Document van 21 december 2004
gepubliceerd op 27 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029223
pub.
27/10/2005
prom.
21/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2004. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Er worden niet-gesplitste kredieten en gesplitste kredieten bestemd voor het dekken van de uitgaven van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 geopend overeenkomstig de programma's opgesomd in de lijst van de programma's en in de begrotingstabel waarbij de kredieten met betrekking tot de programma's over basisallocaties worden verdeeld, gevoegd bij dit decreet; de begrotingstabel, waarvan een samenvatting hierna vermeld wordt, geeft de raming aan van de uitgaven die in 2005 aan te rekenen zijn ten laste van de variabele kredieten.

Samenvattende tabel (In duizenden euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die kredieten worden over basisallocaties verdeeld in de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel.

In de artikelen van dit decreet worden de volgende afkortingen gebruikt : « O.A. » voor "organisatie-afdeling"; « B.A. » voor "basisallocatie".

Art. 2.De geboortetoelagen, de responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen, alsook de vergoedingen wegens begrafeniskosten kunnen worden uitbetaald volgens de procedure van de vaste uitgaven.

Art. 3.Gedurende het begrotingsjaar 2005 worden de verrichtingen van de diensten met afzonderlijk beheer van de P.M.S.-centra en van de schoolinstellingen en de fondsen voor schoolgebouwen geraamd op de bedragen vermeld in hun bij dit decreet gevoegde respectievelijke begrotingen.

Art. 4.De wijze van beschikking over het tegoed dat vermeld wordt voor de fondsen en de wijze van betaling van de uitgaven van de diensten met afzonderlijk beheer worden naast het nummer van het artikel of van de littera die betrekking hebben op elk ervan aangegeven.

De fondsen waarvan de uitgaven voor voorafgaand visum aan het Rekenhof worden voorgelegd, worden door het teken A aangegeven.

De fondsen en rekeningen waarover door toedoen van de Regering wordt beschikt, worden door het teken B aangegeven.

De fondsen en rekeningen waarover rechtstreeks wordt beschikt door de rekenplichtigen die de ontvangsten geboekt hebben, worden door het teken C aangegeven.

Artikel 45 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit is niet van toepassing voor het begrotingsjaar 2005 wat de begrotingsfondsen betreft die in de afzonderlijke sectie van de begrotingstabel voorkomen.

Art. 5.De gesubsidieerde contractuelen en het personeel dat ressorteert onder het Interdepartementaal Begrotingsfonds worden betaald op de daartoe geopende veranderlijke kredieten van de begrotingstabel, gestijfd door de bijdrage van het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Ingeval de rekening van deze basisallocaties debet staat, kunnen thesaurievoorschotten toegekend worden binnen de perken van de door de betrokken Gewesten toegekende bedragen.

Art. 6.De debetrente die voortvloeit uit het beheer van de thesaurie op korte termijn, de op termijn te betalen bedragen in het kader van de uitgifte van thesauriebewijzen alsook de op termijn te betalen bedragen in het kader van het gebruik van afgeleide producten met de kassier, kan door de kassier van ambtswege op de overeenkomstige rekeningen worden ontvangen en wordt geregulariseerd ten laste van de algemene uitgavenbegroting.

Art. 7.De dotaties die bepaald zijn ten voordele van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie bij toepassing van het decreet II van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, kunnen worden uitbetaald in schijven van maandvoorschotten, volgens de procedure van de vaste uitgaven.

Art. 8.De uitgaven met betrekking tot de dienst en de terugbetaling van de schuld van de Franse Gemeenschap en deze die verband houden met de intrest- en aflossingslasten verbonden aan de onroerende goederen die door de Franse Gemeenschap werden aangeschaft, alsook de huurgelden betaald aan de overheidsbedrijven voor het bestuur van de schoolgebouwen kunnen worden verricht volgens de procedure van de vaste uitgaven.

Art. 9.De kredieten voor de programma's die betrekking hebben op de werkingskosten van de administraties en de ministeriële kabinetten behelzen : 1° De bezoldigingen en vergoedingen van alle aard van het actief en in disponibiliteit gesteld personeel, de bezoldigingen of lonen van het hulppersoneel, de toelagen voor een hoger ambt en een bijzonder ambt, de vergoedingen voor opzeggingstermijn en arbeidsongevallen - met inbegrip van de uitkering van deze vergoedingen aan leden van de familie van het slachtoffer in geval van overlijden - alsook de verminderde bezoldigingen of lonen van het tijdelijk of hulppersoneel; deze uitgaven kunnen worden verricht volgens de procedure van de vaste uitgaven. 2° De vaste uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en voor diensten : - Erelonen van advocaten en artsen - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken - Presentiegeld, reis- en verblijfkosten van niet tot de administraties van de Franse Gemeenschap behorende personen - Bezoldigingen van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden; - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen - met inbegrip van de uitgaven voor energieverbruik "stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen" - en uitgaven voor onderhoud - Bureaukosten, huur van informatica-uitrusting, vervoer, belastingen, retributies, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kleding en andere kleine bestuursuitgaven; - Allerlei vergoedingen aan het personeel van de Franse Gemeenschap voor werkelijke lasten en materiële schade, de reiskosten betreffende de dienstreizen en de verzekeringspremies van de afgevaardigden van het departement die zich naar het buitenland begeven, de bijdrage van de Franse Gemeenschap in de prijs van de sociale abonnementen; - De andere uitgaven in verband met de werking of de handelingen van de diensten waarvan de beschrijving in het verantwoordingsprogramma wordt aangegeven. 3° De uitzonderlijke uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en voor diensten, waaronder werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen en de verhuiskosten.4° De huur van onroerende goederen van de verschillende diensten van het departement, met inbegrip van de huurgelden, de bezoldigingen en vergoedingen verschuldigd aan de Regie der Gebouwen.5° De vergoedingen aan derden die het slachtoffer werden van ongevallen waarvoor de Franse Gemeenschap aansprakelijk is alsook de verschillende procedurekosten in verband met deze ongevallen.6° De uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen : machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen te land.7° het geld voor auteursrechten.

Art. 10.In afwijking van artikel 15 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli 1991, kunnen de basisallocaties 12.07.91 en 12.03.91 van de O.A. 06 bijkomende bedragen ontvangen bij herverdeling van elke basisallocatie, alle organisatie-afdelingen inbegrepen, die betrekking hebben op overeenkomsten betreffende het beheer van de gebouwen bezet door de diensten van de Kabinetten van de ministers van de Regering.

Art. 11.De kredieten van de basisallocaties 01.05.02, 01.03.02, 01.01.08, 01.02.08 en 01.03.08 van de O.A. 11, van de basisallocaties 01.02.20, 01.02.21 en 01.04.21 van de O.A. 40 en van de basisallocatie 01.01.07 van de O.A. 17 kunnen bij besluit van de Regering over de verschillende betrokken basisallocaties worden verdeeld.

Art. 12.De verrichtingen inzake uitgaven voor aflossing van de schuld van de Franse Gemeenschap kunnen als thesaurieverrichtingen worden beschouwd.

In dat geval heeft de verrichte aflossing niet tot gevolg dat het leningsvermogen van de Franse Gemeenschap in die mate wordt verhoogd.

Art. 13.Bij toepassing van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli 1991, kunnen basisallocaties worden herverdeeld, om uitsluitend achterstallige schuldvorderingen te dekken.

Art. 14.De vastlegging en de ordonnancering van de uitgaven met betrekking tot de bezoldigingen en de weddesubsidies van de maand december 2004, aan te rekenen op de begroting 2005, kunnen worden verricht vanaf de datum van de goedkeuring van deze begroting door het Parlement, met het oog op de uitbetaling ervan op het begin van de maand januari 2005.

Art. 15.Het veranderlijk krediet waardoor het nodige vormingsmateriaal kan verkregen worden, opgenomen in de basisallocatie 60.01.56 van de O.A. 56, kan debet staan ten belope van bedragen betaald door de FOREm of de BGDA in het kader van de overeenkomsten met het Onderwijs voor Sociale Promotie. De controleur der vastleggingen moet controleren dat het maximumbedrag van die thesaurievoorschotten niet wordt overschreden.

Art. 16.Het bedrag dat uitgetrokken is op basisallocatie 41.01.40 van de organisatie-afdeling 40 maakt de ordonnanceringskredieten uit van het « Institut de Formation en Cours de Carrière » (Instituut voor de Vorming gedurende de loopbaan) voor het begrotingsjaar 2005. Het Instituut ontvangt vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2005 ten belope van die basisallocatie, vermeerderd met 1.500.000 euro bij wijze van vastleggingsoverdracht als gevolg van de niet volledige aanwending van zijn dotatie 2004.

Art. 17.De rekenplichtige van de rekening van het veranderlijk krediet 12.33.11 van de organisatie-afdeling 26 (Sportfonds - Activiteiten) wordt ertoe gemachtigd de rekening van het veranderlijk krediet 11.05.01 van de organisatie-afdeling 26 (Sportfonds - Bezoldigingen) te stijven naargelang van zijn beschikbare geldmiddelen.

Art. 18.Er kunnen thesaurievoorschotten worden toegekend aan het veranderlijk krediet 11.05.11 van de organisatie-afdeling 26, ten belope van een bedrag dat gelijk is aan ten hoogste twee vijfde van de jaarlijkse uitgaven met betrekking tot het personeel, vermeerderd met de vaste schuldvorderingen van de Franse Gemeenschap op de Nationale Loterij en met het deel van de dotatie van de Nationale Loterij bestemd door de Regering ten gunste van het Sportfonds.

Art. 19.In afwijking van artikel 14, eerste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, kunnen de bij artikel 20 bedoelde geldvoorschotten aangewend worden voor de uitbetaling van de bezoldigingen, subsidies en vergoedingen van alle aard ten gunste van het door de Gemeenschap bezoldigde personeel, alsook van de schuldvorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten van niet meer dan 5.500 euro B.T.W. niet inbegrepen, met inbegrip van de aankoop van kunstwerken, en van de hulpgelden en subsidies met een sociaal karakter, en van de subsidies van minder dan 3.100 euro.

Art. 20.In afwijking van artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof : Kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 375.000 euro worden verleend aan de buitengewone rekenplichtigen.

Kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 625.000 euro worden verleend aan de buitengewone rekenplichtigen van Infrastructuur, Gezondheid, Permanente Opvoeding en Leerplichtonderwijs.

Kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 875.000 euro worden verleend aan de buitengewone rekenplichtige van Hulpverlening aan de Jeugd.

Kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 1.250.000 euro worden verleend aan de buitengewone rekenplichtigen van het Secretariaat-Generaal en van Sport.

Kunnen die maximumbedragen worden aangepast bij beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 21.De buitengewone rekenplichtige voor de Audiovisuele Sector en de Sector Multimedia wordt ertoe gemachtigd betalingen te verrichten naar aanleiding van opdrachten in het buitenland in het kader van internationale festivals en overeenkomsten, binnen de perken van 12.500 euro.

Art. 22.De buitengewone rekenplichtige van de Algemene Directie Verplicht Onderwijs wordt ertoe gemachtigd door middel van de geldvoorschotten de tegemoetkoming van de Franse Gemeenschap te betalen in de pensionkosten van de kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben en die door hun ouders ofwel aan een internaat van het gesubsidieerd officieel onderwijs, ofwel aan een internaat van het gesubsidieerd vrij onderwijs worden toevertrouwd. Bovendien wordt hij ertoe gemachtigd die tegemoetkoming in de vorm van driemaandelijkse voorschotten te betalen.

De buitengewone rekenplichtige van de Algemene Directie Niet Verplicht Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt ertoe gemachtigd door middel van de geldvoorschotten de reisbeurzen en de prijzen in specie te betalen aan geslaagden voor universitaire vergelijkende examens.

Bovendien wordt hij ertoe gemachtigd op dezelfde wijze de reiskosten te betalen van de personen die van of naar het buitenland reizen.

Art. 23.Elke vastlegging in het kader van de opening van een kredietlijn voor de verwezenlijking van een meerjarenprogramma voor grote investeringen wordt voor visum voorgelegd aan de controleur der vastleggingen en aan het Rekenhof.

Art. 24.In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli 1991, kan de basisallocatie 41.02.12 van de O.A. 25, door middel van een herverdeling, bijkredieten krijgen uit de basisallocaties 11.03.01 en 11.04.01 van de O.A. 11, met het oog op het dekken van de uitgaven van het personeel van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector.

In afwijking van artikel 15 van de door het koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, kunnen de basisallocatie 01.06.81 van de O.A. 51 en de basisallocatie 01.04.83 van de O.A. 56, door middel van een herverdeling, bijkredieten ontvangen die afkomstig zijn uit de basisallocatie 01.06.91 van de O.A. 52.

Art. 25.Onverminderd de regels inzake bevoegdheidsdelegaties en de bepalingen van het besluit van de Regering van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, kunnen de uitgaven die betrekking hebben op de werkings- en uitrustingskosten voor scholen, psycho-medisch-sociale centra alsook voor kabinetten voor consultatie en medisch schooltoezicht gevestigd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland en die ter plaatse gedaan moeten worden door de diensten die onder Landsverdediging ressorteren, worden verricht overeenkomstig de regels die in de Bondsrepubliek Duitsland gelden, en kunnen worden geregeld door middel van bevelen tot kredietopening, ongeacht hun bedrag, voor een buitengewone rekenplichtige die door de minister van Landsverdediging wordt aangesteld met de instemming van de Regering van de Franse Gemeenschap, waaraan hij de rekening van de aanwending van de geldvoorschotten overzendt.

Art. 26.In afwijking van artikel 34 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen de batige saldo's van de bevelen tot kredietopening, uitgegeven ten laste van vroegere budgettaire dienstjaren, toegestaan ten gunste van de buitengewone rekenplichtige aangesteld ten einde de uitgaven te verrichten die betrekking hebben op de werkings- en uitrustingskosten van de op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde scholen en kabinetten voor consultatie en medisch schooltoezicht, dienen voor vastleggingen en uitgaven betreffende het begrotingsjaar 2004.

Art. 27.In afwijking van artikel 143, eerste lid, van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, kunnen de bevoegde Ministers de verantwoordelijken voor het financieel beheer van de scholen en psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap, van de recreatie- en openluchtcentra, van het technisch tuinbouwcentrum van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, van het centrum voor de landbouwkundige technologieën van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, van het centrum voor zelfopleiding en voortgezette opleiding en van het technisch en pedagogisch centrum, met afzonderlijk beheer, ertoe machtigen, de roerende goederen waarover ze beschikken, te verkopen indien ze niet meer gebruikt kunnen worden.

Art. 28.De niet-gesplitste kredieten in verband met de basisallocaties 12.02.91 van de O.A. 06, 22.22.14, 71.01.14 en 71.02.14 van de O.A. 13, 21.01.21 en 63.26.21 van de O.A. 15, 33.06.11 van de O.A. 19, 43.23.53 en 44.23.55 van de 0.A. 51, en 11.03.20, 43.01 43 en 44.01.44 van de O.A. 56 kunnen uitgaven dekken die betrekking hebben op vorige begrotingsjaren.

Art. 29.De uitgaven in verband met de studietoelagen en de studieleningen die op de organisatie-afdeling 47 worden aangerekend, kunnen als vaste uitgaven vereffend worden.

Art. 30.De weddesubsidies van de leden van het personeel van het basisonderwijs, secundair onderwijs, niet-universitair hoger onderwijs, buitengewoon onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra, kunnen als vaste uitgaven vereffend worden.

Art. 31.De basisallocaties in verband met de uitbetaling van de bezoldigingen en weddesubsidies, vermeld in hoofdstuk I en in hoofdstuk III van de begrotingstabel, kunnen aangewend worden voor de betaling van voorschotten aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers betreffende de kinderbijslag die aan het onderwijzend personeel verschuldigd is en de daarmee verband houdende kosten.

De uitgaven bedoeld in vorig lid kunnen als vaste uitgaven vereffend worden.

Art. 32.De uitgaven voor de stagemeesters in het basisonderwijs mogen aangerekend worden op de basisallocaties van organisatie-afdeling 51 betreffende de wedden en weddesubsidies van de betrokken netten.

Deze uitgaven kunnen als vaste uitgaven vereffend worden.

Art. 33.De terugbetaling in verband met de geschillen inzake de specifieke inschrijvingsrechten, betaald door de leerlingen en studenten bedoeld in de artikelen 58 en volgende van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs, kunnen aangerekend worden op de basisallocaties betreffende de dotaties of werkingssubsidies voor de inrichtingen die voormelde leerlingen en studenten bezoeken.

Art. 34.De in 2005 toegekende subsidies ten laste van de basisallocatie 33.01.02 van organisatie-afdeling 44 kunnen uitgaven in verband met het begrotingsjaar 2004 dekken.

Art. 35.De personeelsleden die contractueel worden geworven binnen het kader van het doorstromingsprogramma bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, worden inzonderheid bezoldigd door toedoen van een veranderlijk krediet, dat gestijfd wordt door het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en door de betrokken schoolinrichtingen. Het veranderlijk krediet wordt vermeld op basisallocatie 01.06.90 van de O.A. 40.

Ingeval de rekening van die basisallocatie debet staat, kunnen geldvoorschotten met de instemming van de minister van Begroting worden toegekend binnen de perken van de maximumbedragen die nog te ontvangen zijn van de overheid en van de betrokken schoolinrichtingen.

De controleur der vastleggingen moet controleren dat het maximumbedrag van die thesaurievoorschotten niet wordt overschreden.

Art. 36.De wedden en weddesubsidies van de personeelsleden die werken in het kader van de schoolbemiddeling en die bedoeld zijn bij basisallocatie 01.01.90 van organisatie-afdeling 52, kunnen worden vereffend volgens de procedure van de vaste uitgaven.

Art. 37.Het veranderlijk krediet vermeld in B.A. 01.08.90 van O.A. 52 kan debet staan en aanleiding geven tot thesaurievoorschotten ten belope van de bedragen die door de federale Regering worden toegekend door toedoen van het Impulsfonds voor het migrantenbeleid.

Art. 38.Met de instemming van de Minister van Begroting kunnen thesaurievoorschotten worden toegestaan op de veranderlijke kredieten 30.01.80 en 30.02.80 van O.A. 40, 11.04.60, 41.24.52, 43.24.54 en 44.24.55 van O.A. 56, ten belope van de bedragen toegekend door institutionele overeenkomsten (Europees Sociaal Fonds, Forem, BGDA, Waals Gewest, federale Staat).

De controleur der vastleggingen moet controleren dat het maximumbedrag van die thesaurievoorschotten niet wordt overschreden.

Art. 39.Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen volgende subsidies worden toegekend : O.A. 11 - Algemene Zaken van het Secretariaat-generaal Programma 3 - Informatie, bevordering, uitstraling van de Franse taal en cultuur en van de Franse Gemeenschap - Subsidies aan verenigingen of instellingen die activiteiten ontwikkelen inzake informatie, bevordering, uitstraling van de Franse taal, de Franse cultuur, de Franse Gemeenschap, de democratie en de rechten van de mens. - Subsidies toegekend in het kader van gelijke kansen. - Subsidies voor allerlei manifestaties.

O.A. 14 - Internationale betrekkingen en Acties van het Europees Sociaal Fonds Programma 1 - Internationale Betrekkingen - Subsidies aan instellingen die acties voeren met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.

Programma 3 - Medewerking aan de internationale instellingen - Diverse initiatieven in de onderwijssector - Diverse tegemoetkomingen, subsidies en bijdragen in het kader van de medewerking tussen het Departement en diverse internationale instellingen - Subsidie aan de V.Z.W. "Carrefour, Economie, Technologie, Enseignement".

O.A. 15 - Infrastructuur voor gezondheid, sociale zaken, cultuur en sport Programma 2 - Leningslasten, investeringen en subsidies voor cultuurinvesteringen - Subsidies voor de bescherming en de herwaardering van de architectuur.

O.A. 16 - Gezondheid Programma 1 - Allerlei tegemoetkomingen - Subsidie aan de "Académie royale de Médecine de Belgique".

Programma 2 - Preventieve geneeskunde - Diverse subsidies op het gebied van gezondheidspromotie en -bescherming Programma 3 - Gezondheidspromotie op school - Diverse subsidies in verband met uitrusting en vorming inzake gezondheidspromotie op school.

O.A. 17 - Hulpverlening aan de Jeugd Programma 1 - Jongeren in gevaar en jonge delinquenten - Subsidies voor acties bestemd voor kansarme jongeren in het kader van de actie "Zomer-jongeren"; - Cofinanciering, naar rata van een derde, van projecten "werking en personeel" en van projecten "Infrastructuren" die in aanmerking komen in het kader van het Impulsfonds voor het migrantenbeleid; - Tegemoetkomingen in de alternatieve en vernieuwende acties en initiatieven in de sector Hulpverlening aan de Jeugd; - Subsidies aan de dienst « Ecoute-Enfants »; - Subsidies voor onderzoek op het gebied van hulpverlening aan de jeugd.

O.A. 19 - Kind Programma 1 - Kinderbeleid en -opvang - Uitgaven in verband met het kinderbeleid; - Uitrustingssubsidies in het kader van het kinderbeleid.

O.A. 20.- Algemene Zaken van Cultuur Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Subsidies voor projecten buiten de traditionele categorieën met betrekking tot verschillende domeinen in de vorm van uitzonderlijke evenementen; - Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies op sociaal-cultureel gebied; - Inrichtings- en uitrustingssubsidies aan de culturele verenigingen en instellingen; - Bijdrage in de subsidiëring van de activiteiten gevoerd in het kader van het Impulsfonds voor het migrantenbeleid.

Programma 2 - Culturele centra - Subsidie aan het Cultureel Centrum van de Franse Gemeenschap "Le Botanique"; - Subsidie aan het "Palais des Beaux-Arts de Charleroi"; - Subsidie aan de "Halles de Schaerbeek" - Europees cultureel centrum van de Franse Gemeenschap; - Subsidie voor de werkings- en bezoldigingskosten voor het personeel van de Vereniging van de culturele centra.

Programma 3 - Franse Gemeenschapscommissie (C.O.C.O.F.) - Dotatie aan de Franse Gemeenschapscommissie voor de culturele aangelegenheden.

O.A. 21.- Podiumkunsten Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Subsidies aan filantropische instellingen die zich met kunstenaars bezighouden; - Beurzen aan toneelkunstenaars, musici, dansers; - Subsidie aan het "Maison du spectacle"; - Subsidie aan de instellingen en vaste plaatsen voor kunst- en cultuurverspreiding.

Programma 2 - Toneel - Subsidies aan de theaters, aan de festivals voor toneelkunst en aan de verenigingen voor toneelbevordering of -onderzoek.

Programma 3 - Muziek - Subsidie aan de "Opéra royal de Wallonie"; - Subsidie aan het "Orchestre philharmonique de Liège"; - Subsidies van alle aard inzake muziek, voor de professionele en niet-professionele muziekactiviteiten; - Subsidies voor de lyrische kunst, orkesten, festivals en instellingen voor muziekbevordering.

Programma 4 - Danskunst - Subsidie aan het "Centre chorégraphique de la Communauté française"; - Subsidies voor dans, festivals en aan instellingen voor bevordering van danskunst.

Programma 6 - Circuskunsten, kermiskunsten en straatkunsten - Subsidies voor vorming, creatie en werking van de gezelschappen voor circus-, kermis- en straatkunsten.

O.A. 22 - Boek Programma 1 - Openbare lectuurvoorziening - Subsidies ter ondersteuning van programma's inzake bevordering en animatie in het kader van de openbare lectuurvoorziening; - Subsidies aan de verenigingen en instellingen voor bevordering van lectuur;

Programma 2 - Franse letteren en bevordering van het boek - Subsidie aan de "Académie royale de langue et de littérature françaises"; - Subsidie aan het Nationaal Fonds voor de letterkunde; - Subsidies aan de "Archives et musée de la littérature"; - Literaire beurzen toegekend aan schrijvers en literaire vertalers; - Literaire prijzen van de Franse Gemeenschap; - Steun aan literaire uitgevers van de Franse Gemeenschap voor collecties inzake patrimonium en hedendaagse creatie; - Steun aan uitgevers inzake dichtkunst en toneelkunst; - Steun voor editoriale initiatieven die de specificiteit van de verhouding tekst-beeld herwaarderen; - Subsidies aan de verenigingen voor bevordering en verspreiding van Franstalige Belgische auteurs; - Subsidies aan instellingen voor bevordering van dichtkunst; - Subsidies aan literaire tijdschriften; - Steun voor de vertaling van Franstalige Belgische auteurs; - Steun aan uitgevers en boekhandelaars van de Franse Gemeenschap alsook aan hun representatieve instellingen.

Programma 3 - Endogene regionale talen - Steun aan literaire tijdschriften en publicaties van hoog niveau die kunnen bijdragen tot het behoud van de Waalse talen; - Steun voor opname van de Waalse talen; - Prijzen voor dialectliteratuur.

Programma 4 - Franse taal - Subsidies voor de bevordering en de coördinatie van de initiatieven die bijdragen tot de bescherming, de luister en de verrijking van de Franse taal; - Steun aan wetenschappelijke of didactische publicaties op het gebied van de Franse taal of de francofonie; - Steun voor onderzoek inzake Franse taal; - Steun aan Franstalige wetenschappelijke publicaties.

Programma 5 - Informatica - Subsidies bestemd voor het programma betreffende de informatica-uitrusting van de erkende bibliotheken.

Programma 6 - Centra voor documentatie en privé-archieven - Subsidies aan documentatiecentra, centra voor privé-archieven en aan het Mundaneum.

O.A. 23. Jeugd en permanente opvoeding Programma 2 - Jeugd - Buitengewone subsidies aan de jeugdorganisaties, de jeugdcentra en verschillende verenigingen; - Subsidies voor activiteiten in het kader van de acties "Zomer-jongeren" en "Winter-jongeren"; - Subsidies aan de centra en verenigingen die projecten ontwikkelen inzake creatie in kansarme milieus; - Subsidies aan jeugdverenigingen die op het gebied van alfabetisering werkzaam zijn.

Programma 3 - Permanente opvoeding - Subsidies en steun voor buitengewone activiteiten van de organisaties voor permanente opvoeding; - Subsidies aan verenigingen voor permanente opvoeding; - Subsidies aan de centra voor expressie en creativiteit; - Subsidies aan initiatieven voor permanente opvoeding op het gebied van alfabetisering.

Programma 4 - Sociaal-culturele activiteiten - Subsidies bestemd voor het bevorderen van de acties inzake vorming van kaderpersoneel of animators van de culturele organisaties en instellingen.

O.A. 24 - Patrimonium en beeldende kunsten Programma 1 - Diverse uitgaven en subsidies - Subsidies aan de musea die gedeeltelijk onder de Franse Gemeenschap ressorteren; - Permanente werkingssubsidies aan verschillende instellingen; - Subsidies aan de private archiefcentra; - Subsidies aan de centra voor wetenschappelijke cultuur; - Subsidies aan tijdelijke evenementen; - Uitgave van wetenschappelijke publicaties en subsidies aan diverse verenigingen voor etnologie en folklore.

Programma 2 - Subsidies toegekend in het kader van een overeenkomst, permanente of buitengewone subsidies aan centra of verenigingen voor hedendaagse kunst; - Subsidies voor de uitgave van werken inzake beeldende kunst; - Subsidies voor aanschaffingen op het gebied van creatieambacht;

O.A. 25 - Audiovisuele sector en multimedia Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Tegemoetkoming in de aankoop van materieel door de instellingen of verenigingen op het gebied van de audiovisuele sector.

Programma 2 - Film en video - Diverse subsidies op het gebied van de audiovisuele sector.

Programma 4 - Pers - Subsidie aan de Beroepsverening der Belgische Pers (Pershuis); - Subsidie aan de Algemene Vereniging der Belgische Beroepsjournalisten; - Diverse subsidies voor tijdschriften. - O.A. 26 - Sport Programma 3 - Diverse subsidies - Subsidie voor de deelneming van Franstalige atleten aan de Olympische Spelen; - Subsidie aan de V.Z.W. "Jeunesses maritimes"; - Subsidie voor het beheer van de sportcentra; - Subsidies aan de sportfederaties; - Subsidies aan de organisatoren van programma's voor sportontwikkeling.

O.A. 40 - Gemeenschappelijke diensten, Algemene Zaken, Onderzoek op het gebied van Onderwijs, (Netoverschrijdende) sturing van het Onderwijs en oriëntatie - Internationale Betrekkingen Programma 1 - Bestaansmiddelen bestuur - Onderwijspersoneel - Toelagen en subsidies in het kader van de sociale actie van het Departement ten gunste van het Personeel van het Onderwijs.

Programma 4 - Netoverschrijdende sturing - Onderzoek op het gebied van Onderwijs - Stichtingen, schenkingen, legaten en prijzen.- Dienstprestaties - Diverse manifestaties - Studies. - Subsidies bestemd voor acties die tot doel hebben de leerlingen in het gewoon onderwijs te behouden, inzonderheid voor de werkzaamheden inzake onderzoek over leerlingen met een hoog potentieel, daar de betrokken leerlingen onder alle niveaus van het gewoon of gespecialiseerd onderwijs ressorteren; - Diverse subsidies toegekend voor het onderwijsbeleid (ministerieel initiatief). - Subsidies aan de dienst voor experimentele pedagogie van de "Université de Liège" voor een longitudinale studie over een groep kinderen van het Waalse Gewest, vanaf de geboorte tot de volwassenheid; - Subsidies voor het collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bestemd voor het onderzoek op het gebied van onderwijs (ministerieel initiatief). - Subsidies voor publicaties van pedagogische aard toegekend aan verschillende verenigingen en federaties (beslissing van het Coördinatiecomité voor de Inspectiediensten) - Subsidies voor preventie bij de aankomst van de leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid voor werkzaamheden inzake onderzoek over leerlingen met een hoog potentieel. De betrokken leerlingen ressorteren onder alle niveaus van het gewoon of gespecialiseerd onderwijs.

Programma 5.- Medewerking met verschillende (onder meer internationale) instellingen en inrichtingen inzake onderwijs - Diversen. - Subsidies aan verschillende verenigingen en instellingen die op het gebied van onderwijs werkzaam zijn - EUROPEAN SCHOOLNET - AEDE - I.E.A.;. - Subsidies aan de ouderverenigingen - UFAPEC - FAPEO. Programma 7 - Medewerking met internationale instellingen - Diverse initiatieven op het gebied van onderwijs - Diverse tegemoetkomingen, subsidies en bijdragen in het kader van de medewerking tussen het Departement en verschillende internationale instellingen. - Subsidie aan de V.Z.W. "Carrefour, Economie, Technologie, Enseignement". - Subsidie aan het "Agence Erasmus".

Programma 9 - Bestrijding van falen op school - Diverse tegemoetkomingen voor bestrijding van falen op school. - Uitgaven met betrekking tot de commissies voor positieve discriminatie. - Financiering van acties of opleiding en sociale integratie en wederinschakeling in het arbeidsproces. - Pedagogische experimenten in multiculturele zaken - Uitgaven voor onderzoek en voorzieningen betreffende leerlingen met een hoog potentieel O.A. 44 - Schoolgebouwen Programma 0 - Werking van de Fondsen voor Schoolgebouwen en van de instellingen die in de plaats treden van het Nationaal Waarborgfonds - Subsidies bestemd voor dringende werken inzake herstelling van lokalen van schoolgebouwen. - Subsidies aan immobiliënmaatschappijen opgericht bij het decreet van 5 juli 1993.

O.A. 45 - Wetenschappelijk onderzoek Programma 1 - Subsidies aan V.Z.W.'s of aan daarmee gelijkgestelde verenigingen - Subsidies voor de financiering van congressen en colloquia in België die door Franstalige instellingen worden georganiseerd. - Subsidies aan het "Institut historique belge de Rome" en aan de "Ecole française d'Athènes". - Subsidie aan de AUF (Universitair Agentschap voor Francofonie). - Subsidies voor intekening op bepaalde werken en financiering van periodieke wetenschappelijke tijdschriften. - Subsidies aan het Centrum voor onderzoek op het gebied van wiskunde (CREM) - Subsidies aan verschillende wetenschappelijke en universitaire verenigingen. - Subsidies voor de aanmoediging van de wetenschappelijke samenwerking tussen laboratoria, diensten en afdelingen van Franstalige Belgische instellingen en buitenlandse instellingen.

Programma 2 - Diverse subsidies - Subsidies voor het collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - Ministerieel initiatief. - Subsidies voor het collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - Initiatieven van vorsers.

Programma 3 - Wetenschappelijk onderzoek - Personeels- en werkingsuitgaven ten gevolge van de Belgische deelneming aan internationale activiteiten inzake wetenschapsbeleid. - Subsidie aan het "Aquarium Dubuisson". - Subsidies voor financiering van de prijzen en beurzen en deelneming aan wetenschappelijke activiteiten en manifestaties. - Subsidies voor studies en acties inzake verspreiding van wetenschappelijke kennis. - Subsidies aan de ouder- en studentenverenigingen. - Subsidies aan jonge vorsers en universiteitsstudenten - Groepsreizen in het buitenland. - Subsidies aan de hoogleraars en leden van het academisch personeel voor wetenschappelijke opdrachten in het buitenland. - Subsidies aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het expansieplan. - Subsidies voor het medisch onderzoek (FGWO). - Subsidie aan het IISN (Interuniversitair instituut voor kernwetenschappen). - Subsidie aan de interuniversitaire colleges voor doctorale studies in de managementswetenschappen. - Subsidies aan de erkende centra voor menselijke genetica. - Subsidies aan het FRIA (Fonds voor opleiding tot het onderzoek in nijverheid en landbouw). - Subsidies voor overlegde programma's voor fundamenteel onderzoek en voor wetenschappelijk werk van algemeen nut in het kader van een nationaal programma voor vakgebieden die uitzonderlijk belangrijk zijn voor de wetenschappelijke, culturele en sociaal-economische ontwikkeling van de natie. - Subsidies voor de financiering van speciale onderzoeksfondsen in de universitaire instellingen. - Subsidies voor het fundamenteel en collectief onderzoek, initiatieven van vorsers op pedagogisch gebied voor het hoger onderwijs. - Subsidies voor het opmaken van de Europese en internationale Europese dossiers.

O.A. 46.- "Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique".

Programma 2 - Diverse subsidies - Diverse subsidies voor financiering van de prijzen, wedstrijden, opdrachten in het buitenland, kosten voor colloquia.

O.A. 50 - Pedagogische zaken en sturing van het onderwijs van de Franse Gemeenschap Programma 2 - Sturing - Structuren - Programma's - Activiteiten inzake Vorming, Onderzoek en Informatie - Inrichtingen van de Franse Gemeenschap - Subsidies voor onderzoek en studies. - Subsidie aan de V.Z.W. "Sport, Culture, Ecole et Solidarité (S.C.E.S.)" te Brussel. - Subsidie aan de V.Z.W. - Sportfederatie van het Gemeenschapsonderwijs.

O.A. 51. - Voorschools onderwijs en lager onderwijs Programma 7 - Werking van de lagere scholen - Subsidies aan de VZW « Centre sportif et culturel des Fourons » Programma 8 - Bestrijding van falen op school - Diverse subsidies - Uitgaven van alle aard in verband met de actie « Ouvrir mon quotidien » - Subsidies bestemd voor studies betreffende het basisonderwijs, met inbegrip van de evaluatie van de maatregelen voor positieve discriminatie - Subsidies voor steun aan projecten inzake pedagogische innovatie - Subsidies aan projecten op het gebied van interculturele opvoedingsacties - Subsidies bestemd voor de financiering van pedagogische multimedia-instrumenten - Subsidies bestemd voor het dekken van kosten betreffende de organisatie van de Werelddag van de Kinderpoëzie.

Programma 9. Werking van de lagere scholen - Uitgaven in verband met de bezoldigingen van de pedagogische animators;

O.A. 52 - Secundair Onderwijs Programma 9 - Bestrijding van falen op school - Diversen - Financiering van acties ter bestrijding van falen op school, van initiatieven om het hoofd te bieden aan de problemen in verband met verslaafdheid, geweld op school en voor maatregelen met het oog op positieve discriminatie; - Financiering van acties voor de betrekkingen tussen scholen, media en toneel, voor de betrekkingen tussen de kunstwereld en de onderwijswereld, alsook voor de informatie met het oog op solidariteit en democratie en opleiding van afgevaardigden van de leerlingen; - Financiering van acties tot bevordering van het leren van talen door taalbad; - Financiering van acties inzake opleiding van leerlingen tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in de cyberscholen; - Financiering van acties betreffende de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs en de modernisering van de technische en beroepsuitrusting van scholen; - Subsidies betreffende de toekenning van prijzen, netoverschrijdende pedagogische en culturele manifestaties.

O.A. 53 - Buitengewoon onderwijs Programma 7 - Bestrijding van verslaafdheid en geweld - Subsidies voor acties in het kader van de strijd tegen afhaken van school, verslaafdheid en geweld op school; - Subsidies voor de opleiding van de afgevaardigden van de leerlingen en de bemiddelende volwassenen, met het oog op een betere werking van de betrekkingen binnen de schoolinrichtingen.

Programma 8 - Strijd tegen falen op school - Subsidies voor onderzoek op het gebied van pedagogie, specifiek voor het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid inzake nadere regels voor integratie in het gewoon onderwijs.

O.A. 54 - Universitair onderwijs Programma 1 - Universiteiten van de Franse Gemeenschap - Subsidies aan het "Centre hospitalier universitaire de Liège" voor het dekken van uitzonderlijke lasten en om bij te dragen in de kapitaalvorming.

Programma 2 - Vrije universiteiten - Subsidie aan het "Institut universitaire d'études du Judaïsme Martin Büber" (Universitair Instituut Martin Büber voor studie van het jodendom).

Programma 3 - Diverse subsidies - Subsidies aan het "Centre interuniversitaire de Formation permanente à Charleroi", aan het "Centre universitaire de Charleroi" en aan het "Institut polytechnique de Charleroi".

Programma 4 - Universitair Onderwijs - Subsidies aan de « Conseil interuniversitaire de la Communauté française » - Subsidies ter bevordering van het universitair hoger onderwijs. - Subsidies voor werkingskosten "Centre de Recherches métallurgiques". - Subsidie aan de sociale dienst van de « Faculté de Théologie protestante » te Brussel - Bijzondere tegemoetkoming in de initiatieven inzake interuniversitaire samenwerking. - Virtuele of interuniversitaire bibliotheek, gecoördineerd in de « Conseil interuniversitaire de la Communauté française » (CIUF) (Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap) - Subsidie aan het « Centre de Formation continuée ». (Centrum voor voortgezette opleiding) O.A. 55 - Hoger onderwijs buiten de Universiteit en Hogescholen Programma 5 - Werking van de hogescholen - Uitgaven van alle aard in verband met de hogescholen.

Programma 8 - Hogescholen en hoger onderwijs buiten de universiteit - Subsidies ter bevordering van de ontwikkeling van het hoger onderwijs. - Subsidies en dotaties aan de documentatiecentra voor media-opvoeding.

O.A. 56. Onderwijs voor sociale promotie Programma O - Bestaansmiddelen bestuur - Onderwijs en Onderzoek Subsidies met betrekking tot de bevordering van het onderwijs voor sociale promotie.

Programma 5 - Werking van de scholen voor sociale promotie - Variabel krediet voor de toekenning van uitrustingssubsidies aan de scholen voor sociale promotie.

Programma 8 - Herstructurering en validatie van het onderwijs voor sociale promotie - Diverse acties op het gebied van validatie van de bevoegdheden in het onderwijs voor sociale promotie; - Diverse acties inzake herstructurering van het onderwijs voor sociale promotie; - Overdracht van gegevens in verband met de toepassing van het CISCO-protocol; - Overdracht van gegevens op het gebied van initiatieven in verband met de kennismaatschappij.

O.A. 57 - Kunstonderwijs Programma 2 - Diverse initiatieven en subsidies - Subsidies voor de werkingskosten van de "Académie d'été de Wallonie". - Subsidies aan diverse verenigingen die op het gebied van kunstonderwijs werkzaam zijn - Gemeenschapsonderwijs.

Programma 4 - Werking van de instellingen voor hoger onderwijs - Uitgaven van alle aard in verband met het kunstonderwijs; - Subsidies aan diverse verenigingen die op het gebied van kunstonderwijs werkzaam zijn - Gesubsidieerd officieel onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs.

Programma 8 - Werking van de inrichtingen met beperkt leerplan - Subsidies voor pedagogische experimenten in de gesubsidieerde officiële en gesubsidieerde vrije inrichtingen voor onderwijs met beperkt leerplan.

Programma 9 - Uitrusting - Acties op het gebied van de uitrusting in de hogere kunstscholen O.A. 58. - Afstandsonderwijs Programma 0 - Bestaansmiddelen - Onderwijs en onderzoek - Diverse subsidies in verband met nieuwe initiatieven of met de verwezenlijking van cursussen.

Programma 3 - Verwezenlijking van acties of opleidingen voor maatschappelijke integratie of wederinschakeling in het arbeidsproces door toedoen van het afstandsonderwijs - Diverse acties op het gebied van maatschappelijke integratie en wederinschakeling in het arbeidsproces.

Art. 40.Er kunnen thesaurievoorschotten worden toegestaan op de variabele kredieten 11.07.01 en 11.08.01 van de organisatie-afdeling 11, ten belope van een bedrag gelijk aan de helft van de toegelaten totale jaarlijkse uitgaven.

Art. 41.De begunstigden van het geld uit de Nationale Loterij ontvangen hun respectieve dotaties op het veranderlijk krediet 01.01.42 van de organisatie-afdeling 10 (Fonds Nationale Loterij) op grond van een door de Regering besliste verdeling. Dit daartoe opgerichte begrotingsfonds wordt gestijfd door de dotaties en voorschotten van de Nationale Loterij.

Art. 42.De Regering wordt ertoe gemachtigd alle noodzakelijke maatregelen te treffen voor de verdeling van de bestemde ontvangsten van het begrotingsfonds Nationale Loterij over de begunstigden, met inbegrip van het Sportfonds - Activiteiten (variabel krediet 12.33.11 van de organisatie - afdeling 26).

Art. 43.De rekenplichtige van de rekening voor het veranderlijk krediet 01.01.42 van de organisatie-afdeling 10 (Fonds Nationale Loterij) wordt ertoe gemachtigd de rekening voor het veranderlijk krediet 12.33.11 van de organisatie-afdeling 26 (Sportfonds - Activiteiten) volgens de door de Regering besliste verdeling te stijven.

Art. 44.Het veranderlijk krediet, waarmee de scholen van het technisch en beroepsonderwijs een pedagogische uitrusting kunnen aanschaffen, zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, en ingeschreven in BA 01.02.94 van OA 52, kan debet staan tot beloop van het bedrag van de schuldvordering van de Franse Gemeenschap op het Waalse Gewest.

De controleur der vastleggingen moet controleren dat het maximumbedrag van die thesaurievoorschotten niet wordt overschreden.

Art. 45.Het in BA 01.04.91 van OA 52 ingeschreven veranderlijk krediet dat de scholen de mogelijkheid verschaft om taalbadexperimenten te voeren, zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, kan debet staan tot beloop van het bedrag van de schuldvordering van de Franse Gemeenschap op het Waalse Gewest.

De controleur der vastleggingen moet controleren dat het maximumbedrag van die thesaurievoorschotten niet wordt overschreden.

Art. 46.In afwijking van artikel 15 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli 1991, kunnen de basisallocaties 12.01.40 en 41.01.40 van de O.A. 40 bijkomende bedragen ontvangen bij herverdeling van elke basisallocatie, alle organisatie-afdelingen inbegrepen, die lasten dekken in verband met de sturingsactiviteiten in het onderwijs en met de activiteiten betreffende de vorming gedurende de loopbaan.

Art. 47.In afwijking van artikel 15 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli 1991, kan de basisallocatie 41.04.14 van de O.A. 12 bijkomende bedragen ontvangen bij herverdeling van elke basisallocatie, alle organisatie-afdelingen inbegrepen, die lasten dekken in verband met de bevoegdheden en de opdrachten uitgeoefend door het Overheidsbedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ETNIC).

Art. 48.Er kunnen thesaurievoorschotten op het variabel krediet 01.01.23 van de O.A. 15 worden toegekend, ten belope van de bedragen die door het Waalse Gewest aan de Franse Gemeenschap en/of aan een operator verschuldigd zijn krachtens kaderovereenkomsten houdende regeling van de overschrijving van de gelden van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de gewestfondsen en de projectfiches.

Art. 49.In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli 1991, kunnen de basisallocaties van de organisatie-afdeling 06 worden herverdeeld over de basisallocaties van de verschillende programma's van die organisatie-afdeling van de algemene uitgavenbegroting.

De opschriften van de programma's kunnen worden aangepast aan die nieuwe verdelingen en rekening houden met de administratieve aanpassingen verbonden aan de verdeling van de bevoegdheden en de samenstelling van de Regering. HOOFDSTUK II. - Afzonderlijke sectie

Art. 50.Artikel 66.48 B "Fonds voor scholing van landbouwers" ontvangt de steungelden van het EOGFL voor de financiering van de beroepsopleiding van de personen die in de landbouw werkzaam zijn.

Art. 51.De Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort, kan, naast de beschikbare ontvangsten en tot beloop van de tegemoetkomingsbedragen die door de Europese Commissie worden bepaald, uitgaven vastleggen en ordonnanceren uitgetrokken op artikel 66.60.B (fonds bestemd voor de verwezenlijking van bijzondere programma's die door het ESF worden gefinancierd) van de afzonderlijke sectie van titel IV. HOOFDSTUK III. - Instellingen van openbaar nut

Art. 52.Voor het begrotingsjaar 2005 worden goedgekeurd en bij dit decreet gevoegd : - de begroting van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België; - de begroting van het Fonds voor de egalisatie van de begrotingen en de schuldenafbouw van de Franse Gemeenschap. HOOFDSTUK IV. - Diensten met afzonderlijk beheer

Art. 53.Goedgekeurd worden : - de begroting van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap); - de samengevoegde begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer van het Gemeenschapsonderwijs (leerplichtonderwijs); - de begrotingen van de Hogescholen van de Franse Gemeenschap; - de samengevoegde begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer van de PMS-centra in het Gemeenschapsonderwijs; - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs; - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het gesubsidieerd officieel onderwijs; - de begroting van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen; - de begroting van het Waarnemingscentrum voor het Cultuurbeleid; - de begroting van het Agentschap Europees Sociaal Fonds; - de begroting van de School voor overheidsbestuur van de Franse Gemeenschap; - de begroting van het Museum van Mariemont; - de begroting van het Centrum voor steun aan de geschreven pers; - de begroting van het Bedrijfsfonds van de experimentele hoeve van de "Faculté des sciences agronomiques de Gembloux"; - de begroting van het technisch en pedagogisch centrum van het Gemeenschapsonderwijs - Frameries; - de begroting van het « Centre d'auto-formation et de formation continuée » (centrum voor zelfopleiding en voortgezette opleiding)- Tihange. - de begrotingen van de instellingen voor hoger kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap en van de koninklijke conservatoria; - de samengevoegde begroting van de instellingen van het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap; - de begrotingen van de autonome internaten van het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap; - de begroting van het Hoger Instituut voor Architectuur « LA CAMBRE »; - de begrotingen van de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap; - de begroting van het « Centre des technologies agronomiques » te STREE; - de begroting van het technisch landbouwcentrum van de Franse Gemeenschap te GEMBLOUX. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2004.

De Minister-Presidente, Belast met het leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Begroting en Financiën, M. DAERDEN De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd, F. LAANAN De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK _______ Nota (1) Zitting 2004-2005. Stukken van de Raad. - Ontwerp van decreet nr. 41-1. - Algemene toelichting, nr. 41-1 (bijlage 1). - Verantwoordingsprogramma (boekjes A en B) nr. 41-1 (bijlage 2). - Begroting van het Fonds Ecureuil' voor het jaar 2005, nr. 41-1 (bijlage 3). - Begroting van de O.N.E. voor het jaar 2005, nr. 41 - 1 (bijlage 4). - Commissieadviezen, nrs. 41-2 tot 41-6. - Commissieamendementen, nr. 41-7. - Verslag, nr. 41-8. - Vergaderingsamendement, nr. 41-9.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 14 en 15 december 2004.

Raadpleging van bl. 46296 tot 46406 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 46407 tot 46536 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 46537 tot 46648 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 46649 tot 46772 Beeld van de publicatie deel 4

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^