Document van 19 mei 2010
gepubliceerd op 05 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2010003338
pub.
05/07/2010
prom.
19/05/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


19 MEI 2010. - Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1-01-1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 1-01-2 De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt aangepast : 1° wat betreft de kredieten ingeschreven voor de Dotaties, overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel;2° wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen. HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 02. - FOD Kanselarij van de Eerste Minister Art. 2.02.1 Artikel 2.02.2 - PROGRAMMA 31/1 - EXTERNE COMMUNICATIE, wordt aangevuld als volgt : 7. Toelage aan de Festival du cinéma belge;8. Toelage aan de Brussels Inernational Tourist and Congress;9. Toelage aan de German Marshall Fund; Sectie 12. - FOD Justitie Art. 2.12.1 In afwijking van artikel 61, alinea 2 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt de minister van Justitie er toe gemachtigd met andere publieke instanties, met inbegrip van de instellingen die behoren tot de EU, overeenkomsten af te sluiten voor het financieren van evenementen in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie.

Art. 2.12.2 De Schatkist is gemachtigd voorschotten toe te staan ten voordele van de rekening 85.01.10.95 B+ - van de sectie « Thesaurieverrichtingen voor orde » - Betalings- en terugbetalingsverrichtingen inzake kosten verbonden aan de organisatie van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie. De debetstand van deze rekening mag maximaal 100.000 euro bedragen.

Art. 2.12.3 In afwijking van artikel 62 van de wetvan 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat,en in afwijking van artikel 185 van de programmawet van 23 december 2009, worden de ontvangsten ten voordele van het Fonds van de Kansspelcommissie (programma 12-62-5) gedesaffecteerd ten belope van 200.000 euro en toegewezen aan het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast (programma 32-49-2).

Sectie 13. - FOD Binnenlandse Zaken Art. 2.13.1 Artikel 2.13.2 van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt aangevuld als volgt : PROGRAMMA 54/6 - DIRECTIE VAN DE FINANCIELE BIJDRAGEN AAN DERDEN 3° Bijdragen in de financiering van de opgelopen uitgaven voor het organiseren van opleidingen door de provinciale opleidingscentra voor de leden van de brandweerdiensten. PROGRAMMA 54/7 - KENNISCENTRUM EN HERVORMING VAN DE CIVIELE VEILIGHEID 1° Toelagen aan gemeenten met het oog op het oprichten van de toekomstige zones Sectie 14.- FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Art. 2.14.1 De Schatkist wordt ertoe gemachtigd voorschotten te verlenen indien de lopende rekening van de Schatkistverrichtingen 87.09.87.20 B+ (FOD Financiën - Thesaurie - CDVU - CORR. 30.00 - Schengen House) zich in een debettoestand bevindt.

Art. 2.14.2 In de tekst van artikel 2.14.14 van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt het bedrag van « 55.600.000 euro » vervangen door « 65.045.000 euro ».

Art. 2.14.3 In de tekst van artikel 2.14.9 van dezelfde wet wordt het bedrag van « 4.230.000 euro » vervangen door « 14.779.000 euro ».

Art. 2.14.4 Artikel 2.14.6 van dezelfde wet - Programma 54/3 - Multilaterale samenwerking - punt 6) wordt aangevuld met « aan het Least Developed Countries Fund » en met « aan specifieke mechanismen die de inspanningen van de ontwikkelingslanden in hun strijd tegen ontbossing ondersteunen ».

Art. 2.14.5 Onverminderd de wetgeving op de overheidsopdrachten en enkel in het kader van het Europees voorzitterschap kunnen, in afwijking van artikel 61 tweede lid van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, prestaties worden gefinancierd via sponsoring mits machtiging door de ministerraad.

Sectie 16. - Ministerie van Landsverdediging Art. 2.16.1 In de lijst van artikel 2.16.9 van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, wordt in het programma 90/4 - Nationale erkenning, het Nationaal Verbond der Oudgevangenen van Breendonk niet langer opgenomen.

Art. 2.16.2 In de tekst van artikel 2.16.28 van dezelfde wet wordt het bedrag van « 14.400.000 euro » vervangen door « 23.742.000 » euro.

Art. 2.16.3 In de tekst van artikel 2.16.29 van dezelfde wet wordt het bedrag van « 15.000.000 » euro vervangen door « 26.520.000 » euro.

Art. 2.16.4 In de tekst van artikel 2.16.26 van dezelfde wet wordt de verwijzing naar het « Art. 1.01.5 paragraaf 2 » vervangen door de verwijzing naar het « Art. 1.01.5 paragraaf 3 ».

Sectie 17. - Federale Politie en geïntegreerde werking Art. 2.17.1 In artikel 2.17.3 van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, wordt in het PROGRAMMA 90/2- GEINTEGREERDE WERKING, de tekst van het laatste streepje vervangen door : - aan verschillende organismen en VZW's die de integratie van de lokale en federale politie bevorderen : tussenkomst van de Federale Staat in de financiering van hun projecten of hun sociale activiteiten.

Art. 2.17.2 De tekst van artikel 2.17.7 van dezelfde wet wordt vervangen door : In afwijking van artikel 1-01-5 § 2, van deze wet mogen de vastleggingskredieten van de in voornoemde paragraaf bedoelde basisallocaties met betrekking tot de personeelskosten, eveneens herverdeeld worden naar de basisallocatie 11.00.13 - vergoeding van de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties- van de sectie 17 - federale politie en geïntegreerde werking.

Art. 2.17.3 In de eerste alinea van artikel 2.17.8 van dezelfde wet wordt het bedrag van 1.098.000 euro vervangen door 1.327.000 euro.

In de laatste alinea van dit artikel wordt het bedrag van 1.624.000 euro vervangen door 1.435.000 euro.

Art. 2.17.4 In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-5 van de wet van de 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.03 en 12.00.01 die onder de programma-activiteiten 15 en 21 van de organieke afdeling 41 ingeschreven zijn, herverdeeld worden, ten belope van maximum 16.058.502 euro, naar de basisallocaties 11.00.03, 11.00.04, 12.00.01, 12.00.04, 74.00.01 en 74.00.04 van de sectie 17 - federale politie en geïntegreerde werking, en indien nodig, van andere secties van de algemene uitgavenbegroting, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de specifieke noden verbonden aan de ordehandhaving en de veiligheid gedurende het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

In afwijking van artikel 52, eerste lid, 2°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vereffeningskredieten van de basisallocaties 11.00.03 en 12.00.01 die onder de programma-activiteiten 15 en 21 van de organieke afdeling 41 van de sectie 17 - federale politie en geïntegreerde werking ingeschreven zijn, herverdeeld worden, ten belope van maximum 16.058.502 euro, naar de basisallocaties 11.00.03, 11.00.04, 12.00.01, 12.00.04, 74.00.01 en 74.00.04 van andere secties van de algemene uitgavenbegroting, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de specifieke noden verbonden aan de ordehandhaving en de veiligheid gedurende de Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Deze herverdelingen zullen zonder verwijl aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan het Rekenhof medegedeeld worden.

Art. 2.17.5 Het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 90/1 (BA 11.01.00.01) - Provisioneel krediet bestemd om het aanwervingsbeleid in politiezones met ernstige personeelstekorten te stimuleren mag, op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, en na akkoord van de Minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's, activiteiten en begrotingsartikelen van de begrotingen van de federale politie of van de FOD Binnenlandse Zaken.

Bij de verdeling mag het geheel of een deel van dit krediet onder de vorm van een toelage ingeschreven worden.

Sectie 18. - FOD Financiën Art. 2.18.1 De tekst van artikel 2.18.1, § 1, 2) van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt vervangen door : 2) aan de buitengewone rekenplichtige van het Kledingfonds van het personeel van de Administratie der douane en accijnzen, aan de buitengewone rekenplichtige van de Sociale Dienst tot een maximumbedrag van 1.000.000 euro.

Art. 2.18.2 De tekst van artikel 2.18.1, § 2 van dezelfde wet wordt vervangen door : § 2. De buitengewone rekenplichtigen van de Directie Comptabiliteit en Begroting van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole, mogen door middel van geldvoorschotten, alle dienstkosten betalen tot en met 12.500 euro (zonder BTW), evenals de vergoedingen van alle aard, en, ongeacht het bedrag, de kosten van onderhoud en schoonmaak, de werkingskosten van de beleidsorganen, de verbruikskosten van water, gas, elektriciteit, telefoon, telefax, datatransmissie, stookolie en brandstof voor autovoertuigen.

Sectie 19. - Regie der Gebouwen Art. 2.19.1 De tekst van artikel 2.19.1 van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt vervangen door : De aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten 868.254.065 euro en voor de uitgaven 988.292.402 euro, waarvan 77.233.680 euro overgedragen wordt van vorige begrotingsjaren en 42.804.657 euro gedekt wordt door de tegoeden van het Financieringsfonds. Zij bevat, bij de uitgaven, vastleggingskredieten (gesplitste kredieten) voor een bedrag van 478.139.866 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geschat op 19.130.000 euro.

Art. 2.19.2 In artikel 2.19.2 van dezelfde wet wordt het bedrag van 5.548.262 euro vervangen door 81.284.030 euro. Bovendien wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

Maximumbedrag te financieren Montant maximum à financer

Vast te leggen in 2009 A engager en 2009

Ittre, gevangenis - Ittre, prison

41.500.000

40.000

Luik, uitbreiding gerechtshof - Liège, extension palais de Justice

90.000.000

16.317.427

Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Tervueren, Musée royal de l'Afrique centrale

66.405.780

29.118.164

Brussel, WTC 2 - Bruxelles, WTC 2

24.063.493

3.145.589

Brussel, WTC 3 - Bruxelles, WTC 3

46.326.555

32.662.850


Art. 2.19.3 In afwijking van artikel 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd om bepaalde herstellingswerken (studies inbegrepen) in het gebouw van de "Academia Belgica" te Rome ten laste te nemen.

Sectie 21. - Pensioenen Art. 2.21.1 De tekst van artikel 2.21.1 van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt vervangen door : De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de overheidssector voor het jaar 2010 wordt goedgekeurd.

Deze begroting beloopt 11.752.221.000 euro voor de ontvangsten waarvan 11.712.413.000 euro voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 39.808.000 euro voor de ontvangsten inzake het beheer van de Dienst. Ze beloopt 11.752.221.000 euro voor de uitgaven waarvan 11.712.413.000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten, en 39.808.000 euro voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst.

Sectie 23. - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Art. 2.23.1 Artikel 2.23.2 - PROGRAMMA 40/0 - DIENSTEN VAN DE VOORZITTER - BESTAANSMIDDELEN - van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, wordt aangevuld als volgt : 2) Toelage aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. Sectie 25. - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Art. 2.25.1 In artikel 2.25.3 van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 worden volgende bepalingen toegevoegd : Onder PROGRAMMA 51/6 - TOELAGEN AAN ORGANISATIES : - Toelagen aan de verenigingen « LEIF » en « EOL » die de ondersteuning van geneesheren tot doel hebben en die ertoe bijdragen de bevolking te informeren omtrent de wettelijke bepalingen inzake euthanasie.

Onder PROGRAMMA 55/1 - MULTILATERALE ZAKEN EN STRATEGISCHE ZAKEN : - Toelagen aan universiteiten.

Art. 2.25.2 In artikel 2.25.4 van dezelfde wet wordt voor de ontvangsten, het bedrag van 193.654.230 euro vervangen door het bedrag van 193.858.238 euro en voor de uitgaven, het bedrag van 202.497.023 euro door het bedrag van 202.701.031 euro.

Art. 2.25.3 In artikel 2.25.7 van dezelfde wet wordt voor de ontvangsten, het bedrag van 54.546.513 euro vervangen door het bedrag van 55.357.513 euro en voor de uitgaven, het bedrag van 54.546.513 euro door het bedrag van 55.357.513 euro.

Art. 2.25.4 In artikel 2.25.9 van dezelfde wet wordt « 10 % » vervangen door « 14,71 % ».

Sectie 32. - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Art. 2.32.1 Artikel 2.32.4 van de wet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt als volgt gewijzigd : In het PROGRAMMA 42/5 - SUBSIDIES AAN EXTERNE ORGANEN worden de punten 16) en 17) toegevoegd : 16) Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor de investeringen betreffende de fysische bescherming 17) Bijkomende dotatie aan het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) voor de uitvoering van nieuwe studiën, nieuwe investeringen en projecten. In het PROGRAMMA 46/4 - SUBSIDIES AAN EXTERNE ORGANEN, wordt een punt 4) toegevoegd : 4) Subsidie SCEPYLT (Traceerbaarheid van springstoffen). Art. 2.32.2 In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds auteursrechten (programma 47/1) tot beloop van een bedrag van 900.000 EUR van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 33. - FOD Mobiliteit en Vervoer Art. 2.33.1 Artikel 2.33.8 van de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 dient te worden aangevuld als volgt : BA 33 51 40 11.00.06 en BA 33 51 40 12.00.48.

Sectie 44. - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Art. 2.44.1 In artikel 2.44.4 van de wet van 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt het voorlaatste lid onder « PROGRAMMA 55/1 - BESTAANSZEKERHEID » vervangen als volgt : Toelagen aan het Steunpunt Armoedebestrijding, aan O.C.M.W.'s en aan VZW's voor projecten in het kader van het Europees jaar van de strijd tegen de armoede.

Art. 2.44.2 In artikel 2.44.4 van dezelfde wet wordt in de Nederlandse tekst van het eerste lid onder « PROGRAMMA 55/4 - SOCIALE ECONOMIE », de term vernieuwde' vervangen door « vernieuwende ».

Art. 2.44.3 In artikel 2.44.4 van dezelfde wet wordt een nieuw lid toegevoegd onder « PROGRAMMA 55/5 - GROOTSTEDENBELEID » luidend als volgt : Toelagen aan lokale overheden voor projecten in het kader van de stadspreventie met het oog op de strijd tegen onveiligheid.

Art. 2.44.4 In artikel 2.44.9 van dezelfde wet wordt in paragraaf 1 het eerste lid vervangen door : Het organiek begrotingsfonds « Fonds Sociale Economie - luik maatschappelijke integratie met betrekking tot de programmatie 2000- 2006 » beschikt over een vastleggingsmachtiging van 41.000 euro.

Art. 2.44.5 In art. 2.44.6 van dezelfde wet worden lid één en twee vervangen door : Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2010 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

Deze begroting beloopt euro 327.555.141 voor de ontvangsten en euro 327.555.141 voor de uitgaven.

In de bij deze wet goedgekeurde begroting 2010 voor het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers kunnen de uitgaven, in geval van verzadiging van het opvangnetwerk, op de rubrieken 529-01 « kosten asielzoekers », 529-02 « Medische kosten asielzoekers » en 533-01 « specifieke conventies » bijkomende uitzonderlijke uitgaven voor noodopvangplaatsen worden geboekt tot een maximum van 20 miljoen euro.

Sectie 46. - Wetenschapsbeleid Art. 2.46.1 Artikel 2.46.3 van de bijzondere bepalingen van de Algemene Uitgavenbegroting van het jaar 2010 wordt aangevuld als volgt : PROGRAMMA 60/1 - Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het project MYRRHA Sectie 51. - Rijksschuld Art. 2.51.1 In de gevallen waar de betalingstermijn zeer kort is en de gepaste begrotingsprocedure niet kan worden toegepast, wordt de Schatkist ertoe gemachtigd om, met het voorafgaand akkoord van de Minister van Financiën en van de Minister of de Staatssecretaris die bevoegd is voor de begroting, door middel van voorschotten de uitgaven te betalen met betrekking tot de uitvoering van de waarborg toegekend door de federale Staat conform artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de uitvoeringsbesluiten ervan, in het bijzonder : 1° het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;2° het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere inrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;3° het koninklijk besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen;4° het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen;5° het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis;6° het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding;7° het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 betreffende de dekking van verliezen opgelopen op bepaalde financiële instrumenten door KBC. De nodige begrotingskredieten voor de vastlegging en de vereffening van deze uitgaven zullen zo vlug mogelijk worden aangevraagd via een beraadslaging van de Ministerraad overeenkomstig de bepalingen van artikel 70 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

HOOFDSTUK 3. - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 3-01-1 De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2010 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 4. - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer Art. 4-01-1 De begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van het begrotingsjaar 2010 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 6. - Instellingen van openbaar nut Art. 6-01-1 De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van categorie A van het begrotingsjaar 2010 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 7. - Slotbepaling Art. 7-01-1 Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat ze met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 19 mei 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Begroting, G. VANHENGEL De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken : DOC 52 2534/ (2009/2010) : 001 en 002 : wetsontwerpen 003 en 004 : amendementen 005 : tekst aangenomen in pleniaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Parlementaire Handelingen Bespreking en aanneming : vergadering van 6 mei 2010.

Raadpleging van bl. 44127 tot 44218 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 44219 tot 44318 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 44319 tot 44418 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 44419 tot 44518 Beeld van de publicatie deel 4 Raadpleging van bl. 44519 tot 44618 Beeld van de publicatie deel 5 Raadpleging van bl. 44619 tot 44662 Beeld van de publicatie deel 6

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^