Document van 19 juli 2012
gepubliceerd op 22 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Herziening van artikel 160 van de Grondwet (2)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2012204278
pub.
22/08/2012
prom.
19/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


19 JULI 2012. - Herziening van artikel 160 van de Grondwet (1) (2)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Artikel 160 van de Grondwet wordt aangevuld met een lid, luidende : « Aan de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op dezelfde dag als dit lid in werking treden, kan geen verandering worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.

Overgangsbepaling Dit artikel treedt in werking op 14 oktober 2012. ».

Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M.WATHELET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM ______ Nota's (1) Herziening van artikel 195 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012).(2) Kamer van Volksvertegenwoordigers : Stukken : Doc 53 2285/ (2011/2012) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 12 en 13 juli 2012.

Senaat : Stukken : 5-1564 - 2011/2012 : Nr. 1 : Voorstel van de heren Delpérée, Claes, Moureaux en Anciaux, Mevr. Defraigne, de heren Tommelein en Cheron en Mevr. Piryns.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Handelingen van de Senaat : 19 en 21 juni 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^