Document van 18 december 2003
gepubliceerd op 22 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027003
pub.
22/04/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De niet-gesplitste kredieten en de gesplitste kredieten tot dekking van de uitgaven van het Waalse Gewest tijdens het begrotingsjaar 2004 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

De opgesomde programma's en de tabel bevatten de raming van de uitgaven die in 2004 ten laste van de variabele kredieten dienen aangerekend te worden. (In euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Elk lid van de Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, binnen de perken van zijn bevoegdheden, provisies toe te kennen aan de advocaten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van het Waalse Gewest optreden.

Art. 3.De vastlegging en de ordonnancering van de uitgaven betreffende juridische verplichtingen die tijdens de vorige begrotingsjaren werden aangegaan worden binnen de basisallocaties van de programma's toegelaten.

Art. 4.In afwijking van artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 375.000 euro worden verleend aan de buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 5.500 euro, BTW excl.

Dit maximumbedrag wordt gebracht op : - 2.000.000 euro voor de buitengewone rekenplichtigen van de centrale diensten van de Afdeling Begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest en voor de buitengewone rekenplichtigen van de Afdeling Boekhouding van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer. Voor de rekenplichtigen van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen wordt dit bedrag gebracht op 375.000 euro per programma; - 3.500.000 euro voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste buitengewone rekenplichtige van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 15.000 euro, BTW excl., en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer met toepassing van de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer. - 1.1000.000 euro voor de rekenplichtigen van de wetenschappelijke inrichtingen van het Waalse Gewest. - 1.000.000 euro voor de rekenplichtingen van het « Centre de Recherche Agronomique de Gembloux » In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 5.500 euro, BTW excl., verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Gewest en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatie-afdeling 16 en van organisatie-afdeling 11, programma 05, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 12.500 euro, BTW excl., bedragen.

De buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van zendingen, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de buitengewone rekenplichtigen van de Ministeries ertoe gemachtigd, de door het Waalse Gewest verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen het Gewest uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen. »

Art. 5.Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling wordt gewijzigd als volgt : « De jaarlijkse toelagen die in de eerste plaats toegekend worden door de Minister belast met Leefmilieu en die vastgesteld worden per « A.P.E. » -punt aangewend voor de exploitatie van een containerpark en, in de tweede plaats, door de Minister belast met Patrimonium en die vastgesteld worden per per « A.P.E. » -punt aangewend voor opgravingen of voor de vernieuwing van archeologische vindplaats(en), en in de derde plaats door de Minister belast met Sport en die vastgesteld worden per « A.P.E. » -punt aangewend voor sportcentra, en in de vierde plaats door de Minister belast met Huisvesting en die vastgesteld worden per « A.P.E. » -punt aangewend voor openbare bouwmaatschappijen, in de vijfde plaats door de Minister belast met Sociale Actie en die vastgesteld worden per « A.P.E. » -punt aangewend voor gewestelijke migrantencentra, zijn bijkomende ontvangsten voor het begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling ».

Het derde lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Het laatste lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : « Op het krediet voor het in het eerste lid bedoelde fonds worden alleen de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op het Tewerkstellingsbeleid en de beroepsopleiding waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is, zoals ze voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

De Minister belast met Tewerkstelling wordt ertoe gemachtigd het aantal rekeningen te bepalen voor de reserves van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » en over de besteding ervan te beslissen.

Art. 6.De Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting zijn ertoe gemachtigd om de noodzakelijke kredieten over te dragen tussen de programma's, o.a. in het kader van de hervorming van de Programma's voor werkloosheidsbestrijding en van de integratie van de Subregionale comités voor Tewerkstelling en Vorming binnen de « FOREm ».

Art. 7.De Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om nieuwe programma's en basisallocaties te scheppen in het kader van de hervorming van de structuren van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ».

Art. 8.De Ministerie van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting zijn ertoe gemachtigd om de noodzakelijke budgettaire maatregelen te treffen in het kader van de herstructurering van het « Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » (Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (« IFPME-IFALPME »).

Art. 9.De Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting zijn ertoe gemachtigd om de noodzakelijke kredieten over te dragen tussen de programma's, o.a. in het kader van de hervorming van de structuren van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »

Art. 10.Een artikel 11bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in het decreet van 16 juli 1998 betreffende de voorwaarden waaronder de inschakelingsbedrijven worden erkend en gesubsidieerd. «

Art. 11bis.Een subsidie wordt toegekend aan het erkende inschakelingsbedrijf met het oog op de aanwerving van één of meerdere sociale begeleiders belast met : 1° de sociale opvolging van de werknemers die bij de inschakeling in het arbeidsproces betrokken zijn om de bedrijfsleider in staat te stellen te zorgen voor het beheer van het inschakelingsbedrijf;2° de prospectie van de traditionele arbeidsmarkt om de inschakeling van werknemers te vergemakkelijken De sociaal begeleider moet beschikken over een diploma of een nuttige ervaring inzake het beheer van human resources. De toelage bedraagt 33.000 euro per voltijds equivalent.

Het inschakelingsbedrijf met 1 tot 5 werkzoekenden die bijzondere inschakelingsmoeilijkheden hebben en die in aanmerking komen voor de toekenning van een toelage overeenkomstig artikel 11, mag een halftijdse sociaal begeleider aanwerven.

Het inschakelingsbedrijf met 6 tot 10 werkzoekenden die bijzondere inschakelingsmoeilijkheden hebben en die in aanmerking komen voor de toekenning van een toelage overeenkomstig artikel 11, mag een voltijdse sociaal begeleider aanwerven.

Het inschakelingsbedrijf met 11 tot 15 werkzoekenden die bijzondere inschakelingsmoeilijkheden hebben en die in aanmerking komen voor de toekenning van een toelage overeenkomstig artikel 11, mag één voltijdse en één halftijdse sociaal begeleider aanwerven.

Het inschakelingsbedrijf met minstens 16 werkzoekenden die bijzondere inschakelingsmoeilijkheden hebben en die in aanmerking komen voor de toekenning van een toelage overeenkomstig artikel 11, mag twee voltijdse sociale begeleiders aanwerven.

Art. 11.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van nieuwe informatica-beleidsvormen of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 12.03, 12.11, 12.12, 12.13, 12.15 en 12.16 van programma 03, organisatie-afdeling 10 en naar basisallocaties 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 en 12.15 van programma 06, organisatie-afdeling 50.

Art. 12.De Minister van Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Regering over ambtenarenzaken over te dragen van basisallocatie 01.01 van programma 01, organisatie-afdeling 10 naar de bij deze beslissingen betrokken basisallocaties.

Art. 13.Artikel 2, tweede lid, van het decreet van 10 juni 1993 tot instelling van een aanvullende gewestelijke tegemoetkoming aan de door de SST doorkruiste gemeenten van het Waalse Gewest, zoals gewijzigd bij artikel 6 van het programma-decreet van 16 december 1998, wordt gewijzigd als volgt : « De jaarlijkse bedragen van die bijkomende tegemoetkoming bestaan uit 3.718.000 euro in 1993, 1994, 1995, 1996, uit 4.958.000 euro in 1997 en 1999, uit 350.000 euro in 2000, uit 1.239.000 euro in 2001 en uit 2.521.000 euro in 2003 en uit 230.000 euro in 2004. »

Art. 14.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitbetaling van de wedden van de personeelsleden die in het kader van het programma voor beroepsdoorstroming worden aangeworven, over te dragen van de begrotingsprogramma's naar basisallocatie 11.05, programma 01, organisatie-afdeling 50.

Art. 15.Op basisallocaties 11.03, 11.08 van Programma 01, Organisatie-afdelingen 10 en 50 alsook op basisallocaties 11.01, 11.02, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 12.03, 12.08, 12.09 en 12.10 van Programma 01, Organisatie-afdeling 10 kunnen de verbrekingsvergoedingen d.m.v. vaste uitgaven worden uitbetaald zoals bepaald in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; hetzelfde geldt voor begrafeniskosten, kraamgeld, vergoedingen die overeenstemmen met de bijdrage van de werkgever in de reiskosten voor het Openbaar Vervoer (rondreis- en verblijfkosten), vergoedingen aan bosaangestelden voor inspectiereizen en postvergoedingen aan domaniale bosarbeiders

Art. 16.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van programma's 01 tot 09, organisatie-afdeling 02 naar basisallocatie 11.04 van programma 03, organisatie-afdeling 09.

Art. 17.De Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van basisallocatie 12.08 van programma 02, organisatie-afdeling 10 naar programma 04,organisatie-afdeling 09.

Art. 18.De betrokken leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van het programma « Schatting, Toekomstverwachting en Statistiek » over te dragen naar programma 09 van organisatieafdeling 10.

Art. 19.De Minister-President van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 02 van organisatieafdeling 10, 03 en 04 van organisatieafdeling 50.

Art. 20.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel alsook voor de reiskosten over te dragen naar de basisallocaties 11.03 en 11.08 van programma 01, organisatie-afdelingen 10 en 50 en naar basisallocaties 11.01, 11.02, 11.10, 11.11, 11.12, 12.03, 12.08, 12.09 en 12.10 van programma 01, organisatie-afdeling 10, en naar programma's 10.09, 18.01 en 19.03.

Art. 21.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers bevoegd voor Economie, K.M.O.'s en Begroting de basisallocaties van de programma's 01, 03 en 06 van organisatie-afdeling 11 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de decreten van 25 juni 1992, houdende wijziging van de wetten van 30 december 1970 betreffende de economische expansie en van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering.

Art. 22.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17.07.01, kunnen de Ministers bevoegd voor Landbouw, Landelijke Aangelegenheden en Begroting de basisallocaties van de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatie-afdeling 19 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de bevoegdheidsoverdracht bedoeld in de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen.

Art. 23.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 2001, kunnen de Ministers belast met Leefmilieu en Landbouw de basisallocaties 51.06 en 51.07 van programma 05 van organisatieafdeling 13, die 50% vertegenwoordigen van de steun toegekend in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw, overdragen naar programma 03 van organisatieafdeling 19.

Art. 24.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers bevoegd voor Leefmilieu en Begroting de basisallocaties van de programma's 03 en 05 van organisatie-afdeling 13 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de heroriëntering van de preventie en het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen 2003-2008, het Waalse uitrustingsplan en de financiering.

Art. 25.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Begroting de basisallocaties van de programma's 01, 02 en 03 van organisatie-afdeling 15 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de boeken II en IV van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Een basisallocatie bestemd voor een dotatie aan de N.V. « SPAQuE » kan trouwens geschapen worden binnen organisatieafdeling 15, programma 02, met het oog op de uitvoering van de opdracht die haar toevertrouwd is bij maatregel nr. 6 van het Aangepaste toekomstcontract voor Wallonië, die bestemd is voor de ontwikkeling van een rehabilitatie- en ontsmettingsprogramma voor afgedankte bedrijfsruimten.

Art. 26.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een toelage toe te kennen aan de schoolinrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De toelage bedraagt 20 % van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 27.De toelagen toegekend aan scholen of ziekenhuizen, overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik, alsook de toelagen toegekend aan de gemeenten, overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juli 1983 betreffende de verlening van subsidies aan de gemeenten voor de uitvoering van werken om energiebesparingen te verwezenlijken, mogen worden gestort aan de derde investeerder die de verrichtingen m.b.t. renovatie i.v.m. energiebesparing financiert in die instellingen.

Art. 28.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de nodige bedragen te storten aan de sociale fondsen voor de dekking van de bij overeenkomst aangegane verplichtingen betreffende de uitgevoerde herstructureringen, ten laste van de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 31.04 van programma 01, organisatie-afdeling 11 van de begroting.

Art. 29.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 april 2004 : 9.607.139 euro d.i. het bedrag van de annuïteit van 1993 voor de leningen van 49.578.704 euro en van 18.592.014 euro die respectievelijk aangegaan zijn voor Charleroi en, elk voor de helft, voor Charleroi en Luik; - op 1 juli 2004 : 5.159.850 euro d.i. de dekking in 1992 van het verschil tussen de door DEXIA Bank aan de ontlenende gemeenten gevorderde annuïteit en een annuïteit berekend met dezelfde rentevoet verminderd met 2% voor de leningen voor buitengewone hulp, en als dusdanig aangerekend, evenals voor de door het Waalse Gewest tussen 1981 en 1984 gewaarborgde leningen ter consolidatie op lange termijn van de lasten van de leningen voor buitengewone hulp.

Art. 30.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2004 : 43.413.000 euro d.i. de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming; - op 1 oktober 2004 : de schijf waarvan sprake in artikel 20, § 4, van het decreet van 20 juli 1989 tot vaststelling van de regelen van de algemene financiering van de Waalse gemeenten. De gemeenten die thesaurieleningen hebben aangegaan met toegang tot de gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten worden, in de zin van artikel 20, § 4, beschouwd als gemeenten met financiële moeilijkheden.

Art. 31.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties 43.06, 43,09, 43.13, 43.14 en 43.18 van programma 01, organisatie-afdeling 14.

Art. 32.In geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting de nodige kredieten naar dit programma overdragen om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 33.De dekking van de afrondingsverschillen voor de visa die vooraf in BEF zijn genomen, mogen worden aangerekend op basisallocatie 03.01 van programma 01, organisatie-afdeling 40.

Art. 34.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten, tussen de programma's over te dragen.

Art. 35.Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties mogen de hierna vermelde toelagen, met inbegrip van de met de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen, worden toegekend.

Programma 09.02 : Sociale Dienst : Toelagen om de sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze V.Z.W. te zorgen.

Programma 10.02 : Diensten van het Voorzitterschap, Secretariaat van de Waalse Regering en Kanselarij : Toelagen voor studies en acties voor de voorlichting of bewustmaking inzake gewestelijke ontwikkeling.

Toelagen aan de GREOA (Groepering voor Economische herwaardering van de valleien van de Ourthe en de Amblève).

Toelagen aan de plaatselijke organisatoren van de « Fêtes de Wallonie » (Waalse Feesten).

Deelneming van het Waalse Gewest aan de Ronde van Frankrijk 2004.

Toelage voor het beheer van de « Vitrines de la Wallonie ».

Toelagen in het kader van de uitvoering van het Geactualiseerde Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met ondernemingen van de privé sector of V.Z.W.'s.

Toelagen ten gunste van acties ter bevordering van de totale kwaliteit.

Toelagen ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Toelagen betreffende de gemeenschappelijke actieprincipes van het Toekomstcontract : E-Regering.

Toelagen aan de V.Z.W. « Tour de la Région wallonne Organisation ».

Toelage aan de « RTBF » voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de promotie van het Waalse Gewest.

Toelage aan de « Fondation Solvay » (Stichting Solvay).

Toelage voor de « Fondation Folon ».

Toelage ten gunste van het « Institut Jules Destrée » voor acties ter bevordering van de Waalse identiteit en het gewestelijk bestuur.

Toelage aan de V.Z.W. « Archéologie Industrielle de la Sambre - Site du Bois du Cazier ».

Toelagen in het kader van de uitvoering van het Geactualiseerde Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met instellingen van openbaar nut.

Toelage aan de Duitstalige Gemeenschap.

Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de « Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs ».

Begrotingsfonds inzake de Nationale Loterij.

Humanitaire acties plaatselijke overheid.

Programma 10.07 : Begroting : Toelagen voor acties die bijdragen tot de uitstraling van het Waalse Gewest.

Programma 10.08 : Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid : Financiering en bijdrage tot verschillende studies, colloquia, seminaries en tot de werking van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid en van de cel voor gelijke kansen inzake tewerkstelling en vorming.

Programma 10.12 : Communicatie en Informatie : Toelagen en vergoedingen.

Toelage om acties te voeren voor het opvoeden tot burgerzin.

Programma 11.01 : Economische expansie : Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Aandeel van het Waalse Gewest in de kosten van de door NORDION voortgebrachte afvalstoffen en in de ontmanteling van de infrastructuren van de NORDION-site.

Toelagen betreffende clusteringsacties.

Programma 11.02 : Herstructurering en ontwikkeling : Bijdrage in de kosten van de sociale plannen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Programma 11.04 : Economisch beleid : Toelagen voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest.

Programma 11.06 : Kmo's en Middenstand : Proeftoelagen aan de gemeenten met het oog op het uitstippelen van strategische plannen voor plaatselijke ontwikkeling.

Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Toelagen voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het P.T.P. (Programma voor beroepsdoorstroming).

Werkingstoelagen toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Toelagen voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Toelagen ter ondersteuning van K.M.O.'s en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Programma 11.07 : Coördinatie van de dossiers in verband met structuurfondsen : Toelage met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Toelage met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Programma 11.08 : Bevordering van de tewerkstelling : Toelagen aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Toelagen voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Toelagen aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Toelagen voor de financiering van de uitgifte van « dienstencheques ».

Toelagen voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Toelagen voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen aan de gemeenten met het oog op de bevordering van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Toelagen voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid « Tewerkstelling » naar de Duitstalige Gemeenschap.

Toelagen voor de financiering van acties in de sector sociale economie.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering van de tewerkstelling ten gunste van vrouwen.

Toelagen voor de gewestelijke opdrachten voor tewerkstelling Programma 11.09 : FOREm : Toelagen voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van het project « espace ressources emploi ».

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het P.T.P. (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen voor de financiering van de « Maisons de l'emploi » (Huizen van de tewerkstelling).

Toelagen aan de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming.

Toelage voor de aanpassingskredieten.

Programma 11.10 : P.R.C. - FOREm : Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van programma's voor beroepsdoorstroming.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het « PRC » Steun ter Bevordering van Tewerkstelling (« A.P.E. » ).

Programma 11.11 : P.R.C. - Bestuur : Toelagen voor acties betreffende de ontwikkeling van een tewerkstellingsprogramma (« FBIE » Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid- overeenk.170).

Programma 11.13 : Opleiding van loon- en weddetrekkenden buiten FOREm : Toelagen aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de ontwikkeling van het programma voor afwisselende opleiding.

Toelagen voor acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Toelagen om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Toelagen aan de O.C.M.W.'s die vormingen via tewerkstelling organiseren (EFT, OISP).

Toelagen voor de financiering van de werking van de technische verspreidingscentra.

Toelagen voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van het levenslang leren en aanpassingsvermogen.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen.

Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Toelagen voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Toelagen voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Financiering van kwalificerende opleidingtsacties.

Toelage voor de opleidingscheques bij de oprichting.

Programma 11.14 : FOREm - Opleiding : Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Toelagen voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Toelagen ter bevordering van de opleiding in het kader van de P.T.P.'s (programma's voor beroepsdoorstroming).

Toelage ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Toelagen voor de financiering van de werking van de technische verspreidingscentra.

Toelagen voor de financiering van opleidingscheques.

Programma 11.15 : Landbouwopleiding : Toelagen voor de tenuitvoerlegging van landbouwbevordering en -opleiding.

Toelagen voor de kwaliteitsvorming in de landbouwsector.

Programma 11.16 : Opleiding van zelfstandigen Toelagen voor de werking van het Instituut.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Toelagen met het oog op de werking van het « Institut wallon de Formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises -IFALPME- » (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen).

Toelagen aan het « IFALPME » voor investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming.

Programma 12.01 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van demonstratieacties.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het « Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IEPF) » te Parijs om specifieke acties inzake « Energie » tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de « Francophonie ».

Toelagen voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Toelagen aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Toelagen om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Programma 12.02 : Onderzoek : Toelagen voor de verspreiding en de ontwikkeling van nieuwe technologie, industriële innovatie en onderzoek inzake speerpunttechnologie.

Toelagen voor activiteiten ter bevordering van onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling.

Toelagen aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Toelagen voor acties, studies of infrastructuur medegefinancierd met Europese fondsen.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Programma 12.03 : Tegemoetkoming aan bedrijven : Toelagen om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten.

Toelagen voor acties, studies of infrastructuur, medegefinancierd met Europese fondsen.

Programma 12.04 : Bevordering, verspreiding en herwaardering van onderzoek : Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het P.T.P. (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen voor de verspreiding en de ontwikkeling van nieuwe technologie, industriële innovatie en onderzoek inzake speerpunttechnologie.

Toelagen voor activiteiten ter bevordering van onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling.

Toelage aan het « Parc d'aventures scientifique » voor diens werking en de ontwikkeling van diens activiteiten.

Toelagen voor acties, studies of infrastructuur, medegefinancierd met Europese fondsen.

Toelagen voor nieuwe opdrachten die toevertrouwd zijn aan het « AWT » (Waals telecommunicatieagentschap) Programma 12.05 : Steun- en interventiefonds van het Waalse Gewest voor onderzoek en technologie.

Toelagen betreffende acties, activiteiten en uitrustingen die bijdragen tot de ontwikkeling van onderzoek en technologieën.

Programma 13.01 : Bossen : Toelagen aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Toelagen aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Programma 13.02 : Natuurbehoud : Toelagen aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Toelagen voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé-eigendom en op openbare groene ruimten.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud en behoud van groene ruimten.

Bewustmaking van het publiek voor aanplantingen ter gelegenheid van de « Semaine de l'Arbre ».

Toelagen aan de verenigingen van boomkwekers voor de levering van stekken in het kader van de « Semaine de l'Arbre ».

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Toelagen aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Toelagen aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen.

Programma 13.03 : Acties en bewustmaking inzake leefmilieu : Toelagen aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Toelagen aan verenigingen en ondergeschikte openbare besturen in het kader van bijzondere of thematische oproepen tot indiening van ontwerpen.

Premies aan de gemeenten voor de indienstneming van milieuadviseurs.

Toelagen aan het « Institut Eco-Conseil », in het bijzonder voor de werking van het « Centre permanent de formation en environnement durable » (Centrum voor permanente vorming inzake duurzame ontwikkeling).

Toelage aan het « Institut royal pour la Gestion durable des ressources naturelles et la promotion des technologies propres » (Koninklijk Instituut voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van milieuvriendelijke technologie).

Toelagen aan de « Centres régionaux d'initiation à l'environnement » (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake leefmilieu, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen inzake opleiding van het overheidspersoneel voor leefmilieu.

Toelage voor de bevordering van milieuvriendelijk verbruik.

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan de « RTBF » voor sekwenties over leefmilieu in het TV-journaal voor kinderen « Les Niouzz ».

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelage aan de « BIWM »(Brusselse Intercommunale Watermaatschappij) voor de bouw van het « CRIE » (gewestelijk centrum voor milieu-initiatie) te Modave.

Toelage aan de « CILE » voor de renovatie en de inrichting van het « Château d'eau du Bol d'Air ».

Toelage aan de « SPAQUE »-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Programma 13.04 : Hulpbronnen van de ondergrond en Preventie van milieuvervuiling : Toelagen aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Toelagen aan het « Musée de la Pierre » te Sprimont en aan het « Musée du Marbre » te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor acties met het oog op de promotie en het gebruik van Waalse sierstenen.

Ondersteuning van opleidings- en bijscholingsprogramma's voor het personeel van de ondergeschikte besturen.

Toelagen aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen « NIMBY ».

Toelagen aan de niet openbare sector voor de begeleiding en vorming van de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de milieuvergunning.

Programma 13.05 : Water (controle, beheer, productie en bescherming).

Toelagen voor de vormgeving en de uitgave van de « Tribune de l'Eau ».

Toelagen die moeten worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1991 voor de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven van de erkende ontwateringsinstellingen.

Toelagen aan de riviercomités voor de financiering van de aan het riviercontract voorafgaande studie.

Toelagen aan omwoners om de toegang van het vee tot de waterlopen te voorkomen.

Toelagen aan privé-instellingen met het oog op de bewustmaking, begeleiding, voorlichting en opleiding voor aangelegenheden m.b.t. water.

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake water, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Studies aan de ondergeschikte openbare besturen voor de vernieuwing van de atlas en de herziening van de wet op de niet-bevaarbare waterwegen.

Toelage voor de groepering van economisch belang die moet worden opgericht tussen de « IDEA » en de « S.W.D.E » voor de uitvoering van het bemalingswater van de groeven van Zinnik en Ecaussines.

Programma 13.09 : Preventie van milieuvervuiling : Ondersteuning van opleidings- en bijscholingsprogramma's voor het personeel van de ondergeschikte besturen.

Toelagen aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen « NIMBY ».

Programma 13.10 : Jacht, visserij en visteelt : Toelagen aan jagers- en vissersverenigingen.

Toelagen voor de ontwikkeling van de visteelt.

Toelagen aan de niet-openbare sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen.

Toelagen aan Jachtraden.

Programma 14.01 : Binnenlandse aangelegenheden.

Toelagen voor de werking van de Hoge Raad voor steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Toelagen ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Toelagen aan de gemeenten en politiezones voor specifieke acties met het oog op sociale integratie en veiligheid en voor acties die op gelijkaardige specifieke behoeften inspelen.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Toelagen en vergoedigen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleenden diensten.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de buitenschoolse kinderopvang.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, intercommunalen en aan openbare instellingen, met inbegrip van de Gouverneurs in het kader van partnerschappen inzake veiligheidsprojecten.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, intercommunalen en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Toelagen aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een voorschot op de compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Toelagen voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Toelagen aan privé of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties i.v.m. wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Toelagen aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel.

Toelage aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak.

Toelage aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de de netheid, de veiligheid, de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie in de hand te werken.

Programma 14.05 : Sportinfrastructuur : Toelagen aan de openbare en privé-sector voor bewustmaking, voorlichting, bevordering en opleiding in aangelegenheden die betrekking hebben op sport, met inbegrip van de medefinanciering van infrastructuur-projecten die enerzijds in aanmerking komen in het kader van het « Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés » (Impulsfonds voor het migrantenbeleid)en anderzijds in het kader van het programma « Renouveau urbain » (Stadsvernieuwing) alsmede in het kader van het programma voor beroepsdoorstroming.

Toelagen aan de « Union culturelle et sportive wallonne » V.Z.W. Toelage aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Programma 15.01 : Ruimtelijke ordening en stedenbouw : Toelagen aan gemeenten voor de aanwerving van adviseurs inzake stedenbouw.

Toelagen voor acties ter bevordering van een goede ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Toelagen voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Toelagen voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma « INTERREG 2C » en andere Europese operationele programma's.

Toelagen aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van grondaankoop en -ruil uitgevoerd binnen het door het Gewest bepaalde grondbeleid.

Toelagen voor : 1° het opmaken of voor de volledige herziening van een gemeentelijk plan van aanleg, een gemeentelijk structuurplan of een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement; 2° een effectenonderzoek i.v.m. een ontwerp van gemeentelijk plan van aanleg; 3° een analyse van het algemeen nut van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw; 4° de organisatie van informatievergaderingen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw; 5° de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;6° de indienstneming, op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, van een persoon die bevoegd is voor het beheer van het betrokken grondgebied. Toelagen voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Programma 15.02 : Stadsvernieuwing en sanering van afgedankte bedrijfsruimten : Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de sanering van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang.

Tussenkomst, via een aan de « SOGEPA » gegeven opdracht voor de aankoop en de sanering van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Toelagen aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid. Deze toelagen zijn bestemd om : - hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Toelagen voor de uitvoering van de beleiden inzake stadsheropleving en -vernieuwing.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen aan de gemeenten voor de uitvoering van de stadsvernieuwingsverrichtingen in de bevoorrechte initiatiefgebieden bedoeld in artikel 174, § 2, 2 en 3 van het « Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » voor de aanwerving van een voltijds personeelslid, « projectleider » genoemd, dat uitsluitend belast is met het beheer van de stadsvernieuwingsverrichting. Die verrichtingen worden forfaitair vastgesteld op 37.000 euro per jaar en per stadsvernieuwingsverrichting.

Toelagen aan gemeenten die stadsvernieuwingsoperaties van het type « initiatiefwijk » ondernemen om een deel van de loonkosten en andere kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de buurtregieën te dekken. « Toelagen bestemd voor het opmaken van een dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel 173, § 1, van het »Code wallon de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine« (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium) te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Deze toelagen : - bedragen 50 % van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; - zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat : 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken, ...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie;5. een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en aan zijn goedkeuring, op advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Afdeling Actieve Ordening - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing. » Programma 15.03 : Onderzoek en acties voor de ontwikkeling van het grondgebied en de duurzame ontwikkeling alsmede voor de integratie hiervan : Toelagen aan de universiteitsinstellingen.

Programma 15.04 : Huisvesting - privé-sector : Toelagen voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Toelagen aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Programma 15.05 : Huisvesting - openbare sector : Toelagen voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Toelagen aan openbare instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie, de verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Programma 15.06 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Toelagen voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Toelagen aan de privé-sector voor een maximumbedrag van 6.000 euro gelijk aan maximum 60 % van uit te voeren werken met het oog op acties voor het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Toelage in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en Cuba, ondertekend op 10 april 2002 voor de restauratie van een onroerend goed in het oude centrum van Havanna, beschermd als Werelderfgoed van de Mensheid door de UNESCO Toelage in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en Marokko, ondertekend op 26 oktober 1999, als gevolg waarvan de gemengde Commissie, die op 14 en 15 januari 2003 heeft vergaderd in Rabat, o.a. het project « Recherche ethno-archéologique et géo-archéologique sur les greniers fortifiés de l'Assif Marghane (Axe 3 - Projet 5) » heeft geselecteerd.

Programma 16.02 : Actie, Bevordering en Solidariteit van het Waalse Gewest op internationaal niveau.

Transnationale en interregionale cooperatie - Toelagen aan privé-instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan privé-instellingen.

Medegefinancierde bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende, interregionale en transnationale betrekkingen - Toelagen aan privé-instellingen.

Toelage om de bilaterale samenwerking met het Zuiden te steunen.

U.W.E. - Programma « EURODYSSEE ».

Toelagen ter bevordering van de buitenlandse betrekkingen.

Toelagen om de bilaterale samenwerking met het Noorden te steunen.

Humanitaire acties.

Toetreding van het Waalse Gewest tot internationale instellingen en bijdrage tot de uitvoering van al hun programma's of een gedeelte ervan.

Toelagen met het oog op de ondersteuning van de « A.I.F. » (« Agence Intergouvernementale de la Francophonie ») en de samenwerkingsprogramma's van de Francofonie (ook IEPF) (« Institut de l'Energie des Pays Francophones »)).

Toelagen met het oog op de ondersteuning van programma's voor internationale ontwikkelingssamenwerking.

Transnationale en interregionale cooperatie - Toelagen aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende, interregionale en transnationale betrekkingen - Toelagen aan openbare instellingen.

Beleidsacties uitgevoerd in samenwerking met de Franse Gemeenschap.

Ontwikkelingssamenwerking.

Toelagen voor de aankoop van roerende uitrustingsgoederen en materieel door privé-partners met het oog op de bevordering van de bilaterale buitenlandse betrekkingen.

Toelagen voor de aankoop van roerende uitrustingsgoederen en materieel door openbare partners met het oog op de bevordering van de bilaterale buitenlandse betrekkingen.

Programma 17.01 : Gezondheid : Toelagen aan het « onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij » van het Psychiatrisch Ziekenhuis « Les Marroniers ».

Toelagen voor studies, onderzoek en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Toelagen voor onderzoek, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Toelagen aan de tele-onthaalcentra.

Toelagen aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan het « Institut Scientifique de Service Public- ISSEP » (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen voor palliatieve zorg.

Toelagen inzake sociale ziekten.

Toelagen aan de Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en -diensten (« SISD »).

Programma 17.02 : Transversaal beleid : Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het « Tandem-plan ».

Programma 17.03 : Sociale actie : Ondersteuning van initiatieven op het gebied van sociale actie.

Toelagen voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingstoelagen aan openbare en privé sociale steunpunten.

Toelagen aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB).

Toelagen voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Toelagen voor onderzoeks-, informatie- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Toelagen aan de moederhuizen.

Toelagen aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst.

Toelagen aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Ondersteuning voor de opleiding van sociale interveniënten en van ambtenaren.

Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Toelagen aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen.

Steun aan coördinaties van rechterlijk arrondissement.

Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers.

Toelagen aan openbare instellingen in het kader van de acties « Eté solidaire, je suis partenaire ».

Toelagen voor de inschakeling van bestaansminimumtrekkers in het arbeidsproces.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor voorzieningen in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Toelagen voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor circusartiesten.

Steun aan privé en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun van de consumenten aan privé en openbare scholen.

Toelagen ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de O.C.M.W.'s.

Programma 17.04 : Gezin en derde leeftijd : Toelagen voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Toelagen aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Toelagen voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Toelagen in het kader van de buitenschoolse opvang van jonge kinderen.

Bijkomende toelage aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten.

Toelage voor de infrastructuren van privé of openbare instellingen m.b.t. kind en gezin.

Infrastructuurtoelage inzake huivesting voor de 3de leeftijfd.

Toelagen aan de « Espaces-Rencontres ».

Programma 17.06 : Gehandicapten : Toelagen voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Toelagen voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie ten behoeve van gehandicapten.

Toelagen voor acties m.b.t. de bevordering en sociale integratie van gehandicapten.

Toelagen voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Investeringstoelagen inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, ...

Programma 18.01 : Toerisme : Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de ontwikkeling van het regionaal toerisme.

Toelagen voor de verwezenlijking van info-diensten en toeristenactiviteiten op de parkeerruimten langs de wegen en autosnelwegen.

Investeringstoelagen, toegekend aan de « Maisons du Tourisme » ter dekking van de vestigingskosten.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelage aan de V.Z.W. « Association pour la gestion et l'exploitation touristique et sportive des Voies d'Eau du Hainaut » voor de oprichting van een minigolf in het domein van Claire-Fontaine.

Programma 19.01 : Landbouwbeleid : Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan privé, openbare of universitaire voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Toelagen aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Toelagen aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties ten gunste van het gewestelijke, europese en internationale landbouwbeleid en voor de studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Toelagen aan de « Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de l'Alimentation » (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding).

Programma 19.02 : Beheer van de Landelijke Ruimte.

Toelagen aan de « Fondation rurale de Wallonie » krachtens de kaderovereenkomst.

Toelage aan Nitrawal, overeenkomstig de kaderovereenkomst.

Toelagen aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of landelijk beheer.

Toelagen aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden of landelijk beheer.

Toelagen voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Specifieke toelagen en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke toelagen en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Programma 19.03 : Tegemoetkomingen aan de Landbouw.

Toelagen aan het « Centre de Recherche Agronomique » in het kader van de uitvoering van het « Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC) » verbonden met de activiteiten van de instelling die de « EOGFL- Waarborg »-tegemoetkomingen betaalt.

Programma 19.04 : Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteit : Toelagen voor privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies inzake de kwaliteit en traceerbaarheid van dierlijke en plantaardige producten, met inbegrip van bijdragen voor internationale betrekkingen.

Toelagen voor privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies inzake voorlichting, begeleiding en vulgarisatie betreffende de productiesystemen alsook voor producties met een gedifferencieerde kwaliteit.

Toelagen aan controle-instellingen die in het kader van de certificering van producten optreden.

Toelagen aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Toelagen aan de verenigingen verbonden door een kaderovereenkomst met het Waalse Gewest.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan de fok- en productieverenigingen alsook aan de verenigingen voor dieren- en plantenselectie inzake toegepast onderzoek, begeleiding, vulgarisatie en bevordering van de landbouw.

Toelagen voor de kwaliteitsmerken en de kwaliteitscontrole van producten.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan de universiteiten, studie- en onderzoekscentra en de inrichtingen voor hoger agrarisch onderwijs met het oog op het toegepast onderzoek inzake ontwikkeling van technieken en systemen voor landbouwproductie en -diversifiëring.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan verenigingen en groeperingen die zorgen voor voorlichting, bewustmaking en begeleiding inzake landbouw.

Toelagen voor proefactiviteiten inzake land- en tuinbouw.

Toelagen aan diverse verenigingen voor de promotie van Waalse kwaliteitslandbouwproducten.

Toelagen aan proef en pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Toelagen aan de « Fondation Hippodrome de Wallonie ».

Toelagen aan diensten voor vervanging van landbouwers.

Toelagen aan de ontledingslaboratoria geïntegreerd in de « Commission des Sols de Wallonie » (Waalse Bodemcommissie) en het REQUASUD-net.

Toelagen voor het « Centre d'Economie Rural de Marloie ».

Toelagen aan de « Association wallonne de l'Elevage ».

Toelagen aan fokverenigingen.

Toelagen aan de « Office des Produits wallons ».

Toelagen aan de vereniging VALBIOM. Toelagen aan het « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité ».

Toelagen aan het « Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux ».

Toelagen aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding.

Bijdragen voor deelneming aan en aansluiting bij nationale verenigingen met wetenschappelijk karakter.

Vergoedingen voor verliezen ten gevolge van proefnemingen.

Toelagen aan landbouwcentra voor het uitvoeren van programma's voor ontwikkeling van de akkerbouw.

Toelagen aan V.Z.W.'s voor de aankoop en de inrichting van gebouwen ter bevordering van de Waalse landbouw en van zijn producten.

Toelagen voor de diversifiëringsproducten.

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan onderzoeks- en begeleidingsinstellingen in het kader van de kwaliteitsverbetering en de traceerbaarheid.

Toelagen en vergoedingen aan de landbouwers die door de dioxine-crisis getroffen zijn.

Toelage aan de begeleidingsstructuur belast met de uitvoering van de richtlijn « nitraten ».

Toelage aan referentie- en proefcentra.

Toelagen voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Toelagen aan de plaatselijke besturen die landbouw- en tuinbouwmanifestaties organiseren.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen.

Programma 19.05 Europese medefinanciering : Toelagen voor privé, openbare of universitaire voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Programma 50.02 : Werkingskosten en prestaties door derden : Toelagen voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Toelagen voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Toelagen aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Programma 50.04 : Vestiging der gebouwen.

Toelagen en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Toelage aan het « ISSEP » voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen.

Programma 53.03 : Telecommunicatienet - Aanleg : Allerhande toelagen met het oog op de ontwikkeling van telecommunicatiemiddelen.

Programma 54.01 : Openbaar stads- en interstedelijk vervoer : Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Toelagen aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Toelagen ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen aan de maatschappijen van de groep TEC en aan de « Société régionale wallonne des Transports » (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op investeringen ter verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer.

Programma 54.02 : Luchthavens en vliegvelden : Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Tegemoetkomingen voor onroerende ontwikkelingsmiddelen met het oog op het beheer van de begeleidingsmaatregelen voor de economische ontwikkeling van de gewestelijke luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen aan de « SAB » voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Programma 54.04 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit : Toelagen voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Programma 54.06 : Coördinatie van de beleidsvormen voor mobiliteit en herwaardering van de infrastructuur : Toelagen voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke « handvesten » voor de mobiliteit en de bevordering van proefacties inzake intermodaliteit en mobiliteit.

Toelagen aan de « SRWT » en « TEC » om ze in staat te stellen het investeringsprogramma te verwezenlijken met het oog op de bevordering van intermodaliteit en mobiliteit voor het openbaar personenvervoer.

Bijkomende toelagen ter ondersteuning van de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen.

Gewestelijk bedrijf : « Office wallon des déchets » (Waalse Dienst voor Afvalstoffen).

Toelage aan verenigingen en gemeenten voor de bevordering van acties inzake preventie en recycling van huishoudelijk afval.

Toelage aan de « SPAQUE »-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Toelagen aan inrichtingen belast met afvalverwerking voor de door de « Missi-Dominici » aan de gemeenten verleende bijstand.

Toelagen aan openbare instellingen voor de kostenovername en de verwezenlijking van proefprojecten op het gebied van afvalverwerking.

Terugvorderbare voorschotten op de kosten van studies vóór het verkrijgen van vergunningen met het oog op de oprichting van een centrum voor technische ingraving. « Office de promotion des voies navigables » (Dienst voor de bevordering van de waterwegen).

Toelagen aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Toelagen voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Toelagen aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Art. 36.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 51.06, 51.07, 51.08 van programma 01, basisallocaties 43.07 en 63.02 van programma 03, basisallocaties 51.06, 51.07, 63.01, 63.02, 63.03 en 63.04 van programma 04 en basisallocatie 51.02 van programma 06 van organisatieafdeling 17

Art. 37.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 41.01 van programma 03, 41.02 van programma 04 en 41.04 van programma 06 van organisatieafdeling 17.

Art. 38.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 02 naar basisallocaties 41.03 van programma 06 en 33.07, 33.08 van programma 03 van organisatieafdeling 17.

Art. 39.Artikel 1, § 3, van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt aangevuld als volgt : « c) de indienstneming van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur voor de uitvoering van bestellingen ».

Art. 40.De toekenning van nieuwe erkenningen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten, wordt opgeschort tot de stemming van het decreet betreffende de begeleiding en de coördinatie van thuisverzorging en-diensten. Deze opschorting geldt evenwel niet voor de vernieuwing van de erkenning van centra die vóór 1 januari 1998 werden erkend ».

Art. 41.De Regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 33.08 van programma 03 van organisatieafdeling 17 te storten aan de moederhuizen die vroeger erkend waren door de « Office de la Naissance et de l'Enfance, in afwachting van een als regel geldende tekst die voor 2003 gepland is.

Art. 42.De Minister van Sociale Zaken en Gezondheid wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke tegemoetkoming, zoals bedoeld in basisallocaties 41.01 van programma 01 en 41.01 van programma 04 van organisatieafdeling 17, toe te kennen aan het « CRAC » (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten).

Art. 43.De Minister van Sociale Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd om de dotatie aan het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées », voorzien in basisallocatie 41.03 van programma 06 van organisatieafdeling 17, in één schijf uit te betalen.

Art. 44.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die het « Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées » kan toekennen aan de leden van het Financieel Comité van het « Agence », vast te stellen.

Art. 45.In artikel 7 van het decreet van 28 juni 2001 tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, worden de woorden « 1 januari 2001 » vervangen door de woorden « 1 januari 2003 ».

Art. 46.De Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten binnen organisatieafdeling 15 over te dragen tussen basisallocatie 51.04 van programma 04 en basisallocatie 51.05 van programma 05.

De Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten binnen organisatieafdeling 15 over te dragen tussen basisallocatie 51.02 van programma 04 en de basisallocaties 51.06 en 51.08 van programma 05.

Art. 47.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die de Waalse Raad voor Leefmilieu voor Duurzame Ontwikkeling, de Watercommissie, de Erkenningscommissie inzake Afvalstoffen en de Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven kunnen toekennen aan hun leden, vast te stellen.

Art. 48.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de Adviescommissie voor Beroepen en de Commissie voor de Erkenning van Ontwerpers kunnen verlenen aan hun leden.

Art. 49.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en van artikel 3, 2de lid, van het decreet van 17 december 1992 tot oprichting van begrotingsfondsen inzake openbare werken, zoals gewijzigd bij artikel 13 van het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de « Office de la Navigation » (Dienst voor de Scheepvaart) wordt de opbrengst van de neveninstallaties (met inbegrip van telecommunicatie-installaties) en van de hydro-elektrische centrales opgenomen ten gunste van de « Société de Financement complémentaire des Infrastructures » (Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren).

Art. 50.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit kan de Minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, met instemming van de Minister van Begroting, de nodige kredieten overdragen tussen de verschillende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52.

Art. 51.De Regering wordt ertoe gemachtigd om een commissie-overeenkomst te ondertekenen met de « Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures » (Waalse Maatschappij voor de aanvullende Financiering van de Infrastructuren) betreffende de uitvoering en de financiering over hoogstens twintig jaar van de gepaste renovatiewerken van de snelwegen E411 en E25 in de Provincie Luxemburg tot een bedrag, belastingen inbegrepen, van 104,5 miljoen euro.

Art. 52.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de « Société Wallonne du Crédit social » (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren. HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 53.Met het oog op het financieel beheer van sommige activiteiten wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd een voor het Rekenhof verantwoordelijke gewoon rekenplichtige aan te stellen bij de « SEPAC » (Vaste hulpdienst voor administratieve en geldelijke aangelegenheden), die moet worden aangewezen door de Minister van Begroting. Die rekenplichtige wordt ertoe gemachtigd om het persoonlijke aandeel van de personeelsleden betreffende de hem toevertrouwde aankoop van maaltijdscheques te storten aan de NV SODEXHO BASS BELGIUM.

Art. 54.Het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » kan, ten laste van zijn begroting, een bedrag van 18.592.000 euro vastleggen voor de uitvoering van de door de Regering goedgekeurde investeringsprogramma's met het oog op de aankoop, de bouw, de verbouwing en de inrichting van gebouwen bestemd voor de opvang van gehandicapten, alsmede een bedrag van 8.676.000 euro voor de uitvoering van de door de Regering goedgekeurde investeringsprogramma's met het oog op de aankoop, de bouw, de verbouwing en de inrichting van gebouwen bestemd voor de tewerkstelling en de vorming van gehandicapten.

Art. 55.De « Société wallonne de crédit social » wordt aangewezen als afgevaardigde van het Waalse Gewest voor het financieel beheer van de « lening jongeren », dat bij het besluit van de Regering van 20 juli 2000 wordt georganiseerd. Haar tegemoetkomingen ten gunste van de kredietinstellingen worden gesubsidieerd door de Minister van Huisvesting.

Art. 56.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, in het kader van de vereffeningsprocedure betreffende het « Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau » (Gewestelijk bedrijf voor waterproductie en -toevoer), om de bedragen die noodzakelijk zijn voor de regularisatie van de lopende verrichtingen uitgevoerd door de S.W.D.E. (Waalse Watervoorzieningsmaatschappij) tussen 1 januari 2001 en 16 maart 2001 en betreffende de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit de opdrachten uitgeoefend in het kader van de decreten tot oprichting van het « E.R.P.E. » (Gewestelijk bedrijf voor waterproductie en -toevoer), op te nemen in de rekeningen van genoemde vereffening.

Art. 57.De Regering wordt ertoe gemachtigd om een overeenkomst aan te gaan met de « Société wallonne des Eaux » om de verplichtingen te salderen die voortkomen uit de toepassing van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 december 1987 betreffende de toelagen toegekend aan het Waalse Gewest voor de investeringen van de « Société wallonne des Distributions d'Eau » en de inschrijving van het Gewest op het kapitaal van die maatschappij, wat betreft de investeringsprogramma's van 1989 tot 1994.

De tegemoetkoming bedraagt hoogstens 3.966.000 euro.

De overeenkomst wordt opgesteld op grond van de afrekeningen van de investeringen voorgelegd door de « S.W.D.E. » aan het Gewest en geviseerd door het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, Afdeling Natuur en Bossen van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 58.Artikel 41, §3, derde lid, van het decreet van 7 maart 2001 houdende hervorming van de « Société wallonne des Distributions d'Eau » wordt aangevuld als volgt : « In afwachting van de sluiting van de vereffening van het « ERPE » mag het Gewest de bedragen sorten aan de « S.W.D.E. » die noodzakelijk zijn voor de uitbetaling van de facturen betreffende het uitstaand bedrag van de in artikel 39 bedoelde opdrachten na aftrek van de bestaande waarden gelijkgesteld met het reservefonds voor de financiering van genoemde uitgaven. De stortingen worden uitgevoerd na inzage van de door de « SWDE » ontvangen facturen.

Wat betreft de bouwheerschap van de opdrachten betreffende de « Transhennuyère » mag het Gewest de opdrachten eveneens storten aan de S.W.D.E. die noodzakelijk zijn voor de uitbetaling van de facturen verbonden met de saldo's van de visa van de vastleggingen toegerekend op artikel 01.01.05, organisatieafdeling 13 van de begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest en ontvangen door de « S.W.D.E. ».

Het saldo van de vastleggingen aangegaan op de bijzondere afdeling van genoemde begroting alsook elke ordonnancering op de bijkomende vastleggingen ten laste van het Fonds voor Waterbescherming mogen worden gestort aan de « S.W.D.E. » aan de hand van de desbetreffende facturen.

Art. 59.In afwijking van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, kan de Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer, de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar.

Art. 60.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om aandelen over te nemen in het kapitaal van een bestaande of op te richten onroerende vennootschap in het kader van de tenuitvoerlegging van het onroerende investeringsplan « MAGELLAN ».

Art. 61.De Regering mag de volledig of gedeeltelijk gebouwde woningen die voor de verkoop bestemd zijn, overdragen alsook de overeenstemmende financieringen van de territoriaal bevoegde openbare « verwervende » huisvestingsmaatschappijen, op de datum en onder de voorwaarden die zij vaststelt. Die verrichtingen zullen door de Regering worden beschouwd als uitgevoerd wegens openbaar nut. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 62.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van het « Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie » (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 57.015.510 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 2004 tot 2002 door het « Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie » aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 63.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2004 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij DEXIA Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472.000 euro niet overschrijden.

Art. 64.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen of roulerende fondsen in land- en tuinbouw in het kader van het Fonds voor landbouwinvestering, voor een totaalbedrag van 99.103.000 euro in 2004.

Art. 65.De Minister van Begroting, in samenwerking met de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie toestaan financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 248.000.000 euro om de uitgaven te dekken die enerzijds gedaan zijn namens het EOGFL - afdeling Waarborg en dit volgens de behoefte van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen en volgens de door de Europese Commissie maandelijks betaalde voorschotten (na inachtneming van de met die financiële middelen gedane uitgaven) en anderzijds de uitgaven toegekend in het kader van de verrichtingen m.b.t. de beurzen « melkquota's » en « quotas's voor moederkoeien ».

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 03 van organisatieafdeling 19.

Art. 66.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de leningen van de « Société régionale wallonne des Transports » (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de investeringen voor vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen en van de investeringen verbonden met infrastructuurwerken voor de metro van Charleroi, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties met interest, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling. Die waarborg wordt toegestaan voor een totaalbedrag van 132.310.000 euro.

Art. 67.De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 1.308.667 euro.

Art. 68.De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid kan, met de toestemming van de Minister van Begroting en in het kader van een type-overeenkomst tussen het gewest en de financiële instellingen, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 52.196.038 euro.

Art. 69.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 15.772.674 euro.

Art. 70.Mits de hypotheek op de wijk « Gailly » wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren bij de aankoop van het onroerend goed door de associatie van het O.C.M.W. van Charleroi en het « I.O.S. » zolang de gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 71.In het kader van het pilootproject dat tijdens de jaren 2003 en 2004 werd gevoerd inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Sociale Zaken en Binnenlandse Aangelegenheden erom gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 375.000 euro.

Art. 72.In het kader van de door de Waalse Regering goedgekeurde algemene raming wordt de gewestelijke waarborg verleend voor de verrichtingen van financieel beheer van de « Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure » V.Z.W., waarvan de duur korter is dan twaalf maanden.

Art. 73.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Gewest te verlenen ten belope van het verschuldigd saldo van de lening 1984-2007 die de « SWS » in portefeuille bezit.

Art. 74.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de « Société wallonne de crédit social » (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 250.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 75.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de waarborg van het Gewest toe te kennen ten belope van een jaarlijks bedrag van 18.000.000 euro, voor de hypotheekleningen aangegaan door de medisch-sociale diensten die erkend zijn voor de aankoop, de renovatie en de uitrusting van sociaal-medische structuren.

Onder erkende sociaal-medische diensten verstaat men het geheel van de erkende ambulante diensten waaraan het Gewest een gereglementeerde toelage verleent die bestemd is om de werkingskosten en de bezoldigingen van het personeel te dekken.

Tele-onthaalcentra Geïntegreerde gezondheidsverenigingen Diensten voor geestelijke gezondheid Centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening Centra voor gezinsplanning Opvangcentra voor volwassenen Moederhuizen Centra voor maatschappelijke hulpverlening HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 76.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor : 1° werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling. Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan : a) 30 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 1.239.467 euro; b) 25 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van 1.239.467 tot 4.957.870 euro; c) 20 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van meer dan 4.957.870 euro.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 77.Binnen de perken van de op basisallocatie 63.05, programma 01, organisatie-afdeling 14, uitgetrokken kredieten wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd een tegemoetkoming te verlenen aan de door een ramp getroffen gemeenten om deze in staat te stellen terugvorderbare voorschotten aan de slachtoffers te verstrekken, in afwachting van de tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Art. 78.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de « Société publique de Gestion de l'Eau », ten laste van basisallocatie 01.01, programma 05 van organisatie-afdeling 13, met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 79.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de door de SPGE (openbare maatschappij voor waterbeheer) te innen schuldvorderingen, in de vorm van aandelen B1, op het kapitaal van deze maatschappij in te brengen, die zouden ontstaan uit de invorderbaarheid van iedere toelage die in het kader van waterzuivering vroeger gestort is.

Art. 80.De Waalse Regering mag de Thesaurie ertoe machtigen de Centrale dienst van vaste uitgaven van het bestuur van de Thesaurie van het Ministerie van Financiën te prefinancieren om dit laatste in staat te stellen de wedden van de Provinciegouverneurs, Arrondissementscommissarissen en gewestelijke Ontvangers uit te betalen. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 81.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996, mogen de basisallocaties betreffende de schuld van de programma's van organisatieafdeling 40 overgedragen worden door de Minister van Begroting.

Art. 82.De Minister van Begroting kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van de programma's van organisatie-afdeling 40 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie.

Art. 83.De Minister van Begroting wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van de programma's van organisatieafdeling 40 d.m.v. niet door het Rekenhof vooraf geviseerde ordonnanties te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten.

Art. 84.De Minister van Begroting wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de uitvoering van waarborgen ten laste van basisallocatie 31.01 van programma 05 van organisatieafdeling 40 d.m.v. niet door het Rekenhof vooraf geviseerde ordonnanties te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 85.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996, worden de Minister van Begroting en de Minister van Huisvesting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma 05 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 40. HOOFDSTUK VI. - Afzonderlijke afdeling

Art. 86.In afwijking van artikel 16 van de wet van 28 juni 1989 tot wijziging van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn de bepalingen van de artikelen 1 en 5 van dezelfde wet niet van toepassing tijdens 2004 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 87.De wijze waarop beschikt wordt over het tegoed vermeld voor de fondsen opgenomen onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel wordt aangegeven naast het artikelnummer of littera van elk betrokken fonds.

De fondsen waarvan de uitgaven aan het voorafgaand visum van het Rekenhof zijn onderworpen worden met het teken A aangegeven.

Art. 88.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen ten laste van artikel 60.02.A.06 (LIFE), uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.02 (EOGFL), 60.02.A.03 (ESF) en 60.02.A.05 (FIOV) van afdeling 10, Titel IV. HOOFDSTUK VII. - Gewestelijke bedrijven

Art. 89.De bij dit decreet gevoegde begroting van de « Office wallon des Déchets » (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2004 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 31.870.000 euro voor de ontvangsten en 31.870.000 euro voor de uitgaven.

Art. 90.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de « Office wallon des Déchets » herverdelen. HOOFDSTUK VIII. - Afzonderlijk beheerde gewestelijke diensten

Art. 91.De bij dit decreet gevoegde begroting van de « Office de Promotion des Voies navigables » (Dienst voor de Bevordering van de bevaarbare Waterwegen) voor 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 522.000 euro voor de ontvangsten en 522.000 euro voor de uitgaven.

Art. 92.De Minister bevoegd voor Vervoer kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de « Office de Promotion des Voies navigables » herverdelen. HOOFDSTUK IX. -- Instellingen van openbaar nut

Art. 93.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité » (Waals Agentschap voor de Bevordering van een kwaliteitslandbouw ») voor 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.107.000 euro voor de ontvangsten en 7.107.000 euro voor de uitgaven.

Art. 94.De Minister bevoegd voor Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité » herverdelen.

Art. 95.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine » (Waals fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en -oppomping) voor 2004 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 248.000 euro voor de ontvangsten en 1.063.000 euro voor de uitgaven.

Art. 96.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Centre régional d'Aide aux Communes » (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 3.312.000 euro voor de ontvangsten en 3.312.000 euro voor de uitgaven.

Art. 97.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Institut scientifique de Service public » (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 18.928.000 euro voor de ontvangsten en 18.928.000 euro voor de uitgaven.

Art. 98.De Minister bevoegd voor Onderzoek kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het « Institut scientifique de Service public » herverdelen.

Art. 99.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne » (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) voor 2004 wordt goedgekeurd.

Art. 100.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds piscicole de Wallonie » (Waals Visserijfonds) voor 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 2.116.000 euro voor de ontvangsten en 2.116.000 euro voor de uitgaven.

Art. 101.De Minister tot wiens bevoegdheden het « Fonds Piscicole » behoort, kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de begroting van het « Fonds Piscicole » herverdelen.

Art. 102.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Institut du patrimoine wallon » (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 11.736.000 euro voor de ontvangsten en 9.811.000 euro voor de uitgaven.

Art. 103.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Centre wallon de recherches agronomiques » voor 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 18.808.000 euro voor de ontvangsten en 18.808.000 euro voor de uitgaven.

Art. 104.De Minister bevoegd voor Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het « Centre wallon de recherche agronomique » herverdelen.

Art. 105.In afwachting van de uitvoering van het decreet van 3 juli 2003 tot oprichting van het « Centre wallon de Recherches agronomiques », worden de uitgaven verbonden met de werkingskosten (personeelsuitgaven niet inbegrepen) en met de investeringsuitgaven aangerekend op de basisallocaties 12.04 en 74.02 van programma 19.04 van de begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 106.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Institut wallon d'évaluation » (Waals instituut voor evaluatie) voor 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 3.620.000 euro voor de ontvangsten en 3.620.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK X. - Diverse bepalingen

Art. 107.Het boekhoudkundig uitstaand bedrag op basisallocatie 73.02 van programma 54.02 wordt overgedragen ten laste van de « SOWAER » (Waalse Maatschappij voor Luchthavens).

Art. 108.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een gedeelte van de door het Waalse Gewest gehouden portefeuille van schuldvorderingen (terugvorderbare voorschotten) over te dragen aan een venootschap belast met de valorisatie van de steun aan ondernemingen inzake onderzoek.

Art. 109.De Waalse Regering wordt er tot 31 december 2004 toe gemachtigd de rentelasten over te nemen van de leningen die bij DEXIA Bank via het « Centre régional d'aide aux communes » voor respectievelijke bedragen van maximum 3.718.000 euro en 372.000 euro werden aangegaan door de op 14 augustus 1999 door de storm getroffen gemeenten Doornik en Leuze-en-Hainaut, om deze gemeenten in staat te stellen renteloze leningen aan de slachtoffers te verlenen, met het oog op de uitvoering van de dringendste werken in hun woning.

Art. 110.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit kan de Minister bevoegd voor Economie, met instemming van de Minister van Begroting, de nodige uitgetrokken kredieten overdragen van de verschillende basisallocaties van de programma's van organisatieafdelingen 11 en 18 naar basisallocatie 81.03 van programma 02 van organisatieafdeling 11.

Art. 111.Met verwijzing naar artikel 6 van het koninklijk besluit van 14 februari 1967 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, door de Staat verleend voor de ontwikkeling van de toeristische uitrusting, wordt vastgesteld dat de subsidiëringsrente voor de uitrusting op het gebied van riviertoerisme 100 % bedraagt.

Art. 112.Artikel 16, § 3, van het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake belastingen, taksen en retributies, huisvesting, onderzoek, milieu, plaatselijke besturen en vervoer, wordt opgeheven.

Art. 113.Overeenkomstig het decreet van 12 december 2002 betreffende de organisatie van de gasmerkt, en inzonderheid op artikelen 37, 38 en 58, wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de saldo's van het Reguleringsfonds en van het Sociaal Fonds, die niet meer bestaan, terug te storten naar het Energiefonds. HOOFDSTUK XI. - Slotbepalingen

Art. 114.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2004.

Opgemaakt te namen, op 18 december 2003.

De Minister-President J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD _______ Nota's (1) Zitting 2003-2004. Stukken van de Raad 4-V bcd (2003-2004), nrs.1 tot 4.

Volledig verslag, openbare zitting van 17 december 2003.

Bespreking - Stemming.

Voor raadpleging van blz. 23736 tot blz. 23762 Beeld van de publicatie deel 3 Voor raadpleging van blz. 23763 tot blz. 23898 Beeld van de publicatie deel 4

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^