Document van 19 december 2008
gepubliceerd op 23 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

bron
vlaamse overheid
numac
2009036127
pub.
23/12/2009
prom.
19/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2008. - Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 KREDIETEN LOPEND JAAR

Artikel 1.Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2009 kredieten geopend ten bedrage van : (in duizend euro)

Niet-gesplitste kredieten

2.869.073

Gesplitste kredieten


vastleggingskredieten

2.525.651

ordonnanceringskredieten

2.354.866


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01.

Art. 2.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artike len 127 tot 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2009 kredieten geopend ten bedrage van : (in duizend euro)

Niet-gesplitste kredieten

13.206.398

Gesplitste kredieten


vastleggingskredieten

184.608

ordonnanceringskredieten

192.660


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02.

Art. 3.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2009 kredieten geopend ten bedrage van : (in duizend euro)

Niet-gesplitste kredieten

3.799.867

Gesplitste kredieten


vastleggingskredieten

1.192.855

ordonnanceringskredieten

1.165.222


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03.

Art. 4.Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2009 de variabele kredieten geraamd op : (in duizend euro)

Variabele kredieten

3.311


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01.

Art. 5.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2009 de variabele kredieten geraamd op : (in duizend euro)

Variabele kredieten

78.863


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02.

Art. 6.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2009 de variabele kredieten geraamd op : (in duizend euro)

Variabele kredieten

21.643


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03.

Art. 7.De terugbetalingen van leningen voorzien onder titel III worden, wat betreft het begrotingsjaar 2009, geraamd op : (in duizend euro)

Terugbetaling leningen

32.000


VASTE UITGAVEN

Art. 8.Mogen in de vorm van vaste uitgaven uitbetaald worden : a) de salarissen en salaristoelagen van de personeelsleden van de Nederlandstalige peutertuinen en kinderdagverblijven alsook van de personeelsleden van het voor- en naschoolse toezicht verbonden aan de scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel-Hoofdstad, alsook de salaristoelagen voor het leidinggevende en technische personeel van de erkende openbare gemeentelijke, provinciale en privaatrechtelijke bibliotheken;b) de salarissen en salaristoelagen, fietsvergoedingen en vervoerkosten van de personeelsleden van het basis-, secundair, hoger onderwijs (met uitzondering van het universitair onderwijs), het buitengewoon onderwijs, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de diensten voor beroepsoriëntering, de centra voor leerlingenbegeleiding, de onderwijsinspectie, de pedagogische begeleidingsdiensten alsook de salaristoelagen voor de basiseducatie;c) de vergoedingen wegens begrafeniskosten en de geboortetoelagen;d) de toelagen voor derving van het vrij genot van woning, de gevarentoelagen en de toelagen voor elektrische bediening, de toelagen voor de inning van scheepvaartrechten, de toelagen voor extra en onregelmatige prestaties, de vergoedingen voor kantoorkosten, de vergoedingen voor rijwielen met hulpmotor, alsmede de verplichte bijdrage van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer van de werknemer;e) de toelagen wegens buitengewone prestaties;f) zonder tussenkomsten van de Deposito- en Consignatiekas : de schadevergoedingen toegewezen op basis van een uitvoerbaar vonnis of arrest of een afgesloten dading in afwijking van artikel 100, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.Deze schadevergoedingen slaan zowel op de hoofdsom als op de eventuele renten; g) de aflossingen van kapitaal en rente bepaald onder beleidsdomein C, programma G;h) de betaling van de moratoriumintresten verschuldigd aan belastingplichtigen in het kader van de inning van de onroerende voorheffing door het Vlaamse Gewest, van de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, van de heffing ter bestrijding en voorkoming van de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;i) de salarissen en vergoedingen van de maand december verschuldigd aan het in Vlissingen (Nederland) tewerkgesteld en verblijvend personeel van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust, mogen betaald worden in de maand december in afwijking van het KB van 29 november 1984;j) de huursubsidies;k) de aanmoedigingspremies ter stimulering van arbeidsherverdeling en arbeidsduurvermindering;l) de aanmoedigingspremies in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- profitsector;m) de loontegemoetkomingen en subsidies aan vzw's in het kader van het gesco-stelsel;n) de lonen voor de werknemers in het kader van het Derde Arbeidscircuit;o) de subsidies aan Beschutte Werkplaatsen in het kader van de sociale economie;p) subsidies en loontegemoetkomingen aan sociale werkplaatsen in het kader van de sociale economie inbegrepen kredieten voor uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) voor de social-profit;q) de loontegemoetkomingen en subsidies in het kader van de Vlaamse werkervaringmaatregelen met ten dele cofinanciering vanuit de Europese Unie;r) de subsidies en loontegemoetkomingen aan bedrijven in het kader van de sociale economie;s) de subsidies voor loontegemoetkomingen aan vzw's in het kader van de lokale diensteneconomie en voor ondersteuningsmaatregelen in het kader van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen;t) de loontegemoetkomingen en subsidies aan Vlaamse Overheidsentiteiten in het kader van het gesco-stelsel;u) de subsidies voor loontegemoetkomingen aan lokale overheden in het kader van de lokale diensteneconomie en voor ondersteuningsmaatregelen in het kader van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 9.§ 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden de vastleggingen samen met de kredietsaldi voor vastleggingen en ordonnancering van de volgende basisallocaties op 31 december van het jaar 2008 naar het begrotingsjaar 2009 overgedragen. De overgedragen kredieten worden met de nieuwe kredieten samengevoegd en gedragen zich gedurende het betrokken begrotingsjaar als gesplitste kredieten :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

BF

72.05

F

CB

01.17

B

FG

40.14

B

GB

01.01

B

HE

33.74

D

HD

33.75

C


§ 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden de vastleggingen samen met de kredietsaldi voor vastleggingen en ordonnancering van de volgende basisallocaties op 31 december van het jaar 2009 naar het begrotingsjaar 2010 overgedragen. De overgedragen kredieten worden met de nieuwe kredieten samengevoegd :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

BA

11.08

C

CB

11.01

B

CB

01.02

B

CE

61.10

B

HE

33.74

D

HE

74.80

D


§ 3. Het saldo van de dotaties voor de publiekrechtelijke personen in het kader van het Centraal Financieringsorgaan (CFO), inclusief het saldo op basisallocatie CE4101B dat nog niet geordonnanceerd is per 31 december 2009 mag overgedragen worden naar het volgend begrotingsjaar. § 4. In afwijking van de bepalingen van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het onbelast kredietsaldo, in vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet, op 31 december 2009 overgedragen naar het begrotingsjaar 2010 voor onderstaande basisallocatie en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2010 :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

MG

54.01

B

CB

01.43

B


§ 5. In afwijking van de bepalingen van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het onbelast kredietsaldo, in vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet, op 31 december 2008 overgedragen naar het begrotingsjaar 2009 voor onderstaande basisallocatie en samengevoegd met de kredieten voor het begrotingsjaar 2009 :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

HC

33.73

B

LC

63.22

B


§ 6. In afwijking van de bepalingen van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het onbelast kredietsaldo, in ordonnanceringskrediet, op 31 december 2008 overgedragen naar het begrotingsjaar 2009 voor onderstaande basisallocatie en samengevoegd met de kredieten voor het begrotingsjaar 2009 :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

MG

73.05

B


UITGAVEN VORIGE JAREN

Art. 10.§ 1. Onderstaande basisallocaties mogen uitgaven dekken met betrekking tot vorige begrotingsjaren :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

BA

11.08

C

BF

12.03

F

BF

12.06

F

CC

21.01

E

CC

21.02

E

CC

21.03

E

CF

11.03

B

HF

11.02

B

HF

11.04

B


§ 2. De basisallocaties CC12.03E, CC12.20E, CC12.21E en CC12.22E mogen uitgaven dekken met betrekking tot voorgaande jaren voor zover deze uitgaven betrekking hebben op kosten gemaakt in het kader van een gedwongen invordering. § 3. Beperkt tot de betaling van energiefacturen, datalijnen, telefonie, verzendingskosten en brandstoffen mogen onderstaande basisallocaties uitgaven dekken met betrekking tot vorige jaren :

Basisallocatie

BF1201F

FA1270B

FA1208B

LA1270B

LA1271E

LA1272D

LC1201B

GA1270B

GA1271E

GA1272D

GA1273C

LD1203C

MA1271B

MA1272D

MA1273C

MD1201B

MD1211B

MG1201B

MG1405B

MG1407B

MH1409D

MI1201C

MI1240C

MI1414C


Art. 11.§ 1. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of artikelen waarvan de nummering inmiddels gewijzigd werd of overgegaan is in andere basisallocaties of begrotingsartikelen mogen worden aangerekend op de overeenstemmende programmakredieten en basisallocaties van de begroting voor het jaar 2009. § 2. De kosten betalingsverkeer betreffende het vierde kwartaal die door Dexia, in uitvoering van het kassierscontract, ten laste worden gelegd op de hiervoor aangeduide rekeningen, mogen aangerekend worden op de begroting van het volgend jaar. § 3. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van vorige begrotingsjaren werden vastgelegd op de basisallocaties 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 en 43.07 van het programma 42.20 mogen worden aangerekend op GD3405E. In alle convenanten en subsidiebesluiten tot en met 31 december 2006, die betrekking hebben op deze basisallocaties moet vanaf 1 januari 2008 de vermelding 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 of 43.07 gelezen worden als GD3405E. § 4. In het convenant van 3 augustus 2005 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor jeugdgezondheidszorg worden in artikel 4, § 4, de woorden « basisallocatie 33.66 » geschrapt. § 5. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van vorige begrotingsjaren werden vastgelegd op basisallocatie 33.29 van programma 41.7 mogen worden aangerekend op basisallocatie BJ3330D. SUBSIDIES

Art. 12.Binnen de perken van de betrokken basisallocatie kunnen de volgende subsidies worden toegekend : (in duizend euro)

BEGR

TEKST

NGK

GVK

GOK

VRK

AA4106B

SUBSIDIE STICHTING TECHNOLOGIE VLAANDEREN


AD3301B

SUBSIDIES I.K.V. VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID


AD3350B

COFINANCIERING STEUNPUNT DUURZAME ONTWIKKELING


HE4113D

DOTATIE AAN VZW DESINGEL

5595

0

0

0

AD4301B

SUBSIDIES AAN LOKALE OVERHEDEN M.B.T. VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID (GEDEELTELIJKE EU-COFINANCIERING)


HF4304B

SOCIALE MAATREGELEN TOEGANKELIJKHEID SPORT

4000

0

0

0

AG3301B

SUBSIDIE AAN TV-BRUSSEL VZW


AG3302B

SUBSIDIE AAN BRIO


AG3303B

SUBSIDIE AAN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE VERSTERKING VAN DE VLAAMSE INBRENG IN BRUSSEL EN VAN DE VERSTERKING VAN DE BAND TUSSEN BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN


AG3304B

SUBSIDIE AAN ONTHAAL EN PROMOTIE BRUSSEL VZW


AG3305B

SUBSIDIE AAN HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL VZW


AG3306B

SUBSIDIE AAN BRUSSEL DEZE WEEK VZW


AG3307B

SUBSIDIE AAN FM BRUSSEL VZW


AG3308B

SUBSIDIE AAN QUARTIER LATIN VZW


AG3309B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS OVERLEGPLATFORM HOGER ONDERWIJS BRUSSEL


AG3310B

SUBSIDIE AAN BRUKSELBINNENSTEBUITEN VZW


AG3311B

SUBSIDIE AAN STUDIO GLOBO VZW


AG3312B

SUBSIDIE AAN DE AB VOOR DE ORGANISATIE VAN DE 11 JULI VIERING


AG3313B

SUBSIDIE VOOR DE ONDERSTEUNING VAN TAALVERWERVING IN BRUSSEL


AG6501B

DOTATIE AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR


AH3302B

SUBSIDIE VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN DIE HET VLAAMS KARAKTER EN/OF DE INTEGRATIE BEVORDEREN VAN ANDERSTALIGEN


AH3303B

SUBSIDIE AAN VZW RTVB


AH3304B

SUBSIDIE AAN HET EVA VZW DE RAND VOOR DE OPRICHTING EN WERKING VAN EEN « PIJLER INFORMATIE EN PROMOTIE NT2 »


AI3301B

SUBSIDIES MET BETREKKING TOT EMANCIPATIE EN GELIJKE-KANSENBELEID


AI3302B

SUBSIDIES M.B.T. DE UITVOERING VAN HET PLAN/DECREET GELIJKE KANSEN EN GELIJKE BEHANDELING


AI3303B

SUBSIDIE AAN DE VZW ROSA


AI3304B

SUBSIDIE AAN DE VZW NATIONALE VROUWENRAAD - NEDERLANDSTALIGE AFDELING


AI3305B

SUBSIDIES VOOR TOEGANKELIJKHEID


AI3306B

SUBSIDIE AAN DE VZW GYNAICA


AI3307B

SUBSIDIE AAN DE VZW VROUWEN OVERLEG KOMITEE (VOK)


AI3308B

SUBSIDIE AAN DE VZW HOLEBIFEDERATIE


AI3312B

SUBSIDIE AAN DE VZW GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP


AI3313B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN MOBILITEIT VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VLAANDEREN


AI3315B

SUBSIDIE AAN DE VZW STEUNPUNT ALLOCHTONE MEISJES EN VROUWEN


AI3316B

SUBSIDIE AAN DE VZW ENTER - VLAAMS EXPERTISECENTRUM TOEGANKELIJKHEID


AI3318B

SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE ADVIESBUREAUS TOEGANKELIJKHEID


AI3350B

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT GELIJKEKANSENBELEID


AI4311B

SUBSIDIES VOOR PROVINCIALE GELIJKEKANSENWERKING


AL3302B

SUBSIDIE AAN DE VZW VLAANDEREN - EUROPA


AL3305B

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE, CULTURELE EN SOCIALE ONTWIKKELING VAN DE VOERSTREEK


AL3306B

SUBSIDIE AAN DE VZW KAMELEGO


AL3308B

SUBSIDIE I.V.M. DE UITREIKING VAN DE PRIJS VAN DE VLAAMSE REGERING (PRO MEMORIE)


AL3309B

SUBSIDIES EN SCHENKINGEN IN HET KADER VAN DE PUBLIC RELATIONS VAN DE VLAAMSE REGERING (PRO MEMORIE)


AL3314B

SUBSIDIES AAN BELEIDSDOMEIN OVERSTIJGENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN


AL3315B

SUBSIDIE AAN DE VZW KAZERNE DOSSIN. MEMORIAAL, MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM OVER HOLOCAUST EN MENSENRECHTEN


AL3350B

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN


AL3351B

SUBSIDIES AAN INTERNATIONALE EVENEMENTEN ZOALS WERELDTENTOONSTELLINGEN (PRO MEMORIE)


BA3350C

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN


BA4101E

SUBSIDIE AAN DE VZW SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL


BE0101C

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN EN AANMOEDIGING INZAKE E-GOVERNMENT (PRO MEMORIE)


BG0101C

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN EN AANMOEDIGING INZAKE E-GOVERNMENT


BH3301D

SUBSIDIES VOOR PARTICIPATIES IN PROJECTEN EN VOOR ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN TER VERBETERING VAN HET BINNENLANDS BESTUUR


BH3302D

SUBSIDIES VOOR DE VORMING EN MANAGEMENTOPLEIDING VAN LOKALE MANDATARISSEN EN TOPAMBTENAREN


BH3350D

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN


BH4303D

SUBSIDIES VOOR INITIATIEVEN INZAKE VORMING VAN LOKALE AMBTENAREN


BH4310D

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET FISCAAL PACT MET DE LOKALE BESTUREN EN PROVINCIES (PRO MEMORIE)


BI3301D

SUBSIDIES VOOR ORIGINELE EN INNOVERENDE PROJECTEN IN STEDEN


BI3302D

SUBSIDIE AAN HET KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN


BI4303D

SUBSIDIES VOOR DE PRIJS « THUIS IN DE STAD »


BJ3330D

SUBSIDIE INITIATIEVEN TER VERSTERKING VAN HET INBURGERINGSBELEID


BJ3350D

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT GELIJKEKANSENBELEID


BJ3380D

SUBSIDIES VOOR INBURGERINGSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)


BJ3401D

SUBSIDIES VOOR AANMOEDIGING, ORGANISATIE EN ONTWIKKELING VAN ACTIVITEITEN VOOR DE INTEGRATIE VAN ETNISCH - CULTURELE MINDERHEDEN


BJ3402D

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET INBURGERINGSBELEID (DECREET VLAAMS INBURGERINGSBELEID)


BJ3403D

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BELEID TEN AANZIEN VAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN


BJ6301D

SUBSIDIES AAN LAGERE OVERHEDEN VOOR DE AANKOOP EN DE AANLEG VAN TERREINEN TEN BEHOEVE VAN WOONWAGENBEWONERS


BK3132C

DOTATIE AAN JOBPUNT VLAANDEREN


CC0191B

VERWERVING, BOUW, BEHEER, ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING VAN GEBOUWEN EN AANHORIGHEDEN MET INBEGRIP VAN DE GEBOUWEN VOOR PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN, UNIVERSITEITEN EN DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER (PRO MEMORIE)


CC3350B

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT FISCALITEIT EN BEGROTING


CC4303B

COFINANCIERING VAN MULTIFUNCTIONELE PROJECTEN


CC4401B

SUBSIDIE AAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN MANAGEMENT SCHOOL


CG4112B

SUBSIDIE TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE INTRESTLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN BIJ FORTIS BANK NV VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDERINGEN WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6BIS, 2.2.

RESPECTIEVELIJK C) EN D) VAN DE WET VAN 23.12.1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 58, 10)


DC3310B

SUBSIDIES MET BETREKKING TOT DE COFINANCIERING VAN HET STEUNPUNT BUITENLANDS BELEID, TOERISME EN RECREATIE


DD3308B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS - EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP VZW


DD3309B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS HUIS IN NEW YORK


DD3504B

SUBSIDIES AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES EN AAN BINNENLANDSE PROMOTOREN TER UITVOERING VAN HET MULTILATERAAL BELEID


DD3505B

SUBSIDIES ALS BIJDRAGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP AAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN EN VERENIGINGEN


DD3506B

SUBSIDIES AAN VLAAMSE ORGANISATIES TER ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN MEDE GEFINANCIERD DOOR DE ANNA LINDH STICHTING VOOR DE DIALOOG TUSSEN CULTUREN EN BIJDRAGE TOT WERKINGSMIDDELEN VAN DE ANNA LINDH STICHTING VOOR DE DIALOOG TUSSEN CULTUREN


DD3507B

SUBSIDIES VOOR ALLERLEI INITIATIEVEN TER UITVOERING VAN DE INTERNATIONALE AKKOORDEN EN VERDRAGEN TUSSEN VLAANDEREN EN CENTRAAL- EN OOST-EUROPESE LANDEN


DD3508B

SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND (EVENTUEEL IN SAMENWERKING MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN)


DD3509B

SUBSIDIE AAN HET FLANDERS CENTER (OSAKA - JAPAN)


DD3510B

SUBSIDIES MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN EN AKKOORDEN DOOR VLAANDEREN AFGESLOTEN


DD3511B

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IN LANDEN EN REGIO'S WAARMEE GEEN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN AKKOORDEN DOOR VLAANDEREN ZIJN GESLOTEN


DD3512B

SUBSIDIE AAN DE SON VLAMINGEN IN DE WERELD


DD3514B

SUBSIDIES ALLERHANDE VOOR VREDESBEVORDERENDE INITIATIEVEN


DD3515B

BIJDRAGE VAN VLAANDEREN AAN EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING EN ANDERE INITIATIEVEN IN HET KADER VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING


DD4101B

DOTATIE AAN DE GEMENGDE COMMISSIE VLAANDEREN-NEDERLAND TER UITVOERING VAN HET VERDRAG VAN 17/1/95 INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN CULTUUR, ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN EN WELZIJN TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP IN HET KONINKRIJK BELGIE EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN


DD4312B

DOTATIE AAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN IN VERBAND MET DE AANSTELLING VAN EEN COORDINATOR VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING TUSSEN VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK


DE3302C

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT


DE3501C

SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BINNEN- EN BUITENLAND


DE3502C

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE INITIATIEVEN IN VERBAND MET DE REALISATIES VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING


DE3503C

SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN VOOR DE REALISATIE VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN SENSIBILISATIE EN EDUCATIE INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


DE3504C

SUBSIDIES AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES (PRO MEMORIE)


DE3505C

SUBSIDIES VOOR PARTICIPATIE IN PROJECTEN IN VERBAND MET HUMANITAIRE BIJSTAND


DE4302C

SUBSIDIES AAN GEMEENTEBESTUREN INZAKE EEN SENSIBILISATIEBELEID VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


DF4110B

DOTATIE AAN HET VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN IN HET KADER VAN HET TOEKENNEN VAN STEUN AAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN VOOR ONDERNEMERSCHAPBEVORDERENDE DIENSTEN, PIJLER INTERNATIONAAL ONDERNEMEN


DG3302B

ALLERHANDE SUBSIDIES VOOR TOERISTISCHE PROJECTEN IN DE VLAAMSE RAND

156

0

0

0

DG3304B

SUBSIDIE AAN DE VZW TAFELEN IN VLAANDEREN

200

0

0

0

DG3305B

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET KUNSTSTEDENACTIEPLAN

0

823

500

0

DG3306B

SUBSIDIE AAN DE VZW CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN

100

0

0

0

DG3312B

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN EVENEMENTEN MET TOERISTISCH BELANG EN/OF INTERNATIONALE UITSTRALING

0

1398

1398

0

DG3313B

PROJECTGERELATEERDE SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE HERDENKING VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

0

200

200

0

DG3314B

PROJECTGERELATEERDE SUBSIDIES TER BEVORDERING VAN DE TOERISTISCHE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN

0

100

100

0

DG3315B

SUBSIDIE VOOR DE MASTEROPLEIDING TOERISME

0

75

75

0

DG3502B

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN VOOR DE BEVORDERING VAN HET TOERISME IN HET ZUIDEN

0

258

187

0

DG4102B

ALLERHANDE UITGAVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE TOERISTISCHE SECTOR

4606

0

0

0

DG6001B

SUBSIDIES VOOR INVESTERINGEN IN KUSTTOERISME

0

2178

2178

0

EC3301B

SUBSIDIE VOOR EEN CO-FINANCIERING VAN HET STEUNPUNT ONDERNEMEN EN INTERNATIONAAL ONDERNEMEN


EC3302B

ALLERHANDE SUBSIDIES TER BEVORDERING VAN DE VLAAMSE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE (PRO MEMORIE)


EC3302C

SUBSIDIE AAN DE VZW VLAAMSE JONGE ONDERNEMINGEN


EC3303B

SUBSIDIE AAN STEUNPUNTEN BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK


EC3304B

SUBSIDIE AAN HET EXPERTISECENTRUM ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGSMONITORING


EC3304C

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN STREEKCHARTERPROJECTEN


EC3306C

SUBSIDIES AAN DE VZW VLAAMS CENTRUM VOOR KWALITEITSZORG


EC3311B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN INNOVATIESAMENWERKING


EC3510B

DEELNAME AAN HET EUROPESE VISION ERA-NET


EC4104B

SUBSIDIE IN VERBAND MET DE INVENTARISATIE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (I.W.E.T.O.)


EC4106C

SUBSIDIERING VAN DE ERKENDE REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN


EE3301B

ACTIEPLAN « MENSELIJK KAPITAAL VOOR WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE » (PRO MEMORIE)


EE3303B

SUBSIDIE AAN HET INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR REPRODUCTIEVE GEZONDHEID (ICRH)


EE3305B

SUBSIDIES PROJECTMATIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (PWO)


EE3307B

SUBSIDIES VOOR HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN


EE3309B

SUBSIDIE AAN DE BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE FINANCIERING VAN EEN TENURE TRACK-STELSEL AAN DE UNIVERSITEITEN


EE3341B

SUBSIDIE AAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE IN ANTWERPEN (KMDA)


EE3343B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW


EE3344B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW VOOR DE ONDERSTEUNING EN WERKING VAN HET IODE PROJECT OFFICE


EE3345B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW VOOR DE ONDERSTEUNING EN WERKING VAN DE ESF MARINE BOARD


EE3540B

SUBSIDIE AAN DE UNITED NATIONS UNIVERSITY (UNU) IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATIESTUDIES


EE3541B

SUBSIDIE AAN UNESCO VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET VLAAMS UNESCO-TRUSTFONDS WETENSCHAPPEN


EE4002B

SUBSIDIE AAN DE BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN IN HET KADER VAN HET METHUSALEM-PROGRAMMA


EE4003B

SUBSIDIE AAN DE BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE AANSTELLING VAN BIJKOMENDE ZAP-MANDATEN


EE4105B

SUBSIDIE AAN HET FWO VLAANDEREN VOOR HET ODYSSEUS-PROGRAMMA


EE4106B

SUBSIDIE STICHTING TECHNOLOGIE VLAANDEREN (PRO MEMORIE)


EE4111B

SUBSIDIE AAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN


EE4113B

SUBSIDIE AAN HET FWO VLAANDEREN


EE4115B

SUBSIDIE AAN DE UNIVERSITAIRE INTERFACEDIENSTEN


EE4121B

SUBSIDIE AAN HET FWO VLAANDEREN VOOR PROJECTEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE ONDERZOEKSFACILITEITEN


EE4122B

SUBSIDIE AAN HET FWO-VLAANDEREN VOOR INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING


EE4131B

SUBSIDIES AAN WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK MET LANDBOUWKUNDIG DOEL (I.W.T. - VLAANDEREN)


EE6102B

DOTATIE AAN HET EVA HERCULESSTICHTING VOOR DE FINANCIERING VAN (MIDDEL) ZWARE ONDERZOEKSAPPARATUUR (ART 75 DECREET 22.12.2006)


EF3301B

SUBSIDIE AAN DE VZW IMEC


EF3302B

SUBSIDIE AAN DE VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE INSTELLING VOOR BIOTECHNOLOGIE


EF3540B

DOTATIE AAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE VOOR DE FINANCIERING VAN VLAAMS/NEDERLANDSE INITIATIEVEN OP HET VLAK VAN TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE


EG3001C

SUBSIDIERING VAN INRICHTERS LOKALE AANSPREEKPUNTEN VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN


EG3301B

SUBSIDIES ALLERHANDE MET BETREKKING TOT DE BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK AAN STRUCTURELE PARTNERS


EG3303B

SUBSIDIE AAN DE FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL VZW (F.T.I.)


EG3304B

SUBSIDIE AAN DE VZW FLANDERS DC


EG4001B

SUBSIDIES VOOR DE EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES


EG5201B

INVESTERINGSSUBSIDIE AAN DE VLAAMSE VOLKSSTERRENWACHTEN (PRO MEMORIE)


FC3301C

SUBSIDIE VOOR OPLEIDING STARTBANERS VERKEERSVEILIGHEID (PRO MEMORIE)


FC3302B

SUBSIDIES VOOR EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


FC3302C

SUBSIDIE VOOR ONDERWIJS AAN ZIEKE KINDEREN - INSTELLINGEN MET ONDERWIJSBEHOEFTEN


FC3303B

SUBSIDIE VZW DIVA


FC3304B

SUBSIDIES IN VERBAND MET NIEUWE ONDERWIJSMEDIA (PRO MEMORIE)


FC3305B

SUBSIDIES AAN TIME-OUT PROJECTEN


FC3306C

SUBSIDIE VOOR OPLEIDING STARTBANERS ANTI-SOCIAAL GEDRAG EN VERKEERSVEILIGHEID


FC3307B

SUBSIDIE AAN DE VZW NICO (PRO MEMORIE)


FC3309B

SUBSIDIES VOOR RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK IN SCHOLEN (PRO MEMORIE)


FC3311B

SUBSIDIES ALLERHANDE INZAKE ONDERWIJS EN VORMING


FC3313B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN ONDERWIJS - WERK


FC3314B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN TAALPROJECTEN


FC3316B

SUBSIDIE AAN DE VZW EPOS


FC3318B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN BELEIDSVOORBEREIDING, BELEIDSONDERSTEUNING EN BELEIDSEVALUATIE (PRO MEMORIE)


FC3319C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN LEREN EN WERKEN (PRO MEMORIE)


FC3324B

SUBSIDIES TER BEVORDERING VAN GEZONDHEID OP SCHOOL (PRO MEMORIE)


FC3325B

SUBSIDIES BREDE SCHOOL


FC3326B

SUBSIDIES INZAKE PROJECTEN ONDERWIJS


FC3327B

SUBSIDIE AAN UNICEF BELGIE VOOR HET UITVOEREN VAN ONDERWIJSPROJECTEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN


FC3328B

SUBSIDIE AAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING VOOR BURGERSCHAPSVORMING


FC3331B

SUBSIDIES LOKAAL ONDERWIJSBELEID (PRO MEMORIE)


FC3332B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN DE VOORBEREIDING VAN EEN GEINTEGREERD ONDERWIJS- EN VORMINGSBELEID


FC3333B

ALLERHANDE SUBSIDIES IN HET KADER VAN VERSTERKEN BRUSSELBELEID


FC3334B

SUBSIDIES VOOR DE VLAAMSE RAND


FC3335B

SUBSIDIE AAN DE VZW BEDNET VOOR PROJECT AFSTANDSONDERWIJS AAN ZIEKE KINDEREN


FC3351B

SUBSIDIE STEUNPUNT VOOR RECHT EN ONDERWIJS


FC3355B

SUBSIDIE AAN DE VZW VOORRANGSBELEID BRUSSEL


FC3356B

SUBSIDIE COFINANCIERING « STEUNPUNT STUDIE- EN SCHOOLLOOPBANEN »


FC3361B

SUBSIDIES IN VERBAND MET GELIJKEKANSENBELEID


FC3380C

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ


FC3401B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN « ERASMUS BELGICA »


FC3405B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


FC3551B

SUBSIDIES VOOR SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSLANDEN EN LANDEN IN TRANSITIE


FC3841B

SUBSIDIE AAN DE SOCIALE DIENST GEMEENSCHAPSONDERWIJS VZW


FC4115C

AANDEEL VAN DE GEMEENSCHAP IN DE LOPENDE WERKINGSKOSTEN DER NEDERLANDSTALIGE PEUTERTUINEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT AAN DE SCHOLEN VAN DE GEMEENSCHAP IN BRUSSEL-HOOFDSTAD


FC4143B

SUBSIDIE AAN HET ONDERWIJSKUNDIG BELEIDS- EN PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (OBPWO)


FC5210B

SUBSIDIE AAN VZW PORTAAL ALS BIJDRAGE VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN KENNIS- EN LEERCENTRUM (PRO MEMORIE)


FD3309C

SUBSIDIE VOOR ONTHAALONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS (BASISONDERWIJS)


FD3339B

SUBSIDIES VOOR TWEEDELIJNSONDERSTEUNING KLEUTERPARTICIPATIE AAN DE VZW SNPB (SAMENWERKINGSVERBAND NETGEBONDEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN)


FE3301C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN LEREN EN WERKEN


FE3307B

SUBSIDIES VOOR REGIONALE TECHNOLOGISCHE CENTRA


FE3308B

SUBSIDIE TER BEVORDERING WERKGELEGENHEID DEELTIJDS LEERPLICHTIGEN (PRO MEMORIE)


FE3309C

SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN VOOR HET ORGANISEREN VAN DEELTIJDSE VORMING (PRO MEMORIE)


FE3312B

SUBSIDIES VOOR UITBOUWEN CENTRA VOOR LEREN EN WERKEN (PRO MEMORIE)


FE3313B

SUPPLEMENTAIRE MIDDELEN VOOR SCHOLEN IN HET GEWOON EN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS MET OPLEIDINGEN DIE LEIDEN TOT DE INVULLING VAN EEN KNELPUNTBEROEP IN HET KADER VAN KOSTENBEHEERSING


FE4131B

DOTATIE AAN HET EVA VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING SYNTRA VLAANDEREN (PRO MEMORIE)


FG3305B

SUBSIDIES AAN HET SECTORAAL VORMINGSFONDS HOGER ONDERWIJS


FG3306B

SUBSIDIES VOOR DE FINANCIERING VAN EXPERTISENETWERKEN EN REGIONALE PLATFORMEN IN HET KADER VAN HET DECREET BETREFFENDE DE LERARENOPLEIDINGEN IN VLAANDEREN


FG3307B

SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN IN HET KADER VAN DE LERARENOPLEIDING


FG3309D

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE SAMENWERKINGSPROJECTEN TUSSEN HOGESCHOLEN


FG3310B

SUBSIDIES VOOR HET VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALISERING VAN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS


FG3311B

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT VOOR LEREN EN WERKEN MET FUNCTIEBEPERKINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS


FG3315B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET VERSTERKEN VAN DE STUDENTENMOBILITEIT


FG3324D

SUBSIDIE AAN DE VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL VOOR DE ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE MANAGEMENTOPLEIDINGEN (PRO MEMORIE)


FG3326B

SUBSIDIE AAN DE EVANGELISCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT (PRO MEMORIE)


FG4003B

WERKINGSUITKERING AAN DE NEDERLANDS VLAAMS ACCREDITATIE ORGANISATIE (NVAO)


FG4010B

SUBSIDIERING OPEN HOGER ONDERWIJS


FG4013B

AANVULLENDE WERKINGSMIDDELEN VOOR HET VERSTERKEN VAN HET ONDERZOEK IN DE HUMANE WETENSCHAPPEN AAN DE UNIVERSITEITEN


FG4314D

SUBSIDIES VOOR DE PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG VOOR DE OPSTART VAN DE POP- EN ROCKOPLEIDING (PRO MEMORIE)


FG4407B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE VERSTERKING VAN DE ONDERZOEKSBETROKKENHEID VAN DE ACADEMISCHE OPLEIDINGEN AAN DE HOGESCHOLEN


FG4488B

SUBSIDIE AAN UAMS


FG5210B

EENMALIGE SUBSIDIE AAN HET EUROPACOLLEGE (PRO MEMORIE)


FH3301D

SUBSIDIES M.B.T. ORGANISATIE EN COORDINATIE VAN HET AANBOD NEDERLANDS TWEEDE TAAL (PRO MEMORIE)


FH3302D

SUBSIDIES AAN DE VZW'S « HUIS VAN HET NEDERLANDS »


FH3305D

SUBSIDIES AAN DE UNIVERSITAIRE TALENCENTRA IN HET KADER VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID


FH3333B

SUBSIDIE VOOR DIENST- EN HULPVERLENING AAN GEDETINEERDEN - BASISEDUCATIE (PRO MEMORIE)


FH3336D

SUBSIDIES VOOR DE UITVOERING VAN PROJECTEN DOOR DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS


FI3301B

SUBSIDIES M.B.T. DE FINANCIELE CONTROLE VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS


FI3306B

SUBSIDIERING OUDERKOEPELVERENIGINGEN


FI3324E

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN CULTURELE PROJECTEN BINNEN ONDERWIJS - CULTUURCEL


FI3334B

SUBSIDIE AAN DE STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT - SUBSIDIERING WERKING


FI3335B

SUBSIDIE AAN DE STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT- SUBSIDIERING PERSONEEL


FI3336B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS CENTRUM ONDERWIJSGEBONDEN SPORT (VCOS)(PRO MEMORIE)


FI3337B

SUBSIDIES AAN DE VZW VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS


FI3338E

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DYNAMO 2


FJ3310B

SUBSIDIES VOOR EXPERIMENTEN LEERLINGENVERVOER (PRO MEMORIE)


FJ4310B

SUBSIDIES DUURZAAM NAAR SCHOOL


GC0102B

ALLERHANDE UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT (PRO MEMORIE)


GC0103B

ALLERHANDE UITGAVEN INZAKE INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECRETEN VAN 7 MEI 2004)


GC3303B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN HET WELZIJNSBELEID


GC3305B

SUBSIDIES AAN INITIATIEFNEMERS DIE ACTIVITEITEN INZAKE OPVOEDINGSONDERSTEUNING ORGANISEREN (DECREET 19 JANUARI 2001)


GC3306B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK


GC3307B

SUBSIDIES AAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VOOR HUN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS CENTRUM SCHULDBEMIDDELING


GC3308B

SUBSIDIE AAN « TREFPUNT ZELFHULP »


GC3309B

SUBSIDIE AAN HET PLURALISTISCH OVERLEG WELZIJNSWERK


GC3312B

SUBSIDIE AAN DE VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR WELZIJNSWERK


GC3313B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW


GC3315B

SUBSIDIE AAN HET GEORGANISEERD VRIJWILLIGERSWERK IN HET KADER VAN DE WELZIJNS- EN DE GEZONDHEIDSSECTOR


GC3316B

SUBSIDIES AAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VOOR HUN VORMINGSINITIATIEVEN BINNEN HET KADER VAN HAAR OCMW-WERKING


GC3317B

SUBSIDIES VOOR ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW


GC3318B

SUBSIDIES AAN CENTRA INTEGRALE GEZINSZORG


GC3319B

SUBSIDIE AAN DE VZW KLEIS TER ONDERSTEUNING AAN EEN STIMULERENDE EN SENSIBILISERENDE ACTIE NAAR DE EUROPESE WERKELIJKHEID


GC3321B

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN VOOR OPVANG EN BEGELEIDING VAN VERKEERSSLACHTOFFERS


GC3322B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT (PRO MEMORIE)


GC3323B

SUBSIDIE AAN DE VZW SPAARFONDS IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT


GC3324B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ARMOEDEBESTRIJDING (DECREET 21 MAART 2003)


GC3325B

SUBSIDIE AAN DE KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT


GC3350B

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN


GC3380B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN HET ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ


GC3501B

SUBSIDIES ALS BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES


GC4301B

SUBSIDIES VOOR DE TOEKENNING VAN PRIJZEN VOOR HET LOKAAL SOCIAAL BELEID


GC4302B

SUBSIDIES VOOR ONDERSTEUNING VAN REGIONAAL OVERLEG EN REGIONALE SAMENWERKING IN DE WELZIJNSSECTOR


GC4303B

SUBSIDIES AAN DE PROVINCIALE STEUNPUNTEN VRIJWILLIGERSWERKEN


GC4305B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT (PRO MEMORIE)


GC4501B

UITGAVEN VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST « BESTENDIGING ARMOEDEBELEID EN STEUNPUNT ARMOEDE »


GD3304E

SUBSIDIES VOOR ANDERE INITIATIEVEN IN DE RESIDENTIELE EN GESPECIALISEERDE ZORG


GD3323E

SUBSIDIES IN VERBAND MET ZIEKTEPREVENTIE - INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES


GD3329E

SUBSIDIES I.V.M. EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK EN INDICATORENVERZAMELING


GD3335E

SUBSIDIES AAN ERKENDE CENTRA VOOR MENSELIJKE ERFELIJKHEID


GD3350E

SUBSIDIES AAN HET STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID


GD3360E

LASTEN UIT HET VERLEDEN IN HET KADER VAN HET SPECIAAL ONDERSTANDSFONDS


GD3361E

SUBSIDIES I.V.M. HET GEZONDHEIDSBELEID (PRO MEMORIE)


GD3362E

SUBSIDIES AAN VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD


GD3367E

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG


GD3370E

SUBSIDIES AAN VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD


GD3380E

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)


GD3391E

SUBSIDIES IN VERBAND MET PREVENTIE VAN TABAKS- EN MIDDELENGEBRUIK


GD3401E

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ


GD3402E

SUBSIDIES AAN DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN -VERENIGINGEN, DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP EN AANVULLENDE THUISZORG EN OPLEIDINGSCENTRA VOOR POLYVALENTE VERZORGENDEN


GD3404E

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG (PRO MEMORIE)


GD3405E

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID


GD3407E

SUBSIDIES AAN DE NETWERKEN VOOR DE ZORG VOOR DEMENTERENDE PERSONEN EN HUN OMGEVING


GD3408E

SUBSIDIERING VAN DE ANIMATIEWERKING IN DE ERKENDE RUSTHUIZEN IN AANSLUITING OP DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN


GD3409E

SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN EN VOORZIENINGEN IN HET KADER VAN HET DECREET VAN 14 JULI 1998 BETREFFENDE DE THUISZORG - DAGVERZORGINGSCENTRA, CENTRA VOOR KORTVERBLIJF EN PROJECTEN


GD3427E

SUBSIDIES GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG KADEREND IN HET DECREET VAN 18 MEI 1999


GD3441E

SUBSIDIES TEN BEHOEVE VAN DE ACADEMISCHE PRIJZEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE


GD3490E

SUBSIDIERING VAN ZORGVERNIEUWINGSPROJECTEN IN HET KADER VAN PUNT 6 VAN HET PROTOCOL NR 2 VAN 1 JANUARI 2003 EN PUNT 3 (12 RVT EQUIVALENTEN PALLIATIEVE DAGOPVANG VLAAMSE GEMEENSCHAP) VAN HOOFDSTUK 3 VAN HET PROTOCOL NR 3 VAN 13 JUNI 2005


GD4103B

DOTATIE AAN HET VLAAMS ZORGFONDS


GD4104E

DOTATIE AAN HET IVA VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ


GD4105E

SUBSIDIES AAN HET RAADGEVEND COMITE VOOR BIO-ETHIEK


GD4310E

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET LUIK OUDERENZORG VAN HET LIMBURGPLAN (PRO MEMORIE)


GD4503E

DOTATIE AAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID - LOUIS PASTEUR


GD4505E

DOTATIE IN HET KADER VAN SAMENWERKINGSAKKOORDEN PREVENTIE VAN MIDDELENGEBRUIK


GD5103E

SUBSIDIE ALS TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN PRIVATE SERVICEFLAT/BEVAK


GD5380E

INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR OUDEREN VOORZIENINGEN, GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)


GD6301E

SUBSIDIE ALS TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN OPENBARE SERVICEFLAT/BEVAK


HC3201B

INTERNATIONALE ONDERSTEUNING POP EN ROCK

300

0

0

0

HC3301B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET PARTICIPATIEBELEID (DECREET VAN 1 8.01.2008 HOUDENDE FLANKERENDE EN STIMULERENDE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE IN CULTUUR, JEUGDWERK EN SPORT)

3977

0

0

0

HC3305B

SUBSIDIES MET BETREKKING TOT INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING

3444

0

0

0

HC3306B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR DE SOCIAAL-CULTURELE SECTOR IN UITVOERING VAN HET VIA-AKKOORD

8933

0

0

0

HC3310B

SUBSIDIES AAN HET VLAAMS NEDERLANDS HUIS

600

0

0

0

HC3311B

SUBSIDIES OPSTART PROJECT WAALSE KROOK

47

0

0

0

HC3314B

SUBSIDIE AAN DE VZW VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

16634

0

0

0

HC3315B

SUBSIDIE AAN VZW IAK VOOR DE OPDRACHT MEDIADESK (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HC3320B

SUBSIDIES VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKSSTEUNPUNT VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT

265

0

0

0

HC3322B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DIVERSITEITSBELEID (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HC3324B

SUBSIDIE VOOR HET EXPERTISECENTRUM VOOR ISLAMITISCHE CULTUREN IN VLAANDEREN

200

0

0

0

HC3328B

SUBSIDIES AAN HET VLAAMS-MAROKKAANS CULTURENHUIS

926

0

0

0

HC3330B

SUBSIDIE SAMENWERKING MET DE FRANSE GEMEENSCHAP

300

0

0

0

HC3340B

SUBSIDIE AAN HET FONDS VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK VOOR DE UITVOERING VAN DE MAATREGEL VERHOGING EINDEJAARSPREMIE IN HET KADER VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN

2356

0

0

0

HC3341B

SUBSIDIE AAN HET FONDS VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK VOOR DE UITVOERING VAN DE MAATREGEL KWALITEIT IN HET KADER VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN

4508

0

0

0

HC3342B

SUBSIDIES AAN HET FONDS VOOR SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR DE UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN VOOR DE WERKNEMERS GESCO EN SOCIALE MARIBEL

1469

0

0

0

HC3373B

SUBSIDIES VOOR AANVULLENDE TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE SECTOR

3660

0

0

0

HC3380B

SUBSIDIES IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID

5339

0

0

0

HC3401B

SUBSIDIES VOOR DE TOEKENNING VAN PRIJZEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

160

0

0

0

HC3503B

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM

23

0

0

0

HC3504B

DEELNAME AAN EURIMAGES

280

0

0

0

HC3530B

SUBSIDIE AAN DE STICHTING « DE BRAKKE GROND »

1499

0

0

0

HC3531B

SUBSIDIE AAN DE STICHTING « DE BRAKKE GROND » VOOR KLEIN ONDERHOUD

51

0

0

0

HC4301B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET DECREET HOUDENDE FLANKERENDE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE AAN CULTUUR, JEUGDWERK EN SPORT

200

0

0

0

HC5112B

INVESTERINGSBIJDRAGE AAN DE NIEUWBOUW (FASE 4.2) VAN HET INTERNATIONAAL KUNSTEN CENTRUM DE SINGEL - ANTWERPEN

0

0

4400

0

HC6321B

INVESTERINGSSUBSIDIE AAN DE STAD ANTWERPEN OF AAN DE GEDELEGEERD BOUWHEER VAN HET MUSEUM AAN DE STROOM (MAS) - ANTWERPEN

0

0

3300

0

HC6322B

RENOVATIE OUD POSTGEBOUW OOSTENDE IN CULTUURHUIS

3000

0

0

0

HD3315C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET CIRCUSBELEID

650

0

0

0

HD3323C

SUBSIDIES VERHOGING ARBEIDSDEELNAME BIJZONDERE DOELGROEPEN

961

0

0

0

HD3325C

SUBSIDIE AAN DE VZW BIBNET

2927

0

0

0

HD3357C

SUBSIDIE AAN DE VZW KWASIMODO (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HD3375C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT (IVA SOCIAAL-CULTUREEL WERK)

9984

0

0

0

HD3377C

SUBSIDIES VLAAMS CENTRUM VOOR CIRCUSKUNSTEN

700

0

0

0

HD3380C

SUBSIDIES IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HD3381C

SUBSIDIES IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR DE KWALITEITSBEVORDERING BINNEN DE AMATEURKUNSTEN (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HD3382C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARTIKEL 62 BIS PARTICIPATIEBELEID (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE3304D

SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE ERFGOEDDAG

252

0

0

0

HE3305D

SUBSIDIES VOOR ONTSLUITING VAN HET MEMORIAAL VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP AAN DE VZW BEDEVAART NAAR DE GRAVEN AAN DE IJZER

200

0

0

0

HE3306D

SUBSIDIE AAN DE VZW STICHTING ONS ERFDEEL

730

0

0

0

HE3307D

SUBSIDIES AAN HET KUNSTENLOKET

411

0

0

0

HE3308D

SUBSIDIES VOOR EREGELD KUNSTENAARS (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE3309D

AANVULLENDE PENSIOENREGELING KUNSTENAARS (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE3312D

SUBSIDIES AAN DE VZW REPRODUCTIEFONDS VLAAMS MUSEA, SUBSIDIES AAN SAMENWERKINGSVERBANDEN MET INTERNATIONALE PROFILERING VAN KUNSTCOLLECTIES (CULTUREEL- ERFGOEDDECREET VAN 23 MEI 2008) EN OVERGANGSMAATREGELEN VOOR BESTAANDE SAMENWERKINGSVERBANDEN MET HET OOG OP EEN DECRETALE INSTAP

460

0

0

0

HE3313D

SUBSIDIES AAN DE VZW VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

300

0

0

0

HE3314D

SUBSIDIES MET HET OOG OP TOEGANG TOT MUSEA VOOR DE PRIJS VAN 1 EURO (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE3315D

SUBSIDIES VOOR HET VERBETEREN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN KUNSTENAARS-WERKNEMERS

510

0

0

0

HE3316D

SUBSIDIES VOOR AANVULLENDE TEWERKSTELLING IN DE SECTOREN MUZIEK, LETTEREN EN PODIUMKUNSTEN (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE3317D

SUBSIDIES AAN HET CENTRUM VOOR DE VLAAMSE STRIP

122

0

0

0

HE3318D

SUBSIDIES VLAAMSE WAND EN LITERAIRE ACTIVITEITEN

200

0

0

0

HE3319D

SUBSIDIE AAN DE VZW DE SINGEL VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER

0

0

0

0

HE3321D

SUBSIDIES AAN HET STUDIECENTRUM VLAAMSE MUZIEK VZW

100

0

0

0

HE3322D

SUBSIDIES AAN HET POEZIECENTRUM

310

0

0

0

HE3323D

SUBSIDIE AAN DE VZW VOORPLAN

14

0

0

0

HE3330D

SUBSIDIE AAN VZW THEATER STAP

325

0

0

0

HE3349D

SUBSIDIES AAN DIVERSE BRUSSELSE PODIA

3413

0

0

0

HE3352D

SUBSIDIE AAN DE VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK

133

0

0

0

HE3355D

SUBSIDIES AAN DE STICHTING LEZEN VLAANDEREN

1168

0

0

0

HE3362D

SUBSIDIES VOOR DE SPREIDING VAN KUNSTWERKEN

559

0

0

0

HE3363D

SUBSIDIE AAN DE VZW MUHKA (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE3370D

SUBSIDIES IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR DE KUNSTEN (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE3371D

SUBSIDIE AAN VZW DE RAND (PRIVAATRECHTELIJK VORMGEGEVEN EVA) VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK

104

0

0

0

HE3374D

SUBSIDIES VOOR AANVULLENDE TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE SECTOR - IVA KUNST EN ERFGOED

5638

0

0

0

HE3380D

SUBSIDIES IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR ERFGOED (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE3404D

SUBSIDIES VOOR EREGELD KUNSTENAARS

150

0

0

0

HE3405D

AANVULLENDE PENSIOENREGELING KUNSTENAARS

250

0

0

0

HE3540D

SUBSIDIE ALS BIJDRAGE AAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE

3493

0

0

0

HE4107D

SUBSIDIE AAN DE VZW MUHKA

3988

0

0

0

HE4108D

DOTATIE AAN DE VLAAMSE OPERA VZW

14154

0

0

0

HE4180D

DOTATIE AAN DE VLAAMSE OPERA GEFINANCIERD IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE5211D

SUBSIDIE AAN HET INVESTERINGSFONDS VAN DE VZW BALLET VAN VLAANDEREN (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HE5213D

SUBSIDIE AAN DE VZW MUSEUM HEDENDAAGSE KUNST IN ANTWERPEN ALS BIJDRAGE IN HET INVESTERINGFONDS EN MET HET OOG OP HET UITVOEREN VAN ONDERHOUD- EN INFRASTRUCTUURWERKEN (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HF3301B

SUBSIDIES AAN ALLERLEI INITIATIEVEN IN VERBAND MET TOPSPORT

2685

0

0

0

HF3324B

SUBSIDIES I.V.M. MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN

796

0

0

0

HF3333B

SUBSIDIES AAN ALLERLEI INITIATIEVEN IN VERBAND MET SPORT EN SPORTMANIFESTATIES

0

183

183

0

HF3335B

SUBSIDIES AANVULLENDE TEWERKSTELLING PROEFTUINEN PARTICIPATIEBELEID SPORT

1202

0

0

0

HF3336B

SUBSIDIES IN VERBAND MET SOCIALE EN EXPERIMENTELE PROJECTEN EN UITZONDERLIJKE INITIATIEVEN BINNEN HET SPORTBELEID

2197

0

0

0

HF3337B

SUBSIDIES IN VERBAND MET INTERNATIONALE SPORTPROJECTEN

103

0

0

0

HF3338B

SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN

150

0

0

0

HF4303B

SUBSIDIES AANVULLENDE TEWERKSTELLING IN DE SPORTSECTOR (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HF5201B

SUBSIDIES VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR VAN DE PARTICULIERE SECTOR

0

0

450

0

HF5202B

SUBSIDIES VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR VAN DE PARTICULIERE SECTOR

0

0

250

0

HF6301B

SUBSIDIES VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR VAN LOKALE OVERHEDEN (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HG3201C

SUBSIDIE VOOR DE ONDERSTEUNING VAN JONGERENJOURNAALS

600

0

0

0

HG3302C

SUBSIDIES VOOR ONDERSTEUNING LOKALE PARTICIPATIE (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HG3316C

SUBSIDIES AAN VZW KWASIMODO VOOR BEGELEIDING VAN HET JEUGDWERK (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HG3317C

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS INFORMATIEPUNT

663

0

0

0

HG3319C

SUBSIDIES PROEFTUINEN PARTICIPATIEBELEID JEUGD (DECREET VAN 18 JANUARI 2008)

759

0

0

0

HG3320C

SUBSIDIES VOOR AANVULLENDE TEWERKSTELLING PROEFTUINEN VAN HET PARTICIPATIEBELEID (DECREET VAN 18 JANUARI 2008 HOUDENDE FLANKERENDE EN STIMULERENDE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE IN CULTUUR, JEUGDWERK EN SPORT) (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

HG3322C

SUBSIDIE AAN HET EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT

58

0

0

0

HG3323C

SUBSIDIES VOOR HET EUROPEES JEUGDORKEST

10

0

0

0

HG3324C

SUBSIDIES VOOR AANMOEDIGING, ORGANISATIE EN ONTWIKKELING VAN ACTIVITEITEN INZAKE KINDERRECHTEN

413

0

0

0

HG3329C

SUBSIDIE AAN DE VZW VERENIGING VAN VLAAMSE JEUGD- CONSULENTEN EN JEUGDDIENSTEN

343

0

0

0

HG3330C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE BUITENSPEELDAG

43

0

0

0

HG5201C

SUBSIDIES VOOR JEUGD, SPORT EN ANDERE CULTUURVERENIGINGSLOKALEN

1000

0

0

0

HH3203B

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN DIE BIJDRAGEN TOT DE VRIJWARING, BEVORDERING EN ONDERSTEUNING VAN EEN PLURIFORME EN GEDIVERSIFIEERDE VLAAMSE GESCHREVENPERSSECTOR

1000

0

0

0

HH3301B

SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIA-INITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

362

0

0

0

HH3302B

SUBSIDIE AAN DE VLAAMSE VERENIGING VAN BEROEPSJOURNALISTEN

248

0

0

0

HH3303B

SUBSIDIES AAN LEVENSBESCHOUWELIJKE EN SOCIO-ECONOMISCHE VERENIGINGEN VOOR HET VERZORGEN VAN RADIO- EN TELEVISIEPROGRAMMA'S BIJ DE VRT

1645

0

0

0

HH3304B

SUBSIDIES VOOR DE ONDERSTEUNING REGIONALE TELEVISIE-INITIATIEVEN

2185

0

0

0

HH3305B

SUBSIDIES VOOR ONDERTITELING NIEUWS PRIVATE LANDELIJKE ZENDERS

250

0

0

0

HH3306B

SUBSIDIE AAN DE VZW FONDS PASCAL DECROOS VOOR BIJZONDERE JOURNALISTIEK

250

0

0

0

HH3308B

SUBSIDIE AAN DE STICHTING HET BESTE VAN VLAANDEREN EN NEDERLAND

1208

0

0

0

HH3380D

SUBSIDIES GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR FILM (PRO MEMORIE)

0

0

0

0

JD3204B

SUBSIDIES AAN DE SECTOREN TER UITVOERING VAN DE SECTORCONVENANTS IN HET KADER VAN HET VLAAMS WERKGELEGENHEIDSAKKOORD


JD3301B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET TEWERKSTELLINGSBELEID


JD3301C

SUBSIDIES VOOR INTELLECTUELE, MORELE EN SOCIALE VORMING EN SOCIALE PROMOTIE. TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR SOCIALE PROMOTIE AAN WERKNEMERS


JD3302B

SUBSIDIE AAN DE ERSV'S TER COÖRDINATIE VAN HET SOCIO-ECONOMISCH STREEKONTWIKKELINGSBELEID EN TER FINANCIERING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS EAD


JD3303B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN LEVENSLANG LEREN


JD3304B

SUBSIDIES ALLERHANDE TER BEVORDERING VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT VIA HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE


JD3305C

SUBSIDIES EN LOONTEGEMOETKOMINGEN AAN VZW'S IN HET KADER VAN HET GESCO-STELSEL


JD3306C

SUBSIDIES EN LOONTEGEMOETKOMINGEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE WERKERVARINGSMAATREGELEN


JD3313B

SUBSIDIE VOOR FINANCIERING VAN DE VLAAMSE BIJDRAGE TOT HET BELGISCH ACTIEPLAN IN UITVOERING VAN DE EUROPESE WERKGELEGENHEIDRICHTSNOEREN, MEER BEBAALD ACTIES IN HET KADER VAN DE MAN/VROUW PROBLEMATIEK VIA HET EVA ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW (PRO MEMORIE)


JD3314B

SUBSIDIE VOOR DE BETALING VAN VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN SUBSIDIES VOOR PROJECTEN PERMANENTE VORMING EN OPLEIDING VIA HET EVA ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW (PRO MEMORIE)


JD3316B

SUBSIDIE VOOR DE BETALING VAN VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007 - 2013 UIT TE KEREN VIA HET EVA ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW


JD3370C

SUBSIDIES EN TEGEMOETKOMINGEN IN HET KADER VAN HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT


JD3401C

SUBSIDIES VOOR SOCIALE PROMOTIE AAN JONGE ZELFSTANDIGEN EN HELPERS


JD3402C

UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD VOOR DE SOCIAL PROFITSECTOR (VIA)


JD3411C

UITGAVEN IN HET KADER VAN HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE OPENBARE SECTOR


JD3412C

UITGAVEN IN HET KADER VAN HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE PRIVE SECTOR


JD3501B

SUBSIDIES IKV INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


JD4104B

DOTATIE AAN HET EVA VDAB TOT DEKKING VAN ZIJN WERKINGSKOSTEN (ARBEIDSBEMIDDELING)


JD4110C

SUBSIDIES EN LOONTEGEMOETKOMINGEN AAN VLAAMSE OVERHEIDSENTITEITEN IN HET KADER VAN HET GESCO-STELSEL


JE0190C

UITGAVEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE


JE3205C

SUBSIDIES VOOR LOONTEGEMOETKOMINGEN AAN BEDRIJVEN, VOOR DIENSTENCHEQUES KINDEROPVANG EN VOOR ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE


JE3303B

SUBSIDIES ALLERHANDE IN HET KADER VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN


JE3307C

SUBSIDIES EN LOONTEGEMOETKOMINGEN AAN SOCIALE WERKPLAATSEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE INBEGREPEN KREDIETEN VOOR UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (VIA) VOOR DE SOCIAL-PROFIT


JE3308C

SUBSIDIES EN LOONTEGEMOETKOMINGEN AAN SOCIALE WERKPLAATSEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE VOOR UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE SOCIAL PROFIT 2000 - 2005 EN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE SOCIAL PROFIT


JE3309C

SUBSIDIES VOOR LOONTEGEMOETKOMINGEN AAN VZW'S IN HET KADER VAN DE LOKALE DIENSTENECONOMIE EN VOOR ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN


JE3404C

SUBSIDIES AAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE


JE4302C

SUBSIDIES VOOR LOONTEGEMOETKOMINGEN AAN LOKALE OVERHEDEN IN HET KADER VAN DE LOKALE DIENSTENECONOMIE EN VOOR ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN IN HET KADER VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN


JE5210C

INVESTERINGSBIJDRAGEN VAN HET IVA VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK & SOCIALE ECONOMIE VOOR BOUW EN UITRUSTING VAN BESCHUTTE EN SOCIALE WERKPLAATSEN


JE5211C

NATIONALE LOTERIJMIDDELEN AAN HET IVA VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK & SOCIALE ECONOMIE VOOR INVESTERINGSUITGAVEN BOUW EN UITRUSTING VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN


KD0191B

ACTIES VAN HET FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ ONDER ANDERE TEGEMOETKOMING AAN HET EV ILVO IN TOEPASSING VAN ART. 35 VAN HET DECREET VAN 29 JUNI 2007 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE AANPASSING VAN DE BEGROTING 2007


KD3027B

SUBSIDIES AAN PRAKTIJKCENTRA LAND- EN TUINBOUW, AAN LANDBOUWKAMERS, LANDBOUWCOMICEN, TUINBOUWVERENIGINGEN, WAARSCHUWINGSDIENSTEN EN SUBSIDIES IN HET BELANG VAN LAND- EN TUINBOUW


KD3030B

SUBSIDIES AAN VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, GENETISCHE DIVERSITEIT, AAN DE VLAAMSE CONFEDERATIE VAN HET PAARD EN AAN HET VLAAMS FOKKERIJCENTRUM


KD3102B

SUBSIDIES VOOR ZORGBOERDERIJEN EN MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET PDPO (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)


KD3103B

SUBSIDIES VOOR LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)


KD3108B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE STRUCTUURVERBETERING IN DE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR + (EU-COFINANCIERING)(PRO MEMORIE)


KD3109B

SUBSIDIES I.K.V. DE STIMULERING BIOLOGISCHE LANDBOUW (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING)


KD3150B

SUBSIDIES EN PREMIES INZAKE ZEEVISSERIJ


KD3190B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET LANDBOUWVORMINGSBELEID (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)


KD3302B

SUBSIDIE AAN HET EVA VLAAMS PROMOTIE-CENTRUM VOOR AGRO-EN VISSERIJMARKETING (VLAM)


KD3303B

SUBSIDIES AAN VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT, AAN DE VLAAMSE CONFEDERATIE VAN HET PAARD EN AAN HET VLAAMS FOKKERIJCENTRUM


KD3304B

SUBSIDIE AAN VZW BOEREN OP EEN KRUISPUNT


KD3305B

WERKINGSSUBSIDIE VOOR BIOFORUM VLAANDEREN VZW


KD3306B

SUBSIDIES MET BETREKKING TOT LANDBOUWEDUCATIE


KD3307B

SUBSIDIE AAN HET INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR AGRARISCHE GESCHIEDENIS


KD3314B

SUBSIDIE AAN HET VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)


KD3501B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN SAMENWERKINGSAKKOORDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


KD3581B

WERKINGSKOSTEN EN BIJDRAGEN I.V.M. INTERNATIONALE ORGANISATIES


KD4143B

DOTATIE AAN HET EIGEN VERMOGEN ILVO IN HET KADER VAN HET ONDERZOEK EN DE ONTWIKKELING NAAR MEER DUURZAME LANDBOUWSYSTEMEN


KD4144B

DOTATIE AAN HET EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR DE DOOR DE EU VERPLICHTE DATACOLLECTIE EN ADVIESTAKEN TER ONDERSTEUNING VAN HET EG VISSERIJBELEID (EU-COFINANCIERING)


KD4145B

DOTATIE AAN HET EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR FINANCIERING DOCTORAATSBEURZEN MET SALDO NIET DOORGESTORTE BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR DE PERIODE VAN 1 JULI 2004 TOT 31 DECEMBER 2006


KD5101B

ONDERSTEUNING M.B.T. HET TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN (EU-COFINANCIERING)


KE3131C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN BEDRIJFSADVIESSYSTEMEN VOOR LAND- EN TUINBOUWERS (EU-COFINANCIERING)


KE3168C

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING


KE4142C

DOTATIES AAN HET EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR LOGISTIEKE EN OPERATIONELE ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSCONTROLE IN DE PLANTAARDIGE SECTOR


KE5101C

ONDERSTEUNING M.B.T. HET TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING (EU-COFINANCIERING)


LC3120B

SUBSIDIE AAN DE VMW M.B.T. STARTBANERS


LC3301B

SUBSIDIE AAN DE VZW KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET DUURZAME BEHEER VAN DE NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN DE BEVORDERING VAN SCHONE TECHNOLOGIE (KINT)


LC3302B

SUBSIDIE AAN DE VZW MILIEUBOOT


LC3303B

SUBSIDIES AAN MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN IN HET KADER VAN DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN EN DE UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 2006-2010


LC3304B

SUBSIDIE I.V.M. DE UITREIKING VAN DE JAARLIJKSE PRIJS « RUDI VERHEYEN » VOOR EEN BIJZONDERE VERDIENSTE INZAKE DE DOORWERKING VAN DE EXACTE EN/OF HUMANE WETENSCHAPPEN IN HET MILIEU- EN NATUURBELEID


LC3306B

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID


LC4301B

TEGEMOETKOMINGEN AAN DE PROVINCIES EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE INZAKE DE SALARISSEN EN TOELAGEN VAN DE PROVINCIALE BEGELEIDERS MET BETREKKING TOT HET PROJECT « MILIEUZORG OP SCHOOL »


LC5280B

SUBSIDIES GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN (PRO MEMORIE)


LC6320B

SUBSIDIES VOOR DE VERBETERING VAN DE LANDBOUWWEGEN EN VAN DE WATERHUISHOUDING VAN DE LANDBOUWGRONDEN EN VOOR DE DRAINAGE EN DE IRRIGATIE VAN LANDBOUWGRONDEN


LC6321B

SUBSIDIES AAN POLDERS EN WATERINGEN VOOR DE VERBETERING VAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN EN VAN DE WATERHUISHOUDING. SUBSIDIES AAN POLDERS EN WATERINGEN VOOR AANKOOP VAN EN INFRASTRUCTUURWERKEN AAN ADMINIS-TRATIEVE GEBOUWEN (PRO MEMORIE)


LC6323B

SUBSIDIES AAN LAGERE OVERHEDEN VOOR HET AANSCHAFFEN VAN TOESTELLEN VOOR HET METEN VAN GELUIDSVERONTREINIGING


LD3303D

SUBSIDIES AAN MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN DIE WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN OP HET GEBIED VAN EN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET DE BEVORDERING VAN DE BOSBOUW, DE GROENVOORZIENING, DE JACHT, DE VISSERIJ EN DE VINKENKWEEK; AAN HET PLATFORM VOOR NATUURGEBRUIK & NATUURRECREATIE IN HET BUITENGEBIED VZW, HUBERTUSVERENIGING VLAANDEREN VZW, VERENIGING VAN VLAAMSE POLDERS EN WATERINGEN EVENALS AAN DE VZW PADDENBROEK


LD3380B

SUBSIDIES GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DIERENWELZIJN (PRO MEMORIE)


LD3380D

SUBSIDIES GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DIERENWELZIJN


LD3381B

SUBSIDIES GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR ONDERSTEUNING VAN BOSGROEPEN EN PROJECTEN BEHEERSEENHEDEN EN DE PROMOTIE VAN DE VINKENKWEEK (PRO MEMORIE)


LD3381D

SUBSIDIES GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR ONDERSTEUNING VAN BOSGROEPEN EN PROJECTEN BEHEERSEENHEDEN EN DE PROMOTIE VAN DE VINKENKWEEK


LD5280D

SUBSIDIES GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN


LD6361D

SUBSIDIES AAN LAGERE OVERHEDEN EN AAN VERENIGINGEN VAN OPENBAAR BELANG VOOR DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN IN BOS- EN GROENDOMEINEN EN ANDERE INITIATIEVEN IN UITVOERING VAN HET BOSDECREET, INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET HARMONISCH PARK- EN GROENBEHEER EN INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN PARKEN MET CULTUURHISTORISCHE WAARDE


LD6362D

SUBSIDIES AAN OPENBARE BESTUREN VOOR DE VERWERVING VAN TERREINEN VOOR BOSAANLEG, WAARVAN DE FINANCIELE MIDDELEN WERDEN GEGENEREERD VIA HET BETALEN VAN EEN BOSBEHOUDSBIJDRAGE ALS COMPENSATIEMAATREGEL, DOOR DE AANVRAGER VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING


LE3002E

SUBSIDIES VOOR INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU-COFINANCIERING)


LE3301E

SUBSIDIE VOOR DE VZW COGEN VLAANDEREN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN WARMTEKRACHTKOPPELING


LE3302E

SUBSIDIE AAN DE VZW ODE VLAANDEREN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN


LE5002E

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK TOEGEKEND VOOR DEMONSTRATIEPROJECTEN,VOOR DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE MATERIALEN, PROCEDES OF PRODUCTEN, ALSOOK VOOR DE COMMERCIALISATIE ERVAN (ART.6 EN 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 FEBRUARI 1983 HOUDENDE AANMOEDIGINGSMAATREGELEN VOOR HET RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK


MC3501B

SUBSIDIES VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


MD3110B

SUBSIDIE VOOR DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN WEVELGEM-BISSEGEM


MD4103B

DOTATIE AAN DE SERV VOOR DE WERKING VAN DE VLAAMSE LUCHTHAVENCOMMISSIE


ME4101B

DOTATIE AAN HET EVA VVM - DE LIJN ALS BIJDRAGE TOT HET EVENWICHT VAN HAAR EXPLOITATIEREKENING MET INBEGRIP VAN DE WERKINGSKOSTEN VAN DE BIJZONDERE STUDIEDIENSTEN


ME6321B

SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR SCHUILHUISJES EIGEN ONTWERP


MF3302B

SUBSIDIE AAN DE VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE


MF3304B

SUBSIDIE VZW KOMIMO VOOR DE ORGANISATIE VAN ALGEMENE ACTIES EN INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN ALTERNATIEVE VERPLAATSINGSWIJZEN


MF3306B

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN


MF4311B

SUBSIDIES AAN GEMEENTEN IN HET KADER VAN HET MOBILITEITSCONVENANT


MG3301B

SUBSIDIE AAN DE VZW PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN


MG3371B

SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN DE HAVENS (DEPARTEMENT MOW)


MG4102B

DOTATIE AAN HET EVA WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV


MG4104B

DOTATIE AAN HET EVA NV DE SCHEEPVAART OM TE VOORZIEN IN DE ONTOEREIKENDHEID VAN HAAR BEDRIJFSONTVANGSTEN


MG4105B

DOTATIE BIJ WIJZE VAN BONUS AAN HET EVA NV DE SCHEEPVAART IN HET KADER VAN DE AFGESLOTEN BEHEERSOVEREENKOMST


MG6102B

INVESTERINGSDOTATIE AAN HET EVA WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV


MG6104B

INVESTERINGSDOTATIE AAN HET EVA NV DE SCHEEPVAART


MI3123C

SUBSIDIE AAN DE HAVENBEDRIJVEN TEN BEHOEVE VAN DE HAVENKAPITEINDIENSTEN DIE EXPLICIET KUNNEN WORDEN TOEGEWEZEN AAN DE VERKEERSAFWIKKELING, DE VEILIGHEID EN DE VRIJWARING VAN HET MILIEU, IN TOEPASSING VAN ART. 32 VAN HET DECREET BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN DE SCHEEPVAART OP DE MARITIEME TOEGANGSWEGEN EN DE ORGANISATIE VAN HET MARITIEM REDDINGS- EN COORDINATIECENTRUM VAN 16 JUNI 2006


MI3372C

SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN NAUTISCHE AANGELEGENHEDEN (PRO MEMORIE)


MI7306C

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE DOOR OORLOGSFEITEN BEROKKENDE SCHADE AAN DE KUST EN DE RIVIERWATERKERINGEN ALSMEDE DE UITGAVEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK AFBREKEN VAN BUITENDIENST GESTELDE MILITAIRE WERKEN, BUNKERS, ANTITANKMUREN ENZ


ND3304C

SUBSIDIES AAN ORGANISATIES DIE BIJDRAGEN TOT DE DOORWERKING VAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID


ND3305C

SUBSIDIE STEUNPUNT RUIMTE EN WONEN


ND3306C

SUBSIDIE AAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING


ND4020C

SUBSIDIES VOOR INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN ALSMEDE DE COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING


ND4021C

SUBSIDIE AAN DE RIJN SCHELDE DELTA SAMENWERKINGSORGANISATIE


ND4372D

SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR OPMAAK EN ACTUALISATIE INVENTARIS ONBEBOUWDE PERCELEN


ND5106D

SANERING BEDRIJVENTERREIN BALMATT (PRO MEMORIE)


NE0190E

ALLERHANDE UITGAVEN TER UITVOERING VAN HET FONDS VOOR DE HUISVESTING MET INBEGRIP VAN ADL-PROJECTEN, VAN SUBSIDIES VOOR BIJDRAGE TOT VERBETERING VAN DE SOCIALE HUISVESTING EN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING, EN VAN UITGAVEN VOOR BUITENLANDSE ZENDINGSREIZEN


NE3308E

SUBSIDIE VOOR TAALCURSUSSEN IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL


NE3350C

SUBSIDIE AAN HET STEUNPUNT RUIMTE EN WONEN


NE3351E

SUBSIDIES VOOR WONEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)


NE3365E

SUBSIDIERING VAN EXPERIMENTELE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET VOEREN VAN EEN LOKAAL WOONBELEID


NE3366C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE GEWESTELIJKE SOCIALE CORRECTIE


NE3368C

SUBSIDIES VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK


NE3369C

SUBSIDIES MET BETREKKING TOT PROEFPROJECTEN ENERGIEZUINIG BOUWEN (PRO MEMORIE)


NE5107C

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET BOUWRIJP MAKEN VAN GRONDEN EN DE AANLEG VAN DE INFRASTRUCTUUR VOOR SOCIALE WOONWIJKEN EN SERVICEFLATS


NE6362C

INVESTERINGSUITGAVEN IN VERBAND MET DE BOUW EN/OF VERBOUWING VAN SOCIALE HUURWONINGEN DOOR GEMEENTEN,OCMW'S, DE VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ OF HAAR ERKENDE MAATSCHAPPIJEN IN HET KADER VAN INBREIDINGS PROJECTEN IN KANSARME BUURTEN VAN DE GROTE AGGLOMERATIES ANTWERPEN EN GENT (ART. 22, 1ste lid, 4°, B.V.R. 19.12.1996)


NE6363C

INVESTERINGSUITGAVEN IN VERBAND MET DE BOUW EN/OF VERBOUWING VAN SOCIALE HUURWONINGEN DOOR GEMEENTEN, OCMW'S, DE VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ OF HAAR ERKENDE MAATSCHAPPIJEN IN HET KADER VAN INBREIDINGSPROJECTEN IN KANSARME BUURTEN VAN WOONZONES MET UITZONDERING VAN ANTWERPEN EN GENT (ART. 22, EERSTE LID, 4°, B.V.R. 19.12.1996)


NF3304D

SUBSIDIE AAN REGIONALE LANDSCHAPPEN VZW


NF3306D

SUBSIDIES AAN VRIJWILLIGERSVERENIGINGEN VOOR EDUCATIEVE EN SENSIBILISERINGSPROJECTEN IN DE SECTOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN


NF3307D

SUBSIDIE AAN DE VZW MONUMENTENWACHT VLAANDEREN


NF3308D

SUBSIDIE VOOR DE UITVOERING VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN KLEIN HISTORISCH ERFGOED (PRO MEMORIE)


NF3310D

SUBSIDIE AAN DE VZW VCM - CONTACTFORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN


NF3311D

SUBSIDIE VOOR DE REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC' ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN


NF3312D

SUBSIDIE VOOR CROSSMEDIALE PROJECTEN TEN BEHOEVE VAN ERFGOEDZORG


NF3402C

SUBSIDIE VOOR DE TOEKENNING VAN EEN JAARLIJKSE MONUMENTENPRIJS


NF3541C

BIJDRAGE VAN HET VLAAMSe GEWEST AAN DE UNESCO-CONVENTIE VOOR HET WERELDERFGOED


NF4309D

SUBSIDIES AAN INTERGEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENSTEN EN AAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDVERENIGINGEN OP HET VLAK VAN MONUMENTEN EN/OF LANDSCHAPPEN


NF5111D

PILOOTPROJECTEN ONDERHOUD EN COÖRDINATIE VOOR GROTE COMPLEXEN


NF5309D

SUBSIDIES AAN DE GEMEENTEBESTUREN EN DE PROVINCIES INGEVOLGE MILIEUCONVENANTEN MET HET VLAAMSe GEWEST - DEEL LANDSCHAPPEN


Art. 13.De Vlaamse openbare instellingen en/of Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA's) of Intern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA' s) kunnen binnen de perken van de betrokken basisallocaties dotaties krijgen, zelfs als de wet of het decreet houdende oprichting van deze instelling dat niet uitdrukkelijk bepaalt.

LENINGSMACHTIGINGEN

Art. 14.De minister die bevoegd is voor de huisvesting wordt ertoe gemachtigd het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in staat te stellen verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van maximaal 360.271.000 euro in het kader van de sociale huisvesting.

De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd, op voorstel van de minister die bevoegd is voor de huisvesting, om leningsmachtigingen ten belope van 360.271.000 euro, met de waarborg van het Vlaamse Gewest, toe te kennen aan voormelde instelling voor het voormelde bedrag.

VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN

Art. 15.§ 1. Het Gemeenschapsonderwijs wordt ertoe gemachtigd verbintenissen (ba FK9910B) aan te gaan voor een bedrag van 11.951.000 euro voor kleine infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. § 2. Het Gemeenschapsonderwijs wordt ertoe gemachtigd verbintenissen (ba FK9911B) aan te gaan voor een bedrag van 39.171.000 euro voor grote infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs.

Art. 16.§ 1. De minister die bevoegd is voor Werk wordt ertoe gemachtigd aan het EVA ESF Agentschap Vlaanderen vzw een vastleggingmachtiging (ba JD9916B) te verlenen als Vlaamse cofinanciering in het kader van het ESF Doelstelling 2 programma 2007-2013 ten belope van 20.046.000 euro. § 2. De machtiging toegestaan aan de minister bevoegd voor werk kan verhoogd worden met bijkomende verkregen middelen uit het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie JB0110B.

Art. 17.Aan het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt een vastleggingmachtiging (ba EF9912B) verleend voor de projecten op initiatief van bedrijven en innovatiesamenwerkingsverbanden ten belope van 129.960.000 euro in het kader van zijn opdracht vastgesteld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van een Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de indus-trie en het decreet van 18 mei 1999 betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie.

Het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt ertoe gemachtigd in opdracht van de Vlaamse Regering voor een bedrag 57.898.000 euro aan verbintenissen aan te gaan voor acties van technologische innovatie. Het IWT wordt belast met de uitvoering, de financiële en administratieve afhandeling van de opdrachten (ba EF9911B).

Het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt ertoe gemachtigd voor een bedrag van 11.545.000 euro aan verbintenissen aan te gaan voor innovatieve mediaprojecten (ba EF9913B).

Het Instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt er tevens toe gemachtigd voor een bedrag van 863.000 euro verbintenissen aan te gaan voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) (ba EF9914B).

De minister bevoegd voor het wetenschap- en technologische innovatiebeleid kan, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingmachtigingen verleend aan het IWT. WAARBORG

Art. 18.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor toerisme, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen, aangegaan door de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), voor de financiering van haar restauratie- en ontwikkelingsprojecten.

Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt 5.000.000 euro.

Art. 19.De rentelasten van de leningen die de vzw « De Gezinsbond » onder waarborg van de gemeenschap uitgeeft voor haar studiefonds, zullen voor het jaar 2009 gedeeltelijk door de gemeenschap en gedeeltelijk door de vzw « De Gezinsbond » gedragen worden volgens een tussen de minister die bevoegd is voor Onderwijs, en de lener overeen te komen verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel wordt voor het jaar 2009 vastgesteld als volgt : maximaal tweederde van vernoemde rentelasten worden ten laste genomen door de Gemeenschap en minimaal een derde door de vzw « De Gezinsbond ».

Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt 3.098.670 euro.

Art. 20.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, op de voordracht van de minister die de watervoorziening in zijn bevoegdheid heeft, wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen uit te geven en de kredieten per jaar op te nemen door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Het plafond van de gewaarborgde leningen mag een totaal bedrag van 10.000.000 euro niet overschrijden.

Art. 21.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor de huisvesting, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de kredieten aan te gaan door de door de Vlaamse Regering erkende kredietmaatschappijen ten belope van 160.000.000 euro.

Art. 22.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd, op de voordracht van de minister die bevoegd is voor de huisvesting, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen aan te gaan door het EVA Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ten belope van onderstaande bedragen, voor : a) de financiering van de investeringsprogramma's van deze maatschappij : - sector huurwoningen : 168.966.080 euro; - sector koopwoningen : 109.533.920 euro; b) de bancaire financiering van marktconforme leningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen : 73.000.000 euro.

Art. 23.De minister die bevoegd is voor Leefmilieu, en de minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, worden gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen aan te gaan door de nv Aquafin ten belope van 74.368.058 euro, met het oog op het uitvoeren van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin.

Het Vlaamse Gewest is slechts gehouden tot betaling van de uitstaande saldi van de in het eerste lid bedoelde leningen, als de uitwinning van de waarborg niet het gevolg is van : - de foutieve uitvoering door de nv Aquafin van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin; - of van de uitvoering door de nv Aquafin van overeenkomsten met derde partijen.

Art. 24.De Vlaamse minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de Vlaamse minister die bevoegd is voor het economisch beleid, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen uitgegeven in het kader van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgverlening voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het plafond van het gewaarborgde bedrag bedraagt 300.000.000 euro.

Art. 25.De Vlaamse minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de Vlaamse minister die bevoegd is voor het economisch beleid, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de fondsen noodzakelijk voor de Arkimedes-regeling. Het gewaarborgde bedrag bedraagt 130.000.000 euro.

VOORSCHOTTEN

Art. 26.§ 1. Op alle basisallocaties met ESR-code 12 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid mogen aan personeelsleden en aan kabinetsverantwoordelijken voorschotten in contanten worden toegekend voor het betalen van kleine en dringende uitgaven. Deze contanten worden verstrekt op kas van de CRU rekenplichtige tegen afgifte van een ontvangstbewijs en zijn beperkt tot 5000 euro.

De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft.

Een nieuw voorschot in contanten kan pas verleend worden nadat het eerder ontvangen voorschot afgerekend werd. § 2. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd provisies te verlenen aan de advocaten, experts en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest optreden.

Art. 27.§ 1. Ten laste van het krediet van de basisallocatie DD8510B mag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering een bestendig voorschot van maximaal 25.000 euro per vertegenwoordiger worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, dienstreizen en administratieve kosten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en op huur- en werkingskosten van de Vlaamse Vertegenwoordigingen in het buitenland en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. De geprefinancierde uitgaven zullen worden aangerekend op de respectieve basisallocaties DD1226B en DD1260B. § 2. Ten laste van het krediet van de basisallocatie DE8510C mag aan de vertegenwoordigers van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in het buitenland een bestendig voorschot van maximaal 17.000 euro per vertegenwoordiger worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, zakenreizen en administratieve kosten alsook op de werkingskosten van de vertegenwoordigers van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in het buitenland.

De geprefinancierde uitgaven zullen worden aangerekend op de respectieve basisallocaties DE1226C en DE1260C. Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken mag via de categorie van uitgaven « vereffenaar kort » het voorschot aangevuld worden tot maximaal het toegekende bedrag. § 3. Ten laste van het krediet van basisallocatie BF8510F mag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, op een daarvoor op naam van de vertegenwoordiger geopende afzonderlijke financiële rekening, een bestendig voorschot van maximaal één te betalen huurtermijn, per vertegenwoordiger, worden verleend voor de prefinanciering van de huur (inclusief btw) van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland. De gerecupereerde btw op de betaalde huurgelden, alsook creditintresten, worden op deze rekening ontvangen. Met deze transacties gepaard gaande bankkosten mogen op deze rekening worden aangerekend.

In functie van de periodiciteit m.b.t. de betaling van huurgelden, worden de bewijsstukken van de uitgevoerde betalingen door de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering overgemaakt aan de leidend ambtenaar van het Agentschap Facilitair Management, waarna de geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op basisallocatie BF1206F en het permanent voorschot, ten belope van het verantwoorde bedrag, wordt aangevuld. § 4. De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft. Het permanent voorschot wordt aangevuld bij de tussentijdse afrekeningen.

Art. 28.§ 1. De schatkist wordt ertoe gemachtigd tot een maximumbedrag van 12.400.000 euro de nodige provisies te verstrekken om de uitbetaling, ten laste van de basisallocaties van programma CG, te verzekeren met verplichting deze provisies uiterlijk tegen 31 december 2010 te regulariseren. § 2. Op de te gebruiken thesaurierekening wordt daarvoor tijdelijk een negatief saldo toegelaten.

Art. 29.§ 1. De schatkist wordt gemachtigd voorschotten toe te staan aan niet gouvernementele organisaties die als promotoren in moeilijkheden verkeren, wanneer de middelen voor prefinanciering die het EVA ESF - Agentschap Vlaanderen vzw vanuit de Europese Commissie ontvangt, uitgeput zijn. Deze voorschotten slaan alleen op goedgekeurde begeleidings-, opleidings- of tewerkstellingsprojecten in het kader van de ESF-programmatie. § 2. Onder niet-gouvernementele organisaties die als promotoren in moeilijkheden verkeren, zoals bedoeld bij § 1, worden verstaan de privaatrechtelijke promotoren, niet ondernemingen, scholen, Syntra-vormingscentra of instellingen die een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen, die via de aanbreng van boekhoudkundig bewijsmateriaal kunnen aantonen dat de organisatie omwille van niet tijdige Europese betalingen in moeilijkheden verkeren. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten. § 3. De niet-gouvernementele organisaties die als promotoren in moeilijkheden verkeren, richten een gemotiveerde vraag, vergezeld van het vereist boekhoudkundig bewijsmateriaal, aan het EVA ESF- Agentschap Vlaanderen vzw, die de vraag voorlegt aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag en zal het EVA ESF Agentschap B Vlaanderen vzw van haar gemotiveerd oordeel op de hoogte brengen. De Vlaamse minister bevoegd voor de werkgelegenheid bepaalt de samenstelling van de commissie. § 4. De debettoestand wordt beperkt tot maximaal 6.000.000 euro. § 5. Voor deze voorschotten dient een rente betaald die gelijk is aan die welke voor de Vlaamse Gemeenschap van toepassing is voor kortlopend krediet bij haar kassier. Deze rente wordt per dag berekend en aangerekend op de basisallocatie JD4301C.

Art. 30.Ter uitvoering van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders en het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, mogen voorschotten gegeven worden ten belope van maximaal 90% van de subsidiebedragen.

Art. 31.Ten laste van het krediet van de basisallocatie MG5401B mogen trimesteriële voorschotten ten belope van maximaal 4.000.000 euro worden betaald voor de financiering van de uitgaven die gedaan worden voor de uitvoering van het gezamenlijk onderzoek door het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden in het kader van het project « Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium ».

De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording worden geregeld in een memorandum dat door deze overheden wordt afgesloten.

Deze voorschotten worden bepaald op basis van een kostenraming voorgelegd door de bevoegde ambtenaren van Nederland en het Vlaamse Gewest. De rapportage over de gemaakte kosten wordt gestaafd met de verantwoordingsstukken.

OVERSCHRIJVINGEN

Art. 32.De bevoegde ministers worden ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's voor de kabinetten van de Vlaamse Regering, overschrijvingen te verrichten tussen de basisallocaties over deze programma's heen.

Art. 33.De minister die bevoegd is voor Bestuurszaken wordt ertoe gemachtigd, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, de kredieten ingeschreven onder ba BK0105E en ba BK0106E geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende basisallocaties in de begroting in het kader van de financiering van respectievelijk de rendementsondersteuning voor personen met een arbeidshandicap, de opleidingscheques voor personeelsleden met een gevalideerd individueel ontwikkelplan (basisallocatie BK0105E) en kortlopende uitwisselingsprogramma's (basisallocatie BK0106E).

Art. 34.De minister bevoegd voor het Onderwijs wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba FC1231B geheel of gedeeltelijk te verdelen naar de hieronder vermelde basisallocaties :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

FD

11.20

C

FD

11.40

C

FD

43.20

C

FD

43.40

C

FD

44.20

C

FD

44.40

C

FE

11.20

C

FE

11.40

C

FE

43.20

C

FE

43.40

C

FE

44.20

C

FE

44.40

C


Art. 35.De minister bevoegd voor Onderwijs, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting is ertoe gemachtigd het krediet ingeschreven onder ba FC1274D en FJ1202D, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar ba AL1217B.

Art. 36.De minister die bevoegd is voor het Onderwijs wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba FC3334B, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar de hieronder vermelde basisallocaties :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

FD

11.20

C

FD

11.40

C

FD

43.20

C

FD

43.40

C

FD

44.20

C

FD

44.40

C


Art. 37.De minister die bevoegd is voor het Onderwijs wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba FC1222C geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de volgende artikelen :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

FD

4121

C

FD

4141

C

FD

4327

C

FD

4347

C

FD

4427

C

FD

4447

C

FE

4121

C

FE

4141

C

FE

4327

C

FE

4347

C

FE

4427

C

FE

4447

C

FH

4111

D

FH

4347

D

FH

4467

D

FF

4303

C

FF

4312

C

FF

4404

C

FF

4412

C


Art. 38.De minister bevoegd voor Onderwijs, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd kredieten ingeschreven onder ba FC4117B over te schrijven over de programma's heen van de algemene uitgavenbegroting.

Art. 39.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten ingeschreven onder het programma FH Volwassenenonderwijs geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties binnen dit zelfde programma FH Volwassenenonderwijs.

Art. 40.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten voor onderwijsgebonden sport over de programma's heen over te schrijven naar ba FI3336B.

Art. 41.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten ingeschreven voor de Inspectie, de Dienst Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties, over de programma's heen van de algemene uitgavenbegroting van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Art. 42.De minister die bevoegd is voor Cultuur wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, de kredieten ingeschreven onder de basisallocaties HC3340B en HC3342B, in het kader van het VIA Akkoord, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar andere programma's en basisallocaties.

Art. 43.De minister die bevoegd is voor Cultuur wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba HE3387D Subsidie aan de kunstinstellingen (Kunstendecreet 02.04.2004) geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de ba HE4105D.

Art. 44.De kredieten ingeschreven onder ba's JD3305C, JD3370C, JD4110C en JD4301C, kunnen bij besluit van de Vlaamse Regering, overgeschreven worden naar door de Vlaamse Regering aan te duiden programma's en basisallocaties.

Art. 45.De minister die bevoegd is voor Werk wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba JD 35.01B geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de hieronder vermelde basisallocaties.

Programma

Basisallocatie

Entiteit

DA

12.71

C

DE

35.02

C


Art. 46.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, op voorstel van de minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, overschrijvingen te verrichten tussen de gesplitste ordonnanceringskredieten van de basisallocaties van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van afdeling I van de algemene uitgavenbegroting.

Art. 47.De bevoegde ministers worden ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, kredieten over te schrijven naar de passende basisallocaties in de uitgavenbegroting in het kader van de financiering van de werking van de Nationale Plantentuin van Meise.

Art. 48.De minister bevoegd voor Werk, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, is ertoe gemachtigd het krediet ingeschreven onder ba JD4103C, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar ba JD4104B. PROVISIONELE KREDIETEN

Art. 49.De Vlaamse Regering wordt er toe gemachtigd het krediet ingeschreven onder de ba BH0101D, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties over de programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap heen.

Art. 50.De Vlaamse Regering wordt er toe gemachtigd het krediet ingeschreven onder de ba BJ0101D, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties over de programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap heen.

Art. 51.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0101B mag aangewend worden voor uitgaven in het kader van de betaling van het werkgelegenheidsbevorderende maatregelen.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 52.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0117B mag aangewend worden voor uitgaven in het kader van de betaling van het economisch relancebeleid.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 53.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0119B mag aangewend worden voor uitgaven in het kader van de betaling van schadevergoedingen.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 54.Het provisionele krediet ingeschreven onder ba CB0120B mag aangewend worden m.b.t. de werking en uitrusting van de kabinetten met inbegrip van tekorten op salariskredieten.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 55.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba CB0121B mag aangewend worden voor het dekken van verhuiskosten en inrichtingskosten van kabinetten.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven basisallocaties van de kabinetsbegrotingen door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 56.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba CB0123B mag aangewend worden voor uitgaven te financieren d.m.v. de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven basisallocaties van de kabinetsbegrotingen door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 57.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba CB0129B mag aangewend worden tot dekking van uitgaven verbonden aan de uitvoering van het Limburgplan.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties evenals vastleggingsmachtigingen van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 58.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0136B mag aangewend worden voor uitgaven in het kader van de uitgaven verbonden aan de cao voor ambtenarenzaken.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 59.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0137B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste alsook vastleggingsmachtigingen, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering. In geval van verdeling naar een niet-gesplitst krediet wordt in een passende compensatie voorzien vanuit gesplitste ordonnanceringskredieten.

Art. 60.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0139B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 61.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0141B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 62.Het gesplitst provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0143B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 63.Het gesplitst provisioneel krediet ingeschreven onder de ba DB0101B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 64.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba CB1101B mag aangewend worden tot dekking van de lasten, met inbegrip van die welke betrekking hebben op vorige begrotingsjaren, voor de hele begroting, voortvloeiend uit de toekenning van een eventuele stijging van de prijsindex die berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het KB van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen en toepassing van de sociale programmatie en tengevolge van lastenstijgingen door uitvoering van cao's.

Het mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende programma's, gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 65.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CE0102B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 66.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba FB0103B mag aangewend worden voor uitgaven in het kader van de uitgaven verbonden aan de cao onderwijs.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 67.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, het krediet ingeschreven onder de ba FB0104B, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties over de programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap heen.

Art. 68.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd het krediet ingeschreven onder de ba FB0105B, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties over de programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap heen.

Art. 69.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba FB1111C mag aangewend worden tot dekking van de uitgaven voor wedden en weddentoelagen van het onderwijspersoneel die in het lopende jaar met betrekking tot prestaties van het voorgaande begrotingsjaar verschuldigd zijn.

Deze basisallocatie kan door middel van een besluit van de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk in één of meerdere schijven overgedragen worden naar de desbetreffende basisallocaties van de programma's FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI en FJ.

Art. 70.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba GB0101B mag aangewend worden ter financiering van uitgaven gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij binnen de sectoren welzijn en gezondheid.

Het mag bij besluit van de Vlaamse Regering, geheel of gedeeltelijk verdeeld worden over de passende, bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 71.Het provisioneel gesplitste ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de ba GB0105B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende gesplitste basisallocaties onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de programma's GA tot en met GG van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 72.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba GB0106B mag aangewend worden ter uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord in de socialprofit- sector.

Het mag bij besluit van de Vlaamse Regering, geheel of gedeeltelijk verdeeld worden over de passende, bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 73.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de basisallocatie GB0107B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de programma's GA tot en met GG van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 74.Het provisioneel gesplitst ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de ba HB0102B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende gesplitste basisallocaties van het beleidsdomein H van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 75.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba JB0110B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties, machtigingen en vereffeningskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 76.Het provisioneel gesplitste krediet ingeschreven onder de ba LB0101B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende entiteiten, programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 77.Het provisioneel gesplitste ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de ba LB0171B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende entiteiten, programma's en gesplitste ordonnanceringskredieten, zowel bestaande als nieuw in te schrijven, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 78.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba MB0103B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de basisallocaties van programma ME, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 79.Het provisioneel gesplitste ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de ba MB0171B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende entiteiten, programma's en gesplitste ordonnanceringskredieten, zowel bestaande als nieuw in te schrijven van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 80.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba NB0103E mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties, machtigingen en vereffeningskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

VISUM VAN DE CONTROLEUR VAN DE VASTLEGGINGEN EN CONTROLE DOOR HET REKENHOF

Art. 81.§ 1. Elke verbintenis aan te gaan krachtens de artikelen 14 (Vlaams Woningfonds), 15 (Gemeenschapsonderwijs), 17 (IWT), 122 (MINA), 123 (VIF), 126 (DAB Luchthaven Antwerpen), 127 (DAB Luchthaven Oostende), 132 (Vlaams Brussel Fonds), 136 (Toerisme Vlaanderen), 137 (Fonds Flankerend Beleid), 139 (AGIOn),140 (VIPA), 141 (Fonds Jongerenwelzijn), 145 (BLOSO), 146 (Fonds Culturele Infrastructuur), 147 (Vlaams Topstukkenfonds), 148 (Herplaatsingfonds), 149 (VLIF), 150 (FIVA), 156 (Vlabinvest), 157 (Rubiconfonds), 158 (Garantiefonds), van dit decreet wordt onderworpen aan het visum van de Controleur der Vastleggingen.

Voor de tiende van iedere maand legt de Controleur der Vastleggingen aan het Rekenhof een in drievoud opgemaakte lijst met de bewijsstukken voor die enerzijds het bedrag vermeldt van de vastleggingen die tijdens de afgelopen maand geviseerd werden, en anderzijds het bedrag aangeeft van de vastleggingen die geviseerd werden sinds het begin van het jaar.

De lijst van de maand december maakt de jaarlijkse verzamelstaat uit.

Binnen tien dagen na ontvangst van de jaarlijkse verzamelstaat stuurt het Rekenhof twee door het Hof afgesloten exemplaren naar de regering terug.

De hiervoor in artikel 139, § 4, vermelde verbintenissen (AGIOn) worden m.b.t. het visum van de controleur van de vastleggingen gegroepeerd per investeringsschijf. § 2. Worden vrijgesteld van het voorafgaand visum voor vastlegging door de Controleur der Vastleggingen : - de verbintenissen en schuldvorderingen die met de betalingswijze « vereffenaar verkort » mogen betaald worden op basis van een decretale toelating of op basis van de reglementering op de rijkscomptabiliteit; - de verbintenissen en schuldvorderingen die in de vorm van vaste uitgaven mogen worden betaald op basis van de reglementering op de rijkscomptabiliteit of op basis van een decretale toelating.

Art. 82.In verband met toelagen voor investeringen van openbaar nut kunnen zowel voor de aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 als voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de toelage worden verstrekt onder bij besluit van de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden.

De ordonnanties van betaling, betreffende voorschotten op toelagen in kapitaal worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof; zij zijn onderworpen aan de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit en aan de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

De betaling van het saldo van de toelage in kapitaal of het beschikbaar stellen door Dexia Bank van het saldo der toelage door deze instelling gefinancierd, wordt vooraf aan het visum van het Rekenhof voorgelegd, gestaafd door de goedgekeurde eindafrekening en alle andere bewijsstukken.

Bij het ter beschikking stellen van het saldo van de toelage door Dexia Bank van België zijn, in voorkomend geval, de bepalingen van de 2e, 3e en 4e alinea van artikel 14 van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof van toepassing.

VEREFFENAAR KORT

Art. 83.§ 1. Onverminderd de bepalingen van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof en de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit mogen volgende uitgaven geschieden zonder voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen en van het Rekenhof. Deze uitgaven worden betaald via de categorie van uitgaven « Vereffenaar kort ». 1. de terugbetalingen op onderstaande basisallocaties van ten onrechte geïnde ontvangsten en de betalingen van schadevergoedingen en afgesloten dadingen waarvan de bedragen 7500 euro per rechthebbende niet overschrijden.De schadevergoedingen op basis van een uitvoerbaar vonnis of arrest mogen worden uitbetaald zonder tussenkomst van de deposito- en consignatiekas in afwijking van artikel 100, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit :

Basisallocaties

AA3470B

BA3470C

CA3470B

CC0101C

DA3470B

EA3470B

GA3470B

GA3471E

GA3472D

GA3473C

HA3470B

JA3470B

KA3470B

LA3470B

LA3471E

LA3472D

LA3473C

MA3470B

NA3470C


2. de honoraria van experts uit het buitenland ongeacht het bedrag ervan en de toelagen die voortvloeien uit regelingen met vreemde landen waarvan het bedrag 1250 euro per begunstigde niet bereikt; 3. de buitenlandse zendingen, ongeacht het bedrag ervan :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

AA

12.70

B

AA

12.71

D

AA

12.72

C

BA

12.70

C

BA

12.71

E

BA

12.72

F

BA

12.73

D

BH

12.01

D

BI

12.02

D

BJ

12.03

D

DA

12.70

B

DA

12.71

C

DA

12.72

D

DD

12.26

B

DD

12.30

B

DD

12.31

B

DE

12.26

C

DE

12.31

B

DE

12.32

C

DE

12.33

C

DE

12.60

C

DF

12.21

B

FC

12.63

B

FC

12.71

B

FG

12.43

B

GA

12.70

B

GA

12.71

E

GA

12.72

D

GA

12.73

C

GC

01.03

B

HA

12.70

B

HA

12.71

D

HA

12.72

C

HC

12.22

B

HF

12.01

B

HF

12.02

B

HF

12.24

B

HH

12.01

B

KA

12.70

B

KA

12.71

C

KF

12.02

D

LA

12.70

B

LA

12.71

E

LA

12.72

D

LD

12.03

C

MA

12.71

B

MA

12.72

D

MA

12.73

C

NA

12.70

C

NA

12.71

D

NA

12.73

G

NA

12.74

E

NE

01.90

E


4. de betaling van reiskosten van de personen die uit het buitenland komen of zich naar het buitenland begeven op onderstaande basisallocaties ongeacht het bedrag ervan :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

FC

12.06

B

FC

12.71

B

FG

12.43

B


5. de werkingskosten, ongeacht het bedrag op onderstaande basisallocaties :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

AA

12.70

B

AA

12.71

D

AA

12.72

C

BA

12.70

C

BA

12.71

E

BA

12.72

F

BA

12.30

C

BA

12.31

E

BA

12.32

E

BA

12.33

D

BF

12.01

F

BF

12.03

F

CA

12.70

B

CA

12.71

E

CA

12.72

C

DA

12.70

B

DA

12.71

C

DA

12.72

D

DD

12.22

B

DD

12.26

B

DD

12.31

B

DD

12.32

B

DD

12.33

B

DD

12.45

B

DD

12.60

B

DE

12.26

C

DE

12.31

B

DE

12.32

C

DE

12.33

C

DE

12.60

C

EA

12.70

B

EA

12.71

C

EC

12.04

C

FA

1208

B

FA

1270

B

FC

12.34

B

FJ

12.18

B

FJ

40.02

B

FG

12.07

D

FG

12.43

B

GA

12.70

B

GA

12.71

E

GA

12.72

D

GA

12.73

C

GC

01.03

B

HA

12.00

B

HA

12.70

B

HA

12.71

D

HA

12.72

C

HC

12.22

B

HF

12.01

B

JA

12.70

B

JA

12.71

C

KA

12.70

B

KA

12.71

C

KF

12.02

D

LA

12.70

B

LA

12.71

E

LA

12.72

D

LD

12.03

C

MA

12.70

B

MA

12.71

B

MA

12.72

D

MA

12.73

C

MG

12.71

B

MG

14.07

B de betalingen van energiefacturen, datalijnen en brandstoffen

MG

14.77

B

MG

54.01

B de betaling van declaraties, inclusief rentedeclaraties

MH

14.09

D de betalingen van energiefacturen, datalijnen en brandstoffen

MI

12.22

C

MI

14.14

C de betalingen van energiefacturen, datalijnen en brandstoffen

MI

14.78

C

NA

12.70

C

NA

12.71

D

NA

12.73

G

NA

12.74

E

NA

12.75

C


6. de salarissen, vergoedingen en de algemene werkingskosten door de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust, beperkt tot de vestiging te Vlissingen, en dit ongeacht het bedrag op onderstaande basisallocaties :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

MA

11.73

C

MA

12.73

C

MI

12.01

C

MI

12.40

C

MI

74.03

C


7. alle werkingskosten en alle schuldvorderingen voortvloeiend uit overheidsopdrachten, waarvan het bedrag exclusief btw niet hoger is dan 9000 euro; 8. alle schuldvorderingen voortvloeiend uit contracten met vervrachters voor het strooien van dooizouten en sneeuwruimen met betrekking tot de winterdienst die werden afgesloten in het begrotingsjaar ook al worden de prestaties geleverd in het volgende begrotingsjaar ongeacht het bedrag ervan :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

MH

14.08

D


9. de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaamse Gewest, ongeacht het bedrag ervan :

Programma

Basis-allocatie

Entiteit

LD

12.03

C

LC

12.11

B

LD

12.32

C

LD

12.33

C

LD

12.62

C

MH (dab VIF)

12.51

D

MG (dab VIF)

12.72

B

MI (dab VIF)

12.73

C


10. de uitbetaling, op kwartaalbasis, van de aanmoedigingspremies verleend ter stimulering van de arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

JD

34.11

C


11. het terugbetalen van salarissen, vergoedingen en toelagen van het personeel van het beleidsdomein IV (Internationaal Vlaanderen) ter beschikking gesteld van de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland, beperkt tot een bedrag van 120.000 euro op onderstaande ba's :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

DA

11.70

B

DA

11.71

C

DA

12.70

B

DA

12.71

C


12. de aan het IVA met rechtspersoonlijkheid OVAM verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie en de aan het IVA met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij verschuldigde milieuheffingen op de verontreiniging van oppervlaktewateren, ongeacht het bedrag ervan; 13. de uitgaven waarvan het bedrag niet hoger is dan 37.500 euro van het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem) :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

KE

12.03

C

KE

12.06

C

KE

74.05

C


14. de vereffening op onderstaande basisallocaties van subsidies voor de opleiding van startbaners waarvan het bedrag 300 euro per begunstigde niet overschrijdt :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

FC

33.06

C


15. alle betalingen aan de nv Tunnel Liefkenshoek voortvloeiend uit, het tolvrij openstellen van de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten of calamiteiten die een belangrijke hinder zullen doen ontstaan op de Ring van Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel en dit voor de duur van de verplichte omleiding en ongeacht het bedrag :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

MH (dab VIF)

32.00

D


16. alle schuldvorderingen, ongeacht het bedrag, voortvloeiend uit de herstelling van averijen aan elektrische en elektromechanische installaties op de gewestwegen/waterwegen alsmede het overige patrimonium onder bevoegdheid van de afdelingen Elektriciteit en Mechanica Antwerpen en Gent :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

MH (dab VIF)

14.10

D


17. de categorie van uitgaven « vereffenaar kort » is eveneens van toepassing op de uitbetaling van de voorschotten verleend op basis van artikel 26 en de aanvullingen van de voorschotten op basis van artikel 27 van het begrotingsdecreet; 18. alle uitgaven met betrekking tot de aanwending van teruggevorderde ten onrechte gestorte wedden en weddentoelagen op onderstaande basisallocaties :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

FC

11.90

C

FC

43.90

C

FC

44.90

C

FF

11.90

C

FF

43.90

C

FF

44.90

C

FG

40.90

D

FH

40.90

D


19. Alle uitgaven in het kader van de intendanceBdiensten van het Vlaams Cultuurcentrum Voeren. § 2. De uitgaven vereffend via de categorie van uitgaven « vereffenaar kort » zijn onderhevig aan een a posteriori controle conform de bepaling van artikel 3, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Centrale Accounting ».

Art. 84.§ 1. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Kunsten en Erfgoed : - organisatie van de erfgoeddag; - Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap aan de vzw Bedevaart naar de graven aan de IJzer; - vzw Kunst in Huis; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 24 januari 2003 tot bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang - « Topstukkendecreet »; - Centrum voor de Bibliografie van de neerlandistiek; - studiecentrum Vlaamse muziek; - subsidies aan samenwerkingsverbanden met het oog op internationale profilering van kunstcollecties; - subsidie aan de vzw De Rand voor de werking van het museum Felix De Boeck; - bijdrage aan de Nederlandse Taalunie; - subsidies in uitvoering van artikel 62bis Financieringswet voor muziek, letteren en podiumkunsten; - Kunstenloket; - de vzw Stichting Ons Erfdeel; - de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; - de Stichting Lezen Vlaanderen vzw; - de begunstigden van de subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele sector - IVA Kunsten en Erfgoed. § 2. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 90 procent van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Kunsten en Erfgoed : - begunstigden subsidies spreiding van kunstwerken (vzw Kunst in Huis, en andere); - begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 27 oktober 1998 tot subsidiëring van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur en organisaties voor volkscultuur - « Decreet op de Volkscultuur »; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking - « Archiefdecreet »; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 7 mei 2004 houdende organisatie en subsidiering van een cultureel-erfgoedbeleid - « Erfgoeddecreet »; - begunstigden gesubsidieerd op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en subsidiering van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het kunstendecreet van 2 april 2004; - vzw Theater Stap; - de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek; - begunstigden subsidies Vlaamse wand en literaire activiteiten; - subsidie aan de vzw Faro, steunpunt voor cultureel erfgoed; - begunstigden gesubsidieerd op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008; - begunstigden eregelden; - begunstigden aanvullende pensioenregeling; - Poeziecentrum; - de Brusselse podia; - Muhka; - de Vlaamse Opera vzw; - vzw centrum voor de Vlaamse strip. § 3. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Sociaal-cultureel werk : - de begunstigden in het kader van het organiseren van het verhogen van de arbeidsdeelname voor bijzondere doelgroepen; - de vzw Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra; - de begunstigden van initiatieven gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor sociaal-cultureel werk; - de begunstigden van initiatieven gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor semi-professionele initiatieven binnen de amateurkunsten; - de begunstigden van initiatieven gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor participatie-initiatieven; - de vzw Kwasimodo; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector; - de begunstigden in het kader van het bevorderen van cultuurparticipatie; - de begunstigden in het kader van het circusbeleid. § 4. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 90 procent van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Sociaal-cultureel werk : - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de ondersteuning van de federatie van de erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 4 april 2003 (sociaal-cultureel volwassenenwerk); - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 22 december 2000 (amateurkunsten); - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport. § 5. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Sport : - subsidies aan allerlei initiatieven in verband met topsport; - subsidies in verband met medisch verantwoord sporten; - subsidies aan allerlei initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties; - subsidies in verband met internationale sportprojecten; - subsidies in het kader van de proeftuinen participatiebeleid sport; - subsidies in verband met sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid.

Algemeen cultuurbeleid : - subsidies in het kader van het participatiedecreet; - subsidies in het kader van de internationale ondersteuning pop en rock; - subsidies in het kader van de opstart van het project Waalse Krook; - subsidies in het kader van de samenwerking met de Franse Gemeenschap; - subsidie aan het expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen; - de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds; - subsidies voor het wetenschappelijk steunpunt voor cultuur, jeugd en sport; - de Stichting Brakke Grond; - de vzw Vlaams Nederlands huis; - de begunstigden social-profitakkoorden; - de begunstigden inzake internationale en interregionale culturele samenwerking; - de begunstigden van de subsidie voor de ondersteuning van de aanvullende tewerkstelling in de sectoren cultuur, jeugd en sport; - subsidies in uitvoering van artikel 62 van de Financieringswet in het kader van algemeen cultuurbeleid; - de subsidies in het kader van diversiteitbeleid; - de begunstigden van de subsidies in het kader van tewerkstellingsmaatregelen voor de sociaal-culturele sector in uitvoering van het VIA-akkoord; - de vzw Vlaams-Marokkaans Huis. § 6. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Jeugd : - de begunstigden gesubsidieerd in het kader van de buitenspeeldag; - Europees Muziekfestival van de jeugd te Neerpelt; - vzw VVJ; - de begunstigden in het kader van subsidies voor jeugd-, sport- en andere cultuurverenigingslokalen; - het Europees Jeugdorkest; - de begunstigden van subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten; - de begunstigden van subsidies in het kader van de proeftuinen participatiebeleid Jeugd; - de begunstigden van subsidies in het kader van aanvullende tewerkstelling binnen de proeftuinen participatiebeleid Jeugd. § 7. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 90 procent van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Jeugd : - de begunstigden in het kader van het project 'ondersteuning jeugdjournaals'; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme; - het Vlaams Informatiepunt; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid.

Art. 85.Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80% van de bedragen voorzien onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden :

Beleidsdomein

Begunstigden

ALLE DOMEINEN

Allerhande uitgaven voor personeel, werking en uitrusting ten behoeve van de commissarissen van de Vlaamse Regering

DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

EVA Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

EVA De Rand vzw

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

VOI Vlaams Brusselfonds

BESTUURSZAKEN

DAB Schoonmaak

DAB Catering

DAB ICT

DAB Overheidspersoneel

FINANCIEN EN BEGROTING

VOI Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)

VOI Vlaams Fonds voor éénmalige investeringen en schuldafbouw

IVA Toekomstfonds

vzw Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds

INTERNATIONAAL VLAANDEREN

IVA Toerisme Vlaanderen

EVA Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

DAB Waarborgfonds Microfinanciering

ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

EVA Herculesstichting

IVA Vlaams Agentschap Ondernemen

EVA Limburgse Reconversiemaatschappij

EVA Participatiemaatschappij Vlaanderen

EVA Vlaamse Participatiemaatschappij

VOI Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

VOI Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

De subsidies aan het FWO Vlaanderen voor de ondersteuning van het niet-gericht wetenschappelijk onderzoek

De Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid (VRWB)

ONDERWIJS EN VORMING

IVA Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

UZ GENT

DAB Hogere Zeevaartschool

DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

VOI Gemeenschapsonderwijs

Vlaamse Onderwijsraad

De Scholengroepen Gemeenschapsonderwijs

Instituut Prins Leopold voor Tropische Geneeskunde

De Vlerick Leuven- Gent Management School

De subsidies vermeld onder de desbetreffende basisallocaties voor : de universiteiten, de hogescholen, de hogere instituten voor schone kunsten en andere instellingen voor schone kunsten, het hogescholenonderwijs en hogere zeevaartschool (artikel 209 decreet 13.07.1994)

Uigaven m.b.t. terbeschikkinggestelde voorafgaand aan het pensioen

De begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (artikelen 167, 168, 169, 169bis en 169quater)

De werkingsuitkering van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

De subsidies voor sociale voorzieningen in het hogescholenonderwijs en hogere zeevaartschool

De toelagen voor sociale voorzieningen in het universitair onderwijs

UAMS

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DAB CICOV

IVA Kind en Gezin

IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

IVA Zorg en Gezondheid

IVA Jongerenwelzijn

IVA Inspectie Welzijn en Volksgezondheid

EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

IVA Vlaams Zorgfonds

IVA Fonds Jongerenwelzijn

CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

IVA Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO)

EVA Vlaamse Regulator voor de Media

EVA de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

DAB Kasteel van Gaasbeek

DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

DAB Landcommanderij Alden Biesen

VOI Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI)

VOI Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)

VOI Topstukkenfonds

VZW Vlaamse Opera

Pensioenfonds VRT

vzw Audiovisueel Fonds

DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

WERK EN SOCIALE ECONOMIE

EVA Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

EVA Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

EVA ESF Agentschap Vlaanderen vzw

VOI Herplaatsingsfonds

LANDBOUW EN VISSERIJ

EVA Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

VOI Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

VOI Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquicultuursector (FIVA)

Eigen Vermogen van het ILVO

LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

IVA Vlaamse Milieumaatschappij

IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

EVA Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

EVA Vlaamse Landmaatschappij

DAB Fonds voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA)

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DAB Vlaams Infrastructuurfonds

EVA Waterwegen en Zeekanaal NV

EVA NV De Scheepvaart

EVA Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)

DAB Luchthaven Antwerpen

DAB Luchthaven Oostende

DAB Loodswezen

DAB Vloot

VOI Pendelfonds

De subsidies vermeld onder de basisallocaties voor havenbesturen

IVA Fonds Stationsomgevingen

RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED

DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

EVA Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of de door haar erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen

VOI Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid Vlaams-Brabant (VLAB-INVEST)

VOI Garantiefonds voor Huisvesting

VOI Rubiconfonds

DAB Grondfonds

DAB Herstelfonds

DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan van de sociale Huisvesting

NV Domus Flandria

Amortisatiefonds van leningen voor de sociale huisvesting (ALESH)

De huurderorganisaties bedoeld bij artikel NE33.61E

De sociale verhuurkantoren

De Limburgse Reconversiemaatschappij


Art. 86.§ 1. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de ordonnanties van betaling voor eigen investeringen ten belope van 80% per aannemingsopdracht voor infrastructuurwerken of buitengewoon onderhoud aangerekend op gesplitste kredieten. § 2. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof ten belope van maximaal 80% van de bedragen opgenomen onder de hierna vermelde basisallocaties :

Programma

Basisallocatie

Entiteit


AG

33.01

B

Subsidie aan TV-BRUSSEL vzw

33.02

B

Subsidie aan BRIO

33.03

B

Subsidie aan initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

33.04

B

Subsidie aan Onthaal en Promotie Brussel vzw

33.05

B

Subsidie aan Huis van het Nederlands Brussel vzw

33.06

B

Subsidie aan Brussel Deze Week vzw

33.07

B

Subsidie aan FM Brussel vzw

33.08

B

Subsidie aan Quartier Latin vzw

33.09

B

Subsidie aan het Vlaams overlegplatform hoger onderwijs Brussel

33.10

B

Subsidie aan Brukselbinnenstebuiten vzw

33.11

B

Subsidie aan Studio Globo vzw

33.12

B

Subsidie aan de AB voor de organisatie van de 11 juliviering

33.13

B

Subsidie voor de ondersteuning van taalverwerving in Brussel

AH

33.02

B

Subsidies voor allerhande initiatieven die het Vlaams karakter en /of de integratie bevorderen van anderstaligen

33.03

B

Subsidie aan de vzw TRVB

33.04

B

Subsidie aan het EVA vzw de Rand voor de oprichting en werking van een pijler informatie en promotie NT2

41.40

B

Dotatie aan IVA Bloso voor de organisatie van de Gordel voor Scholen


§ 3. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden vrijgesteld, van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de school- en studietoelagen toegekend aan leerlingen en studenten in toepassing van de wet van 19 juli 1971 (wet betreffende de toekenning van studietoelagen) en van de studiefinanciering van de studenten in toepassing van het decreet van 30 april 2004, (decreet betreffende de studiefinanciering en studievoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), en van de studiefinanciering van de leerlingen en studenten in toepassing van het decreet van 8 juni 2007. § 4. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten, en dit ten belope van 60% van de kredieten, de middelen bestemd voor de nascholing van het personeel van de scholen voor basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs, van de centra voor volwassenenonderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding en die met toepassing van het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen aan de inrichtende machten van de scholen en centra worden toegekend. § 5. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 80% van de bedragen voorzien onder de hierna betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : - ba FG4004D uitgaven met betrekking tot de terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen. § 6. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, en dit ten belope van maximaal 50% van de kredieten, de werkingsmiddelen van het gesubsidieerd basisonderwijs en van het gesubsidieerd secundair onderwijs, toegekend aan de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs, in toepassing van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990. § 7. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximaal 80% van de subsidies verstrekt ten laste van ba GC3306B. § 8. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten op de bedragen voorzien voor onderstaande begunstigden en ten belope van onderstaande maxima : - maximum 90% voor de diensten voor gezinszorg gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, zoals tot op heden gewijzigd; - maximum 90% voor de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg gesubsidieerd op basis van het besluit, zoals tot op heden gewijzigd.

Deze voorschotten worden uitbetaald ten laste van de ba GD3402E. § 9. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof de voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de subsidies verstrekt ten laste van de ba GD3405E. § 10. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 90% van de subsidies verstrekt ten laste van de ba GD3427E. § 11. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten op de bedragen voorzien onder de hierna betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden en ten belope van onderstaande maxima : - maximum 80 % voor de begunstigden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging, zoals tot op heden gewijzigd; - maximum 90% voor de begunstigden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiering van palliatieve netwerken, zoals tot op heden gewijzigd.

Deze voorschotten worden uitbetaald ten laste van de ba GD3367E. § 12. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de betaling van alle schuldvorderingen door de buitengewone rekenplichtige van het GBCS waarvan het bedrag niet hoger is dan 37.500 euro. § 13. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de uitbetaling van de voorschotten op de subsidies, verleend ter uitvoering van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders en het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, ten belope van maximum 90% van de subsidiebedragen. § 14. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 80% van de bedragen voorzien voor onderstaande begunstigden : - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaams inburgeringbeleid; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiering van het maatschappelijk opbouwwerk. § 15. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de uitgaven verbonden aan de aanwervingen via Jobpunt Vlaanderen. § 16. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, en dit ten belope van maximaal 80% van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Mediabeleid - Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten; - vzw Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek; - Stichting het Beste van Vlaanderen en Nederland. § 17. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de betaling van de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaamse Gewest. § 18. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, ten belope van maximaal 80%, de betalingen van alle schuldvorderingen voortvloeiend uit contracten met nutsmaatschappijen en telecomoperatoren voor de vereffening van elektriciteitsrekeningen en rekeningen voor het gebruik van datalijnen voor telecommunicatie en dit ongeacht het bedrag en het begrotingsjaar waarop deze betrekking hebben :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

MH

14.09

D

MG

14.77

B

MI

14.78

C


§ 19. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten, en dit ten belope van 70 % van de kredieten,de middelen voorzien voor de Regionale Technologische Centra toegekend in toepassing van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en de werking van de Regionale Technologische Centra. § 20. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, en dit ten belope van maximaal 80% van de kredieten, de tegemoetkomingen toegekend in de last van hypothecaire leningen aangegaan met het oog op het bouwen van woningen, kopen of verbouwen van woningen alsook de tegemoetkomingen bij het bouwen van een nieuwe woning, de tegemoetkoming bij het uitvoeren van werken aan een woning (renovatiepremie), de aanpassing- en verbeteringspremie en de tegemoetkoming in de huurprijs. § 21. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 80% van de bedragen voorzien onder de hierna betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

Begunstigden

NE

63.6 63.65

C C

Gemeenten, verenigingen van gemeenten, vereniging van gemeenten, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, verenigingen van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen, door de Vlaamse minister bevoegd voor huisvesting aangeduide andere initiatiefnemers

NE

63.6 63.6 63.68

C C

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de verenigingen van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het Vlaams Woningfonds van de Grote gezinnen.


§ 22. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80% van de bedragen opgenomen onder de hierna vermelde basisallocaties voor programma NF :

Basisallocatie

Entiteit

Begunstigden

33.03

D

SUBSIDIE VOOR INSTANDHOUDING, HERSTELLING EN ONDERHOUD VAN HET IJZERMONUMENT EN HET OMRINGENDE DOMEIN IN DIKSMUIDE (DECREET VAN 23.12.1986)

33.04

D

SUBSIDIE AAN REGIONALE LANDSCHAPPEN VZW

33.05

D

SUBSIDIE AAN DE VZW ERFGOED VLAANDEREN

33.06

D

SUBSIDIES AAN VRIJWILLIGERSVERENIGINGEN VOOR EDUCATIEVE EN SENSIBILISERINGSPROJECTEN IN DE SECTOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

33.07

D

SUBSIDIE AAN DE VZW « MONUMENTENWACHT VLAANDEREN »

33.08

D

SUBSIDIE VOOR DE UITVOERING VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN KLEIN HISTORISCH ERFGOED

33.10

D

SUBSIDIE AAN DE VCM - CONTACTFORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN VZW

33.11

D

SUBSIDIE VOOR DE REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC-ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN

33.12

D

SUBSIDIE AAN DE STICHTING MONUMENTENSTRIJD

43.09

D

SUBSIDIES AAN INTERGEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENSTEN EN AAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDVERENIGINGEN OP HET VLAK VAN MONUMENTEN EN/OF LANDSCHAPPEN

53.09

D

SUBSIDIES AAN DE GEMEENTEBESTUREN EN DE PROVINCIES INGEVOLGE MILIEUCONVENANTEN MET HET VLAAMSE GEWEST - DEEL LANDSCHAPPEN


§ 23. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 80% van de bedragen voorzien onder de hierna betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

Begunstigden

NE

63.64 63.65

C C

Gemeenten, verenigingen van gemeenten, vereniging van gemeenten, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, verenigingen van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen, door de Vlaamse minister bevoegd voor huisvesting aangeduide andere initiatiefnemers

NE

63.66 63.67 63.68

C C C

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de verenigingen van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het Vlaams Woningfonds van de Grote gezinnen.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 87.In afwijking van de bepalingen van artikel 18 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit worden de gerealiseerde wisselkoersverschillen automatisch per beleidsdomein geboekt op het programma « apparaatskredieten » van het desbetreffende beleidsdomein en voor de diverse kabinetten op het programma « apparaatskredieten » voor het desbetreffende kabinet.

Art. 88.In afwijking van de bepalingen van artikel 18 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit worden de kosten betalingsverkeer, die door Dexia in uitvoering van het kassierscontract ten laste worden gelegd, automatisch per beleidsdomein geboekt op het programma « apparaatskredieten » van het desbetreffende beleidsdomein en voor de diverse kabinetten op het programma « apparaatskredieten » van het beleidsdomein « financiën en begroting ».

Art. 89.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om de gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding bedoeld in artikel 2 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 te ordonnanceren en te betalen op titel III - Aflossing schuld programma CG.

Art. 90.§ 1. De dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor het centraal niveau, is de som van de volgende basisallocaties : FC4110B, FC4112B, FC4113B, FC4117B, FI4116B, FK6101B. § 2. De toegekende middelen, in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen betreffende de investeringsmiddelen bedoeld in artikel 15 van dit decreet worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan het Gemeenschapsonderwijs of aan de aan zijn instellingen toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.

Art. 91.§ 1. De dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor de scholengroepen, is de som van de onderstaande basisallocaties :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

FC

4133

C

FD

4121

C

FD

4141

C

FE

4120

C

FE

4121

C

FE

4122

C

FE

4141

C

FH

4111

D

FJ

4111

C

FJ

4112

C

FK

4120

C

FK

6106

C


§ 2. De in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen toegekende salarissen en daarmee gelijkgestelde vergoedingen aan personeelsleden bestemd voor de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs, werkingsmiddelen en investeringsmiddelen bedoeld in artikel 15 van dit decreet worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.

Art. 92.De Vlaamse Gemeenschap wordt ertoe gemachtigd om bijkomende dotaties te verstrekken aan universitaire instellingen, die deze kunnen aanwenden voor de aflossing van de leningen, aangegaan in het kader van de wet van 2 augustus 1960, betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd inzonderheid bij de wetten van 16 juli 1970, 27 juli 1971, 6 maart 1981 en 9 april 1995.

Art. 93.In afwijking van artikel 5, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 neemt het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor personen die op 31 december 1990 bij beslissing van de jeugdrechtbank in een instelling verbleven erkend in het kader van voormeld agentschap, de tegemoetkomingen voor zijn rekening tot het einde van de maatregel van de jeugdrechtbanken.

Art. 94.De minister bevoegd voor Cultuur wordt gemachtigd subsidies te verstrekken of specifieke opdrachten te geven aan instellingen, groepen of personen voor de uitvoering van internationale uitvoeringsprojecten ook wanneer deze instellingen, groepen of personen, al dan niet nominatim, gesubsidieerd worden op andere basisallocaties met betrekking tot het cultuurbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 95.De minister die bevoegd is voor het Leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd, na advies van de Inspectie van Financiën, gebruikstoestemmingen te verlenen, hetzij van beperkte, hetzij van onbeperkte duur, van de domeinen, gronden en gebouwen verworven of te verwerven ten laste van de artikelen LD7003BC, LD7005BC en LC7110BC van de begroting van het Minafonds bestemd voor aankoop van gronden voor de aanleg van openbare groene zones.

Deze gebruikstoestemmingen mogen, zonder kosteloos opzegbaar te zijn door de Vlaamse Gemeenschap, de duur van negen jaar niet overschrijden behalve na instemming van de Vlaamse Regering.

Art. 96.De minister die bevoegd is voor de ruilverkavelingen, wordt ertoe gemachtigd overeenkomsten voor technisch beheer af te sluiten, hetzij van beperkte duur, hetzij van onbeperkte duur, ten einde de uitvoering van de passende beheersmaatregelen te verzekeren op de onroerende goederen verworven krachtens de bepalingen van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest en van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Deze overeenkomsten mogen de duur van drie jaar niet overschrijden, behalve na instemming van de Vlaamse Regering.

Art. 97.Onverminderd de bepalingen van de wet van 28 december 1967 wordt de minister die bevoegd is voor de ruilverkaveling ertoe gemachtigd, binnen de perken van de ba's, LC1212B en LC4149B de lopende uitgaven van welke aard ook te dragen met het oog op de afwatering, al dan niet door middel van kunstwerken, van de waterlopen van eerste categorie bedoeld door de wet van 28 december 1967, en met het oog op de versteviging en bescherming van de dijken en van de oevers van de onbevaarbare waterlopen.

Art. 98.De minister die bevoegd is voor de landinrichting wordt ertoe gemachtigd, op grond van artikel 13, § 4, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995, gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, het EVA Vlaamse Landmaatschappij te belasten met de uitvoering van gedeelten van landinrichtingsplannen op gronden die eigendom zijn van of beheerd worden door de gemeenten en de provincies.

Art. 99.Voor het bepalen van de compensatievergoeding aan de havenbedrijven voor uitvoering van taken, prestaties en activiteiten die nodig zijn voor de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van specie en het onderhoud en de exploitatie van zeesluizen, conform artikelen 29, 29bis en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999 en de toelage aan de havenbedrijven voor uitvoering van taken, prestaties en activiteiten die nodig zijn voor de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van specie en het onderhoud en de exploitatie van de maritieme toegangswegen, conform artikelen 29, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999 wordt, vanaf het begrotingsjaar 2005, uitgegaan van het bedrag per haven toegekend voor het begrotingsjaar 2004, verhoogd met de index conform de begrotingsinstructies gebruikt bij de opstelling van de begroting van het VIF te rekenen vanaf 2004.

Art. 100.De minister die bevoegd is voor de Havens, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de begroting het Vlaamse aandeel in de herstelling van de oevers van de Westerschelde, noodzakelijk wegens de versnelde inscharing wegens de baggerwerken en ter uitvoering van het verdiepingsprogramma 48'/43'/38' en het verdere verdiepingsprogramma van de Westerschelde en de bouw en aanpassing van de basculebruggen te Terneuzen als tevens het Vlaams aandeel in de uitvoering van het project Lange Termijn Visie Schelde-estuarium aan te rekenen en te vereffenen ten laste van de ba MG5401B.

Art. 101.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om de onderhoud- en verdiepingsbaggerwerken in de Schelde, de vaarpassen in de Noordzee en de kustjachthavens in hun geheel te gunnen en de werken jaarlijks op te dragen door middel van dienstbevelen welke afhankelijk zijn van enerzijds de budgettaire middelen ingeschreven in de begroting en anderzijds de gewaarborgde minima ingeschreven in het goedgekeurde contract met de aannemer.

Binnen de enveloppe van de beschikbare budgettaire middelen, worden deze bedragen jaarlijks door middel van provisionele vastleggingen gereserveerd.

Art. 102.De minister die bevoegd is voor de Havens wordt ertoe gemachtigd om de kosten van het « project AMORAS » - Bouw en exploitatie van een mechanisch slibontwateringsinstallatie, in zijn geheel te gunnen en de kredieten nodig voor de exploitatie en de jaarlijkse terugbetaling van de financieringskost jaarlijks aan te rekenen en te vereffenen ten laste van basisallocatie MG1475B.

Art. 103.De minister die bevoegd is voor de havens, wordt ertoe gemachtigd investeringen uit te voeren in de door de lagere openbare besturen beheerde havens op gronden die hun eigendom zijn of door hen beheerd worden.

Art. 104.De minister die bevoegd is voor de havens, wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de loodsgelden dat het volgens de vastgestelde verdeling aan België toekomende aandeel overstijgt, terug te betalen aan Nederland.

Art. 105.§ 1. Het EVA Waterwegen en Zeekanaal nv, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting, de verschuldigde kosten verbonden aan de verplaatsing van gas-, water- en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur binnen haar patrimonium en/of het patrimonium onder haar beheer, te betalen aan de nutsbedrijven, aan te rekenen. § 2. Het EVA nv De Scheepvaart, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting, de verschuldigde kosten verbonden aan de verplaatsing van gas-, water- en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur binnen haar patrimonium en/of het patrimonium onder haar beheer, te betalen aan de nutsbedrijven, aan te rekenen.

Art. 106.De minister die bevoegd is voor de Openbare Werken en de minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, worden gemachtigd de EVA's Waterwegen en Zeekanaal nv en de nv De Scheepvaart toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de inkomsten uit de eventueel door deze EVA's met derden gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit de werking van het jaar 2009.

Art. 107.In verband met de betaling van de verzekeringspremies en de vergoeding van de makelaar van de Vlaamse Openbare Instellingen, respectievelijk IVA met rechtspersoonlijkheid en respectievelijk EVA publiekrechtelijk, wordt de minister bevoegd voor Financiën en Begroting ertoe gemachtigd om, indien de betrokken instellingen niet overgaan tot storting van de gevraagde provisies, tot een ambtshalve inhouding van een corresponderend deel van het dotatiebedrag over te gaan.

Art. 108.§ 1. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer worden ertoe gemachtigd om voor terbeschikkingstelling van traminfrastructuur en niet-traminfrastructuur in het kader van het Masterplan Antwerpen voor 35 jaar verbintenissen aan te gaan ten laste van de Vlaamse uitgavenbegroting ten belope van maximum 30 miljoen euro (in prijzen 2007) per jaar die voortvloeien uit de werken van het DBFM-programma met uitzondering van de onderhoudskosten. § 2. Het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ertoe gemachtigd om voor de terbeschikkingstelling van de Noordelijke Ontsluiting Zaventem voor 30 jaar verbintenissen aan te gaan lastens de Vlaamse uitgavenbegroting ten belope van 1.272.416,35 euro per kwartaal (in prijzen 2007).

COFINANCIERING

Art. 109.Ten laste van de hierna vermelde artikelnummers mogen op een thesaurierekening begrotingsgelden worden gestort in de rekening van de gewone rekenplichtige belast met de betaling van uitgaven waarvan derden de cofinanciering voor hun rekening nemen :

Programma

Basisallocatie

Entiteit

FC

12.08

B

FC

34.05

B

KD

12.10

B

KD

31.01

B

KD

31.02

B

KD

31.03

B

KD

31.08

B

KD

31.09

B

KD

31.90

B

KD

33.03

B

KD

34.01

B

KD

51.01

B

KE

31.31

C

KE

51.01

C

LC

31.32

B

LC

33.05

B

LC

61.04

B

LC

61.40

B

LC

61.90

B

LC

63.00

B

MINA

LC3143BC


LC3347BC


LC3348BC


LC4348BC


LC6104BC


LC6300BC


LD1208BC


LD1232BC


LD1233BC


LD3303BC


LD3307BC


LD6140BC


LD7003BC


LD7005BC


Ten laste van onderstaande basisallocaties van het algemene programma van de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid mogen begrotingsgelden budgettair overgeboekt worden naar het ordeartikel 8FB0C8334.

FC

12.08

B

FC

34.05

B


Deze gelden worden aangewend voor de betaling van uitgaven waarvan derden de cofinanciering voor hun rekening nemen.

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 110.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Schoonmaak ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 9.705.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 10.017.000 euro in vastleggingen en 9.705.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 111.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ICT. De begroting beloopt voor de ontvangsten 63.221.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 56.889.000 euro in vastleggingen en 63.221.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 112.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Catering ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 9.133.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 9.133.000 euro in vastleggingen en 9.133.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 113.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Overheidspersoneel.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.994.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.135.000 euro in vastleggingen en 3.994.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 114.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Waarborgfonds Microfinanciering ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 917.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 917.000 euro in vastleggingen en 917.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 115.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Hogere Zeevaartschool.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.399.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 2.399.000 euro in vastleggingen en 2.399.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 116.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 11.996.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 11.996.000 euro in vastleggingen en 11.996.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 117.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « CICOV ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 410.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 415.000 euro in vastleggingen en 410.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 118.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de dienst met Afzonderlijk Beheer « Landcommanderij Alden Biesen ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.280.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.041.000 euro in vastleggingen en 1.280.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur kan aan het instellingshoofd van de DAB « Landcommanderij Alden Biesen » een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro.

Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten, voortvloeiend uit de werking 2009.

Art. 119.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Kasteel Domein van Gaasbeek ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.033.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 883.000 euro in vastleggingen en 1.033.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De DAB kan aan het instellingshoofd van de DAB « Kasteel van Gaasbeek » een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van 2009.

Art. 120.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA « Dienst met Afzonderlijk Beheer Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (KMSKA).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.406.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.729.000 euro in vastleggingen en 4.406.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De DAB kan aan het instellingshoofd van de DAB « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt ertoe gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van het jaar 2009.

Art. 121.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 705.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 705.000 euro in vastleggingen en 705.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 122.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud », afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 394.307.000 euro en voor de uitgaven 394.307.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro.

Voor wat het begrotingsjaar 2009 betreft, wordt aan de minister bevoegd voor het leefmilieu een vastleggingmachtiging (LC9911B) verleend van 298.511.000 euro.

De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingkredieten van artikels waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar de toenmalige programma 61.10, 61.20, 61.30 of 61.50 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende artikelen of basisallocaties van de begroting voor het jaar 2009, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht.

Binnen de perken van de kredieten op onderstaande basisallocaties van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het Plattelandsbeleid gemachtigd om subsidies toe te kennen op de artikelen LC3347BC, LC4347BC, LC3348BC en LC4348BC. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande basisallocaties van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het Leefmilieu gemachtigd om subsidies toe te kennen :

LD3002BC

Subsidies aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen

LC3200BC

Subsidies aan bedrijven met betrekking tot het supra- en internationaal personeelsbeleid en ontwikkelingssamenwerking

LC3305BC

Subsidies met betrekking tot informatie, sensibilisering, natuur- en milieueducatie, en natuurtechnische milieubouw

LC3302BC

Subsidies aan verenigingen met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

LD3303BC

Subsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)

LD3307BC

Subsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming en aan wildbeheereenheden

LD3306BC

Subsidies in het kader van het Vlaams Fonds Tropisch Bos

LC3308BC

Projectsubsidies inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid (milieuprojectenfonds)

LD3308BC

Subsidie aan de vzw Fair Timber voor de ondersteuning aan lokale overheden op vlak van duurzaam geëxploiteerd hout in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

LC3309BC

Subsidies aan particulieren voor de aankoop van roetfilters

LC3312BC

Subsidies in het kader van duurzaam bouwen

LC3501BC

Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

LC3502BC

Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal natuurbeleid

LC4101BC

Subsidies met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

LC3143BC

Vergoedingen (inclusief beheersovereenkomsten) ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsontwikkelingsplan voor Vlaanderen

LC3349BC

Subsidies met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2002, en het milieujaar programma 2003

LC4312BC

Tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest

LC4321BC

Inkomensoverdrachten aan gemeenten en intercommunales ter ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen, compostmeesters enzovoort) en selectieve inzameling

LC4322BC

Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest

LC6323BC

Subsidiëring van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen (besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002) en de aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 1993

LC6301BC

Kapitaaloverdrachten aan openbare besturen voor bodemsaneringen in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering

LC6322BC

Subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties en de aanleg van private waterzuiveringsinstallaties

LC6326BC

Investeringssubsidies aan provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van preventie, selectieve inzameling (containerparken, ondergrondse containers, diftarsysteem enzovoort) en van het bouwen van installaties (groen- en GFT-compostering, sortering grofvuil enzovoort)

LC6329BC

Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweede-circuitwater ter bescherming van het grondwater

LD3310BC

Groen in de stad : ondersteuning van voorbeeldstellende projecten van particulieren en verenigingen ter vergroening van de stad

LD3313BC

Subsidie aan de vzw Natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels

LD5214BC

Subsidies aan natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden

LD5221BC

Investeringssubsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)

LD5321BC

Investeringssubsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de bebossing van landbouwgronden).

De Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om in het kader van het intersyndicaal project voor de versterkte milieuwerking van de vakbonden i.c. ACV, ABVV en ACLVB een gezamenlijke subsidie van maximaal 170.000 euro toe te kennen ten laste van het artikel LC3305BC. In het zelfde kader wordt de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu er eveneens toe gemachtigd om de werkgeversorganisaties, o.a. Voka, NEOS en UNIZO, een gezamenlijke subsidie van maximaal 80.000 euro toe te kennen ten laste van het artikel LC3305BC. Daarnaast wordt aan de vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen een subsidie toegekend van maximaal 32.000 euro en dit voor het project « Milieukoopwijzer ».

Art. 123.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Vlaams Infrastructuurfonds ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 727.834.000 euro en voor de uitgaven 727.834.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 639.735.000 euro vast te leggen. (MC9901B) § 2. De uitgaven verbonden aan de vergoedingen aan de rekenplichtigen van de DAB VIF, ongeacht het begrotingsjaar waarop deze vergoedingen betrekking hebben, worden ten laste gebracht op artikel MC1215BU. § 3. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de uitgaven die ten laste van het Vlaamse Gewest voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, ten laste te brengen van de begroting van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds ».

Deze machtiging is onderworpen aan onderstaande voorwaarden : 1. de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2. de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70% te zijn;3. de administratieve- en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 4. De DAB « Vlaams Infrastructuurfonds » wordt ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken, alsmede in voorkomend geval, van dadingen en andere minnelijke regelingen, aangaande geschillen gerezen ingevolge beslissingen van de krachtige bevoegde overheden en/of rechtsvoorgangers, inzake de aangelegenheden thans bedoeld in artikel 6, § 1, X, 1ste tot en met 5de, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, ten laste te brengen van zijn begroting. § 5. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds » wordt de minister die bevoegd is voor openbare werken, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen :

Artikel

Omschrijving

MF7343BU

Investeringsuitgaven in het kader van co-en prefinanciering door het Vlaamse Gewest van werken uitgevoerd door de NMBS en de kosten verbonden aan specifieke studues

MH6301DU

Investeringssubsidies aan de lokale overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaamse Gewest en daaraan verbonden kosten voor onteigeningen, aankopen in der minne, specifieke studies en voor de cofinanciering van het voetpadenprogramma in de regio Antwerpen en het project ontsluiting station Gent-Sint-Pieters, van fietsprojecten uit het Limburgplan en overdracht van wegen

MH6302DU

Investeringssubsidies aan de lokale overheden voor het aanleggen van rioleringen en gescheiden afvoersystemen van hemelwater die uitgevoerd worden in combinatie met wegeniswerken door het Vlaamse Gewest

MH6321DU

Investeringssubsidies aan de lokale overheden in het kader van de cofinanciering door het Vlaamse Gewest van Europese steunprogramma's (URBAN II)


Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds » wordt de minister die bevoegd is voor de havens ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen :

Artikel

Omschrijving

MG3124BU

Subsidie aan de autonome en gemeentelijke havenbedrijven voor de instandhouding (m.i.v. het verwerken van specie) en het onderhoud voor het gedeelte van de maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinfrastructuur voor zee- en binnenschepen met het oog op de overslag van goederen of het vervoer van personen is gelegen (conform art. 31, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999); voor uitvoering van taken, prestaties en activiteiten die nodig zijn voor de instandhouding (m.i.v. het verwerken van specie) en het onderhoud en de exploitatie van de zeesluizen, resp. de maritieme toegangswegen (conform art. 29, 29 bis en 34, resp. art. 29, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999).

MG4310BU

Subsidie voor werkingskosten van de subregionale overlegorganen in de diverse havengebieden van het Vlaamse Gewest

MG6321BU

Investeringssubsidies aan de door de lagere, openbare besturen en autonome gemeentelijke havenbedrijven beheerde havens ter ondersteuning van het beleid van het Vlaamse Gewest inzake zeehavens en subsidies aan havenbedrijven voor investeringen in de haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur, m.i.v. de vervanging van technisch en economisch achterhaalde constructies, conform art. 30, § 1, van het havendecreet van 2 maart 1999 en de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies


Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds » wordt de minister die bevoegd is voor mobiliteit, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen :

Artikel

Omschrijving

ME6141BU

Investeringssubsidies aan de VVM (De Lijn) ter verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer op de wegen in samenhang met de verbetering van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid, alsmede uitgaven met betrekking tot de beveiliging van het personeel en de openbare vervoergebruikers

MH6301DU

Investeringssubsidies aan de lokale overheden en aan het Fietsfonds ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaamse Gewest er daaraan verbonden kosten voor onteigeningen, aankopen in der minne, specifieke studies en voor de cofinanciering van het voetpadenprogramma in de regio Antwerpen, het project ontsluiting Gent-Sint-Pieters, van fietsprojecten uit het Limburgplan en van overdracht van wegen


Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds » worden de ministers die bevoegd zijn voor openbare werken en mobiliteit, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen :

Artikel

Omschrijving

MH6301DU

Investeringssubsidies aan de lokale overheden en aan het Fietsfonds ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en daaraan verbonden kosten voor specifieke studies, voor de financiering van het voetpadenprogramma in de regio Antwerpen, van fietsprojecten uit het Limburgplan en de overdracht van wegen.


§ 6. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de basisallocaties MH6300DU, MG6300BU, MG6370BU en MI6371CU, de kosten, verbonden aan de verplaatsing van gas-, water en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer, aan de nutsbedrijven te betalen. § 7. De minister die bevoegd is voor de havens, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de artikelen MG1270BU en MI1271CU, de verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie te betalen aan de instanties gemachtigd tot het innen van deze heffingen. § 8. De minister die bevoegd is voor de havens wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de artikelen MG7321BU, MG7370BU en MI7371CU aan de havenbesturen voorschotten uit te keren op de door het Vlaamse Gewest verschuldigde bedragen ingevolge het sluiten van financieringsovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de havenbesturen.

Deze voorschotten worden verleend ten laste van hetzelfde begrotingsartikel waarop de investeringsuitgaven worden verleend.

Deze voorschotten kunnen aan de havenbesturen worden betaald conform de bepalingen van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringbesluit van de investeringen in de zeehavens voor de in bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 opgesomde projecten en volgens artikel 8 van ditzelfde besluit voor de andere projecten. § 9. De minister die bevoegd is voor de havens wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds kosten aan te rekenen en voorschotten toe te staan in het kader van de onteigeningen ingevolge het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden op artikel MG7110BU en voor de realisatie van globale begeleidingsplannen in de Vlaamse zeehavens op artikel MG3431BU. § 10. De minister die bevoegd is voor de havens wordt ertoe gemachtigd met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA' s De Scheepvaart nv en Waterwegen en Zeekanaal nv en de binnenvaartexploitanten onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. De samenwerkingsakkoorden mogen de duur van drie jaar niet overschrijden behalve met instemming van de Vlaamse Regering. § 11. De minister die bevoegd is voor de havens wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de ingeschreven kredieten kosten aan te rekenen in verband met de aanstelling van een sociaal bemiddelaar en twee regeringscommissarissen in uitvoering van het havendecreet voor de lonen, sociale lasten en toelagen op artikel MC1110BU, en voor de werkingskosten op artikel MC1202BU. Tevens wordt hij gemachtigd om kosten aan te rekenen voor werkingskosten van de Lange Termijnvisie Westerschelde op artikel MC1202BU. § 12. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd de ontvangsten, uit overdracht van gronden naar Waterwegen en Zeekanaal nv, toe te wijzen aan het Vlaams Infrastructuurfonds. § 13. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingkredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende basisallocaties van de begroting voor het jaar 2009. § 14. De IVA Wegen en Verkeer wordt gemachtigd de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten. § 15. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de kredieten ingeschreven op artikel MH3200DU, de kosten verbonden aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, aan de nv Tunnel Liefkenshoek te betalen. § 16. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de kredieten ingeschreven onder artikel MH7313DU, de investeringsuitgaven met betrekking tot het stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten van het Masterplan Antwerpen, ten laste te nemen van de begroting van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds », IVA Wegen en Verkeer. § 17. De begunstigde van de vastleggingen aangerekend op het VIF die betrekking hebben op uitgaven die ten gevolge van het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2004 betreffende de rechtsopvolging n.a.v. de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiek vormgegeven verzelfstandigd Agentschap De Scheepvaart, en n.a.v. de kwalificatie van de nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, waarvan de naam gewijzigd werd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, ten laste zijn genomen van het EVA Waterwegen en Zeekanaal nv respectievelijk het EVA De Scheepvaart, wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal nv, respectievelijk De Scheepvaart nv, elk wat hun bevoegdheden betreft.

Art. 124.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Loodswezen ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 85.090.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 84.974.000 euro in vastleggingen en 85.090.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 125.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Vloot ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 73.177.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 54.101.000 euro in vastleggingen en 73.177.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 126.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Luchthaven Antwerpen ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.370.000 euro en 8.370.000 euro in uitgaven.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 7.406.000 euro vast te leggen.

Art. 127.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Luchthaven Oostende ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 16.765.000 euro en voor de uitgaven 16.765.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 12.990.000 euro vast te leggen.

Art. 128.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Grondfonds ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.051.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.051.000 euro in vastleggingen en 1.051.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 129.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Herstelfonds ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.686.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 8.686.000 euro in vastleggingen en 8.686.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 130.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 34.670.000 euro en voor de uitgaven 34.670.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 131.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.808.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 7.808.000 euro in vastleggingen en 7.808.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocatie(s) wordt de bevoegde minister ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen : 33.02 subsidie voor initiatieven tbv. vakmanschap, erfgoededucatie, sensibiliseringsactiviteiten 43.20 Proefproject voor het in kaart brengen van het WOI-erfgoed op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke in functie van de opmaak van evaluatiekaarten archeologie.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

Art. 132.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.326.000 euro en voor de uitgaven 10.326.000 euro.

Het fonds (ba AG9911B) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag vast te leggen van 13.932.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 133.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 141.625.000 euro en voor de uitgaven 141.625.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 134.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 496.888.000 euro en voor de uitgaven 214.395.000 in vastleggingen en 496.888.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 135.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Toekomstfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 13.852.000 euro en voor de uitgaven 13.852.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 136.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 76.739.000 euro en voor de uitgaven 76.739.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Toerisme Vlaanderen (ba DG9911B) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 19.435.000 euro voor zijn investeringen en investeringstoelagen.

Toerisme Vlaanderen (ba DG9912B) wordt er tevens toe gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 2.414.000 euro in het kader van de cofinanciering van Europese steunprogramma's.

Art. 137.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Fonds Flankerend Economisch Beleid.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 354.307.000 euro en voor de uitgaven 354.307.000 euro.

Het Fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 292.987.000 euro vast te leggen (ED9911C).

De minister die bevoegd is voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 500.000 euro aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse minister bevoegd voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 (vastleggingnummer 40004028) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de Winwinlening.

De Vlaamse minister bevoegd voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd de op 31 december 2007 onbelaste kredietsaldi, vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op de artikelen 32.08 (vastleggingnummers 30005142 en 40004471) en 32.09 (vastleggingnummers 40003350) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, voor respectievelijk de startercheques voor prestarters en de gratis startercheques, aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd de op 31 december 2007 kredietsaldi vastgelegd in 2002 op het artikel 51.12 (vastleggingnummer 20004494) van het Fonds voor Flankerend Economisch beleid, te herbestemmen voor de dossiers die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 16 mei 2007, ten belope van een bedrag van 12.547.515 euro.

Het op 31 december 2008 niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging van het begrotingsjaar 2008 wordt overgedragen en samengevoegd met de vastleggingsmachtiging voor het begrotingsjaar 2009.

Art. 138.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Vlaams Agentschap Ondernemen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 18.232.000 euro en voor de uitgaven 18.232.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 139.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 251.245.000 euro en voor de uitgaven 251.245.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (ba FK9923B) wordt ertoe gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 8.703.000 euro voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen van de Vlaamse Autonome Hogescholen. § 3. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt er tevens toe gemachtigd de hiernavolgende verbintenissen aan te gaan voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen : a) voor het gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs (ba FK9921B) : 33.948.000 euro; b) voor het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs (ba FK9922B) : 142.550.000 euro; c) voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs (ba FK9924B) : 1.514.000 euro; d) voor het gesubsidieerd vrij hoger onderwijs (ba FK9925B) : 14.082.000 euro. § 4. De verbintenissen vermeld in § 3 hiervoor, worden in een globaal pakket, per vrijgegeven investeringsschijf, opgenomen en vastgelegd, rekening houdend met een door de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting, op voorstel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs jaarlijks vast te stellen percentage dat volgens de statistische gegevens inzake saldi en ordonnanties effectief wordt geordonnanceerd. Deze te ordonnanceren bedragen kunnen de in § 3 vermelde machtigingsbedragen nooit overschrijden. § 5. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt er toe gemachtigd om voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur voor dertig jaar verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 75 miljoen euro per jaar die voortvloeien uit de infrastructuurwerken van het DBFM-programma, zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van het decreet betreffende de inhaalbeweging in schoolinfrastructuur. § 6. Het plafond van de gewaarborgde leningen, voorzien in artikel 37 van het decreet van 5 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, is gelijk aan het bedrag, dat binnen de toegekende DBFM- toelages, zoals bepaald in artikel 3 van voormelde decreet, beperkt tot maximum 75 miljoen euro over 30 jaar, verhoogd met de eigen bijdragen van de instellingen, bepaald volgens artikel 19 van het voormelde decreet gedurende dezelfde periode van 30 jaar, voorzien is voor aflossingen van de leningen, zoals gedefinieerd in artikel 37 van voormeld decreet. Indien dit bedrag groter is dan 1 miljard euro, wordt het beperkt tot 1 miljard euro.

Art. 140.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en de uitgaven 160.278.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (ba GC9913B) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 50.900.000 euro vast te leggen voor de aankoop, bouw, verbouwing en uitrusting van instellingen die hiervoor in aanmerking komen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 25.000 euro en 25.000 euro.

Art. 141.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Fonds Jongerenwelzijn.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 317.878.000 euro en voor de uitgaven 317.878.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Fonds Jongerenwelzijn (ba GE9901D) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 5.506.000 euro vast te leggen en 8.861.000 euro te vereffenen voor uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen.

De rekenplichtige van de Gemeenschapsinstelling « De Zande », van de Gemeenschapsinstelling « De Kempen » en van het gesloten centrum « De Grubbe » wordt ertoe verplicht het kasgeld dat niet nodig is voor te verwachten uitgaven regelmatig te storten op de financiële rekening van het Fonds Jongerenwelzijn. In geen geval mag de rekenplichtige een geldsom in kas houden groter dan 3000 euro.

Het Fonds Jongerenwelzijn wordt ertoe gemachtigd een compensatoire vergoeding die een deel van het bedrag van de kinderbijslag vervangt te storten op een spaarrekening geopend op naam van de in pleeggezinnen geplaatste minderjarigen.

Art. 142.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Kind en Gezin.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 562.534.000 euro en voor de uitgaven 562.534.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 143.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.126.539.000 euro en voor de uitgaven 1.126.539.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 144.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Vlaams Zorgfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 304.156.000 euro en voor de uitgaven 304.156.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De minister die bevoegd is voor de bijstand aan personen wordt ertoe gemachtigd een specifieke werkingssubsidie voor recurrente werkingskosten toe te kennen aan de Vlaamse Zorgkas vzw ten belope van 1.024.000 euro.

Art. 145.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 110.260.000 euro en voor de uitgaven 110.260.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (ba HF9911B) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 4.164.000 euro voor zijn eigen investeringen.

Art. 146.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 562.534.000 euro en voor de uitgaven 562.534.000 euro.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 12.532.000 euro vast te leggen. (HC9911B) De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk op 0 euro en 0 euro geraamd.

Art. 147.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Vlaams Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 0 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 0 euro in ordonnanceringen.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 0 euro vast te leggen. (HE9911D) De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 148.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Herplaatsingfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 15.359.000 euro en voor de uitgaven 15.359.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro.

Het Herplaatsingfonds (ba JD9911C) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 7.018.000 euro.

Art. 149.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 61.720.000 euro en voor de uitgaven 61.720.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (KE9931C) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 53.573.000 euro vast te leggen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro.

Art. 150.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Financieringsins-trument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 5.788.000 euro en voor de uitgaven 5.788.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (ba KD9934B) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 3.168.000 euro vast te leggen.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de Visserij- en Aquicultuursector voor een totaal gewaarborgd bedrag van 10.000.000 euro.

Art. 151.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 132.678.000 euro en voor de uitgaven 132.678.000 euro.

De ontvangsten en de uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd respectievelijk op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur wordt, als bestuurder van de OVAM, ertoe gemachtigd af te zien van verdere terugvordering in hierna genoemde ambtshalve dossiers. De vorderingen die in het kader van deze dossiers daadwerkelijk in de OVAM-begroting als een ontvangst werden aangerekend, kunnen worden geannuleerd.

Dossier

Reden(en)

Bedrag (buiten begroting)

Bedrag (via begroting)

Werken


VERBERCK - SMOUTS te Brecht

Persoon die de verontreiniging veroorzaakt heeft kan niet achterhaald worden, ten eerste omdat de stortactiviteiten plaatsgevonden hebben tussen 1947 en 1960, en ten tweede omdat er ook aan sluikstorten gedaan werd.

2.806,06

122.899,79

N.V. Taelina te Lochristi en GTI te Lochristi

Verontreiniging meer dan 30 jaar geleden. Saneringsaansprakelijken niet aan te wijzen / terug te vinden.

6453,91

78.522,01

Vanhalst Petrus te Sint-Eloois-Vijve

Historische verontreiniging - de saneringsaansprakelijke is niet aan te wijzen.

3603,39

278.565,45

CEUPPENS te Mortsel

Saneringsaansprakelijke noch de fout/nalatigheid die aan de oorsprong ligt van de verontreiniging kan geïdentificeerd of bewezen worden.

106.943,61

94.124,48

Onderzoeken


Fam. VINDERS - Rode Del te Arendonk

Mogelijk saneringsaansprakelijke (Poudréries d'Arendonck), niet meer terug te vinden. Gezien de geringe verontreiniging en het beperkte bedrag van de vordering is verder onderzoek naar de aansprakelijke niet verantwoord, noch het instellen van een gerechtelijke procedure.

6.571,49


Rode Del (Afd. Natuur)

Mogelijk saneringsaansprakelijke (Poudréries d'Arendonck), niet meer terug te vinden. Gezien de geringe verontreiniging en het beperkte bedrag van de vordering is verder onderzoek naar de aansprakelijke niet verantwoord, noch het instellen van een gerechtelijke procedure.

5.169,64


Huygens te Sint-Katelijne-Waver

Een fout kan moeilijk aangetoond worden gezien de toenmalige tijdsgeest (jaren 80) en de stand van wetenschap en wetgeving (bepaalde middelen nog niet verboden).

7.590,73


Convent van Betlehem VZW te Duffel

Historische verontreiniging door legale (vergunning) exploitatie van een stortplaats waarvoor moeilijk nog een fout kan aangetoond worden (tijdsgeest, stand van de techniek en wetgeving).

9.045,48


VAN ALSENOY te Antwerpen

Geen saneringsaansprakelijke gekend.

5.882,96


Vandenbogaerde te Sint-Martens-Latem

Fout niet aantoonbaar (feiten dateren van de periode voor 1940).

6.598,74


PICAVET te Gent

Het is onmogelijk de saneringsaansprakelijke te identificeren. Geen informatie beschikbaar over de stortactiviteiten in het verleden.

6.524,69


Martens Glasindustrie te Hoogstraten

De oorzaak verontreiniging is onbekend en een saneringsaansprakelijke kan niet aangeduid worden.

3.713,93


BALAK COATINGS te OVERPELT

Bron verontreiniging niet gekend en derhalve aansprakelijkheid niet vast te leggen. Mogelijk is de bron zelfs niet aanwezig op het terrein. (Het voorkomen van zware metalen in deze streek is immers een regionaal verschijnsel - bedrijvigheid van de non-ferro bedrijven - atmosferische depositie).

5.066,23


Min. Vl. Gem. Oost - Vl te Gentbrugge

Saneringsaansprakelijke kan niet achterhaald worden.

7.803,22


TV A.C.I. te Aalst

Oorzaak van de verontreiniging kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Saneringsaansprakelijke evenmin met zekerheid te achterhalen.

12.469,08


Van den Bossche (voormalige BMW-garage) te Asse

Historische verontreiniging : de mogelijke saneringsaansprakelijke is overleden.

3.688,25


APOVER te Deurne (Antwerpen)

Historische bodemverontreiniging die geen ernstige bedreiging vormt : er zijn geen verdere saneringsmaatregelen nodig. Kostenbatenanalyse voor opstarten gerechtelijk terugvorderingsdossier is negatief. Kansen op resultaat is gering, gezien de tijd die verstreken is sinds het ontstaan van de verontreiniging en de moeilijkheid in hoofde van een saneringsaansprakelijke een fout of onzorgvuldigheid ex art. 1382 BW aan te tonen.

7.299,69


Vandenbogaerde-Dierick te Sint-Martens-Latem

Saneringsplichtige kan niet geïdentificeerd worden. Geen gegevens bekend van de exploitatie van een stort op de locatie in de periode 1940.

6.598,74


bvba R. Peeters te Antwerpen

Saneringsplichtige en -aansprakelijke is absoluut insolvabel (deficitaire vereffening vennootschap).

15.271,72


Verstichel te De Haan

Saneringsplichtige failliet. Geen kansen op recuperatie ambtshalve kosten.

4.966,31


Luyten te Dessel

Een saneringsaansprakelijke niet aan te duiden zijn. Ook het bewijs van een fout is quasi onmogelijk te leveren gelet op de gangbare praktijken in het verleden.

7.519,55


Familie Peeters & De Vooght te Herentals

De oorzaak en het bestaan van de verontreiniging kan niet bewezen worden en derhalve evenmin de fout.

7.771,70


Havenbedrijf Antwerpen en Molenbergnatie

In geen enkel verslag is sprake van een potentieel aansprakelijke.

Deze is niet gekend en niet te achterhalen.

6.565,22


Carrosserie Van Driessche te Zele

De bron van de verontreiniging is niet gekend. Een mogelijke saneringsaansprakelijke kan niet worden aangeduid.

14.957,35


Wildemeersch te Wijnegem

De verontreiniging dateert van meer dan 100 jaar geleden. Fout niet meer aan te tonen. Aansprakelijke bestaat niet meer.

7.457,62


Regie der gebouwen (G.M.H) te Gent (Mariakerke)

Fout moeilijk aantoonbaar en saneringsaansprakelijke niet aanwijsbaar voor wat betreft de historische verontreiniging.

6.717,92


stadsbestuur te Aalst

Aansprakelijke voor de verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen is failliet. Voor de verontreiniging met minerale olie is saneringsaansprakelijke niet gekend.

36.445,12


Alva Laval Agri / DeLaval te Drongen

Fout kan niet worden aangetoond. Feiten dateren van meer dan 20 jaar geleden.

7.763,90


Retail Development te Schelle

Fout kan niet worden aangetoond. Feiten dateren van meer dan 20 jaar geleden

11.897,08


Garage Janssens te Lille/Poederlee

De mogelijke saneringsaansprakelijken zijn beiden overleden zodat de kosten niet kunnen teruggevorderd worden.

4.015,99


Denise Vanmechelen te Sint-Truiden

Verontreiniging dateert van meer dan 50 jaar geleden. Mogelijke aansprakelijke niet gekend of te achterhalen.

2.337,66


Herwig Huysmans te Boom

Een mogelijke saneringsaansprakelijke kan niet worden aangewezen.

Aansprakelijke voor deel- verontreiniging met minerale olie is failliet.

21.349,24


Eldo Invest te Boortmeerbeek

Onmogelijk met zekerheid te bepalen wie de saneringsaansprakelijke is

4.161,70


Horecaservice Verbraeken bvba

Historische verontreiniging van voor 1984. Saneringsaansprakelijke niet met zekerheid aan te duiden, en eventuele fout is niet te bewijzen.

2.868,86


Vanden Bussche te Antwerpen

Voor verontreiniging met gechloreerde solventen is de bron niet gekend. Wat verontreiniging met lood betreft : saneringsaansprakelijke niet meer opspoorbaar.

4.000,56


Erfgenamen Robbe

Bron verontreiniging niet gekend. Saneringsaansprakelijke niet aan te duiden.

24.494,34


Artalu nv

In BBO geen bodemverontreiniging meer vastgesteld.

5.368,77


Inalfa nv te Hamont-Achel

Bron van de verontreiniging niet gekend.

2.559,57


Adriaan Briers te Kontich

Verontreiniging vermoedelijk veroorzaakt in de periode 1978-1993.

Saneringsaansprakelijke failliet.

4.811,58


Philippe Volcke te Dilbeek

Geen zekerheid omtrent de identiteit van de saneringsaansprakelijke en het bewijs van een fout in de zin van artikel 1382-1383 van het B.W.

10.216,73


MDC nv te Brecht

Verontreiniging toe te schrijven aan natuurlijke processen.

7.569,11


Dirk Leten te Wijnegem

Onmogelijk met zekerheid te bepalen wie de saneringsaansprakelijke is.

6.180,70


Aters te Edegem

Fout niet aantoonbaar.

5.180,28


NV Carpe Diem te Tongeren

Mogelijke saneringsaansprakelijke overleden. Bovendien is de fout moeilijk aantoonbaar.

3.719,50


IMPACT DISTRIBUTION BVBA - De heer VAN DEN NEST

Verontreiniging veroorzaakt voor 1937. Geen aansprakelijke gekend.

27.603,04


Microtron NV te Mechelen

Verontreiniging van natuurlijke oorsprong.

12.167,60


Power Sound BVBA te Hoboken

Een verhaal op grond van artikel 1382 BW is uitgesloten bij gebrek aan de mogelijkheid tot het staven van de voorwaarden fout B schade B oorzakelijk verband. Saneringsaansprakelijk niet eenduidig aan te wijzen.

10.640,07


Stragier Mario te Menen

Onmogelijk om een saneringsaansprakelijke voor het storten aan te duiden. Verder is een fout moeilijk concreet aan te tonen.

5.101,60


Min. v/d Vl. Gem. (Kuypers - Voet) te Brecht

Saneringsaansprakelijke niet aan te duiden.

4.024,87


De Bock-Thieffry te Ronse

Historische verontreiniging : geen fout aantoonbaar (stortplaats vergund en weinig waarschijnlijk dat in de toenmalige tijdsgeest het storten van huishoudelijk afval als een fout zal beschouwd worden.

11.785,40


schrijnwerkerij Kon. Astridlaan (venn. Alg. Bouww. Borgers) te Turnhout

Historische verontreiniging : saneringsaansprakelijke niet aanwijsbaar en in BBO geen normoverschrijdingen meer aangetroffen.

3.573,44


N.V. Malfroot Trucks te Dendermonde

Er kan namelijk nauwelijks nog achterhaald worden wie verantwoordelijk is voor het ophogen van het terrein. Andere verontreinigingen zijn van natuurlijke oorsprong.

8.225,58


NEWELL - ALLARD te Turnhout

Mogelijk saneringsaansprakelijke is niet meer terug te vinden, en bovendien zijn destijds de lastens die firma opgestelde PV's geseponeerd, zodat een eventueel burgerlijk verhaal weinig kansen tot slagen heeft.

33.011,83


O.C.M.W. te Aalst

Geen bodemverontreiniging vastgesteld.

3.600,97


Berlare Broek te Berlare

Verontreiniging dateert vermoedelijk van 1960 tot 1970. Fout zal niet kunnen aangetoond worden.

73.888,29


Caves Sint-Amands (Cartoflex) te Sint-Amandsberg

Bron verontreiniging niet gekend.

4.640,35


Van der Gucht te Sint-Gillis-Waas / De Klinge en Weemaes-Maes te Sint-Gillis-Waas / De Klinge

De mogelijke saneringsaansprakelijken zijn overleden.

6.165,56


Godelieve Neirynck te Brugge

Saneringsaansprakelijke niet terugte vinden. Uitbaters inrichting overleden.

14.256,22


Katakomben N.V. (Hendrik Heiremans) te Borgerhout

Saneringsaansprakelijke niet eenduidig aan te wijzen.

8.314,64


De Backer - Van Herck te Kontich

Een saneringsaansprakelijke kan niet concreet geïdentificeerd worden.

3.640,53


nv AKAR / SOBECOR nv / CEULEMANS-LIEKENS

Mogelijk saneringsaansprakelijke is failliet.

13.331,79


AVEVE N.V. te Wilsele

Bron verontreiniging niet eenduidig aan te wijzen.

Saneringsaansprakelijken en fout niet te bewijzen.

14.123,73


Meulders te Putte

Saneringsaansprakelijke failliet.

5.696,21


Emile Van Tichelen

Fout moeilijk aantoonbaar.

9.334,24


Verspecht-Cool te Merchtem

De bron van de verontreiniging is niet te achterhalen.

8.163,10


Liersesteenweg (Van den Broeck) te Berlaar

Oorzaak / bron verontreiniging onbekend. Saneringsaansprakelijke niet aan te duiden.

7.646,60


BVBA Wilfra te Handzame (Kortemark)

Verontreiniging van voor 1920. Saneringsaanspra-kelijke(n) niet gekend.

4.337,85


Marine Technics te Zeebrugge

Verontreiniging van voor 1950. Saneringsaanspra-kelijke(n) niet gekend.

2.438,15


AVIA - Belgomazout te Nijlen

Gezien het bedrag van de vordering, het overlijden van één van de saneringsplichtigen, de moeilijkheden om de plicht van elk van beide af te bakenen, en het feit dat het dossier wordt overgenomen door BOFAS, is het niet opportuun de terugvordering lastens de saneringsplichtigen verder te zetten.

8.909,81


Art. 152.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 139.674.000 euro en voor de uitgaven 139.674.000 euro.

De ontvangsten en de uitgaven voor orde worden geraamd op 86.568.000 euro.

Art. 153.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 27.555.000 euro en voor de uitgaven 27.555.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 154.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Fonds Stationsomgevingen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 16.483.000 euro en voor de uitgaven 16.483.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 155.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.284.000 euro en voor de uitgaven 10.284.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 156.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor 2009 van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 20.304.000 euro en voor de uitgaven 20.304.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (ba NE9901C) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van maximaal 4.500.000 euro, verhoogd met het op 31 december 2008 niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtigingen voor de begrotingsjaren 1992 tot en met 2008, dat wordt overgeheveld naar het begrotingsjaar 2009, vast te leggen.

Art. 157.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.588.000 euro en voor de uitgaven 6.588.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag vast te leggen van 2.600.000 euro (ND9911C).

Art. 158.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2009 van het Garantiefonds Sociale Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.164.000 euro en voor de uitgaven 1.164.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Garantiefonds Sociale Huisvesting wordt ertoe gemachtigd (NE9933C), ten laste van zijn begroting, een bedrag ten belope van maximaal het niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging voor het begrotingsjaar 2008, dat wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 2009, vast te leggen.

THESAURIEBEHEER

Art. 159.§ 1. De ontvangsten en uitgaven van elke individuele renteswap verrichting kunnen worden gesaldeerd. § 2. De uitgaven in verband met de renteswapverrichtingen mogen worden betaald ten laste van de thesaurierekening 7CB001029. De Schatkist wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan wanneer de verrichtingen een debettoestand op deze thesaurierekening veroorzaken. § 3. De thesaurierekening mag een debetsaldo vertonen. § 4. De thesaurierekening wordt aangezuiverd door de ontvangsten van de renteswapverrichtingen. § 5. De excedenten van de ontvangsten op de uitgaven op deze thesaurierekening worden bij het einde van het begrotingsjaar overgeschreven naar de algemene middelenbegroting. § 6. De excedenten van de uitgaven op de ontvangsten worden jaarlijks budgettair aangezuiverd.

Art. 160.§ 1. Voor derdenbeslag op financiële tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt een thesaurierekening 7CB001040 geopend. Deze thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde som van de beslagnames. § 2. Het negatieve saldo ten gevolge van de uitvoering van het derdenbeslag zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 161.§ 1. De financiële rekening mag voor de terugbetaling van het geleende kapitaal en de daarmee verbonden debetintresten in het kader van het kasbeheer op korte termijn ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest. § 2. De thesaurierekening 7CB001065 mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde debetintresten en de kosten van vervroegde terugbetaling over maximaal één jaar. § 3. De verschuldigde debetintresten van de korte termijnontleningen en de kosten ingeval van vervroegde terugbetaling van leningen worden aangerekend op de thesaurierekening 7CB001065 en jaarlijks aangezuiverd.

Art. 162.§ 1. De financiële rekening mag voor de terugbetaling van het geleende kapitaal en de daarmee verbonden debetintresten in het kader van het kasbeheer op korte termijn ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan. § 2. De rekening voor orde 8CB008004 mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde debetintresten en de kosten van vervroegde terugbetaling over maximaal één jaar. § 3. De verschuldigde debetintresten van de korte termijnontleningen en de kosten van vervroegde terugbetaling worden aangerekend op de rekening voor orde 8CB008004 en jaarlijks aangezuiverd.

Art. 163.§ 1. Voor de beleggingen van tijdelijke kasoverschotten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest mag de financiële rekening ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest. § 2. De beleggingen van tijdelijke kasoverschotten worden aangerekend op de thesaurierekening 7CB001081en aangezuiverd op de vervaldag van de respectieve beleggingen. § 3. De thesaurierekening 7CB001081 en de financiële rekening mogen een negatief saldo vertonen voor het bedrag en voor de looptijd van de beleggingen. § 4. De meerwaarde m.b.t. de beleggingen worden aangerekend op thesaurierekening 7CB001080 om van daaruit naar de financiële hulprekening van Financiën en Begroting te storten en aan te rekenen op het desbetreffende artikel van de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 164.§ 1. Voor de beleggingen van tijdelijke kasoverschotten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan, mag de financiële rekening ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan. § 2. De beleggingen van tijdelijke kasoverschotten worden aangerekend op de rekening voor orde 8CB008001 en aangezuiverd op de vervaldag van de respectieve beleggingen. § 3. De rekening voor orde 8CB008001 mag een negatief saldo vertonen ten belope van en voor de looptijd van de beleggingen. § 4. De meerwaarde m.b.t. de beleggingen worden aangerekend op thesaurierekening 8CB008002 om daaruit eventueel te storten aan de VOI's, IVA's of EVA's.

Art. 165.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan op de onderstaande thesaurierekeningen :

REK

TEKSTEN

7CB001076

Allerlei kosten betalingsverkeer

7CB001079

Correcties van foute verrichtingen

7CB001072

Buitenlandse zendingen


§ 2. De thesaurierekeningen mogen een negatief saldo vertonen. § 3. De thesaurierekening 7CB001076 wordt jaarlijks budgettair aangezuiverd. § 4. Voor de onderstaande thesaurierekeningen wordt de debettoestand beperkt tot :

7CB001072

ten bedrage van de contractueel met de Europese Commissie overeengekomen onkostennota en met een maximum van 12.500 euro

7CB001079

maximaal 250.000 euro


Art. 166.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan wanneer de verrichtingen inzake het financieel beheer van de Vlaamse Gemeenschap een debettoestand veroorzaken. § 2. De creditintresten, na inhouding van de roerende voorheffing, en de debetintresten op de zichtrekening van de Vlaamse Gemeenschap bij de kassier mogen maandelijks worden gesaldeerd. § 3. De excedenten van de ontvangsten op de uitgaven worden overgeschreven naar de algemene middelenbegroting. § 4. De excedenten van de uitgaven op de ontvangsten worden aangerekend op de thesaurierekening 7CB001083 en jaarlijks aangezuiverd door een overeenkomstige vermindering van de creditintresten bedoeld in § 3 of uit de algemene uitgavenbegroting. § 5. De thesaurierekening mag een debetsaldo vertonen.

Art. 167.§ 1. Thesaurievoorschotten mogen worden verleend wanneer de operaties in verband met de betaling van de controleorganen bij de openbare instellingen een debettoestand van de financiële rekening veroorzaken. § 2. Als de betrokken instellingen de gevraagde provisies niet storten wordt een corresponderend deel van het dotatiebedrag ambtshalve ingehouden voor aanzuivering van de gedebiteerde orderekening 8CB008738. § 3. Deze debetpositie op de orderekening mag maximaal 25.000 euro bedragen.

Art. 168.In toepassing van de bepalingen voorzien in artikel 5.2 onder van de verordening EG nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt de Vlaamse Regering er toe gemachtigd voorschotten toe te staan tot een maximum bedrag van 280.000.000 euro ter dekking van de uitgaven uit hoofde van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in functie van de behoeften van de tot uitbetaling van deze uitgaven gemachtigde diensten en organen en van de maandelijks door de Commissie van de EG, na de boeking van de met deze financiële middelen gedane uitgaven, gestorte voorschotten.

De orderekening 8KC008508 waarop de bovenvermelde uitgaven en ontvangsten worden verricht mag een negatief saldo vertonen ten belope van 280.000.000 euro. De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 169.De Schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de orderekening « Quotumfonds » een debetpositie veroorzaken.

De orderekening 8KC008344 mag een debetsaldo veroorzaken ten belope van maximaal 250.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 170.De Schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot orderekening « EG-middelen betreffende verordening 2792/99 » een debetpositie veroorzaken.

De orderekening 8KC008329 mag een debetsaldo veroorzaken van 4.500.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 171.§ 1. De creditintresten en de debetintresten op de zichtrekening van de Vlaamse Openbare Instellingen bij de kassier mogen maandelijks worden gesaldeerd. § 2. De excedenten van de creditintresten worden gebruikt voor de uitbetaling van de bijkomende « dotatie naar aanleiding van het goed financieel beheer van de Vlaamse Openbare Instellingen » bedoeld bij basisallocatie CG4102B; het niet gebruikte saldo wordt overgeschreven naar het toepasselijke artikel van de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. § 3. De excedenten van de debetintresten worden aangezuiverd op de orderekening 8CB008004 en jaarlijks aangezuiverd door een overeenkomstige vermindering van de creditintresten bedoeld in § 2 van dit artikel of uit de algemene uitgavenbegroting. § 4. De orderekening 8CB008004 mag een debetsaldo vertonen ten belope van maximaal 10% van het bedrag van de dotaties ingeschreven in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 172.De Schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de orderekening « Europese middelen - Leader » een debetpositie veroorzaken.

De orderekening 8KC008328 mag een debetsaldo vertonen ten belope van maximaal 300.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 173.De orderekening 8CB008203 voor de gemeenten en de orderekening 8CB008202 voor de provincies, waarop de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en provincies worden vooraf aangerekend, mogen een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde voorschotten. De orderekeningen worden aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten van de opcentiemen.

Art. 174.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan voor de verrichtingen inzake het financieel beheer van de exploitatierekening van de waarborgen verleend in het kader van de waarborgverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen. Deze voorschotten worden aangerekend op de thesaurierekening 7CB001041. § 2. De thesaurierekening 7CB001041 mag een debetsaldo van ten hoogste 3.751.000 euro op jaarbasis vertonen. § 3. Het dagelijks beheer van deze waarborgen wordt uitgevoerd door de nv Waarborgbeheer en gebeurt op afzonderlijke financiële rekeningen.

Deze rekeningen worden dagelijks gesaldeerd. § 4. Het Rekenhof kan te allen tijde en ter plaatse controle uitoefenen op de financiële rekeningen geopend bij de nv Waarborgbeheer. § 5. De thesaurierekening wordt jaarlijks aangezuiverd via een aanrekening op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap of desgevallend via doorstorting vanuit andere financieringsbronnen.

Art. 175.§ 1. Voor derdenbeslag op goederen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt een thesaurierekening 7C001042 geopend. § 2. Het bedrag van het derdenbeslag zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 176.§ 1. Voor de werking van de Media Desk en Cultuur Contactpunt Vlaanderen, welke beide gecofinancierd worden door Europese Gemeenschap, kan de orderekening 8HB008301 (Europees Cultureel Steunprogramma), gedebiteerd worden voor uitgaven kaderend in hun functionele uitvoering en met name ook voor de loonkost. § 2. De orderekening 8HB008301, wordt aangezuiverd door zowel de Europese Gemeenschap, voor het bedrag van 60.000 euro voor de Media Desk en voor het bedrag van 16.000,00 euro voor het Cultuur Contactpunt Vlaanderen, als de Vlaamse Gemeenschap voor 60.000 euro, aangerekend op de algemene uitgavenbegroting op basisallocatie HC1202B (Allerhande uitgaven Media Desk). § 3. De orderekening 8HB008301 mag jaaroverschrijdend, een negatief saldo vertonen van maximaal 60.000 euro.

Art. 177.De Schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de schuldovername van de lokale besturen een debetpositie veroorzaken. De debetpositie bedraagt maximaal het bedrag van de reeds verlopen intresten en de wederbeleggingsvergoedingen die door de lokale besturen verschuldigd zijn. De debetpositie wordt aangezuiverd met de ontvangsten van de vorderingen van de reeds verlopen intresten en de wederbeleggingsvergoedingen bij de lokale besturen.

Art. 178.De Schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de schuldovername van de provincies een debetpositie veroorzaken.

De debetpositie bedraagt maximaal het bedrag van de reeds verlopen intresten, de wederbeleggingsvergoedingen en eventueel kapitaal die door de provincies verschuldigd zijn.

De debetpositie wordt aangezuiverd met de ontvangsten van de vorderingen van de reeds verlopen intresten en de wederbeleggingsvergoedingen bij de provincies.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 december 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, K. VAN BREMPT De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin S. VANACKERE De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, P. CEYSENS Nota's (1) Zitting 2007-2008 Stuk - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : 12-A - Nr.1 Zitting 2008-2009 Stukken - Ontwerp van decreet : 15 - Nr. 1 + Bijlagen - Amendementen : 15 - Nrs. 2 tot 4 - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 15 - Nrs. 5-A tot K - Amendementen : 15 - Nrs. 6 en 7 - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 15 - Nr. 8 + Erratum - Amendementen : 15 - Nrs. 9 tot 12 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 15 - Nr. 13 - Toelichtingen bij de begroting : 13 - Nr. 1-A en B - Verslag van het Rekenhof : 16 - Nr. 1 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 16 en 17 december 2008.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Raadpleging van bl. 80690 tot 80788 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 80789 tot 80888 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 80889 tot 80988 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 80989 tot 81056 Beeld van de publicatie deel 4 Raadpleging van bl. 81057 tot 81156 Beeld van de publicatie deel 5 Raadpleging van bl. 81157 tot 81256 Beeld van de publicatie deel 6 Raadpleging van bl. 81257 tot 81352 Beeld van de publicatie deel 7 Raadpleging van bl. 81353 tot 81356 Beeld van de publicatie deel 8

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^