. Indien ze evenwel worden vastgelegd voor of toegepast in het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar van de eerste graad, dan worden ze vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen genoemd. (139)

Art. 141.§ 1. Ontwikkelingsdoelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet nastreven.

Ontwikkelingsdoelen kunnen vakgebonden of vakoverschrijdend zijn. § 2. Er worden vakgebonden ontwikkelingsdoelen vastgelegd voor de basisvorming in het eerste leerjaar B, in het beroepsvoorbereidend leerjaar en in het onthaaljaar, zoals bepaald in de codificatie betreffende het secundair onderwijs.

Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die niet behoren tot een specifiek vakgebied, maar onder meer door middel van meer vakken of onderwijsprojecten worden nagestreefd. (140)

Art. 142.De specifieke eindtermen en de erkende beroepskwalificaties worden verworven door middel van het specifieke gedeelte van een opleiding. Het specifieke gedeelte van de opleiding wordt gedefinieerd als het gedeelte dat niet behoort tot de basisvorming of tot het complementaire gedeelte. (141)

Art. 143.Specifieke eindtermen zijn doelen met betrekking tot de vaardigheden, de specifieke kennis, inzichten en attitudes waarover een leerling van het voltijds secundair onderwijs beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten.

Specifieke eindtermen worden vastgelegd voor het tweede leerjaar van de derde graad van het ASO, KSO en TSO en worden ontwikkeld uit de kenmerkende onderdelen van een bepaald wetenschapsdomein. (142)

Art. 144.Erkende beroepskwalificaties waarover een leerling van het voltijds secundair onderwijs beschikt zijn afgeronde en ingeschaalde gehelen van competenties om als beginnend beroepsbeoefenaar een beroep uit te oefenen. De competenties van de beginnende beroepsbeoefenaar zijn vervat in de beroepskwalificaties die erkend zijn volgens de procedure bepaald in het betreffende de kwalificatiestructuur. (143)

Art. 145.Voor die specifieke gedeelten van opleidingen die gericht zijn op beroepsuitoefening waarvoor geen erkende beroepskwalificatie bestaat, bepaalt de Vlaamse Regering de competenties, tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. De Vlaamse Regering bepaalt deze competenties op basis van door sectoren of door overheidsinstanties erkende referentiekaders en gebruik makend van de descriptorelementen.

De tekst van het eerste lid wordt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum vervangen door wat volgt : Voor die specifieke gedeelten van opleidingen, die gericht zijn op beroepsuitoefening, waarvoor geen erkende beroepskwalificaties bestaan en tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn, bepaalt de Vlaamse Regering de referentiekaders waarvan de competenties voor de opleidingen worden afgeleid. De competenties worden, zoals bij erkende beroepskwalificaties, vastgelegd gebruik makend van de descriptorelementen uit het kwalificatieraamwerk en waarborgen de toepassing van eventuele Europese, federale of Vlaamse regelgeving inzake beroepsuitoefening dit zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn.

De VLOR en de SERV zullen om advies gevraagd worden bij het besluit dat de referentiekaders, het proces en de actoren om tot deze competenties te komen, zal vastleggen (144)

Art. 146.§ 1. Met de inachtneming van het door of krachtens het decreet bepaalde minimumlessenrooster en met inachtneming van de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen, beschikt elk schoolbestuur voor elk van zijn scholen over de vrijheid de lessenroosters en de leerplannen vast te stellen en kiest het vrij zijn pedagogische methodes.

De tekst van § 1 wordt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum vervangen door wat volgt : Met de inachtneming van het door of krachtens het decreet bepaalde minimumlessenrooster en met inachtneming van de ontwikkelingsdoelen en de erkende onderwijskwalificaties, beschikt elk schoolbestuur voor elk van zijn scholen over de vrijheid de lessenroosters en de leerplannen vast te stellen en kiest het vrij zijn pedagogische methodes. § 2. De leerplannen bevatten desgewenst de doelen die het schoolbestuur uitdrukkelijk formuleert voor zijn leerlingen vanuit het eigen opvoedingsproject in het algemeen of de eigen visie op het vak in het bijzonder. Wat het gewoon voltijds secundair onderwijs betreft, worden in de leerplannen opgenomen, op herkenbare wijze : - vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen, voorzover ze bepaald zijn, - de specifieke eindtermen, voorzover ze bepaald zijn. - op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum, de erkende beroepskwalificaties of de in de plaats daarvan vastgelegde competenties.

Het leerplan moet voldoende ruimte laten voor de inbreng van scholen, leraren, lerarenteams of leerlingen. § 3. Met het oog op het waarborgen van het studiepeil keurt de Vlaamse Regering de leerplannen goed, volgens de vooraf door haar bepaalde criteria. Deze verplichting geldt niet voor het onderricht in een erkende godsdienst, een op die godsdienst berustende zedenleer of in de niet-confessionele zedenleer, of de cultuurbeschouwing. § 4. Met inachtneming van alle ontwikkelingsdoelen wordt in het onthaaljaar per leerling op basis van zijn onderwijsbehoeften een individueel leertraject uitgewerkt waarin het aspiratieniveau voor deze leerling doorheen het jaar wordt bijgesteld. Dit traject bevat onder meer de beginsituatie, de taaldoelen als leidraad en het advies van de klassenraad voor wat betreft de overstap naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. (145)

Art. 147.§ 1. Wanneer een schoolbestuur oordeelt dat de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en/of de specifieke eindtermen onvoldoende ruimte laten voor zijn eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen of ermee onverzoenbaar zijn, dient het bij de Vlaamse Regering een aanvraag tot afwijking in. Deze aanvraag is slechts ontvankelijk indien precies wordt aangegeven waarom ontwikkelingsdoelen, eindtermen en/of specifieke eindtermen voor zijn eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen onvoldoende ruimte laten, en/of waarom ze ermee onverzoenbaar zijn; het schoolbestuur stelt in dezelfde aanvraag vervangende ontwikkelingsdoelen, eindtermen en/of specifieke eindtermen voor. § 2. De Vlaamse Regering beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en beslist, in voorkomend geval, of de vervangende eindtermen, ontwikkelingsdoelen en/of specifieke eindtermen in hun geheel gelijkwaardig zijn met die welke conform de codificatie betreffende het secundair onderwijs werden vastgelegd en toelaten gelijkwaardige studiebewijzen en diploma's af te leveren.

De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria : 1° het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden;2° de vereiste inhoud : het onderwijsaanbod in de ontwikkelingsdoelen voor het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar, en het onthaaljaar en het onderwijsaanbod in de eindtermen en specifieke eindtermen voor het gewoon secundair onderwijs omvat minstens inhouden voor de overeenstemmende vakken en attitudes.Deze inhouden moeten enkel in hun geheel evenwaardig zijn met de inhouden waarvoor conform deze afdeling eindtermen, ontwikkelingsdoelen en/of specifieke eindtermen werden vastgelegd; 3° de vervangende ontwikkelingsdoelen, eindtermen en specifieke eindtermen zijn geformuleerd in termen van wat van leerlingen verwacht kan worden;4° de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen slaan op kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes;5° de vervangende specifieke eindtermen slaan op vaardigheden, specifieke kennis, inzichten en attitudes die de leerlingen moeten toelaten vervolgonderwijs aan te vatten;6° de vervangende eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen zijn zo geformuleerd dat nagegaan kan worden in welke mate de leerlingen deze verwerven of de scholen deze nastreven bij de leerlingen;7° aangegeven wordt welke eindtermen vakgebonden, vakoverschrijdend of attitudinaal zijn. De Vlaamse Regering wint voor de beoordeling van de ontvankelijkheid en van de gelijkwaardigheid, het gemotiveerd advies in van de onderwijsinspectie en van een commissie van deskundigen.

Voor de samenstelling van deze laatste commissie stelt de Vlaamse Regering een lijst op van onafhankelijke deskundigen. Deze lijst geldt voor een periode van vier jaar.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere regels van deze procedure, met dien verstande dat de aanvrager gehoord wordt. § 3. Het schoolbestuur dient uiterlijk op 1 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en specifieke eindtermen zullen gelden, een afwijkingsaanvraag in. De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 december van het voorafgaande schooljaar over de aanvraag.

De Vlaamse Regering legt een besluit betreffende een afwijkingsaanvraag in verband met ontwikkelingsdoelen, eindtermen of decretale specifieke eindtermen binnen een termijn van zes maanden ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement. Indien het Vlaams Parlement dit besluit niet bekrachtigt, houdt het op rechtskracht te hebben. § 4. In afwijking op wat bepaald is in § 3, kan het schoolbestuur een afwijkingsaanvraag indienen binnen een termijn van 1 maand na de publicatie van een bekrachtigingsdecreet, indien deze publicatie gebeurt na 1 september van het schooljaar voorafgaand aan de inwerkingtreding.

In de gevallen, bedoeld in het vorige lid, is het schoolbestuur gebonden door de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen vanaf 1 september volgend op de publicatie van het decreet dat de gelijkwaardige eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen erkent of op de beslissing van de Vlaamse Regering dat de afwijkingsaanvraag afwijst. (146) Afdeling 4. - Lessenrooster

Art. 148.Het gefinancierd en gesubsidieerd secundair onderwijs wordt verstrekt gedurende een maximum aantal wekelijkse lestijden. (147)

Art. 149.Het gefinancierd en gesubsidieerd secundair onderwijs wordt verstrekt gedurende een maximum aantal wekelijkse lestijden dat op 32 is vastgesteld, met uitzondering van het onderwijs in : 1° het tweede leerjaar van de eerste graad met tenminste 4 wekelijkse lestijden praktische vakken en het beroepsvoorbereidend leerjaar, waarvoor dit maximum 34 bedraagt;2° de derde graad van het algemeen secundair onderwijs met tenminste 2 wekelijkse lestijden lichamelijke opvoeding en tenminste 1 wekelijkse lestijd artistieke opvoeding of esthetica, waarvoor dit maximum 33 bedraagt;3° het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, waarvoor dit maximum 36 bedraagt. De hiervoor vermelde maxima kunnen worden overschreden door die worden georganiseerd in de eerste en in de tweede graad en in het eerste leerjaar van de derde graad. (148)

Art. 150.In afwijking van artikel 149 : 1° kan het onderwijs worden verstrekt gedurende twintig weken per jaar in die structuuronderdelen waarvoor dit decreet de duurtijd in semesters uitdrukt;voor de HBO5-opleiding verpleegkunde geldt deze bepaling enkel bij modulaire organisatie; 2° wordt het minimum aantal wekelijkse lesuren voor de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs vastgesteld op 36.(149)

Art. 151.De toepassing van de bepalingen van deze afdeling mag niet tot gevolg hebben dat de school gedurende minder dan negen halve dagen per week zou open zijn. (150)

Art. 152.Onverminderd de bepalingen inzake minimum lessenrooster stelt de Vlaamse Regering de benamingen van de vakken vast en bepaalt ze de indeling in algemene vakken, kunstvakken, technische vakken en praktische vakken. (151)

Art. 153.§ 1. Zowel in het eerste leerjaar A als in het eerste leerjaar B worden ten minste zevenentwintig wekelijkse lesuren besteed aan de basisvorming. § 2. Op voorwaarde dat hetzelfde studiepeil voor de basisvorming wordt gegarandeerd, kan de Vlaamse Regering aan scholen individuele afwijkingen verlenen van het in § 1 vermelde aantal wekelijkse lesuren. De afwijkingen dienen gebaseerd te zijn, op de aan de betrokken scholen, eigen programmatische, methodologische of pedagogische inzichten. § 3. Voor het eerste leerjaar A bestaat de basisvorming, bedoeld in § 1, uit de volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - Frans; - wiskunde; - geschiedenis; - aardrijkskunde; - natuurwetenschappen of fysica en/of biologie en vervangen vanaf 1 september 2010 door natuurwetenschappen; - artistieke opvoeding of plastische opvoeding en/of muzikale opvoeding; - lichamelijke opvoeding; - technologische opvoeding en vervangen vanaf 1 september 2010 door techniek; - eventueel Engels.

Deze basisvorming dient georganiseerd te worden op grond van minstens een zelfde minimumleerplan dat door alle leerlingen van eenzelfde school dient gevolgd te worden. § 4. Voor het eerste leerjaar B bestaat de basisvorming, bedoeld in § 1, uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - wiskunde; - maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde; - natuurwetenschappen of fysica en/of biologie en vervangen vanaf 1 september 2010 door natuurwetenschappen; - artistieke opvoeding of plastische opvoeding en/of muzikale opvoeding; - lichamelijke opvoeding; - technologische opvoeding en vervangen vanaf 1 september 2010 door techniek; - eventueel Frans en vervangen vanaf 1 september 2010 door Frans.

Deze basisvorming dient georganiseerd te worden op grond van minstens een zelfde minimumleerplan dat door alle leerlingen van eenzelfde school, van het eerste leerjaar B dient gevolgd te worden.

Twee of meer van deze vakken kunnen worden geïntegreerd onder "project algemene vakken". De integratie van het vak Frans onder project algemene vakken vergt vanaf 1 september 2010 altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het eerste leerjaar B. § 5. Voor de gesubsidieerde vrije scholen is het eerste vak van de § 3 en § 4 : « - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie;". (152)

Art. 154.§ 1. In het tweede leerjaar van de eerste graad worden ten minste vierentwintig wekelijkse lesuren besteed aan de basisvorming. § 2. De basisvorming, bedoeld in § 1, bestaat uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - Frans; - Engels; - wiskunde; - geschiedenis; - aardrijkskunde; - natuurwetenschappen of fysica en/of biologie en/of wetenschappelijk werk en vervangen vanaf 1 september 2011 door natuurwetenschappen; - artistieke opvoeding of plastische opvoeding en/of muzikale opvoeding; - lichamelijke opvoeding; - technologische opvoeding en vervangen vanaf 1 september 2010 door techniek.

Deze basisvorming dient voor ten minste veertien wekelijkse lesuren georganiseerd te worden op grond van minstens een zelfde minimumleerplan dat door alle leerlingen van eenzelfde school dient gevolgd te worden. § 3. In het beroepsvoorbereidend leerjaar worden ten minste zestien wekelijkse lesuren besteed aan de basisvorming die bestaat uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - wiskunde; - maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde; - natuurwetenschappen of fysica en/of biologie en/of wetenschappelijk werk en vervangen vanaf 1 september 2011 door natuurwetenschappen; - artistieke opvoeding of plastische opvoeding en/of muzikale opvoeding; - lichamelijke opvoeding; - eventueel Frans en vervangen vanaf 1 september 2011 door Frans.

Twee of meer van deze vakken kunnen worden geïntegreerd onder "project algemene vakken". De integratie van het vak Frans onder project algemene vakken vergt vanaf 1 september 2011 altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het beroepsvoorbereidende leerjaar. § 4. Op voorwaarde dat hetzelfde studiepeil voor de basisvorming wordt gegarandeerd kan de Vlaamse Regering aan scholen individuele afwijkingen verlenen van het in § 1 en § 3 vermelde aantal wekelijkse lesuren. De afwijkingen dienen gebaseerd te zijn op de aan de betrokken scholen eigen programmatische, methodologische of pedagogische inzichten. § 5. Voor de gesubsidieerde vrije scholen is het eerste vak van de § 2 en § 3 als volgt : « - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie;". (153)

Art. 155.§ 1. In het onthaaljaar bestaat de basisvorming uit volgende vakken : 1° godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer;2° Nederlands voor nieuwkomers. § 2. Voor de gesubsidieerde vrije scholen is het eerste vak van § 1 godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie. (154)

Art. 156.§ 1. In het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs bestaat de basisvorming uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - Frans; - Engels; - wiskunde; - geschiedenis; - aardrijkskunde; - natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, al of niet "toegepast", al of niet in een geïntegreerde vorm; - lichamelijke opvoeding. § 2. In het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad van het technisch en het kunstsecundair onderwijs bestaat de basisvorming uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - Frans of Engels en vervangen vanaf 1 september 2012 door Frans en Engels in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2013 in het tweede leerjaar van de tweede graad; - wiskunde; - geschiedenis; - aardrijkskunde; - natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, al of niet "toegepast", al of niet in een geïntegreerde vorm; - lichamelijke opvoeding. § 3. In het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs bestaat de basisvorming uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - wiskunde en/of toegepaste natuurwetenschappen en/of toegepaste fysica en/of toegepaste chemie en/of toegepaste biologie, al of niet in een geïntegreerde vorm; - maatschappelijke vorming of geschiedenis en/of aardrijkskunde; - lichamelijke opvoeding. - Frans of Engels vanaf 1 september 2010 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2011 in het tweede leerjaar van de tweede graad;

Twee of meer van deze vakken kunnen worden geïntegreerd onder "project algemene vakken". De integratie van het vak Frans of het vak Engels onder project algemene vakken vergt vanaf 1 september 2010 altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het eerste en tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs. § 4. Voor de gesubsidieerde vrije scholen is het eerste vak van § 1 tot en met § 3 : « - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie; ». (155)

Art. 157.§ 1. In het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs bestaat de basisvorming uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - Frans; - Engels of Duits; - wiskunde; - geschiedenis; - aardrijkskunde; - natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie; - lichamelijke opvoeding. § 2. In het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch en het kunstsecundair onderwijs bestaat de basisvorming uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - Frans of Engels en vervangen vanaf 1 september 2014 door Frans en Engels in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2015 in het tweede leerjaar van de derde graad; - wiskunde; - geschiedenis; - aardrijkskunde; - lichamelijke opvoeding. § 3. In het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs bestaat de basisvorming uit volgende vakken : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - maatschappelijke vorming of geschiedenis en/of aardrijkskunde; - lichamelijke opvoeding. - Frans of Engels vanaf 1 september 2012 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2013 in het tweede leerjaar van de derde graad;

Twee of meer van deze vakken kunnen worden geïntegreerd als "project algemene vakken". De integratie van het vak Frans of het vak Engels onder project algemene vakken vergt altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken vanaf 1 september 2012 in het eerste leerjaar en vanaf 1 september 2013 in het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs. § 4. In een derde leerjaar in de derde graad van het beroepssecundair onderwijs worden ten minste twaalf wekelijkse lesuren besteed aan de basisvorming, die bestaat uit algemene vakken, waaronder alleszins : - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer; - Nederlands; - maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde; - lichamelijke opvoeding; - Frans of Engels vanaf 1 september 2014 in het derde leerjaar van de derde graad;

Twee of meer van deze vakken kunnen worden geïntegreerd als "project algemene vakken".

De integratie van het vak Frans of het vak Engels onder project algemene vakken vergt altijd het akkoord vanaf 1 september 2014 van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs.

Indien dit leerjaar wordt ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar worden ten minste veertien wekelijkse lesuren besteed aan het onderricht in technische en/of praktische vakken. § 5. Voor de gesubsidieerde vrije scholen is het eerste vak van § 1 tot en met § 4 : « - godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie; ». (156) Afdeling 5. - Experimenteel modulair onderwijs

Art. 158.Tot en met het schooljaar 2011-2012 voor wat het hoger beroepsonderwijs betreft en tot het tijdstip waarop de decreetgever globale hervormingsmaatregelen voor de overige structuuronderdelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs in werking laat treden, kan als experiment in door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs, modulair onderwijs worden georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling. In voorkomend geval zijn decretale en reglementaire bepalingen die in strijd zijn met de bepalingen van deze afdeling, niet van toepassing.

Het experiment heeft enkel betrekking op het beroepssecundair onderwijs en op het hoger beroepsonderwijs van het voltijds gewoon secundair onderwijs en kan enkel worden ingericht door scholen die gedurende het schooljaar 2007-2008 modulair onderwijs organiseerden overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel. Laatst vermelde voorwaarde geldt niet voor de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.

Het decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs is niet van toepassing op dit experiment. (157)

Art. 159.§ 1. Modulair onderwijs wordt georganiseerd per studiegebied zonder opdeling in graden of leerjaren. De betrokken studiegebieden zijn : auto, bouw, grafische communicatie en media, handel, hout, koeling en warmte, lichaamsverzorging, mechanica-elektriciteit, personenzorg, textiel, voeding. Elk studiegebied bundelt een reeks opleidingen. Eenzelfde opleiding kan in verschillende studiegebieden voorkomen. § 2. Elke opleiding omvat algemene vorming, beroepsgerichte vorming en gedifferentieerde onderwijsactiviteiten. In afwijking op deze bepaling is in de opleiding verpleegkunde de algemene vorming facultatief.

De algemene vorming, waaronder de basisvorming bedoeld in de artikelen 156, § 3, en 157, § 3 en § 4, wordt hetzij niet-modulair hetzij gedeeltelijk modulair georganiseerd.

De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. In elke opleiding komen een of meer modules voor. Een module is het kleinste te certificeren deel van een opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor.

Eenzelfde module kan in verschillende opleidingen voorkomen.

Gedifferentieerde onderwijsactiviteiten omvatten individuele begeleiding, ondersteuning of remediëring, afgestemd op de specifieke noden van de leerling. § 3. De Vlaamse Regering legt de opleidingenstructuur vast. Onder opleidingenstructuur wordt verstaan : 1° het geheel van de opleidingen per studiegebied;2° de modules per opleiding;3° de duurtijd per module uitgedrukt in uren per week en uitgedrukt in weken per schooljaar;4° de aanduiding dat de modules zich sequentieel of onafhankelijk tot elkaar verhouden;als de modules in een sequentieel verband staan, moeten zij in een eveneens vastgelegde volgorde worden gevolgd; 5° het minimum of de minima inzake aantal uren per week voorbehouden voor gedifferentieerde onderwijsactiviteiten. Voor zover de opleidingenstructuur afwijkt van die, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, legt de Vlaamse Regering desbetreffende opleidingenstructuur ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad voor. § 4. Programmatie respectievelijk opname in de erkennings-, financierings- of subsidiëringsregeling gebeurt per studiegebied.

In een school kan een studiegebied niet gelijktijdig modulair en niet-modulair worden georganiseerd, tenzij tijdens het geleidelijke omzettingsproces van de ene naar de andere structuur. § 5. Het modulair onderwijsaanbod van een school moet waarborgen dat te minste één van volgende studiebewijzen kan worden behaald : een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, een diploma van secundair onderwijs, een diploma van gegradueerde, doch uitsluitend in de HBO5-opleiding verpleegkunde. § 6. Een school kan de door de Vlaamse Regering vastgestelde duurtijd van een module van de opleiding verpleegkunde, uitgedrukt in weken per schooljaar als vermeld in § 3, 3°, verdubbelen om aan de specifieke opleidingsbehoeften van een bepaalde doelgroep tegemoet te komen. In afwijking van artikel 169, § 2, worden in voorkomend geval de cursisten niet meer in aanmerking genomen op de tellingsdata die vallen buiten de gebruikelijke duurtijd. (158)

Art. 160.Voor de modulair georganiseerde leerinhouden van een opleiding worden competenties door de Vlaamse Regering bepaald.

De Vlaamse Regering leidt de competenties af uit kwalificaties. Als die er niet zijn, leidt de Vlaamse Regering de competenties af uit een referentiekader in nauw overleg met de beroepssectoren.

Voor zover de competenties afwijken van die, bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, legt de Vlaamse Regering desbetreffende competenties ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad voor.

Competenties kunnen ook door middel van stages worden gerealiseerd. (159)

Art. 161.Een opleiding kan starten op elk ogenblik van het schooljaar en gespreid worden over een of meer schooljaren. Een module kan starten op elk ogenblik van het schooljaar en gespreid worden over een of meer schooljaren.

In afwijking op deze bepaling kan de HBO5-opleiding verpleegkunde slechts starten hetzij op 1 september hetzij op 1 februari van een lopend schooljaar. (160)

Art. 162.§ 1. In het modulair onderwijs, met uitzondering van de HBO5-opleiding verpleegkunde, gelden als gezamenlijke toelatingsvoorwaarden voor regelmatige leerlingen : 1° de reglementaire toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs;2° de volgorde waarin modules dienen gevolgd zoals bepaald in de opleidingenstructuur;3° eventueel : de specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module zoals vastgelegd door de toelatingsklassenraad, onverminderd het in 1° en 2° gestelde;4° eventueel : de vrijstelling van toelatingsvoorwaarden tot een module op grond van een geattesteerde beslissing van de toelatingsklassenraad, onverminderd het in 1° gestelde. Een leerling kan slechts één module tezelfdertijd volgen. § 2. De overstap van een leerling van het modulair naar het niet-modulair onderwijs vindt plaats op basis van een beslissing van de toelatingsklassenraad, tenzij een leerling aan de reglementaire toelatingsvoorwaarden voldoet op basis van het bezit van een eindstudiebewijs. (161)

Art. 163.§ 1. In het modulair onderwijs, HBO5-opleiding verpleegkunde, gelden als gezamenlijke toelatingsvoorwaarden voor cursisten : 1° het voldaan hebben aan de leerplicht;2° het bezit van een van de volgende studiebewijzen : a) een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;b) een diploma van secundair onderwijs;c) een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;d) een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;e) een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;f) een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;g) een diploma van het hoger beroepsonderwijs;h) een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;i) een diploma van bachelor of master;j) een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de studiebewijzen, vermeld in a) tot en met i).Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan de toelatingsklassenraad personen die in een land buiten de Europese Unie een studiebewijs hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de opleiding. § 2. In afwijking van § 1 worden in het schoolreglement van de betrokken school afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de HBO5-opleiding verpleegkunde opgenomen. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen : 1° humanitaire redenen;2° medische, psychische of sociale redenen;3° het algemene niveau van de cursist, getoetst met een toelatingsproef die wordt georganiseerd binnen de vijf lesdagen nadat de cursist met de opleiding is gestart.De organisatie van een toelatingsproef, op verzoek van de cursist, kan niet worden geweigerd.

De proef wordt beoordeeld door de toelatingsklassenraad, die nagaat of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding in kwestie aan te vangen. Van de beoordeling wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat wordt opgenomen in het dossier van de cursist. § 3. Behoudens de toelatingsvoorwaarden als vermeld in § 1 en § 2, geldt voor toelating tot een sequentieel geordend onderdeel van de HBO5-opleiding verpleegkunde het voldoen aan een van de volgende voorwaarden : 1° het bezit van het deelcertificaat van een sequentieel voorafgaand onderdeel;2° het bezit van een studiebewijs van een andere opleidings- of vormingsinstelling.De toelatingsklassenraad bepaalt welke studiebewijzen toegang geven tot sequentieel geordende onderdelen; 3° het bezit van een titel van beroepsbekwaamheid als vermeld in het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid en in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.De Vlaamse Regering bepaalt welke titels van beroepsbekwaamheid toegang geven tot sequentieel geordende onderdelen; 4° de toelatingsklassenraad oordeelt dat de cursist beschikt over een studiebewijs uit het onderwijs of uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat hij over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om het onderdeel aan te vangen;5° de toelatingsklassenraad oordeelt op basis van een toelatingsproef dat de cursist de nodige ervaring heeft verworven die hem toelaat het onderdeel te volgen. § 4. Een cursist kan slechts één module tezelfdertijd volgen. § 5. De overstap van een cursist van het modulair naar het niet-modulair onderwijs vindt plaats op basis van een beslissing van de toelatingsklassenraad, tenzij wordt voldaan aan de reglementaire toelatingsvoorwaarden op basis van het bezit van een eindstudiebewijs. § 6. De bepalingen van § 1 en § 2 gelden eveneens bij niet-modulaire organisatie van de HBO5-opleiding verpleegkunde. (162)

Art. 164.§ 1. De delibererende klassenraad beslist of een regelmatige leerling hetzij geslaagd is zonder beperkingen hetzij niet geslaagd is. Deze beslissing wordt genomen : 1° op het ogenblik dat de leerling een module heeft beëindigd.In voorkomend geval wordt, voor wat betreft het onderwijzend personeel, de klassenraad beperkt tot die leden die effectief aan de leerling in de desbetreffende module onderricht hebben verstrekt; 2° op het ogenblik dat de leerling aan alle opleidingsvoorwaarden voldoet die toelaten een beslissing te nemen over de toekenning van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, een diploma van secundair onderwijs of een diploma van gegradueerde, doch uitsluitend in de HBO5-opleiding verpleegkunde. In het modulair onderwijs worden geen geïntegreerde proeven ingericht. § 2. Tegen beslissingen van delibererende klassenraden die door de betrokken personen worden betwist, kan beroep worden ingesteld overeenkomstig de procedure van toepassing in het niet-modulair onderwijs, met dien verstande dat het schoolbestuur van de betrokken school, rekening houdend met het principe van de redelijkheid, de termijnen bepaalt die inherent zijn aan deze procedure. (163)

Art. 165.De studiebekrachtiging, al dan niet op het einde van het schooljaar, wordt als volgt vastgesteld. 1° Attest van verworven competenties : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een module van een opleiding niet met vrucht heeft gevolgd;het attest vermeldt die competenties die de jongere wel heeft bereikt. 2° Deelcertificaat : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een module van een opleiding met vrucht heeft gevolgd.3° Certificaat : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een opleiding met vrucht heeft gevolgd.4° Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die : a) ten minste twee schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor de tweede graad wordt beschouwd, wat enerzijds het bereiken van de eindtermen van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs en anderzijds het met vrucht gevolgd hebben van de beroepsgerichte vorming impliceert.5° Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs : wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die : a) ten minste vier schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor het tweede leerjaar van de derde graad wordt beschouwd, wat enerzijds het bereiken van de eindtermen van de eerste twee leerjaren van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs en anderzijds het met vrucht gevolgd hebben van de beroepsgerichte vorming impliceert.6° Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar : wordt, voor zover de leerling niet in aanmerking komt voor het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt aan de regelmatige leerling die : a) ten minste vijf schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor het derde leerjaar van de derde graad wordt beschouwd, wat enerzijds het bereiken van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs en anderzijds het met vrucht gevolgd hebben van de beroepsgerichte vorming impliceert.7° Diploma van secundair onderwijs (derde graad) : wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die : a) na het behalen van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs ten minste drie schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor de derde graad wordt beschouwd, wat enerzijds het bereiken van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs en anderzijds het met vrucht gevolgd hebben van de beroepsgerichte vorming impliceert.8° Diploma van secundair onderwijs (hoger beroepsonderwijs) : wordt uitgereikt aan de cursist die : a) houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; en b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor het hoger beroepsonderwijs wordt beschouwd, wat het geslaagd zijn voor alle modules van de HBO5-opleiding verpleegkunde impliceert. 9° Diploma van gegradueerde : wordt uitgereikt aan de cursist die geslaagd is voor alle modules van de opleiding verpleegkunde en derhalve houder is van de deelcertificaten van alle modules van die opleiding. Bij het diploma wordt een diplomasupplement uitgereikt. Dit is een document dat de inhoud van de studies van de cursist en de structuur van het onderwijs in het land waar de cursist gestudeerd heeft, verduidelijkt. De Vlaamse Regering bepaalt het model van het diplomasupplement en de nadere modaliteiten met betrekking tot de uitreiking ervan. 10° Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer : wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die : a) met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en b) voldaan heeft aan de voorwaarden opgenomen in de federale wet- en regelgeving inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt een module waarvoor de leerling bij beslissing van de toelatingsklassenraad is vrijgesteld, geacht met vrucht gevolgd te zijn.

Diegene aan wie overeenkomstig de codificatie betreffende het secundair onderwijs het diploma van gegradueerde (in het Engels vertaald als associate degree) is verleend met of zonder nadere specificatie, is gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van gegradueerde met of zonder nadere specificatie.

De Vlaamse Regering stelt de modellen en de invulonderrichtingen van de hiervoor vermelde studiebewijzen vast.

Ook bij niet-modulaire organisatie van de HBO5-opleiding verpleegkunde wordt aan de cursist die geslaagd is voor de opleiding een diploma van gegradueerde, met diplomasupplement, toegekend, en is betrokkene gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel. Indien betrokkene daarenboven houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, dan wordt bij het slagen voor de opleiding ook het diploma van secundair onderwijs toegekend. (164)

Art. 166.§ 1. In het modulair onderwijs geldt als coëfficiënt uren-leraar per leerling voor een bepaalde opleiding, de reglementair vastgestelde coëfficiënt voor de inhoudelijk overeenkomstige opleiding van het niet-modulair onderwijs.

De Vlaamse Regering legt de inhoudelijk overeenkomstige opleidingen vast. § 2. Modulair onderwijs wordt georganiseerd op basis van uren die geen lesuren zijn doch ermee gelijkgesteld worden, meer bepaald onder vorm van bijzondere pedagogische taken. De gelijkstelling vindt plaats met een opdracht in de tweede graad of in de derde graad van het voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs of, doch uitsluitend voor wat betreft de HBO5-opleiding verpleegkunde, met een opdracht in het hoger beroepsonderwijs.

De organisatie van modulair onderwijs mag er niet toe leiden dat de verhouding tussen praktische vakken en niet-praktische vakken kennelijk onredelijk verschilt van de verhouding tussen praktische vakken en niet-praktische vakken zoals die zich, onmiddellijk voorafgaand aan de organieke invoering van modulair onderwijs, in het betrokken studiegebied en de betrokken school voordoet.

Met praktische vakken gelijkgestelde uren komen in aanmerking voor de vaststelling van betrekkingen in de ambten van technisch adviseur-coördinator en technisch adviseur. (165)

Art. 167.In zover het de vaststelling van het aantal regelmatige leerlingen met het oog op financiering, subsidiëring of normering betreft, worden voor de opleiding verpleegkunde twee teldata gehanteerd in het schooljaar voorafgaand aan het betrokken schooljaar : enerzijds 15 januari of de eerstvolgende lesdag erna indien voornoemde datum op een vrije dag valt en anderzijds 1 juni of de eerstvolgende lesdag erna indien voornoemde datum op een vrije dag valt. Op elke teldatum wordt een regelmatige leerling voor 2 leerling in aanmerking genomen. (166)

Art. 168.De onderwijsinspectie is belast met de evaluatie van het experiment. De scholen die aan het experiment deelnemen, zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de evaluatie. De evaluatie moet, inzonderheid wat de timing betreft, derwijze worden georganiseerd dat ze toelaat om beleidsconclusies te trekken met het oog op de geplande hervormingsmaatregelen voor het secundair onderwijs waarvan sprake in artikel 158. (167) HOOFDSTUK 2. - Teldata

Art. 169.§ 1. De datum voor de telling per school van het aantal leerlingen in het voltijds onderwijs wordt vastgesteld op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of op de eerstvolgende lesdag indien voormelde datum op een vrije dag valt, voor : - de vaststelling van de omkaderingsnormen van het bestuurs-, onderwijzend en ondersteunend personeel; - de norm vastgelegd in de sectoren en niveaus waarvoor reglementaire programmatie- of rationalisatienormen gelden; - het bepalen van het werkingsbudget en/of uitrustingskredieten en -toelagen. § 2. In afwijking van § 1 worden voor de telling per school voor voltijds secundair onderwijs van het aantal regelmatige leerlingen van de opties van de derde graad van het technisch en het kunstsecundair onderwijs aangeduid als secundair na secundair en van het aantal cursisten van het hoger beroepsonderwijs, twee data vastgesteld in het schooljaar voorafgaand aan het betrokken schooljaar : - namelijk 15 januari of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt, - en 1 juni of de eerstvolgende lesdag erna indien die datum op een vrije dag valt.

Op elke datum wordt een regelmatige leerling of cursist voor een halve eenheid in aanmerking genomen. (168)

Art. 170.Voor de toepassing van de omkaderingsnormen voor de diverse personeelscategorieën, de bepaling van het werkingsbudget en de toepassing van de reglementaire bepalingen inzake programmatie of rationalisatie, wordt, voor wat betreft een optie aangeduid als Se-n-Se, het hoogste aantal regelmatige leerlingen dat wordt geteld op één van beide teldata zoals bepaald in artikel 169, geacht ook het aantal regelmatige leerlingen te zijn op de andere teldatum. Deze bepaling geldt evenwel niet indien op laatstgenoemde datum geen regelmatige leerlingen kunnen worden geteld omdat de school ervoor heeft gekozen in het lopende semester de betrokken optie niet in het studieaanbod te voorzien, waardoor er geen inschrijvingen konden worden gerealiseerd. (169)

Art. 171.Voor de scholen die worden opgericht of voor het eerst in de financiering of subsidiering worden opgenomen of die in opbouw zijn, is de teldatum vastgesteld op 1 oktober van het schooljaar van oprichting of opname in de financiering of subsidiëring of opbouw.

Onder scholen in opbouw wordt verstaan scholen die tijdens opeenvolgende schooljaren hun onderwijsaanbod geleidelijk uitbreiden, leerjaar na leerjaar, te beginnen met het eerste leerjaar van de eerste graad. (170)

Art. 172.§ 1. De teldatum voor scholen die ingevolge de reglementaire rationalisatienormen verplicht zijn tot geleidelijke opheffing leerjaar na leerjaar, wordt vanaf het schooljaar waarin de geleidelijke opheffing een aanvang neemt, bepaald op 1 oktober van het lopende schooljaar. § 2. Een fusie of afsplitsing van scholen of een toetreding van een school tot of een uittreding van een school uit een scholengemeenschap op 1 september van een schooljaar, wordt geacht al op 1 februari van het voorafgaande schooljaar of op de eerstvolgende lesdag erna indien voormelde datum op een vrije dag valt, te hebben plaats gevonden voor wat de telling per school van het aantal leerlingen in het voltijds en deeltijds secundair onderwijs betreft. (171)

Art. 173.Voor cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer geldt een eigen regeling inzake teldatum.

De datum voor de telling is vastgesteld op 1 oktober van het lopend schooljaar of op de eerstvolgende lesdag indien voormelde datum op een vrije dag valt, voor een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer onderwezen in een bepaald leerjaar en volgens een bepaald leerplan, waarvoor op deze datum leerlingen zijn ingeschreven, doch waarvoor op 1 februari van het voorafgaand schooljaar of op de eerstvolgende lesdag indien voormelde datum op een vrije dag valt, geen leerlingen hebben gekozen.

De cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer die kunnen worden georganiseerd in een bepaald leerjaar en volgens bepaald leerplan op basis van de telling van 1 februari van het voorafgaand schooljaar of op de eerstvolgende lesdag indien voormelde datum op een vrije dag valt, maar waarvoor op 1 oktober van het lopend schooljaar of op de eerstvolgende lesdag indien voormelde datum op een vrije dag valt, geen leerlingen zijn ingeschreven, worden niet langer georganiseerd of gesubsidieerd.

Voor een nog niet ingerichte cursus godsdienst of niet confessionele zedenleer, onderwezen in een bepaald leerjaar en volgens een bepaald leerplan in het officieel voltijds secundair onderwijs, die wordt opgericht na 1 oktober van het lopend schooljaar, wordt de datum voor telling vastgesteld op de eerste lesdag waarop deze cursus wordt ingericht.

Een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer, onderwezen in een bepaald leerjaar en volgend een bepaald leerplan in het officieel voltijds secundair onderwijs waarvoor vanaf een bepaalde datum, nà 1 oktober van het lopend schooljaar, geen leerlingen meer zijn ingeschreven, wordt vanaf die bepaalde datum niet langer gefinancierd of gesubsidieerd. (172) HOOFDSTUK 3. - Programmatie Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 174.§ 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs, met uitzondering van het hoger beroepsonderwijs.

De bepalingen inzake programmatie worden buiten werking gesteld vanaf het schooljaar 2010- 2011.

In afwijking op deze bepaling kan in uitzonderlijke gevallen de Vlaamse Regering aan een schoolbestuur toelating geven tot programmatie van een school of structuuronderdeel : 1° na schriftelijke aanvraag van dat schoolbestuur, ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten uiterlijk 30 november van het voorafgaand schooljaar en vergezeld van het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité, en 2° na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de onderwijsinspectie. § 2. Voor de toepassing van de bepalingen inzake programmatie of rationalisatie wordt het onthaaljaar buiten beschouwing gelaten (173) Afdeling 2. - Programmatie van scholen die tot een scholengemeenschap

behoren

Art. 175.§ 1. Een school kan worden gefinancierd of gesubsidieerd indien 300 % van de toepasbare rationalisatienorm wordt bereikt. § 2. In afwijking van § 1 dient slechts 150 % van de toepasbare rationalisatienorm te worden bereikt voor : 1° de enige school van het gemeenschapsonderwijs in één der 44 onderwijszones die zijn vastgelegd in de bijlage I;2° de enige school van het gesubsidieerd officieel onderwijs in één der bedoelde onderwijszones;3° de enige school van het gesubsidieerd vrij onderwijs in één der bedoelde onderwijszones die een bepaalde erkende godsdienst organiseert of levensbeschouwing aanhangt;4° een school van het gesubsidieerd vrij onderwijs : a) die noch het vak godsdienst noch het vak niet-confessionele zedenleer maar wel het vak cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie organiseert, en b) waarvoor het schoolbestuur uitsluitend eigen leerplannen hanteert die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd. Bij de toepassing van 3° worden de scholen ressorterend onder 4° buiten beschouwing gelaten.

Indien een schoolbestuur in één der bedoelde onderwijszones meer dan één school organiseert, dan kunnen desbetreffende scholen nooit onder toepassing van 4° vallen. § 3. Scholen kunnen slechts door splitsing van bestaande scholen ontstaan indien alle bij de splitsing betrokken scholen na de splitsing 300 % bereiken van de toepasbare rationalisatienorm.

Indien echter door splitsing van bestaande scholen nieuwe scholen ontstaan in het kader van een gelijktijdige herstructurering die niet resulteert in een groter aantal scholen, dan dienen alle bij deze splitsing betrokken scholen na de splitsing slechts 100 % te bereiken van de toepasbare rationalisatienorm. § 4. Onder toepasbare rationalisatienorm, vermeld in § 1, § 2 en § 3, wordt verstaan : a) hetzij, afhankelijk van de door de school georganiseerde graden, de norm vermeld in artikel 191, 2° en 195 : voor de scholen gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 250 inwoners per km2 en voor de scholen waarvan meer dan 75 % van de regelmatige leerlingen in een internaat verblijven;b) hetzij, afhankelijk van de door de school georganiseerde graden, de norm vermeld in artikel 191,1° en 195 : voor de scholen die niet onder toepassing van a) vallen. § 5. De splitsing bedoeld in § 3 neemt één van de volgende vormen aan : 1° hetzij een afsplitsing van de eerste graad.Bij dergelijke afsplitsing mag de eerste graad, eventueel met dezelfde structuuronderdelen, in de oorspronkelijke school gehandhaafd blijven; voor de toepassing van deze bepaling worden de volgende structuuronderdelen bedoeld : het eerste leerjaar A, het eerste leerjaar B, de basisopties en de beroepenvelden; 2° hetzij een afsplitsing van één of meer studiegebieden;3° hetzij een combinatie van beide voorgaande vormen. § 6. De programmatie van een school die ingevolge splitsing ontstaat kan slechts door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd worden als ze in overeenstemming is met de afspraken, bedoeld in artikel 57, 1°. (174) Afdeling 3. - Programmatie van structuuronderdelen door scholen die

tot een scholengemeenschap behoren

Art. 176.De programmatie van een structuuronderdeel kan slechts door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd worden als ze in overeenstemming is met de afspraken, bedoeld in artikel 57, 1°. (175)

Art. 177.§ 1. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerde specifieke basisoptie worden gefinancierd of gesubsidieerd, op voorwaarde dat in dezelfde school of in een andere school van dezelfde scholengemeenschap in de tweede graad ten minste één aansluitend studiegebied op voormelde datum wordt georganiseerd.

De Vlaamse Regering bepaalt voor elke specifieke basisoptie het(de) aansluitend(e) studiegebied(en). § 2. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd specifiek beroepenveld worden gefinancierd of gesubsidieerd, op voorwaarde dat in dezelfde school of in een andere school van dezelfde scholengemeenschap in de tweede graad ten minste één aansluitend studiegebied op voormelde datum wordt georganiseerd.

De Vlaamse Regering bepaalt voor elk specifiek beroepenveld het(de) aansluitend(e) s)tudiegebied(en). (

Art. 178.§ 1. De programmatie van een : 1° niet-georganiseerde specifieke optie in het eerste leerjaar van de tweede of derde graad;2° niet-georganiseerd specifiek derde leerjaar van de derde graad, georganiseerd als een specialisatiejaar;3° niet-georganiseerde specifieke optie, georganiseerd als Se-n-Se;4° niet-georganiseerd studiegebied; kan slechts mits een gunstige beslissing van de Vlaamse Regering.

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een gemotiveerde aanvraag aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Deze datum is uiterlijk op 30 november voor wat betreft een optie, georganiseerd als Se-n-Se die van start gaat op 1 september daaropvolgend, respectievelijk uiterlijk op 30 juni voor wat betreft een optie, georganiseerd als Se-n-Se die van start gaat op 1 februari daaropvolgend.

De Vlaamse Regering kan voor uitzonderlijke gevallen een datumoverschrijding toestaan.

Voor zover een optie een zelfde benaming draagt in de tweede en de derde graad, heeft een gunstige beslissing van de Vlaamse Regering betrekking op de twee graden samen. Tussen de opstart van beide graden kunnen dan maximaal twee schooljaren liggen. § 2. De Vlaamse Regering neemt die beslissing na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de onderwijsinspectie. De beslissing wordt genomen binnen de twee maanden na de in paragraaf 1 bedoelde uiterste indieningsdatum, schoolvakanties niet meegerekend. § 3. Zowel bij het advies als bij de beslissing moeten ten minste de volgende context- en schoolgebonden criteria in acht worden genomen : 1° het al dan niet voorkomen van het op te richten structuuronderdeel in de gemeente, scholengemeenschap of onderwijszone in kwestie;2° de lokale socio-economische context;3° het in de school respectievelijk de scholengemeenschap bestaande studieaanbod;4° de evolutie van de leerlingenpopulatie en de verwachte leerlingeninstroom;5° de eventuele samenwerking met het bedrijfsleven;6° de overeenstemming met een eventueel onderwijsconvenant.(177)

Art. 179.§ 1. De Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd structuuronderdeel dat niet onder toepassing valt van artikel 177 en 178, financieren of subsidiëren. § 2. Voor de toepassing van § 1 wordt met structuuronderdeel bedoeld : 1° een eerste leerjaar A of B;2° een basisoptie;3° een beroepenveld;4° een optie van de tweede of derde graad van een bepaalde onderwijsvorm;5° het derde leerjaar van de derde graad, georganiseerd als een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs;6° het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, georganiseerd als een specialisatiejaar;7° het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet georganiseerd als een specialisatiejaar.(178) Afdeling 4. - Programmatie van scholen die niet tot een

scholengemeenschap behoren

Art. 180.§ 1. Een school kan worden gefinancierd of gesubsidieerd indien 300 % van de toepasbare rationalisatienorm wordt bereikt. § 2. In afwijking van § 1 dient slechts 150 % van de toepasbare rationalisatienorm te worden bereikt voor : 1° de enige school van het gemeenschapsonderwijs in één der 44 onderwijszones die zijn vastgelegd in de bijlage I;2° de enige school van het gesubsidieerd officieel onderwijs in één der bedoelde onderwijszones;3° de enige school van het gesubsidieerd vrij onderwijs in één der bedoelde onderwijszones die een bepaalde erkende godsdienst organiseert of levensbeschouwing aanhangt;4° een school van het gesubsidieerd vrij onderwijs : a) die noch het vak godsdienst noch het vak niet-confessionele zedenleer maar wel het vak cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie organiseert, en b) waarvoor het schoolbestuur uitsluitend eigen leerplannen hanteert die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd. Bij de toepassing van 3° worden de scholen ressorterend onder 4° buiten beschouwing gelaten.

Indien een schoolbestuur in één der bedoelde onderwijszones meer dan één school organiseert, dan kunnen desbetreffende scholen nooit onder toepassing van 4° vallen. § 3. Scholen kunnen slechts door splitsing van bestaande scholen ontstaan indien alle bij de splitsing betrokken scholen na de splitsing 300 % bereiken van de toepasbare rationalisatienorm.

Indien echter door splitsing van bestaande scholen nieuwe scholen ontstaan in het kader van een gelijktijdige herstructurering die niet resulteert in een groter aantal scholen, dan dienen alle bij deze splitsing betrokken scholen na de splitsing slechts 100 % te bereiken van de toepasbare rationalisatienorm. § 4. Onder toepasbare rationalisatienorm, vermeld in § 1, § 2 en § 3, wordt verstaan : a) hetzij, afhankelijk van de door de school georganiseerde graden, de norm vermeld in artikel 191,2° en 195 : voor de scholen gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 250 inwoners per km2 en voor de scholen waarvan meer dan 75 % van de regelmatige leerlingen in een internaat verblijven;b) hetzij, afhankelijk van de door de school georganiseerde graden, de norm vermeld in artikel 191,1° en 195 : voor de scholen die niet onder toepassing van a) vallen. § 5. De splitsing, bedoeld in § 3, neemt één van de volgende vormen aan : 1° hetzij een afsplitsing van de eerste graad.Bij dergelijke afsplitsing mag de eerste graad, eventueel met dezelfde structuuronderdelen, in de oorspronkelijke school gehandhaafd blijven; voor de toepassing van deze bepaling worden de volgende structuuronderdelen bedoeld : het eerste leerjaar A, het eerste leerjaar B, de basisopties en de beroepenvelden; 2° hetzij een afsplitsing van één of meer studiegebieden;3° hetzij een combinatie van beide voorgaande vormen. § 6. Een autonome school bestaande uit de eerste graad of de eerste en de tweede graad, die al dan niet ingevolge splitsing ontstaat, moet de volgende structuuronderdelen organiseren : een eerste leerjaar A, een eerste leerjaar B, een tweede leerjaar van de eerste graad en een beroepsvoorbereidend leerjaar. (179) Afdeling 5. - Programmatie van structuuronderdelen door scholen die

niet tot een scholengemeenschap behoren

Art. 181.§ 1. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet ingericht(e) eerste leerjaar A of B, niet-specifieke basisoptie of niet-specifiek beroepenveld worden gefinancierd of gesubsidieerd. § 2. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerde specifieke basisoptie worden gefinancierd of gesubsidieerd, op voorwaarde dat in dezelfde school in de tweede graad ten minste één aansluitend studiegebied op voormelde datum wordt georganiseerd.

De Vlaamse Regering bepaalt voor elke specifieke basisoptie het(de) aansluitend(e) studiegebied(en). § 3. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd specifiek beroepenveld worden gefinancierd of gesubsidieerd, op voorwaarde dat in dezelfde school in de tweede graad ten minste één aansluitend studiegebied op voormelde datum wordt georganiseerd.

De Vlaamse Regering bepaalt voor elk specifiek beroepenveld het(de) aansluitend(e) studiegebied(en). (180)

Art. 182.§ 1. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerde optie in het eerste leerjaar van de tweede of derde graad worden gefinancierd of gesubsidieerd, als aan alle volgende voorwaarden gelijktijdig is voldaan : 1° de optie is niet-specifiek;2° in het betrokken studiegebied zijn op 1 februari van het voorafgaand schooljaar ten minste het volgend aantal regelmatige leerlingen ingeschreven : a) indien het studiegebied in de tweede en in de derde graad wordt georganiseerd : 1.voor de studiegebieden algemeen secundair onderwijs, handel, personenzorg, ballet, beeldende kunsten en podiumkunsten : 150; 2. voor alle andere studiegebieden : 100;b) indien het studiegebied enkel in de tweede of in de derde graad wordt georganiseerd : 1.voor de studiegebieden algemeen secundair onderwijs, handel, personenzorg, ballet, beeldende kunsten en podiumkunsten : 75; 2. voor alle andere studiegebieden : 50. Bij de toepassing van de gestelde minimale leerlingennorm worden enkel de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar van de tweede en de derde graad in aanmerking genomen. § 2. In afwijking van § 1, 2°, geldt voor de volgende scholen die het betrokken studiegebied in de betrokken graad of graden organiseren, geen minimale leerlingennorm : 1° de enige school van het gemeenschapsonderwijs in de gemeente;2° de enige school van het gesubsidieerd officieel onderwijs in de gemeente;3° de enige school van het gesubsidieerd vrij onderwijs in de gemeente die een bepaalde erkende godsdienst organiseert of levensbeschouwing aanhangt;4° een school van het gesubsidieerd vrij onderwijs : a) die noch het vak godsdienst noch het vak niet-confessionele zedenleer maar wel het vak cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie organiseert;en b) waarvoor het schoolbestuur uitsluitend eigen leerplannen hanteert die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd. Bij de toepassing van 3° worden de scholen ressorterend onder 4° buiten beschouwing gelaten.

Indien een schoolbestuur in een gemeente meer dan één school organiseert, dan kunnen desbetreffende scholen nooit onder toepassing van 4° vallen. (181)

Art. 183.§ 1. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd derde leerjaar van de derde graad, georganiseerd als een specialisatiejaar, worden gefinancierd of gesubsidieerd, als aan alle volgende voorwaarden gelijktijdig is voldaan : 1° het specialisatiejaar is niet-specifiek;2° op 1 oktober van het schooljaar van oprichting zijn ten minste het volgend aantal regelmatige leerlingen ingeschreven : a) voorzover er geen ander specialisatiejaar van hetzelfde studiegebied wordt georganiseerd : 1.hetzij 12 leerlingen in het betrokken specialisatiejaar; 2. hetzij 8 leerlingen in het betrokken specialisatiejaar : voor scholen, gelegen in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad, voor scholen, gelegen in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 125 inwoners per km2, en voor de enige school in de provincie en het onderwijsnet die het betrokken specialisatiejaar organiseert;b) voorzover er één of meer andere specialisatiejaren van hetzelfde studiegebied worden georganiseerd : 1.hetzij 20 leerlingen in alle specialisatiejaren samen; 2. hetzij 15 leerlingen in alle specialisatiejaren samen : voor scholen, gelegen in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad, voor scholen gelegen in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 125 inwoners per km2, en voor de enige school in de provincie en het onderwijsnet die het betrokken specialisatiejaar organiseert. § 2. Voor de toepassing van § 1 worden de derde leerjaren van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, georganiseerd als specialisatiejaren kinderzorg en thuis- en bejaardenzorg, niet in aanmerking genomen. (182)

Art. 184.Door de Vlaamse Gemeenschap kan het in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, georganiseerd als een specialisatiejaar kinderzorg en/of thuis- en bejaardenzorg, naar keuze van het schoolbestuur, worden gefinancierd of gesubsidieerd, als aan alle volgende voorwaarden gelijktijdig is voldaan : 1° op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar werd in de school de optie verzorging georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs;2° op 1 oktober van het schooljaar van oprichting zijn in het betrokken specialisatiejaar of wanneer ze beide worden georganiseerd, in de twee betrokken specialisatiejaren samen, ten minste het volgend aantal regelmatige leerlingen ingeschreven : a) hetzij 18 leerlingen;b) hetzij 12 leerlingen : uitsluitend voor het gemeenschapsonderwijs èn op voorwaarde dat in de provincie maximum twee scholen van dit onderwijsnet één specialisatiejaar of de beide specialisatiejaren organiseren;c) hetzij 8 leerlingen : voor scholen, gelegen in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad, en voor scholen, gelegen in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 125 inwoners per km2.(183)

Art. 185.Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet georganiseerd als een specialisatiejaar, worden gefinancierd of gesubsidieerd op voorwaarde dat op 1 oktober van het schooljaar van oprichting ten minste het volgend aantal regelmatige leerlingen zijn ingeschreven : 1° hetzij 12 leerlingen;2° hetzij 8 leerlingen : voor scholen, gelegen in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad, voor scholen, gelegen in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 125 inwoners per km2, en voor de enige school in de provincie en het onderwijsnet die het betrokken jaar organiseert.(184)

Art. 186.§ 1. De programmatie van een : 1° niet-georganiseerde specifieke optie in het eerste leerjaar van de tweede of derde graad;2° niet-georganiseerd specifiek derde leerjaar van de derde graad, georganiseerd als een specialisatie jaar;3° niet-georganiseerde specifieke optie, georganiseerd als Se-n-Se;4° niet-georganiseerd studiegebied; kan slechts mits een gunstige beslissing van de Vlaamse Regering.

Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar een gemotiveerde aanvraag aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Deze datum is uiterlijk op 30 november voor wat betreft een optie, georganiseerd als Se-n-Se die van start gaat op 1 september daaropvolgend, respectievelijk uiterlijk op 30 juni voor wat betreft een optie, georganiseerd als Se-n-Se die van start gaat op 1 februari daaropvolgend.

De Vlaamse Regering kan voor uitzonderlijke gevallen een datumoverschrijding toestaan.

Voor zover een optie een zelfde benaming draagt in de tweede en de derde graad, heeft een gunstige beslissing van de Vlaamse Regering betrekking op de twee graden samen. Tussen de opstart van beide graden kunnen dan maximaal twee schooljaren liggen. § 2. De Vlaamse Regering neemt die beslissing na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de onderwijsinspectie. De beslissing wordt genomen binnen de twee maanden na de in paragraaf 1 bedoelde uiterste indieningsdatum, schoolvakanties niet meegerekend. § 3. Zowel bij het advies als bij de beslissing moeten ten minste de volgende context- en schoolgebonden criteria in acht worden genomen : 1° het al dan niet voorkomen van het op te richten structuuronderdeel in de gemeente of onderwijszone in kwestie;2° de lokale socio-economische context;3° het in de school bestaande studieaanbod;4° de evolutie van de leerlingenpopulatie en de verwachte leerlingeninstroom;5° de eventuele samenwerking met het bedrijfsleven;6° de overeenstemming met een eventueel onderwijsconvenant.(185)

Art. 187.Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd derde leerjaar van de derde graad, georganiseerd als een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, niet worden gefinancierd of gesubsidieerd. (186)

Art. 188.§ 1. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd structuuronderdeel dat specifiek is, niet worden gefinancierd of gesubsidieerd.

Voor een optie van de tweede of derde graad heeft het "niet georganiseerd zijn" betrekking op het eerste leerjaar van de betrokken graad. § 2. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd structuuronderdeel niet worden gefinancierd of gesubsidieerd indien de Vlaamse Regering daartoe beslist met het oog op de omzetting, bedoeld in artikel 128.

Voor een optie van de tweede of derde graad heeft het "niet georganiseerd zijn" betrekking op het eerste leerjaar van de betrokken graad. (187) HOOFDSTUK 4. - Rationalisatie en fusie Afdeling 1. - Rationalisatienormen

Art. 189.Voor de toepassing van de rationalisatienorm worden niet in aanmerking genomen : 1° de leerlingen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers;2° de leerlingen van het derde leerjaar van de derde graad, ingericht als een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs;3° de leerlingen van de Se-n-Se.(188)

Art. 190.§ 1.Voor elke school geldt een rationalisatienorm. § 2. De rationalisatienorm wordt, op basis van de gradenstructuur van de school, als volgt vastgesteld : 1° voor de scholen die niet ressorteren onder 2° : a) met enkel een eerste graad : 111;b) met een eerste + tweede graad : 200;c) met een tweede + derde graad : 150;d) met een eerste + tweede + derde graad : 261;2° voor de scholen gelegen in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad of in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 250 inwoners per km2 en voor de scholen waarvan meer dan 75 % van de regelmatige leerlingen in een internaat verblijven : a) met enkel een eerste graad : 83;b) met een eerste + tweede graad : 150;c) met een tweede + derde graad : 113;d) met een eerste + tweede + derde graad : 196.(189)

Art. 191.In afwijking van artikel 190, § 2, wordt de rationalisatienorm voor een school die tot een scholengemeenschap behoort met 15 % verminderd zoals hierna bepaald : 1° voor de scholen die niet ressorteren onder 2° : a) met enkel een eerste graad : 94;b) met een eerste + tweede graad : 170;c) met een tweede + derde graad : 129;d) met een eerste + tweede + derde graad : 223;2° voor de scholen gelegen in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad of in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 250 inwoners per km2 en voor de scholen waarvan meer dan 75 % van de regelmatige leerlingen in een internaat verblijven : a) met enkel een eerste graad : 71;b) met een eerste + tweede graad : 128;c) met een tweede + derde graad : 97;d) met een eerste + tweede + derde graad : 168.(190)

Art. 192.§ 1. In afwijking van artikel 190, § 2, wordt de rationalisatienorm voor een school zonder een derde graad die gelegen is op een afstand van ten minste 4 km van een andere school van hetzelfde onderwijsnet en die, voor wat het gesubsidieerd vrij onderwijs betreft, ten minste eenzelfde erkende godsdienst organiseert of levensbeschouwing aanhangt, waarin dezelfde graad of graden georganiseerd worden, met 33 % verminderd zoals hierna bepaald : 1° voor de scholen die niet ressorteren onder 2° : a) met enkel een eerste graad : 74;b) met een eerste + tweede graad : 133;2° voor de scholen gelegen in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad of in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 250 inwoners per km2 en voor de scholen waarvan meer dan 75 % van de regelmatige leerlingen in een internaat verblijven : a) met enkel een eerste graad : 55;b) met een eerste + tweede graad : 99. § 2. In afwijking van artikel 190, § 2, wordt de rationalisatienorm voor een school met een derde graad die gelegen is op een afstand van ten minste 6 km van een andere school van hetzelfde onderwijsnet en die, voor wat het gesubsidieerd vrij onderwijs betreft, ten minste eenzelfde erkende godsdienst organiseert of levensbeschouwing aanhangt, waarin dezelfde graad georganiseerd wordt, met 33 % verminderd zoals hierna bepaald : 1° voor de scholen die niet ressorteren onder 2° : a) met een tweede + derde graad : 100;b) met een eerste + tweede + derde graad : 174;2° voor de scholen gelegen in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad of in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 250 inwoners per km2 en voor de scholen waarvan meer dan 75 % van de regelmatige leerlingen in een internaat verblijven : a) met een tweede + derde graad : 75;b) met een eerste + tweede + derde graad : 130. § 3. Voor de vaststelling of een school binnen de in § 1 of § 2 vermelde afstand valt, wordt geen rekening gehouden met : 1° een school die slechts unieke structuuronderdelen aanbiedt;voor de toepassing van deze bepaling wordt bedoeld met : a) uniek : per onderwijsnet slechts een keer georganiseerd per provincie dan wel in het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad;b) structuuronderdeel : - een basisoptie; - een beroepenveld; - een optie van de tweede, derde of vierde graad van een bepaalde onderwijsvorm; - het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, al dan niet georganiseerd als een specialisatiejaar; - een opleiding van het hoger beroepsonderwijs; 2° een school van het gesubsidieerd vrij onderwijs : a) die noch het vak godsdienst noch het vak niet-confessionele zedenleer maar wel het vak cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie organiseert;en b) waarvoor het schoolbestuur uitsluitend eigen leerplannen hanteert die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd;en c) die ressorteert onder een schoolbestuur dat in de betrokken gemeente slechts één school organiseert.(191)

Art. 193.§ 1. In afwijking van artikel 190, § 2, wordt de rationalisatienorm voor een school zonder een derde graad die gelegen is op een afstand van ten minste 8 km van een andere school van hetzelfde onderwijsnet en die, voor wat het gesubsidieerd vrij onderwijs betreft, ten minste eenzelfde erkende godsdienst organiseert of levensbeschouwing aanhangt, waarin dezelfde graad of graden georganiseerd worden, met 66 % verminderd zoals hierna bepaald : 1° met enkel een eerste graad : 37;2° met een eerste + tweede graad : 67. § 2. In afwijking van artikel 190, § 2, wordt de rationalisatienorm voor een school met een derde graad die gelegen is op een afstand van ten minste 12 km van een andere school van hetzelfde onderwijsnet en die, voor wat het gesubsidieerd vrij onderwijs betreft, ten minste eenzelfde erkende godsdienst organiseert of levensbeschouwing aanhangt, waarin dezelfde graad georganiseerd wordt, met 66 % verminderd zoals hierna bepaald : 1° met een tweede + derde graad : 50;2° met een eerste + tweede + derde graad : 87. § 3. Voor de vaststelling of een school binnen de in § 1 of § 2 vermelde afstand valt, wordt geen rekening gehouden met scholen, bedoeld in artikel 192, § 3. (192)

Art. 194.§ 1. In afwijking van artikel 190, § 2, wordt de rationalisatienorm voor een school die slechts unieke structuuronderdelen aanbiedt zoals bedoeld in artikel 192, § 3, 1°, als volgt vastgesteld : 1° met enkel een eerste graad : 37;2° met een eerste + tweede graad : 67;3° met een tweede + derde graad : 50;4° met een eerste + tweede + derde graad : 87. § 2. In afwijking van artikel 190, § 2, wordt de rationalisatienorm voor een school van het gesubsidieerd vrij onderwijs : a) die noch het vak godsdienst noch het vak niet-confessionele zedenleer maar wel het vak cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie organiseert;en b) waarvoor het schoolbestuur uitsluitend eigen leerplannen hanteert die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd;en c) die ressorteert onder een schoolbestuur dat in de betrokken gemeente slechts één school organiseert, als volgt vastgesteld : 1° met enkel een eerste graad : 37;2° met een eerste + tweede graad : 67;3° met een tweede + derde graad : 50;4° met een eerste + tweede + derde graad : 87.(193)

Art. 195.§ 1. De rationalisatienorm voor een school die enkel de vierde graad of hoger beroepsonderwijs organiseert, wordt vastgesteld op 100. § 2. De respectieve rationalisatienormen vermeld in artikel 190 tot en met 194 worden verhoogd met 100 indien de school naast andere graden eveneens een vierde graad of hoger beroepsonderwijs organiseert. (194)

Art. 196.§ 1. In afwijking van artikel 190, § 2, wordt per graad de rationalisatienorm voor een school die uitsluitend zeevisserijonderwijs organiseert als volgt vastgesteld : 1° eerste graad : 37;2° tweede graad : 30;3° derde graad : 20. § 2. De rationalisatienormen vermeld in § 1 zijn niet vereist indien de school de enige is die in het betrokken onderwijsnet zeevisserijonderwijs organiseert. (195)

Art. 197.In afwijking van artikel 190, § 1, geldt geen rationalisatienorm voor een school die, behoudens een eventuele eerste graad, enkel het studiegebied ballet organiseert. (196)

Art. 198.Elke school die de rationalisatienorm niet bereikt op 1 februari van het voorafgaand schooljaar, dient : 1° hetzij over te gaan tot geleidelijke afbouw, leerjaar na leerjaar te beginnen met het eerste, van de af te bouwen graad of graden of tot geleidelijke afbouw van het hoger beroepsonderwijs, onverminderd het in artikel 134 gestelde;2° hetzij te fusioneren met een andere school voor voltijds gewoon secundair onderwijs.(197)

Art. 199.Op verzoek van het betrokken schoolbestuur kan de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Onderwijsraad, voor een school een afwijking toestaan op de rationalisatienorm. De Vlaamse Regering bepaalt de periode waarvoor de afwijking geldt. Het schoolbestuur stuurt daartoe uiterlijk op 1 maart van het voorafgaande schooljaar een gemotiveerde aanvraag aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. (198) Afdeling 2. - Fusie van scholen

Art. 200.Een fusie van scholen, al dan niet ingevolge het niet bereiken van de toepasbare rationalisatienorm door één of meer scholen : 1° houdt het ontstaan in van een school die niet als nieuw wordt beschouwd en die alle voorheen bestaande vestigingsplaatsen mag omvatten waaronder één hoofdvestigingsplaats;2° wordt in een keer tot stand gebracht, wat impliceert dat er nog slechts één schoolbestuur en één directeur is;3° vindt plaats : a) hetzij door samenvoeging tot één school van twee of meer scholen die gelijktijdig worden afgeschaft;b) hetzij door samenvoeging van twee of meer scholen waarbij één blijft bestaan die de andere opslorpt;4° kan betrekking hebben op één of meer scholen die in geleidelijke afbouw zijn.(199)

Art. 201.§ 1. Na vrijwillige fusie van scholen wordt het extra aantal wekelijkse uren-leraar dat aan het schoolbestuur wordt toegekend na fusie, gekoppeld aan de volgende voorwaarden : 1° de scholen dienen op 1 februari van het schooljaar voor de fusie de toepasbare rationalisatienorm te bereiken;2° de scholen die na de fusie overblijven, moeten onder hetzelfde schoolbestuur ressorteren;3° het aantal scholen dat na de fusie overblijft, moet kleiner zijn dan het oorspronkelijk aantal scholen en mag gedurende de eerste vier schooljaren na de fusie niet toenemen;4° in het onderwijsaanbod van de scholen die na de fusie overblijven, zijn - met uitzondering van de eerste graad - geen overlappingen van structuuronderdelen toegelaten. § 2. Het extra aantal wekelijkse uren-leraar wordt vastgesteld als volgt : 1° tussen de som van het respectievelijk aantal wekelijkse uren-leraar dat op basis van de regelmatige schoolbevolking van 1 februari van het schooljaar voorafgaand aan de fusie overeenkomstig de reglementering wordt toegekend zonder met de fusie rekening te houden en een analoge som wel rekening houdend met de fusie, wordt het verschil gemaakt;2° van het verschil, bedoeld in 1°, wordt aan het schoolbestuur toegekend : a) gedurende het eerste schooljaar vanaf de fusie : 100 %;b) gedurende het tweede schooljaar vanaf de fusie : 75 %;c) gedurende het derde schooljaar vanaf de fusie : 50 %;d) gedurende het vierde schooljaar vanaf de fusie : 25 %. § 3. De bepalingen van dit artikel worden evenwel buiten werking gesteld vanaf het schooljaar 2010-2011, behoudens voor vrijwillige fusies die uiterlijk op 1 september 2009 hebben plaatsgevonden. (200)

Art. 202.§ 1. Na vrijwillige fusie van scholen, gekoppeld aan de voorwaarden genoemd in artikel 201, § 1, wordt aan het schoolbestuur gedurende twee schooljaren vanaf de fusie één fusiebegeleider bij één van de betrokken scholen toegekend. § 2. De functie van fusiebegeleider heeft betrekking op één personeelslid naar keuze van het bestuurspersoneel dat door de fusie overeenkomstig de reglementering ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking; de aanstelling als fusiebegeleider wordt beschouwd als reaffectatie of wedertewerkstelling. De verplichting tot reaffectatie en wedertewerkstelling buiten de fusie-school of buiten de scholen die deelnemen aan de fusie wordt voor twee schooljaren opgeschort.

Indien er door de fusie en op datum van de fusie een nieuwe betrekking in het ambt van adjunct-directeur geschapen wordt, dan mag dit niet toegewezen worden aan een nieuw personeelslid als er nog terbeschikkinggestelden zijn in het ambt van directeur of adjunct-directeur. § 3. De bepalingen van dit artikel worden buiten werking gesteld vanaf het schooljaar 2010-2011, behoudens voor vrijwillige fusies die uiterlijk op 1 september 2009 hebben plaatsgevonden. (201) HOOFDSTUK 5. - Omvorming en overheveling Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 203.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs. De bepalingen van afdeling 2 zijn vanaf het schooljaar 1999-2000 niet van toepassing op scholen die tot een scholengemeenschap behoren.

De bepalingen inzake omvormingen en overhevelingen worden buiten werking gesteld vanaf het schooljaar 2010-2011.

In afwijking op deze bepaling kan in uitzonderlijke gevallen de Vlaamse Regering aan een schoolbestuur toelating geven tot overheveling of omvorming : 1° na schriftelijke aanvraag van dat schoolbestuur, ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten uiterlijk 30 november van het voorafgaand schooljaar en vergezeld van het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité, en 2° na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de onderwijsinspectie.(202)

Art. 204.Een omvorming of overheveling kan door de Vlaamse Gemeenschap slechts worden gefinancierd of gesubsidieerd als ze in overeenstemming is met de afspraken, bedoeld in artikel 57, 1°. (203) Afdeling 2. - Omvorming

Art. 205.§ 1. Door de Vlaamse Gemeenschap kan een in de betrokken school op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar niet georganiseerd structuuronderdeel worden gefinancierd of gesubsidieerd, als aan alle volgende voorwaarden gelijktijdig is voldaan : 1° het structuuronderdeel ontstaat door omvorming van een op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar in de school ingericht structuuronderdeel van dezelfde groep, bedoeld in § 2;2° de omvorming naar een specifiek structuuronderdeel kan slechts plaatsvinden vanuit een ander specifiek structuuronderdeel van dezelfde groep, bedoeld in § 2, en voorzover is voldaan, vanaf het schooljaar 1999-2000, aan artikel 181, § 2 en § 3, en artikel 186;3° de omvorming gebeurt steeds binnen eenzelfde studiegebied dat op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar werd georganiseerd;in afwijking hiervan kan, voor de derde leerjaren van de derde graad en Se-n-Se, de omvorming plaatsvinden tussen verschillende studiegebieden die op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar werden georganiseerd; 4° de omvorming van een specifieke optie naar een niet- specifieke optie van de tweede of de derde graad en de omvorming van een specifiek naar een niet-specifiek derde leerjaar van de derde graad is slechts mogelijk indien op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar in de school tenminste één niet-specifieke optie van het betrokken studiegebied in het eerste en/of tweede leerjaar van de betrokken graad werd ingericht;5° de omvorming mag er geen aanleiding toe geven dat afbreuk wordt gedaan vanaf het schooljaar 1999-2000 aan artikel 188;6° een omvorming naar een derde leerjaar van de derde graad, georganiseerd als een specialisatiejaar kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg van het beroepssecundair onderwijs, is niet mogelijk;7° voor een optie van de tweede of derde graad vindt de omvorming geleidelijk, leerjaar na leerjaar, plaats, te beginnen met het eerste. § 2. De respectieve groepen van structuuronderdelen zijn : 1° de basisopties en beroepenvelden;2° de opties van de tweede graad;3° de opties van de derde graad;4° de derde leerjaren van de derde graad, georganiseerd als een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, als een specialisatiejaar of - in het beroepssecundair onderwijs - niet als een specialisatiejaar;5° de Se-n-Se (204) Afdeling 3.- Overheveling

Art. 206.§ 1. Door de Vlaamse Gemeenschap kan in een school een structuuronderdeel gefinancierd of gesubsidieerd worden of blijven, als aan alle volgende voorwaarden gelijktijdig is voldaan : 1° het structuuronderdeel ontstaat of wordt verder georganiseerd door overheveling van een op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar georganiseerd structuuronderdeel in : a) hetzij een andere school van hetzelfde schoolbestuur gelegen in dezelfde gemeente;b) hetzij een andere school van dezelfde scholengemeenschap;c) hetzij, maar wel uitsluitend voor de overheveling van het volledig onderwijsaanbod van een vestigingsplaats, een andere school van hetzelfde schoolbestuur gelegen in een aangrenzende gemeente.2° elke overheveling vindt in een keer plaats. § 2. Voor de toepassing van § 1 wordt met structuuronderdeel bedoeld : 1° hetzij de volledige eerste graad van een school;2° hetzij een volledig studiegebied van een school;3° hetzij een derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet georganiseerd als een specialisatiejaar;indien de overheveling betrekking heeft op alle georganiseerde studiegebieden van het beroepssecundair onderwijs, moet het derde leerjaar voorzover het georganiseerd wordt, mee worden overgeheveld; 4° hetzij een bepaalde vestigingsplaats van een school met inbegrip van het volledig aldaar georganiseerd onderwijsaanbod;voorzover dit onderwijsaanbod ook wordt georganiseerd op één of meer andere vestigingsplaatsen van de betrokken school die buiten de overheveling vallen, mag bedoeld onderwijsaanbod gehandhaafd blijven voorzover deze vestigingsplaatsen in een andere gemeente zijn gelegen. § 3. Voor de toepassing van de omkaderingsnormen van het personeel, de toepassing van de minimale schoolbevolkingsnormen en de vaststelling van het werkingsbudget, wordt de overheveling geacht reeds op 1 februari van het voorafgaand schooljaar te hebben plaatsgevonden. § 4. Elke overheveling zal het voorwerp uitmaken van onderhandeling in het lokaal comité. (205) HOOFDSTUK 6. - Financiering en subsidiëring Afdeling 1. - Financiering en subsidiëring van de personeelsleden

Onderafdeling 1. - Directeur

Art. 207.In het voltijds gewoon secundair onderwijs wordt een voltijdse betrekking van directeur toegekend aan een school met ten minste 83 regelmatige leerlingen op de voorziene teldatum.

In afwijking hierop wordt aan een school die enkel de eerste graad of de eerste en de tweede graad organiseert en die in de financierings- of subsidiëringsregeling werd opgenomen vanaf 1 september 1989, een voltijdse betrekking van directeur toegekend indien de school ten minste 120 regelmatige leerlingen telt op de voorziene teldatum.

Indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt, wordt de directeur belast met een onderwijsopdracht die gelijk is aan een halve onderwijsopdracht, verminderd met vier uren-leraar of met een halftijdse opdracht van beheerder van het internaat verbonden aan een school voor zeevisserijonderwijs. De uren-leraar vallen binnen het urenpakket. Hij behoudt echter het recht op de salarisschaal van directeur met een volledige opdracht of op de overeenstemmende salaristoelage. (206)

Art. 208.Van zodra de titularis van het ambt van directeur van een ingebouwde middenschool, bedoeld in het tot vaststelling van de benaming en de structuur van de door de Staat georganiseerde instellingen voor secundair onderwijs, ontslag neemt, met pensioen gaat, een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen neemt, muteert of overlijdt, wordt de betrokken school niet meer als een ingebouwde middenschool beschouwd. (207) Onderafdeling 2. - Onderwijzend personeel

Art. 209.§ 1. Het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan elke school wordt toegekend, is opgebouwd uit : 1° een aantal uren-leraar voor het onderwijzen van vakken, zonder rekening te houden met de vakken godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie, alsook een aantal uren-leraar die geen lesuren zijn, bestemd voor andere prestaties dan voor het onderwijzen van vakken en aangeduid als "pedagogische ondersteuning", niet inbegrepen. Het aantal uren-leraar kan worden verhoogd voor de scholen gelegen in de gemeenten met een bevolkingsdichtheid van minder dan 125 inwoners/km2, voor de Nederlandstalige scholen gelegen in het arrondissement Brussel - Hoofdstad, voor de scholen die toepassing maken van de bepalingen van artikel 192 tot en met 195 inzake rationalisatienormen en voor de op basis van objectieve criteria aangeduide categorieën leerlingen of scholen; 2° een aantal uren-leraar, voorbehouden voor het onderwijzen van de vakken godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie. Deze bepaling is niet van toepassing op : 1° het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs, aangeduid als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs;2° de Se-n-Se van het technisch en het kunstsecundair onderwijs;3° de vierde graad;4° het hoger beroepsonderwijs. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de berekeningswijze van het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan een school kan worden toegekend.

De Vlaamse Regering kan op basis van de budgettaire mogelijkheden een aanwendingspercentage vastleggen van het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan elke school toegekend wordt. (208)

Art. 210.Voor scholen die niet tot een scholengemeenschap zijn toegetreden, wordt het aantal wekelijkse uren-leraar, na toepassing van de reglementair voorziene berekeningswijze en aanwendingspercentage, verhoogd met 1 %.

Deze bijkomende uren-leraar worden door de betrokken scholen aangewend op de wijze zoals bepaald in artikel 65. (209)

Art. 211.§ 1. De aanwending van het aantal wekelijks aantal uren-leraar dat elke school verkrijgt, is vrij, onverminderd de beperkingen gesteld door of krachtens een decreet.

Het wekelijks aantal uren-leraar kan eveneens worden aangewend binnen het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan de school waaraan de uren-leraar worden toegekend.

Onder aantal uren-leraar worden verstaan de uren verkregen in toepassing van artikel 209, evenals de uren-leraar waarover een school kan beschikken na herverdeling van uren-leraar door zijn schoolbestuur, door overname van uren-leraar van het voorgaande schooljaar, door overname van uren-leraar van een andere school, ingevolge fusie of door toetreding tot een scholengemeenschap. § 2. De aanwending van het wekelijkse aantal uren-leraar vindt plaats onder vorm van hetzij lesuren hetzij uren die geen lesuren zijn.

Onder uren die geen lesuren zijn, wordt verstaan : 1° enerzijds opdrachten van het onderwijzend personeel die geen betrekking hebben op de realisatie van de wekelijkse lessenroosters, meer bepaald "interne pedagogische begeleiding", "bijzondere pedagogische taken", "nascholing", "inhaallessen", "klassenraad" en "klassendirectie".Het organiseren van interne pedagogische begeleiding kan uitsluitend in een school met beroepssecundair onderwijs; 2° anderzijds opdrachten van het onderwijzend personeel die, zoals lesuren, wel betrekking hebben op de realisatie van de wekelijkse lessenroosters doch die niet binnen de context van vakken kunnen worden gevat, meer bepaald "seminaries".Seminaries kunnen uitsluitend worden georganiseerd buiten de basisvorming, het beroepenveld, de basisoptie en het fundamenteel gedeelte van de optie. Een opdracht seminaries moet steeds als een afzonderlijke betrekking worden aangeboden en vergt altijd het akkoord van het personeelslid dat er wordt mee belast. § 3. Uitsluitend in door de Vlaamse Regering aangeduide structuuronderdelen kan bedoelde aanwending ook plaatsvinden onder vorm van aanwerving van voordrachtgevers. Het aantal lesuren van de wekelijkse lessentabel van het betrokken structuuronderdeel dat, omgerekend naar schooljaarbasis, aan voordrachtgevers kan worden besteed, bedraagt maximum 2. In voorkomend geval worden uren-leraar omgezet in een krediet. Een voordrachtgever is een persoon die geen deel uitmaakt van het schoolbestuur of van het personeel van de school en die, hetzij in eigen naam hetzij in dienst van een organisatie of onderneming en in het kader van de realisatie van het onderwijsprogramma, voor cursisten voordrachten geeft vanuit zijn of haar deskundigheid en ervaring in de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van melding van de aanwerving van voordrachtgevers aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de grootte van het krediet per uur-leraar dat wordt omgezet en de wijze van toekenning ervan, met dien verstande dat desbetreffende regeling dezelfde is voor het voltijds secundair onderwijs en voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

In afwijking op het voorgaande, kunnen in de optie Integrale veiligheid van het technisch secundair onderwijs, aangeduid als Se-n-Se, en in de opties van het studiegebied ballet van het kunstsecundair onderwijs, maximum 6 lesuren van de wekelijkse lessentabel aan voordrachtgevers worden besteed. (210)

Art. 212.Het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan elke school wordt toegekend en dat aangewend wordt voor het voltijds secundair onderwijs dat niet georganiseerd is volgens een modulair stelsel, kan slechts ten belope van 3 % gebruikt worden voor uren die geen lesuren zijn en georganiseerd worden als bijzondere pedagogische taken.

Dit maximum kan worden overschreden bij akkoord van het lokaal comité, bevoegd inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden. (211)

Art. 213.Wanneer de onderwijsinspectie in een school een kennelijk onverantwoord gebruik van de vrije aanwending vaststelt ten nadele van volgende groepen : 1° het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar, en/of 2° de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs, en/of 3° de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, formuleert zij een omstandig en gemotiveerd advies ten behoeve van de Vlaamse Regering.De Vlaamse Regering kan de elementen van toetsing bepalen waarmee het advies dient rekening te houden.

De Vlaamse Regering kan op basis van dit advies ten aanzien van de betrokken school een norm bepalen, boven dewelke de wekelijkse uren-leraar die aan elke school worden toegekend, gegenereerd door de in het eerste lid bedoelde groepen, niet kunnen worden aangewend voor andere groepen. Zij kan daarbij evenwel bepalen dat deze norm kan worden overschreden binnen hetzelfde studiegebied.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere procedurele regelen terzake, rekening houdend met de hoorplicht. (212)

Art. 214.Het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan elke school wordt toegekend is bestemd voor de toewijzing van de opdrachten aan de titularissen van het onderwijzend personeel.

Onder titularis wordt het personeelslid verstaan dat in een vacante betrekking vast benoemd, tijdelijk aangesteld of tot de proeftijd toegelaten is, met uitzondering van wie voor een tijd de tijdelijke titularis vervangt.

Bovenstaande bepaling impliceert dat de prestaties, geleverd door tijdelijke vervangers van voornoemde titularissen, onafhankelijk van het voor de school beschikbare pakket uren-leraar gefinancierd of gesubsidieerd worden.(213)

Art. 215.Bij toewijzing aan titularissen van het onderwijzend personeel of aan hun tijdelijke vervangers van opdrachten die niet gebaseerd zijn op het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan elke school wordt toegekend, op andere gefinancierde of gesubsidieerde uren-leraar of op uren, bedoeld in de bepalingen betreffende de plage-uren, valt de bezoldiging ten laste van het schoolbestuur. (214)

Art. 216.§ 1. Het aantal organiseerbare plage-uren wordt gereduceerd volgens het hierna bepaalde.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : a) aantal uren-leraar : de uren, verkregen in toepassing van de bepalingen inzake het aantal wekelijkse uren leraar dat aan elke school wordt toegekend, en, in voorkomend geval, in toepassing van de bepalingen inzake deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeerderd of verminderd met de uren-leraar ingevolge herverdeling van uren-leraar door het schoolbestuur van de school, door overname van uren-leraar van het voorgaande schooljaar, door overname van uren-leraar van een andere school, ingevolge fusie of door toetreding tot een scholengemeenschap;b) plage-uren : de uren boven het minimum maar binnen het maximum aantal uren, vereist voor het ambt met volledige prestaties van leraar of godsdienstleraar, ongeacht het feit of deze uren wel of niet worden geput uit de uren, bedoeld onder a). § 2. Scholen die behoren tot een scholengemeenschap : vanaf het schooljaar 2004-2005 : ten opzichte van de som van de aantallen uren-leraar van de individuele scholen mogen binnen de scholengemeenschap maximum 1,3 % plage-uren worden georganiseerd. § 3. Scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap : vanaf het schooljaar 2002-2003 mag het maximum % niet hoger liggen dan het % van het schooljaar 2001-2002. § 4. De scholengemeenschappen en de scholen informeren de bevoegde onderhandelingsorganen over de verdeling en aanwending van de plage-uren. § 5. Personeelsleden kunnen slechts met plage-uren worden belast als die plage-uren om organisatorische redenen noodzakelijk zijn en op een billijke en transparante wijze georganiseerd worden. Over de algemene regels die het schoolbestuur hierbij zal hanteren, wordt bij de voorbereiding van het schooljaar in elke school onderhandeld in de bevoegde organen. (215) Onderafdeling 3. - Scholen met optie Rijn- en binnenvaart

Art. 217.Deze onderafdeling is van toepassing op een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde school die binnen het studiegebied Maritieme opleidingen de optie Rijn- en binnenvaart organiseert. (216)

Art. 218.Een school met de optie Rijn- en binnenvaart heeft jaarlijks recht op een forfaitaire puntenenveloppe van 605 punten.

De Vlaamse Regering kan deze puntenenveloppe aanpassen in functie van de beschikbare begrotingskredieten. Zij houdt daarbij rekening met het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de studierichting Rijn- en binnenvaart. (217)

Art. 219.De betrokken school wendt de puntenenveloppe, vermeld in deze onderafdeling, aan om betrekkingen op te richten in de personeelscategorie van het varend personeel en om 1 betrekking op te richten in een ambt van het ondersteunend personeel.

De oprichting van betrekkingen in de personeelscategorie van het varend personeel is gebaseerd op een puntensysteem, waarbij aan elk ambt een aantal punten wordt gekoppeld. Dit aantal punten wordt bepaald op basis van de salarisschaal van het personeelslid dat de betrekking uitoefent.

De Vlaamse Regering bepaalt de ambten en legt voor elk ambt de puntenwaarde vast volgens de salarisschaal. (218)

Art. 220.Het personeelslid dat in een betrekking in een ambt van het varend personeel wordt aangesteld, wordt steeds aangesteld als tijdelijk personeelslid. De bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, zijn van toepassing, met uitzondering van volgende bepalingen : 1° de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.Het schoolbestuur kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Die aanstelling wordt beschouwd als een reaffectatie of een wedertewerkstelling. Deze reaffectatie of wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het terbeschikkinggestelde personeelslid; 2° de bepalingen van artikelen 21 en 21bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikelen 23 en 23bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs zijn niet van toepassing;3° de betrekking kan niet vacant worden verklaard.Het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in deze betrekking.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regeling voor de administratieve en geldelijke rechtspositie van de personeelsleden die worden aangesteld in een betrekking in een ambt van het varend personeel. (219) Onderafdeling 4. - Topsportscholen

Art. 221.§ 1. Aan elke topsportschool met tweede en derde graad voltijds secundair onderwijs die onder toepassing valt van het tussen de Vlaamse Regering, de sportinstanties en de onderwijsverstrekkers gesloten topsportconvenant, wordt een betrekking van topsportschoolcoördinator toegekend.

Deze bijkomende betrekking is niet opdeelbaar; ze kan slechts door één personeelslid, dat exclusief en voltijds met topsportschoolcoördinatie is belast, worden uitgeoefend. De betrekking wordt ingericht in één van de volgende ambten, naar keuze van het betrokken schoolbestuur : adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur, leraar. § 2. In geval de betrekking wordt ingericht in het ambt van leraar, dan wordt de opdracht uitgeoefend onder vorm van uren die geen lesuren zijn, meer bepaald als bijzondere pedagogische taken.

In voorkomend geval worden de desbetreffende uren niet verrekend bij toepassing van de bepaling dat maximum 3 % van het aantal uren-leraar van een school gebruikt kan worden voor bijzondere pedagogische taken, zoals vermeld in artikel 212. (220) Onderafdeling 5. - Onthaalonderwijs

Art. 222.§ 1. Onthaalonderwijs kan slechts worden gefinancierd of gesubsidieerd indien per scholengemeenschap of ander samenwerkingsverband van scholen een minimum aantal anderstalige nieuwkomers worden geteld. Naast de basisfinanciering of -subsidiëring, inherent aan het voltijds secundair onderwijs, vindt een specifieke financiering of subsidiëring tijdens het lopende schooljaar plaats die fluctueert met bepaalde schommelingen van het aantal anderstalige nieuwkomers. Daarenboven vindt ook een specifieke financiering of subsidiëring plaats teneinde gewezen anderstalige nieuwkomers verder te ondersteunen, op te volgen en te begeleiden.

De Vlaamse Regering bepaalt de omvang en de duur van die financiering of subsidiëring en de data voor telling van het aantal anderstalige nieuwkomers. (221) Onderafdeling 6. - Kunstsecundaire scholen

Art. 223.De Vlaamse Regering kan aan scholen die voltijds gewoon kunstsecundair onderwijs organiseren en die betrokken zijn bij een convenant dat zij heeft afgesloten met de betrokken schoolbesturen en/of representatieve verenigingen ervan en met de partners uit een culturele sector, een bijkomende financiering of subsidiëring toekennen. Zij bepaalt de voorwaarden waaraan de leerlingen, die deze bijkomende financiering of subsidiëring genereren, moeten voldoen evenals de vorm waaronder deze middelen worden toegekend. (222) Onderafdeling 7. - Geïntegreerd ondersteuningsaanbod, gelijke onderwijskansen, eerste graad

Art. 224.De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en op het structuuronderdeel anderstalige nieuwkomers. (223)

Art. 225.§ 1. Voor de toepassing van deze onderafdeling gelden volgende indicatoren, verder genoemd "gelijkekansenindicatoren" : 1° het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelagen zoals bedoeld in artikel 5, 34°, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap;2° de leerling is tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een gezin of persoon, een voorziening of een sociale dienst, bedoeld in het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 inzake de bijzondere jeugdbijstand, met uitzondering van de internaten gefinancierd of gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;3° de ouders behoren tot de trekkende bevolking;4° de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs;5° de taal die de leerling in het gezin spreekt, dit is de taal die de leerling spreekt met moeder, vader, broers of zussen, is niet het Nederlands.Die taal is niet het Nederlands indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum één gezinslid het Nederlands spreekt.

Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd. § 2. Het beantwoorden aan de in § 1, 4° en 5°, bedoelde gelijkekansenindicatoren wordt bewezen aan de hand van een verklaring op eer door de ouders.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het beantwoorden aan de in § 1, 1°, 2° en 3°, bedoelde gelijkekansenindicator wordt vastgesteld en legt de procedure vast volgens dewelke de gegevens worden gemeld aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Zij houdt daarbij rekening met de vigerende regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De documenten of verklaringen die aantonen dat leerlingen beantwoorden aan één of meer van de gelijkekansenindicatoren worden ten minste vijf jaar bewaard in de school. § 3. De Vlaamse Regering kent aan elke gelijkekansenindicator een gewicht toe. Voor de eerste graad van het secundair onderwijs bepaalt zij tevens het maximum van de gecumuleerde gewichten, dat ten minste gelijk is aan het hoogste gewicht dat aan een gelijkekansenindicator wordt toegekend en ten hoogste gelijk is aan anderhalf maal dit hoogste gewicht. De hoogste gewichten worden toegekend aan de in § 1, 2° en 3°, bedoelde gelijkekansenindicatoren.De in § 1, 5°, bedoelde gelijkekansenindicator wordt enkel gewogen in combinatie met andere gelijkekansenindicatoren. (224)

Art. 226.Scholen kunnen voor een periode van drie schooljaren extra uren-leraar krijgen, voorzover ze aan alle onderstaande voorwaarden voldoen : 1° op 1 februari van het voorafgaand schooljaar ten minste 10 % regelmatige leerlingen tellen die beantwoorden aan één of meer van de in artikel 225, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, bedoelde gelijkekansenindicatoren waarbij het aantal regelmatige leerlingen die enkel en alleen beantwoorden aan de in artikel 225, § 1, 1° of 1° en 5°, bedoelde gelijkekansenindicatoren wordt vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering bepaalde coëfficiënt, die ten minste gelijk is aan 0,1 en ten hoogste gelijk is aan 1;en 2° overeenkomstig de bepalingen van artikel 227 batig gerangschikt zijn onder de in 1° bedoelde scholen en ten minste zes extra uren-leraar genereren. Wanneer een school op 1 januari van het voorgaande schooljaar vestigingsplaatsen heeft die niet in eenzelfde of aangrenzende gemeente of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gelegen zijn, worden de verschillende vestigingsplaatsen voor de toepassing van de bepalingen van het eerste lid en van artikel 227 als school beschouwd. (225)

Art. 227.§ 1. De toekenning van de middelen gebeurt driejaarlijks als volgt : 1° de in artikel 226 bedoelde scholen worden gerangschikt volgens het percentage leerlingen die beantwoorden aan één of meer van de in artikel 225, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, bedoelde gelijkekansenindicatoren, waarbij het aantal regelmatig leerlingen die enkel en alleen beantwoorden aan de in artikel 225, § 1, 1° of 1° en 5°, bedoelde gelijkekansenindicatoren wordt vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering bepaalde coëfficiënt, die ten minste gelijk is aan 0,1 en ten hoogste gelijk is aan 1.Binnen eenzelfde percentage worden de scholen volgens het absoluut aantal van deze leerlingen gerangschikt; 2° de leerlingen genereren op basis van het gewicht van de gelijkekansenindicatoren die op hen van toepassing zijn een aantal punten;3° het aantal punten van scholen met ten minste 80 % leerlingen die aan één of meer van de in artikel 225, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, bedoelde gelijkekansenindicatoren beantwoorden, wordt vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering vastgelegde coëfficiënt, die ten minste gelijk is aan 1 en ten hoogste gelijk is aan 1,5;4° het aantal punten van scholen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering vastgelegde coëfficiënt, die ten minste gelijk is aan 1 en ten hoogste gelijk is aan 1,5. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt binnen de beschikbare begrotingskredieten hoeveel extra uren-leraar een punt vertegenwoordigt.

De Vlaamse Regering bepaalt tevens de regelen inzake de toekenning of herverdeling, tijdens een lopende periode van drie schooljaren, van nieuwe of vrijkomende extra uren-leraar. (226)

Art. 228.§ 1. Een school die extra uren-leraar krijgt, werkt in het eerste trimester van het eerste schooljaar een gelijkekansenbeleid uit. Vanuit een analyse van haar beginsituatie geeft de school aan : 1° welke concrete doelstelling zij op het vlak van leerlingen, van personeelsleden, respectievelijk van school wil bereiken.De Vlaamse Regering bepaalt doelstellingen die kunnen worden gekozen binnen volgende themata : a) de preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden, b) taalvaardigheidsonderwijs, c) intercultureel onderwijs, d) doorstroming en oriëntering, e) socio-emotionele ontwikkeling, f) leerlingen- en ouderparticipatie; en 2° op welke manier zij deze doelstellingen wil bereiken;en 3° op welke manier zij zichzelf in de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar evalueert.De Vlaamse Regering kan een model van zelfevaluatie vastleggen. § 2. De extra uren-leraar kunnen enkel worden aangewend om de in § 1 bedoelde doelstellingen te bereiken. (227)

Art. 229.De scholen betrekken in het ontwikkelen en realiseren van de in artikel 227, § 1, bedoelde doelstellingen het centrum voor leerlingenbegeleiding waardoor zij worden begeleid. (228)

Art. 230.De scholen werken mee aan driejaarlijkse evaluaties aan de hand van steekproeven die het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming uitvoert. De evaluaties meten de doelmatigheid, op macroniveau, van het geïntegreerd ondersteuningsaanbod. (229)

Art. 231.§ 1. De onderwijsinspectie gaat telkens in de loop van het derde schooljaar na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij positieve evaluatie kan de school voor een nieuwe periode van drie schooljaren extra uren-leraar krijgen indien opnieuw aan alle voorwaarden van artikel 226 voldaan is.

Bij negatieve evaluatie verliest de school het recht op de in artikel 226 bedoelde extra uren-leraar voor de volgende periode van drie schooljaren tenzij de school een engagement tot remediëring aangaat.

In dat geval krijgen ze de helft van het aantal extra uren-leraar waarop ze in geval van positieve evaluatie recht zouden hebben.

Een engagement tot remediëring moet aan volgende voorwaarden voldoen : 1° de scholen verbinden er zich toe een stappenplan op te stellen dat voldoet aan de volgende criteria : a) het uitgangspunt van het stappenplan zijn de geformuleerde knelpunten in het evaluatieverslag van de onderwijsinspectie van de betrokken school;b) de geformuleerde doelstellingen tot remediëring in het stappenplan passen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in artikel 228, § 1, 1°;c) de doelstellingen zijn outputgericht, concreet en operationeel geformuleerd.Ze moeten voldoende controleerbaar zijn; d) het stappenplan wordt vóór 1 mei van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie aan de onderwijsinspectie bezorgd;e) de doelstellingen dienen gerealiseerd te zijn vóór 1 juni van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie;2° de scholen verbinden er zich toe om een beroep te doen op externe begeleiding en ondersteuning bij het opstellen en de uitvoering van het stappenplan. De onderwijsinspectie gaat in de maand juni van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie opnieuw na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij een positieve evaluatie zal de school vanaf het tweede schooljaar terug een beroep kunnen doen op het volledige aantal in artikel 226 bedoelde uren-leraar.

Bij een negatieve evaluatie verliest de school het recht op de in artikel 226 bedoelde extra uren-leraar voor de volgende twee schooljaren. § 2. De Vlaamse Regering legt de nadere criteria en procedurele bepalingen volgens dewelke de controle door de onderwijsinspectie geschiedt, vast. Zij voorziet in een beroepsmogelijkheid voor de school tegen een negatieve evaluatie. Het beroep wordt ingesteld bij een college van onderwijsinspecteurs. (230) Onderafdeling 8. - Geïntegreerd ondersteuningsaanbod, gelijke onderwijskansen, tweede en derde graad

Art. 232.De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs. (231)

Art. 233.§ 1. Voor de toepassing van deze onderafdeling gelden volgende indicatoren, verder genoemd "gelijkekansenindicatoren" : 1° het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelage(n) zoals bedoeld in artikel 5, 34°, van het decreet van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap;2° de leerling is tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een gezin of persoon, een voorziening of een sociale dienst, bedoeld in het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 inzake bijzondere jeugdbijstand, met uitzondering van de internaten gefinancierd of gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;3° de ouders behoren tot de trekkende bevolking;4° de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs;5° de taal die de leerling in het gezin spreekt, dit is de taal die de leerling spreekt met moeder, vader, broers of zussen, is niet het Nederlands.Die taal is niet het Nederlands indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum één gezinslid het Nederlands spreekt.

Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd. § 2. Het beantwoorden aan de in § 1, 4° en 5°, bedoelde gelijkekansenindicatoren wordt bewezen aan de hand van een verklaring op eer door de ouders.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het beantwoorden aan de in § 1, 1°, 2° en 3°, bedoelde gelijkekansenindicator wordt vastgesteld en legt de procedure vast volgens dewelke de gegevens worden gemeld aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Zij houdt daarbij rekening met de vigerende regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De documenten of verklaringen die aantonen dat leerlingen beantwoorden aan één of meer van de gelijkekansenindicatoren worden ten minste vijf jaar bewaard in de school. § 3. De Vlaamse Regering kent aan elke gelijkekansenindicator een gewicht toe. Zij bepaalt tevens het maximum van de gecumuleerde gewichten, dat ten minste gelijk is aan het hoogste gewicht dat aan een gelijkekansenindicator wordt toegekend en ten hoogste gelijk is aan anderhalf maal dit hoogste gewicht. De hoogste gewichten worden toegekend aan de in § 1, 2° en 3°, bedoelde gelijkekansenindicatoren.

De in § 1, 5°, bedoelde gelijkekansenindicator wordt enkel gewogen in combinatie met andere gelijkekansenindicatoren. (232)

Art. 234.Scholen kunnen voor een periode van drie schooljaren extra uren-leraar/puntenwaarden krijgen, voor zover ze aan alle onderstaande voorwaarden voldoen : 1° op 1 februari van het voorafgaand schooljaar ten minste 25 % regelmatige leerlingen tellen die beantwoorden aan één of meer van de in artikel 233, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, bedoelde gelijkekansenindicatoren, waarbij het aantal regelmatige leerlingen die enkel en alleen beantwoorden aan de in artikel 233, § 1, 1° of 1° en 5°, bedoelde gelijkekansenindicatoren wordt vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering bepaalde coëfficiënt, die ten minste gelijk is aan 0,1 en ten hoogste gelijk is aan 1;en 2° overeenkomstig de bepalingen van artikel 235 batig gerangschikt zijn onder de in 1° bedoelde scholen en ten minste zes extra uren-leraar genereren. De schoolbesturen bepalen of de extra ondersteuning uren-leraar en/of puntenwaarden betreft. (233)

Art. 235.§ 1. De toekenning van de extra uren leraar/puntenwaarden gebeurt voor de tweede en derde graad van het gewoon voltijds secundair onderwijs driejaarlijks als volgt : 1° de in artikel 234 bedoelde scholen worden gerangschikt volgens het percentage leerlingen die beantwoorden aan één of meer van de in artikel 233, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, bedoelde gelijkekansenindicatoren, waarbij het aantal regelmatige leerlingen die enkel en alleen beantwoorden aan de in artikel 233, § 1, 1° of 1° en 5°, bedoelde gelijkekansenindicatoren wordt vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering bepaalde coëfficiënt, die ten minste gelijk is aan 0,1 en ten hoogste gelijk is aan 1.Binnen eenzelfde percentage worden de scholen volgens het absolute aantal van deze leerlingen gerangschikt; 2° de leerlingen genereren op basis van het gewicht van de gelijkekansenindicatoren die op hen van toepassing zijn een aantal punten;3° het aantal punten van scholen met ten minste 80 % leerlingen die aan één of meer van de in artikel 233, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, bedoelde gelijkekansenindicatoren beantwoorden, wordt vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering vastgelegde coëfficiënt, die ten minste gelijk is aan 1 en ten hoogste gelijk is aan 1,5;4° het aantal punten van scholen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering vastgelegde coëfficiënt, die ten minste gelijk is aan 1 en ten hoogste gelijk is aan 1,5. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt binnen de beschikbare begrotingskredieten hoeveel extra uren-leraar of puntenwaarden een punt vertegenwoordigt.

De Vlaamse Regering bepaalt tevens de regelen inzake de toekenning of herverdeling, tijdens een lopende periode van drie schooljaren, van nieuwe of vrijkomende extra uren-leraar of puntenwaarden. (234)

Art. 236.De extra uren-leraar worden uitgeoefend in het ambt van leraar of van godsdienstleraar. Met de puntenwaarden worden halftijdse of voltijdse betrekkingen opgericht in het ambt van opvoeder. (235)

Art. 237.§ 1. Een school die extra uren-leraar of puntenwaarden krijgt, werkt in het eerste trimester van het eerste schooljaar een gelijkekansenbeleid uit. Vanuit een analyse van haar beginsituatie geeft de school aan : 1° welke concrete doelstelling zij op het vlak van leerlingen, van personeelsleden, respectievelijk van school wil bereiken.De Vlaamse Regering bepaalt doelstellingen die kunnen worden gekozen binnen volgende themata : a) de preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen, b) taalvaardigheidsonderwijs, c) intercultureel onderwijs, d) de oriëntering bij instroom en uitstroom, e) leerlingen- en ouderparticipatie;en 2° op welke manier zij deze doelstellingen wil bereiken, en 3° op welke manier zij zichzelf in de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar evalueert.De Vlaamse Regering kan een model van zelfevaluatie vastleggen. § 2. De extra uren-leraar of puntenwaarden kunnen enkel worden aangewend om de in § 1 bedoelde doelstellingen te bereiken. (236)

Art. 238.De scholen betrekken in het ontwikkelen en realiseren van de in artikel 237, § 1, bedoelde doelstellingen het centrum voor leerlingenbegeleiding waardoor zij worden begeleid. (237)

Art. 239.De scholen werken mee aan driejaarlijkse evaluaties aan de hand van steekproeven die het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming uitvoert. De evaluaties meten de doelmatigheid, op macroniveau, van het geïntegreerd ondersteuningsaanbod. (238)

Art. 240.§ 1. De onderwijsinspectie gaat telkens in de loop van het derde schooljaar na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij positieve evaluatie kan de school voor een nieuwe periode van drie schooljaren extra uren-leraar of puntenwaarden krijgen indien opnieuw aan alle voorwaarden van artikel 234 voldaan is.

Bij negatieve evaluatie verliest de school het recht op de in artikel 235 bedoelde extra uren-leraar of puntenwaarden voor de volgende periode van drie schooljaren tenzij de school een engagement tot remediëring aangaat. In dat geval krijgen ze de helft van het aantal extra uren-leraar of puntenwaarden waarop ze in geval van positieve evaluatie recht zouden hebben.

Een engagement tot remediëring moet aan volgende voorwaarden voldoen : 1° de scholen verbinden er zich toe een stappenplan op te stellen dat voldoet aan de volgende criteria : a) het uitgangspunt van het stappenplan zijn de geformuleerde knelpunten in het evaluatieverslag van de onderwijsinspectie van de betrokken school;b) de geformuleerde doelstellingen tot remediëring in het stappenplan passen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in artikel 237, § 1, 1°;c) de doelstellingen zijn outputgericht, concreet en operationeel geformuleerd.Ze moeten voldoende controleerbaar zijn; d) het stappenplan moet vóór 1 mei van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie aan de onderwijsinspectie bezorgd worden;e) de doelstellingen dienen gerealiseerd te zijn vóór 1 juni van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie;2° de scholen verbinden er zich toe om een beroep te doen op externe begeleiding en ondersteuning bij het opstellen en de uitvoering van het stappenplan. De onderwijsinspectie gaat in de maand juni van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie opnieuw na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij een positieve evaluatie zal de school vanaf het tweede schooljaar terug een beroep kunnen doen op het volledige aantal in artikel 235 bedoelde extra uren-leraar ofpuntenwaarden.

Bij een negatieve evaluatie verliest de school het recht op de in artikel 235 bedoelde extra uren-leraar of puntenwaarden voor de volgende twee schooljaren. § 2. De Vlaamse Regering legt de nadere criteria en procedurele bepalingen volgens dewelke de controle door de onderwijsinspectie geschiedt vast.

Zij voorziet in een beroepsmogelijkheid voor de school tegen een negatieve evaluatie. Het beroep wordt ingesteld bij een college van onderwijsinspecteurs. (239)

Art. 241.De Vlaamse Regering voorziet voor het schooljaar 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011 in overgangsmaatregelen.

In functie van deze overgangsmaatregelen wordt het aantal extra uren-leraar of puntenwaarden gelijke onderwijskansen dat een school in het schooljaar 2007-2008 kreeg vergeleken met het aantal uren-leraar verkregen in toepassing van artikelen 234 en 235. Het verlies van een vastgelegd aantal uren-leraar wordt beperkt tot nul. (240) Afdeling 2. - Financiering en subsidiëring van de werking

Onderafdeling 1. - Leerlingen- en schoolkenmerken

Art. 242.§ 1.Voor de toepassing van deze afdeling gelden de volgende kenmerken : 1° leerlingenkenmerken : a) het opleidingsniveau van de moeder : de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs, hierna leerlingenkenmerk 1 te noemen;b) het krijgen van een schooltoelage : er wordt een schooltoelage gegeven aan de leerling, als vermeld in betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, hierna leerlingenkenmerk 2 te noemen.Voor de toepassing van dit artikel worden de leerlingen die in toepassing van voornoemd decreet enkel omwille van ongewettigde afwezigheid geen recht op een schooltoelage hadden, eveneens meegerekend; c) de taal die de leerling in het gezin spreekt en die verschilt van de onderwijstaal : daaronder wordt de taal verstaan die de leerling meestal spreekt met moeder, vader of broers en zussen, hierna leerlingenkenmerk 3 te noemen.De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet de onderwijstaal, indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum één gezinslid de onderwijstaal spreekt.

Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd; d) de leerling heeft zijn woonplaats in een buurt met een hoog percentage leerlingen met minstens twee jaar schoolse vertraging op vijftienjarige leeftijd, hierna leerlingenkenmerk 4 te noemen.Onder schoolse vertraging wordt het aantal leerjaren vertraging verstaan die een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen. Voor leerlingen woonachtig in het Vlaamse Gewest wordt onder « buurt » de statistische sector verstaan. De statistische sector is de territoriale basiseenheid zoals vastgelegd door de federale instantie die bevoegd is voor de coördinatie van de openbare statistiek. Voor leerlingen woonachtig in het Brussels Gewest wordt onder « buurt » de gemeente waar zij wonen verstaan; 2° schoolkenmerken : a) het studiegebied en de onderwijsvorm in het gewoon onderwijs;b) het type in het buitengewoon onderwijs;c) de begeleiding door een school voor buitengewoon secundair onderwijs van een of meer leerlingen in het geïntegreerd secundair onderwijs, hierna SK_Gon te noemen;d) de organisatie van neutraal onderwijs, conform artikel 24, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde Grondwet, hierna voorafname 1 (V1) te noemen;e) het aanbod van de keuze tussen onderricht in een van de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer, conform artikel 24, § 1, vierde lid, van de gecoördineerde Grondwet, hierna voorafname 2 (V2) te noemen. § 2. Leerlingenkenmerk 4 wordt als volgt vastgesteld : 1° in een eerste fase wordt de schoolse vertraging van alle buurten berekend.De berekening van de schoolse vertraging is gebaseerd op alle leerlingen van het gewoon onderwijs die school hebben gelopen in een school, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Per buurt wordt het percentage vijftienjarige leerlingen berekend die de afgelopen zes tot tien jaar op vijftienjarige leeftijd twee of meer jaar schoolse vertraging hebben opgelopen. Buurten waarvan de berekening van de schoolse vertraging gebaseerd is op minder dan vijftig vijftienjarigen worden hierna dunbevolkte buurten genoemd; 2° in een tweede fase wordt voor elke leerling vastgesteld wat het percentage schoolse vertraging is van de buurt.Leerlingen die behoren tot de trekkende bevolking en thuislozen worden geacht te wonen in een buurt met een hoog percentage leerlingen met minstens twee jaar schoolse vertraging op vijftienjarige leeftijd.

Onder trekkende bevolking worden de binnenschippers, de kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners verstaan, vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden. Onder thuislozen worden de leerlingen verstaan die tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen zijn door een gezin of persoon, een voorziening of sociale dienst, vermeld in het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 inzake bijzondere jeugdbijstand en in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met uitzondering van de internaten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Leerlingen die hun woonplaats hebben in dunbevolkte buurten worden niet geacht te wonen in een buurt met een hoog percentage leerlingen met minstens twee jaar schoolse vertraging op vijftienjarige leeftijd.

Voor alle leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs wordt het 75ste percentiel van de buurtscores bepaald. Leerlingen die hun woonplaats hebben in een buurt met een score hoger dan of gelijk aan het 75ste percentiel, beantwoorden aan de indicator « woonplaats hebben in een buurt met een hoog percentage leerlingen met minstens twee jaar schoolse vertraging op vijftienjarige leeftijd ».

Leerlingenkenmerk 4 is enkel van toepassing voor leerlingen die in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de leerlingenkenmerken worden vastgesteld en legt de procedure vast volgens dewelke de gegevens door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming worden verzameld. Voor leerlingenkenmerk 4 bepaalt de Vlaamse Regering de wijze waarop de buurten worden afgebakend. (241) Onderafdeling 2. - Vaststelling van het totale werkingsbudget en van de voorafnamen

Art. 243.§ 1. Voor het begrotingsjaar 2009, dat de kredieten omvat voor het schooljaar 2008-2009, is het startbedrag voor de werkingsmiddelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs 394.419.000 euro. § 2. 1° Vanaf begrotingsjaar 2010 tot en met begrotingsjaar 2015 wordt het werkingsbudget voor het gewoon voltijds en deeltijds beroepssecundair onderwijs jaarlijks berekend op basis van de kredieten die in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige begrotingsjaar als werkingsbudget bestemd zijn voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs, vermeerderd met 30 % van de loonkosten van de leden van het vastbenoemde meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gewoon voltijds en deeltijds secundair gemeenschapsonderwijs van het vorige begrotingsjaar. 2° Voor het begrotingsjaar 2016 wordt het werkingsbudget voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs berekend op basis van de kredieten die in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige begrotingsjaar als werkingsbudget bestemd zijn voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs, vermeerderd met 60 % van de loonkosten van de leden van het vastbenoemde meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gewoon voltijds en deeltijds secundair gemeenschapsonderwijs van het vorige begrotingsjaar.3° Voor het begrotingsjaar 2017 wordt het werkingsbudget voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs berekend op basis van de kredieten die in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige begrotingsjaar als werkingsbudget bestemd zijn voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs, vermeerderd met de volledige loonkosten van de leden van het vastbenoemde meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gewoon voltijds en deeltijds secundair gemeenschapsonderwijs van het vorige begrotingsjaar.4° Vanaf 2018 wordt het werkingsbudget voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs jaarlijks berekend op basis van de kredieten die in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige begrotingsjaar als werkingsbudget bestemd zijn voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs. § 3. Voor het begrotingsjaar 2009 wordt het bedrag van 394.419.000 euro vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënten A1 en A2.

Vanaf begrotingsjaar 2010 wordt het bedrag, verkregen na de toepassing van § 2, vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënten A1 en A2.

De coëfficiënten A1 en A2 worden als volgt berekend : 1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), waarbij : a) punten 1 = het totale aantal punten voor schoolkenmerken, zoals berekend na de toepassing van artikel 245, voor de leerlingen van het gewoon secundair onderwijs op 1 februari van het vorige schooljaar;b) punten 0 = het totale aantal punten voor schoolkenmerken, zoals berekend na de toepassing van artikel 245, voor de leerlingen van het gewoon secundair onderwijs op 1 februari van het voorlaatste schooljaar;2° A2 = Cx-1/(Cx-2), waarbij : a) Cx-1 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1;b) Cx-2 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2. De A2-coëfficiënt wordt voor 100 % in rekening gebracht. 3° in afwijking van 2° is de A2-coëfficiënt voor het begrotingsjaar 2010 gelijk aan 1. § 4. Het bedrag verkregen door toepassing van § 3 wordt voor de begrotingsjaren 2009, 2012, 2013, 2014 en 2015 verhoogd met de loonkosten die jaarlijks vrijkomen door de toepassing van artikel 192, § 2, en met 70 % van de loonkosten die vrijkomen door toepassing van het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984 betreffende de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de Rijksinrichtingen.

Het bedrag, verkregen door de toepassing van § 3, wordt voor het begrotingsjaar 2016 verhoogd met 40 % van de loonkosten die vrijkomen door de toepassing van het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984 betreffende de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de Rijksinrichtingen. (242)

Art. 244.§ 1. Van het werkingsbudget gewoon secundair onderwijs, verkregen na de toepassing van artikel 243, wordt een budget van 3 procent voorafgenomen voor scholen die voldoen aan schoolkenmerk V1.

Die voorafname wordt berekend volgens de volgende formule : V1 = B * lln-Neu * 3 % / (lln-tot + lln-Neu * 3 % + lln-LB * 4,5 %), waarbij : 1° B = werkingsbudget, verkregen na de toepassing van artikel 243;2° lln-Neu = leerlingen van het secundair Gemeenschapsonderwijs;3° lln-tot = het totale aantal leerlingen in het gewoon secundair onderwijs;4° lln-LB = leerlingen van het officieel secundair onderwijs. § 2. Van het werkingsbudget gewoon secundair onderwijs, verkregen na de toepassing van artikel 243, wordt een budget van 4,5 % voorafgenomen voor scholen die voldoen aan schoolkenmerk V2. Die voorafname wordt berekend volgens de volgende formule : V2 = B * lln-LB * 4,5 % / (lln-tot + lln-Neu * 3 % + lln-LB * 4,5 %). § 3. Van het werkingsbudget gewoon secundair onderwijs, verkregen na de toepassing van artikel 243 en artikel 244, § 1 en § 2, wordt een percentage berekend dat in aanmerking komt voor verdeling op basis van leerlingenkenmerken. Dat budget wordt berekend volgens de volgende formule : (B - V1 - V2) * Pjaarx = B-lli, waarbij : 1° Pjaarx = percentage voor het begrotingsjaar in kwestie.Dat percentage bedraagt 10% voor de begrotingsjaren 2009, 2010 en 2011.

Vanaf het begrotingsjaar 2012 stijgt dit percentage jaarlijks met 0,125% tot 11% in 2019. Vanaf begrotingsjaar 2020 is het dit percentage van 11% dat zal worden toegepast, 2° B-lli = werkingbudget dat verdeeld zal worden op basis van leerlingenkenmerken. Het werkingsbudget voor de leerlingenkenmerken 1, 2 en 3 wordt als volgt bepaald : B-lli x 30 %, en voor leerlingenkenmerk 4 als volgt : B-lli x 10 %, respectievelijk : B-lliOpl, B-lliSt, B-lliTa, B-lliBu, met : a) B-lliOpl= werkingsbudget leerlingenkenmerk 1;b) B-lliSt= werkingsbudget leerlingenkenmerk 2;c) B-lliTa= werkingsbudget leerlingenkenmerk 3;d) B-lliBu= werkingsbudget leerlingenkenmerk 4. § 4. Het werkingsbudget dat verdeeld wordt op basis van de schoolkenmerken, hierna B-SchK te noemen, wordt bepaald door de toepassing van de volgende formule : B-SchK= B-V1-V2-B-lli.

In afwijking van het eerste lid wordt voor het begrotingsjaar 2010 het B-SchK bepaald door toepassing van volgende formule : B-SchK = GPP-SchK2009 x het totale aantal punten verkregen na toepassing van artikel 245, 1° en 2°, waarbij : GPP-SchK2009 de geldwaarde per punt is voor het begrotingsjaar 2009, zoals vastgesteld na de derde begrotingscontrole 2009. (243) Onderafdeling 3. - Verdeling van het krediet voor schoolkenmerken en leerlingenkenmerken

Art. 245.B-SchK, vermeld in artikel 244, § 4, wordt als volgt verdeeld over de schoolkenmerken zoals bedoeld in artikel 242, § 1, met uitzondering van schoolkenmerk V1, V2 en SK-Gon : 1° voor de leerlingen van het secundair onderwijs worden de puntengewichten als volgt vastgesteld :

Eerste graad

16 punten

Tweede en derde graad technisch en beroepssecundair onderwijs, de studiegebieden decoratieve technieken, fotografie, handel, mode, lichaamsverzorging, personenzorg, sport, toerisme en voeding

18 punten

Tweede en derde graad technisch en beroepssecundair onderwijs, de studiegebieden auto, bouw, chemie, glastechnieken, grafische communicatie en media, hout, juwelen, koeling en warmte, land- en tuinbouw, maritieme opleidingen, maatschappelijke veiligheid, mechanica-elektriciteit, muziekinstrumentenbouw, optiek, orthopedische technieken, tandtechnieken en textiel

22 punten

Tweede en derde graad algemeen secundair onderwijs (inclusief de aso-studierichtingen die tot het studiegebied sport behoren)

16 punten

Tweede en derde graad kunstonderwijs, de studiegebieden ballet en podiumkunsten

20 punten

Tweede en derde graad kunstonderwijs, het studiegebied beeldende kunsten

18 punten

Hoger beroepsonderwijs en Vierde graad

20 punten

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

10 punten


2° voor alle scholen wordt per categorie, vermeld in 1°, het aantal leerlingen, geteld op de teldatum, vermeld in 172, vermenigvuldigd met het overeenkomstige puntengewicht;3° het B-SchK wordt vervolgens gedeeld door het totale aantal te verdelen punten.Het quotiënt van die deling is de geldwaarde per punt voor schoolkenmerken, hierna GPP-SchK te noemen. (244)

Art. 246.§ 1. Het budget V1, vermeld in artikel 244, § 1, wordt als volgt verdeeld : V1 wordt gedeeld door alle leerlingen van het gewoon secundair gemeenschapsonderwijs. Het quotiënt van die deling resulteert in een geldwaarde per leerling voor schoolkenmerk V1, hierna GW-V1 te noemen. § 2. Het budget V2, vermeld in artikel 244, § 2, wordt als volgt verdeeld : V2 wordt gedeeld door alle leerlingen van het officieel gewoon secundair onderwijs. Het quotiënt van die deling resulteert in een geldwaarde per leerling voor schoolkenmerk V2, hierna GW-V2 te noemen. (245)

Art. 247.§ 1. Het budget leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 244, § 3, wordt verdeeld in een bedrag per leerling geteld op de teldatum, vermeld in 172, per kenmerk volgens de volgende formules : 1° B-ClliOpl= B-lliOpl/ClliOpl;2° B-ClliSt= B-lliSt/ClliSt;3° B-ClliTa= B-lliTa/ClliTa;4° B-ClliBu= B-lliBu/ ClliBu; met : a) B-ClliOpl= bedrag per gecorrigeerd leerlingenaantal leerlingenkenmerk 1;b) B-ClliSt= bedrag per gecorrigeerd leerlingenaantal leerlingenkenmerk 2;c) B-ClliTa= bedrag per gecorrigeerd leerlingenaantal leerlingenkenmerk 3;d) B-ClliBu= bedrag per gecorrigeerd leerlingenaantal leerlingenkenmerk 4;e) ClliOpl= het gecorrigeerde aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 1;f) ClliSt= het gecorrigeerde aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 2;g) ClliTa= het gecorrigeerde aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 3;h) ClliBu= het gecorrigeerde aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 4. § 2. ClliOpl, ClliSt, ClliTa en ClliBu, vermeld in § 1, worden respectievelijk via de volgende formules berekend : 1° berekening van ClliOpl : ClliOpl= sigmalle scholen ClliOpl-school, waarbij : ClliOpl-school = MIN (Proc-school-iOpl; Gemid-tot-iOpl + (2 x Stdev-tot-iOpl)) x aantal leerlingen in de school, waarbij : a) ClliOpl-school = het gecorrigeerde leerlingenaantal per school voor leerlingenkenmerk 1;b) Proc-school-iOpl = het procentueel aantal leerlingen dat per school in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 1;c) Gemid-tot-iOpl = het gemiddelde van het procentueel aantal leerlingen dat voor alle scholen samen in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 1;d) Stdev-tot-iOpl = de standaarddeviatie berekend op de totale procentuele leerlingenpopulatie voor leerlingenkenmerk 1;e) MIN = de laagste waarde van de twee : het procentueel aantal leerlingen dat per school in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 1 of het gemiddelde van het procentueel aantal leerlingen dat voor alle scholen samen in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 1 vermeerderd met twee keer de standaarddeviatie berekend op de totale procentuele leerlingenpopulatie voor leerlingenkenmerk 1;2° berekening van ClliSt : ClliSt= sigmalle scholen ClliSt-school, waarbij : ClliSt-school = MIN (Proc-school-iSt;Gemid-tot-iSt + (2 x Stdev-tot-iSt)) x aantal leerlingen in de school, waarbij : a) ClliSt-school = het gecorrigeerde leerlingenaantal per school voor leerlingenkenmerk 2;b) Proc-school-iSt = het procentueel aantal leerlingen per school dat in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 2;c) Gemid-tot-iSt = het gemiddelde van het procentueel aantal leerlingen dat voor alle scholen samen in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 2;d) Stdev-tot-iSt = de standaarddeviatie berekend op de totale procentuele leerlingenpopulatie voor leerlingenkenmerk 2;e) MIN= de laagste waarde van de twee : het procentueel aantal leerlingen dat per school in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 2 of het gemiddelde van het procentueel aantal leerlingen dat voor alle scholen samen in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 2 vermeerderd met twee keer de standaarddeviatie berekend op de totale procentuele leerlingenpopulatie voor leerlingenkenmerk 2;3° berekening van ClliTa : ClliTa= sigmalle scholenClliTa-school, waarbij : ClliTa-school= MIN (Proc-school-iTa;Gemid-tot-iTa + (2 x Stdev-tot-iTa)) x aantal leerlingen in de school, waarbij : a) ClliTa-school = het gecorrigeerde leerlingenaantal per school voor leerlingenkenmerk 3;b) Proc-school-iTa = het procentueel aantal leerlingen per school dat in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 3;c) Gemid-tot-iTa = het gemiddelde van het procentueel aantal leerlingen per school dat voor alle scholen samen in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 3;d) Stdev-tot-iTa = de standaarddeviatie berekend op de totale procentuele leerlingenpopulatie voor leerlingenkenmerk 3;e) MIN = de laagste waarde van de twee : het procentueel aantal leerlingen dat per school in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 3 of het gemiddelde van het procentueel aantal leerlingen dat voor alle scholen samen in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 3 vermeerderd met twee keer de standaarddeviatie berekend op de totale procentuele leerlingenpopulatie voor leerlingenkenmerk 3;4° berekening van ClliBu : ClliBu= sigmalle scholenClliBu-school, waarbij : ClliBu= MIN (Proc-school-iBu;Gemid-tot-iBu + (2 x Stdev-tot-iBu)) x aantal leerlingen in de school, waarbij : a) ClliBu= het gecorrigeerde leerlingenaantal per school voor leerlingenkenmerk 4;b) Proc-school-iBu = het procentueel aantal leerlingen per school dat in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 4;c) Gemid-tot-iBu = het gemiddelde van het procentueel aantal leerlingen dat voor alle scholen samen in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 4;d) Stdev-tot-iBu = de standaarddeviatie berekend op de totale procentuele leerlingenpopulatie voor leerlingenkenmerk 4;e) MIN = de laagste waarde van de twee : het procentueel aantal leerlingen dat per school in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 4 of het gemiddelde van het procentueel aantal leerlingen dat voor alle scholen samen in aanmerking komt voor leerlingenkenmerk 4 vermeerderd met twee keer de standaarddeviatie berekend op de totale procentuele leerlingenpopulatie voor leerlingenkenmerk 4.(246) Onderafdeling 4. - Berekening van het werkingsbudget per school

Art. 248.Het werkingsbudget per school wordt voor een deel berekend op basis van schoolkenmerken en voor een deel op basis van leerlingenkenmerken. (247)

Art. 249.§ 1. Per school wordt het totale aantal punten berekend door het aantal leerlingen, geteld op de teldatum, vermeld in 172, te vermenigvuldigen met hun puntengewicht voor schoolkenmerken, met uitzondering van schoolkenmerk V1, V2 en SK-Gon. § 2. Het werkingsbudget per school van het gewoon secundair onderwijs is de som van : 1° het resultaat van de vermenigvuldiging van het totale aantal punten per school met de GPP-SchK, vermeld in artikel 245, 3°;2° het bedrag, verkregen door het resultaat van de volgende vermenigvuldigingen : a) B-ClliOpl x ClliOpl-school;b) B-ClliSt x ClliSt-school;c) B-ClliTa x ClliTa-school;d) B-ClliBu x ClliBu-school;3° GW-V1, vermeld in artikel 246, § 1, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen in de school;4° GW-V2, vermeld in artikel 246, § 2, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen in de school. § 3. Het budget, verkregen na de toepassing van § 2, wordt voor het gemeenschapsonderwijs jaarlijks aan de raden van bestuur van de scholengroepen toegekend in overeenstemming met de bepalingen van van het bijzonder decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende het gemeenschapsonderwijs, waarbij : 1° de som van het bedrag dat met toepassing van § 2 verkregen is, voor het geheel van de scholen van het gewoon secundair gemeenschapsonderwijs tot en met 2015 verminderd wordt met 30 percent van de loonkosten van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gewoon secundair gemeenschapsonderwijs, in 2016 met 60 percent en in 2017 met 100 percent van die loonkosten;2° de som van het bedrag dat met toepassing van § 2 verkregen is, voor het geheel van de scholen van het gewoon secundair gemeenschapsonderwijs verhoogd wordt met de middelen, vastgelegd voor het optrekken van het vakantiegeld tot 92 % voor het contractuele meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs, toegekend via de betreffende onderwijs-cao.Voor het begrotingsjaar 2009 is dat bedrag 851.000 euro. Vanaf begrotingsjaar 2010 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd door de toepassing van de A2-coëfficiënt, vermeld in artikel 243; 3° de som van het bedrag dat met toepassing van § 2 verkregen is, vermeerderd wordt met een transitiefonds dat in 2009 1.250.000 euro bedraagt en jaarlijks verminderd wordt met 125.000 euro. § 4. Het werkingsbudget verkregen na toepassing van § 2 wordt voor het gesubsidieerd onderwijs jaarlijks toegekend aan de schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs. Daarbij worden de middelen voor de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs verhoogd met de middelen tot harmonisering van de lonen tussen het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gesubsidieerd vrij onderwijs en dat personeel van het gemeenschapsonderwijs, toegekend via de respectieve onderwijs-cao's. Voor het begrotingsjaar 2009 is dat bedrag 4.768.000 euro. Vanaf begrotingsjaar 2010 wordt dat bedrag jaarlijks geïndexeerd door de toepassing van de A2-coëfficiënt, vermeld in artikel 243. Die cao-middelen worden verdeeld naar rata van het aantal punten per school van het vrij gesubsidieerd onderwijs, dat verkregen is na de toepassing van § 1. § 5. De werkingsbudgetten van de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs en van de scholen van het gesubsidieerd gewoon secundair onderwijs worden elk schooljaar in minstens twee schijven uitbetaald waarbij vóór 1 februari de som van de uitbetaalde schijven minstens 50 % van de werkingsmiddelen van het betrokken schooljaar vertegenwoordigt en het saldo vóór 1 juli betaald wordt. (248) Onderafdeling 5. - Evaluatie

Art. 250.De Vlaamse Regering ontwikkelt een methode die jaarlijks toelaat om een globaal zicht te krijgen op de besteding van de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs. (249)

Art. 251.In 2012 wordt het nieuwe financieringssysteem door de Vlaamse Regering geëvalueerd. Deze evaluatie zal de doelmatige aanwending van de toegekende werkingsmiddelen beoordelen.

Uitgangspunten van deze evaluatie zijn : - de gelijke behandeling van elk kind met dezelfde noden; - gelijke middelen voor elke school in eenzelfde situatie; - het voeren van een gelijkekansenbeleid; - transparantie, voorspelbaarheid en stabiliteit van het mechanisme; - evolutie van de schoolloopbanen, met bijzondere aandacht voor gelijke kansen en talentontwikkeling. (250) TITEL 2. - BEPALINGEN BETREFFENDE LEERLINGEN HOOFDSTUK 1. - Regelmatige versus vrije leerling

Art. 252.§ 1. Met regelmatige leerling wordt bedoeld de leerling die : hetzij aan alle onderstaande voorwaarden voldoet : 1) beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin de leerling is ingeschreven;2) het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgen, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid;b) hetzij aan alle onderstaande voorwaarden voldoet : 1) voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot een eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs, zoals bepaald in Hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002036460 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs sluiten betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs;2) het leerprogramma dat voor hem of haar individueel is bepaald door de klassenraad werkelijk en regelmatig volgen, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid;3) onder het toepassingsgebied vallen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs. § 2. Leerlingen die niet beantwoorden aan het onder a) of b) gestelde, worden beschouwd als vrije leerlingen. (251)

Art. 253.Een leerling blijft in de volgende gevallen beschouwd als regelmatige leerling in zijn oorspronkelijke school : - een leerling van het voltijds gewoon secundair onderwijs of het deeltijds beroepssecundair onderwijs die op de datum van de telling van het aantal leerlingen onderwijs volgen in een school van type 5; - een leerling van het voltijds gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs die op de datum van de telling van het aantal leerlingen onderwijs volgen in een school van type 5 of een dienst neuropsychiatrie voor kinderen die van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een subsidie-enveloppe ontvangt.

Hij is daarenboven regelmatige leerling : - in de ziekenhuisschool, voor periodes van minimum vijf al dan niet opeenvolgende dagen waarin hij per dag gemiddeld ten minste één lestijd onderwijs krijgt; - in de preventoriumschool, wanneer hij voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs. (252) HOOFDSTUK 2. - Klassenraad en examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

Art. 254.§ 1. De schoolbesturen, in voorkomend geval op voordracht en na beslissing van de klassenraden of de gelijkgestelde organen, zijn bevoegd om aan de leerlingen de van rechtswege geldende studiebewijzen toe te kennen voor zover het structuuronderdeel in kwestie voldoet aan de voorwaarden inzake erkenning.

Voor het gewoon secundair onderwijs en de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs fungeert de delibererende klassenraad als enig orgaan op het vlak van de beslissingen inzake het al dan niet geslaagd zijn. De delibererende klassenraad oordeelt of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt om al dan niet te kunnen overgaan naar een volgend leerjaar en/of een van rechtswege geldend studiebewijs behaalt dat een bepaald civiel effect impliceert.

De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling en de werking van deze delibererende klassenraad en de beroepsprocedure. § 2. De Vlaamse Regering richt de examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap op, die bevoegd zijn om, naast de erkende scholen, van rechtswege geldende studiebewijzen te verlenen. Zij regelt de inrichting ervan en stelt het programma en het inschrijvingsgeld van de examens vast. De examencommissies zijn derwijze samengesteld dat de leden die tot het officieel onderwijs behoren en de leden die tot het vrij onderwijs behoren er in gelijk aantal vertegenwoordigd zijn. (253)

Art. 255.Het schoolbestuur, op voordracht van de klassenraad, alsook de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap zijn bevoegd voor de uitreiking van het diploma van het secundair onderwijs.

De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van de klassenraad. (254)

Art. 256.§ 1. Het diploma van secundair onderwijs wordt uitgereikt aan de leerlingen van het secundair onderwijs : 1° die hun studies volbracht hebben overeenkomstig de wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen;2° die houder zijn van : a) een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school, of door de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs en het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs met vrucht volbracht hebben;b) een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school, of door de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen, technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs en het tweede en het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht volbracht hebben;c) een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school, of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, en die het eerste en tweede leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs met vrucht volbracht hebben;d) een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school, of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, en die het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs en het eerste leerjaar van de vierde graad van het secundair onderwijs met vrucht volbracht hebben;e) een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school, of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, en die het hoger beroepsonderwijs van het secundair onderwijs met vrucht volbracht hebben. § 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt met het diploma van secundair onderwijs gelijkgesteld : 1° het getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs;2° het diploma van hoger secundair technisch onderwijs;3° het diploma van hoger secundair kunstonderwijs;4° de bekwaamheidsbewijzen, die vóór 1 september 1975 gelijkgesteld waren met die vermeld onder punt 1°, 2° of 3°;5° het getuigschrift van hoger secundair onderwijs. § 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt met het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs gelijkgesteld : 1° het getuigschrift van lager secundair onderwijs;2° het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in de schooljaren 1996-1997 tot en met 1998-1999.(255) DEEL V. - SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS TITEL 1. - INLEIDENDE BEPALING

Art. 257.De bepalingen inzake buitengewoon onderwijs zijn van toepassing op kinderen en adolescenten die op basis van een multidisciplinair onderzoek door instanties bepaald door de Vlaamse Regering, omwille van hun pedagogische noden en mogelijkheden aangewezen zijn op buitengewoon of geïntegreerd onderwijs. Zij worden hierna personen met een handicap genoemd. (256)

Art. 258.Het buitengewoon secundair onderwijs voorziet in het onderwijs en de opvoeding van de personen met een handicap : a) door hun lichamelijke en geestelijke geschiktheden te ontwikkelen en hun sociale aanpassing te bevorderen;b) door hen voor te bereiden : - op het gezinsleven; - op de uitoefening van een ambt of beroep dat verenigbaar is met hun handicap; - op bezigheden in een beschermd milieu. (257) TITEL 2. - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE OPLEIDINGSVORMEN 1, 2, 3 EN 4 HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende scholen van de opleidingsvormen 1, 2, 3 en 4 Afdeling 1. - Structuur en organisatie

Art. 259.Het buitengewoon secundair onderwijs wordt onderscheiden in verschillende types en opleidingsvormen. Elk van die types en opleidingsvormen omvat het onderwijs dat aangepast is aan de algemene en aan de bijzondere opvoedings- en onderwijsbehoeften van personen met een handicap die tot eenzelfde groep behoren. Die behoeften worden bepaald overeenkomstig de aard en de ernst van de voornaamste handicap, die de groep gemeenschappelijk heeft.

Voor hen die meervoudige handicaps hebben, worden het type en de opleidingsvorm van buitengewoon secundair onderwijs bepaald met inachtneming van de opvoedingsbehoeften waaraan bij voorrang voldaan moet worden in verband met hun leeftijd en vermogens.

De Vlaamse Regering bepaalt de types en opleidingsvormen die in het buitengewoon secundair onderwijs erkend, gefinancierd of gesubsidieerd kunnen worden.

In afwachting blijft het op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling geldende besluit van toepassing. (258)

Art. 260.§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt de doelstellingen van de verschillende opleidingsvormen, de doelgroep van de verschillende types en welke types er in de verschillende opleidingsvormen kunnen worden georganiseerd. § 2. In afwachting blijven de op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling geldende besluiten van toepassing. (259) Afdeling 2. - Eindtermen, ontwikkelingsdoelen, leerplan en

handelingsplan

Art. 261.Deze afdeling is van toepassing op het buitengewoon secundair onderwijs. (260)

Art. 262.De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon secundair onderwijs worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

Voor het onderwijs in een erkende godsdienst, een op godsdienst berustende zedenleer, de niet-confessionele zedenleer, de eigen cultuur en religie en de cultuurbeschouwing worden geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen bepaald.

De Vlaamse Regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement.

De ontwikkelingsdoelen hebben uitwerking vanaf de datum die het decreet aangeeft.

De eindtermen en specifieke eindtermen worden ontwikkeld gebruik makend van de descriptorelementen vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7 betreffende de kwalificatiestructuur. (161)

Art. 263.§ 1. Ontwikkelingsdoelen voor het voltijds buitengewoon secundair onderwijs zijn doelen op het vlak van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk leerlingen van de leerlingenpopulatie. In samenspraak met het centrum voor leerlingenbegeleiding en zo mogelijk in overleg met de ouders en eventueel andere betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die aan individuele leerlingen of groepen worden aangeboden en uitdrukkelijk nagestreefd.

Ontwikkelingsdoelen worden bepaald per opleidingsvorm en/of type. § 2. In de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs gelden de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen, de specifieke eindtermen en erkende beroepskwalificaties van het overeenstemmende niveau van het gewoon secundair onderwijs respectievelijk als eindtermen, ontwikkelingsdoelen, specifieke eindtermen en erkende beroepskwalificaties. Voor andere opleidingsvormen of types kan de klassenraad de eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen en/of specifieke eindtermen en/of erkende beroepskwalificaties van het overeenstemmende niveau van het gewoon secundair onderwijs, van andere types van het buitengewoon secundair onderwijs, of van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs overnemen als ontwikkelingsdoelen. In beide gevallen kan de klassenraad, rekening houdend met de kenmerken eigen aan de leerling, de gelijkwaardigheid beoordelen van prestaties in het betrokken type of de betrokken opleidingsvorm met de prestaties die door de eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen en/of specifieke eindtermen en/of erkende beroepskwalificaties van het overeenstemmende niveau van het gewoon secundair onderwijs worden vereist. (262)

Art. 264.Erkende beroepskwalificaties waarover een leerling van het voltijds secundair onderwijs beschikt zijn afgeronde en ingeschaalde gehelen van competenties om als beginnend beroepsbeoefenaar een beroep uit te oefenen. De competenties van de beginnend beroepsbeoefenaar zijn vervat in de beroepskwalificaties die erkend zijn volgens de procedure bepaald in het betreffende de kwalificatiestructuur. (263)

Art. 265.Voor die specifieke gedeelten van opleidingen die gericht zijn op beroepsuitoefening waarvoor geen erkende beroepskwalificatie bestaat, bepaalt de Vlaamse Regering de competenties, tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn. De Vlaamse Regering bepaalt deze competenties op basis van door sectoren of door overheidsinstanties erkende referentiekaders en gebruik makend van de descriptorelementen.

De tekst van het eerste lid wordt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum vervangen door wat volgt : Voor die specifieke gedeelten van opleidingen, die gericht zijn op beroepsuitoefening, waarvoor geen erkende beroepskwalificaties bestaan en tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn, bepaalt de Vlaamse Regering de referentiekaders waarvan de competenties voor de opleidingen worden afgeleid. De competenties worden, zoals bij erkende beroepskwalificaties, vastgelegd gebruik makend van de descriptorelementen uit het kwalificatieraamwerk en waarborgen de toepassing van eventuele Europese, federale of Vlaamse regelgeving inzake beroepsuitoefening dit zolang er geen erkende beroepskwalificaties zijn.

De VLOR en de SERV zullen om advies gevraagd worden bij het besluit dat de referentiekaders, het proces en de actoren om tot deze competenties te komen, zal vastleggen. (264)

Art. 266.§ 1. Met de inachtneming van het door of krachtens het decreet bepaalde minimumlessenrooster en met inachtneming van de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen, beschikt elk schoolbestuur voor elk van zijn scholen over de vrijheid de lessenroosters en de leerplannen vast te stellen en kiest het vrij zijn pedagogische methodes.

De tekst van § 1 wordt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum vervangen door wat volgt : Met de inachtneming van het door of krachtens het decreet bepaalde minimumlessenrooster en met inachtneming van de ontwikkelingsdoelen en de erkende onderwijskwalificaties, beschikt elk voor elk van zijn scholen over de vrijheid de lessenroosters en de leerplannen vast te stellen en kiest het vrij zijn pedagogische methodes. § 2. Met inachtneming van de ontwikkelingsdoelen wordt in het buitengewoon onderwijs voor één of meer leerlingen samen op basis van zijn (hun) opvoedings- en onderwijsbehoeften, een handelingsplan opgemaakt. Dit plan bevat voor een bepaalde periode de pedagogisch-didactische planning voor bedoelde leerling(en) en legt onder meer de keuze aan ontwikkelingsdoelen vast, die de klassenraad in opdracht van het schoolbestuur voor hem (hen) wil nastreven.

Het handelingsplan geeft in voorkomend geval weer hoe het multidisciplinair teamwerk wordt gepland en hoe de sociale, psychologische, orthopedagogische, medische en paramedische hulpverlening in het opvoedings- en onderwijsaanbod wordt geïntegreerd.

In voorkomend geval kunnen bepaalde eindtermen, ontwikkelingsdoelen, of specifieke eindtermen van het gewoon secundair onderwijs, van andere types van het buitengewoon secundair onderwijs of van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs door een beslissing van de klassenraad in een handelingsplan worden opgenomen.

De tekst van dit lid wordt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum vervangen door het hier volgende lid : In voorkomend geval kunnen bepaalde eindtermen, ontwikkelingsdoelen, specifieke eindtermen of erkende beroepskwalificaties van het gewoon secundair onderwijs, van andere types van het buitengewoon secundair onderwijs of van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs door een beslissing van de klassenraad in een handelingsplan worden opgenomen.

Het handelingsplan wordt opgemaakt door de klassenraad, in samenspraak met het centrum voor leerlingenbegeleiding en indien mogelijk met diegene die het ouderlijk gezag over de betrokken leerling uitoefent. § 3. De leerplannen bevatten desgewenst de doelen die het schoolbestuur uitdrukkelijk formuleert voor zijn leerlingen vanuit het eigen opvoedingsproject in het algemeen of de eigen visie op het vak in het bijzonder.

Het leerplan moet voldoende ruimte laten voor de inbreng van scholen, leraren, lerarenteams of leerlingen. § 4. Met het oog op het waarborgen van het studiepeil keurt de Vlaamse Regering de leerplannen goed, volgens de vooraf door haar bepaalde criteria. Deze verplichting geldt niet voor het onderricht in een erkende godsdienst, een op die godsdienst berustende zedenleer of in de niet-confessionele zedenleer, of de cultuurbeschouwing. (265)

Art. 267.§ 1. Wanneer een schoolbestuur oordeelt dat de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en/of de specifieke eindtermen onvoldoende ruimte laten voor zijn eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen of ermee onverzoenbaar zijn, dient het bij de Vlaamse Regering een aanvraag tot afwijking in. Deze aanvraag is slechts ontvankelijk indien precies wordt aangegeven waarom ontwikkelingsdoelen, eindtermen en/of specifieke eindtermen voor haar eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen onvoldoende ruimte laten, en/of waarom ze ermee onverzoenbaar zijn; het schoolbestuur stelt in dezelfde aanvraag vervangende ontwikkelingsdoelen, eindtermen en/of specifieke eindtermen voor. § 2. De Vlaamse Regering beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en beslist, in voorkomend geval, of de vervangende eindtermen, ontwikkelingsdoelen en/of specifieke eindtermen in hun geheel gelijkwaardig zijn met die welke conform de codificatie betreffende het secundair onderwijs werden vastgelegd en toelaten gelijkwaardige studiebewijzen en diploma's af te leveren.

De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria : 1° het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden;2° de vereiste inhoud : het onderwijsaanbod in de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon secundair onderwijs, voor het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar en het onthaaljaar, en het onderwijsaanbod in de eindtermen en specifieke eindtermen voor het gewoon secundair onderwijs omvat minstens inhouden voor de overeenstemmende vakken en attitudes. Deze inhouden moeten enkel in hun geheel evenwaardig zijn met de inhouden waarvoor conform deze afdeling eindtermen, ontwikkelingsdoelen en/of specifieke eindtermen werden vastgelegd; 3° de vervangende ontwikkelingsdoelen, eindtermen en specifieke eindtermen zijn geformuleerd in termen van wat van leerlingen verwacht kan worden;4° de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen slaan op kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes;5° de vervangende specifieke eindtermen slaan op, vaardigheden, specifieke kennis, inzichten en attitudes die de leerlingen moeten toelaten vervolgonderwijs aan te vatten;6° de vervangende eindtermen, ontwikkelingsdoelen, en specifieke eindtermen zijn zo geformuleerd dat, nagegaan kan worden in welke mate de leerlingen deze verwerven of de scholen deze nastreven bij de leerlingen;7° aangegeven wordt welke eindtermen vakgebonden, vakoverschrijdend of attitudinaal zijn. De Vlaamse Regering wint voor de beoordeling van de ontvankelijkheid en van de gelijkwaardigheid, het gemotiveerd advies in van de onderwijsinspectie en van een commissie van deskundigen.

Voor de samenstelling van deze laatste commissie stelt de Vlaamse Regering een lijst op van onafhankelijke deskundigen. Deze lijst geldt voor een periode van vier jaar.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere regels van deze procedure, met dien verstande dat de aanvrager gehoord wordt. § 3. Het schoolbestuur dient uiterlijk op 1 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en specifieke eindtermen zullen gelden, een afwijkingsaanvraag in. De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 december van het voorafgaande schooljaar over de aanvraag.

De Vlaamse Regering legt een besluit betreffende een afwijkingsaanvraag in verband met ontwikkelingsdoelen, eindtermen of decretale specifieke eindtermen binnen een termijn van zes maanden ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement. Indien het Vlaams Parlement dit besluit niet bekrachtigt, houdt het op rechtskracht te hebben. § 4. In afwijking op wat bepaald is in § 3, kan het schoolbestuur een afwijkingsaanvraag indienen binnen een termijn van 1 maand na de publicatie van een bekrachtigingsdecreet, indien deze publicatie gebeurt na 1 september van het schooljaar voorafgaand aan de inwerkingtreding.

In de gevallen, bedoeld in het vorige lid, is het schoolbestuur gebonden door de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen vanaf 1 september volgend op de publicatie van het decreet dat de gelijkwaardige eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen erkent of op de beslissing van de Vlaamse Regering dat de afwijkingsaanvraag afwijst. (266) Afdeling 3. - Programmatie en rationalisatie

Onderafdeling 1. - Begrippen en inleidende bepalingen

Art. 268.§ 1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder : 1° Hoofdgebouw : de vestigingsplaats door het schoolbestuur gekozen als administratieve zetel voor de gehele school;2° Vestigingsplaats : gebouw of gebouwencomplex gevestigd op één adres waar al de lessen en de opvoedende activiteiten voor een leerjaar, een type of een opleidingsvorm worden georganiseerd;3° De structuur omvat in het buitengewoon secundair onderwijs : de leerjaren, de opleidingen in opleidingsvorm 3 en de vestigingsplaatsen;4° Regelmatige leerling : de leerling die beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden en, waar het voorzien is, aan de overgangsvoorwaarden en die regelmatig de activiteiten volgt in functie van zijn opvoedingsbehoeften;5° Agglomeratie : de agglomeraties bepaald in de wet van 26 juli 1971 houdende de organisatie van agglomeraties en federaties van gemeenten;6° Bevolkingsdichtheid van een arrondissement : de bevolking per bestuurlijk arrondissement, zoals die berekend werd ten gevolge van de laatst uitgevoerde volkstelling en vastgesteld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, gedeeld door de totale oppervlakte van het arrondissement, uitgedrukt in km2. De bevolkingsdichtheid, in aanmerking te nemen voor een school die vestigingsplaatsen heeft in verschillende arrondissementen, wordt vastgesteld op basis van volgende berekening : de totale bevolking van deze arrondissementen worden gedeeld door de totale oppervlakte uitgedrukt in km2.

Voor een vestigingsplaats wordt steeds de bevolkingsdichtheid van het arrondissement waarin die vestigingsplaats werkelijk ligt, in aanmerking genomen. § 2. De scholen van het buitengewoon onderwijs worden, naargelang van het schoolbestuur waarvan zij afhangen, voor de toepassing van dit besluit ingedeeld in de volgende groepen : - scholen van het gemeenschapsonderwijs; - gesubsidieerde officiële scholen; - gesubsidieerde vrije katholieke scholen; - gesubsidieerde vrije protestantse scholen; - gesubsidieerde vrije israëlitische scholen; - gesubsidieerde vrije islamitische scholen; - gesubsidieerde vrije orthodoxe scholen; - gesubsidieerde vrije anglicaanse scholen; - gesubsidieerde vrije niet-confessionele scholen. § 3. In geval van overmacht wordt de tijdelijke overbrenging van een school of vestigingsplaats niet gelijkgesteld met een nieuwe oprichting.

In geval van definitieve ontruiming mag het verlaten schoolgebouw niet meer geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen blijven. (267)

Art. 269.Aan de rationalisatie of programmatie wordt per taalstelsel uitvoering gegeven. (268)

Art. 270.Voor de toepassing van deze afdeling wordt bij de rekenkundige bewerkingen op de schoolbevolkingsminima het eindresultaat afgerond tot de hogere eenheid indien het eerste cijfer na de komma 5 of meer is. (269)

Art. 271.Zonder afbreuk te doen aan artikel 286 worden voor de toepassing van de bevolkingsminima de regelmatige leerlingen in aanmerking genomen, die op 1 oktober voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 291 tot en met 295 en het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs. (270)

Art. 272.Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de scholen voor jongens, de scholen voor meisjes en de scholen met gemengd onderwijs. (271)

Art. 273.Voor de toepassing van deze afdeling is de afstand tussen het hoofdgebouw van de school en een vestigingsplaats de kortst mogelijke afstand gemeten langs de rijbaan zoals omschreven in artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zonder dat rekening wordt gehouden met wegomleggingen en eenrichtingsverkeer. (272) Onderafdeling 2. - Fusie

Art. 274.§ 1. De fusie van scholen kan worden doorgevoerd onder volgende voorwaarden : 1. De fusie geschiedt : - ofwel door samenvoeging tot één school van twee of meer scholen die gelijktijdig worden afgeschaft; - ofwel door de samenvoeging van twee of meer scholen waarbij één van de betrokken scholen blijft bestaan die de andere school of scholen opslorpt. 2. De fusie wordt zowel uit oogpunt van de administratieve, als van pedagogische organisatie in éénmaal tot stand gebracht. Zij sluit in dat er nog slechts één schoolbestuur en één schooldirectie is. 3. De fusie moet ingaan uiterlijk op 1 oktober van het lopende schooljaar. § 2. De scholen gefinancierd of gesubsidieerd in functie van artikel 286 kunnen in de periode van programmatie geen beroep doen op de bepalingen van § 1 van dit artikel. § 3. De school ontstaan uit een fusie wordt niet beschouwd als een oprichting van een nieuwe school. (273)

Art. 275.§ 1. Een bestaande school of een school die ontstaat door fusie, kan verschillende vestigingsplaatsen hebben, of zich aldus organiseren, op voorwaarde dat ze één pedagogisch en administratief geheel vormt, gevestigd in eenzelfde geheel van gebouwen of in ieder geval in eenzelfde gemeente of agglomeratie, en onder leiding van eenzelfde directie staat.

Dit alles behoudens afwijking door de Vlaamse Regering toegestaan, in exceptionele gevallen. § 2. De vestigingsplaatsen buiten het hoofdgebouw komen niet in aanmerking voor de berekeningen van de afstand naar de dichtstbijzijnde school. (274) Onderafdeling 3. - Rationalisatie

Art. 276.Elke school voor buitengewoon secundair onderwijs moet op de datum bepaald in artikel 271 ten minste 15 leerlingen tellen. (275)

Art. 277.§ 1. Elke school voor buitengewoon secundair onderwijs moet op de datum bepaald in artikel 271 aan de bevolkingsminima voldoen bepaald in § 5 van dit artikel. § 2. In de scholen voor secundair onderwijs met meer dan één opleidingsvorm wordt het bevolkingsminimum bepaald door de som te maken van de bevolkingsminima, zoals bepaald in § 5 van dit artikel, van de opleidingsvormen die in de school gefinancierd of gesubsidieerd zijn. § 3. De rationalisatienormen, zoals bepaald in § 5 van dit artikel, worden toegepast op de globale bevolking van al de vestigingsplaatsen.

Het hoofdgebouw wordt daarbij in aanmerking genomen als vestigingsplaats. § 4. Onverminderd de bepalingen van § 3 van dit artikel, moet in elke vestigingsplaats gelegen op een afstand van 2 km en meer ten minste per opleidingsvorm de 2/3 bereikt worden van de norm bepaald in § 5 van dit artikel. § 5. De minima worden voor de verschillende opleidingsvormen afzonderlijk vastgesteld als volgt :

Opleidingsvorm

Bevolkingsminimum

1

7

2

12

3

24

4

12


§ 6. In de opleidingsvorm 4 mag het aantal leerlingen van de types 6 en 7 met 2 vermenigvuldigd worden om de norm te bereiken bepaald in § 5 van dit artikel. (276)

Art. 278.In afwijking van artikel 277 worden de minima verminderd met één vierde : - voor de scholen, gelegen in arrondissementen met een bevolkingsdichtheid van minder dan 75 inwoners/km2; - voor de scholen met het Nederlands als onderwijstaal, die gelegen zijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. (277)

Art. 279.§ 1. In afwijking van de artikelen 277 en 281, § 1, kan, indien in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad geen enkele school van een bepaalde groep met het Nederlands als onderwijstaal, de rationalisatienormen voorzien in deze afdeling bereikt, één school van deze groep in dit arrondissement de georganiseerde opleidingsvormen en haar volledige structuur behouden op voorwaarde dat ze ten minste 15 leerlingen telt, ongeacht de bevolking per opleidingsvorm. § 2. Indien meerdere scholen hiervoor in aanmerking komen dan blijft de school met het grootste aantal regelmatige leerlingen op 1 oktober verder bestaan. (278)

Art. 280.§ 1. Elke school met verschillende opleidingsvormen, die het totaal van de normen bereikt met toepassing van de artikelen 277, § 5, en 278, maar waarvan de bevolking van één of meer opleidingsvormen beneden de normen gesteld bij dezelfde artikelen ligt, mag deze opleidingsvormen behouden wanneer de bevolking van elke opleidingsvorm afzonderlijk niet minder bedraagt dan 2/3 van deze norm. § 2. Elke school bestaande uit verschillende opleidingsvormen die het totaal van de normen bereikt met toepassing van de artikelen 277, § 5, en 278, maar waarvan de bevolking van één of meer opleidingsvormen gedurende twee opeenvolgende schooljaren de norm gesteld in § 1 van dit artikel niet bereikt, moet de in gebreke blijvende opleidingsvorm(en) met ingang van 1 oktober van dit tweede schooljaar afschaffen of de school moet vanaf dezelfde datum fusioneren. § 3. Elke school bestaande uit verschillende opleidingsvormen, die gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet het totaal van de norm bereikt met toepassing van de artikelen 277, § 5, en 278, maar waarvan elke opleidingsvorm de norm bereikt gesteld in § 1, van dit artikel, moet uiterlijk met ingang van 1 oktober van het tweede schooljaar de in gebreke blijvende opleidingsvorm(en) afschaffen, ofwel moet de school vanaf dezelfde datum fusioneren. § 4. Onverminderd de bepalingen van artikel 276 moet elke school die slechts opleidingsvorm 3 inricht, en die gedurende twee opeenvolgende schooljaren de norm met toepassing van de artikelen 277, § 5, en 278, niet bereikt maar waarvan de bevolking niet minder bedraagt dan 2/3 van de norm die daarop toepasselijk is, uiterlijk met ingang van 1 oktober van het tweede schooljaar afgeschaft worden ofwel moet de school vanaf dezelfde datum fusioneren. § 5. In een school met verschillende opleidingsvormen, waar opleidingsvorm 3 afgeschaft moet worden krachtens deze afdeling en waar binnen deze opleidingsvorm slechts één opleiding bestond, mag deze opleiding geleidelijk opgeheven worden, leerjaar na leerjaar, te beginnen met het laagste, op voorwaarde dat binnen een afstand van 20 km geen enkele school van dezelfde groep deze opleiding organiseert. (279)

Art. 281.§ 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 276 dient de bevolking in de opleidingsvorm 3 van een school voor buitengewoon secundair onderwijs, om het hieronder bepaald aantal opleidingen te behouden, aan volgende minima te voldoen :

Opleidingsvorm

Bevolkingsminimum

2

32

3

48

4

64


en één bijkomende opleiding per reeks van 16 leerlingen. § 2. Bij deze berekening worden de in aanmerking komende leerlingen van de types 6 en 7 vermenigvuldigd met 2. § 3. Voor de scholen bedoeld in artikel 278, die opleidingsvorm 3 organiseren, wordt de minimum schoolbevolking vereist voor 2 opleidingen bepaald op 24. (280)

Art. 282.In afwijking van artikel 276 moet de school die gedurende twee opeenvolgende schooljaren de norm met toepassing van artikel 281 niet bereikt, uiterlijk met ingang van 1 oktober van dit tweede schooljaar, de niet meer te financieren of te subsidiëren opleiding geleidelijk opheffen, leerjaar na leerjaar, te beginnen met het laagste, ofwel moet de school fusioneren. (281)

Art. 283.Indien voor een bepaalde opleidingsvorm in een bepaalde provincie en per taalstelsel geen enkele school van een bepaalde groep de rationalisatienorm voorzien in deze afdeling bereikt, dan mag één school van deze groep in deze provincie en dit taalstelsel de opleidingsvorm behouden op voorwaarde dat de totale schoolbevolking van 15 leerlingen bereikt wordt. (282)

Art. 284.Indien op de datum bepaald in artikel 271 de rationalisatienormen voorzien in de artikelen 276 tot en met 279 niet bereikt worden, dan moet(en) ofwel de in gebreke blijvende opleidingsvorm(en) uiterlijk met ingang van 1 oktober van het lopende schooljaar afgeschaft worden ofwel moet de school vanaf dezelfde datum fusioneren. (283)

Art. 285.In een vestigingsplaats ontstaan door fusie met toepassing van artikel 275 kunnen alleen de opleidingsvormen en opleidingen die er bestonden vóór de fusie verder georganiseerd blijven. (284) Onderafdeling 4. - Programmatie

Art. 286.§ 1. Per 1 september kan een school worden opgenomen in de financiering of subsdiëring indien op de datum bepaald in artikel 271 aan de drie volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° ten minste 2 opleidingsvormen organiseren;2° voor elke opleidingsvorm afzonderlijk 150 % van de rationalisatienorm, bepaald in de artikelen 277, 278 en 281 van deze afdeling bereiken;3° ten minste : het eerste jaar 200 %, het tweede jaar 250 %, en het derde jaar 300 %, van het totaal van de rationalisatienormen bepaald in de artikelen 277 en 278, voor elke gefinancierde of gesubsidieerde opleidingsvorm bereiken. § 2. Worden deze minima niet bereikt, dan moet(en) hetzij de in gebreke blijvende opleidingsvorm(en) hetzij de school met ingang van 1 september daaropvolgend worden opgeheven. § 3. Met ingang van het vierde schooljaar zijn uitsluitend de bepalingen van de rationalisatie van toepassing. (285)

Art. 287.§ 1. Elke school, die voldoet aan de rationalisatienormen bepaald bij de artikelen 276 tot en met 278 mag binnen een afstand van minder dan 2 km van het hoofdgebouw één of meer vestigingsplaatsen oprichten. § 2. Elke school, die voldoet aan de rationalisatienormen bepaald bij de artikelen 276 tot en met 278 van deze afdeling mag op een afstand van 2 km en meer van het hoofdgebouw één of meer vestigingsplaatsen oprichten op voorwaarde dat de schoolbevolking in iedere vestigingsplaats ten minste de rationalisatienormen bereikt. § 3. In de vestigingsplaatsen bedoeld bij de § 1 en § 2 kunnen uitsluitend reeds in de school gefinancierde of gesubsidieerde opleidingsvormen en opleidingen worden opgericht. (286)

Art. 288.§ 1. In afwijking van artikel 286 is de financiering of subsidiering van buitengewoon onderwijs van het type 5 in opleidingsvorm 4 op secundair niveau op 1 september onderworpen aan de rationalisatienorm bepaald in de artikelen 277 en 278, op voorwaarde dat dit onderwijs van het type 5 gehecht is aan een ziekenhuis of aan een door de Vlaamse Gemeenschap opgerichte of erkende medische-sociale instelling en dat er een school voor buitengewoon basisonderwijs gefinancierd of gesubsidieerd is op de datum van inwerkingtreding. § 2. 1° In afwijking van artikel 286 en van § 1 van dit artikel, is de financiering of subsidiëring van het type 5 op secundair niveau in de opleidingsvorm 4 mogelijk voor een school voor buitengewoon basisonderwijs, op voorwaarde dat op 1 september : het eerste jaar 200 %, het tweede jaar 250 %, het derde jaar 300 %, van de rationalisatienorm bepaald in de artikelen 277 en 278 voor de opleidingsvorm 4 wordt bereikt; 2° Indien deze opleidingsvorm de programmatienorm niet bereikt moet hij worden opgeheven op 1 september daaropvolgend;3° Met ingang van het vierde schooljaar zijn uitsluitend de bepalingen van de rationalisatie van toepassing;4° Deze opleidingsvorm 4 voor het type 5 kan niet worden gefinancierd of gesubsidieerd tijdens de periode van programmatie van de school voor buitengewoon basisonderwijs. § 3. Met toepassing van § 1 van dit artikel wordt de directeur van de basisschool belast met de administratieve directie van het buitengewoon onderwijs van het type 5 op secundair niveau en wordt er geen enkel selectieambt of bevorderingsambt gefiancierd of gesubsidieerd op het niveau van het secundair onderwijs. (287)

Art. 289.§ 1. Bij beslissing van het schoolbestuur kan een bestaande school die voldoet aan de rationalisatienorm per 1 september : 1° een bestaande opleidingsvorm 1 of 2 die aan de rationalisatienorm voldoet omvormen tot een andere opleidingsvorm op voorwaarde dat de bestaande opleidingsvorm volledig en gelijktijdig wordt opgeheven en dat, op 1 oktober van het schooljaar waarin de omvorming wordt aangevat, in de ontstane opleidingsvorm de rationalisatienorm wordt bereikt;2° een bestaande opleidingsvorm 3 of 4 die aan de rationalisatienorm voldoet omvormen tot een andere opleidingsvorm, op voorwaarde dat de bestaande opleidingsvorm gelijktijdig, leerjaar na leerjaar, te beginnen met het laagste, wordt opgeheven en dat op 1 oktober van het schooljaar waarin de omvorming wordt aangevat, in de ontstane opleidingsvorm de rationalisatienorm wordt bereikt;3° een bestaande opleiding in opleidingsvorm 3 die beantwoordt aan de rationalisatienorm omvormen tot een andere opleiding, op voorwaarde dat de bestaande opleiding gelijktijdig, leerjaar na leerjaar, te beginnen met het laatste, wordt opgeheven en dat op 1 oktober van het schooljaar waarin de omvorming wordt aangevat, voldaan wordt aan de normen voorzien in artikel 281. Tijdens de periode van omvorming kunnen in de opleidingsvorm of de opleiding, die opgeheven wordt, geen nieuwe leerlingen ingeschreven worden, nochtans mogen de leerlingen die deze opleidingsvorm of deze opleiding in deze school volgen hun opleiding daarin beëindigen. De leerlingen van de opleidingsvorm of de opleiding, die opgeheven wordt, komen evenwel niet in aanmerking voor de berekening van de rationalisatienormen zoals bepaald in deze afdeling; 4° deze omvormingen voorzien in de punten 1°, 2° en 3° van deze paragraaf moeten doorgevoerd worden in al de vestigingsplaatsen van de school waar deze opleidingsvorm of deze opleiding wordt georganiseerd;5° een opleidingsvorm 1, 2 of 3 oprichten op voorwaarde dat, op de datum bepaald in artikel 271 : - het vorig schooljaar ten minste 150 % van het totaal van de rationalisatienormen bepaald in de artikelen 277 en 278 voor de georganiseerde opleidingsvormen werd bereikt; - 250 % van de rationalisatienorm bepaald in de artikelen 277 en 278 voor deze opleidingsvorm gedurende twee opeenvolgende schooljaren wordt bereikt.

Met ingang van het derde schooljaar zijn uitsluitend de bepalingen inzake rationalisatie van toepassing; 6° een opleidingsvorm 4 oprichten, op voorwaarde dat op de datum bepaald in artikel 271 : - het vorig schooljaar tenminste 150 % van het totaal van de rationalisatienormen bepaald in de artikelen 277 en 278 voor de georganiseerde opleidingsvormen werd bereikt; - 125 % van de rationalisatienorm bepaald in de artikelen 277, § 5, en 278 voor deze opleidingsvorm gedurende twee opeenvolgende schooljaren wordt bereikt.

Met ingang van het derde schooljaar zijn uitsluitend de bepalingen inzake rationalisatie van toepassing. § 2. Per provincie en per groep en per taalstelsel kan in een bestaande school een opleidingsvorm gefinancierd of gesubsidieerd worden op voorwaarde dat op de datum die in artikel 271 wordt bepaald aan volgende voorwaarden wordt voldaan : - deze opleidingsvorm op 1 september 1986 in deze provincie en in deze groep niet gefinancierd of gesubsidieerd was; - het vorig schooljaar tenminste het totaal van de rationalisatienormen bepaald in de artikelen 277 en 278 voor de georganiseerde opleidingsvormen werd bereikt; - voor elk van de nieuw georganiseerde opleidingsvormen gedurende twee opeenvolgende schooljaren de rationalisatienormen bepaald in de artikelen 277 en 278 bereiken.

Met ingang van het derde schooljaar zijn uitsluitend de bepalingen inzake rationalisatie van toepassing.

De bepalingen van § 1, 1°, 2° en 3° van dit artikel zijn tijdens de periode van programmatie niet van toepassing voor de opleidingsvormen opgericht of in de toelageregeling opgenomen overeenkomstig deze paragraaf. § 3. In een bestaande school die een opleidingsvorm 3 organiseert die aan de rationalisatienorm voldoet, kan : - een tweede opleiding worden opgericht wanneer de opleidingsvorm 60 leerlingen telt; - een derde opleiding indien hij 90 leerlingen telt; - een vierde opleiding wanneer hij 140 leerlingen telt.

Vervolgens mag een bijkomende opleiding opgericht worden per bijkomende schijf van 50 leerlingen.

Elke nieuwe opleiding dient gedurende twee opeenvolgende schooljaren op de datum vermeld in artikel 271 te voldoen aan de overeenkomstige norm.

Met ingang van het derde schooljaar zijn uitsluitend de bepalingen van de rationalisatie van toepassing.

De bepalingen van § 1, 3°, van dit artikel zijn niet van toepassing tijdens de periode van programmatie van de opleidingen gefinancierd of gesubsidieerd overeenkomstig deze paragraaf. § 4. De bepalingen van § 1, 5° en 6° van § 2 en § 3 van dit artikel worden afzonderlijk per school toegepast op het hoofdgebouw en iedere vestigingsplaats gelegen op 2 km en meer van het hoofdgebouw. (288)

Art. 290.In afwijking van de artikelen 286 en 289, § 1, 5° en 6°, en § 2 kan in een school of opleidingsvorm het type 7 niet opgericht worden in het schooljaar 2009-2010 en 2010-2011. In het schooljaar 2009-2010 en 2010-2011 wordt de oprichting van type 7 beschouwd als een programmatie, voor de scholen en opleidingsvormen die op de teldatum van het schooljaar 2008-2009 geen leerlingen van dat type hadden. (289) HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende leerlingen van de opleidingsvormen 1, 2, 3 en 4 Afdeling 1. - Toelatingsvoorwaarden

Onderafdeling 1. - Leeftijd

Art. 291.Voor de toelating tot het buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking personen met een handicap vanaf 13 jaar tot 21 jaar. Uitzonderlijk kunnen ook leerlingen vanaf 12 jaar worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 292, 1°, 2°. (290)

Art. 292.Kinderen en adolescenten kunnen als regelmatige leerling in een school voor buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag dat opgesteld is zoals bepaald in artikel 294 : 1° na de zomervakantie van het jaar waarin ze de leeftijd van dertien jaar bereiken;2° op gemotiveerd advies, gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin ze de leeftijd van twaalf jaar bereiken;3° als ze meer dan eenentwintig jaar zijn en recht hebben op een afwijking zoals bepaald in artikel 293.(291)

Art. 293.§ 1. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde, kan, op eensluidend advies van de Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs : 1° een jongere voor ten hoogste twee schooljaren na het schooljaar waarin hij de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt, voor het buitengewoon secundair onderwijs in aanmerking laten komen in functie van het behalen van een getuigschrift van opleidingsvorm 3 of het diploma van secundair onderwijs in opleidingsvorm 4 of het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding;2° een leerling, aangewezen op opleidingsvorm 2, 3 en 4, die ingevolge ziekte of ongeval in de loop van het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs een handicap of een bijkomende handicap heeft opgelopen als gevolg waarvan zich een ernstige regressie heeft voorgedaan en waarvoor de termijn waarbinnen de studie zal beëindigd zijn duidelijk is aangegeven, verder van de voordelen van het buitengewoon secundair onderwijs laten genieten;3° een persoon met een handicap van meer dan eenentwintig jaar verder of voor het eerst van de voordelen van het buitengewoon secundair onderwijs laten genieten als deze persoon door een ongeval of ziekte hem overkomen in aanmerking kan komen voor een beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden in het buitengewoon secundair onderwijs;4° een persoon met een handicap van meer dan eenentwintig jaar toelaten de studies in het kader van het geïntegreerd onderwijs te beëindigen. § 2. In afwijking van § 1 en tot een datum te bepalen door de Vlaamse Regering, kunnen de personen met een handicap ouder dan 21 jaar, op gemotiveerd advies van de Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs, genieten van de hier bepaalde voordelen inzake buitengewoon secundair onderwijs. (292) Onderafdeling 2. - Inschrijvingsverslag en attest

Art. 294.§ 1. Voor de inschrijving van een leerling in een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde school voor buitengewoon secundair onderwijs is een inschrijvingsverslag vereist, waaruit blijkt welk type en welke opleidingsvorm voor hem is aangewezen. Dit verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording. Een leerling kan alleen buitengewoon secundair onderwijs volgen van de opleidingsvorm en van het type waarnaar hij in het inschrijvingsverslag georiënteerd wordt.

Voor leerlingen die onderwijs van het type 5 volgen in een ziekenhuis is geen protocol vereist. Voor leerlingen die onderwijs van het type 5 volgen in een preventorium, is een protocol alleen vereist als de school er om vraagt. § 2. De Vlaamse Regering, bepaalt door welke instantie(s) het inschrijvingsverslag wordt opgesteld en wat dit verslag moet inhouden. (293) Onderafdeling 3. - Type 5

Art. 295.Een leerling blijft in de volgende gevallen beschouwd als regelmatige leerling in zijn oorspronkelijke school : - een leerling van het voltijds gewoon secundair onderwijs of het deeltijds beroepssecundair onderwijs die op de datum van de telling van het aantal leerlingen onderwijs volgen in een school van type 5; - een leerling van het voltijds gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs die op de datum van de telling van het aantal leerlingen onderwijs volgen in een school van type 5 of een dienst neuropsychiatrie voor kinderen die van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een subsidie-enveloppe ontvangt.

Hij is daarenboven regelmatige leerling : - in de ziekenhuisschool, voor periodes van minimum vijf al dan niet opeenvolgende dagen waarin hij per dag gemiddeld ten minste één lestijd onderwijs krijgt; - in de preventoriumschool, wanneer hij voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs. (294) HOOFDSTUK 3. - Financiering en subsidiëring Afdeling 1. - Financiering en subsidiëring van de personeelsleden

Onderafdeling 1. - Directeur

Art. 296.In het buitengewoon secundair onderwijs wordt een voltijdse betrekking van directeur toegekend aan een school met ten minste 72 regelmatige leerlingen op de gebruikelijke teldatum.

Indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt, wordt de directeur belast met een onderwijsopdracht pro rata van 2 lesuren per volledige reeks van 9 leerlingen die ontbreken. De lesuren vallen binnen het lesurenpakket. Hij behoudt echter het recht op de salarisschaal van directeur met een volledige opdracht of op het overeenstemmende salaris of salaristoelage.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden enerzijds de regelmatige leerlingen van de opleidingsvormen 1 en 2 vermenigvuldigd met 1,33 en anderzijds in scholen die minimaal 10 regelmatige leerlingen in het geïntegreerd onderwijs begeleiden, de leerlingen die op de eerste schooldag van oktober van het voorafgaande schooljaar in het kader van geïntegreerd onderwijs begeleid werden, in aanmerking genomen. (295) Onderafdeling 2. - Onderwijzend personeel

Art. 297.§ 1. Het volume van de gefinancierde en gesubsidieerde betrekkingen wordt voor elk schooljaar en per school bepaald volgens de in deze onderafdeling vermelde normen. § 2. In aanmerking komende leerlingen zijn die welke als regelmatige leerlingen dienen beschouwd te worden overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 juni 1978, houdende omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs. (296)

Art. 298.§ 1. Het volume van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde en gesubsidieerde betrekkingen in de wervingsambten van het onderwijzend personeel van het buitengewoon secundair niveau wordt vastgesteld binnen de lesurenpakketten die aan iedere school voor buitengewoon secundair onderwijs wordt toegewezen. § 2. Een lesurenpakket wordt berekend door het aantal in aanmerking komende leerlingen per type te vermenigvuldigen met het aantal wekelijks ingerichte lesuren en te delen door een richtgetal per type. § 3. De lesurenpakketten worden samengesteld uit het totaal aantal periodes van 50 minuten, waarover de school op niveau van het secundair onderwijs, beschikt om haar onderwijs te verstrekken.

Onverminderd het bepaalde in artikel 296, artikel 306 en artikel 307 worden deze lesurenpakketten elk jaar opnieuw bepaald per school en aangewend voor de effectieve prestaties van het onderwijzend personeel in die school. (297)

Art. 299.In uitvoering van artikel 297, § 2 komen in aanmerking : 1° in de types 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8, het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar. In afwijking hiervan wordt 1 oktober van het lopende schooljaar de teldatum : - voor nieuwe scholen die worden opgenomen in de financiering of de subsidiëring; - voor bestaande scholen die bij een herstructurering betrokken zijn, hetzij door een fusie, hetzij door de opname in de financiering of de subsidiëring of de afschaffing of de omvorming van een opleidingsvorm.

Bij de opname in de financiering of de subsidiëring is de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar en van de twee daaropvolgende schooljaren.

In geval van fusie, afschaffing of omvorming is de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar.

Deze teldatum geldt telkens voor de school in kwestie in haar geheel. 2° in het type 5 het aantal bepaald door de gemiddelde aanwezigheid van de regelmatige leerlingen : a) gedurende de periode van 12 maanden die voorafgaat aan 1 februari van het jaar waarin het betrokken schooljaar een aanvang neemt, indien het type gedurende heel deze duur georganiseerd was;b) in andere gevallen, gedurende de eerste 30 dagen te rekenen vanaf de openstelling van het type.(298)

Art. 300.Een cursus in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer die niet gefinancierd of gesubsidieerd kan worden op basis van de schoolbevolking van 1 februari van het voorafgaande schooljaar, mag toch onmiddellijk worden gefinancierd of gesubsidieerd als een leerling zich voor één van deze cursussen inschrijft.

Een cursus in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer die kan worden gefinancierd of gesubsidieerd op basis van de schoolbevolking van 1 februari van het voorafgaande schooljaar, maar waarvoor geen leerlingen meer zijn ingeschreven, kan niet langer worden gefinancierd of gesubsidieerd. (299)

Art. 301.§ 1. Binnen elke opleidingsvorm wordt het lesurenpakket per type berekend. Het lesurenpakket per school is de som van de bekomen quotiënten per opleidingsvorm. Slechts de som wordt tot de hogere eenheid afgerond. § 2. Indien het aantal ingerichte lesuren per week niet in alle leerjaren van opleidingsvorm 4 gelijk is, wordt het lesurenpakket eerst per leerjaar berekend en daarna samengeteld voor de opleidingsvorm. (300)

Art. 302.De richtgetallen worden per opleidingsvorm volgens het type als volgt vastgesteld : 1° Opleidingsvorm 1 : Type 2 : richtgetal 6 Type 3 : richtgetal 6 Type 4 : richtgetal 6 Type 6 : richtgetal 5 Type 7 : richtgetal 5 2° Opleidingsvorm 2 : Type 2 : richtgetal 7 Type 3 : richtgetal 7 Type 4 : richtgetal 6 Type 6 : richtgetal 5 Type 7 : richtgetal 5 3° Opleidingsvorm 3 : Type 1 : richtgetal 7 Type 3 : richtgetal 7 Type 4 : richtgetal 6 Type 6 : richtgetal 5 Type 7 : richtgetal 5 3° Opleidingsvorm 4 : Type 3 : richtgetal 4,75 Type 4 : richtgetal 4,25 Type 5 : richtgetal 5 Type 6 : richtgetal 3 Type 7 : richtgetal 4,75.(301)

Art. 303.Op het lesurenpakket dat wordt bekomen in toepassing van de in deze onderafdeling bepaalde normen, wordt voor de opleidingsvormen 1, 2 en 3 een aanwendingspercentage toegepast van 93,9 %. (302)

Art. 304.§ 1. In afwijking op de bepalingen vermeld in deze onderafdeling en met het oog op bijzondere omstandigheden kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, met ingang van 1 september 1982 extra lesuren of uren toekennen aan de scholen. § 2. Met ingang van 1 september 1989 kan het aantal lesuren of uren globaal niet meer bedragen dan 0,5 % van het totaal aantal lesuren en uren dat het voorgaand schooljaar werd toegekend aan respectievelijk het gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs en het vrij gesubsidieerd onderwijs. Voor de berekening van het aantal extra lesuren of -uren gebeurt de omrekening van de voltijdse ambten naar lesuren of uren op basis van de minimumprestaties eigen aan ieder ambt. § 3. De Vlaamse Regering zal het salarisequivalent van vijf procent van het totaal van deze extra lesuren en/of uren met ingang van 1 januari 1998 prioritair aanwenden om de integratietoelage voor het geïntegreerd onderwijs aan te passen. § 4. In het kader van het geïntegreerd onderwijs gericht op de begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis en in afwijking van de bepalingen van deze onderafdeling kan de Vlaamse Regering op vraag van het schoolbestuur in het buitengewoon onderwijs voor de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012, extra lesuren toekennen voor het onderwijzend personeel.

Het aantal extra lesuren bedraagt voor het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs samen maximaal 748 extra lesuren. In geen geval kan het schoolbestuur personeelsleden affecteren, muteren en/of vast benoemen in de extra lesuren. (303)

Art. 305.§ 1. Een school voor buitengewoon secundair onderwijs kan het gedeelte van het lesurenpakket dat zij niet aanwendt, overdragen naar het daaropvolgende schooljaar, mits te voldoen aan alle volgende voorwaarden : 1° de overdracht wordt beperkt tot twee procent van het aanwendbare lesurenpakket van dat bepaalde schooljaar;2° de niet-georganiseerde lesuren moeten uiterlijk 1 november van het lopende schooljaar worden vastgelegd met het oog op overdracht naar het daaropvolgende schooljaar;3° de overgedragen lesuren kunnen enkel in het daaropvolgende schooljaar worden aangewend;4° voor het lopende schooljaar bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, geen aanvraag hebben ingediend met het oog op het bekomen van extra lesuren. De overdracht van lesuren naar een volgend schooljaar is bovendien slechts mogelijk indien het betrokken schoolbestuur van de school op eer verklaart dat zij tijdens dat schooljaar in de betrokken school overeenkomstig de geldende reglementering geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking moet uitspreken. Het niet naleven van deze bepaling heeft tot gevolg dat een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking geen uitwerking heeft ten aanzien van de overheid.

In de naar een volgend schooljaar overgedragen lesuren kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden.

Met het oog op de controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet het betrokken schoolbestuur een verklaring op eer afleggen die ertoe strekt dat in bedoelde lesuren geen personeelsleden vastbenoemd worden. De niet-naleving ervan heeft tot gevolg dat de vaste benoemingen geen uitwerking kunnen hebben ten opzichte van de overheid. § 2. Binnen hetzelfde net kunnen -met uitzondering van de scholen die voor het lopende schooljaar bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, een aanvraag hebben ingediend met het oog op het bekomen van extra lesuren- tot uiterlijk 1 november lesuren van een school naar een andere school worden overgedragen.

Deze overdracht is slechts mogelijk indien het betrokken schoolbestuur van de school die de lesuren overdraagt, op eer verklaart dat het gedurende dat schooljaar in de betrokken school overeenkomstig de geldende reglementering geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel moet uitspreken.

Met het oog op de controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet het betrokken schoolbestuur een verklaring op eer afleggen die ertoe strekt dat het deze bepalingen in acht neemt bij de overdracht.

De niet-naleving van deze bepalingen heeft tot gevolg dat nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel geen uitwerking hebben ten aanzien van de Vlaamse overheid.

In de overgedragen lesuren kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden.

Met het oog op de controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet het betrokken schoolbestuur een verklaring op eer afleggen die ertoe strekt dat in bedoelde lesuren geen personeelsleden vastbenoemd worden. De niet-naleving ervan heeft tot gevolg dat de vaste benoemingen geen uitwerking kunnen hebben ten aanzien van de Vlaamse overheid.

Indien een schoolbestuur van een school haar vastbenoemd personeel van deze school op datum van 30 juni van het voorgaande schooljaar behoudt op 1 september bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling of indien personeelsleden op 1 september gereaffecteerd of werdertewerkgesteld zijn in een andere school, is overdracht wel mogelijk. (304)

Art. 306.Maximum 3 % van het lesurenpakket en van het urenpakket, bedoeld in artikel 311, kan worden aangewend voor uren die geen lesuren zijn en georganiseerd worden als bijzondere pedagogische taken. Dit maximum geldt niet voor het buitengewoon secundair beroepsonderwijs dat georganiseerd is volgens een modulair stelsel of in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Het maximum kan worden overschreden bij akkoord van het lokaal comité, bevoegd inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden. (305)

Art. 307.§ 1. De uren klassenraad en klassendirectie en de lesuren van de minderheidscursussen in de godsdienst of de zedenleer vallen buiten het lesurenpakket. § 2. Bij het lesurenpakket kunnen de uren klassendirectie worden gevoegd voor het organiseren van uren die geen lesuren zijn.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor het organiseren van uren die geen lesuren zijn en de administratieve en geldelijke gevolgen voor de personeelsleden die hiermee belast worden. § 3. Voor de personeelsleden die hun opdracht ten minste voor 60% van de lestijden presteren in het buitengewoon secundair onderwijs kan één lestijd worden besteed aan bijscholing en begeleiding. Dit uur wordt niet aangerekend op het lesurenpakket. (306)

Art. 308.Het aantal uren klassendirectie dat buiten het lesurenpakket kan worden toegekend, wordt bepaald door het totaal aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar te delen door 12.

In afwijking hiervan is voor de gefinancierde of gesubsidieerde scholen, de teldatum 1 oktober voor de eerste drie schooljaren.

Als een bestaande school bij een herstructurering betrokken is, hetzij door een fusie, hetzij door de opname in de financiering of subsidiëring, de afschaffing of de omvorming van een opleidingsvorm is de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar.

Deze teldatum geldt telkens voor de school in kwestie in haar geheel. (307) Onderafdeling 3. - Paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch en orthopedagogisch personeel

Art. 309.§ 1. In de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs bevat : 1° de categorie van het paramedisch personeel de ambten van verpleger, kinesitherapeut, logopedist, kinderverzorger en ergotherapeut;2° de categorie van het sociaal personeel het ambt van maatschappelijk werker;3° de categorie van het medisch personeel het ambt van arts;4° de categorie van het psychologisch personeel het ambt van psycholoog;5° de categorie van het orthopedagogisch personeel het ambt van orthopedagoog. § 2. Het volume van het aantal betrekkingen van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel in het buitengewoon secundair onderwijs wordt bepaald volgens de in deze onderafdeling vermelde normen. § 3. De leerlingen die in aanmerking komen zijn regelmatige leerlingen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs en die als regelmatige leerlingen ingeschreven waren op 1 februari van het voorafgaande schooljaar.

In afwijking hiervan is 1 oktober van het lopende schooljaar de teldatum : - voor nieuwe scholen die worden opgenomen in de financiering of subsidiëring; - voor bestaande scholen die bij een herstructurering betrokken zijn, hetzij door een fusie, hetzij door de opname in de financiering of subsidiëring of de afschaffing of de omvorming van een opleidingsvorm.

Bij de opname in de financiering of subsidiëring, uitgezonderd de opname in de financiering of subsidiëring van een niveau, is de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar en van de twee daaropvolgende schooljaren.

Bij de opname in de financiering of subsidiëring van een niveau of in geval van een fusie, afschaffing of omvorming is de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar.

Deze teldatum geldt telkens voor de school in kwestie in haar geheel. (308)

Art. 310.In afwijking op artikel 309, § 3, komen niet in aanmerking de leerlingen, die hetzij : a) als interne of semi-interne in een internaat of een semi-internaat ingeschreven zijn;b) huisonderwijs volgen;c) in een medische instelling of ziekenhuis verblijven en buitengewoon onderwijs van type 5 volgen;d) tijdens de schooluren revalidatie krijgen of therapeutische behandelingen ondergaan in één van de disciplines die binnen de personeelsformatie in het onderwijs voorkomen van personen van wie het ambt noch door onderwijs, noch door welzijn wordt gefinancierd of gesubsidieerd.(309)

Art. 311.§ 1. Het volume van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel in de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs wordt vastgelegd door een urenpakket. § 2. De uren volgens de richtgetallen worden bepaald door het aantal regelmatige leerlingen ingeschreven op 1 februari van het voorgaande schooljaar, met uitzondering van de leerlingen die vallen onder de toepassing van het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982, per type te vermenigvuldigen met de volgende richtgetallen : - type 1 : 0,5 - type 2 : 1,5 - type 3 : 1,3 - type 4 : 3,5 - type 6 : 1,5 - type 7 : 1,6. (310)

Art. 312.§ 1. In afwijking op de bepalingen van deze onderafdeling en met het oog op bijzondere omstandigheden kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, extra lesuren of uren toekennen aan de scholen. § 2. Met ingang van 1 september 1989 kan het aantal lesuren of uren globaal niet meer bedragen dan 0,5 % van het totaal aantal lesuren en uren dat het voorgaand schooljaar werd toegekend aan respectievelijk het gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs en het vrij gesubsidieerd onderwijs. Voor de berekening van het aantal extra lesuren of -uren gebeurt de omrekening van de voltijdse ambten naar lesuren of uren op basis van de minimumprestaties eigen aan ieder ambt. § 3. De Vlaamse Regering zal het salarisequivalent van vijf procent van het totaal van deze extra lesuren en/of uren met ingang van 1 januari 1998 prioritair aanwenden om de integratietoelage voor het geïntegreerd onderwijs aan te passen. § 4. In het kader van het geïntegreerd onderwijs gericht op de begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis en in afwijking van de bepalingen van de codificatie betreffende het secundair onderwijs, kan de Vlaamse Regering op vraag van het schoolbestuur in het buitengewoon onderwijs voor de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012, extra uren toekennen voor het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.

Het aantal extra uren bedraagt voor het Gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs samen maximaal 132 extra uren. In geen geval kan het schoolbestuur personeelsleden affecteren, muteren en/of vast benoemen in de extra uren. (311)

Art. 313.§ 1. Een school voor buitengewoon secundair onderwijs kan het gedeelte van het urenpakket dat zij niet aanwendt overdragen naar het daaropvolgend schooljaar, mits te voldoen aan alle volgende voorwaarden : 1° de overdracht wordt beperkt tot twee procent van het aanwendbare urenpakket van dat bepaalde schooljaar;2° de niet georganiseerde uren moeten uiterlijk 1 november van het lopende schooljaar worden vastgelegd met het oog op overdracht naar het daaropvolgende schooljaar;3° de overgedragen uren kunnen enkel in het daaropvolgend schooljaar worden aangewend;4° voor het lopende schooljaar bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, geen aanvraag hebben ingediend met het oog op het bekomen van extra uren. De overdracht van uren naar een volgend schooljaar is bovendien slechts mogelijk indien het betrokken schoolbestuur van de school op eer verklaart dat het tijdens dat schooljaar in de betrokken school overeenkomstig de geldende reglementering geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking moet uitspreken. Het niet naleven van deze bepaling heeft tot gevolg dat een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking geen uitwerking heeft ten aanzien van de overheid.

In de naar een volgend schooljaar overgedragen uren kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden.

Met het oog op de controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet het betrokken schoolbestuur een verklaring op eer afleggen die ertoe strekt dat in bedoelde uren geen personeelsleden vastbenoemd worden. Het niet naleven van deze bepalingen heeft tot gevolg dat de vaste benoemingen geen uitwerking kunnen hebben ten opzichte van de overheid. § 2. Binnen hetzelfde net kunnen -met uitzondering van de scholen die voor het lopende schooljaar bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten een aanvraag tot het bekomen van extra uren hebben ingediend- tot uiterlijk 1 november uren van een school naar een andere school worden overgedragen.

Deze overdracht is slechts mogelijk indien het betrokken schoolbestuur van de school die de uren overdraagt, op eer verklaart dat het gedurende dat schooljaar in de betrokken school overeenkomstig de geldende reglementering geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het medisch, paramedisch, psychologisch, maatschappelijk of orthopedagogisch personeel moet uitspreken.

Met het oog op de controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet het betrokken schoolbestuur een verklaring op eer afleggen die ertoe strekt dat zij deze bepalingen in acht neemt bij de overdracht.

De niet-naleving ervan heeft tot gevolg dat nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het medisch, paramedisch, psychologisch, maatschappelijk of orthopedagogisch personeel geen uitwerking hebben ten aanzien van de overheid.

In de overgedragen uren kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden.

Met het oog op de controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet het betrokken schoolbestuur een verklaring op eer afleggen die ertoe strekt dat in bedoelde lesuren geen personeelsleden vastbenoemd worden. De niet-naleving ervan heeft tot gevolg dat de vaste benoemingen geen uitwerking kunnen hebben ten aanzien van de overheid.

Indien een schoolbestuur van een school haar vastbenoemd personeel van deze school op datum van 30 juni van het voorgaande schooljaar behoudt op 1 september bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling of indien personeelsleden op 1 september gereaffecteerd of werdertewerkgesteld zijn in een andere school, is overdracht wel mogelijk. (312)

Art. 314.Maximum 3 % van het urenpakket en van het lesurenpakket kan worden aangewend voor uren die geen lesuren zijn en georganiseerd worden als bijzondere pedagogische taken. Dit maximum geldt niet voor het buitengewoon secundair beroepsonderwijs dat georganiseerd is volgens een modulair stelsel of in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Het maximum kan worden overschreden bij akkoord van het lokaal comité, bevoegd inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden. (313) Onderafdeling 4. - Plage uren

Art. 315.Artikel 216, § 5, is eveneens van toepassing in de scholen van het buitengewoon secundair onderwijs. (314) Onderafdeling 5. - Geïntegreerd ondersteuningsaanbod, gelijke onderwijskansen

Art. 316.De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op de scholen van het buitengewoon secundair onderwijs. (315)

Art. 317.§ 1. Voor de toepassing van deze onderafdeling gelden de volgende indicatoren, verder genoemd « gelijkekansenindicatoren » : 1° de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs;2° de taal die de leerling in het gezin spreekt, dit is de taal die de leerling spreekt met moeder, vader, broers of zussen, is niet het Nederlands.Die taal is niet het Nederlands indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximaal één gezinslid het Nederlands spreekt.

Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd. § 2. Het beantwoorden aan de in § 1 vermelde gelijkekansenindicatoren wordt bewezen aan de hand van een verklaring op eer door de ouders. De Vlaamse Regering legt de procedure vast waarmee de gegevens worden gemeld aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Zij houdt daarbij rekening met de vigerende regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De documenten of verklaringen die aantonen dat leerlingen aan een of meer van de gelijkekansindicatoren beantwoorden, worden ten minste vijf jaar bewaard op school. § 3. De Vlaamse Regering kent aan elke gelijkekansenindicator een gewicht toe. Het hoogste gewicht wordt toegekend aan de in § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator. De in § 1, 2°, bedoelde gelijkekansenindicator wordt enkel gewogen in combinatie met de andere gelijkekansenindicator. (316)

Art. 318.§ 1. Scholen kunnen voor een periode van drie schooljaren extra lesuren krijgen voor zover ze aan alle onderstaande voorwaarden voldoen : 1° op 1 februari van het voorafgaande schooljaar ten minste 40% externe en semi-interne regelmatige leerlingen type 1 en type 3 tellen, die beantwoorden aan de in artikel 317, § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator;2° overeenkomstig de bepalingen van artikel 319 batig gerangschikt zijn onder de in punt 1°, bedoelde scholen en ten minste 6 extra lesuren genereren. § 2. In afwijking van § 1 krijgen scholen gedurende de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 slechts voor een periode van twee schooljaren extra lesuren. § 3. De Vlaamse Regering voorziet voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 in een sociale overgangsmaatregel voor de scholen die in het schooljaar 2008-2009 lesuren voor het voeren van een onderwijsvoorrangsbeleid kregen. (317)

Art. 319.§ 1. De toekenning van de middelen gebeurt driejaarlijks als volgt : 1° de in artikel 318 bedoelde scholen worden gerangschikt volgens het percentage leerlingen die beantwoorden aan de in artikel 317, § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator.Binnen eenzelfde percentage worden de scholen volgens het absolute aantal van die leerlingen gerangschikt; 2° de leerlingen genereren een aantal punten op basis van het gewicht van de gelijkekansenindicatoren die op hen van toepassing zijn. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt binnen de beschikbare begrotingskredieten hoeveel extra lesuren een punt vertegenwoordigt.

De Vlaamse Regering bepaalt de personeelscategorieën en ambten waarin op basis van de extra lesuren betrekkingen kunnen worden ingericht.

De Vlaamse Regering bepaalt tevens de regelen inzake de toekenning of herverdeling, tijdens een lopende periode van drie schooljaren, van nieuwe of vrijkomende extra lesuren. § 3. In de lesuren bekomen op basis van artikel 318, § 2, kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden. (318)

Art. 320.§ 1. Een school die extra lesuren krijgt, werkt in het eerste trimester van het eerste schooljaar een gelijkekansenbeleid uit. Vanuit een analyse van haar beginsituatie geeft de school aan : 1° welke concrete doelstellingen ze op het vlak van de leerlingen, van de personeelsleden en de school wil bereiken.De Vlaamse Regering bepaalt doelstellingen die kunnen worden gekozen binnen de volgende thema's : a) een gericht aanbod rond taalvaardigheid;b) het aanbieden van onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aan ouders;c) het opnemen van de (laagdrempelige) sociale functie in een netwerk met partners uit andere sectoren;2° op welke manier zij die doelstellingen wil bereiken;3° op welke manier zij zichzelf in de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar evalueert. § 2. De extra lesuren kunnen enkel worden aangewend om de in § 1 bedoelde doelstellingen te bereiken. (319)

Art. 321.De scholen betrekken in het ontwikkelen en realiseren van de in artikel 320, § 1, bedoelde doelstellingen het centrum voor leerlingenbegeleiding waardoor ze worden begeleid. (320)

Art. 322.§ 1. De onderwijsinspectie gaat telkens in de loop van het laatste schooljaar na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij een positieve evaluatie kan de school voor een nieuwe periode van drie schooljaren extra lesuren krijgen indien opnieuw aan alle voorwaarden van artikel 318 voldaan is.

Bij een negatieve evaluatie verliest de school elk recht op de in artikel 318 bedoelde extra lesuren voor de volgende periode van drie schooljaren, tenzij de school een engagement tot remediëring aangaat.

In dat geval krijgt ze de helft van het aantal extra lesuren waarop ze in geval van positieve evaluatie recht zou hebben.

Een engagement tot remediëring moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° de scholen verbinden er zich toe een stappenplan op te stellen dat aan de volgende criteria voldoet : a) het uitgangspunt van het stappenplan zijn de geformuleerde knelpunten in het evaluatieverslag van de onderwijsinspectie van de betrokken school;b) de geformuleerde doelstellingen tot remediering in het stappenplan passen binnen de doelstellingen van artikel 320, § 1, 1°;c) de doelstellingen zijn outputgericht, concreet en operationeel geformuleerd.Ze moeten voldoende controleerbaar zijn; d) het stappenplan wordt vóór 1 mei van het schooljaar dat op de negatieve evaluatie volgt, aan de onderwijsinspectie bezorgd;e) de doelstellingen moeten gerealiseerd zijn vóór 1 juni van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie;2° de scholen verbinden er zich toe om een beroep te doen op externe begeleiding en ondersteuning bij het opstellen en de uitvoering van het stappenplan. De onderwijsinspectie gaat in de maand juni van het schooljaar dat op de negatieve evaluatie volgt, opnieuw na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij een positieve evaluatie kan de school vanaf het tweede schooljaar weer een beroep doen op het volledige aantal van de in artikel 318 bedoelde extra lesuren begeleidingseenheden. Bij een negatieve evaluatie verliest de school het recht op de in artikel 318 bedoelde extra lesuren voor de volgende twee schooljaren. § 2. De Vlaamse Regering legt de nadere criteria en procedurele bepalingen, waarmee de onderwijsinspectie de controle uitvoert, vast.

Ze voorziet voor de school in een beroepsmogelijkheid tegen een negatieve evaluatie. Het beroep wordt ingesteld bij een college van onderwijsinspecteurs. (321) Afdeling 2. - Financiering en subsidiëring van de werking

Onderafdeling 1. - Schoolkenmerken

Art. 323.Voor de toepassing van deze afdeling gelden volgende schoolkenmerken : a) het studiegebied en de onderwijsvorm in het gewoon onderwijs;b) het type in het buitengewoon onderwijs;c) de begeleiding door een school voor buitengewoon secundair onderwijs van een of meer leerlingen in het geïntegreerd secundair onderwijs, hierna SK-Gon te noemen;d) de organisatie van neutraal onderwijs, conform artikel 24, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde Grondwet, hierna voorafname 1 (V1) te noemen;e) het aanbod van de keuze tussen onderricht in een van de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer, conform artikel 24, § 1, vierde lid, van de gecoördineerde Grondwet, hierna voorafname 2 (V2) te noemen.(322) Onderafdeling 2. - Vaststelling van het totale werkingsbudget en de voorafnamen

Art. 324.§ 1.Voor het begrotingsjaar 2009, dat de kredieten omvat voor het schooljaar 2008-2009, is het startbedrag voor de werkingsmiddelen voor het buitengewoon secundair onderwijs 23.865.000 euro. § 2. De berekening van het werkingsbudget vanaf begrotingsjaar 2010 gebeurt als volgt : 1° vanaf begrotingsjaar 2010 tot en met begrotingsjaar 2015 wordt het werkingsbudget voor het buitengewoon secundair onderwijs jaarlijks berekend op basis van de kredieten die in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige begrotingsjaar als werkingsbudget bestemd zijn voor het buitengewoon secundair onderwijs, vermeerderd met 30 % van de loonkosten van de leden van het vastbenoemde meesters-, vak- en dienstpersoneel van het buitengewoon secundair gemeenschapsonderwijs van het vorige begrotingsjaar;2° voor het begrotingsjaar 2016 wordt het werkingsbudget voor het buitengewoon secundair onderwijs berekend op basis van de kredieten die in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige begrotingsjaar als werkingsbudget bestemd zijn voor het buitengewoon secundair onderwijs, vermeerderd met 60 % van de loonkosten van de leden van het vastbenoemde meesters-, vak- en dienstpersoneel van het buitengewoon secundair gemeenschapsonderwijs van het vorige begrotingsjaar;3° voor het begrotingsjaar 2017 wordt het werkingsbudget voor het buitengewoon secundair onderwijs berekend op basis van de kredieten die in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige begrotingsjaar als werkingsbudget bestemd zijn voor het buitengewoon secundair onderwijs, vermeerderd met de volledige loonkosten van de leden van het vastbenoemde meesters-, vak- en dienstpersoneel van het buitengewoon secundair gemeenschapsonderwijs van het vorige begrotingsjaar;4° vanaf 2018 wordt het werkingsbudget voor het buitengewoon secundair onderwijs jaarlijks berekend op basis van de kredieten die in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het vorige begrotingsjaar als werkingsbudget bestemd zijn voor het buitengewoon secundair onderwijs. § 3. Voor het begrotingsjaar 2009 wordt het bedrag van 23.865.000 euro vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënten A1 en A2.

Vanaf begrotingsjaar 2010 wordt het bedrag, verkregen na de toepassing van § 2, vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënten A1 en A2.

De coëfficiënten A1 en A2 worden als volgt berekend : 1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), waarbij : a) punten 1 = het totale aantal punten voor schoolkenmerken, zoals berekend na de toepassing van artikel 326, voor de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs op 1 februari van het vorige schooljaar;b) punten 0 = het totale aantal punten voor schoolkenmerken, zoals berekend na de toepassing van artikel 326, voor de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs op 1 februari van het voorlaatste schooljaar;2° A2 = Cx-1/(Cx-2), waarbij : a) Cx-1 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1;b) Cx-2 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2. De A2-coëfficiënt wordt voor 100 % in rekening gebracht. 3° in afwijking van 2° is de A2-coëfficiënt voor het begrotingsjaar 2010 gelijk aan 1. § 4. Het bedrag verkregen door toepassing van § 3 wordt voor de begrotingsjaren 2009, 2012, 2013, 2014 en 2015 verhoogd met de loonkosten die jaarlijks vrijkomen door de toepassing van artikel 192, § 2, en met 70 % van de loonkosten die vrijkomen door toepassing van het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984 betreffende de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de Rijksinrichtingen.

Het bedrag, verkregen door de toepassing van § 3, wordt voor het begrotingsjaar 2016 verhoogd met 40 % van de loonkosten die vrijkomen door de toepassing van het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984 betreffende de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de Rijksinrichtingen. (323)

Art. 325.§ 1. Van het werkingsbudget buitengewoon secundair onderwijs, verkregen na de toepassing van artikel 324, wordt een budget van 3 percent voorafgenomen voor scholen die voldoen aan schoolkenmerk V1. Die voorafname wordt berekend volgens de volgende formule : V1 = B * lln-Neu * 3 % / (lln-tot+ lln-Neu * 3 %+ lln-LB * 4,5 %), waarbij : 1° B = werkingsbudget, verkregen na de toepassing van artikel 324;2° lln-Neu = leerlingen van het buitengewoon secundair Gemeenschapsonderwijs;3° lln-tot = het totale aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs;4° lln-LB = leerlingen van het officieel buitengewoon secundair onderwijs. § 2. Van het werkingsbudget buitengewoon secundair onderwijs, verkregen na de toepassing van artikel 324, wordt een budget van 4,5 % voorafgenomen voor scholen die voldoen aan schoolkenmerk V2. Die voorafname wordt berekend volgens de volgende formule : V2 = B * lln-LB * 4,5 % / (lln-tot + lln-Neu * 3 % + lln-LB * 4,5 %). § 3. Het werkingsbudget dat verdeeld wordt op basis van de schoolkenmerken, hierna B-SchK te noemen, wordt bepaald door de toepassing van de volgende formule : B-SchK= B-V1-V2.

In afwijking van het eerste lid wordt voor het begrotingsjaar 2010 het B-SchK bepaald door toepassing van volgende formule : B-SchK = GPP-SchK2009 x het totale aantal punten verkregen na toepassing van artikel 326, 1° en 2°, waarbij : GPP-SchK2009 de geldwaarde per punt is voor het begrotingsjaar 2009, zoals vastgesteld na de derde begrotingscontrole 2009. (324) Onderafdeling 3. - Verdeling van het werkingsbudget voor schoolkenmerken

Art. 326.B-SchK, vermeld in artikel 325, § 3, wordt als volgt verdeeld over de schoolkenmerken, vermeld in artikel 323, met uitzondering van schoolkenmerk V1 en V2 : 1° voor de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs en van het geïntegreerd secundair onderwijs wordt het puntengewicht als volgt vastgesteld :

Buitengewoon secundair onderwijs niet type 4

34 punten

Buitengewoon secundair onderwijs wel type 4

39 punten

Geïntegreerd onderwijs - gedeeltelijke en permanente integratie

2 punten

Geïntegreerd onderwijs - volledige en permanente integratie voor leerlingen met een attest van het buitengewoon onderwijs type 1

2 punten

Geïntegreerd onderwijs - volledige en permanente integratie van leerlingen met een attest van het buitengewoon onderwijs type 3, 4, 6 of 7 met een bijkomende mentale handicap

2 punten

Geïntegreerd onderwijs - volledige en permanente integratie van normaal begaafde leerlingen met een attest van het buitengewoon onderwijs type 3

7 punten

Geïntegreerd onderwijs - volledige en permanente integratie van normaal begaafde leerlingen met een attest van het buitengewoon onderwijs type 4 of 7

9 punten

Geïntegreerd onderwijs - volledige en permanente integratie van normaal begaafde leerlingen met een attest van het buitengewoon onderwijs type 6

14 punten


2° voor alle scholen wordt per categorie, vermeld in 1°, het aantal leerlingen, geteld op de teldatum, vermeld in artikel 169 tot en met 172, vermenigvuldigd met het overeenkomstige puntengewicht;3° het B-SchK wordt vervolgens gedeeld door het totale aantal te verdelen punten.Het quotiënt van die deling is de geldwaarde per punt voor schoolkenmerken, hierna GPP-SchK te noemen. (325)

Art. 327.Het budget V1, vermeld in artikel 325, § 1, wordt als volgt verdeeld : V1 wordt gedeeld door alle leerlingen van het buitengewoon secundair gemeenschapsonderwijs. Het quotiënt van die deling resulteert in een geldwaarde per leerling voor schoolkenmerk V1, hierna GW-V1 te noemen.

Het budget V2, vermeld in artikel 325, § 2, wordt als volgt verdeeld : V2 wordt gedeeld door alle leerlingen van het buitengewoon officieel secundair onderwijs. Het quotiënt van die deling resulteert in een geldwaarde per leerling voor schoolkenmerk V2, hierna GW-V2 te noemen. (326) Onderafdeling 4. - Berekening van het werkingsbudget per school

Art. 328.Het werkingsbudget per school wordt berekend op basis van schoolkenmerken. (327)

Art. 329.§ 1. Per school wordt het totale aantal punten berekend door het aantal leerlingen, geteld op de teldatum, vermeld in artikel 169 tot en met 172, te vermenigvuldigen met hun puntengewicht voor schoolkenmerken, met uitzondering van schoolkenmerk V1, V2 en SchK-Gon. § 2. Het werkingsbudget per school van het buitengewoon secundair onderwijs is de som van : 1° het resultaat van de vermenigvuldiging van het totale aantal punten per school met de GPP-SchK, vermeld in artikel 326, 3°;2° GW-V1, vermeld in artikel 327, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen in de school;3° GW-V2, vermeld in artikel 327, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen in de school. § 3. Het budget, verkregen na de toepassing van § 1 en § 2, wordt voor het gemeenschapsonderwijs jaarlijks aan de raden van bestuur van de scholengroepen toegekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel 36, 2°, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende het gemeenschapsonderwijs, waarbij : 1° de som van het bedrag dat met toepassing van § 2 verkregen is, voor het geheel van de scholen van het buitengewoon secundair gemeenschapsonderwijs tot en met 2015 verminderd wordt met 30 percent van de loonkosten van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gewoon secundair gemeenschapsonderwijs, in 2016 met 60 percent en in 2017 met 100 percent van die loonkosten;2° de som van het bedrag dat met toepassing van § 2 verkregen is, voor het geheel van de scholen van het buitengewoon secundair gemeenschapsonderwijs verhoogd wordt met de middelen, vastgelegd voor het optrekken van het vakantiegeld tot 92 % voor het contractuele meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs, toegekend via de betreffende onderwijs-cao.Voor het begrotingsjaar 2009 is dat bedrag 68.000 euro.

Vanaf begrotingsjaar 2010 wordt dat bedrag jaarlijks geïndexeerd door de toepassing van de A2-coëfficiënt, vermeld in artikel 324; 3° de som van het bedrag dat met toepassing van § 2 verkregen is, vermeerderd wordt met een transitiefonds dat in 2009 56.000 euro bedraagt en in 2010 19.000 euro. § 4. Het werkingsbudget verkregen na de toepassing van § 2, wordt voor het gesubsidieerd onderwijs jaarlijks toegekend aan de schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs.

Daarbij worden de middelen voor de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs verhoogd met de middelen tot harmonisering van de lonen tussen het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het gesubsidieerd vrij onderwijs en dat personeel van het gemeenschapsonderwijs, toegekend via de respectieve onderwijs-cao's.

Voor het begrotingsjaar 2009 is dat bedrag 267.000 euro. Vanaf begrotingsjaar 2010 wordt dat bedrag jaarlijks geïndexeerd door de toepassing van de A2-coëfficiënt, vermeld in artikel 324. Die cao-middelen worden verdeeld naar rata van het aantal punten per school van het vrij gesubsidieerd onderwijs, dat verkregen is na de toepassing van § 1. § 5. De werkingsbudgetten van de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs en van de scholen van het gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs worden elk schooljaar in minstens twee schijven uitbetaald waarbij vóór 1 februari de som van de uitbetaalde schijven minstens 50 % van de werkingsmiddelen van het betrokken schooljaar vertegenwoordigt en het saldo vóór 1 juli betaald wordt. (328) Onderafdeling 5. - Berekening van de integratietoelage per school

Art. 330.Per school wordt het totale aantal punten berekend door het aantal GON-leerlingen die begeleid worden vanuit de school voor buitengewoon secundair onderwijs, te vermenigvuldigen met hun puntengewicht zoals bepaald in artikel 326.

De integratietoelage per school van het buitengewoon secundair onderwijs is het resultaat van de vermenigvuldiging van het totale aantal punten per school zoals berekend in het eerste lid met de GPP-SchK, vermeld in artikel 326, 3°.

De integratietoelage wordt jaarlijks uitbetaald in één schijf in juni. (329) Onderafdeling 6. - Evaluatie

Art. 331.De Vlaamse Regering ontwikkelt een methode die jaarlijks toelaat om een globaal zicht te krijgen op de besteding van de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs. (330)

Art. 332.In 2012 wordt het nieuwe financieringssysteem door de Vlaamse Regering geëvalueerd. Deze evaluatie zal de doelmatige aanwending van de toegekende werkingsmiddelen beoordelen.

Uitgangspunten van deze evaluatie zijn : - de gelijke behandeling van elk kind met dezelfde noden; - gelijke middelen voor elke school in eenzelfde situatie; - het voeren van een gelijkekansenbeleid; - transparantie, voorspelbaarheid en stabiliteit van het mechanisme; - evolutie van de schoolloopbanen, met bijzondere aandacht voor gelijke kansen en talentontwikkeling. (331) TITEL 3. - SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE OPLEIDINGSVORMEN 1, 2 EN 3 HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende de scholen van de opleidingsvormen 1, 2 en 3 Afdeling 1. - Structuur en organisatie

Art. 333.§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt de minimumduur van de opleidingsvormen, de inhouden die in de verschillende opleidingsvormen worden aangeboden, welke fases de opleidingsvormen kunnen omvatten, de minimumduur en inhoud van die fases en de samenstelling en bevoegdheden van de klassenraad of de kwalificatiecommissie. § 2. In afwachting blijven de op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling geldende besluiten van toepassing. (332)

Art. 334.In het buitengewoon secundair onderwijs kunnen twee of meer vakken van de algemene en sociale vorming geïntegreerd worden gegeven.

De Vlaamse Regering bepaalt welke vakken hiervoor niet in aanmerking komen en de administratieve en financiële gevolgen voor de personeelsleden die belast worden met het geven van geïntegreerde vakken. (333) HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende de scholen van de opleidingsvorm 3 Afdeling 1. - Structuur en organisatie

Art. 335.De Vlaamse Regering deelt de opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs op in opleidingen die tevens worden ingericht in het voltijds beroeps- en technisch secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het secundair volwassenenonderwijs.

Voor elk van deze opleidingen worden de competenties, de nodige algemene en sociale vaardigheden en de sleutelvaardigheden vastgelegd in opleidingsprofielen. (334)

Art. 336.In opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs kan een facultatieve integratiefase van één schooljaar worden georganiseerd in de vorm van een alternerende beroepsopleiding voor de verdere vorming van : 1° leerlingen die in opleidingsvorm 3 het (kwalificatie)getuigschrift hebben behaald;2° leerlingen die in opleidingsvorm 3 het getuigschrift van verworven competenties hebben behaald die daartoe door de klassenraad bekwaam worden geacht.3° leerlingen die in opleidingsvorm 3 het attest van verworven bekwaamheden hebben behaald die daartoe door de klassenraad bekwaam worden geacht.(335)

Art. 337.§ 1. Op weekbasis omvat de integratiefase ten minste 14 lesuren op school, bestaande uit algemene en sociale vorming en beroepsgerichte vorming, aangevuld met 24 uren werkervaring in een regulier bedrijf. § 2. Op jaarbasis omvat de integratiefase minimaal 1.200 lesuren, waarvan minimaal 450 lesuren algemene en sociale vorming en beroepsgerichte vorming en minimaal 700 uren werkervaring in het werkervaringsbedrijf. (336)

Art. 338.De integratiefase wordt bekrachtigd met een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding in een bepaalde bedrijfssector, en in voorkomend geval, een (kwalificatie)getuigschrift, een getuigschrift van verworven competenties of een attest van verworven bekwaamheden. (337)

Art. 339.De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen inzake de organisatie van de alternerende beroepsopleiding alsook de vorm van het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het lesurenpakket en het werkingsbudget en - in voorkomend geval - de middelen van het Europees Sociaal Fonds worden aangewend voor de organisatie van de alternerende beroepsopleiding. (338)

Art. 340.Er kan geen tweede alternerende beroepsopleiding worden georganiseerd. (339) Afdeling 2. - Experimenteel modulair onderwijs

Art. 341.Vanaf het schooljaar 2008-2009 en tot zolang bedoeld experiment in het voltijds gewoon secundair onderwijs loopt, kan als experiment in door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor buitengewoon secundair onderwijs, modulair onderwijs worden georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling. In voorkomend geval zijn wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen die in strijd zijn met de bepalingen van dit hoofdstuk, niet van toepassing.

Het experiment heeft betrekking op opleidingsvorm 3, met uitzondering van de observatiefase, en kan enkel worden ingericht door scholen die gedurende het schooljaar 2007-2008 modulair onderwijs organiseren overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel.

Het decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs is niet van toepassing op dit experiment. (340)

Art. 342.§ 1. Modulair onderwijs wordt georganiseerd per studiegebied zonder opdeling in fasen of leerjaren. De betrokken studiegebieden zijn : auto, bouw, grafische communicatie en media, handel, hout, koeling en warmte, lichaamsverzorging, mechanica-elektriciteit, personenzorg, textiel, voeding. Elk studiegebied bundelt een reeks opleidingen. Eenzelfde opleiding kan in verschillende studiegebieden voorkomen. § 2. Elke opleiding omvat algemene en sociale vorming en beroepsgerichte vorming.

De algemene en sociale vorming wordt hetzij niet-modulair hetzij gedeeltelijk modulair georganiseerd.

De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. In elke opleiding komen een of meer modules voor. Een module is het kleinste te certificeren deel van een opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor.

Eenzelfde module kan in verschillende opleidingen voorkomen. § 3. De Vlaamse Regering legt de opleidingenstructuur vast. Onder opleidingenstructuur wordt verstaan : 1° het geheel van de opleidingen per studiegebied;2° de modules per opleiding;3° de duurtijd per module uitgedrukt in uren per week;4° de aanduiding dat de modules zich sequentieel of onafhankelijk tot elkaar verhouden;als de modules in een sequentieel verband staan, moeten zij in een eveneens vastgelegde volgorde worden gevolgd.

Voor zover de opleidingenstructuur afwijkt van die, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, legt de Vlaamse Regering desbetreffende opleidingenstructuur ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad voor. § 4. Programmatie respectievelijk opname in de erkennings-, financierings- of subsidiëringsregeling gebeurt per studiegebied.

In een school kan een studiegebied niet gelijktijdig modulair en niet-modulair worden georganiseerd, tenzij tijdens het geleidelijke omzettingsproces van de ene naar de andere structuur. § 5. Het modulair onderwijsaanbod van een school moet waarborgen dat een certificaat of een getuigschrift van een opleiding kan worden behaald.(341)

Art. 343.Voor de modulair georganiseerde leerinhouden van een opleiding worden competenties door de Vlaamse Regering bepaald. Die leerinhouden zijn niet onderworpen aan de voorwaarde van door de Vlaamse Regering vastgestelde opleidingsprofielen.

De Vlaamse Regering leidt de competenties af uit kwalificaties. Als die er niet zijn, leidt de Vlaamse Regering de competenties af uit een referentiekader in nauw overleg met de beroepssectoren.

Voor zover de competenties afwijken van die bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, legt de Vlaamse Regering desbetreffende competenties ter advies aan de Vlaamse Onderwijsraad voor.

Competenties kunnen ook door middel van stages of werkervaring worden gerealiseerd. (342)

Art. 344.Een opleiding kan starten op elk ogenblik van het schooljaar en gespreid worden over een of meer schooljaren. Een module kan starten op elk ogenblik van het schooljaar en gespreid worden over een of meer schooljaren. (343)

Art. 345.§ 1. In het modulair onderwijs gelden als gezamenlijke toelatingsvoorwaarden voor regelmatige leerlingen : 1° de reglementaire toelatingsvoorwaarden tot de opleidingsfase van opleidingsvorm 3;2° de volgorde waarin modules dienen gevolgd zoals bepaald in de opleidingenstructuur;3° eventueel : de specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module zoals vastgelegd door de klassenraad, onverminderd het in 1° en 2° gestelde;4° eventueel : de vrijstelling van toelatingsvoorwaarden tot een module op grond van een geattesteerde beslissing van de klassenraad, onverminderd het in 1° gestelde. Een leerling kan slechts één module tezelfdertijd volgen. § 2. De overstap van een leerling van het modulair naar het niet-modulair onderwijs vindt plaats op basis van een beslissing van de klassenraad. (344)

Art. 346.De klassenraad beslist of een regelmatige leerling hetzij geslaagd is zonder beperkingen hetzij niet geslaagd is. Deze beslissing wordt genomen : 1° op het ogenblik dat de leerling een module heeft beëindigd.In voorkomend geval wordt, voor wat betreft het onderwijzend personeel, de klassenraad beperkt tot die leden die effectief aan de leerling in de desbetreffende module onderricht hebben verstrekt; 2° op het ogenblik dat de leerling aan alle opleidingsvoorwaarden voldoet die toelaten een beslissing te nemen over de toekenning van een attest van verworven competenties, een getuigschrift van verworven competenties, een getuigschrift van een opleiding of een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding. In het modulair onderwijs worden geen kwalificatieproeven ingericht. (345)

Art. 347.De studiebekrachtiging, al dan niet op het einde van het schooljaar, wordt als volgt vastgesteld : 1° attest van verworven competenties : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een module van een opleiding niet met vrucht heeft gevolgd;het attest vermeldt die competenties die de jongere wel heeft bereikt; 2° deelcertificaat : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een module van een opleiding met vrucht heeft gevolgd;3° getuigschrift van verworven competenties : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een afgerond geheel binnen een opleiding met vrucht heeft gevolgd;4° certificaat : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een opleiding met vrucht heeft gevolgd;5° getuigschrift van een opleiding : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een opleiding van assistentniveau met vrucht heeft gevolgd;6° getuigschrift van alternerende beroepsopleiding : wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die de integratiefase met vrucht heeft gevolgd. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt een module waarvoor de leerling bij beslissing van de klassenraad is vrijgesteld, geacht met vrucht gevolgd te zijn.

De Vlaamse Regering stelt de modellen en de invulonderrichtingen van de hiervoor vermelde studiebewijzen vast. (346)

Art. 348.§ 1. In het modulair onderwijs gelden als richtgetallen de reglementair vastgestelde richtgetallen van de overeenkomstige types van opleidingsvorm 3.

Het lesurenpakket dat op basis van het voorgaande wordt berekend, wordt voor wat betreft de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010 als volgt netto verhoogd : a) per studiegebied dat tijdens het betrokken schooljaar volledig modulair wordt georganiseerd, worden 4 lesuren toegekend;b) per leerling in het experiment die op de gebruikelijke teldatum in aanmerking wordt genomen voor financiering of subsidiëring worden 0,10 lesuren toegekend. § 2. Modulair onderwijs wordt georganiseerd op basis van uren die geen lesuren zijn doch ermee gelijkgesteld worden, meer bepaald onder vorm van bijzondere pedagogische taken.

Met beroepsgerichte vorming gelijkgestelde uren komen in aanmerking voor de vaststelling van betrekkingen in de ambten van technisch adviseur-coördinator en technisch adviseur. (347)

Art. 349.De onderwijsinspectie is belast met de evaluatie van het experiment. De scholen die aan het experiment deelnemen, zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de evaluatie. De evaluatie moet, inzonderheid wat de timing betreft, derwijze worden georganiseerd dat ze toelaat om beleidsconclusies te trekken met het oog op een vlotte, eventuele, organieke implementatie. (348) TITEL 4. - SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE OPLEIDINGSVORM 4 HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende de scholen van de opleidingsvorm 4, met uitzondering van de ziekenhuisscholen Afdeling 1. - Structuur en organisatie

Art. 350.De artikelen 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 en 170 zijn eveneens van toepassing in de scholen met opleidingsvorm 4. (349) TITEL 5.- SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET GENTEGREERD ONDERWIJS EN DE SPECIFIEKE ONDERWIJSLEERMIDDELEN HOOFDSTUK 1. - Het geïntegreerd onderwijs

Art. 351.§ 1. Geïntegreerd secundair onderwijs is een samenwerking tussen het gefinancierd of gesubsidieerd gewoon secundair en het gefinancierd of gesubsidieerd buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om leerlingen met een handicap of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon secundair onderwijs met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs die daartoe aanvullende lestijden of lesuren of aanvullende uren en een integratietoelage of -krediet krijgt.

Geïntegreerd secundair onderwijs bestaat zowel op het niveau secundair onderwijs als op het niveau hoger onderwijs. Het geïntegreerd secundair onderwijs in de opleiding verpleegkunde behoort tot het niveau hoger onderwijs, het geïntegreerd secundair onderwijs in de overige structuuronderdelen van het secundair onderwijs behoort tot het niveau secundair onderwijs. § 2. De integratie is permanent als de leerling ten minste vanaf de laatste schooldag van september van het lopende schooljaar tot het einde van dat schooljaar de lessen en activiteiten in het gewoon secundair onderwijs volgt. Als die periode korter is, is de integratie tijdelijk. § 3. Als de geïntegreerde leerling alle lessen of activiteiten in het gewoon secundair onderwijs volgt, is de integratie volledig. Bij gedeeltelijke integratie volgt de leerling minstens twee halve dagen per week gewoon secundair onderwijs. (350)

Art. 352.Om toegelaten te worden tot het geïntegreerd secundair onderwijs is het volgende vereist : 1° de leerling moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die gelden voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs;2° voor de betrokken leerling moet een integratieplan opgesteld worden. De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud van het integratieplan en legt de samenstelling van het integratieteam, dat het integratieplan zal opstellen, vast; 3° als het attest, vermeld in artikel 294, naar type 1 of 3 oriënteert, moet de leerling in het betreffende type ten minste negen maanden voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben onmiddellijk voorafgaand aan de integratie in het gewoon onderwijs.(351)

Art. 353.§ 1. Een nieuw integratieplan wordt opgesteld bij wijziging van de aard van de integratie, de aard en de ernst van de handicap of het onderwijsniveau, met inbegrip van het beroepenveld, de studierichting, de afdeling of de opties. § 2. Bij wijziging van het integratieteam kan het bestaande integratieplan bevestigd worden. (352)

Art. 354.§ 1. Leerlingen die geïntegreerd secundair onderwijs volgen, zijn, afhankelijk van de aard van de integratie zoals bepaald in artikel 351, § 2 en § 3, regelmatige leerling in de school voor buitengewoon secundair onderwijs of in de school voor gewoon secundair onderwijs. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop een regelmatige leerling in het geïntegreerd secundair onderwijs hetzij in de school voor gewoon secundair onderwijs, hetzij in de school voor buitengewoon secundair onderwijs, hetzij in beide in aanmerking komt als regelmatige leerling. (353)

Art. 355.§ 1. Leerlingen met een handicap die in het kader van het geïntegreerd onderwijs, gewoon secundair onderwijs volgen, maar door hun handicap bepaalde vakken niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen als ze vervangende activiteiten volgen. § 2. De klassenraad beslist over de vrijstelling en legt de vervangende activiteiten vast. (354)

Art. 356.De school voor buitengewoon onderwijs die een leerling geïntegreerd onderwijs begeleidt, krijgt daartoe aanvullende lestijden of lesuren of uren en een integratietoelage of -krediet.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen van de aanvullende lestijden of lesuren of uren, alsook het aantal en de wijze van de berekening ervan.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen van de integratietoelage of -krediet, alsook de vaststelling ervan. (355) HOOFDSTUK 2. - De specifieke onderwijsleermiddelen

Art. 357.§ 1. Aan leerlingen of cursisten met een handicap die gefinancierd of gesubsidieerd gewoon secundair onderwijs volgen kunnen speciale onderwijsleermiddelen ter beschikking worden gesteld. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de aanvraag van de middelen en de criteria van de toepassing. (356) DEEL VI. - UITWERKINGSDATA

Art. 358.De oorspronkelijke bepalingen van de artikelen opgenomen in de codificatie hebben uitwerking met ingang van de ernaast vermelde datum :

artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

artikel 4 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

artikel 5 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

artikel 6 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

artikel 7 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

artikel 8 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

artikel 9 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

artikel 10 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

10°

artikel 11 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1997;

11°

artikel 12 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

12°

artikel 13 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

13°

artikel 14 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

14°

artikel 15 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

15°

artikel 16 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

16°

artikel 17 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

17°

artikel 18 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

18°

artikel 19 heeft uitwerking met ingang van 25 augustus 1989;

19°

artikel 20 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1984;

20°

artikel 21, § 1 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1991, § 2 - § 6 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1993 en 1 september 1993;

21°

artikel 22 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007;

22°

artikel 23 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

23°

artikel 24 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

24°

artikel 25 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

25°

artikel 26 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

26°

artikel 27 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

27°

artikel 28 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

28°

artikel 29 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

29°

artikel 30 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

30°

artikel 31 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007;

31°

artikel 32 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007;

32°

artikel 33 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

33°

artikel 34 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

34°

artikel 35, eerste lid, heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

artikel 35, tweede lid, heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007;

35°

artikel 36 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

36°

artikel 37 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

37°

artikel 38 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1973;

38°

artikel 39 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

39°

artikel 40 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991;

40°

artikel 41 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

41°

artikel 42 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1991;

42°

artikel 43 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005;

43°

artikel 44 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

44°

artikel 45 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007 :

45°

artikel 46 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007;

46°

artikel 47 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

47°

artikel 48 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010;

48°

artikel 49 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

49°

artikel 50 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

50°

artikel 51 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

51°

artikel 52 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

52°

artikel 53 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

53°

artikel 54 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

54°

artikel 55 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

55°

artikel 56 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

56°

artikel 57 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

57°

artikel 58 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

58°

artikel 59 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

59°

artikel 60 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

60°

artikel 61 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

61°

artikel 62 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

62°

artikel 63 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

63°

artikel 64 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

64°

artikel 65 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

65°

artikel 66 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

66°

artikel 67 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1970;

67°

artikel 68 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1970;

68°

artikel 69 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

69°

artikel 70 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

70°

artikel 71 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

71°

artikel 72 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

72°

artikel 73 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

73°

artikel 74 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

74°

artikel 75 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

75°

artikel 76 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

76°

artikel 77 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

77°

artikel 78 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

78°

artikel 79 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

79°

artikel 80 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

80°

artikel 81 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

81°

artikel 82 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

82°

artikel 83 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

83°

artikel 84 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

84°

artikel 85 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

85°

artikel 86 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

86°

artikel 87 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

87°

artikel 88 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

88°

artikel 89 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

89°

artikel 90 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

90°

artikel 91 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

91°

artikel 92 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

92°

artikel 93 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

93°

artikel 94 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

94°

artikel 95 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

95°

artikel 96 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

96°

artikel 97 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

97°

artikel 98 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

98°

artikel 99 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

99°

artikel 100 heeft uitwerking met ingang van 25 oktober 1981;

100°

artikel 101 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

101°

artikel 102 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990;

102°

artikel 103 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

103°

artikel 104 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990;

104°

artikel 105 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990.

105°

artikel 106 heeft uitwerking met ingang van 5 september 1996;

106°

artikel 107 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007;

107°

artikel 108 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

108°

artikel 109 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

109°

artikel 110 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1958;

110°

artikel 111 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006

111°

artikel 112 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

112°

artikel 113 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

113°

artikel 114 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

114°

artikel 115 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989 en 1 oktober 1991;

115°

artikel 116 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005;

116°

artikel 117 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005; behalve in § 3 de woorden "tenzij het gaat om een afwezigheid vanwege een chronische ziekte", die in werking treden op een door de VR te bepalen datum;

117°

artikel 118 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005;

118°

artikel 119 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005;

119°

artikel 120 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005;

120°

artikel 121 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005;

121°

artikel 122 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005;

122°

artikel 123 heeft uitwerking met ingang van 5 september 1996;

123°

artikel 124 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

124°

artikel 125 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

125°

artikel 126 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

126°

artikel 127 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

127°

artikel 128 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

128°

artikel 129 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

129°

artikel 130 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

130°

artikel 131 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

131°

artikel 132 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

132°

artikel 133 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

133°

artikel 134 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

134°

artikel 135 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

135°

artikel 136 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010;

136°

artikel 137 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

137°

artikel 138 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

138°

artikel 139 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

139°

artikel 140 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

140°

artikel 141 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

141°

artikel 142 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

142°

artikel 143 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

143°

artikel 144 heeft uitwerking met ingang van 26 juli 2009;

144°

artikel 145 heeft uitwerking met ingang van 26 juli 2009;

145°

artikel 146 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

146°

artikel 147 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

147°

artikel 148 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1978;

148°

artikel 149 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1978;

149°

artikel 150 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1996;

150°

artikel 151 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1978;

151°

artikel 152 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

152°

artikel 153 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

153°

artikel 154 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

154°

artikel 155 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

155°

artikel 156 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

156°

artikel 157 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

157°

artikel 158 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

158°

artikel 159 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

159°

artikel 160 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

160°

artikel 161 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

161°

artikel 162 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

162°

artikel 163 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

163°

artikel 164 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

164°

artikel 165 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

165°

artikel 166 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

166°

artikel 167 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

167°

artikel 168 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

168°

artikel 169 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990;

169°

artikel 170 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

170°

artikel 171 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990;

171°

artikel 172 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990;

172°

artikel 173 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1992;

173°

artikel 174, § 1 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998; artikel 174, § 2 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1994;

174°

artikel 175 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

175°

artikel 176 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

176°

artikel 177 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

177°

artikel 178 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

178°

artikel 179 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

179°

artikel 180 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

180°

artikel 181 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

181°

artikel 182 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

182°

artikel 183 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

183°

artikel 184 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

184°

artikel 185 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

185°

artikel 186 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

186°

artikel 187 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

187°

artikel 188 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

188°

artikel 189 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

189°

artikel 190 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

190°

artikel 191 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

191°

artikel 192 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

192°

artikel 193 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

193°

artikel 194 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

194°

artikel 195 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

195°

artikel 196 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

196°

artikel 197 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

197°

artikel 198 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

198°

artikel 199 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2000;

199°

artikel 200 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

200°

artikel 201 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1994;

201°

artikel 202 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

202°

artikel 203 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

203°

artikel 204 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

204°

artikel 205 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

205°

artikel 206 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

206°

artikel 207 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

207°

artikel 208 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

208°

artikel 209 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990;

209°

artikel 210 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

210°

artikel 211 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990;

211°

artikel 212 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

212°

artikel 213 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

213°

artikel 214 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990;

214°

artikel 215 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

215°

artikel 216 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

216°

artikel 217 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007;

217°

artikel 218 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007;

218°

artikel 219 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007;

219°

artikel 220 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007;

220°

artikel 221 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007;

221°

artikel 222 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

222°

artikel 223 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999;

223°

artikel 224 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

224°

artikel 225 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

225°

artikel 226 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

226°

artikel 227 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

227°

artikel 228 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

228°

artikel 229 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

229°

artikel 230 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

230°

artikel 231 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

231°

artikel 232 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

232°

artikel 233 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

233°

artikel 234 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

234°

artikel 235 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

235°

artikel 236 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

236°

artikel 237 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

237°

artikel 238 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

238°

artikel 239 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

239°

artikel 240 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002;

240°

artikel 241 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

241°

artikel 242 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

242°

artikel 243 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

243°

artikel 244 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

244°

artikel 245 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

245°

artikel 246 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

246°

artikel 247 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

247°

artikel 248 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

248°

artikel 249 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

249°

artikel 250 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

250°

artikel 251 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

251°

artikel 252 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989;

252°

artikel 253 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

253°

artikel 254 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1991;

254°

artikel 255 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1991;

255°

artikel 256 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1991;

256°

artikel 257 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1970;

257°

artikel 258 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1970;

258°

artikel 259 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1970;

259°

artikel 260 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

260°

artikel 261 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

261°

artikel 262 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

262°

artikel 263 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

263°

artikel 264 heeft uitwerking met ingang van 26 juli 2009;

264°

artikel 265 heeft uitwerking met ingang van 26 juli 2009;

265°

artikel 266 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

266°

artikel 267 heeft uitwerking met ingang van 18 februari 2002;

267°

artikel 268 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

268°

artikel 269 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

269°

artikel 270 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

270°

artikel 271 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

271°

artikel 272 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

272°

artikel 273 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

273°

artikel 274 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

274°

artikel 275 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

275°

artikel 276 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

276°

artikel 277 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

277°

artikel 278 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

278°

artikel 289 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

279°

artikel 280 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

280°

artikel 281 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

281°

artikel 282 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

282°

artikel 283 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

283°

artikel 284 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

284°

artikel 285 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

285°

artikel 286 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

286°

artikel 287 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

287°

artikel 288 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

288°

artikel 289 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1986;

289°

artikel 290 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

290°

artikel 291 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1970;

291°

artikel 292 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

292°

artikel 293 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1970;

293°

artikel 294 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1970;

294°

artikel 295 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

295°

artikel 296 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

296°

artikel 297 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

297°

artikel 298 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

298°

artikel 299 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

299°

artikel 300 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

300°

artikel 301 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

301°

artikel 302 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

302°

artikel 303 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

303°

artikel 304 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

304°

artikel 305 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

305°

artikel 306 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

306°

artikel 307, § 1, § 2 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982; artikel 307, § 3 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1984;

307°

artikel 308 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

308°

artikel 309 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

309°

artikel 310 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

310°

artikel 311 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

311°

artikel 312 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

312°

artikel 313 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

313°

artikel 314 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982;

314°

artikel 315 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005;

315°

artikel 316 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

316°

artikel 317 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

317°

artikel 318 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

318°

artikel 319 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

319°

artikel 320 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

320°

artikel 321 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

321°

artikel 322 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009;

322°

artikel 323 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

323°

artikel 324 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

324°

artikel 325 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

325°

artikel 326 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

326°

artikel 327 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

327°

artikel 328 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

328°

artikel 329 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

329°

artikel 330 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

330°

artikel 331 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

331°

artikel 332 heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008;

332°

artikel 333 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

333°

artikel 334 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1997;

334°

artikel 335 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001;

335°

artikel 336 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

336°

artikel 337 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

337°

artikel 338 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

338°

artikel 339 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

339°

artikel 340 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

340°

artikel 341 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

341°

artikel 342 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

342°

artikel 343 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

343°

artikel 344 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

344°

artikel 345 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

345°

artikel 346 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

346°

artikel 347 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

347°

artikel 348 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

348°

artikel 349 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008;

349°

artikel 350 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998;

350°

artikel 351 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1986;

351°

artikel 352 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

352°

artikel 353 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

353°

artikel 354 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

354°

artikel 355 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

355°

artikel 356 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006;

356°

artikel 357 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1995.

DEEL VII. - AANPASSINGEN VAN DE VERWIJZINGEN NAAR ARTIKELEN OPGENOMEN IN DE CODIFICATIE

Art. 359.In de hierna vermelde wetten, decreten en besluiten worden de verwijzingen naar artikelen die opgenomen zijn in de codificatie betreffende het secundair onderwijs, aangepast door schrappingen door te voeren of een verwijzing op te nemen naar een artikel uit de codificatie : 1) In artikel 16, § 1, B, e) van het koninklijk besluit van 15/4/1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, wordt de zinsnede « artikel 28, 1° tot en met 5°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 28, 1° tot en met 5°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en van artikel 18, 1° tot 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».2) In de titel van het koninklijk besluit van 15/12/1959 houdende toepassing van artikel 32 van de wet van 29 mei 1959, wordt de zinsnede « artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 » vervangen door de zinsnede « artikel 37 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».3) In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27/7/1971 houdende organisatiemodaliteiten van de begeleiding der leerlingen die scholen of afdelingen voor buitengewoon onderwijs volgen, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « De begeleiding van leerlingen in het buitengewoon onderwijs omvat de hiernavolgende werkzaamheden : ».4) In artikel 3, 2° van het koninklijk besluit van 7/2/1974 betreffende de wijze waarop de reisonkosten van leerlingen iot het buitengewoon onderwijs ten laste genomen worden door de Staat, wordt de zinsnede « artikel 4 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 110 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».5) In het koninklijk besluit van 28/6/1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, § 1, wordt de zinsnede « bedoeld bij de wet van 6 juli 1970Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten op het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « opgesomd in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 7 wordt de zinsnede « artikel 5, § 1, van de wet op het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 294 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 10, § 1, wordt de zinsnede « artikel 4 van de wet op het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 293 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 10, § 2, wordt de zinsnede « artikel 4 van de wet op het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 293 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».6) In de wet van 1/9/1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, § 3, 4°, wordt de zinsnede « waarop de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1973, van toepassing is » vervangen door de zinsnede « waarop de decreten rechtspositie van toepassing zijn »;2° in artikel 2, § 3, 5°, wordt de zinsnede « waarop de wet van 29 mei 1959 niet van toepassing is » vervangen door de zinsnede « waarop de decreten rechtspositie niet van toepassing zijn ».7) In de wet van 29/6/1983 betreffende de leerplicht worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, § 5, wordt de zinsnede « verstrekt overeenkomstig de wet van op het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 5, § 5, wordt de zinsnede « de wet van op het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « de bepalingen van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».8) In het koninklijk besluit van 13/9/1983 betreffende het verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het Gesubsidieerd onderwijs, wordt in artikel 1 de zinsnede « overeenkomstig de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, » geschrapt.9) In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 20/9/1983 tot vaststelling van het bijzonder bestek voor vervoer van de leerlingen die de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde scholen bezoeken, wordt de zinsnede « de inrichtende macht zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de woorden « het schoolbestuur ».10) In het koninklijk besluit nr.297 van 31/3/1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestaties in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, wordt in artikel 1, het punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° het personeel gesubsidieerd onderwijs zoals opgesomd in de decreten rechtspositie; ». 11) In artikel 3 en artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26/4/1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 3° wordt geschrapt;2° in 11° wordt de zinsnede « artikel 156 van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 69 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».12) In het besluit van de Vlaamse Regering van 31/7/1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, § 3, 2°, wordt de zinsnede « art.34 van het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie in het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 288 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 2° in artikel 2, § 3, 3°, wordt de zinsnede « art.34 van het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 288 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 3° in artikel 4, § 3, wordt de zinsnede « artikel 75, § 1, van het decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs », vervangen door de zinsnede « artikel 43, 2°, van het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing ».13) In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31/7/1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen wordt de zinsnede « Artikel 12bis, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving treedt » vervangen door de zinsnede « De reglementaire bepalingen inzake bekwaamheidsbewijzen treden ».14) In het besluit van de Vlaamse Regering van 31/7/1990 tot vastlegging van het pakket « uren-leraar » in het voltijds secundair onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt de zinsnede « ,overeenkomstig van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, » geschrapt;2° in artikel 3 en artikel 9 wordt de zinsnede « , bedoeld in artikel 56, 1° van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs B II » geschrapt;3° in artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 4 wordt de zinsnede « in het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;b) in § 5 wordt de zinsnede « artikel 48 of 49 van hetzelfde decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, genoemd in § 4, derde lid » vervangen door de zinsnede « artikel 190 of artikel 191 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;c) in § 6 wordt de zinsnede « artikel 50 of 52bis, § 1, van hetzelfde decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, genoemd in § 4, derde lid » vervangen door de zinsnede « artikel 192 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;d) in § 7 wordt de zinsnede « artikel 51, 52, 52bis, § 2, 52bis, § 3, of 54bis van hetzelfde decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, genoemd in § 4, derde lid » vervangen door de zinsnede « artikel 193, artikel 194 en artikel 197 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 6 wordt de zinsnede « in hetzelfde decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, genoemd in artikel 4, § 4, derde lid » vervangen door de zinsnede « in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;5° in artikel 15quater wordt de zinsnede « artikel 3, § 6, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 20 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».15) In artikel 200 van het decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II, wordt de zinsnede « artikel 12 bis, § 3 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « de reglementaire bepalingen inzake terbeschikkingstelling, reaffectatie en wedertewerkstelling ».16) In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26/9/1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars, wordt de zinsnede « Artikel 12bis, § 2 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving treedt » vervangen door de zinsnede « De reglementaire bepalingen inzake bekwaamheidsbewijzen treden ».17) In het besluit van de Vlaamse Regering van 9/1/1991 houdende de controlemaatregelen inzake de aanwending van de werkingstoelagen in het gesubsidieerd onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt de zinsnede « artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 37 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 2 wordt de zinsnede « de artikelen 32 en 36bis van dezelfde wet » vervangen door de zinsnede « het artikel 37 en artikel 38 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».18) In het decreet van 23/3/1991 betreffende de rechtspositie vanbepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 3, 3°, wordt de zinsnede « artikel 96, § 4, van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, § 4, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 3, 7°, wordt de zinsnede « artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « de reglementaire bepalingen inzake levensbeschouwelijk onderricht »;3° in artikel 3, 28°, wordt de zinsnede « artikel 2, 28° van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 3, 36°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 39 wordt de zinsnede « artikel 96, 4° van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, 4°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;5° in artikel 56/1, § 1,1° wordt de zinsnede « van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 206, § 2, 4°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;6° in artikel 100quinquies worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1 en § 2 wordt telkens de zinsnede « titel XI - Ondersteunend personeel van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « de bepalingen inzake de globale puntenenveloppe opgenomen in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;b) in § 3 wordt de zinsnede « artikel 95 van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 30 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;c) in § 4 wordt de zinsnede « artikel 97 van voormeld decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 » vervangen door de zinsnede « de bepalingen inzake de globale puntenenveloppe opgenomen in de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».19) In het decreet van 27/3/1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 5, 9°, wordt de zinsnede « artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « de reglementaire bepalingen inzake levensbeschouwelijk onderricht »;2° in artikel 5, 20°, wordt de zinsnede « artiikel 2, 28°, van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 3, 36°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 19 wordt de zinsnede « artikel 28, § 1, 1°, 2° en 4°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 28, § 1, 1°, 2° en 4°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en artikel 18, § 1, 1°, 2°, 4°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 74bis /1, § 1 wordt de zinsnede « artikle 45, § 2, 4°, van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 206, § 2, 4°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;5° in artikel 84quinquies worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1 en § 2 wordt telkens de zinsnede « titel XI - Ondersteunend personeel van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « de bepalingen inzake de globale puntenenveloppe opgenomen in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;b) in § 3 wordt de zinsnede « artikel 95 van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 30 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;c) in § 4 wordt de zinsnede « artikel 97 van voormeld decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 » vervangen door de zinsnede « de bepalingen inzake de globale puntenenveloppe opgenomen in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;6° in artikel 84quater decies wordt de zinsnede « artikel 27, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 27, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en artikel 17, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».20) In het besluit van de Vlaamse Regering van 24/7/1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen bedoeld in artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de titel wordt de zinsnede « bedoeld in artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » geschrapt;2° artikel 1 wordt vervangen door wat volgt : « Art.1. Voor de toepassing van de bepalingen inzake sociale voordelen wordt onder "gezondheidstoezicht" verstaan het preventief medisch schooltoezicht zoals bepaald in de regelgeving inzake centra voor leerlingenbegeleiding. »; 3° in artikel 2 wordt de zinsnede « artikel 33, derde lid van dezelfde wet » vervangen door de zinsnede « de regelgeving betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau ».21) In het decreet van 23/10/1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 7 wordt de zin « De onderwijsinstellingen die worden erkend door de Raad van het pluralistisch onderwijs, bedoeld in, vierde lid, b, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, moeten evenmin een participatieraad oprichten.» geschrapt; 2° in artikel 34bis wordt de zinsnede « van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».22) In het besluit van de Vlaamse Regering van 7/1/1992 houdende vaststelling van de toepassingsregels van de sancties bepaald in artikel 3, § 9, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepaald in, § 9 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, worden de volgende wijziging aangebracht : 1° in de titel wordt de zinsnede « bepaald in artikel 3, § 9, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « inzake programmatie of rationalisatie »;2° in artikel 2, § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « bedoeld in artikel 3, § 9 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « inzake reglementaire programmatie- en rationalisatienormen opgenomen in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;b) de zinsnede « ,vastgelegd in uitvoering van artikel 13, § 1, a, van die wet » wordt geschrapt.23) In het besluit van de Vlaamse Regering van 29/4/1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, § 2, 11°, wordt de zinsnede « artikle 94 tot en met 99ter van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 24 tot en met artikel 31 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 12bis, § 1, de zinsnede « in het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « in de bepalingen van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».24) In artikel 79 van het decreet van 25/6/1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 wordt de zinsnede « artikel 2, § 1, en artikel 3, § 1, en artikel 3, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » geschrapt.25) In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22/7/1993 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de onderwijssector in de vervoerkosten van hun personeelsleden wordt de zinsnede « bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, » geschrapt.26) In het decreet van 1/12/1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, 2°, wordt de zinsnede « artikel 8, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 96 en artikel 97 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 8, § 1, 1°, wordt de zinsnede « artikel 8 en 8bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 96 tot en met artikel 99 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».27) In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, wordt de zinsnede « bedoeld in artikel 9, vierde en vijfde lid, en in artikel 10, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « levensbeschouwelijk onderricht ».28) In het besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/1994 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 4 worden de volgende wijzingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt de zinsnede « Artikel 12bis, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving treedt » wordt vervangen door de zinsnede « De reglementaire bepalingen inzake bekwaamheidsbewijzen treden »;2° in artikel 2, 1°, wordt de zinsnede « artikel 34 van het koninklijk besluit nr.439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie in het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 288 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 3° in artikel 2, 2°, wordt de zinsnede « met toepassing van artikel 34 van het bovengenoemde koninklijk besluit nr.439 van 11 augustus 1986 » vervangen door « artikel 288 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 29) In het decreet van 5/4/1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 37bis wordt de zinsnede « titel VIII van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « de reglementaire bepalingen inzake scholengemeenschappen van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 55, § 2, wordt de zinsnede « artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, » vervangen door de zinsnede « artikel 37 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».30) In het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt in artikel 125octies de zinsnede « het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « de coördinatie betreffende het secundair onderwijs ».31) In het besluit van de Vlaamse Regering van 24/6/1997 over de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de commissies van advies voor het buitengewoon onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt het punt 3° opgeheven;2° in artikel 3 wordt de zinsnede « artikel 7, § 2, van de wet » vervangen door de zinsnede « artikel 68, § 2, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 5 worden de zinsnede « artikel 7, § 1, van de wet » en « artikel 20 van de wet » vervangen door de zinsnede « artikel 68, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 5 wordt de zinsnede « zoals bepaald in artikel 20 van de wet » geschrapt;5° in artikel 6 wordt de zinsnede « artikel 4 van de wet » vervangen door de zinsnede « artikel 293 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;6° in artikel 7 en artikel 12 wordt telkens de zinsnede « artikel 6, § 2, van de wet » vervangen door de zinsnede « artikel 67, § 2, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».32) In artikel 31, § 2, van het decreet van 15/7/1997 betreffende het onderwijs VIII, wordt de zinsnede « artikel 58bis, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door de zinsnede « artikel 201, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».33) In het besluit van de Vlaamse Regering van 23/7/1997 tot nadere bepaling van de afwijkingsprocedure vvor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.1° in artikel 1 wordt het punt 1° geschrapt;2° in artikel 1, 3° wordt de zinsnede « artikel 6ter van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 147 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 8 wordt de zinsnede « 6ter, § 3, van de wet » en « artikel 6ter, § 4, van de wet » vervangen door de zinsnede « artikel 147, § 3 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs » en respectievelijk de zinsnede « artikel 147, § 4, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».34) In het besluit van de Vlaamse Regering van 16/9/1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 14 wordt de volgende zinsnede « artikel 71, § 2, derde lid van het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII « vervangen door de zinsnede « artikel 106 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 14bis wordt de volgende zinsnede « in artikel 48, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door « artikel 252 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 35) In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16/12/1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3° wordt de zinsnede « verstrekt in het kader van de begeleiding en ondersteuning van de scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding bij de implementatie van het decreet van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende gelijke onderwijskansen I, vermeld in artikel VI.21 van dit decreet » geschrapt; 2° in punt 11 wordt de zinsnede « verstrekt door de personeelsleden met verlof, vermeld in artikel 156 van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 69 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».36) In het decreet van 1/12/1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 38, § 4 wordt de zinsnede « artikel 71, 2° van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 57, 2°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 39 wordt het punt 10° vervangen door wat volgt : « 10° de afspraken omtrent het gelijkekansenbeleid bedoeld in het decreet basisonderwijs en in de codificatie betreffende het secundair onderwijs, voorzover het centrum en de school hiervoor bijkomende omkaderingsgewichten, respectievelijk extra ondersteuning bekomen;»; 3° in artikel 71 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « artikel VI.3 van het decreet van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende gelijke onderwijskansen-I » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 139ter van het decreet basisonderwijs en artikel 226 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; b) de zinsnede « artikel VI.4 van hetzelfde decreet » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 139quater van het decreet basisonderwijs en artikel 227 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; c) de zinsnede « artikel VI.13 van het decreet van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende gelijke onderwijskansen-I » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 235 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; d) de zinsnede « artikel VI.14 van hetzelfde decreet » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 236 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 37) In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2/2/1999 betreffende de werking en de organisatie van het paritair college van onderwijsinspecteurs belast met het advies betreffende de opheffing van de erkenning van een onderwijsinstelling of een vestigingsplaats ervan, een onderwijsinstelling of een onderdeel ervan, wordt in punt 1° en 3° telkens de zinsnede « artikel 6quater van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 36 tot en met artikel 42 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6 betreffende de kwaliteit van onderwijs ».38) In het besluit van de Vlaamse regering van 2/2/1999 betreffende de wijze waarop sommige bevoegdheden van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap worden uitgevoerd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt het punt 2° geschrapt;2° in artikel 3 wordt de zinsnede « de artikelen 6quater en 24, § 2, van de schoolpactwet » vervangen door de zinsnede « artikel 15 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 16, § 4, wordt de zinsnede « artikel 6 van de schoolpactwet » vervangen door de zinsnede « artikel 146 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».39) In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28/8/2000 houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, wordt de zinsnede « artikel 81quinquiesdecies van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 84 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 40) In artikel V.25 van het decreet van 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII Mozaïek worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « artikel V.13 » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 35 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; b) de zinsnede « artikel V.9, V.10, V.11 en V.12 » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 7 tot en met artikel 10 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 41) In het decreet van 28/6/2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel II.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 8° wordt de zinsnede « artikel 48, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door de zinsnede « artikel 252 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;b) in punt 13° wordt de zinsnede « artikel 50, § 5, 7°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door de zinsnede « artikel 135 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;c) in punt 16° wordt de zinsnede « afdeling 2 van titel XI van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « bepalingen inzake de globale puntenenveloppe van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; d) in punt 17° en 18° wordt telkens de zinsnede « artikel VI.2, § 1 » vervangen door de zinsnede « artikel 139bis, § 1, van het decreet basisonderwijs en artikel 225, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; e) in punt 22° wordt de zinsnede « artikel 56 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door de zinsnede « artikel 209 en artikel 210 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 2° in artikel III.4, § 3, wordt de zinsnede « in artikel VI.2, § 2 » vervangen door de zinsnede « artikel 139bis, § 2, van het decreet basisonderwijs en artikel 225, § 2 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 3° in artikel III.7 wordt de zinsnede « artikel 48, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door de zinsnede « artikel 252 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 4° in artikel III.9 wordt de zinsnede « in artikel VI.2, § 1, en artikel VI.11, § 1 » vervangen door de zinsnede « artikel 225, § 1, en artikel 233, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 4° in artikel VI.3bis wordt de zinsnede « artikel VI.2, § 1, 1° » vervangen door de zinsnede « artikel 139bis, § 1, 1°, van het decreet basisonderwijs ». 42) In artikel 9 van het besluit van 24/5/202 van de Vlaamse Regering inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs, wordt in het eerste lid, de tweede zin vervangen, door wat volgt : « Er wordt aan de regelmatige anderstalige nieuwkomers het puntengewicht 16 toegekend.». 43) In het besluit van de Vlaamse Regering van 19/7/2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2 worden in punt 1° de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « artikel 48, 6°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 3, 3°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;b) de zinsnede « in artikel 48, 5°, van voornoemd decreet van 31 juli 1990 » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 3, 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;c) de zinsnede « artikel 48, 7°, van voornoemde decreet van 31 juli 1990 » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 3, 31°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 29 wordt de zinsnede « het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 35 wordt de zinsnede « artikel 52 van voornoemd decreet van 31 juli 1990 » vervangen door de zinsnede « artikel 134 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 53 wordt de zinsnede « het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;5° in artikel 56, § 2 wordt de zinsnede « artikel 48, 7°, van voornoemd decreet van 31 juli 1990 » vervangen door de zinsnede « artikel 3, 30°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;6° in artikel 58 wordt de zinsnede « artikel 52 van voornoemd decreet van 31 juli 1990 » vervangen door de zinsnede « artikel 134 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 44) In het besluit van de Vlaamse Regering van 6/9/2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2 worden in 1°, punt a) de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « artikel VI.2, § 1, 1°, 2°, 3° en 4° » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 225, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; b) de zinsnede « artikel VI.11, § 1, 1°, 2°, 3° en 4° » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 233, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; c) de zinsnede « artikel VI.2, § 1, 1°, 2° of 1° en 5° » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 225, § 1, 1° of 1° en 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; d) de zinsnede « artikel VI.11, § 1, 1°, 2° of 1° en 5° » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 233,§ 1, 1° of 1° en 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 2° in artikel 2 wordt in punt 4° de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « artikel VI.2, § 1 » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 225, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; b) de zinsnede « artikel VI.11, § 1 » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 233, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 3° in artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « artikel VI.3, eerste lid, 1° « wordt vervangen door de zinsnede « artikel 226, eerste lid, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; b) de zinsnede « artikel VI.2, § 1, 2°, 3°, 4°, en 5° » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 225, § 1, 2°, 3°,4°, en 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 4° in artikel 4ter wordt de zinsnede « artikel VI.3 van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 226 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 5° in artikel 5 en artikel 6 wordt de zinsnede « artikel VI.2, § 1, 1° of 1° en 5° van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 225, § 1, 1°, of 1° en 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 6° in artikel 10 wordt de zinsnede « artikel VI.5, § 1, 1° van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 228, § 1, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 7° in artikel 16 wordt de zinsnede « artikel VI.8, § 1, derde lid van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 231, § 1, derde lid, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 8° in artikel 19 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « artikel VI.12, eerste lid, 1°, van het decreet » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 234, eerste lid, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; b) de zinsnede « artikel VI.12 » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 234 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; c) de zinsnede « artikel VI.11, § 1, 2°, 3°, 4° en 5° » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 233, § 1, 2°, 3°, 4° en 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 9° in artikel 19quater wordt de zinsnede « artikel VI.12 van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 234 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 10° in artikel 19quinquies wordt de zinsnede « artikel VI.11, § 1, 1°, of 1° en 5°, van het decreet » vervangen door « artikel 233, § 1, of 1° en 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 11° in artikel 20 wordt de zinsnede « artikel VI.11, § 1, 1°, of 1° en 5°, van het decreet » vervangen door « artikel 233, § 1, of 1° en 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 12° in artikel 25 wordt de zinsnede « artikel VI.15, § 1, 1° van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 237, § 1, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 13° in artikel 28 wordt de zinsnede « artikel VI.18, § 1, derde lid van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 240, § 1, derde lid, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 45) In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27/9/2002 betreffende de Commissie Zorgvuldig bestuur, wordt in 1°, a) de zinsnede » - artikel 2, 12° van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs, » vervangen door de zinsnede « - artikel 3, 40°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs, ».46) In artikel 1, § 2, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24/1/2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs, wordt de zinsnede « artikel 34 van het koninklijk besluit nr.439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie in het buitengewoon onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 288 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 47) In het decreet van 14/2/2003 betreffende het onderwijs XIV, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel X.15 wordt de zinsnede « artikel 6quater van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving uitreiken » vervangen door de zinsnede « artikel 254 tot en met 256 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 2° in het artikel X.53, § 2, 3° wordt de zinsnede « artikel 64, 3° lid van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 51, derde lid, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 3° in artikel X.55, 1° wordt de zinsnede « artikel 97 van het decreet op het secundair onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 27 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 48) In het besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 3 en artikel 7, 2°, wordt de zinsnede « artikel 5bis van de wet van 6 juli 1970Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 351 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 7, 4°, wordt de zinsnede « de artikelen 5bis 1 en 5bis 3 van de wet van 6 juli 1970Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten » vervangen door de zinsnede « artikel 352 en artikel 353, § 2, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 12 wordt de zinsnede « artikel 35 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door de zinsnede « artikel 103 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».49) In artikel 92 van het decreet van 2/4/2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, wordt het laatste lid geschrapt.50) In het decreet van 30/4/2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid wordt in artikel 2, het punt 10°, vervangen door wat volgt : « 10° VLOR : de Vlaamse Onderwijsraad;». 51) In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3/2/2006 houdende de controlemaatregelen inzake de aanwending van de werkingsmiddelen in het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt de zinsnede « artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 37 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 52) In artikel 1, 6° en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31/3/2006 betreffende tijdelijke projecten inzake kunstinitiative voor kansarme en/of allochtone minderjarigen, wordt de zinsnede » in artikel VI.2, § 1, respectievelijk VI.11, § 1 van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 225, § 1, respectievelijk artikel 233, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 53) In artikel 5, 11° van het decreet van 8/6/2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap wordt de zinsnede « wet van 29 mei 1959 de tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd, en hoofdstuu I van titel IV van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door de zinsnede « artikel 13 tot en met artikel 15 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».54) In artikel 1 van het van het besluit van de Vlaamse Regering van 6/7/2007 tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs, wordt de zinsnede « artikel 7, § 1, eerste lid, van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het Basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 129, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».55) In het besluit van de Vlaamse Regering, van 13/7/2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, 2°, wordt de zinsnede « vermeld in artikel 74bis van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « artikel 116 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 2, 5°, wordt de zinsnede « en de inrichtende macht van het secundair onderwijs, vermeld in artikel 2 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0;» vervangen door de zinsnede « en het schoolbestuur, zoals vermeld in artikel 3, 40°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 3° in artikel 3, 1°, b, wordt de zinsnede « artikel 74quater, § 3, tweede lid, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, ingevoegd bij de artikelen III.15 en III.17 van het decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende het onderwijs XV » vervangen door de zinsnede « artikel 117, § 3, tweede lid, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 4° in artikel 8 wordt de zinsnede « artikel 74quater van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « artikel 118 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 5° in artikel 11 wordt de zinsnede « artikel V.9 tot en met V.13 van het decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende het onderwijs XIII voor het secundair onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 7 tot en met artikel 10 en artikel 35 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 56) In artikel 29 van het decreet van 30/11/2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau wordt de zinsnede « bedoeld in artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, » geschrapt. 57) In artikel XI.6 van het decreet van 4/7/2008 betreffende het onderwijs XVIII wordt de zinsnede « artikel 85bis van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI sluiten en gewijzigd bij het decreet betreffende het onderwijs XVIII » vervangen door de zinsnede « artikel 25 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 58) In het decreet van 10/7/2008 betreffende het stelsel van leren en werken, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 9 wordt de zinsnede « titel VIII van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 20 wordt de zinsnede « bij het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 29 wordt de zinsnede « bij het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II » vervangen door de zinsnede « in de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 29, § 3, en artikel 33, § 2, wordt de zinsnede « het decreet van 18 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 147 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;5° in artikel 86, § 1, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het werkingsbudget als vermeld in de codificatie betreffende het secundair onderwijs;»; 6° in artikel 87 en artikel 88 wordt de zinsnede « in van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « in de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».59) In het besluit van de Vlaamse Regering van 18/7/2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt de zinsnede « artikel 74terdecies, § 3, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « artikel 159, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 2 wordt de volgende zinsnede « artikel 74quaterdecies van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « artikel 160 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 3 wordt de volgende zinsnede « artikel 74duodevicies van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « artikel 165 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 3/1 wordt de volgende zinsnede « artikel 74duodevicies van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « artikel 165 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;5° in artikel 4 wordt de volgende zinsnede « artikel 74undevicies, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « artikel 166, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».60) In het besluit van de Vlaamse Regering van 5/9/2008 houdende organisatie van het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt de zinsnede « artikel 20ter, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003035122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 sluiten betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 » vervangen door de zinsnede « artikel 342 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 2 wordt de zinsnede « artikel 20quater van hetzelfde besluit » vervangen door de zinsnede « artikel 343 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 3 wordt de zinsnede « artikel 20octies van hetzelfde besluit » vervangen door de zinsnede « artikel 347 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».61) In het besluit van de Vlaamse Regering van 6/2/2009 houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 8 worden de zinsnedes « artikel 5, § 3, van het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en respectievelijk « in artikel 5 § 1, 1°, b), van hetzelfde decreet » vervangen door de zinsnedes « artikel 242, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs » en respectievelijk « artikel 242, § 1, 1°, b), van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 9 worden de zinsnedes « artikel 5, § 3 van het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft » en respectievelijk « in artikel 5, § 1, 1°, a), en c), van dit decreet » vervangen door de zinsnedes « artikel 242, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs » en respectievelijk « artikel 242, § 1, 1°, a) en c), van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;3° in artikel 10 worden de zinsnedes « artikel 5, § 3, van het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft » en respectievelijk « in artikel 5, § 1, 1°, d), van hetzelfde decreet » vervangen door de zinsnedes « artikel 242, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs » en respectievelijk « artikel 242, § 1, 1°, d), van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;4° in artikel 11 worden de zinsnedes « artikel 5, § 3, van het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft » en respectievelijk « in artikel 5, § 1, d) van hetzelfde decreet » vervangen door de zinsnedes « artikel 242, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs » en respectievelijk « artikel 242, § 1, 1°, d), van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;5° in artikel 14 wordt de zinsnede « artikel 74undevivies, § 1, bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, » geschrapt.62) In het decreet van 30/4/2009 betreffende het secundair na het secundair en het hoger beroepsonderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 3 wordt de zinsnede « artikel 48, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II » vervangen door de zinsnede « artikel 252 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 18 wordt de zinsnede « artikel 71, 1°, van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 57, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».63) In artikel 14 van het decreet van 30/4/2009 betreffende de kwalificatiestructuur, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede « artikel 9 van het decreet van 18 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 147 en artikel 267 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° de zinsnede « artikel 7ter van het decreet van 18 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs » wordt vervangen door de zinsnede « artikel 145 en artikel 265 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ».64) In het decreet van 8/5/2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, 18°, wordt de zinsnede « artikel 2, 28°, van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 3, 39°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 41, § 5 wordt punt b) vervangen door wat volgt : « b) artikel 15, § 1, 2°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs;»; 3° in artikel 41, § 6 wordt de zinsnede « artikel 24bis, § 1, 12°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » vervangen door de zinsnede « artikel 15, § 1, 12°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 65) In artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19/6/2009 houdende de voorwaarden tot toekenning van de subsidies en houdende de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van kortdurende en langdurige time-outprogramma's, wordt de zinsnede « artikel X.3 van het decreet van 22 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 betreffende het Onderwijs XVII » vervangen door de zinsnede « artikel 44 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 66) In het besluit van de Vlaamse Regering van 4/9/2009 betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, 1°, wordt de zinsnede « de artikelen 94 tot en met 99ter van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het basisonderwijs » vervangen door de zinsnede « het artikel 24 tot en met artikel 31 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »;2° in artikel 2, wordt het punt 2° geschrapt;3° in artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in punt 1° wordt de zinsnede « artikel 95, § 2, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 2, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 2° wordt de zinsnede « artikel 95, § 3, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 3° wordt de zinsnede « artikel 95, § 4, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 4, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 4° wordt de zinsnede « artikel 95, § 5, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 5, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 5° wordt de zinsnede « in artikel 95, § 6, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 6, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 6° wordt de zinsnede « artikel 95, § 7, van het decreet Secundair Onderwijs »vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 7, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 7° wordt de zinsnede « artikel 95, § 9, 1° van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 9, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 8° wordt de zinsnede « artikel 95, § 9, 2° van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 9, 2°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 9° wordt de zinsnede « artikel 95, § 9, 3° van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 9, 3°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 10° wordt de zinsnede « artikel 95, § 10, 1°, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 10, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 11° wordt de zinsnede « artikel 95, § 10, 2°, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 10, 2°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 12° wordt de zinsnede « artikel 95, § 10, 3°, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 10, 3°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 13° wordt de zinsnede « artikel 95, § 12 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 25, § 12, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 14° wordt de zinsnede « artikel 96, § 2 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, § 2, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 15° wordt de zinsnede « artikel 96, § 3 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 16° wordt de zinsnede « artikel 96, § 4, 1° van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, § 4, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 17° wordt de zinsnede « artikel 96, § 4, 2° van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, § 4, 2°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 18° wordt de zinsnede « artikel 96, § 5, 1° van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, § 5, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 19° wordt de zinsnede « artikel 96, § 5, 2° van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, § 5, 2°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 20° wordt de zinsnede « artikel 96, § 6, van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 26, § 6, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 21° wordt de zinsnede « artikel 97, § 2 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 27, § 2, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 22° wordt de zinsnede « artikel 97, § 3 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 27, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 23° wordt de zinsnede « artikel 97, § 4 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 27, § 4, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 24° wordt de zinsnede « artikel 97, § 5 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 27, § 5, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 25° wordt de zinsnede « artikel 98, § 2 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 28, § 2, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; - in punt 26° wordt de zinsnede « artikel 98, § 3 van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 28, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 4° in artikel 4 en artikel 5 wordt telkens de zinsnede « van het decreet Secundair Onderwijs » vervangen door de zinsnede « artikel 29 tot en met artikel 31 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». 67) In het besluit van de Vlaamse Regering van 30/10/2009 betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon secundair onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2 wordt de zinsnedes « artikel VI.23, § 1, 1°, van het decreet » en respectievelijk « artikel VI.23, § 1, van het decreet » vervangen door de zinsnedes « artikel 317, § 1, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs » en respectievelijk « artikel 317, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 2° in artikel 3 worden de zinsnedes « artikel VI.24, § 1, 1°, van het decreet » en « datzelfde artikel VI.24 »vervangen door de zinsnedes « artikel 318, § 1, 1° van de codificatie betreffende het secundair onderwijs » en respectievelijk « artikel 318 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 3° in artikel 4 wordt de zinsnede « artikel VI.23, § 3 » vervangen door de zinsnede « artikel 317, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 4° in artikel 6 wordt de zinsnedes « artikel VI.25, § 1, van het decreet » en respectievelijk « artikel VI.24 van het decreet « vervangen door de zinsnedes « artikel 319, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs » en respectievelijk « artikel 318 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 5° in artikel 8 wordt de zinsnede « artikel VI.24, § 3 » vervangen door de zinsnede « artikel 318, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 6° in artikel 9 wordt de zinsnede « artikel VI.24 » vervangen door de zinsnede « artikel 318 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 7° in artikel 11 wordt de zinsnede « artikel VI.26, § 1, 1°, van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 320, § 1, 1°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs »; 8° in artikel 12 wordt de zinsnede « artikel VI.26, § 1, van het decreet » vervangen door de zinsnede « artikel 320, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs ». _______ Nota's (1) Artikel 1, eerste lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/9/1970 door de wet van 6/7/1970. In de codificatie is artikel 1, tweede lid, inzake muziekscholen niet opgenomen. - Artikel 47, 1°, 2,° 3° : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 31/7/2001, met ingang van 1/1/2002 en 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. - Artikel 64 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008. - Artikel 2bis ; Artikel 3 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs. Artikel 2bis is ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006.

In de codificatie zijn de artikelen grondig herwerkt in overeenstemming met de indeling van de codificatie, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (2) Artikel 46, § 2, eerste zin;§ 2, tweede lid en § 3 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008. - Artikel 48 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/1994 door het decreet van 21/12/1994; met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995; met ingang van 1/1/1996 door het decreet van 15/7/1997; met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 30/4/2009. - Artikel 2 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; met ingang 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010.

In de codificatie zijn de definities uit de drie voormelde artikelen samengebracht in alfabetische volgorde, behalve de definitie « regelmatige leerling » die is opgenomen in een afzonderlijk artikel 252, bij de definitie scholengemeenschap is de zin rond het gemeenschapsonderwijs niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter en in de definitie voltijds secundair onderwijs (47°) is de verwijzing naar koninklijk besluit nr.2 van 21/8/1978 geschrapt, het begrip centrum deeltijds beroepssecundair onderwijs is toegevoegd, het begrip « school » is aangepast en vervangt in de volledige codificatie gelijkaardige begrippen als instelling, onderwijsinstelling, en zonder inhoudelijke wijzigingen.

Het begrip « schoolbestuur » (40°) is toegevoegd in de lijst in overeenstemming met het decreet basisonderwijs en komt in alle betrokken artikelen van de codificatie in de plaats van het begrip « inrichtende macht ». (3) Artikel 46, § 1 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/9/1995 door het decreet van 9/12/2005; met ingang van 1/9/2008 door decreet van 10/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (4) Artikel 2 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 30/8/1973 door de wet van 11/7/1973, met ingang van 1/9/1975 door de wet van 14/7/1975; met ingang van 1/9/2003 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (5) Artikel 3, § 1, eerste, derde, vierde lid en § 2 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/9/1970 door de wet van 6/7/1970; met ingang van 1/9/1981 door de wet van 18/9/1981; met ingang van 1/1/1986 door het koninklijk besluit nr. 411 van 25/4/1986, met ingang van 1/1/1989 door het koninklijk besluit nr. 413 van 29/4/1986; met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr. 438 van 11/8/1986; met ingang 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr. 439 van 11/8/1986; met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr. 456 van 10/9/1986; met ingang van 1/9/1987 door de wet van 30/7/1987; met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 25/10/1981 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 25/10/1981 en 1/9/1987 door de wet van 1/8/1988; met ingang van 25/8/1989 door het decreet van 5/7/1989; met ingang van 25/10/1981, 1/9/1982 en 1/9/1984 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 16/4/1996; met ingang van 1/9/2000 door het decreet van 20/10/2000.

In de codificatie is de zinsnede « worden jaarlijks bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit vastgelegd » geschrapt; de volgende begrippen zijn vervangen, nl. « inrichtingen, instellingen » door « scholen en centra », « toelageregeling » door « financiering of subsidiëring », « wet » door « de decretale bepalingen betreffende het secundair onderwijs », « Staat » door « krachtens het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs », « rationalisatie- en programmatieplan bedoeld in artikel 13 » door « de reglementaire programmatie- of rationalisatienormen », » niet-confessioneel of confessioneel » door « officiële of vrije scholen ». De § 4 in het oorspronkelijke artikel is niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter en het tweede lid van § 1 is opgenomen in artikel 39. De codificatie brengt geen inhoudelijke wijzigingen aan. (6) Artikel V.9 : Decreet van 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (7) Artikel V.10 : Decreet van 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (8) Artikel V.11 : Decreet van 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (9) Artikel V.12 : Decreet van 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (10) Artikel 71 : Decreet van 15/7/1997 betreffende het onderwijs VIII.In de codificatie is de term « Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming » ingeschreven, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (11) Artikel 7, § 1 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 23/10/1991; met ingang van 28/5/1993 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001.

In de codificatie zijn de bepalingen inzake basisonderwijs, sociale promotie en deeltijds kunstonderwijs niet opgenomen, « georganiseerd » is vervangen door « gefinancierd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (12) Artikel 24bis, § 4 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (13) Artikel 24ter : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; gewijzigd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007, met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 6/6/2008, met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/1/2009 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is « Agodi » ingevoegd, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (14) Artikel 24bis, § 1, § 2 en § 3 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; gewijzigd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 6/6/2008; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van een datum te bepalen door de Vlaamse Regering door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; met ingang 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie zijn in punt 1° de woorden « zoals bedoeld in artikel 24, § 4, van de Grondwet, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon » geschrapt omwille van de definitie in artikel 3; in punt 7° is de verwijzing naar artikel 7 geschrapt; de zinsnede « rationalisatie- en programmatieplan bedoeld in artikel 13 » is vervangen door « de reglementaire programmatie- en rationalisatienormen »; « Agodi » is toegevoegd; het tweede deel van het tweede lid van § 2 is niet opgenomen omwille van een recente regeling in het decreet van 8/5/2009 betreffende de kwaliteit, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (15) Artikel 26 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990. In de codificatie is het artikel volledig herwerkt door de Raad van State in het advies van 10/12/2009, de verwijzing naar artikel 38 geschrapt, de verwijzing naar artikel 27 aangepast, het begrip « gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerde personeelsleden » is toegevoegd, het begrip « wedde » is vervangen door « salaris », « wetten » door « decreten », « Staat » door « Vlaamse Gemeenschap », en zonder inhoudelijke wijzigingen. - Artikel 36, § 2 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. Gewijzigd met ingang van 1/1/1987 door het koninklijk besluit nr.413 van 29/4/1986; met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr.447 van 20/8/1986; met ingang van 1/1/1991 door het decreet van 31/7/1990. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (16) Artikel 27, § 1, eerste, tweede lid en § 2 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. Gewijzigd met ingang van 1/9/1970 door de wet van 20/2/1970 en de wet van 6/7/1970; met ingang van 30/8/1973 door de wet van 11/7/1973; met ingang van 1/9/85 door de wet van 1/8/1985; met ingang van 25/8/1989 door het decreet van 5/7/1989; met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 13/7/2001; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is de bevoegdheid van de Vlaamse Regering toegevoegd, het begrip « wedde » vervangen door « salaris », « Ministerraad » door « Vlaamse Regering », « door de Staat georganiseerd of niet door de Staat georganiseerd » door « gefinancierd of gesubsidieerd », zijn de bepalingen rond internaten (§ 1) niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (17) Artikel 28 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 30/8/1973 door de wet van 11/7/1973; met ingang van 1/9/1989 door het decreet van 5/7/1989; met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 27/3/1991; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001; met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 13/7/2007. In de codificatie zijn in § 1 de begrippen « financiering en subsidiëring » opgenomen, is de verwijzing naar artikel 29 vervangen door « vereiste, voldoende en andere bekwaamheidsbewijzen », de verwijzing naar 12bis door « de reglementering inzake terbeschikkingstelling, reaffectatie en wedertewerkstelling », het begrip « inrichting » is vervangen door « scholen en centra », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (18) Artikel 3, § 5 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 25/8/1989 door het decreet van 5/7/1989; gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/1993 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/1993 door het decreet van 15/12/1993; met ingang van 1/9/1994 door het decreet van 21/12/1994; met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 14/7/1998; met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie is een indeling in paragrafen toegevoegd, is eenvormig de term « uren-leraar »gebruikt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (19) Artikel 3, § 6 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/84 door het decreet van 5/7/1989; gewijzigd met ingang van 1/1/1993 en 1/9/1993 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/1993 door het decreet van 15/12/1993; met ingang van 1/9/1984, 1/9/1994 en 1/9/1993 door het decreet van 21/12/1994; met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 14/7/1998; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie is de tekst herschikt en een indeling in paragrafen aangebracht, het tweede lid van het oorspronkelijk artikel 3,§ 6, b) inzake studiekeuze voor meisjes en voor migranten is niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, is eenvormig de term « uren-leraar »gebruikt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (20) § 1 : Artikel 59bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 28/4/1993; gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. - § 2 tot en met § 6 : Artikel 59ter : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Ingevoegd met ingang van 1/1/1993 en 1/9/1993 door het decreet van 28/4/1993; gewijzigd met ingang van 1/9/1993 door het decreet van 15/12/1993; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. In de codificatie is de nummering van de paragrafen aangepast en is de verwijzing naar artikel 59bis geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (21) Artikel 59quinquies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (22) Artikel 93, § 2, § 3 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2003 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (23) Artikel 94 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/1998 en 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/6/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (24) Artikel 95 : Decreet van 14/07/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1998 en 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009 en door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 57 en naar het decreet van 28/6/2002 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (25) Artikel 96 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1998 en 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/1/2005 door het decreet van 24/12/2004; met ingang van 1/6/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009 en door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 57 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (26) Artikel 97 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/98 en 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/6/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009 en door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (27) Artikel 98 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/1998 en 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/6/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009 en door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (28) Artikel 99 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1998 en 1/9/2001 door het decreet van 142/2003; met ingang van 1/9/2003 door het decreet van 7/5/2004; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 95 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (29) Artikel 99bis : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/6/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009 en door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 99 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (30) Artikel 99ter : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009 en door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 96 en 97 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (31) Artikel 99quater : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is artikel 36 opgenomen omwille van de opheffing van artikel 36bis, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (32) Artikel 99duodecies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie zijn de bepalingen rond vervangingen van korte afwezigheden niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (33) Artikel 99ter decies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 8/5/2009, gewijzigd met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 18/12/2009. In de codificatie zijn de bepalingen rond vervangingen van korte afwezigheden (§ 1, 1°; § 2, eerste lid) niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (34) Artikel V.13 : Decreet van 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII. Gewijzigd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (35) Artikel 25 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/1/1987 door het koninklijk besluit nr. 413 van 29/4/1986. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 24 vervangen door « gefinancierd of gesubsidieerd « , het begrip « Staat » is vervangen door « Vlaamse Gemeenschap », « inrichtingen » is vervangen door « scholen », « wedde » is vervangen door « salaris », « toelagen » door « budget », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (36) Artikel 32, § 1 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/9/1970 door de wet van 6/7/1970 en de wet van 25/5/1971; met ingang van 30/8/1973 door de wet van 11/7/1973; met ingang van 11/4/1974 door de wet van 17/1/1974; met ingang van 1/9/1972 en 1/9/1975 door de wet van 8/7/1976; met ingang van 1/9/1976 door de wet van 22/12/1977; met ingang van 1/9/1977 door de wet van 5/8/1978; met ingang van 1/9/1979 door de wet van 8/8/1980; met ingang van 1/9/1980 door de wet van 2/7/1981; met ingang van 1/9/1981 door het koninklijk besluit nr. 47 van 10/6/1982; met ingang van 1/9/1982 door het koninklijk besluit nr.154 van 30/12/1982; met ingang van 1/9/1983 door het koninklijk besluit nr. 233 van 22/12/1983; met ingang van 1/1/1986 en 1/1/1987 door het koninklijk besluit nr. 413 van 29/4/1986; met ingang van 1/9/1984 door de wet van 1/8/1985; met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr. 456 van 10/9/1986; met ingang van 1/1/1987 door het koninklijk besluit nr. 538 van 31/3/1987; met ingang van 1/9/1986, 1/1/1987 en 1/9/1987 door de wet van 1/8/1988; met ingang van 1/9/1989 door het decreet van 20/12/1989; met ingang van 1/9/1989 en 1/1/1991 door het decreet van 31/07/1990; met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/1/1999 door het decreet van 19/12/1998; met ingang van 1/1/1989 en 25/8/1989 door het decreet van 5/7/1989; met ingang van 1/1/2002 door het decreet van 14/02/2003; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is het begrip « werkingstoelagen » vervangen door « werkingsbudget », zijn de bepalingen in § 1 en van § 2 inzake internaten niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (37) Artikel 36bis : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/1973 door de wet van 11/7/1973; gewijzigd met ingang van 1/1/1987 door het koninklijk besluit nr. 413 van 29/4/1986; met ingang van 1/1/1991 door het decreet van 31/7/1990. In de codificatie is het begrip « Argo » vervangen door « Gemeenschapsonderwijs » en « Rijk » door »federale », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (38) Artikel 3, § 1, tweede lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr.456 van 10/9/1986; gewijzigd met ingang van 1/1/1989 door het koninklijk besluit nr. 413 van 29/4/1986; met ingang 1/1/1987 door de wet van 1/8/1988. In de codificatie is het begrip « staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het Rijksonderwijs » vervangen door « het Gemeenschapsonderwijs », zijn de bepalingen inzake internaten niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (39) Artikel 5 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. In de codificatie is de tekst in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het bijzonder decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (40) Artikel 36, § 1 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/1/1987 door het koninklijk besluit nr. 413 van 29/4/1986; met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr. 447 van 20/8/1986; met ingang van 1/1/1991 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/1/1991 door het decreet van 28/4/1993. In de codificatie is het begrip « wedde »vervangen door « salaris », « werkingstoelage » door « werkingsbudget, is § 3 van het oorspronkelijke artikel 36 niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, zijn de bepalingen inzake internaten niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (41) Artikel 3, § 8, 1°, achtste lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992. In de codificatie is het begrip « werkingstoelage » vervangen door « werkingsbudget », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (42) Artikel X.5 : Decreet van 15/7/2005 betreffende het onderwijs XV. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (43) Artikel X.3 : Decreet van 22/6/2007 betreffende het onderwijs XVII. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (44) Artikel X.6 : Decreet van 22/6/2007 betreffende het onderwijs XVII. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (45) Artikel X.7 : Decreet van 22/6/2007 betreffende het onderwijs XVII. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 21/11/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (46) Artikel 103 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2003 door het decreet van 22/12/2006; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (47) Artikel 103bis : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (48) Artikel 62 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (49) Artikel 63 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (50) Artikel 64 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (51) Artikel 65 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003. In de codificatie is de verwijzing naar de vervangingspool (10° van het oorspronkelijk artikel 71) niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, de verwijzingen zijn verder aangepast aan de hernummering binnen artikel 57, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (52) Artikel 66 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/91999 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (53) Artikel 67 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (54) Artikel 68 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet betreffende het basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/6/2002 door het decreet van 14/2/2003. In de codificatie is de « Autonome Raad » vervangen door « Gemeenschapsonderwijs », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (55) Artikel 70 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet betreffende het basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (56) Artikel 71 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/6/2001 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 15/12/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/1/2009 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 20/3/2009; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is het oorspronkelijke punt 10° inzake de vervangingspool niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, is de opsomming hernummerd, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (57) Artikel 72 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/6/2002 door het decreet van 14/2/2003. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 71 geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (58) Artikel 73 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (59) Artikel 74 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 88 geschrapt, een nieuwe indeling in paragrafen is toegevoegd, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (60) Artikel 75 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 87 geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (61) Artikel 76 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 89 geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (62) Artikel 77 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005. In de codificatie is de indeling in paragrafen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (63) Artikel 78 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (64) Artikel 80 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 15/12/2006; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie zijn de tijdelijke bepalingen voorafgaand 2004 niet opgenomen, is een indeling in paragrafen toegevoegd, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (65) Artikel 81 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. In de codificatie is het « PMS » niet meer opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (66) Artikel 6 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 25/6/1992; met ingang van 1/9/1993 door het decreet van 28/4/1993. In de codificatie is « inspecteur-coördinator of een inspecteur van het basisonderwijs » vervangen door « een inspecteur van de onderwijsinspectie », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (67) Artikel 7;Artikel 11 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1993 door de wet van 28/4/1993. In de codificatie is « Minister bevoegd voor Nationale Opvoeding » vervangen door « Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (68) - § 1 - § 2 : Artikel 156 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. - § 3 : Artikel 158 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs. In de codificatie is de verwijzingen naar de artikelen 156 en 157 geschrapt, het begrip « wedde » is vervangen door « salaris », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (69) Artikel 46bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009.

De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (70) Artikel 81bis : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (71) Artikel 81ter : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (72) Artikel 81quater : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (73) Artikel 81quinquies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (74) Artikel 81sexies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (75) Artikel 81septies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (76) Artikel 81octies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (77) Artikel 81novies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (78) Artikel 81decies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet het basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (79) Artikel 81undecies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (80) Artikel 81duodecies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (81) Artikel 81terdecies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (82) Artikel 81quater decies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (83) Artikel 81quinquies decies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (84) Artikel 81sexies decies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (85) Artikel 81septies decies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (86) Artikel 81duodevicies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (87) Artikel 81undevicies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (88) Artikel 81vicies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (89) Artikel 81vicies semel : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (90) Artikel 81vicies bis : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (91) Artikel 81vicies ter : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (92) Artikel 81vicies quater : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (93) Artikel 81vicies quinquies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/4/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (94) Artikel 159 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (95) Artikel 52sexies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (96) Artikel 52septies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (97) Artikel 52octies : Decreet van 31/7/1990 betreffende onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (98) Artikel 24quinquies : Wet van 29/5/1959 tot wijziging sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (99) Artikel 3, § 9 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 25/10/1981 door het decreet van 31/7/1990. In de codificatie is de zinsnede « rationalisatie Ben programmatieplan overeenkomstig artikel 13 » vervangen door « de reglementaire programmatie- en rationalisatienormen », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (100) Artikel 24quater : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 24bis aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. - Artikel 6quater, derde lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is artikel 6quater, derde lid, niet meer afzonderlijk opgenomen omdat de bepaling is opgenomen in artikel 24quater, § 2 (artikel 101 codificatie), en zonder inhoudelijke wijzigingen. (101) Artikel 192 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.In de codificatie is het begrip « wedden » vervangen door « salaris », het begrip « werkingsmiddelen » door « werkingsbudget », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (102) Artikel 35 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 25/6/1992. In de codificatie is het begrip « koninklijk besluit » vervangen door « besluit van de Vlaamse Regering », het begrip « werkingstoelage » door « werkingsbudget » en zonder inhoudelijke wijzigingen. (103) Artikel 198 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/1993 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/2001 door het besluit Vlaamse Regering van 14/12/2001; met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 14/7/1998; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001. In de codificatie is het begrip « wedden » vervangen door « salarissen », « « werkingsmiddelen » door « werkingsbudget », is § 2 niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (104) Artikel 199 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/6/1991 door het decreet van 27/3/1991.

In de codificatie is de laatste zin van het tweede lid oorspronkelijk artikel 199 niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen.. (105) Artikel 71, § 2 : Decreet van 8/7/1996 betreffende het onderwijs VII.In de codificatie zijn de begrippen « werkingsbudgettoelagen of werkingsmiddelen » vervangen door de term « werkingsbudget », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (106) Artikel 74quinquies 2 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (107) Artikel 7, § 2, § 3 : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 23/10/1991; met ingang van 28/5/1993 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001.

In de codificatie zijn de bepalingen inzake basisonderwijs, sociale promotie en deeltijds kunstonderwijs niet opgenomen, is de verwijzing naar artikel 32 geschrapt, is het begrip « werkingsbudget » gebruikt, is het begrip « ARGO » vervangen door het « Gemeenschapsonderwijs », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (108) Artikel 52novies : Decreet van 31/7/1990 betreffende onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is de verwijzing naar een artikel 52octies aangepast, de term « werkingsmiddelen » is vervangen door « werkingsbudget », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (109) Artikel 4, eerste, tweede lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Gewijzigd met ingang van 30/8/1973 door de wet van 11/7/1973; met ingang van 1/1/1987 door het koninklijk besluit nr. 468 van 9/10/1986; met ingang van 1/9/2003 door het decreet van 14/2/2003. In de codificatie wordt enkel het eerste en tweede lid opgenomen, de overige leden blijven in de oorspronkelijke wet behouden, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (110) Artikel 74octies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 20/3/2009 en door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (111) Artikel 74novies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; gewijzigd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (112) Artikel 74decies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (113) Artikel 74undecies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (114) Artikel 84quater, 1° : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/10/1991 door het decreet van 12/6/1991; gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is punt 2° van het oorspronkelijke artikel 84quater opgenomen in artikel 254, § 2, en zonder inhoudelijke wijzigingen. - Artikel 48, 2°, laatste zin : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan.

De toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 19/7/2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. (115) Artikel 74bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is de definitie « betrokken personen » opgenomen in artikel 3, de omschrijving CABO is opgenomen in artikel 67, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (116) Artikel 74ter : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005.

In de codificatie is « Dienst met onderwijsbehoeften » vervangen door « dienst neuropsychiatrie voor kinderen die van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een subsidie-enveloppe ontvangen », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (117) Artikel 74quater : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; gewijzigd met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (118) Artikel 74quinquies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (119) Artikel 74quinquies /1 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan (120) Artikel 74sexies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005. In de codificatie zijn de woorden « van het secundair onderwijs » geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (121) Artikel 74septies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005. In de codificatie zijn de woorden « van het secundair onderwijs » weggelaten, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (122) Artikel 71, § 1, § 2, eerste lid : Decreet van 8/7/1996 betreffende het onderwijs VII.In de codificatie is het begrip « studenten » vervangen door « cursisten », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (123) Artikel 49 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995; met ingang van 1/1/1996 door het decreet van 15/7/1997; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (124) Artikel 50 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/1994 door het decreet van 21/12/1994; met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995; met ingang van 1/1/1996 door het decreet van 15/7/1997; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (125) Artikel 4 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet betreffende het basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2003 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (126) Artikel 5 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet betreffende het basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2003 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (127) Artikel 6 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (128) Artikel 7 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 16/5/2007; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (129) Artikel 52bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (130) Artikel 51 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (131) Artikel 52ter : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (132) Artikel 8 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 9/12/2005; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (133) Artikel 52 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (134) Artikel 52quater, § 1, eerste, tweede, vierde lid;§ 2 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Ingevoegd met ingang 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (135) Artikel 52quinquies /1 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (136) Artikel 52quinquies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (137) Artikel 2, eerste lid : Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is in deel IV de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs is opgenomen in deel V, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (138) Artikel 3 : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is in deel IV de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs is opgenomen in deel V, het tweede lid is opgenomen in het decreet van 10/7/2008, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (139) Artikel 4 : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is de verwijzing naar het decreet van 31/7/1990 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (140) Artikel 5, § 1, § 2 : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is in deel IV de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs (§ 3) is opgenomen in deel V, is de verwijzing naar het decreet van 31/7/1970 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (141) Artikel 6 : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is de verwijzing naar het decreet van 31/7/1990 geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (142) Artikel 7 : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (143) Artikel 7bis : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Ingevoegd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (144) Artikel 7ter : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Ingevoegd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009; gewijzigd met ingang van een datum te bepalen door de Vlaamse Regering door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (145) Artikel 8, § 1, § 3-§ 5 : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van een datum te bepalen door de Vlaamse Regering door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is in deel IV de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs (§ 2) is opgenomen in deel V, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (146) Artikel 9 : Decreet van 18/01/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is in deel IV de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs is opgenomen in deel V, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (147) Artikel 1 : koninklijk besluit nr.2 van 21/8/1978 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1982 door het koninklijk besluit nr. 79 van 21/7/1982; met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995. In de codificatie is de term « gefinancierd en gesubsidieerd « ingevoegd, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (148) Artikel 2 : koninklijk besluit nr.2 van 21/8/1978 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (149) Artikel 46, § 2, tweede zin : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 8/7/1996; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (150) Artikel 5 : koninklijk besluit nr.2 van 21/8/1978 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (151) Artikel 55bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/1989 door het decreet van 13/7/2001.

In de codificatie is de verwijzing naar artikelen 53-55 vervangen door de zinsnede « bepalingen inzake minimum lessenrooster », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (152) Artikel 53 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/1994 door het decreet van 21/12/1994; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (153) Artikel 54 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/2010 en 1/9/2011 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (154) Artikel 54bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009.

De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (155) Artikel 55, § 1-§ 3, § 8 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/9/2010, 1/9/2011, 1/9/2012, 1/9/2013 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie zijn de bepalingen betreffende de tweede graad in een afzonderlijk artikel opgenomen, waardoor de § 8 uit het oorspronkelijke artikel 55, hier hernomen wordt als § 4, en zonder inhoudelijke wijzingen. (156) Artikel 55, § 4-§ 8 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/9/2012, 1/9/2013, 1/9/2014, 1/9/2015 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is de nummering van de paragrafen aangepast, in § 4 is de verwijzing naar artikel 50 vervangen door de zinsnede « derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (157) Artikel 74duodecies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (158) Artikel 74ter decies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009 en door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (159) Artikel 74quater decies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (160) Artikel 74quinquies decies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (161) Artikel 74sexies decies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (162) Artikel 74sexies decies bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (163) Artikel 74septies decies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (164) Artikel 74duodevicies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (165) Artikel 74undevicies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In codificatie is het tweede lid van § 1 niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen.. (166) Artikel 74vicies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (167) Artikel 74vicies semel : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie wordt eenvormig de term « onderwijsinspectie » gehanteerd, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (168) Artikel 3, § 8, 1°, eerste en tweede lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is het onderwijs voor sociale promotie niet opgenomen, zijn het zesde en zevende lid over de Belgische Scholen in Duitsland en het aanvullend secundair beroepsonderwijs niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, is de zinsnede « een rationalisatie- en programmatieplan volgens artikel 13 » vervangen door « de reglementaire rationalisatie- en programmatienormen », het « administratief en opvoedend hulppersoneel » is vervangen door « ondersteunend personeel », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (169) Artikel 7bis : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet betreffende het basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is de verwijzing naar een « programmatie- en rationalisatieplan » vervangen door de « reglementaire bepalingen inzake programmatie of rationalisatie », « werkingsmiddelen » door « werkingsbudget », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (170) Artikel 3, § 8, 1°, derde en vierde lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 25/6/1992. In de codificatie is het begrip « toelageregeling » vervangen door « financiering en subsidiering », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (171) Artikel 3, § 8, 1°, vijfde en negende lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. Ingevoegd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 25/6/1992; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie wordt de zinsnede « rationalisatie- en programmatieplan bedoeld in artikel 13 » vervangen door « reglementaire rationalisatienormen », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (172) Artikel 3, § 8, 2° : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 25/6/1992; gewijzigd met ingang van 1/9/1997 door het decreet van 15/7/1997. In de codificatie is de eerste zin toegevoegd, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (173) § 1 : Artikel 9 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 18/12/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. - § 2 : Artikel 75 : Decreet van 21/12/1994 betreffende het onderwijs VI. In codificatie is de verwijzing naar artikel 13 van de wet van 29/5/1959 geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (174) Artikel 25 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2008 door het decreet 4/7/2008. In de codificatie is de nummering in paragrafen en verwijzingen met artikelen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (175) Artikel 26 : Decreet van 14/07/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (176) Artikel 27 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (177) Artikel 28 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (178) Artikel 29 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 7/7/2010. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 23 geschrapt omdat het een tijdelijk maatregel betreft, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (179) Artikel 31 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie is de nummering van de paragrafen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (180) Artikel 32 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (181) Artikel 33 : Decreet van 14/07/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is de nummering aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (182) Artikel 34 : Decreet van 14/07/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. In de codificatie is de nummering in § 1 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen (183) Artikel 35 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (184) Artikel 36 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (185) Artikel 38 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet 7/7/2006; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (186) Artikel 40 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (187) Artikel 41 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.In de codificatie is de verwijzing naar het opgeheven artikel 5 vervangen door « specifiek », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (188) Artikel 47, tweede lid : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (189) Artikel 47, eerste lid;Artikel 48 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (190) Artikel 49 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (191) Artikel 50 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (192) Artikel 51 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (193) Artikel 52 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (194) Artikel 53 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 18/5/1999; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (195) Artikel 54 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (196) Artikel 54bis : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 18/5/1999. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (197) Artikel 55 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (198) Artikel 56bis : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2000 door het decreet van 20/10/2000. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (199) Artikel 56 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet betreffende het basisonderwijs.In de codificatie is de verwijzing naar artikel 24, § 2, 8° geschrapt omdat de bepaling is opgeheven, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (200) § 1, § 2 : Artikel 58bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/1994 door het decreet van 21/12/1994; gewijzigd met ingang van 1/9/1997 door het decreet van 15/7/1997; met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 14/7/1998; met ingang van 15/5/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is in § 1 de verwijzing naar artikel 56 vervangen door de woorden « na fusie », in punt 3° is de tweede zin geschrapt omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. - § 3 : Artikel 56, 3° : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Ingevoegd met ingang van 1/9/1994 dor het decreet van 21/12/1994; gewijzigd met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 18/12/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (201) § 1, § 2 : Artikel 61 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.In de codificatie is de verwijzing naar artikel 58bis aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. - § 3 : Artikel 58, tweede lid : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 18/12/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (202) Artikel 42;Artikel 168, 4° : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 18/12/2009; met ingang van 1/9/2011 enkel voor de datum van 30 november, door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (203) Artikel 43 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (204) Artikel 44 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie zijn de bepalingen in het oorspronkelijke artikel 44 over vorige schooljaren bij § 1, 2°, a) en bij § 1, 5°, a) niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (205) Artikel 45 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.In de codificatie is § 4 van artikel 44 niet opgenomen omdat artikel 3, § 3 van de wet van 29/5/1959 reeds is opgeheven en dus een tijdelijke maatregel betreft, het begrip « werkingsbudget » is ingeschreven, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (206) Artikel 83 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (207) Artikel 104 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (208) § 1 : Artikel 57, § 1 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995; met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 8/7/1996; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is in § 1 de verwijzing naar artikel 56 geschrapt, de verwijzing naar scholen van de Belgische Strijdkrachten is niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, de verwijzing naar artikel 52sexies is vervangen door de tekst van het betrokken artikel, en zonder inhoudelijke wijzigingen. - § 2 : Artikel 59 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 21/12/1994; met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 8/7/1996; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 58 geschrapt, de verwijzing naar artikel 56 en 57 is vervangen door « aantal wekelijkse uren-leraar », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (209) Artikel 59quater : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. In de codificatie is de verwijzing naar artikelen 59 vervangen door « berekeningswijze en aanwendingspercentage », de verwijzing naar artikel 57 is vervangen door « aantal wekelijkse uren-leraar », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (210) Artikel 57, § 3 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 13/7/2001; met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is een indeling in paragrafen toegevoegd, is de verwijzing naar paragraaf 1 vervangen door een verwijzing naar een artikel, de verwijzing naar artikel 48 is geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (211) Artikel 57, § 3bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 13/7/2001. In de codificatie is de verwijzing naar paragraaf 3 geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (212) Artikel 57, § 3ter : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003. In de codificatie is de verwijzing naar paragraaf 3 geschrapt en de verwijzingt naar een artikel 56 vervangen door « aantal wekelijkse uren-leraar die elke school wordt toegekend », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (213) Artikel 57, § 4 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 8/7/1996. Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 13/7/2001. In de codificatie is de verwijzing naar paragraaf 3 geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (214) Artikel 57ter : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003.

In de codificatie is de verwijzing naar artikelen 57 en 57bis vervangen door « het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan elke school wordt toegekend « respectievelijk door « bedoeld in de bepalingen betreffende de plage-uren », en zonder inhoudelijke wijzigingen (215) Artikel 57bis : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 57 vervangen door « het aantal wekelijkse uren-leraar dat aan elke school wordt toegekend », de verwijzing naar artikelen 71-74 is vervangen door « de bepalingen inzake deeltijds beroepssecundair onderwijs », een indeling in paragrafen is toegevoegd, de punten a) tot en met c) van § 1, tweede lid en het punt a) van § 1, derde lid en verder de beschrijving van een scenario zijn niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (216) Artikel 99sexies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/1/2007 door het decreet van 22/6/2007. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (217) Artikel 99septies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/1/2007 door het decreet van 22/6/2007. In de codificatie is de verwijzing naar artikelen vervangen door de zinsnede « vermeld in deze onderafdeling », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (218) Artikel 99octies : Decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/1/2007 door het decreet van 22/6/2007. In de codificatie is de verwijzing naar artikelen vervangen door de zinsnede « vermeld in deze onderafdeling », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (219) Artikel 99novies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/1/2007 door het decreet van 22/6/2007. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (220) Artikel 99decies : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (221) Artikel 52quater, § 1, derde lid : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (222) Artikel 157 : Decreet van 18/5/1999 betreffende het onderwijs XI.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (223) Artikel VI.1 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (224) Artikel VI.2 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009.

In de codificatie is in § 1, 2° verwezen naar de nieuwe regelgeving inzake bijzondere jeugdbijstand, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (225) Artikel VI.3 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 7/7/2006, met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008.

In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, de verwijzing naar artikelen is aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (226) Artikel VI.4 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, de verwijzing naar artikelen is aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (227) Artikel VI.5 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (228) Artikel VI.6 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. In de codificatie is de verwijzing naar artikel VI.21 extra begeleiding geschrapt omwille van het tijdelijk karakter, de verwijzing naar een artikel is aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (229) Artikel VI.7 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (230) Artikel VI.8 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, de verwijzing naar artikelen is aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (231) Artikel VI.10 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (232) Artikel VI.11 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie wordt in § 1, 2°, verwezen naar de nieuwe regelgeving inzake bijzondere jeugdbijstand, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (233) Artikel VI.12 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie is de verwijzing naar artikelen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (234) Artikel VI.13 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie is de verwijzing naar artikelen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (235) Artikel VI.14 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009.

De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (236) Artikel VI.15 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (237) Artikel VI.16 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. In de codificatie is de verwijzing naar artikel VI.21-Extra begeleiding, geschrapt omwille van het tijdelijk karakter, de verwijzing naar artikelen is aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (238) Artikel VI.17 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (239) Artikel VI.18 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie is de verwijzing naar artikelen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (240) Artikel VI.19bis : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. In de codificatie is de verwijzing naar artikelen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (241- Artikel 5, § 1, § 2 en § 3 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft. In de codificatie (§ 2, 2°) is verwezen naar de nieuw regelgeving inzake bijzondere jeugdbijstand, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (242) Artikel 6 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.Gewijzigd met ingang van 1/1/2009 door het decreet van 19/12/2008; met ingang van 1/1/2010 door het decreet van 18/12/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (243) Artikel 7 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.Gewijzigd met ingang van 1/1/2010 door het decreet van 18/12/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (244) Artikel 8 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (245) Artikel 9 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (246) Artikel 10 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (247) Artikel 11 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (248) Artikel 12 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 21/11/2008; met ingang van 1/1/2009 door het decreet van 19/12/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (249) Artikel 5, § 4 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (250) Artikel 21 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (251) Artikel 48, 2° : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijsdecreet II.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (252) Artikel 3, § 8, 5° : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001; gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003.

In de codificatie is de verwijzing naar artikel X.1, 2° van het decreet van 14/2/2003 vervangen door de zinsnede « een dienst neuropsychiatrie voor kinderen die van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een subsidie-enveloppe ontvangt », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (253) Artikel 6quater, eerste, tweede, zesde lid : Wet van 29/5/1959 tot wijziging sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 17/7/1991; gewijzigd met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 24/7/1996; met ingang van 1/9/1997 door het decreet van 15/7/1997; met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 18/1/2002; met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 28/6/2002; met ingang van 1/9/2003 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie zijn de bepalingen inzake OSP en DKO niet opgenomen, is de verwijzing naar artikel 24ter vervangen door « de voorwaarden inzake financiering of subsidiering », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (254) Artikel 84quinquies : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/10/1991 door het decreet van 12/6/1991. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 84quater vervangen door « van de Vlaamse Gemeenschap », is de overgangsregeling voor het lerarenkorps niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (255) § 1 : Artikel 84bis, § 1 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/10/1991 door het decreet van 12/6/1991; gewijzigd met ingang van 1/9/1996 door het decreet van 19/4/1995; met ingang van 1/1/1996 door het decreet van 15/7/1997; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 20/10/2000, met ingang van 1/6/2002 door het decreet van 19/7/2002; met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008 en door het decreet van 10/7/2008; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009 en door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is § 2 niet opgenomen omwille van tijdelijke karakter, is er een nummering toegevoegd, is het begrip « georganiseerd » vervangen door « gefinancierd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. - § 2 en § 3 : Artikel 84ter : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II. Ingevoegd met ingang van 1/10/1991 door het decreet van 12/6/1991; gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 20/10/2000. In de codificatie is in § 2 de verwijzing naar artikel 84bis geschrapt en is de zinsnede « de inwerkingtreding van de wet van 31 juli 1975 » vervangen door de datum « 1 september 1975 », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (256) Artikel 1, § 1 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/10/1986 door de wet van 11/3/1986. In de codificatie is de aanvangszin aangepast, is de verwijzing naar artikel 5 vervangen door « instanties bepaald door de Vlaamse Regering », het woord « gehandicapten » is vervangen door « personen met een handicap », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (257) Artikel 1, § 2 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/10/1986 door de wet van 11/3/1986. In de codificatie is het woord « gehandicapten » vervangen door « personen met een handicap », en zonder inhoudelijke wijzigingen (258) Artikel 3 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (259) Artikel 3bis, § 1, § 3 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (260) Artikel 2 : Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.In de codificatie is hier de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs is opgenomen onder deel IV, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (261) Artikel 3 : Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is hier de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs is opgenomen onder deel IV, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (262) Artikel 5, § 3 : Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (263) Artikel 7bis : Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Ingevoegd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (264) Artikel 7ter : Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Ingevoegd met ingang van 26/7/2009 door het decreet van 30/4/2009; gewijzigd op een datum te bepalen door de Vlaamse Regering door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (265) Artikel 8, § 1-§ 4 : Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd op een datum te bepalen door de Vlaamse Regering door het decreet van 30/4/2009. In de codificatie is hier de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs is opgenomen onder deel IV, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (266) Artikel 9 : Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is hier de tekst voor het buitengewoon secundair onderwijs opgenomen, de tekst voor het voltijds gewoon secundair onderwijs is opgenomen onder deel IV, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (267) Artikel 2 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002.

In de codificatie zijn de bepalingen inzake het basisonderwijs niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (268) Artikel 3 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (269) Artikel 6 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (270) Artikel 7 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/2001 door het besluit Vlaamse Regering van 27/4/2001. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (271) Artikel 8 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (272) Artikel 9 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (273) Artikel 4 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. In de codificatie is « opgericht » vervangen door « gefinancierd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (274) Artikel 5 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/81986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. In de codificatie is het begrip « Koning » vervangen door « Vlaamse Regering », is het tweede deel van § 2 en § 3 niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (275) Artikel 22 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (276) Artikel 23 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. In de codificatie is « georganiseerd en opgenomen in de toelageregeling » vervangen door « gefinancierd en gesubsidieerd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (277) Artikel 24 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (278) Artikel 25, § 2 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/2001 door het besluit Vlaamse Regering van 27/4/2001. In de codificatie is § 1 van het oorspronkelijk artikel 25 niet opgenomen wegens het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (279) Artikel 26 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/1993 door het besluit Vlaamse Regering van 22/12/1993; met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. In de codificatie is in § 5 het begrip « afdeling » weggelaten omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (280) Artikel 27 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het besluit van 6/12/2002. In de codificatie is het begrip « afdeling » en § 4 weggelaten omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (281) Artikel 28 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. In de codificatie is het begrip « afdeling » weggelaten omwille van het tijdelijk karakter, het begrip « boventallig » is vervangen door « niet te financieren of te subsidiëren », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (282) Artikel 29 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 28/4/1993. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (283) Artikel 30 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (284) Artikel 31 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. Het begrip « afdeling » is weggelaten, omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (285) Artikel 32 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 25/8/1989 door het decreet van 5/7/1989. In de codificatie is de zinsnede « en voldoet de school aan de voorwaarden bepaald in artikel 13 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving » geschrapt, is er een nummering toegevoegd, zijn de begrippen « georganiseerd en opgenomen in de toelageregeling » vervangen door « gefinancierd en gesubsidieerd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (286) Artikel 33 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. In de codificatie is « georganiseerd en opgenomen in de toelageregeling » vervangen door « gefinancierd en gesubsidieerd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (287) Artikel 34 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs. In de codificatie zijn de begrippen « financiering en subsidiëring » ingevoegd, zijn de zinsnedes « het Rijk of » en « ,opgericht of in de toelageregeling opgenomen met toepassing van artikel 18, § 2, 1°, van deze afdeling » geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (288) Artikel 35 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/2001 door het besluit Vlaamse Regering van 27/4/2001; met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. In de codificatie zijn de zinsnedes « oprichten en opname in de toelageregeling » vervangen door « financiering of subsidiëring », in § 2 is de datum van 1/9/1986 opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (289) Artikel 35/1 : koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (290) Artikel 4, eerste lid : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 25/6/1992; met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 14/7/1998; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen omdat ze expliciet opgeheven zijn, waardoor de leeftijd van « 2 2 jaar » impliciet al is vervangen door « 13 jaar », het begrip « gehandicapten » is vervangen door « personen met een handicap », de zin « Uitzonderlijk kunnen ook leerlingen vanaf 12 jaar worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 292 » is toegevoegd, en zonder inhoudelijke wijzigingen.

De specifieke toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 28/06/1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs en in het besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3. (291) Artikel 5, § 3 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (292) Artikel 4, tweede, derde lid : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 25/6/1992; met ingang van 1/9/1992 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 14/7/1998; met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen omdat ze reeds opgegeven zijn, een indeling in paragrafen en punten is toegevoegd, het woord « gehandicapte » is vervangen door « persoon met een handicap », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (293) Artikel 5, § 1, § 2 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. In de codificatie zijn de bestaande zinnen herschikt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (294) Artikel 3, § 8, 5° : Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.Ingevoegd met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001; gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003. In de codificatie is de verwijzing naar artikel X.1, 2° van het decreet van 14/2/2003 vervangen door « een dienst neuropsychiatrie voor kinderen die van het Vlaams Ministerie van Onderwijs een subsidie-enveloppe ontvangt », de bepalingen zijn hier hernomen voor het buitengewoon onderwijs, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (295) Artikel 84 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs.Gewijzigd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (296) Artikel 1 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr. 463 van 25/9/1986; met ingang van 1/9/1987 door de wet van 1/8/1988; met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 17 niet opgenomen omdat het artikel is opgeheven, § 2 van het oorspronkelijke artikel 1 is niet opgenomen, de zinsnede « georganiseerd door Rijksinrichtingen » is vervangen door « gefinancierd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (297) Artikel 2, § 1, § 2, § 3 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie zijn de verwijzingen naar artikelen aangepast, de zinsnede « georganiseerd door Rijksinrichtingen » is vervangen door « gefinancierd », bepalingen inzake basisonderwijs zijn niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (298) Artikel 3, § 1 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/1982 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/1993 door het besluit Vlaamse Regering van 7/12/1994; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is de zinsnede « oprichting of opname in de toelageregeling » vervangen door « gefinancierd of gesubsidieerd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (299) Artikel 4 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1993 door het besluit Vlaamse Regering van 7/12/1994. In de codificatie is het woord « georganiseerd » vervangen door « gefinancierd », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (300) Artikel 22 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (301) Artikel 23 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (302) Artikel 6 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1991 door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (303) Artikel 5, § 1-§ 3, § 7 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr. 463 van 25/9/1986; met ingang van 25/8/1989 door het decreet van 5/7/1989; met ingang van 1/9/1991door het decreet van 9/4/1992; met ingang van 1/9/1982 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/1/1998 door het decreet van 14/7/1998; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is § 5 en § 6 niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, de nummering in paragrafen is aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (304) Artikel 2, § 5, § 6 : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is het begrip Agentschap voor Onderwijsdiensten ingevoegd, en is er een wijziging van de nummering in paragrafen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (305) Artikel 21, § 2, 3de lid : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 13/7/2001. In de codificatie is de verwijzing naar artikel 3 aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (306) § 1, § 2 : Artikel 21, § 1 en § 2, eerste en tweede lid : koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1997 door het decreet van 14/7/1998. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. - § 3 : Artikel 3, § 2 : koninklijk besluit nr. 297 van 31/3/1984 betreffende de opdrachten, de salarissen, salaristoelagen en de verloven voor verminderde prestaties in het onderwijs en de CLB. Gewijzigd met ingang van 1/9/1984 door het decreet van 28/4/1993. (307) Artikel 24 : Koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/9/1993 door het besluit Vlaamse Regering van 7/12/1994. In de codificatie is de zinsnede « oprichting of de opname in de toelageregeling » vervangen door « de opname in de financiering of subsidiëring », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (308) Artikel 1 : koninklijk besluit nr.67 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/86 door het koninklijk besluit nr. 463 van 25/9/1986; met ingang van 1/9/1987 door de wet van 1/8/1988; met ingang van 1/9/1990 door het decreet van 31/7/1990; met ingang van 1/9/1993 door het besluit Vlaamse Regering van 7/12/1994; met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. In de codificatie is § 3 niet opgenomen, de zinsnede « oprichting en opname in de toelageregeling » is vervangen door « opname in de financiering of subsidiëring », en zonder inhoudelijke wijzigingen. (309) Artikel 2 : koninklijk besluit nr.67 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs. In de codificatie is punt d) geactualiseerd naar terminologie, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (310) Artikel 3, § 1, § 2 : koninklijk besluit nr.67 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (311) Artikel 6, § 1 - § 3, § 6 : koninklijk besluit nr.67 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs.

Gewijzigd met ingang van 1/9/1986 door het koninklijk besluit nr. 463 van 25/9/1986; met ingang van 25/8/1989 door het decreet van 5/7/1989; met ingang van 1/9/1982 door het decreet van 28/4/1993; met ingang van 1/1/1998 door het decreet van 14/7/1998; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is in § 1 de ingangsdatum weggelaten, zijn § 4 en § 5 niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, is een hernummering in paragrafen ingevoegd, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (312) Artikel 3, § 4, § 6 : koninklijk besluit nr.67 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002; met ingang van 1/9/2007 door het decreet van 22/6/2007. In de codificatie is het Agentschap voor Onderwijsdiensten ingevoegd, is er een aanpassing van de nummering in paragrafen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (313) Artikel 3, § 3 : koninklijk besluit nr.67 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/1999 door het decreet van 13/7/2001; met ingang van 1/9/2002 door het besluit Vlaamse Regering van 6/12/2002. In de codificatie is de verwijzing naar koninklijk besluit nr.65 geschrapt, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (314) Artikel 57bis, § 2 : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Ingevoegd met ingang van 1/9/2005 door het decreet van 15/7/2005. In de codificatie wordt hier de regelgeving plage-uren hernomen voor het buitengewoon onderwijs, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (315) Artikel VI.22 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (316) Artikel VI.23 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan (317) Artikel VI.24 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, is de verwijzing met artikelen aangepast en zonder inhoudelijke wijzigingen. (318) Artikel VI.25 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie, zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, is de verwijzing met artikelen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (319) Artikel VI.26 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (320) Artikel VI.27 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie is de verwijzing naar artikelen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (321) Artikel VI.28 : Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I. Ingevoegd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. In de codificatie zijn de bepalingen voor het basisonderwijs niet opgenomen, is de verwijzing naar artikelen aangepast, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (322) Artikel 5, § 1, 2° : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.In de codificatie is hier de bepaling schoolkenmerken voor het buitengewoon onderwijs hernomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (323) Artikel 13 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.Gewijzigd met ingang van 1/1/2009 door het decreet van 19/12/2008; met ingang van 1/1/2010 door het decreet van 18/12/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (324) Artikel 14 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.Gewijzigd met ingang van 1/1/2010 door het decreet van 18/12/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (325) Artikel 15 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (326) Artikel 16 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (327) Artikel 17 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (328) Artikel 18 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.Gewijzigd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 21/11/2008; met ingang van 1/1/2009 door het decreet van 19/12/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (329) Artikel 19 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (330) Artikel 5, § 4 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.In codificatie wordt hier § 4 hernomen voor het buitengewoon onderwijs, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (331) Artikel 21 : Decreet van 4/7/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft.In de codificatie is hier het artikel 21 voor het buitengewoon onderwijs hernomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (332) Artikel 3bis, § 2, § 3 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (333) Artikel 42 : Decreet van 14/07/1998 betreffende het onderwijs IX.De codificatie brengt geen (334) Artikel IV.14, eerste, tweede lid : Decreet van 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII Mozaïek. In de codificatie is het 3de en 4de lid niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (335) Artikel 5ter : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 13/7/2001; gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (336) Artikel 5quater : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 13/7/2001; gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (337) Artikel 5quinquies : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 13/7/2001; gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 8/5/2009; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 9/7/2010. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (338) Artikel 5sexies : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 13/7/2001. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (339) Artikel 5septies : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/1998 door het decreet van 13/7/2001; gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. In de codificatie is het 1ste lid niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (340) Artikel 20bis : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (341) Artikel 20ter : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (342) Artikel 20quater : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (343) Artikel 20quinquies : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (344) Artikel 20sexies : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (345) Artikel 20septies : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (346) Artikel 20octies : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (347) Artikel 20novies : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (348) Artikel 20decies : besluit van de Vlaamse Regering van 6/12/2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.Ingevoegd met ingang van 1/9/2008 door het decreet van 4/7/2008. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (349) Artikel 47, 4° : Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II.Gewijzigd met ingang van 1/9/2001 door het decreet van 13/7/2001; met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. - Artikel 3 : Decreet van 14/7/1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs. Gewijzigd met ingang van 1/9/2009 door het decreet van 30/4/2009. (350) Artikel 5bis : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/10/1986 door de wet van 11/3/1986; gewijzigd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006; met ingang van 1/9/2010 door het decreet van 9/7/2010. In de codificatie is § 4 niet opgenomen omwille van het tijdelijk karakter, en zonder inhoudelijke wijzigingen. (351) Artikel 5bis 1 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (352) Artikel 5bis 2, Artikel 5bis 3 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (353) Artikel 5bis 4 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (354) Artikel 5bis 5 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (355) Artikel 5bis 6 : Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.Ingevoegd met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. De codificatie brengt geen wijzigingen aan. (356) Artikel 67 : Decreet van 8/7/1996 betreffende het onderwijs VII. Gewijzigd met ingang van 1/9/2002 door het decreet van 14/2/2003; met ingang van 1/9/2006 door het decreet van 7/7/2006. In de codificatie zijn de bepalingen voor het volwassenenonderwijs, hoger onderwijs niet opgenomen, en zonder inhoudelijke wijzigingen.

BIJLAGE BIJ DE CODIFICATIE BETREFFENDE HET SECUNDAIR ONDERWIJS BIJLAGE I. - INDELING IN ONDERWIJSZONES Zonenummer / Gemeenten 1. Antwerpen, Wommelgem, Zwijndrecht 2.Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Willebroek 3. Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Laakdal, Lille, Olen, Vorselaar, Westerlo 4.Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel, 5. Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Lint, Nijlen, Ranst 6.Baarle-Hertog, Brasschaat, Brecht, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel 7. Bonheiden, Boortmeerbeek, Duffel, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Mechelen, Putte, Rotselaar, Sint-Katelijne-Waver, Tremelo, Zemst 8.Balen, Dessel, Meerhout, Mol 9. Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel 10.Arendonk, Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vosselaar 11. Aarschot, Begijnendijk, Herselt, Holsbeek, Hulshout, Tielt-Winge 12.Affligem, Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Ternat, Wemmel 13. Alle gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad 14.Bekkevoort, Diest, Halen, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo 15. Beersel, Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw 16.Bertem, Bierbeek, Herent, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee 17. Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Linter, Tienen, Zoutleeuw 18.Grimbergen, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem 19. Beringen, Ham, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, 20.As, Genk, Houthalen-Helchteren, Zutendaal 21. Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven 22.Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt, Peer 23. Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, 24.Gingelom, Heers, Landen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen 25. Bilzen, Borgloon, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Lanaken, Riemst, Tongeren, Voeren 26.Aalst, Erpe-Mere, Lede, 27. Aalter, Deinze, Dentergem, Kruishoutem, Meulebeke, Nazareth, Nevele, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingene, Zulte 28.Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, 29. Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate, Zomergem 30.De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gent, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke 31. Bever, Galmaarden, Geraardsbergen, Lierde, 32.Berlare, Laarne, Lokeren, Oosterzele, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele 33. Denderleeuw, Haaltert, Liedekerke, Ninove, Roosdaal 34.Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem Zingem, Zwalm 35. Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse 36.Brakel, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem 37. Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zuienkerke 38.Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke 39 Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Wervik, Wevelgem, Zwevegem 40. Bredene, Gistel, Middelkerke, Oostende, Oudenburg, 41.Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare, Staden 42. Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde, Torhout, Zedelgem, 43.Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne 44. Anzegem, Avelgem, Waregem, Wielsbeke

ADDENDUM BIJ DE CODIFICATIE ADDENDUM I.- OVERZICHT ARTIKELEN NIET OPGENOMEN IN DE CODIFICATIE Artikelen die aangelegenheden voor het secundair onderwijs regelen, maar die niet meer actueel zijn of een tijdelijk karakter hebben, worden niet opgenomen in de codificatie betreffende het secundair onderwijs. 1° Wet van 29/5/1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving : artikel 1, tweede lid;artikel 3, § 1, tweede lid, laatste zin; artikel 3, § 4; artikel 3, § 6, b) tweede lid; artikel 3, § 7 en § 7bis ; artikel 3, § 8, 1°, zesde en zevende lid; artikel 3, § 8, 3°en 4°; artikel 4, derde tot en met tiende lid; artikel 6; artikel 6bis ; artikel 12; artikel 13, artikel 13bis, artikel 16 tot en met 19; artikel 21 tot en met 22ter ; artikel 24; artikel 24bis, § 2, tweede lid, tweede deel; artikel 27, § 1, derde, vierde en vijfde lid; artikel 29; artikel 31; artikel 32, § 2 en § 3; artikel 36, § 3; artikel 46; artikel 52. 2° Wet van 6/7/1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs : artikel 2;artikel 4, eerste lid, eerste streepje; artikel 5bis, § 4; artikel 5septies, eerste lid; artikel 12; artikel 13; artikel 20; artikel 27, artikel 28. 3° koninklijk besluit nr.65 van 20/7/1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de scholen voor buitengewoon onderwijs : artikel 1, § 2; artikel 5, § 5 en § 6; artikel 29. 4° koninklijk besluit nr.67 van 20/7/1982 tot vaststelling van de berekening van de ambten in het buitengewoon onderwijs : artikel 1, § 3; artikel 6, § 4 en § 5; artikel 9. 5° koninklijk besluit nr.439 van 11/8/1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs : artikel 1; artikel 2, § 1, 3°, a); artikel 5, § 3; artikel 10 tot en met 17, artikel 27, § 4; artikel 25, § 1; artikel 36 tot en met artikel 39. 6° Decreet van 31/7/1990 betreffende het onderwijs II : artikel 3ter ; artikel 3quater ; artikel 3quinquies ; artikel 4; artikel 17; artikel 56, 1° en 2°; artikel 57bis, § 1, tweede lid met punt a, b, c en derde lid met punt a; artikel 58bis, § 1, 3°, tweede zin; artikel 84bis, § 2; artikel 84quater, 2°; artikel 84quinquies met de zinsnede « of, tot en met 31 augustus 1994, het lerarenkorps, »; artikel 84sexies ; artikel 84septies ; artikel 74undevicies, § 1, tweede lid; artikel 198, § 2. 7° Decreet van 14/7/1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs : artikel 24, artikel 30;artikel 42, tweede lid; artikel 44, § 1, 2°, punt a); artikel 44, § 1, 5°, punt a); artikel 45 § 4; artikel 46; artikel 52bis ; artikel 58, eerste en derde lid; artikel 60; artikel 69; artikel 82; artikel 85; artikel 86; artikel 93, § 1; artikel 99undecies ; artikel 99duodecies, 2°; artikel 99ter decies, § 1, 1° en § 2, eerste lid; artikel 157. 8° Decreet van 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII : artikel IV.14, derde en vierde lid. 9° Decreet van 18/1/2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, artikel 2, tweede lid. 10° Decreet van 28/6/2002 betreffende de gelijke onderwijskansen I : artikel VI.9; artikel VI.3bis ; artikel VI.19; artikel VI.20; artikel VIII.1 tot en met VIII.6; artikel X.1; artikel X.1bis. 11° Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft : artikel 4

ADDENDUM BIJ DE CODIFICATIE ADDENDUM II.- CONCORDANTIETABEL VROEGERE ARTIKELEN GERANGSCHIKT VOLGENS DE NIEUWE ARTIKELEN

DEEL I. - Inleidende bepalingen

artikel 1, eerste lid : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 2;

artikel 64 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II


artikel 2bis, artikel 3 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs


artikel 47, 1°, 2°, 3° : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

DEEL II. - Begrippen

artikel 46, § 2, eerste zin; § 2, tweede lid; § 3 : decreet betreffende het onderwijs II


artikel 48, behalve 2° : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II


artikel 2 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 3;

DEEL III. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende het secundair onderwijs

Titel 1. - Bepalingen betreffende scholen

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

artikel 46, § 1 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 4;

artikel 2 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 5;

artikel 3, § 1, eerste, derde, vierde en § 2 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 6;

artikel V.9 : decreet 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII

artikel 7;

artikel V.10 : decreet 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII

artikel 8;

artikel V.11 : decreet 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII

artikel 9;

artikel V.12 : decreet 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII

artikel 10;

10°

artikel 71 : decreet 15/7/1997 betreffende het onderwijs VIII

artikel 11;

11°

artikel 7, § 1 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 12;

HOOFDSTUK 2. - Erkenningsvoorwaarden

12°

artikel 24bis, § 4 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 13;

13°

artikel 24ter : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 14;

HOOFDSTUK 3. - Financiering en subsidiëring

Afdeling 1. - Voorwaarden


14°

artikel 24bis, § 1, § 2, § 3 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 15;

Afdeling 2. - Financiering en subsidiering van de personeelsleden


Onderafdeling 1. - Salariëring

15°

artikel 26 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 16;

artikel 36, § 2 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 16;

16°

artikel 27, § 1, eerste, tweede lid; § 2 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 17;

17°

artikel 28 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 18;

Onderafdeling 2. - Onderwijzend personeel

18°

artikel 3, § 5 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 19;

19°

artikel 3, § 6 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 20;

20°

artikel 59bis : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 21, § 1;

artikel 59ter : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 21, § 2 § 6;

21°

artikel 59quinquies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 22;

Onderafdeling 3. - Globale puntenenveloppe

22°

artikel 93, § 2, § 3 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 23;

23°

artikel 94 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 24;

24°

artikel 95 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 25;

25°

artikel 96 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 26;

26°

artikel 97 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 27;

27°

artikel 98 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 28;

28°

artikel 99 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 29;

29°

artikel 99bis : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 30;

30°

artikel 99ter : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 31;

Onderafdeling 4. - Puntenenveloppe Raad van het Gemeenschapsonderwijs

31°

artikel 99quater : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 32;

Onderafdeling 5. - Bedrijfsstages

32°

artikel 99duodecies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 33;

33°

artikel 99ter decies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 34;

Afdeling 3. - Financiering en subsidiëring van de werking


Onderafdeling 1. - Algemeen

34°

artikel V.13 : decreet 13/7/2001 betreffende het onderwijs XIII

artikel 35;

35°

artikel 25 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 36;

36°

artikel 32, § 1 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 37;

37°

artikel 36bis : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 38;

38°

artikel 3, § 1,tweede lid : wet 29/5/1959

artikel 39;

39°

artikel 5 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 40;

40°

artikel 36, § 1 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 41;

41°

artikel 3, § 8, 1°, achtste lid : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 42;

42°

artikel X.5 : decreet 15/7/2005 betreffende het onderwijs XV

artikel 43;

Onderafdeling 2. - Time-out projecten

43°

artikel X.3 : decreet 22/6/2007 betreffende het onderwijs XVII

artikel 44;

Onderafdeling 3. - Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs

44°

artikel X.6 : decreet 22/6/2007 betreffende het onderwijs XVII

artikel 45;

45°

artikel X.7 : decreet 22/6/2007 betreffende het onderwijs XVII

artikel 46;

Onderafdeling 4. - Bijzondere maatregelen voor technisch of beroepsgerichte opleidingen

46°

artikel 103 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 47;

47°

artikel 103bis : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 48;

HOOFDSTUK 4. - Scholengemeenschappen

Afdeling 1. - Algemeen


48°

artikel 62 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 49;

Afdeling 2. - Vorming van een scholengemeenschap


49°

artikel 63 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 50;

50°

artikel 64 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 51;

51°

artikel 65 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 52;

52°

artikel 66 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 53;

53°

artikel 67 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 54;

54°

artikel 68 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 55;

55°

artikel 70 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 56;

Afdeling 3. - Bevoegdheden van een scholengemeenschap


56°

artikel 71 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 57;

57°

artikel 72 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 58;

Afdeling 4. - Diverse voordelen voor scholengemeenschappen


58°

artikel 73 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 59;

59°

artikel 74 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 60;

60°

artikel 75 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 61;

61°

artikel 76 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 62;

62°

artikel 77 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 63;

63°

artikel 78 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 64;

64°

artikel 80 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 65;

65°

artikel 81 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 66;

HOOFDSTUK 5. - Organen

Afdeling 1. - Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs


66°

artikel 6 : wet 6/7/1970 buitengewoon onderwijs

artikel 67;

67°

artikel 7 : wet 6/7/1970 buitengewoon onderwijs

artikel 68, § 1, § 2;

artikel 11 : wet 6/7/1970 buitengewoon onderwijs

artikel 68, § 3;

Afdeling 2. - Representatieve vakorganisaties


68°

artikel 156 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 69, § 1, § 2;

artikel 158 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 69 § 3;

Afdeling 3. - Overlegorganen inzake fundamentele onderwijshervormingen


69°

artikel 46bis : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 70;

Afdeling 4. - Lokaal comité op het niveau van de scholengemeenschap


Onderafdeling 1. - Scholengemeenschap gesubsidieerd officieel onderwijs

70°

artikel 81bis : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 71;

71°

artikel 81ter : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 72;

72°

artikel 81quater : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 73;

73°

artikel 81quinquies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 74;

74°

artikel 81sexies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 75;

75°

artikel 81septies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 76;

76°

artikel 81octies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 77;

77°

artikel 81novies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 78;

78°

artikel 81decies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 79;

79°

artikel 81undecies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 80;

80°

artikel 81duodecies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 81;

Onderafdeling 2. - Netoverschrijdende scholengemeenschappen

81°

artikel 81terdecies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 82;

82°

artikel 81quater decies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 83;

83°

artikel 81quinquies decies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 84;

84°

artikel 81sexies decies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 85;

85°

artikel 81septies decies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 86;

86°

artikel 81duodevicies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 87;

87°

artikel 81undevicies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 88;

88°

artikel 81vicies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 89;

89°

artikel 81vicies semel : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 90;

90°

artikel 81vicies bis : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 91;

91°

artikel 81vicies ter : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 92;

92°

artikel 81vicies quater : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 93;

93°

artikel 81vicies quinquies : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 94;

Onderafdeling 3. - Inzagerecht lokaal comité

94°

artikel 159 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 95;

HOOFDSTUK 6. - Levensbeschouwelijk onderricht

95°

artikel 52sexies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 96;

96°

artikel 52septies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 97;

97°

artikel 52octies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 98;

98°

artikel 24quinquies : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 99;

HOOFDSTUK 7. - Sancties

99°

artikel 3, § 9 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 100;

100°

artikel 6quater, derde lid : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 101;

artikel 24quater : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 101;

101°

artikel 192 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 102;

102°

artikel 35 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 103;

103°

artikel 198 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 104;

104°

artikel 199 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 105;

105°

artikel 71, § 2 : decreet 8/7/1996 betreffende het onderwijs VII

artikel 106;

106°

artikel 74quinquies 2 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 107;

107°

artikel 7, § 2, § 3 : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 108;

108°

artikel 52novies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 109;

Titel 2. - Bepalingen betreffende leerlingen

HOOFDSTUK 1. - Vrije keuze

109°

artikel 4, eerste lid : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 110;

HOOFDSTUK 2. - School -en centrumreglement

110°

artikel 74octies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 111;

111°

artikel 74novies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 112;

112°

artikel 74decies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 113;

113°

artikel 74undecies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 114;

HOOFDSTUK 3. - Toelatingsvoorwaarden en studiebekrachtiging

114°

artikel 84quater, 1° : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 115;

Artikel 48, 2°, decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

HOOFDSTUK 4. - Onderwijs voor zieke jongeren

115°

artikel 74bis : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 116;

116°

artikel 74ter : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 117;

117°

artikel 74quater : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 118;

118°

artikel 74quinquies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 119;

119°

artikel 74quinquies 1 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 120;

120°

artikel 74sexies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 121;

121°

artikel 74septies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 122;

HOOFDSTUK 5. - Controle op inschrijvingen

122°

artikel 71, § 1, § 2, eerste lid : decreet 8/7/1996 betreffende het onderwijs VII

artikel 123;

DEEL IV. - Specifieke bepalingen betreffende het voltijds gewoon secundair onderwijs

Titel 1. - Bepalingen betreffende scholen

HOOFDSTUK 1. - Structuur en organisatie

Afdeling 1. - Structuur en organisatie op macro niveau


123°

artikel 49 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 124;

124°

artikel 50 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 125;

125°

artikel 4 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 126;

126°

artikel 5 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 127;

127°

artikel 6 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 128;

128°

artikel 7 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 129;

129°

artikel 52bis : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 130;

130°

artikel 51 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 131;

131°

artikel 52ter : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 132;

132°

artikel 8 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 133;

Afdeling 2. - Structuur en organisatie op schoolniveau


133°

artikel 52 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 134;

134°

artikel 52quater, § 1, eerste, tweede, vierde lid; § 2 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 135;

135°

artikel 52quinquies /1 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 136;

136°

artikel 52quinquies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 137;

Afdeling 3. - Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen


137°

artikel 2, eerste lid : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 138, 261;

138°

artikel 3 : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 139, 262;

139°

artikel 4 : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 140;

140°

artikel 5, § 1, § 2 : decreet eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 141;

141°

artikel 6 : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 142;

142°

artikel 7 : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 143;

143°

artikel 7bis : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 144, 264;

144°

artikel 7ter : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 145, 265;

145°

artikel 8 : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 146, 266;

146°

artikel 9 : decreet 18/1/2002 eindtermen en ontwikkelingsdoelen

artikel 147, 267;

Afdeling 4. - Lessenrooster


147°

artikel 1 : koninklijk besluit nr.2 maximum aantal lestijden secundair onderwijs

artikel 148;

148°

artikel 2 : koninklijk besluit nr.2 maximum aantal lestijden secundair onderwijs

artikel 149;

149°

artikel 46,§ 2, tweede zin : decreet betreffende het onderwijs II

artikel 150;

150°

artikel 5 : koninklijk besluit nr.2 maximum aantal lestijden secundair onderwijs

artikel 151;

151°

artikel 55bis : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 152;

152°

artikel 53 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 153;

153°

artikel 54 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 154;

154°

artikel 54bis : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 155;

155°

artikel 55, § 1 - § 3 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 156;

156°

artikel 55, § 4 - § 8 : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 157;

Afdeling 5. - Experimenteel modulair onderwijs


157°

artikel 74duodecies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 158;

158°

artikel 74ter decies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 159;

159°

artikel 74quater decies : decreet betreffende het onderwijs II

artikel 160;

160°

artikel 74quinquies decies :decreet betreffende het onderwijs II

artikel 161;

161°

artikel 74sexies decies : decreet betreffende het onderwijs II

artikel 162;

162°

artikel 74sexies decies bis : decreet betreffende het onderwijs II

artikel 163;

163°

artikel 74septies decies : decreet betreffende het onderwijs II

artikel 164;

164°

artikel 74duodevicies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 165;

165°

artikel 74undevicies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 166;

166°

artikel 74vicies : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 167;

167°

artikel 74vicies semel : decreet 31/7/1990 betreffende het onderwijs II

artikel 168;

HOOFDSTUK 2. - Teldata

168°

artikel 3, § 8,1°, eerste en tweede lid : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 169;

169°

artikel 7bis : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 170;

170°

artikel 3,§ 8,1°, derde en vierde lid : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 171;

171°

artikel 3, § 8,1°, vijfde en negende lid : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 172;

172°

artikel 3, § 8, 2° : wet 29/5/1959 tot wijziging onderwijswetgeving

artikel 173;

HOOFDSTUK 3. - Programmatie

Afdeling 1. - Toepassingsgebied


173°

artikel 9 : decreet 14/7/1998 secundair onderwijs

artikel 174, § 1;

artikel 75 : decreet 21/12/1994 betreffende het onderwijs VI

artikel 174, § 2;

Afdeling 2. - Programmatie van scholen die tot een scholengemeenschap

behoren

174°

artikel 25 : decreet 14/7/1998 secundair