Document van 19 december 2012
gepubliceerd op 08 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013027033
pub.
08/02/2013
prom.
19/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2012. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2013 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2013 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(In euro)

Vastleggingskredieten :

Limitatieve vereffeningskredieten

Niet-limitatieve vereffenings-kredieten

Uitgavenkredieten

7.688.096.000

7.672.006.000


Waaronder

Vastleggings-middelen

Vereffenings-middelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

170.481.000

170.481.000


Art. 2.Elk lid van de Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, binnen de perken van zijn bevoegdheden, provisies toe te kennen aan de advocaten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van Wallonië optreden.

Art. 3.§ 1. De aanwijzingen van de buitengewone rekenplichtigen die van kracht zijn op 31 december 2012, worden ambtshalve hernieuwd voor 2013, overwegende dat ze nu « gedecentraliseerde penningmeesters » worden genoemd, overeenkomstig artikel 38, § 2, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering.

Geldvoorschotten kunnen worden toegekend aan deze Gedecentraliseerde penningmeesters voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500 euro, btw excl. Van hun gebruik moet binnen vier maanden verantwoording worden gedaan. Geen nieuw voorschot mag verleend worden, tenzij alle stukken tot staving van het vorige voorschot overgelegd zijn, of tenzij het nog te verantwoorden gedeelte van het betrokken voorschot sinds minder dan vier maanden verleend is.

Die geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 1.000.000 euro kunnen verleend worden aan de Gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst alsook aan de Gedecentraliseerde penningmeesters van de wetenschappelijke instellingen van Wallonië en van het « Centre de Recherche agronomique de Gembloux » (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux).

Dit maximumbedrag wordt gebracht op : - 2.000.000 euro voor de Gedecentraliseerde penningmeesters van het Departement Boekhouding van de Waalse Overheidsdienst. Voor de Gedecentraliseerde penningmeesters van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen, wordt dit bedrag gebracht op 375.000 euro per programma; - 5.000.000 euro voor de Gedecentraliseerde penningmeester(s) van het Departement Boekhouding van de Waalse Overheidsdienst, belast met de uitbetaling van de uitgaven van de Houtvestingen van het Departement Natuur en Bossen of van andere bijzondere diensten van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu; - 3.500.000 euro voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste Gedecentraliseerde penningmeester van de Waalse Overheidsdienst, voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 20.000 euro, btw excl., en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer met toepassing van de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer.

In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 8.500 euro, btw excl., verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van Wallonië en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatieafdeling 09, programma's 09 en 10, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 12.500 euro, btw excl., bedragen.

De Gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van opdrachten, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de Gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst ertoe gemachtigd om de door Wallonië verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen Wallonië uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen.

In afwijking van artikel 79 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2, kan het thesauriesaldo beschikbaar op 31 december 2012 op de rekeningen van de Gedecentraliseerde penningmeesters, en voortkomend uit geldvoorschotten die ten laste van basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting 2012 worden vastgelegd en geordonnanceerd, worden gebruikt tot 31 december 2013 voor de betaling van de uitgaven bedoeld in artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Waalse Regering voor het begrotingsjaar 2012, op voorwaarde dat de leveringen en dienstverleningen in verband met deze uitgaven uiterlijk op 31 december 2012 plaats hebben gevonden.

De niet-gebruikte saldi van de gedurende het begrotingsjaar 2012 ontvangen geldvoorschotten worden uiterlijk op 31 december 2013 teruggestort aan de centraliserende penningmeester. § 2. Krachtens artikel 2, 8°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt het woord « rekenplichtige » vermeld in alle individuele benoemings- of aanwijzingsakten genomen in toepassing van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, van de toepassingsbesluiten ervan of van andere wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, vanaf 1 januari 2013 vervangen door het woord « penningmeester ».

Onverminderd de bepalingen bedoeld in het eerste lid, krachtens de artikelen 2, 7° en 20 van hetzelfde decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2, worden de woorden « gewoon rekenplichtige » vermeld in alle individuele benoemings- of aanwijzingsakten genomen in toepassing van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, van de toepassingsbesluiten ervan of van andere wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, vanaf 1 januari 2013 vervangen door de woorden « ontvanger-penningmeester ».

Art. 4.Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling wordt gewijzigd als volgt : « De jaarlijkse subsidies die door de Minister belast met Leefmilieu worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor de exploitatie van een containerpark worden vastgesteld, die door de Minister belast met Patrimonium worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor opgravingen of voor de vernieuwing van archeologische vindplaats(en) worden vastgesteld, die door de Minister belast met Sport worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor sportcentra worden vastgesteld, die door de Minister belast met Huisvesting worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor openbare bouwmaatschappijen worden vastgesteld, die door de Minister belast met Sociale Actie worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor gewestelijke migrantencentra worden vastgesteld, vormen de ontvangsten van het begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling. ».

Het derde lid van artikel 1 van hetzelfde decreet vervalt.

Het laatste lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : « Op het krediet voor het in het eerste lid bedoelde fonds worden alleen de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op het tewerkstellingsbeleid en de beroepsopleiding waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is, zoals ze voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten7 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling).

De Minister van Tewerkstelling en van Vorming is ertoe gemachtigd om het aantal rekeningen betreffende de reserves van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » samen vast te stellen. De Minister van Tewerkstelling en Vorming is ertoe gemachtigd om te beslissen over de bestemming van de bestaande reserverekening.

Art. 5.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van nieuwe informatica-beleidsvormen of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties « Specifieke informatica » van de functionele programma's van de organisatieafdelingen alsook de begrotingen nodig voor acties inzake informatica-bijstand voor de kabinetten van de programma's van de ministeriële kabinetten naar basisallocatie 12.03 van programma 12.21.

Art. 6.In het kader van de organisatie van de slachtofferhulp in de politiezones, wordt de Regering ertoe gemachtigd, volgens de modaliteiten die ze bepaald, aan een gemeente van de politiezone een forfaitaire jaarlijkse subsidie toe te kennen die gebruikt zal worden voor de loon- of bezoldigingslast van de persoon belast met de begeleiding van de lokale politiediensten en voor de verbetering van de eerstelijnsopvang ten behoeve van de slachtoffers.

Art. 7.In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aanvankelijke begroting 2013 vastgesteld op 59.695 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van oktober 2012 voor de inflatie 2012 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2013 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2012.

Art. 8.In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het CRAC voor de aanvankelijke begroting 2013 vastgesteld op 32.217 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van oktober 2012 voor de inflatie 2012.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet toegekend aan het « CRAC » zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2013 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2012.

Art. 9.In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Gemeentefonds voor de aanvankelijke begroting 2013 vastgesteld op 1.079.805 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van oktober 2012 voor de inflatie 2012 en van de structurele herfinanciering van 10.000 euro die bij de aanvankelijk begroting 2009 is opgenomen.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2013 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2012.

Art. 10.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Ministers van de Regering, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocaties betreffende de Programma's voor beroepsdoorstroming van de verschillende programma's van de uitgavenbegroting.

Art. 11.§ 1. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 11.03 van programma 01 van de organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 alsook naar de basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 en 11.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11, naar basisallocatie 11.11 van programma 04 van organisatieafdeling 09 en naar basisallocatie 11.03 van programma 02 van organisatieafdeling 17. § 2. In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten nodig voor de reiskosten over te dragen naar de basisallocaties 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 en 12.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11.

Art. 12.In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Waalse Regering in het kader van de bezoldigingen, subsidies en werkingskosten van de personeelsleden en van hun administratieve structuur over te dragen van de programma's van de begroting van het Waalse Gewest.

Art. 13.In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de budgettaire overdrachten betreffende de bezoldigingen en allocaties van de personeelsleden uit te voeren, tussen de verschillende programma's 01 (functionele) van de organisatieafdelingen en programma 02 (human resources, administratief en geldelijk beheer) van organisatieafdeling 11 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest.

Art. 14.In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de functionele Ministers, ieder wat hem betreft, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting toe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de werkingskredieten uit te voeren, tussen programma 01 (functioneel) en de andere programma's van elke organisatieafdeling.

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt De Waalse Regering ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van de programma's van organisatieafdeling 02 naar basisallocatie 11.04 van programma 03, organisatieafdeling 09.

Art. 16.In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen de programma's van organisatieafdeling 02.

Art. 17.In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de betrokken leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van het programma "Schatting, Toekomstverwachting en Statistiek" over te dragen naar programma 11 van organisatieafdeling 09.

Art. 18.In afwijking van artikel 26, § 1e,van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Onroerend Beheer en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12

Art. 19.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de Ministers bevoegd voor Economie, K.M.O.'s en Begroting de basisallocaties van de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de decreten van 25 juni 1992, houdende wijziging van de wetten van 30 december 1970 betreffende de economische expansie en van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, van het decreet 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van K.M.O.'s.

Art. 20.In artikel 37 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 9 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt aangevuld met de woorden « of van terugbetaalbare voorschotten »;2° in § 2, wordt het woord « tegemoetkoming » telkens vervangen door het woord « steun ». In artikel 42 van dezelfde Code, vervangen bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten0, wordt het woord « subsidie » vervangen door het woord « steun ».

Art. 21.In artikel 62 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 9 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt aangevuld met de woorden « of van terugbetaalbare voorschotten »;2° in § 2, wordt het woord « tegemoetkoming » telkens vervangen door het woord « steun ». In artikel 67 van dezelfde Code, vervangen bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten0, wordt het woord « subsidie » vervangen door het woord « steun ».

In artikel 135, § 1, 4°, van dezelfde Code, worden de woorden "of van terugbetaalbare voorschotten" ingevoegd tussen het woord « subsidies » en de woorden « die verleend worden ».

Art. 22.In artikel 200bis, § 2, van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, wordt de zin « Het is afhankelijk van het aantal vastgestelde overtredingen » vervangen door de zin « De Regering bepaalt het bedrag van de boete naargelang van het soort vastgestelde overtreding. ».

In artikel 200ter, § 3, van dezelfde Code, wordt de zin « De Regering bepaalt het bedrag van de boete naargelang van het soort vastgestelde overtreding. » Ingevoegd tussen de eerste en de tweede zin.

Art. 23.De erkenning van loketten voor sociaal krediet, die op 30 juni 2012 erkend zijn krachtens artikel 176.2 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, wordt verlengd tot 30 juni 2013.

Art. 24.Artikel 88, § 1, 4°, van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, opgeheven bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten3, wordt opnieuw opgenomen tot 30 juni 2013 in de volgende lezing : 4° de activiteit van de openbare huisvestingsmaatschappijen periodiek evalueren en meer bepaald, overeenkomstig artikel 165bis van het Wetboek, een auditverslag ervan uitvoeren of laten uitvoeren en er de opvolging van waarborgen;».

Artikel 165bis van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten en opgeheven bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten3, wordt opnieuw opgenomen tot 30 juni 2013 in de volgende lezing : «

Art. 165bis.§ 1. Over de openbare huisvestingsmaatschappijen wordt volgens een door de "Société wallonne du Logement" vastgestelde programmering een auditverslag opgesteld over de organisationele, administratieve, technische en financiële aspecten. § 2. Over elk ontwerp van auditverslag wordt in de raad van bestuur van de betrokken maatschappij beraadslaagd. Het ontwerp van audit wordt aan elke bestuurder van de maatschappij en aan de commissaris en de directeur-beheerder medegedeeld. De beraadslaging heeft betrekking op de opmerkingen van de maatschappij en over de door haar te treffen maatregelen. § 3. De maatschappij wordt al naar gelang gehoord door de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of door de Regering bij toepassing van § 5, tweede lid, van dit artikel, vóór het uiteindelijke auditverslag opgesteld wordt.

Het ontwerp van auditverslag wordt door de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" behandeld. § 4. Onverminderd artikel 88, § 1, lid 2, 4°, van de Code, kan de bij de maatschappij aangewezen commissaris de "Société wallone du Logement" erom verzoeken een auditverslag uit te voeren of te laten uitvoeren. Daar licht hij de Regering over in. Daar licht hij de Regering over in. § 5. De Regering kan de "Société wallonne du Logement" belasten met de uitvoering van een auditverslag over een maatschappij binnen de door haar bepaalde termijn. Daar licht zij de maatschappij onmiddellijk over in.

Indien de "Société wallonne du Logement" het auditverslag niet tijdig indient, kan de Regering tot de uitvoering ervan beslissen. § 6. De Regering bepaalt de wijze van opstelling, uitvoering en opvolging van de audits op voorstel van de "Société wallonne du Logement". § 7. Onverminderd artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, maakt de verspreiding van gegevens vermeld in een ontwerp van audit een grove nalatigheid uit. « .

Art. 25.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de Ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Energie, de Stad en Begroting vastleggingskredieten overdragen van de basisallocaties van de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 16, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie.

Art. 26.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de Ministers bevoegd voor Leefmilieu en Landbouw, voor de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, alsook de Minister van Begroting, vastleggingskredieten overdragen tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 27.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de Ministers bevoegd voor Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen en de Minister van Leefmilieu, voor de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, alsook de Minister van Begroting, vastleggingskredieten overdragen tussen de programma's 11, 12 13 en 14 van organisatieafdeling 15.

Art. 28.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de Minister van Openbare Werken en de Minister van Begroting vastleggingskredieten overdragen tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13.

Art. 29.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de Minister van Openbare Werken en de Minister van Begroting vastleggingskredieten overdragen tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14.

Art. 30.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de subsidie toegekend volgens de bepalingen van artikel 184, 3°, van het "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie).

Bovendien kan ze de fasering van de toekenning van deze subsidie vaststellen.

Art. 31.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting vasteleggingskredieten overdragen tussen de programma's van organisatieafdeling 02 en programma 03 van organisatieafdeling 09.

Art. 32.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een subsidie toe te kennen aan de schoolinrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De subsidie bedraagt 20 % van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 33.De subsidies toegekend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen, mogen worden gestort aan de derde investeerder die de verrichtingen m.b.t. renovatie i.v.m. energiebesparing financiert in die instellingen.

Art. 34.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de nodige bedragen te storten aan het sociaal Fonds Val Saint Lambert voor de dekking van de bij overeenkomst aangegane verplichtingen betreffende de uitgevoerde herstructureringen, ten laste van de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 31.04 van programma 02, organisatieafdeling 18 van de begroting.

Art. 35.Krachtens de overeenkomst « Steun ter bevordering van tewerkstelling - Onderwijs » tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest kan de Minister van Tewerkstelling de FOREm machtigen de steun ter bevordering van tewerkstelling uit te betalen in vier forfaitaire schijven gelijk aan 1/4e van het bedrag dat overeenstemt met het totaal aantal subsidieerbare punten, op overlegging van een schuldvordering van de Federatie Wallonië-Brussel.

Art. 36.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd het volgende bedrag te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de gemeenten met schuldenlast op 1 april 2013 : 9.732.000 EUR, gelijk aan de interesten van de leningen aangegaan in het kader van de sanering van gemeenten met schuldenlast krachtens de overeenkomst van 30 juli 1992 zoals gewijzigd bij haar aanhangsel nr. 16 van 15 juli 2008, namelijk 14.767.000, aangepast, vanaf het verdelingsjaar 2009, met het evolutiepercentage, welke wordt verhoogd met 1 % vanaf 2010, en rekening houdend met de bespaaringsmaatregel toegepast in 2013 ten belope van 6.696.000 EUR.

Art. 37.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2013 : 49.921.000 euro d.i. de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming; - op 1 oktober 2013 : 32.217.000 euro d.i. de dotatie aan het CRAR in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds.

Art. 38.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties 43.09, 43.14, 43.17, 43.18, 43.20 en 43.21 van programma 02, organisatieafdeling 17.

Art. 39.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, in geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting de nodige kredieten naar dit programma overdragen mits verschuldigde compensatie en om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 40.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten, tussen de programma's over te dragen.

Art. 41.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, regels inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven te bepalen voor de door het Efro medegefinancierde projecten (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's « convergentie », « gewestelijke competitiviteit en tewerkstelling » en « territoriale samenwerking - Luik A », zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en door de Europese Commissie.

Art. 42.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering betrokken bij de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië en bij het Marshall-Plan 2.Groen en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredietoverdrachten uit te voeren tussen de basisallocaties die door de Waalse Regering worden geacht overeen te worden met de omtrek van beide plannen bedoeld bij dit artikel.

Art. 43.De Minister belast met Energie wordt ertoe gemachtigd, ten belope van maximaal 90 %, subsidies toe te kennen voor de financiering van investeringen van energetische aard in gebouwen met gemeenschappelijke, culturele, sportieve, associatieve of andere bestemming.

Art. 44.Met instemming van de Regering is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de inrichtende macht, de gemeenten, de O.C.M.W.'s en de vereniging te zorgen ten belope van maximaal 90 % van de werkzaamheden die tot doel hebben de verbetering van de energieprestatie van de gebouwen bestemd voor het onderwijs (internaten inbegrepen) alsook voor de sector van kinderopvang, van jeugd, van sport en van cultuur.

Art. 45.In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten9 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, worden de volgende vermeldingen toegevoegd « Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme », « de NV Le Circuit de Spa-Francorchamps », « de SOWAFINAL », « de SOWALFIN voor de middelen toegekend in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen, hetzij als ze de eindbegunstigde is, hetzij als er niet meer gewacht wordt op de storting ervan aan degene die voor de maatregel in aanmerking komt », « het IWEPS » en « de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke openbare Bestuursschool wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen ».

In artikel 2, § 2, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten9 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan, vervallen de vermeldingen « het Psychiatrisch Ziekenhuis Le Chêne aux Haies ».

Art. 46.De vormingscentra zoals bedoeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten1 houdende oprichting van een " Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises " (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), die in aanmerking komen voor een subsidiëring ten laste van het Waalse Gewest, door tussenkomst van het Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, zijn ertoe gehouden al hun bankrekeningen en al hun beleggingen bij dezelfde kredietinstelling als die aangewezen voor het Instituut te openen, en al hun vermogen en hun beleggingen erop te storten. Elk centrum belast deze kredietinstelling met de materiële uitvoering van zijn ontvangst- en uitgavenverrichtingen en met het houden van al haar financiële rekeningen onder dezelfde voorwaarden als deze van toepassing op het Instituut.

De centra die houder zijn van één of meerdere rekeningen en/of beleggingen bij een andere kredietinstelling, zijn ertoe gehouden die rekeningen af te sluiten.

Behoudens met redenen omklede afwijking die door het Instituut wordt toegestaan, is het centrum niet gemachtigd om een kredietlijn te openen op hun lopende rekening.

Elk centrum maakt jaarlijks een kalender op met de ontvangsten en uitgaven van het kalenderjaar, verdeeld per maand, en maakt hem over aan het Instituut. Die kalender wordt elk kwartaal bijgewerkt.

De rekeningen van de vormingscentra maken een duidelijke onderscheiding tussen wat uit de eigen ontvangsten voortvloeit en wat door de door het Instituut toegekende subsidiëring wordt gedekt.

Art. 47.De indexering van de bedragen van de subsidies, zoals bedoeld in artikel 22 van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008027142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » sluiten tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het " Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises " (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), is niet van toepassing in 2013.

Art. 48.Elke bestemming van de overschotten, vastgesteld na afsluiting van de rekeningen, en eventuele herbestemming van vroeger gecumuleerde overschotten, die tot stand werden gebracht door de vereniging gedurende de vorige jaren, gebeurt na advies van het beheerscomité van het Instituut, volgens deze volgorde : 1° bij afschaffing van de subsidies verbonden aan de gewestelijke of Europese programma's, voor personeelskosten gefinancierd met deze subsidies;2° voor didactische uitrusting in geval van hernieuwing of onderhoud ervan;3° voor uitrusting en veiligheidskleding voor de lerenden;4° voor grote herstellingen aan gebouwen en voor het onderhoud ervan;5° bij afschaffing van de subsidies verbonden aan de gewestelijke of Europese programma's, voor opleidingsactiviteiten gefinancierd met deze subsidies;6° voor behoeften inzake informatica en informatica-acties in verband met het netwerk;7° voor communicatieacties « in een netwerk » en het globaal geïntegreerd communicatieplan, dat jaarlijks door het Instituut wordt goedgekeurd. Het bestemmingsplan van het overschot wordt meegedeeld aan het Instituut vüür het eind van het eerste semester van 2013. Het advies van het Instituut dient te worden uitgebracht binnen de maand na ontvangst van het bestemmingsplan van het overschot. De beslissing betreffende de bestemming, genomen door de algemene vergadering van het centrum, wordt meegedeeld aan het Instituut.

Art. 49.§ 1. Het centrum maakt vüür het einde van februari 2013, een raming van de aankoop van uitrustingen over aan het Instituut, met een prioriteitsvolgorde en een prijsaanduiding.

Het maakt een inventaris op van de menselijke inzet met beschrijving van de functies, loonschalen en voordelen die eraan gebonden zijn, en bezorgt die aan het Instituut vüür het einde van het eerste kwartaal van 2013.

Het verstrekt vüür het einde van het eerste semester van 2013 het Instituut een inventaris van het patrimonium van het Center, met duidelijke onderscheiding tussen gesubsidieerd en uitsluitend op eigen fondsen aangekocht materieel en meubilair.

Het centrum moet de infrastructuren waarover het beschikt regelmatig onderhouden, de grote herstellingen uitvoeren alsook een plan dat tot doel heeft de globale aansluiting bij een proces van duurzame ontwikkeling en hun bestaansmiddelen. § 2. Het centrum sluit een bilaterale overeenkomst met het Instituut, waarbij de beleidsoriëntaties bepaald in het beheerscontract worden opgesomd en waarbij doelstellingen voor de bestemming van de subsidies worden bepaald. Ze bevat een halfjaarlijkse boordtabel die overeenstemt met het model bepaald door het Instituut, met de indicatoren van de verschillende acties, overeenkomstig die bedoeld in het beheerscontract en van het ondernemingsplan van het Instituut.

Met het oog op een betere erkenning van het « Netwerk », moet het Centrum de woorden « Centrum IFAPME » gevolgd door de naam van de stad vermelden, op elke interne en externe communicatie, eventueel gevolgd door zijn gebruikelijke benaming. Het moet het woord- en beeldmerk van het Instituut exploiteren alsook eventuele desbetreffende producten via het sluiten met het Instituut van een licentieovereenkomst.

Het centrum moet alle bepalingen naleven die worden vermeld in het grafisch en eTIC handvest van het Instituut. § 3. Elke wijziging in de statuten van een erkend Centrum moet worden onderworpen aan de goedkeuring van de Minister, na advies van het Instituut, binnen de maand van de algemene vergadering waarin de wijziging is besloten.

Uiterlijk twee maanden na ontvangst van de gewijzigde statuten en na advies van het Instituut, keurt de Minister de wijzigingen al dan niet goed. § 4. Het Instituut kan de werking van de vormingscentra te allen tijde controleren en het gebruik van de subsidies die ze hebben ontvangen, alsook de naleving van de bepalingen tot vaststelling van de financiële tegemoetkomingen van het « Instituut » en de naleving van de bepalingen tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning of de intrekking van de erkenning van de Centra.

Op verzoek van het Instituut, verstrekt het centrum het bewijs van de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met overheidsopdrachten, het bewijs van de naleving van zijn wettelijke of reglementaire boekhoudkundige, fiscale, sociale verplichtingen of alle bewijzen of uitleggingen die het Instituut nodig heeft voor de verificatie van de traceerbaarheid van de rekeningen van de vereniging en van de publieke fondsen die haar zijn toegekend.

Het centrum moet de jaarlijkse en gerichte controles van de beheerscontroleurs van het Instituut aanvaarden, zoals bepaald in de opdrachten van deze controleurs t.o.v. de Centra, alsook elke audit gemachtigd door het Instituut.

Voor elk vormingscentrum, wordt een lid van het personeel en zijn plaatsvervanger door de administrateur-generaal aangewezen onder het personeel van niveau A van het Instituut om de vergaderingen van elk beslissend orgaan van het centrum van rechtswege bij te wonen, te controleren en tegen een beslissing op te treden die hij in strijd acht met het algemeen belang, met de wettelijke en reglementaire bepalingen of met de belangen en met de ontwikkeling van het netwerk "IFAPME" overeenkomstig de door de Regering vastgestelde bepalingen.

Een verzoek tot schorsing van een genomen beslissing kan worden ingediend door een lid van het personeel of door zijn plaatsvervanger binnen een termijn van 6 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de vergadering tijdens dewelke de beslissing is genomen, voor zover de plaatsvervanger regelmatig is opgeroepen of, in het tegenovergestelde geval, vanaf de dag dat hij kennis van de aangenomen beslissing gekregen heeft.

Bij verzoek tot schorsing, deelt het Instituut schriftelijk aan het Centrum binnen 15 werkdagen te rekenen vanaf de dag van de vergadering tijdens dewelke de beslissing is genomen, een uitvoering verslag mee, met de aangebrachte elementen. Het Centrum beschikt over een termijn van 20 kalenderdagen vanaf de verzendingsdatum van bovenbedoeld verslag om zijn opmerkingen over te maken. De Administrateur-generaal van het Instituut zorgt ervoor dat het Beheerscomité tijdens zijn eerstvolgende vergadering op de hoogte wordt gebracht van het verzoek tot schorsing.

In geval van een voortdurend geschil betreffende de beslissing bedoeld in § 2, is het Beheerscomité van het Instituut belast met de beslechting van het geschil.

Zodra het Centrum niet meer aan een van de erkenningsvoorwaarden of -verplichtingen voldoet, of aan een van de verplichtingen vermeld bij dit decreet, kan het Instituut het Centrum bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen om zich te schikken naar zijn verplichtingen binnen een bepaalde termijn. Het kan eveneens beslissen, met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel, om de betaling van het geheel of van een gedeelte van de subsidies uit te stellen, nadat het Centrum in gebreke is gesteld en na verhoor ervan, indien het verzoekt.

Art. 50.Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties, mogen de bedoelde subsidies, met inbegrip van de met de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen, worden toegekend.

Programma 09.01 : Sociaal Economische Raad van het Waalse Gewest : Bijkomende dotatie bestemd voor de dekking van de werkingskosten van de "Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes" (Waalse raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen) - Toekomstcontract voor Wallonië.

Programma 09.02 : Sociale dienst : Subsidies om de sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze VZW te zorgen.

Programma 09.04 : Waals Commissariaat EASI-WAL : Subsidies betreffende de uitvoering van het actieplan Administratieve vereenvoudiging, e-regering en leesbaarheid 2010-2014.

Subsidies aan de privé instellingen en verenigingen betreffende de uitvoering van het actieplan Administratieve vereenvoudiging, e-regering en leesbaarheid 2010-2014.

Subsidies betreffende openbare instellingen en besturen.

Programma 09.08 : Commissariaat-generaal voor Toerisme : Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor zijn werkingskosten.

Programma 09.09 : Buitenlandse betrekkingen : Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan privé-instellingen.

Transnationale en interregionale coöperatie - Subsidies aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan openbare instellingen.

Dotatie aan W.B.I. Subsidie aan W.B.I. voor de aflossing van het lopend bedrag.

Subsidie aan W.B.I. in het kader van de programmering 2007-2013 van de Europese Structuurfondsen.

Subsidies voor acties van de internationale betrekkingen.

Programma 09.10 : Buitenlandse handel en buitenlandse investeerders : Subsidie aan het "Agence pour le Commerce extérieur" (Agentschap voor Buitenlandse Handel).

Programma 09.11 : "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) » : Subsidie aan het "IWEPS" in verband met de globale evaluatie van het Marshall-Plan 2.Groen.

Programma 10.02 : Secretariaat-generaal : Subsidies en vergoedingen.

Subsidie om acties te voeren voor het opvoeden tot burgerzin.

Programma 10.03 : Dienst Voorzitterschap en Kanselarij : Begrotingsfonds inzake de Nationale Loterij.

Subsidies voor studies en acties met het oog op de voorlichting of de bewustmaking inzake gewestelijke ontwikkeling.

Subsidies aan de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Subsidie aan de "Mouvement Wallon pour la Qualité" (Waalse Beweging voor de Kwaliteit).

Subsidie ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Subsidies aan de vzw "Tour de la Région wallonne Organisation".

Subsidies aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidie voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Subsidies aan privé of publieke gespecialiseerde operators ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer.

Subsidies aan het « Centre de médiation des gens de voyage ».

Subsidie aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de Promotie van het Waalse Gewest.

Subsidie aan het Investeringsfonds Start ter dekking van de investeringskosten.

Subsidie voor de VZW Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Subsidie voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Subsidies voor acties ter bevordering van de Waalse identiteit en het gewestelijk bestuur.

Subsidie voor « Fondation Mons 2015 ».

Subsidies ten gunste van E-CAMPUS. Subsidies aan privé-instellingen in het kader van het actieplan in verband met de herdenkingen van de Groote Oorlog.

Subsidies aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidie ten gunste van openbare instellingen ter bevordering van Wallonië.

Subsidies aan openbare instellingen in het kader van het actieplan in verband met de herdenkingen van de Groote Oorlog.

Subsidie aan de Duitstalige Gemeenschap.

Programma 10.04 : Coördinatie van de dossiers in verband met de Structuurfondsen : Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR EOGFL. Dotatie aan het Agentschap voor het Europees Sociaal Fonds.

Dotatie aan het Agentschap levenslange opvoeding en vorming.

Programma 11.06 : Juridische zaken : Programma 12.02 : Begroting - Boekhouding - Thesaurie : Subsidies voor acties die bijdragen tot de uitstraling van Wallonië.

Programma 12.31 : Vestiging der gebouwen : Subsidies en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Subsidie aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen.

Programma 13.02 : Bouw en onderhoud van het autosnelwegen- en wegennetwerk - deel civiele bouwkunde : Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Subsidies aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN).

Subsidies aan de Permanente Internationale Vereniging voor Wegencongressen (PIVW).

Subsidies aan de « Chemins du Rail ».

Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme voor de financiering van wegeninfrastructuren bestemd voor het toerisme.

Programma 13.11 : Sportinfrastructuur : Subsidies aan de openbare en privésector voor ondersteuning, voorlichting en bevordering wat betreft de sportinfrastructuren, met inbegrip van de medefinanciering van in aanmerking komende infrastructuurprojecten in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, van het programma Stadsvernieuwing en van het Programma voor Beroepsdoorstroming.

Subsidies aan de VZW "Union culturelle et sportive wallonne".

Subsidie aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Subsidie voor de aankoop van gebouwen en voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken van grote sportinfrastructuren en specifieke infrastructuren.

Subsidie voor investeringen betreffende de bouw, uitbreiding, renovatie en aanwerving van een onroerende installatie.

Subsidie voor de bouw of inrichting van cafetaria's en bars.

Subsidie voor de aankoop van de eerste sportuitrusting noodzakelijk voor de werking van de onroerende installatie.

Subsidies voor verrichtingen in verband met de bouw, renovatie en uitrusting van kleine sportinfrastructuren met inbegrip van straatsport en gedekte straatsport.

Subsidie aan de NV Hippodrome de Wallonie.

Subsidie aan de sportvereniging fietsploeg Wallonië-Brussel.

Subsidie Zwzmbadplan.

Subsidie Atletiek-plan.

Steun aan straatsport.

Steun aan sportactiviteiten voor de bevordering van sportinfrastructuur.

Programma 13.12 : Gesubsidieerde werken : Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de begrafenisstructuren, de zachte vervoermiddelen en de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie te bevorderen.

Subsidie aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente woning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Subsidie aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak en van wegwerken.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen in het kader van de uitvoering van het Lucht- en Klimaatplan (openbare verlichting).

Subsidies aan privé- of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties i.v.m. wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Subsidies aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel Subsidies in het kader van het Mercureplan, de " PICverts " alsook de " Espaces Multi Services (EMS) ".

Subsidie aan de intercommunales voor de aankoop van gebouwen.

Subsidies aan de gemeenten in het kader van het trekkingsrecht.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales, aan openbare of privé-instellingen in het kader van de medefinanciering van de Europese programma's.

Programma 14.02 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit en coördinatie van de mobiliteitsbeleiden : Subsidies voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatieactiviteiten inzake vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Subsidies voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie in het kader van Doelstelling 1.

Subsidies voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit en de plannen voor leerlingenvervoer en voor de uitvoering van gezamenlijke acties inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulssubsidies aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers, alsook voor de aankoop van schone voertuigen en voor de radarinstallatie.

Subsidies aan de plaatselijke besturen voor de financiering van elke actie of verwezenlijking die tot doel hebben de verbetering van de verkeersveiligheid.

Subsidies aan exploitanten van taxi's en aan de plaatselijke besturen voor de aankoop van schone voertuigen.

Programma 14.03 : Stads-, interstedelijk en schoolvervoer : Subsidies aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Subsidies aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Subsidies ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Subsidies aan de maatschappijen van de TEC-groep en aan de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de exploitatie van het net en op de realisatie van investeringen en acties ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer, het beheer van human resources, de mobiliteit en intermodaliteit van het personenvervoer.

Tegemoetkoming in het kader van de gewestelijke voorlopige financiering van de projecten van spoorweginfrastructuren van de NMBS Tegemoetkoming in het kader van de financiering van de uitvoering van structurerende vervoermiddelen.

Programma 14.04 : Gewestelijke luchthavens en vliegvelden : Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande subsidies met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Subsidies betreffende de uitvoering van begeleidings- en voorlichtingsmaatregelen.

Subsidies voor voorlichtings-, bevorderings- of bewustmakingstudies en -acties wat betreft de gewestelijke luchthaveninfrastructuren.

Subsidies aan de VZW CAREX voor de oprichting van een hoge-snelheid vrachtvervoerdienst verbonden met het luchthavenplatform van Luik-Airport en de verwezenlijking van de desbetreffende voorzieningen, met inbegrip van de gebieden of landen die door deze dienst zouden kunnen worden bediend.

Programma 14.11 : Bouw en onderhoud van het hydraulische netwerk - deel civiele bouwkunde : Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Subsidies aan de « Permanent International Association of Navigation Congresses » (AIPCN).

Subsidies aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Subsidies aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.

Programma 15.02 : Coördinatie van het landbouw- en het leefmilieubeleid : Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Subsidies aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties ten gunste van het gewestelijke, Europese en internationale landbouwbeleid en voor studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Subsidies aan de "Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding) Subsidies voor privé-, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Programma 15.03 : Ontwikkeling en studie van het milieu : Subsidies aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Subsidies aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Subsidies aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan niet-openbare sectoren voor de organisatie van jaarbeurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten.

Subsidies aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Subsidie ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement agricole de Wallonie ASBL".

Subsidies aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Subsidies aan het "Centre d'Economie rural de Marloie" (CER).

Subsidies aan de "Association wallonne d'Elevage".

Subsidie toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma.

Subsidies aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) » (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit).

Subsidies aan het "Centre de Recherches agronomiques de Gembloux"(CRA-W).

Subsidies aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidie aan referentie- en proefcentra.

Subsidies voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten.

Subsidies en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Subsidie aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO).

Subsidie aan de vzw « Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie ».

Subsidies aan instellingen belast met vulgarisatie-, begeleidings- en bevorderingsopdrachten.

Subsidies aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden.

Subsidies waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidie aan de « Cellule de la Qualité des produits fermiers » (C.Q.P.F.).

Subsidie aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Subsidie aan de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques" van Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subsidies aan de privéverenigingen en instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Deelneming van het Gewest - SCRL Eco TechnoPôle Wallonie en werkingssubsidies.

Programma 15.04 : Tegemoetkomingen aan de Landbouw : Subsidies aan het "Centre de Recherches agronomiques de Gembloux" in het kader van de uitvoering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (G.B.C.S.) verbonden met de activiteiten van de instelling die de "EOGFL- Waarborg"-tegemoetkomingen betaalt.

Subsidies aan de doorgangsgebouwen voor landbouwactiviteiten.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Programma 15.11 : Natuur, Bossen, Jacht en Visserij : Subsidies aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Subsidies aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Subsidies voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé-eigendom en op openbare eigendom.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud.

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Subsidies aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen.

Subsidies aan jagers- en vissersverenigingen.

Subsidies voor de ontwikkeling van de visteelt.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Subsidies aan aan Jachtraden.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Subsidie aan de "Office économique wallon du Bois".

Programma 15.12 : Plattelandsontwikkeling, Grondinrichtingen, Groene ruimten en Waterlopen : Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake plattelandsontwikkeling en behoud van groene ruimten.

Subsidies aan de openbare sectoren en aan de niet-openbare sectoren in het kader van de « Semaine de l'Arbre ».

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de aankoop van materieel voor het onderhoud van historische parken en tuinen.

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de totstandbrenging van samenwerkingsverbanden met tuin- en bosbouwscholen.

Subsidies aan de "Fondation rurale de Wallonie" krachtens de kaderovereenkomst.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de « Richtlijn Nitraten".

Subsidie aan de "GREOA" en aan de « FGW » voor hun acties inzake plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé- of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of landelijk beheer.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden of landelijk beheer.

Subsidies voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Subsidies voor originele en innoverende acties inzake plattelandsontwikkeling.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subventions à l'UCL et à l'ULg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).

Programma 15.13 : Preventie en Bescherming : Lucht, Water, Grond : Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen "NIMBY".

Subsidies die moeten worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1991 voor de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven van de erkende ontwateringsinstellingen.

Subsidies aan openbare of gelijkgestelde instellingen voor de financiering van projecten tot valorisatie van bemalingswater van steengroeven voor de openbare distributie.

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de richtlijn "nitraten".

Subsidies aan de privé-instellingen zonder winstoogmerk inzake sensibilisering voor individuele waterzuivering.

Subsidies aan de riviercomités voor de financiering van de studieovereenkomst van het riviercontract.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies voor de opvolging van de milieuvriendelijke methoden.

Tegemoetkomingen voor maatregel 10 van het programma voor landbouw en leefmilieu.

Subsidie aan de vzw Agra-Ost voor haar acties voor een milieuvriendelijke landbouw en valorisering van organische stoffen.

Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.

Subsidies aan omwoners om de toegang van het vee tot de waterlopen te voorkomen.

Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions en faveur d'une politique de prévention des déchets d'emballages (affectation de la recette Fost+).

Programma 16.02 : Ruimtelijke ordening en stedenbouw : Subsidies aan gemeenten voor de aanwerving van adviseurs inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Subsidies voor acties ter bevordering van een goede ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Subsidies voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Subsidies voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma "INTERREG 2C" en andere Europese operationele programma's.

Subsidies aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van hun grondaankopen en -ruilen uitgevoerd in het kader van het door het Gewest bepaalde grondbeleid.

Subsidies aan de universiteitsinstellingen.

Subsidies voor : 1° het opmaken of voor de volledige herziening van een gemeentelijk plan van aanleg, een gemeentelijk structuurplan of een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement; 2° het opmaken of de volledige herziening van een effectenonderzoek i.v.m. een ontwerp van gemeentelijk plan van aanleg; 3° een analyse van het algemeen nut van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw; 4° de organisatie van informatievergaderingen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw; 5° de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;6° de indienstneming, op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, van een persoon die bevoegd is voor het beheer van het betrokken grondgebied. Subsidies voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Subsidies aan de plaatselijke besturen in het kader van het Plan Permanente Woning.

Programma 16.03 : Stadsvernieuwing en -heropleving en afgedankte bedrijfsruimten : Subsidies voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, renovatie en aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Subsidies voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de NV SOGEPA gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Subsidies aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de Bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Deze subsidies zijn bestemd om : - hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Subsidies voor de uitvoering van de beleiden inzake stadsheropleving en -vernieuwing.

Subsidies voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Subsidies aan de gemeenten voor de uitvoering van de stadsvernieuwingsverrichtingen in de bevoorrechte initiatiefgebieden bedoeld in artikel 174, § 2, 2° en 3° van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voor de aanwerving van een voltijds personeelslid, « projectleider » genoemd, dat uitsluitend belast is met het beheer van de stadsvernieuwingsverrichting. Deze subsidies worden forfaitair vastgesteld op 25.000 euro per jaar en per stadsvernieuwingsverrichting en nemen de plaats in van die bedoeld bij artikel 18, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten betreffende de toekenning van subsidies door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties.

Subsidies aan gemeenten om de kosten te dekken van een projectleider belast met het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting in een bevoorrecht initiatiefgebied.

Subsidies bestemd voor het opmaken van een dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel 173, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Deze subsidies : -bedragen 50 % van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; -zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat : 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken,...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie; 5.een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en aan zijn goedkeuring, op advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Afdeling Actieve Ordening - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing.

Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Programma 16.11 : Huisvesting : privésector : Subsidies voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privésector aan de behoeften van de samenleving.

Subsidies aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Subsidies en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Grote Gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Subsidies aan de « lokale entiteiten » ter dekking van de interesten van de leningen toegekend voor de tegemoetkoming van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

Subsidie aan het "Centre d'Etudes en Habitat durable".

Programma 16.11 : Huisvesting : openbare sector : Subsidies voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Subsidies aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken.

Subsidies voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Subsidies aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

Prgramma 16.21 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Subsidies voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Subsidies aan de privé-sector en de publieke sector voor een maximumbedrag van 6.000 euro (excl. btw) gelijk aan maximum 60 % van uit te voeren werken en aan 100 % van de leveringen en uitvoeringsmiddelen voor acties inzake het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Subsidie aan de stad Luik voor de renovatie- en herbestemmingswerken van het gebouw « Emulation », place du 20 août te Luik, met het oog op de inrichting van het « Théâtre de la Place », overeenkomstig het daartoe gesloten samenwerkingsakkoord.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van samenwerkingsakkoorden.

Programma 16.31 : Energie : Subsidies voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de subsidies die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Subsidies aan het "Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IEPF)" te Parijs om specifieke acties inzake "Energie" tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de "Francophonie".

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Subsidies om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Subsidies toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's).

Subsidies toegekend aan particulieren en zelfstandigen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen (Lucht- en Klimaatplan).

Gewestelijke bijdrage ten gunste van de « Sowafinal » voor de financiering van de aanleg van hernieuwbare energieproducerende infrastructuren in het kader van de sanering van verlaten bedrijfsruimten en voor de financiering van derde-investeerdermechanismen ten gunste van de ontwikkeling en de bevordering van hernieuwbare energie.

Programma 16.41 : Eerste Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu : Uitgaven verbonden met de tenuitvoerlegging van de eerste alliantie tewerkstelling-leefmilieu, in het kader van het Marshall-Plan 2.

Groen.

Programma 16.42 : Duurzame ontwikkeling : Ondersteuning van Belgische of internationale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Programma 17.02 : Binnenlandse aangelegenheden : Subsidies voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Subsidies ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Subsidies voor bovengemeentelijke proefacties.

Subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van de sociale integratie, het onderhoud van het erfgoed, en de veiligheid, de werkgelegenheid en subsidies aan de gemeenten voor de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleenden diensten.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Subsidies aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Subsidies voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Subsidie aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Subsidie voor de ontwikkeling van de informatica-instrumenten, van de Informatie- en Communicatietechnologieën en het e-gemeenteplan.

Subsidie in het kader van het vormingsplan.

Subsidies aan gemeenten en vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Subsidies in het kader van de mutualisering van de informatica in de plaatselijke besturen.

Financiering van de cel voor de verificatie van de boekhoudingen van de mandaten.

Subsidies voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van VZW's.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de O.C.M.W.'s.

Subsidies in het kader van de sectorovereenkomsten.

Subsidies aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Kapitaalsubsidies in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuren van de ondergeschikte besturen.

Subsidie aan de gemeenten in het kader van de ondersteuning van bijzondere initiatieven gevoerd op het gebied van de plaatselijke besturen in het kader van de Plannen voor Plattelandsontwikkeling hoofdlijn 4 : LEADER (EOGFL).

Aanzuivering van de tegemoetkomingen 2004 tot 2009 van het Waalse Gewest ten gunste van de « ONE » voor de financiering van arbeidsplaatsen binnen de gemeentelijke kinderopvangplaatsen (vroeger gefinancierd door het FCUD).

Programma 17.11 : Overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid : Bijdrage van Wallonië voor de financiering van de « Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs ».

Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het "Tandem-plan".

Subsidies aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS. Subsidies aan de gemeenten in het kader van het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie in de Waalse steden en gemeenten.

Overkoepelende subsidies in uitrusting in de openbare en privé-sectoren.

Programma 17.12 : Gezondheid : Subsidies aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers".

Subsidies voor studies, onderzoek en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Subsidies voor onderzoek, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Subsidies aan de tele-onthaalcentra.

Subsidies aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Subsidies aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies voor palliatieve zorg.

Investeringsteringssubsidie op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies inzake sociale ziekten.

Subsidies voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector.

Subsidies aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Subsidies toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik.

Subsidies voor acties in het kader van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid.

Subsidies aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Subsidies voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Subsidies voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Subsidie voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Uitgaven verbonden met de werking van het waarnemingscentrum inzake Gezondheid.

Subsidies aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Subsidies aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privésector en van de openbare sector.

Tegemoetkoming in het kader van het « Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être ».

Subsidies inzake chronische nierinsufficiëntie.

Programma 17.13 : Sociale actie : Ondersteuning van initiatieven op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingssubsidies aan openbare en privé sociale steunpunten.

Subsidies aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB).

Subsidies voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Subsidies voor onderzoeks-, informatie-, denk- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Subsidies aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Subsidies aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst Subsidies aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen.

Ondersteuning voor de vorming van sociale interveniënten en van ambtenaren.

Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Subsidies aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen.

Steun aan decoördinatie van rechterlijk arrondissement Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers.

Subsidies aan openbare instellingen in het kader van de acties "Eté solidaire, je suis partenaire".

Subsidies inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Subsidies voor voorzieningen inzake Sociale Actie.

Subsidies voor uitrusting en inrichting in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en van de Hoofdstukken XII. Subsidies voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van terreinen voor circusartiesten Steun aan privé- en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun aan privé en publieke initiatieven inzake gelijke kansen.

Subsidies aan de VZW's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is.

Subsidies aan de VZW "l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement".

Subsidies aan de VZW « Osiris-Crédal-Plus ».

Subsidies aan de sociale Contactpunten van Namen en Doornik.

Subsidies aan de centra voor maatschappelijke hulpverlening.

Ondersteuning van privé-initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Programma 17.14 : Gezin en derde leeftijd : Subsidies voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende subsidie aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per gepresteerd uur ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten Infrastructuursubsidies inzake huivesting voor de 3e leeftijfd.

Subsidies aan de "Espaces-Rencontres".

Investeringssubsidies op het gebied van het gezin en de 3e leeftijd.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten Subsidies toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden.

Subsidies voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Gewestelijke bijdrage ten gunste van het « CRAC » in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwerking.

Subsidies aan de adviseringsdiensten voor de inrichting van de woning en aan de technische hulp van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen.

Subsidies aan dagonthaalcentra voor bejaarden van de openbare en privé-sector.

Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Subsidies voor de bouw, de aanleg en de uitrusting van onthaalinstellingen voor bejaarden beheerd door VZW's of openbare besturen.

Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Programma 17.15 : Gehandicapten : Subsidies voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Subsidies voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie voor gehandicapten Subsidies voor acties m.b.t. de bevordering en sociale integratie van gehandicapten.

Subsidies voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Investeringssubsidies inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, 1/4c Programma 18.02 : Economische expansie : Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Aandeel van het Waalse Gewest in de kosten van de door NORDION voortgebrachte afvalstoffen en in de ontmanteling van de infrastructuren van de NORDION-site.

Subsidie aan de VZW « LIEGE CAREX ».

Subsidie aan de NV GELIGAR. Programma 18.03 : Herstructurering en ontwikkeling : Bijdrage in de kosten van de sociale plannen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Subsidie aan de Sofinex.

Subsidie aan de VZW « Campus automobile Spa-Francorchamps » in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen.

Subsidie aan de NV Wallimage.

Subsidie aan de NV SOWALFIN. Programma 18.05 : Economisch beleid, coördinatie, reglementering, keurmerken en informatie i.v.m. hulpverleningen : Subsidies voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest.

Subsidies aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Subsidies aan de Ondernemingsnetwerken (Clusters).

Subsidie aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor de financiering van onderzoeksovereenkosmten in de sector van de Waalse economie.

Subsidies aan het Agentschap voor Technologische Stimulatie.

Subsidie aan de « Groupement régional économique ».

Programma 18.06 : K.M.O.'s en Middenstand : Subsidie aan de VZW « CIDE SOCRAN ».

Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Subsidies voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP. Werkingssubsidies toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Subsidies voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Subsidies ter ondersteuning van KMO's en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Subsidie aan de « SOWALFIN ».

Subsidies aan de « Société wallonne d'acquisitions en de cessions d'entreprises (SOWACCESS) » (Waalse Maatschappij voor de aankopen en de afstanden van ondernemingen".

Subsidie aan de "Office économique wallon du Bois".

Subsidie aan de NV SOWAFORE. Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidie aan de Universiteit van Luik voor onderzoeken en proefprojecten.

Subsidie aan de NV ST'ART. Subsidie aan het Agentschap voor Technologische Stimulatie.

Subsidie aan de VZW LOGISTICS IN WALLONIA in het kader van het project « Biolog Europe ».

Subsidie aan de VZW « WALLONIE-DESIGN ».

Programma 18.11 : Bevordering van de tewerkstelling : Subsidies aan het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor de financiering van de cel voor gelijke kansen inzake tewerkstelling en vorming.

Subsidies aan het "IWEPS" voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Subsidies aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Subsidies voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Subsidies voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Subsidies voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Subsidies aan de gemeenten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Subsidies voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP. Subsidies voor de gewestelijke opdrachten voor tewerkstelling.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP. Subsidies in het kader van de begeleiding en de bewustmaking van de ondernemingen voor het management van diversiteit.

Subsidies voor de beheersstructuren van de stadscentra.

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Toekenning van kredieten om het initiatief of de ondernemingsgeest inzake tewerkstelling te bevorderen.

Programma 18.12 : Forem : Subsidies voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van het project "espace ressources emploi" (resources tewerkstelling).

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het P.T.P. Subsidies voor de financiering van de Cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies aan de Subregionale comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Subsidies voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling) Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidies voor acties ter bevordering van tewerkstelling en inschakeling.

Sociaal-economische crisisvoorziening.

Ontwikkeling van levensbekken en synergiepolen.

Programma 18.13 : Door de administratie beheerd plan voor de werkloosheidsbestrijding waarvan de kostenovername echter door Forem verzekerd wordt : Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van Programma's voor Beroepsdoorstroming.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het "PRC" : Steun ter Bevordering van Tewerkstelling (« A.P.E. » ).

Subsidies voor de financiering van Buurtbanen en Innoverende banen.

Subsidies voor de financiering van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en arbeiders.

Subsidies voor de « APE » in de commerciële sector en de jeugdsector.

Subsidies voor de « APE » en de « PTP » in de diensten voor kinderopvang en de hulpdiensten voor gezinnen (vorige en nieuwe maatregelen).

Subsidie voor de « APE Job Coach ».

Subsidie voor de groene « APE » en « PTP ».

Programma 18.15 : Sociale Economie : Subsidies aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Subsidie voor de bevordering van de Werkgelegenheid in de buurtdiensten.

Subsidie voor de werking van de « SOWECSOM ».

Subsidies voor de financiering van proefacties in de sector sociale economie.

Subsidie ter bevordering van de sociale economie.

Subsidies voor begeleidingsprojecten van begunstigden van microkredieten.

Subsidie voor adviesverlenende Agentschappen.

Subsidies voor de financiering van de begeleiding binnen erkende invoegdbedrijven IDESS. Programma 18.21 : Beroepsopleiding : Subsidies voor acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Subsidies om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Subsidies aan de O.C.M.W.'s die vormingen via tewerkstelling organiseren (EFT, OISP).

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van het levenslang leren en aanpassingsvermogen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Subsidies voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Financiering van kwalificerende opleidingsacties Subsidie voor de opleidingscheques bij de oprichting.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van het Lucht-Klimaatplan.

Subsidies voor de bevordering van de informatie over de beroepen en de kwalificaties.

Subsidie ter bevordering van de technische beroepen.

Subsidie aan de « Interfédé ».

Subsidie voor EUROSKILLS 2012.

Subsidie voor het platform voor het aanleren van talen dat toegankelijk is voor alle Waalse burgers.

Subsidies voor de financiering van het Vormingscentrum Saint-Hubert « Technifutur » te Saint-Hubert.

Programma 18.22 : Forem - Vorming : Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Subsidies voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Subsidies ter bevordering van de opleiding in het kader van de P.T.P.'s (programma's voor beroepsdoorstroming).

Subsidies ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van opleidingscheques Subsidie voor de aanpassingskredieten.

Subsidies ter bestrijding van de gebreken aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Subsidies ter bevordering van de interregionale mobiliteit.

Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidies ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik « Opleiding van de competitiviteitspolen ».

Subsidie voor de afwisselende opleiding en de zelfcreatie van activiteiten.

Subsidies voor de « Chèques Eco Climat ».

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie om de maximale bereikbaarheid van de kenniscentra i.v.m. het Onderwijs te garanderen.

Programma 18.23 : Landbouwopleiding : Subsidies voor de tenuitvoerlegging van bevorderings- en opleidingsacties inzake landbouw.

Subsidies voor de kwaliteitsvorming in de landbouwsector.

Programma 18.24 : Afwisselende opleiding van zelfstandigen en K.M.O.'s : Subsidies voor de werking van het Instituut.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Subsidies aan het "IFAPME" voor investeringen i.v.m. centra voor vormingscentra.

Financiering van het taalplan in het kader van de afwisselende opleiding.

Subsidies met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen).

Subsidie voor infrastructuren die voor het beheer van groene bevoegdheden worden voorzien.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Afwisselende opleidingsfilières en van de Beroepsstages.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie voor de ontwikkeling van het afwisselend opleidingsaanbod - Beroepen Allianties Werkgelegenheid Leefmilieu en andere groene beroepen.

Subsidie voor de bouw van infrastructuren bestemd voor het beheer van de groene vaardigheden.

Programma 18.25 : Gekruiste beleidsvoeringen in het kader van de opleiding : Subsidies aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de ontwikkeling van het programma voor afwisselende opleiding.

Subsidies met het oog op de werking van het « Institut de Formation pour les Indépendants et les petites et moyennes Entreprises ».

Werkingssubsidies aan de "Office francophone de la Formation en Alternance".

Subsidies voor alfabetiseringsacties.

Subsidies ter dekking van de kosten in verband met de validering van de vaardigheden.

Subsidies aan de « Service francophone des Métiers et Qualifications ».

Subsidies van elke aard betreffende de projecten Cyberscholen en Cyberklassen.

Subsidies in het kader van pilootprojecten inzake afwisselende opleiding in het Hoger Onderwijs.

Subsidie in het kader van de pilootprojecten « Digitale school ».

Subsidies in het kader van het ICT-plan inzake opvoeding - sectoren VZW's, plaatselijke besturen en gemeenschappen.

Programma 18.31 : Onderzoek : Subsidies toegekend in het kader van het samenwerkingsakkoord met de Gemeenschap Wallonië - Brussel (Toekomstcontract).

Subsidies aan het FRIA (Marshall-Plan 2.Groen).

Subsidie aan het Agentschap voor Technologische Stimulatie (Marshall-Plan 2.Groen).

Subsidies inzake investeringen in de Onderzoeksinfrastructuren.

Programma 18.33 : Bevordering, verspreiding en herwaardering van Onderzoek : Subsidie aan het "Agence wallonne des Télécommunications" (Waals Telecommunicatieagentschap) met het oog op de ontwikkeling van dienstverleningen aan bedrijven.

Subsidie aan het "Parc d'Aventures scientifiques" (Voorm. Forum scientifique et technique).

Programma 18.34 : Fonds voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie : Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Entreprise régionale : Office wallon des déchets : Subsidies aan verenigingen en gemeenten voor de bevordering van acties inzake preventie en recycling van huishoudelijk afval.

Subsidie aan de "SPAQuE"-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Subsidies aan openbare instellingen voor de kostenovername en de verwezenlijking van proefprojecten op het gebied van afvalverwerking.

Terugvorderbare voorschotten op de kosten van studies vóór het verkrijgen van vergunningen met het oog op de oprichting van een centrum voor technische ingraving.

Dienst met afzonderlijk beheer : « Agence wallonne de l'Air et du Climat » (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) : Bijdragen aan internationale instellingen.

Opleidingssubsidies.

Programma 18.35 : Innovatie - nieuwe technologieën - Informatie- en communicatietechnologieën : Subsidies aan de ondernemingen in het kader van de programma's Innovatie - nieuwe technologieën - Informatie- en communicatietechnologieën.

Subsidies aan het Waals telecommunicatieagentschap.

Werkingssubsidie aan de VZW EURO GREEN IT INNOVATION CENTER. Werkingssubsidie aan de VZW MICROSOFT INNOVATION CENTER. Programma 19.02 : Fiscaliteit : Bevordering van het gebruik van elektrische voertuigen of energiezuinige voertuigen.

Programma 32.01 : Europese medefinancieringen 2007-2013 : De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om vanaf de provisie uitgetrokken op de organisatieafdeling 32 de door de Europese Unie medegefinancierde projecten die een belangrijke culturele draagwijdte in Wallonië hebben, te subsidiëren.

Art. 51.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 51.06, 51.07, 51.08 van programma 12, basisallocaties 43.07 en 63.02 van programma 13, basisallocaties 51.07, 63.02, 63.03 en 63.04 van programma 14 en basisallocatie 51.02 van programma 15 van organisatieafdeling 17.

Art. 52.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 41.01 van programma 13 en 41.04 van programma 12 van organisatieafdeling 17.

Art. 53.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 33.02, 33.05, 33.06 van programma 12, basisallocaties 01.02 en 33.01 van programma 11, basisallocaties 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 en 52.82 van programma 13, basisallocaties 33.01, 33.02, 33.66 en 52.02 van programma 14, en 41.03 van programma 15 van organisatieafdeling 17.

Art. 54.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 17.11 naar de basisallocaties die bezoldigingen binnen dezelfde organisatieafdeling impliceren, programma's 11 tot 15.

Art. 55.Artikel 1, § 3, van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt aangevuld als volgt : « c) de indienstneming van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur voor de uitvoering van bestellingen".

Art. 56.Artikel 2 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 2.Opgericht wordt een Tol- en Averijfonds - Sector Wegen en Autosnelwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Voor het Fonds worden bestemd, de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende gebouwen van het domein van het Waalse Gewest die beheerd worden door het Directoraat-generaal Snelwegen en Wegen en door het Directoraat-generaal Technische Diensten, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk, met inbegrip van het Eurovignet en de wegenisbijdrage Gas;c) uit administratieve boetes geïnd krachtens artikel 9 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten0 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, wanneer de overtreding op het gewestelijk openbaar waterwegendomein begaan werd;d) uit de stortingen van de Europese tegemoetkomingen verkregen in het kader van het CENTRICO-programma. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het wegen- en autowegennetwerk;b) de bouw en het onderhoud van voornoemd netwerk, met inbegrip van de tegemoetkomingen ten gunste van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures » (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) (SOFICO);c) de invoering van het verkeersvignet;d) de betaling van de in het kader van het Europees CENTRICO-programma uitgevoerde werken en studies. Bovendien kan dit fonds de stortingen die de « SOFICO » heeft verricht om de onteigeningen die het Gewest zal uitvoeren met het oog op de verwezenlijkhing van zijn projecten, registreren en deze bedragen storten aan de onteigende eigenaars.

Artikel 3 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt vervangen door de volgende bepaling : « Opgericht wordt een Tol- en Averijfonds - Sector Waterwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Voor het Fonds worden bestemd, de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende goederen van het domein van het Waalse Gewest dat beheerd wordt door het Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het waterwegennetwerk en de aanhorigheden ervan;c) uit terugbetalingen uitgevoerd in het kader van projecten die het voorwerp uitmaken van een Europese medefinanciering (zoals Interreg -RET-T);d) uit administratieve boetes geïnd krachtens artikel 9 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten0 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, wanneer de overtreding op het gewestelijk openbaar waterwegendomein begaan werd;e) uit het verkoop van vervaardigde producten uit de " Carrière de Gore ", met inbegrip van de bezoldiging van de personeelsleden voor hun desbetreffende dienstverleningen;f) uit terugbetalingen uitgevoerd door de binnenlandse instelling bedoeld bij artikel 9 van de overeenkomst betreffende de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996, overeenkomstig artikel 5, § 2, 5°, van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten ondertekend op 3 december 2009, betreffende de de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het waterwegennetwerk;b) het onderhoud van voornoemd netwerk;c) projecten medegefinancierd met Europese fondsen waarvan de voorfinanciering ten laste is van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen;f) de verzameling, afgifte en inname van afval op het waterwegennetwerk beheerd door het Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, overeenkomstig de overeenkomst betreffende de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996. Dit fonds wordt ertoe gemachtigd om de stortingen te registreren, die verricht zijn door de « SOFICO » in ruil voor de diensten verleend door de Waalse Overheidsdienst in het kader van het dienstencontract betreffende het beheer van het « Canal du Centre. ».

Art. 57.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke steun voorzien in basisallocaties 41.01 en 41.02 van programma 12, basisallocaties 41.01,41.02, 41.03, 41.04, en 41.06 van programma 14 en 41.01 en 41.02 van programma 15 van organisatieafdeling 17 toe te kennen aan het "CRAC" (Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten).

Art. 58.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om de dotatie aan het Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen, voorzien in basisallocatie 41.03 van programma 15 van organisatieafdeling 17, in twee schijven uit te betalen.

Art. 59.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die het "Agence wallonne d'Intégration des Personnes handicapées" kan toekennen aan de leden van het Financieel Comité van het "Agence", vast te stellen.

Art. 60.In artikel 7 van het decreet van 28 juni 200& tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, worden de woorden "1 januari 2001 vervangen door de woorden « 1 januari 2003 ».

Art. 61.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de vastleggingskredieten van programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16, ongeacht het bedrag, worden overgedragen van het ene naar het andere programma door de Minister van Huisvesting en de Minister van Begroting.

Art. 62.« De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die de Waalse Raad voor Leefmilieu voor Duurzame Ontwikkeling, de Watercommissie, de Erkenningscommissie inzake Afvalstoffen en de Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven kunnen toekennen aan hun leden, vast te stellen. »

Art. 63.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de Adviescommissie voor Beroepen en de Commissie voor de Erkenning van Ontwerpers bedoeld in artikel 281 van het « CWATUPE » kunnen verlenen aan hun leden.

Art. 64.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998027050 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren sluiten betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 65.Het decreet van 25 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten6 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 17 november 2005 wordt gewijzigd als volgt : 1° in artikel 4, eerste lid, wordt « Het bedrag van « vierhonderdvijftienduizend euro » vervangen door « een miljoen vijfhonderdduizend euro » ».2° in artikel 8, eerste lid, wordt « Het bedrag van « vierhonderd vijftien duizend euro » vervangen door « een miljoen vijfhonderdduizend euro » ».3° een artikel 4bis wordt ingevoegd, luidend als volgt : « Artikel 4bis.§ 1. Aanvankelijk zal het bedrag van de subsidie toegekend op basis van de vaste belofte bedoeld in artikel 7, echter worden uitbetaald ten laste van 60 %. Het saldo, namelijk 15 %, zal worden uitbetaald op basis van de door de aanvrager over te leggen eindafrekening en indien de investeringen niet hoger zijn dan 1.500.000 euro, exclusief btw en kosten van de akte.

Als het bedrag van de werken excl. btw bij de gunning van de opdracht tussen 1.500.001 euro en 1.875.000 euro ligt, wordt de subsidie evenwel beperkt tot 60 % van het bedrag van de vaste subsidiebelofte.

Als het bedrag van de werken excl. btw 1.875.000 euro bij de gunning van de opdracht overschrijdt, wordt de subsidie niet toegekend. ». § 2. In afwijking van artikel 4 wordt het percentage van de subsidie op 85 % gebracht voor respectievelijk de bouw of de renovatie van atletiekpistes en de bijbehorende uitrustingen. § 3. In afwijking van artikel 4 wordt het percentage van de subsidie op hoogstens 85 % gebracht voor de investeringen voorgesteld gezamenlijk door de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 1, 1°, van hetzelfde decreet. § 4. In afwijking van artikel 8, wordt het percentage van de subsidie op hoogstens 75 % gebracht voor de investeringen voorgesteld gezamenlijk door de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 2, van hetzelfde decreet. »

Art. 66.Vastleggingen gedaan in uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2063 betreffende steun aan de biologische landbouw kunnen overeenkomen met de jaarlijkse steunaanvragen bedoeld in artikel 2 ervan.

Art. 67.De vastleggingen gedaan in uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 oktober 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor een milieuvriendelijke landbouw kunnen overeenkomen met de jaarlijkse schijven bedoeld in artikel 9, overeenkomstig de door de Administratie vastgestelde berekening van de subsidie.

Art. 68.De bedragen van de bijdragen aan het "Fonds budgétaire de la Qualité des Produits animaux et végétaux" (Begrotingsfonds voor de Kwaliteit van de Dierlijke en Plantaardige Producten) bedoeld bij artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten, worden bevestigd.

Art. 69.De gewestelijke tegemoetkomingen bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van installaties voor het afvalstoffenbeheer maken het voorwerp uit van jaarlijkse vastleggingen en vereffeningen die overeenkomen met de annuïteiten van de toegestane leningen in het kader van een globaal investeringsprogramma van maximum 475.000.000 euro, gesubsidieerd ten belope van 220.000.000 euro.

Art. 70.In artikel 58sexties, § 1 van de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973, na de woorden « Elke natuurlijke of rechtspersoon die », worden de woorden « als hoofdberoep » opgeheven.

Art. 71.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de lasten verbonden met de voorfinanciering ten belope van 75 % over te nemen van de operators die door het E.S.F. worden betaald en die op het grondgebied van Wallonië aanwezig zijn.

Art. 72.De Minister van Erfgoed wordt ertoe gemachtigd het bedrag bedoeld in basisallocatie 41.07 van programma 21 van organisatieafdeling 16 te vereffenen, als dotatie aan de C.E.S.R.W. ter dekking van de werkingskosten van de C.R.M.S.F.

Art. 73.Het derde lid van artikel 11 van het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten5 tot oprichting van het « Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers » (Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen), gewijzigd bij het programma decreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten4 en bij het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004201566 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid sluiten, wordt opgeheven.

Art. 74.Het eerste lid van artikel 48 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten8 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector wordt vervangen door het volgende lid : « De Regering stelt de nadere regels vast voor de berekening en de betaling vanaf 1 januari 2011 van de weddeanciënniteiten van de werknemers die meer dan vijf jaar anciënniteit hebben bij de in artikel 3 bedoelde werkgevers. ».

Art. 75.Artikel 17, tweede lid, van het decreet van het decreet van 25 april 2502 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, wordt opnieuw opgenomen als volgt : « In afwijking van het eerste lid, 1° en 2°, bij vervanging, in het bijzonder bij langdurige vervanging, van een werknemer door een andere werknemer van een andere categorie, blijft de werkgever bedoeld in artikel 3 genieten van een aantal punten, voor de vervanger, gelijk aan het aantal punten waarvan hij genoot voor de werknemer die hij vervangt, voor zover de werkgever het beheer van de punten bedoeld in artikel 19, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 houdende uitvoering van voornoemd decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten8 niet zou kunnen verrichten.

In dit geval kan het aantal punten voor deze vervanger niet hoger zijn dan de kostprijs die daarvoor daadwerkelijk gedragen wordt door de werkgever, na aftrek van de kortingen of vrijstellingen inzake werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid waarvoor de werkgever in aanmerking komt.

De kostprijs die daadwerkelijk wordt gedragen door de werkgever wordt omschreven in artikel 13bis van bovenvermeld besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002. ».

Art. 76.In het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten8 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 50bis.De werkgevers bedoeld in het decreet, met uitzondering van de werkgevers bedoeld in artikel 4, die, op basis van het voormalige artikel 17, tweede lid, artikel 44, en het voormalige artikel 48 van bovenvermeld decreet, tussen 1 januari 2003 en 31 december 2009 tewerkstellingstegemoetkomingen te goeder trouw hebben ontvangen, die hoger zijn dan de kostprijs die daadwerkelijk wordt gedragen door de werkgever voor elke werknemer, moeten het bijkomend bedrag van deze tegemoetkomingen niet terugbetalen.

Art. 77.In artikel 51 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten8 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, worden de woorden « , met uitzondering van de tegemoetkomingen aan de werkgevers bedoeld in artikel 19bis,« ingevoegd tussen de woorden « de werkgevers bedoeld in artikel 5 » en de woorden « tien jaar na inwerkingtreding ervan. ».

Artikel 51 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt : « Alle beslissingen tot toekenning genomen vanaf 1 november 2012 worden ambtshalve toegekend voor een maximale duur van één jaar, met uitzondering van de beslissingen tot toekenning genomen in het kader van de volgende oproepen tot indiening van projecten : de oproep tot project voor de creatie van rechtstreekse banen in bedrijven uit de sector duurzaam bouwen, de oproep tot project voor de ontwikkeling van duurzame materialen en de oproep tot project voor de bevordering van producten en methoden in verband met ecoconstructie.

Elke beslissing tot toekenning waarvan het bestuur vüür 31 december 2012 ontvangst van de aanvraag heeft bericht en waarvan de beslissing na die datum wordt genomen, is enkel geldig tot uiterlijk 31 december 2013. » .

Art. 78.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 decembér 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Economie en K.M.O.'s en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 12.02 van programma's 18.02, 18.05 en 18.06.

Art. 79.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, op basis van begrotingsprogramma's die tot zijn bevoegdheden behoren, wordt de Minister van Erfgoed, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen naar programma 16.21 die nodig zijn voor het dwingend behoud van beschermde monumenten in gevaar of voor de voltooing van reeds begonnen renovatiewerken op beschermde monumenten.

Art. 80.Op basis van begrotingsprogramma's die tot zijn bevoegdheden behoren, wordt de Minister van Openbare werken, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen naar programma 13.02, die nodig zijn voor de subsidiëring van het Commissariaat-generaal voor Toerisme met het oog op de financiering van wegeninfrastructuren bestemd voor het toerisme.

Art. 81.In afwijking van artikel 16 van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204254 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië type decreet prom. 06/11/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204253 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgeheveld sluiten betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië, is de Regering ertoe gemachtigd, ten laste van het boekjaar 2013, een deel van de eerste schijf van 75 % betreffende de plannen voor maatschappelijke cohesie van het boekjaar 2014 vroeger te vereffenen.

Art. 82.In afwijking van artikel 20 van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204254 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië type decreet prom. 06/11/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204253 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgeheveld sluiten betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië, bedragen de subsidies die in 2013 worden toegekend hetzelfde bedrag dan in 2012.

Art. 83.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Onderzoek, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties waarvan de kredieten onderworpen zijn aan de bepalingen van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië, namelijk basisallocaties 51.02 en 61.01 van programma 18.31, basisallocaties 32.02 en 51.01 van programma 18.32, basisallocatie 32.01 van programma 18.33.

Art. 84.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocatie 63.02 van programma 12 van organisatieafdeling 13 En basisallocatie 43.14 van programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 85.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocatie 12.05 van programma 02 van organisatieafdeling 13 naar basisallocatie 12.07 van programma 02 van organisatieafdeling 16 en omgekeerd in het kader van de « Ravel-programma's ».

Art. 86.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocatie 12.28 van programma 15.02 en basisallocaties 12.04, 33.15, 43.06 en 74.02 van programma 17.12.

Art. 87.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Natuurbehoud, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties van programma's 15.04 en 15.11 betreffende de uitvoering van de tenuitvoerlegging van de regeling Natura-2000.

Art. 88.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Economie en Nieuwe Technologieën en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties van de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 betreffende de tenuitvoerlegging van de decreten van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote en de kleine en middelgrote ondernemingen en de basisallocaties 32.02 en 51.01 van programma 35 van organisatieafdeling 18.

Art. 89.Overeenkomstig artikel 13 van het decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, is de Regering vrijgesteld van de onmiddellijke neerlegging van een specifiek ontwerp van decreet tot aanpassing als de begrotingsberaadslaging dat zij goedkeurt houdende opening van de nodige kredieten, hetzij voor de vastlegging, hetzij voor de verheffening, hetzijn voor de vastlegging en de verheffening van uitgaven, cumulatief per aard van krediet lager is dan 5.000.000 euro.

Art. 90.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de subsidie toegekend volgens de bepalingen van artikel 172 van het "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie).

Bovendien kan ze de fasering van de toekenning van deze subsidie vaststellen.

Art. 91.Artikel 52 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten1 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen wordt vervangen door de volgende bepaling : « Dit decreet treedt in werking uiterlijk op 31 december 2013 behalve voor de bepalingen van artikel 49, 3° en 4°, die uiterlijk op 31 december 2011 in treding werken.

De Regering kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid voor elke bepaling. ».

Art. 92.Artikel 5, § 5, van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen wordt aangevuld als volgt : « Het Centrum wordt er eveneens toe gemachtigd om de financiering van voorzieningen inzake Sociaal toerisme zoals bepaald bij Boek III van het Waalse Wetboek voor Toerisme te verzekeren. ». HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 93.De « Société wallonne de crédit social » (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) wordt aangewezen als afgevaardigde van het Waalse Gewest voor de uitvoering en het financieel beheer van de "lening jongeren", dat bij het besluit van de Regering van 20 juli 2000 wordt georganiseerd. Haar tegemoetkomingen ten gunste van de kredietinstellingen worden gesubsidieerd door de Minister van Huisvesting.

Art. 94.Artikel D.318, § 2, derde lid, van het Waterwetboek wordt aangevuld met een 13°, luidend als volgt : « 13° de participaties in het kapitaal van de "SWDE" die door het Gewest zijn aangegaan. ».

Artikel D.319 van het Waterwetboek wordt aangevuld met een 9° en een 10°, luidend als volgt : « 9° de subsidies aan de "SWDE" om haar opdrachten van openbare dienst te vervullen; 10° de participaties ten gunste van het Waalse Gewest in het kapitaal van de « SWDE ».».

Art. 95.De Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer kan de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar.

Art. 96.In het kader van het herstructureringsplan van de openbare huisvestingsmaatschappijen, mag de Regering overgaan tot de herschikking van de schulden van de maatschappijen.

Art. 97.In het kader van de herstructurering van de sociale kredietloketten, kan de Waalse Regering de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet belasten met een tegemoetkoming voor het dekken van de fiscale gevolgen van de overdrachten van de portefeuille van de hypothecaire vorderingen.

Art. 98.De aanvragen om subsidie ten gunste van de Verblijfseenheden binnen de Vakantiedorpen, voor de werken voor de overeenstemming met de normen inzake brandveiligheid, en ingediend tussen november 2007 en 23 oktober 2008, ten laste van het begrotingsartikel 51.05.00 van de begroting van het Commissariaat-generaal voor Toerisme, worden toegestaan en behandeld overeenkomstig de procedure bedoeld bij het decreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten4, gewijzigd bij het decreet van 23 oktober 2008, betreffende logiesverstrekkende inrichtingen.

Art. 99.Wallonië wordt er, op beslissing van de Regering, toe gemachtigd om zijn 500 aandelen in het kapitaal « ontwatering » van de intercommunale voor de ontwatering en de waterzuivering van de gemeenten van de provincie Luik in te brengen in de « Société publique de Gestion de l'Eau » (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer). HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 100.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 126.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2011 door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 101.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2012 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij Belfius Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472.000 euro niet overschrijden.

Art. 102.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen of roulerende fondsen in land- en tuinbouw in het kader van het Fonds voor landbouwinvestering, voor een totaalbedrag van 99.103.000 euro.

Art. 103.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures » (SOFICO) (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) betreffende de studies en de werken voor de bouw van sluizen te Ivoz-Ramet, te Ampsin-Neuville en te Lanaye, alsook voor de verdieping van de Maas tussen Flémalle en Seraing, voor een bedrag van hoogstens 76 miljoen euro.

Art. 104.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures » (SOFICO) (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) voor de financiering van studies en werken nodig voor de restauratie, de exploitatie en andere investeringen voor het structurerend netwerk waarmee ze belast is, voor een bedrag van hoogstens 150 miljoen euro.

Art. 105.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures » (SOFICO) (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) voor de studies en werken betreffende de aanleg van de singel Couvin voor een bedrag van hoogstens 88 miljoen euro.

Art. 106.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 350.000.000 euro om de uitgaven te dekken die enerzijds gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Visserijfonds, en dit volgens de behoeften van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen en volgens de door de Europese Commissie betaalde voorschotten (na inachtneming van de met die financiële middelen gedane uitgaven) en anderzijds de uitgaven toegekend in het kader van de verrichtingen m.b.t. de beurzen « melkquota's » en « quotas's voor moederkoeien ».

Voor de uitvoering van de maatregel betreffende de distributie van fruit en groenten in de scholen, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om voorschotten te betalen aan de scholen die, bij het begin van een trimester, blijk geven van hun deelname aan het Programma distributie van fruit en groenten in de scholen. Deze steunmaatregel wordt ter hoogte van 50 % medegefinancierd door de Europese Commissie. Het deel betreffende het lidstaat wordt, wat betreft Wallonië, door het Waalse Gewest, het Brusselse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap medegefinancierd. Bij de betaling van het saldo aan de scholen, wordt het voorschot teruggevorderd via de stortingen van het deel van de medefinanciering van deze entiteiten op de bankrekening van het betaalorgaan.

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 107.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 379.215 euro om de Europese bijdrage te dekken betreffende de bewaking van bossen en milieu-interacties van 2003 tot 2006, ter uitvoering van Verordening (EG) nr.2152/2003 van het Parlement en van de Raad. De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 11 van organisatieafdeling 15.

Art. 108.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de leningen van de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de investeringen voor vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties met interest, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling, en dit ten belope van 67.284.000 euro.

Art. 109.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door het Psychiatrisch ziekenhuis (CHP) « des marronniers » aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 2.000.000 euro.

Art. 110.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting en in het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 72.205.914 euro.

Art. 111.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 12.781.341 euro.

Art. 112.Mits de hypotheek op de wijk "Gailly" wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren zolang de door de Vereniging tussen het O.C.M.W. en het « I.O.S. » aangekochte gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 113.In het kader van het project dat tijdens het jaar 2003 is aangesneden inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke kansen ertoe gemachtigd om de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 800.000 euro.

Art. 114.In het kader van de door de Waalse Regering goedgekeurde algemene raming wordt de gewestelijke waarborg verleend voor de verrichtingen van financieel beheer van de "Station touristique des Lacs de l'Eau d'Heure" VZW, waarvan de duur korter is dan twaalf maanden.

Art. 115.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 280.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 116.De WaaLse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan Leningen te bepalen naargelang de staat van de geLdmiddelen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 75.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 117.De Waalse Regering ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de door de « SOWAER » of de door de « SLF » aangegane leningen om aan haar verplichtingen te voldoen ten opzichte van de « SOWAER » zoals bepaald in het aanhangsel bij de overeenkomst van 29 december 2010 tussen het Waalse Gewest en Ecetia en dit, binnen de perken van de opdracht die haar is toevertrouwd in het kader ervan.

Voor het begrotingsjaar 2013 zal de gewestelijke waarborg betrekking hebben op een bedrag van 290 miljoen € .

Art. 118.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van de SOWAER voor de uitvoering in 2013 van de investeringsprogramma's goedgekeurd door de Regering ten belope van maximum 50 miljoen euro.

De Waalse Regering wordt eveneens ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest te verlenen voor de hernieuwing van het huidige programma voor thesauriebewijzen van de « SOWAER » voor een bedrag van maximum 85 miljoen euro.

De leningen van de SOWAER zullen de vorm kunnen aannemen van gewone bankleningen, obligatieleningen, privé-leningen of van uitgiften van thesauriebewijzen.

De Waalse Regering wordt bovendien ertoe gemachtigd de gewestelijke waarborg toe te kennen voor rente-swaptransacaties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen in de wisselkoers voor de leningen 2013, ten belope van 50 miljoen euro.

Art. 119.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van de SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor het jaar 2013 voor een maximum bedrag van 27.000.000 € .

De Waalse Regering wordt er tevens toe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor rente-swaptransacaties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen van de SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor een bedrag van 27 miljoen € .

Art. 120.De Regering stelt zich uitdrukkelijk garant voor de goede afloop van de verbintenissen van die pensioenregelingen van de « SWDE » tot de effectieve uitvoering van de financiële en juridische bestendiging van de pensioenregeling van de personeelsleden van de « SWDE ». HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 121.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling.

Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan : a) 30 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 1.239.467 euro; b) 25 % van het bedrag van de gegunde opdrachten tussen 1.239.467 en 4.957.870 euro; c) 20 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 4.957.870 euro.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 122.Binnen de perken van de op basisallocatie 63.05, programma 12, organisatieafdeling 13, uitgetrokken kredieten wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd een tegemoetkoming te verlenen aan de door een ramp getroffen gemeenten om deze in staat te stellen terugvorderbare voorschotten aan de slachtoffers te verstrekken, in afwachting van de tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Art. 123.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer), ten laste van basisallocatie 01.03, programma 13 van organisatie-afdeling 15, met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 124.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de door de S.P.G.E. (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer) te innen schuldvorderingen, in de vorm van aandelen B1, op het kapitaal van deze Maatschappij in te brengen, die zouden ontstaan uit de invorderbaarheid van iedere subsidie die in het kader van waterzuivering vroeger gestort is. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 125.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de vastleggingskredieten van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12, worden overgedragen door de Minister van Begroting en Financiën.

Art. 126.De Minister van Begroting en Financiën kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie. HOOFDSTUK VI. - Bijzondere afdeling

Art. 127.De bepalingen van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering zijn niet van toepassing tijdens 2013 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 128.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen ten laste van artikel 60.02.A.06 (LIFE), uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.02 (EOGFL), 60.02.A.03 (ESF) en 60.02.A.05 (FIOV) van afdeling 10, Titel IV. HOOFDSTUK VII. - Gewestelijke bedrijven

Art. 129.De bij dit decreet gevoegde begroting van de "Office wallon des déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 40.161.000 euro voor de ontvangsten en 40.161.000 euro voor de uitgaven.

Art. 130.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de « Office wallon des déchets » herverdelen. HOOFDSTUK VIII. - Dienst met afzonderlijk beheer

Art. 131.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 9.844.000 euro voor de ontvangsten en 9.844.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK IX. - Instellingen van openbaar nut

Art. 132.De bij dit decreet gevoegde begroting van « Wallonie-Bruxelles International » voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 65.974.000 euro voor de ontvangsten en 69.849.000 euro voor de uitgaven.

Art. 133.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 8.687.000 euro voor de ontvangsten en 8.687.000 euro voor de uitgaven.

Art. 134.De Minister van Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) herverdelen.

Art. 135.De bij dit decreet gevoegde werkingsbegroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes (CRAC)" (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.026.000 euro voor de ontvangsten en 4.959.300 euro voor de uitgaven.

Art. 136.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 28.582.000 euro voor de ontvangsten en 28.582.000 euro voor de uitgaven.

Art. 137.De Minister van Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het « Institut scientifique de Service public » herverdelen.

Art. 138.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) voor 2013 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 0 euro voor de ontvangsten en 0 euro voor de uitgaven.

Art. 139.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.050.000 euro voor de ontvangsten en 1.282.000 euro voor de uitgaven.

Art. 140.De Minister tot wiens bevoegdheden het "Fonds Piscicole" behoort, kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de begroting van het "Fonds Piscicole" herverdelen.

Art. 141.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut du Patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 19.006.000 euro voor de ontvangsten en 21.127.000 euro voor de uitgaven.

Art. 142.De Minister bevoegd voor Patrimonium kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut du Patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) herverdelen.

Art. 143.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 33.804.955 euro voor de ontvangsten en 34.193.221 euro voor de uitgaven.

Art. 144.De Minister van Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) herverdelen.

Art. 145.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 6.125.000 euro voor de ontvangsten en 9.165.000 euro voor de uitgaven.

Art. 146.De Minister bevoegd voor evaluatie, prospectief en statistiek kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) herverdelen.

Art. 147.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 50.388.000 euro voor de ontvangsten en 50.388.000 euro voor de uitgaven.

Art. 148.De Minister bevoegd voor Toerisme kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) herverdelen.

Art. 149.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het « Agence wallone de l'Air et du Climat » (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) herverdelen.

Art. 150.Met instemming en onder de voorwaarden van de Waalse Regering, is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de gemeenten, te zorgen voor de financiering van de investeringen gesubsidieerd overeenkomstig de artikelen 172 en 173 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium. HOOFDSTUK X. - Diverse bepalingen

Art. 151.In het specifieke kader van de impulsfondsen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om het subsidiëringspercentage te brengen op 90 % voor het geheel van de projecten die betaald worden zowel door het sociaal impulsfonds ten gunste van reconversiezonen of van bijzonder benadeelde zones als door het impulsfonds voor de landelijke economische ontwikkeling.

Art. 152.De besluiten van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot organisatie van de inning van de verplichte bijdragen per producten of groepen producten, genomen ter uitvoering van artikel 24 van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten9 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, zijn gevalideerd vanaf de bekendmaking van dit decreet en blijven toepasselijk op het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit).

Art. 153.In artikel 24 van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten9 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, worden de woorden « 31 december 2007 » vervangen door de woorden « 31 december 2013 ».

Art. 154.Er wordt ingestemd met het samenwerkingsakkoord van 16 december 2003 tussen de federale Regering, de Vlaamse regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting.

Art. 155.Overeenkomstig artikel 46 van de wet van 22 juli 1970 houdende de wettelijke herverkaveling van landbouwgoederen zijn de saldo's van de rekeningen van de ontbonden ruilverkavelingscomité's naar gelang van hun oorsprong ten laste van basisallocatie 85.02 van programma 15.12 - Beheer van het landelijk gebied, van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 156.Het « Fonds wallon d'avances pour la reparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine » (Waals fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en -oppomping), bedoeld in artikel D.325 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 12/04/2005 numac 2005027314 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt sluiten betreffende Boek II van het Milieuwetboek, vervalt.

Het Waalse Gewest neemt haar rechten, verplichtingen en opdrachten over.

De artikelen D.325 tot D.330 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 12/04/2005 numac 2005027314 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt sluiten betreffende Boek II van het Milieuwetboek, houdende het Waterwetboek, worden vervangen door de volgende bepalingen : « Artikel D.325. § 1. Het Fonds voor Milieubescherming, afdeling " waterbescherming ", bedoeld in artikel D.324 heeft onder meer als opdracht het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en oppompingen, hierna " het Fonds " genoemd. § 2. De Waalse Regering kan, ten laste van het Fonds, binnen de voorwaarden en de perken van de artikelen D.210 tot D.215, D.325 tot D.330, D.346 en D.416, voorschotten toekennen in de gevallen van schade bedoeld in artikel D210, alsook voorschotten voor de financiering van de studies en expertises nodig voor de vaststelling en de evaluatie van de schade. § 3. De uitgaven verbonden aan de uitvoering van de maatregelen en de algemene studies met het oog op het voorkomen en het beperken van de schade bedoeld in artikel D.210, kunnen aangerekend worden op het Fonds.

Deze studies die, onder andere, betrekking hebben op belangrijke toekomstige en bestaande grondwaterwinning, moeten kunnen dienen als basis voor elke expertise die zal opgesteld worden in geval van een verzoek tot vergoeding.

Artikel D.326. § 1. In het geval dat een dagvaarding in rechte ingeleid wordt overeenkomstig artikel D.212, kan een voorschot worden toegekend naar billijkheid indien een beknopt onderzoek het bestaan van een relatie tussen de schade, de daling van de grondwaterlaag en de waterwinning of pomping heeft aangetoond. § 2. Het Waalse Gewest wordt in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelde persoon gesubrogeerd ten belope van het volledige voorschot en gaat over, ten laste van het Fonds, tot invordering van haar voorschotten. § 3. De begunstigde van de voorschot wiens rechtsvordering bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing verworpen werd, moet de voorschot terugbetalen.

Artikel D.327. De Regering mag de grenzen, de modaliteiten en de voorwaarden voor de uitoefening van de in artikel 325 bedoelde opdrachten nader bepalen.

Artikel D.328. De bijdragen van natuurlijke of rechtspersonen van privaat of publiek recht, waarvan de activiteiten de aard hebben om de schade bedoeld door dit hoofdstuk te veroorzaken of te verzwaren, en, ten aanvullende titel, door leningen op korte termijn, worden toegewezen aan het Fonds.

De Regering besluit : - het deel van iedere categorie van inkomsten; - de onderwerpingscriteria, de modaliteiten van bijdrage van de ondernemingen ten gunste van het Fonds en de modaliteiten van invordering van de bijdragen bedoeld in het eerste lid.

Artikel D.329. Worden ook toegewezen aan het Fonds : 1° de bedragen geïnd krachtens de indeplaatsstelling bedoeld in artikel D.326 § 2; 2° de krachtens artikel D.326 § 3 terugbetaalde bedragen.

Artikel D.330. Het Gewest verzekert de verplichtingen van het Nationaal Fonds voor voorschotten opgericht bij artikel 7 van de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater.

In artikel 1 A. van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut wordt de vermelding "van het Waals Fonds voor voorschotten voor de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater" opgeheven.

Artikel 47 van de hypothecaire wet wordt aangevuld als volgt : « Ten voordele doch op kosten van het Waalse Gewest wordt een wettelijke hypotheek op de zakelijke rechten toegekend aan de eigenaars aan wie het Waalse Gewest voorschotten voor die rechten heeft gestort overeenkomstig artikel D. 325 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 12/04/2005 numac 2005027314 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt sluiten betreffende Boek II van het Milieuwetboek".

Artikel 11 van het decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompingen, tot aanvulling van artikel 47 van de hypothecaire wet, wordt opgeheven.

De ten voordele van het Waals Fonds voor voorschotten toegekende wettelijke hypotheken worden van rechtswege overgedragen naar het Waalse Gewest.

De Regering kan de krachtens dit artikel genomen hypotheken opheffen voor zover een gelijkwaardige zekerheid ten gunste van het Waalse Gewest wordt gesteld.

De krachtens het opgeheven artikel D.329 van Boek II van het Milieuwetboek houdende het Waterwetboek aangewezen ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst om de werking van het Waals fonds van voorschotten te verzekeren, zijn belast met de uitbetaling van dit Fonds.

De tegoeden van het Waals Fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompingen worden overgedragen aan het Gewest en aangewend in het Fonds voor Milieubescherming, afdeling " waterbescherming ", bedoeld in artikel D.324 van het Waterwetboek. ».

Art. 157.Opgericht wordt een Ecopack-Fonds, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien uit terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten toegekend door het Gewest voor de financiering van de « ecopacks » toegekend door de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) en het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région wallonne" (Woningfonds van de Grote Gezinnen van het Waalse Gewest).

Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds, worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op dezelfde ecopacks.

Art. 158.Opgericht wordt, krachtens artikel 13bis van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, een Gewestelijk herhuisvestingsfonds, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve boetes bedoeld in artikel 13ter van de Code alsook uit de sancties bedoeld in artikel 190, § 3 van de Code.

Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds, worden de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet overeenkomstig artikel 7, derde of zesde lid of artikel 13, derde lid.

Art. 159.Overeenkomstig artikel 3 van het programmadecreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten3 houdende verschillende maatregelen betreffende de wegenisretributie, de bezoldiging van de gewestelijke garantie, de dotaties en subsidies aan bepaalde instellingen onder beheerscontract, en een pilootproject inzake trekkingsrecht, ten gunste van de gemeenten, voor de investeringssubsidies betreffende de onderhoudswerken van de wegen en overeenkomstig artikel 14 van het programmadecreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten4 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, administratieve vereenvoudiging, begroting en vorming voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, worden de bedragen van de dotaties en subsidies, voor 2013, waarover elke rechtspersoon onder beheerscontract met het Waalse Gewest beschikt, vastgesteld overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel.

Art. 160.De subsidies met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst waarover de beheersmaatschappijen van de luchthavens van Luik en Charleroi beschikken krachtens de concessieovereenkomsten gesloten respectievelijk op 4 januari 1991 en 9 juli 1991, alsook krachtens hun opeenvolgende aanhangsels, worden vastgelegd overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel, niettegenstaande elke andersluitende bepaling in voornoemde overeenkomsten.

De clausules van de concessiecontracten tot vastlegging van de bedragen en tot bepaling van de aanpassingsregels van de subsidies toegekend aan de in voornoemd lid bedoelde rechtspersonen, worden opgeschort.

Art. 161.§ 1. Overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004201566 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid en rekening houdend met de budgettaire perken, mag de Regering tijdens het jaar 2013 geen instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces, hierna « O.I.S.P. » genoemd, noch geen bedrijven voor vorming door arbeid, hierna « E.F.T. » genoemd, op grond van in 2011 ingediende nieuwe erkenningsaanvragen erkennen.

In afwijking van artikel 11 van bovenvermeld decreet mag de Regering tijdens het jaar 2013 geen nieuwe opleidingsfilières aangevraagd door een « O.I.S.P. » of een « E.F.T. » erkennen, behalve in geval van wijziging van een reeds erkende filière, of van een wijziging van de benoeming ervan, die verricht is om in te spelen op de behoeften van de markt of van het betrokken publiek en voor zover deze filièrewijziging geen verhoging van het totaalbedrag van de subsidie die oorspronkelijk is toegekend aan de « O.I.S.P. » of aan de « E.F.T. », met zich meebrengt. § 2. In bovenvermeld decreet wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 12bis.§ 1. De Regering kan de overdracht van een of meerdere opleidingsfilières van een erkende « O.I.S.P. » of « E.F.T », overdragende instelling genoemd, naar een ander erkende « O.I.S.P . » of « E.F.T », overnemende instelling genoemd, die de betrokken filière(s) aanvaart over te nemen, toelaten in volgende gevallen : 1° bij ontbinding of vereffening van de overdragende instelling;2° bij vrijwillige beslissing van de overdragende instelling om één of meerdere opleidingsfilières niet meer te organiseren;3° bij beslissing tot intrekking van de erkenning of bij beslissing tot niet-hernieuwing van de erkenning van de overdragende instelling. § 2. De aanvraag tot toelating van de overdracht van filières bevat documenten, inlichtingen en verplichtingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 6°, 7°, 9°, 11° en 12°, van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2009 houdende uitvoering van voornoemd decreet, alsook de beslissingen van de overdragende instelling en van de overdragende en de overnemende instelling betreffende de overdracht van de betrokken filière(s) of van de beslissing tot intrekking van de erkenning van de overdragende instekking, overeenkomstig artikel 10, derde lid. § 3. De aanvraag tot toelating van de overdracht van filières, waarvan het model door het Bestuur wordt bepaald, wordt door de overnemende instelling bij dit Bestuur ingediend bij aangetekend schrijven of door elk middel waarbij de verzenddatum wordt bewezen.

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag tot toelating van de overdracht van filières richt het Bestuur de overnemende instelling ofwel een bericht van ontvangst waarin wordt vermeld dat het dossier volledig is, ofwel een bericht waarbij ze erom verzocht wordt het te vervolledigen. In het laatste geval stuurt het Bestuur een bericht van ontvangst naar de overnemende instelling zodra het de ontbrekende stukken ontvangen heeft.

Zodra het dossier volledig is, verzoekt het Bestuur de Commissie, zoals ingesteld bij artikel 13 van bovenvermeld decreet, zo spoedig mogelijk om advies. Laatstgenoemde brengt een advies uit binnen twintig werkdagen nadat ze aanhangig is gemaakt door het Bestuur. Die termijn wordt evenwel opgeschort tussen de maanden juli en augustus.

Indien de Commissie binnen die termijn geen advies uitbrengt, wordt dit advies geacht gunstig te zijn.

Het Bestuur maakt de Minister een onderzoeksverslag eventueel vergezeld van het advies van de Commissie over binnen een termijn van vijfenveertig dagen te rekenen van de datum van de definitieve ontvangst van de aanvraag. De Minister beslist uiterlijk binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van het onderzoeksverslag. Na ontvangst van de beslissing geeft het Bestuur er kennis van aan de overdragende instelling en aan de overnemende instelling.

Bij gebrek aan kennisgeving medegedeeld binnen een termijn van negentig werkdagen te rekenen van de datum van de definitieve ontvangst van de aanvraag, wordt ze geacht gunstig te zijn.

De aanvraag tot toelating van de overdracht van filières kan geen verhoging van de subsidie veroorzaken zoals ze aan de overdragende instelling was toegekend en kan niet worden beschouwd als een aanvraag tot erkenning van een nieuwe opleidingsfilière zoals bedoeld in artikel 11 van het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004201566 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid sluiten. ». § 3. De subsidie zoals bedoeld in artikel 17, § 1, eerste lid, 3°, en waarvan de vorm in het tweede lid, 2°, van voornoemd decreet wordt bepaald, wordt voor 2013 uitbetaald volgens de volgende modaliteiten : 1° een voorschot dat overeenstemt met 65 % van het in 2012 toegekende jaarlijkse totaalbedrag, wordt gestort in de loop van het eerste kwaartal 2013 op grond van een schuldvordering;2° een tweede schijf die overeenstemt met 80 % van het in 2013 toegekende jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie verminderd met het eerste voorschot, wordt gestort in de loop van het tweede kwaartal 2013 op grond van een schuldvordering;3° het saldo van 20 % van het in 2013 toegekende jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie, wordt gestort in de loop van het eerste halfjaar 2014 naar gelang van het bedrag van de schuldvordering, van het activiteitenverslag en van de bewijsstukken.In afwijking van artikel 17, § 1, eerste en derde lid, wordt de berekening van 90 % van de gepresteerde opleidingsuren waarvoor de instelling een erkenning heeft gekregen, over de periode tussen 2010 en 2013 verricht.

Art. 162.De subsidies, zoals bedoeld in het eerste lid, 1° en 4°, van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, voor zover ze de vorm niet innemen van subsidies zoals bepaald krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten8 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, worden vereffend door de FOREm, voor 2013, volgens de volgende modaliteiten : 1° een voorschot dat overeenstemt met 50 % van het in 2012 toegekende jaarlijkse totaalbedrag, wordt gestort in de loop van het eerste kwaartal 2013 op grond van een schuldvordering die aan het bestuur wordt overgemaakt in twee exemplaren;2° een tweede schijf die overeenstemt met 70 % van het in 2013 toegekende jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie verminderd met het eerste voorschot, wordt gestort in de loop van het derde kwartaal 2012 op grond van een schuldvordering die aan het bestuur wordt overgemaakt in twee exemplaren;3° het saldo van 30 % van het in 2013 toegekende jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie, wordt gestort in de loop van 2014 naar gelang van het bedrag van de schuldvordering, van het activiteitenverslag, met inbegrip van de verwezelijking van de doelstellingen van het jaarlijkse actieplan, en van de bewijsstukken die aan het bestuur worden overgemaakt.».

De bijkomende subsidie, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet, wordt bestemd in 2013 voor de dekking van de tegemoetkoming bedoeld door de sociale partners in het kader van de overeenkomsten voor de Waalse privé non profit sector. Deze subsidie wordt uitbetaald door de Forem op grond van de bewijsstukken die door het bestuur worden overgemaakt.

Art. 163.In het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten2 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn, wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 12bis.In afwijking van de artikelen 10 en 12 en overeenkomstig artikel 3 dat voorziet in de mogelijkheid om operatoren te erkennen in het kader van de beperkingen van de beschikbare begrotingskredieten, dienen de volgende operatoren, in 2013, bij voorkeur te worden erkend : 1° de operatoren die, in de loop van 2013, een aanvraag om hernieuwing van de erkenning van reeds erkende opleidingen indienen;2° de operatoren die, in de loop van 2013, een nieuwe aanvraag om erkenning van opleiding indienen voor zover ze op een van de volgende voorwaarden voldoet : a) het voorwerp te hebben uitgemaakt van een aanvraag om erkenning waarvoor het bestuur een ontvangstbericht heeft uitgereikt, bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004201764 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten2 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn, dat vüür de inwerkingtreding van dit decreet is ontvangen; b) worden opgenomen in een door de Waalse Regering goedgekeurde lijst van de opleidingen die als prioritair worden beschouwd t.o.v. van het gevoerde beleid op gewestelijk vlak; c) worden georganiseerd door een kenniscentrum bedoeld in artikel 1 bis, eerste lid, 7°, van het decreet van 06 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten7 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling), erkend door de Waalse Regering en gecertifieerd als opleidingsverlener voor « opleidingschesques » na een certificeringsaudit, krachtens het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten2 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn.».

Art. 164.In het zesde lid van artikel 116 van het programmadecreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten4 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken, worden de woorden « 80 % » vervangen door de woorden « 100 % ».

Art. 165.Terugbetalingsfondsen worden uitgetrokken op de begroting voor de ten onrechte geïnde sommen inzake : - belastingen op automaten; - kijk- en luistergeld; - afvalbelastingen; - belastingen op water; - belastingen op afgedankte bedrijfsruimten; - belastingen op spelen en weddenschappen; - belastingen op automatische ontspanningstoestellen.

De ontvangers die de ontvangsten hebben uitgevoerd, zorgen voor de terugbetaling van de ten onrechte geïnde bedragen.

Art. 166.In 2013 worden de volgende bepalingen van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering voorlopig opgeschort : - de artikelen 7, 1°, b, 8, 26, § 1, 3° en 29, § 5, 2° in de zin dat ze voorzien in niet-limitatieve vereffeningskredieten; - de bepalingen betreffende de boekhoudkundige registratie van de juridische verbintenis die met name voortvloeien uit de artikelen 22 en 24; - de bepalingen bedoeld in het tweede lid van artikel 25; - de bepalingen van : - de artikelen 30, 32, §§ § 1, 3 en 4, 34, 35, 36 en 38, § 3 van titel IV; - de artikelen 43 en 45 van Titel V betreffende de algemene rekening; - titel VI betreffende het toezicht en de controle, met uitzondering van de administratieve en budgettaire controle en van de externe controle van het Rekenhof; - titel VIII betreffende de toekenning van subsidies en prijzen; - titel X betreffende de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

In afwijking van de artikelen 41 en 42 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2, moet de algemene rekening overigens worden opgemaakt en overgemaakt aan het Rekenhof door de Regering voor 30 juni van het afgelopen begrotings- en boekjaar.

Ze bevat : 1° de rekening van uitvoering van de begroting, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk V van Titel III van bedoeld decreet, met uitzondering van de bepalingen van artikel 28, § 2, 2° en 4°, die voorlopig worden opgeschort;2° de rekening voor de variaties van het patrimonium, samen met de balans opgesteld op 31 december. De rekening voor de variaties van het patrimonium zet de wijzigingen in de activa en passiva uiteen. De vermogensgoederen worden er opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde; 3° de rekening van de thesaurie, opgesteld op grond van de jaarlijkse beheersrekeningen van de penningmeesters. De rekening van de thesaurie zet de thesauriebewegingen uiteen die voortvloeien uit begrotingsverrichtingen, financieringsgerelateerde verrichtingen, alsook uit verrichtingen inzake fondsenbeheer van derden.

De vermelde bedragen zijn de bedragen vastgesteld op 31 december van het afgelopen boekhoudkundig en begrotingsjaar.

In afwijking van artikel 44 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2, in de loop van de maand oktober die volgt op het einde van het afgelopen boekhoudkundig- en begrotingsjaar : 1° maakt het Rekenhof de algemene rekening en de opmerkingen aan het Parlement over;2° dient de Regering in het Parlement het ontwerp van decreet in, houdende eindregeling van de begroting. Blijven voorlopig onderworpen aan de bepalingen van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : - de regels betreffende de interne controle, met name de controle van de vastleggingen, met uitzondering van het visum ervan, op de aanvragen tot vereffening; - de diensten met afzonderlijk beheer.

Art. 167.In afwijking van artikel 21, § 3, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties sluiten2 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de bedragen die, in 2013, niet kunnen worden betaald in handen van de de schuldeiser wegens beslag onder derden, verzet, overdracht of een delegatie ten laste van de schuldvorderingen van het Waalse Gewest of elk ander juridisch of administratief beletsel dat behoorlijk wordt genotificeerd of tegenstelbaar wordt gemaakt, gestort aan de rekenplichtige van de geschillen of aan de rekenplichtige van de liggende gelden.

Art. 168.In geval van ontoereikende kredieten op de basisallocaties die voor de bezoldiging van het personeel en voor de daarmee verbonden subsidies dienen, kan de betaling uitgevoerd worden door middel van geldvoorschotten.

Art. 169.De leden van de Regering worden ertoe gemachtigd om prijzen toe te kennen.

Art. 170.In 2013 wordt het Waalse Gewest ertoe gemachtigd om een bijzondere dotatie van 20 miljoen euro te storten aan de Franse Gemeenschap.

Art. 171.In Hoofdstuk XIIbis van het decreet van 12 april 2011 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, wordt artikel 51bis aangevuld als volgt : « 10° de financiering van verenigingen die actief zijn in de sector leefmilieu en duurzame ontwikkeling ». HOOFDSTUK XI. - Slotbepalingen

Art. 172.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 77, tweede lid, heeft uitwerking op 1 november 2012.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 19 december 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Stukken van het Waals Parlement. - 4-IV bcd (2012-2013) Nrs. 1, 1bis tot 7.

Volledig verslag. - Plenaire vergadering van 19 december 2012.

Bespreking. Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Raadpleging van bl. 6216 tot 6314 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 6315 tot 6414 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 6415 tot 6514 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 6515 tot 6614 Beeld van de publicatie deel 4 Raadpleging van bl. 6615 tot 6638 Beeld van de publicatie deel 5

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^