Document van 21 december 2006
gepubliceerd op 30 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007027034
pub.
30/05/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De niet-gesplitste kredieten en de gesplitste kredieten tot dekking van de uitgaven van het Waalse Gewest tijdens het begrotingsjaar 2007 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

De opgesomde programma's en de tabel bevatten de raming van de uitgaven die in 2007 ten laste van de variabele kredieten dienen aangerekend te worden.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Elk lid van de Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, binnen de perken van zijn bevoegdheden, provisies toe te kennen aan de advocaten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van het Waalse Gewest optreden.

Art. 3.De betrokken Ministers zijn ertoe gemachtigd om kredieten op littera van vorige jaren te herverdelen met het oog op de vastlegging en de ordonnancering van uitgaven ter dekking van rechtsverbintenissen aangegaan in de vorige boekjaren.

Art. 4.In afwijking van artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 375.000 euro worden verleend aan de buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 5.500 euro, BTW excl.

Dit maximumbedrag wordt gebracht op : - 2.000.000 euro voor de buitengewone rekenplichtigen van de centrale diensten van de Afdeling Begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest en voor de buitengewone rekenplichtigen van de Afdeling Boekhouding van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer. Voor de rekenplichtigen van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen wordt dit bedrag gebracht op 375.000 euro per programma; - 5.000.000 euro voor de buitengewone rekenplichtige(n) van de centrale dienst(en) van de Afdeling Begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest, belast met de uitbetaling van de uitgaven van de houtvestingen van de Afdeling Natuur en Bossen of van andere bijzondere diensten van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - 3.500.000 euro voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste buitengewone rekenplichtige van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 15.000 euro, BTW excl., en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer met toepassing van de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer. - 1.000.000 euro voor de rekenplichtigen van de wetenschappelijke inrichtingen van het Waalse Gewest. - 1.000.000 euro voor de rekenplichtigen van het "Centre de Recherche Agronomique de Gembloux" In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 5.500 euro, BTW excl., verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Gewest en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatie-afdeling 16 en van organisatie-afdeling 11, programma 05, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 12.500 euro, BTW excl., bedragen.

De buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van zendingen, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de buitengewone rekenplichtigen van de Ministeries ertoe gemachtigd om de door het Waalse Gewest verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen het Gewest uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen.

Art. 5.Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling wordt gewijzigd als volgt : « De jaarlijkse toelagen die in de eerste plaats toegekend worden door de Minister belast met Leefmilieu en die vastgesteld worden per "A.P.E. » -punt aangewend voor de exploitatie van een containerpark en, in de tweede plaats, door de Minister belast met Patrimonium en die vastgesteld worden per per "A.P.E. » -punt aangewend voor opgravingen of voor de vernieuwing van archeologische vindplaats(en), en in de derde plaats door de Minister belast met Sport en die vastgesteld worden per "A.P.E. » -punt aangewend voor sportcentra, en in de vierde plaats door de Minister belast met Huisvesting en die vastgesteld worden per "A.P.E. » -punt aangewend voor openbare bouwmaatschappijen, in de vijfde plaats door de Minister belast met Sociale Actie en die vastgesteld worden per "A.P.E. » -punt aangewend voor gewestelijke migrantencentra, zijn bijkomende ontvangsten voor het begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling".

Het derde lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Het laatste lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : « Op het krediet voor het in het eerste lid bedoelde fonds worden alleen de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op het Tewerkstellingsbeleid en de beroepsopleiding waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is, zoals ze voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Vorming zijn ertoe gemachtigd om het aantal rekeningen betreffende de reserves van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)" samen vast te stellen. De Minister van Tewerkstelling is ertoe gemachtigd om te beslissen over de bestemming van de bestaande reserverekening. De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Vorming zijn ertoe gemachtigd, ieder wat hem betreft, om te beslissen over de bestemming van elke nieuwe reserverekening.

Art. 6.De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Begroting zijn ertoe gemachtigd om de noodzakelijke kredieten over te dragen tussen de programma's in het kader van de hervorming van de Programma's voor de werkloosheidsbestrijding.

Art. 7.De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Vorming, ieder wat hem betreft, en de Minister van Begroting zijn ertoe gemachtigd om nieuwe programma's en basisallocaties te scheppen in het kader van de hervorming van de structuren van de "Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling).

Art. 8.De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Vorming, ieder wat hem betreft, en de Minister van Begroting zijn ertoe gemachtigd om de noodzakelijke kredieten over te dragen tussen de programma's in het kader van de hervorming van de structuren van de "Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi".

Art. 9.Een artikel 11 bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in het decreet van 16 juli 1998 betreffende de voorwaarden waaronder de inschakelingsbedrijven worden erkend en gesubsidieerd. «

Art. 11.bis. Een subsidie wordt toegekend aan het erkende inschakelingsbedrijf met het oog op de aanwerving van één of meerdere sociale begeleiders belast met : 1° de sociale opvolging van de werknemers die bij de inschakeling in het arbeidsproces betrokken zijn om de bedrijfsleider in staat te stellen te zorgen voor het beheer van het inschakelingsbedrijf;2° de prospectie van de traditionele arbeidsmarkt om de inschakeling van werknemers te vergemakkelijken De sociaal begeleider moet beschikken over een diploma of een nuttige ervaring inzake het beheer van human resources. De toelage bedraagt 33.000 euro per voltijds equivalent.

Het inschakelingsbedrijf met 1 tot 5 werkzoekenden die bijzondere inschakelingsmoeilijkheden hebben en die in aanmerking komen voor de toekenning van een toelage overeenkomstig artikel 11, mag een halftijdse sociaal begeleider aanwerven.

Het inschakelingsbedrijf met 6 tot 10 werkzoekenden die bijzondere inschakelingsmoeilijkheden hebben en die in aanmerking komen voor de toekenning van een toelage overeenkomstig artikel 11, mag een voltijdse sociaal begeleider aanwerven.

Het inschakelingsbedrijf met 11 tot 15 werkzoekenden die bijzondere inschakelingsmoeilijkheden hebben en die in aanmerking komen voor de toekenning van een toelage overeenkomstig artikel 11, mag één voltijdse en één halftijdse sociaal begeleider aanwerven.

Het inschakelingsbedrijf met minstens 16 werkzoekenden die bijzondere inschakelingsmoeilijkheden hebben en die in aanmerking komen voor de toekenning van een toelage overeenkomstig artikel 11, mag twee voltijdse sociale begeleiders aanwerven ».

Art. 10.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van nieuwe informatica-beleidsvormen of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 12.03,12.11, 12.12, 12.13,12.15 en 12.16 van programma 03, organisatie-afdeling 10 en naar basisallocaties 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 en 12.15 van programma 06, organisatie-afdeling 50.

Art. 11.Voor het jaar 2007 wordt artikel L1332-5 van Hoofdstuk II, Titel III, Boek II van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie van 22 april 2004 gewijzigd als volgt : « Na aftrek van het aandeel bedoeld in artikel L1332-3 wordt het saldo van de algemene dotatie van de gemeenten in twee delen verdeeld : 1) 32,5% uit 95 van de algemene dotatie die in 2007 toegewezen zou zijn aan de gemeenten als geen bevoegdheidsoverdracht naar de Duitstalige Gemeenschap had plaatsgevonden, zijn voorbehouden aan de gemeenten uit de 1ste categorie;2) het saldo van de dotatie na aftrek van het gedeelte toegewezen aan gemeenten uit de 1ste categorie wordt toegewezen aan gemeenten uit de 2de en 3de categorie.» .

Artikel L1332-6 wordt gewijzigd als volgt : « Het aandeel toegewezen aan de gemeenten uit de eerste categorie wordt over die gemeenten omgeslagen naar evenredigheid van het bedrag dat zij van het Gemeentefonds voor het jaar 1988 hebben ontvangen.

Is het aandeel van de dotatie die aan de gemeenten toevalt, evenwel groter dan het jaar voordien, dan wordt die verhoging omgeslagen bij gelijke aandelen over de betrokken gemeenten. »

Art. 12.De gemeenten die een buurtpreventieplan voorleggen overeenkomstig het decreet van 15 mei 2003 betreffende de buurtpreventie in de Waalse steden en gemeenten, kunnen een vennootschap aangaan in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

Deze verenigingen zonder winstoogmerk zijn publiekrechtelijke rechtspersonen onderworpen aan de wetgeving en aan de richtlijnen betreffende de algemene principes van plaatselijke en provinciale ambtenarenzaken.

Art. 13.Artikel 2, tweede lid, van het decreet van 10 juni 1993 tot instelling van een aanvullende gewestelijke tegemoetkoming aan de door de SST doorkruiste gemeenten van het Waalse Gewest, zoals gewijzigd bij artikel 6 van het programma-decreet van 16 december 1998, wordt gewijzigd als volgt : « e jaarlijkse bedragen van die bijkomende tegemoetkoming bestaan uit 3.718.000 euro in 1993, 1994, 1995, 1996, 4.958.000 euro in 1997 en 1999, 350.000 euro in 2000, 1.239.000 euro in 2001, 2.521.000 euro in 2003, 230.000 euro in 2004, 661.000 euro in 2005 en 0 euro in 2006 en 2007. » Art.14. De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitbetaling van de wedden van de personeelsleden die in het kader van het programma voor beroepsdoorstroming worden aangeworven, over te dragen van de begrotingsprogramma's naar basisallocatie 11.05, programma 01, organisatie-afdeling 50.

Art. 15.Op basisallocaties 11.03 en 11.08 van Programma 01, Organisatie-afdelingen 10 en 50 alsook op basisallocaties 11.01, 11.02, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 en 12.11 van Programma 01, Organisatie-afdeling 10 kunnen de verbrekingsvergoedingen d.m.v. vaste uitgaven worden uitbetaald zoals bepaald in artikel 39 van de wet van 39 juli 3 betreffende de arbeidsovereenkomsten; hetzelfde geldt voor begrafeniskosten, kraamgeld, vergoedingen die overeenstemmen met de bijdrage van de werkgever in de reiskosten voor het Openbaar Vervoer (rondreis- en verblijfkosten), vergoedingen aan bosaangestelden voor inspectiereizen en postvergoedingen aan domaniale bosarbeiders.

Art. 16.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van programma's 01 tot 09, organisatie-afdeling 02 naar basisallocatie 11.04 van programma 03, organisatie-afdeling 09.

Art. 17.De betrokken leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van het programma "Schatting, Toekomstverwachting en Statistiek" over te dragen naar programma 09 van organisatieafdeling 10.

Art. 18.De Minister-President van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 03 en 04 van organisatie-afdeling 50.

Art. 19.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel alsook voor de reiskosten over te dragen naar de basisallocaties 11.03 en 11.08 van programma 10, organisatie-afdelingen 10 en 50 en naar basisallocaties 11.01, 11.02, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 en 12.11 van programma 01, van organisatie-afdeling 10, en naar programma's 10.09, 18.01 en 19.03.

Art. 20.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Waalse Regering in het kader van de bezoldigingen, allocaties en werkingskosten van de personeelsleden en van hun administratieve structuur over te dragen van de programma's van de begroting van het Waalse Gewest.

Art. 21."In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers bevoegd voor Economie, KMO's en Begroting de basisallocaties van de programma's 01 en 06 van organisatie-afdeling 11 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de decreten van 25 juni 1992, houdende wijziging van de wetten van 30 december 1970 betreffende de economische expansie en van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, van het decreet 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van KMO's. » .

Art. 22.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers belast met Leefmilieu en Begroting de basisallocaties 51.06 en 51.07 van programma 05 van organisatieafdeling 13, die 50% vertegenwoordigen van de steun toegekend in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw, overdragen naar programma 03 van organisatieafdeling 19.

Art. 23.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de basisallocaties van programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13, worden overgedragen door de Ministers belast met Leefmilieu en Begroting.

Art. 24.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Begroting de basisallocaties van de programma's 01, 02 en 03 van organisatie-afdeling 15 overdragen van een programma naar het andere, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de boeken II en IV van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Art. 25.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kan de Minister bevoegd voor stedelijke renovatie de basisallocaties van de programma's 02 inzake verrichtingen voor "Stadsvernieuwing en -heropleving" en van programma 06 "Monumenten, landschappen en opgravingen" van organisatie-afdeling 15 overdragen van het ene naar het andere programma, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de boeken II, III en IV van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Art. 26."In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 51, van programma 02 van organisatieafdeling 52 en van programma's 03 tot 04 van organisatieafdeling 53 worden overgedragen van het ene naar het andere programma door de Minister belast met Uitrusting en Begroting. » .

Art. 27.De Minister van Landbouw en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 19.

Art. 28.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de toelage toegekend volgens de bepalingen van artikel 172 van het "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium). Bovendien kan hij de fasering van de toekenning van deze toelage vaststellen.

Art. 29.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de toelage toegekend volgens de bepalingen van artikel 184,3° van het "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" Bovendien kan hij de fasering van de toekenning van deze toelage vaststellen.

Art. 30.De betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen programma 02 van organisatieafdeling 02 en programma 03 van organisatieafdeling 09.

Art. 31.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een toelage toe te kennen aan de schoolinrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De toelage bedraagt 20 % van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 32.De toelagen toegekend aan scholen of ziekenhuizen, overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik, alsook de toelagen toegekend aan de gemeenten, overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juli 1983 betreffende de verlening van subsidies aan de gemeenten voor de uitvoering van werken om energiebesparingen te verwezenlijken, mogen worden gestort aan de derde investeerder die de verrichtingen m.b.t. renovatie i.v.m. energiebesparing financiert in die instellingen.

Art. 33.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 april 2007 : 9.607.139 euro d.i. het bedrag van de annuïteit van 1993 voor de leningen van 49.578.704 euro en van 18.592.014 euro die respectievelijk aangegaan zijn voor Charleroi en, elk voor de helft, voor Charleroi en Luik; - op 1 juli 2007 : 5.159.850 euro d.i. de dekking in 1992 van het verschil tussen de door DEXIA Bank aan de ontlenende gemeenten gevorderde annuïteit en een annuïteit berekend met dezelfde rentevoet verminderd met 2 % voor de leningen voor buitengewone hulp, en als dusdanig aangerekend, evenals voor de door het Waalse Gewest tussen 1981 en 194 gewaarborgde leningen ter consolidatie op lange termijn van de lasten van de leningen voor buitengewone hulp.

Art. 34.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2007 : 38.423 euro d.i. de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming; - op 1 oktober 2007 : de schijf waarvan sprake in artikel 20,§ 4, van het decreet van 20 juli 1989 tot vaststelling van de regelen van de algemene financiering van de Waalse gemeenten. De gemeenten die thesaurieleningen hebben aangegaan met toegang tot de gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten worden, in de zin van artikel 20,§ 4, beschouwd als gemeenten met financiële moeilijkheden.

Art. 35.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties 43.09, 43.14 en 43.18 van programma 01, organisatie-afdeling 14.

Art. 36.In geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting de nodige kredieten naar dit programma overdragen om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 37.De dekking van de afrondingsverschillen voor de visa die vooraf in BEF zijn genomen, mogen worden aangerekend op basisallocatie 03.01 van programma 01, organisatie-afdeling 40.

Art. 38.De leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten, tussen de programma's over te dragen.

Art. 39.De leden van de Waalse Regering betrokken bij de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië en de Minister van Begroting zijn ertoe gemachtigd om de door het bevoegde ministeriële Comité gevalideerde kredietoverdrachten uit te voeren tussen de basisallocaties die door de Waalse Regering worden geacht overeen te stemmen met de omtrek van genoemde Acties.

Art. 40.In het kader van het programma voor beroepsdoorstroming wordt de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 41.01 van programma 12.01, 41.01 van programma 15.01, 41.02 van programma 54.01 en 41.01 van programma 54.02.

Art. 41.De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitvoering van het Plan voor Sociale Inclusie over te dragen van programma 09 van organisatieafdeling 11 naar basisallocaties 33.03 van programma 08, 31.08 en 31.09 van programma 12 van organisatieafdeling 11.

Art. 42.Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties mogen de hierna vermelde toelagen, met inbegrip van de met de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen, worden toegekend.

Programma 09.02 : Sociale Dienst : Toelagen om de sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze VZW te zorgen.

Programma 09.04 : Waals Commissariaat EASI-WAL : Toelagen betreffende de uitvoering van het actieplan Administratieve vereenvoudiging, e-regering en leesbaarheid 2005-2009.

Programma 10.02 : Diensten Voorzitterschap, secretariaat van de Waalse Regering en Kanselarij.

Toelage voor studies en acties met het oog op de voorlichting of de bewustmaking inzake gewestelijke ontwikkeling Toelagen aan de GREOA (Groepering voor Economische herwaardering van de valleien van de Ourthe en de Amblève).

Toelagen aan de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Toelage voor het beheer van de "Vitrines de la Wallonie" Toelagen in het kader van de uitvoering van het Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met ondernemingen van de privé sector of VZW's.

Toelagen ten gunste van acties ter bevordering van de totale kwaliteit Toelagen ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen Toelagen aan de vzw " Tour de la Région wallonne Organisation " Toelage aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de promotie van het Waalse Gewest Toelage aan de "Fondation Solvay" (Stichting Solvay).

Toelage voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen Toelage voor de oprichting en de ontwikkeling van de website voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Toelage ten gunste van het "Institut Jules Destrée" voor acties ter bevordering van de Waalse identiteit en het gewestelijk bestuur Toelage aan de vzw " Archéologie Industrielle de la Sambre - Site du Bois du Cazier " Toelagen in het kader van de uitvoering van het Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met instellingen van openbaar nut.

Toelage aan de Duitstalige Gemeenschap.

Begrotingsfonds inzake de Nationale Loterij.

Humanitaire acties plaatselijke overheid Toelagen aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning Toelagen aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs" Programma 10.07 : Begroting : Toelagen voor acties die bijdragen tot de uitstraling van het Waalse Gewest.

Programma 10.08 : Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid Toelagen aan het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor de financiering van de cel voor gelijke kansen inzake tewerkstelling en vorming.

Toelagen aan het "IWEPS" voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Programma 10.12 : Communicatie en Informatie : Toelagen en vergoedingen.

Toelage om acties te voeren voor het opvoeden tot burgerzin.

Programma 11.01 : Economische expansie : Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Aandeel van het Waalse Gewest in de kosten van de door NORDION voortgebrachte afvalstoffen en in de ontmanteling van de infrastructuren van de NORDION-site.

Programma 11.02 : Herstructurering en ontwikkeling : Bijdrage in de kosten van de sociale plannen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Programma 11.04. Economisch beleid Toelagen voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest Toelage aan het Waals Agentschap voor Economische Stimulering (Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië) Toelagen aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen Toelagen aan de Ondernemingsnetwerken (Clusters) Toelage aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor de financiering van onderzoeksovereenkosmten in de sector van de Waalse economie.

Programma 11.06 : Kmo's en Middenstand : Proeftoelagen aan de gemeenten met het oog op het uitstippelen van strategische plannen voor plaatselijke ontwikkeling.

Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Toelagen voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Werkingstoelagen toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Toelagen voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Toelagen ter ondersteuning van KMO's en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Werkingstoelage aan de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises" (Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote ondernemingen) Toelage aan de Sowalfin ter bevordering van het Microkrediet.

Toelagen aan de « Société wallonne d'acquisitions en de cessions d'entreprises (SOWACCESS) » (Waalse Maatschappij voor de aankopen en de afstanden van ondernemingen" Programma 11.07 : Coördinatie van de dossiers in verband met structuurfondsen Toelage met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Toelage met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Programma 11.08. Bevordering van de Tewerkstelling : Toelagen aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Toelagen voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten Toelagen voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Toelagen voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen aan de gemeenten met het oog op de bevordering van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Toelagen voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Toelagen voor de financiering van acties in de sector sociale economie.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering van de tewerkstelling ten gunste van vrouwen.

Toelagen voor de gewestelijke opdrachten voor tewerkstelling Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen in het kader van de begeleiding en de bewustmaking van de ondernemingen voor het management van diversiteit.

Programma 11.09 : Forem : Toelagen voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van het project "espace ressources emploi".

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen voor de financiering van de cellen voor collectieve reconversie Toelagen voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling) Toelagen aan de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming Programma 11.10 : P.A.S. - Forem.

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van Programma's voor Beroepsdoorstroming.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het "PRC".

Steun ter Bevordering van Tewerkstelling ("A.P.E. » ) Toelagen voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling) Programma 11.12 : Sociale economie Toelagen aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Bevordering van de Werkgelegenheid in de buurtdiensten Toelage voor de werking van de « SOWECSOM » (Waalse Maatschappij voor Sociale Markteconomie) Toelagen voor de financiering van acties in de sector sociale economie.

Toelagen ter bevordering van de sociale economie Programma 11.13 : Opleiding van loon- en weddetrekkenden buiten FOREm : Toelagen aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de ontwikkeling van het programma voor afwisselende opleiding.

Toelagen voor acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Toelagen om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Toelagen aan de OCMW's die vormingen via tewerkstelling organiseren (EFT, OISP).

Toelagen voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Toelagen voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van het levenslang leren en aanpassingsvermogen.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Toelagen voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën Toelagen voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten Financiering van kwalificerende opleidingsacties Toelage voor de opleidingscheques bij de oprichting.

Programma 11.14 : Forem - Opleiding : Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Toelagen voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Toelagen ter bevordering van de opleiding in het kader van de P.T.P.'s (programma's voor beroepsdoorstroming).

Toelage ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Toelagen voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Toelagen voor de financiering van opleidingscheques Toelage voor de aanpassingskredieten.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik « Opleiding van de competitiviteitspolen » Programma 11.15 : Landbouwopleiding : Toelagen voor de tenuitvoerlegging van landbouwbevordering en -opleiding.

Toelagen voor de kwaliteitsvorming in de landbouwsector.

Programma 11.16 : Opleiding van zelfstandigen : Toelagen voor de werking van het Instituut.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Toelagen met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises -IFALPME-" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) Toelagen aan het "IFALPME" voor investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming Financiering van het taalplan in het kader van de afwisselende opleiding Programma 12.01 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van demonstratieacties.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het "Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IEPF)" te Parijs om specifieke acties inzake "Energie" tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de "Francophonie".

Toelagen voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Toelagen aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Toelagen om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Toelagen toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's) Programma 12.02 : Onderzoek.

Toelagen toegekend in het kader van het samenwerkingsakkoord met de Gemeenschap Wallonië - Brussel (Toekomstcontract) Toelagen aan het FRIA (Fonds voor opleiding tot het onderzoek in nijverheid en landbouw) (PAP-TW) Toelagen aan collectieve onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten, de aankoop van voorzieningen en voor dienstverleningen inzake technologische adviezen Toelagen aan universiteiten, gelijkgestelde inrichtingen en aan interfaces universiteit-bedrijf voor de verspreiding en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, industrieel basisonderzoek, de vermeerdering en de verbetering van de betrekkingen tussen de industrie- en universiteitskringen Intensivering van de mobilisatieprogramma's in het kader van het prioritaire actieplan voor de Toekomst van Wallonië (PAP-TW) Toelagen aan het Agentschap voor Technologische Stimulatie (PAP-TW) Uitvoering van de excellentieprogramma's in het kader van het prioritaire actieplan voor de Toekomst van Wallonië (PAP-TW) Versterking van het beleid inzake spin-off in het kader van het prioritaire actieplan voor de Toekomst van Wallonië (PAP-TW) Tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de kapitaaluitgaven van het « Agence de Stimulation Technologique » (PAP-TW) Competitiviteitspolen - Toelagen aan de erkende onderzoekscentra (PAP - TW - Maatregel 1.2.) Competitiviteitspolen - Toelagen aan de universiteiten (PAP - TW - Maatregel 1.2.) Programma 12.03 : Tegemoetkoming aan bedrijven : Oprichting van innovatieve zeer kleine bedrijven (Toekomstcontract) Toelagen voor de technologische vernieuwing en ontwikkeling (hulpverlening aan de KMO's) Versterking van het beleid inzake spin-out (gedeeltelijke KMO) in het kader van het prioritaire actieplan voor de Toekomst van Wallonië (PAP-TW) Toelagen aan bedrijven voor de financiering van projecten voor industrieel basisonderzoek Versterking van het beleid inzake spin-out (gedeeltelijke ondernemingen) in het kader van het prioritaire actieplan voor de Toekomst van Wallonië (PAP-TW) Hulpverlening aan de KMO's en de zeer kleine bedrijven in het kader van het economisch beleid voor telecommunicatie (Toekomstcontract) Competitiviteitspolen - Toelagen aan de ondernemingen (PAP - TW - Maatregel 1.2.) Programma 12.04 : Bevordering, verspreiding en herwaardering van onderzoek : Toelagen voor activiteiten met het oog op de verspreiding, de promotie en de evaluatie van onderzoek, wetenschap, nieuwe technologie, vernieuwing en technologische ontwikkeling Toelage aan het "Agence wallonne des télécommunications" (Waals telecommunicatieagentschap) met het oog op de ontwikkeling van dienstverleningen aan bedrijven Toelage aan het "Parc d'aventures scientifiques" (Voorm. Forum Scientifique et Technique) Programma 12.05 : Steun- en interventiefonds van het Waalse Gewest voor onderzoek en technologie.

Toelagen betreffende acties, activiteiten en uitrustingen die bijdragen tot de ontwikkeling van onderzoek en technologieën.

Programma 13.01 : Natuur, Bossen, Jacht en Visserij Toelagen aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Toelagen aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Toelagen aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Toelagen voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé-eigendom en op openbare groene ruimten.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud en behoud van groene ruimten.

Bewustmaking van het publiek voor aanplantingen ter gelegenheid van de "Semaine de l'Arbre".

Toelagen aan de verenigingen van boomkwekers voor de levering van stekken in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Toelagen aan de publieke sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming Toelagen aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen Toelagen aan jagers- en vissersverenigingen.

Toelagen voor de ontwikkeling van de visteelt.

Toelagen aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Toelagen aan Jachtraden Toelagen aan de vzw's belast met het beheer van historische parken en tuinen Programma 13.03. Acties en bewustmaking inzake leefmilieu Toelagen aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Toelagen aan verenigingen en ondergeschikte openbare besturen in het kader van bijzondere of thematische oproepen tot indiening van ontwerpen.

Premies aan de gemeenten voor de indienstneming van milieuadviseurs.

Toelagen aan het "Institut Eco-Conseil", in het bijzonder voor de werking van het "Centre permanent de formation en environnement durable" (Centrum voor permanente vorming inzake duurzame ontwikkeling).

Toelage aan het "Institut royal pour la Gestion durable des ressources naturelles et la promotion des technologies propres" (Koninklijk Instituut voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van milieuvriendelijke technologie).

Toelagen aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake leefmilieu, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen inzake opleiding van het overheidspersoneel voor leefmilieu.

Toelage voor de bevordering van milieuvriendelijk verbruik.

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan de "RTBF" voor sekwenties over leefmilieu in het TV-journaal voor kinderen "Les Niouzz".

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelage aan de "BIWM"(Brusselse Intercommunale Watermaatschappij) voor de bouw van het "CRIE" (gewestelijk centrum voor milieu-initiatie) te Modave Toelage aan de "CILE" voor de renovatie en de inrichting van het "Château d'eau du Bol d'Air".

Toelage aan de "SPAQUE"-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen Programma 13.04 : Vergunningen, Luchtbeheer, Ondergrondse Hulpbronnen en Preventie van milieuvervuiling Toelagen aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Toelagen aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor acties met het oog op de promotie en het gebruik van Waalse sierstenen.

Ondersteuning van opleidings- en bijscholingsprogramma's voor het personeel van de ondergeschikte besturen.

Toelagen aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen "NIMBY".

Toelagen aan de niet openbare sector voor de begeleiding en vorming van de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de milieuvergunning Programma 13.05 : Water (controle, beheer, productie en bescherming).

Toelagen voor de vormgeving en de uitgave van de "Tribune de l'Eau".

Toelagen die moeten worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1991 voor de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven van de erkende ontwateringsinstellingen Toelagen aan de riviercomités voor de financiering van de aan het riviercontract voorafgaande studie.

Toelagen aan omwoners om de toegang van het vee tot de waterlopen te voorkomen.

Toelagen aan privéinstellingen met het oog op de bewustmaking, begeleiding, voorlichting en opleiding voor aangelegenheden m.b.t. water.

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake water, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Studies aan de ondergeschikte openbare besturen voor de vernieuwing van de atlas en de herziening van de wet op de niet-bevaarbare waterwegen Toelage voor de groepering van economisch belang die moet worden opgericht tussen de "IDEA" en de "SWDE" voor de uitvoering van het bemalingswater van de groeven van Zinnik en Ecaussines.

Toelagen aan de Maas- en Scheldecommissies alsook aan het Coördinatiecomité van het stroomgebiedsdistrict Rijn Programma 14.01 : Binnenlandse aangelegenheden : Toelagen voor de werking van de Hoge Raad voor steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Toelagen ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Toelagen aan de gemeenten en politiezones voor specifieke acties met het oog op sociale integratie en veiligheid en voor acties die op gelijkaardige specifieke behoeften inspelen.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleenden diensten Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Toelagen en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de buitenschoolse kinderopvang.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, intercommunalen en aan openbare instellingen, met inbegrip van de Gouverneurs in het kader van partnerschappen inzake veiligheidsprojecten Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, intercommunalen en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie Toelagen aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een voorschot op de compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Toelagen in het kader van de steun aan de slachtoffers van de ramp in Zuid- en Zuidoost-Azië Financiering in het kader van de organisatie van de verkiezingen van oktober 2006 Toelagen voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Toelagen aan gemeenten voor de organisatie van etappes in het kader van de "Tour de la Région wallonne" Toelagen aan privé of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties i.v.m. wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Toelagen aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel Toelage aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak.

Toelage aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de netheid, de veiligheid, de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie in de hand te werken Toelage aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Toelage aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente woning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Toelage aan de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de bevoegdheidsoverdracht inzake Plaatselijke Besturen.

Toelage voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en de e-Gemeente.

Toelage in het kader van het vormingsplan.

De begroting toegerekend op basisallocatie 63.04.01.van Titel II van programma 01 van Organisatieafdeling 14 is met name bestemd voor de subsidiëring van het Mercureplan en van de "Espaces Multi Services (EMI)".

Toelagen aan gemeenten en aan de vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne" Toelagen voor fiscale compensaties ten gunste van de provincies en gemeenten Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het "Plan Qualicité" Fianciering van de cel voor de verificatie van de boekhoudingen van de mandaten Toelagen voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van vwz's.

Programma 14.05 : Sportinfrastructuur : Toelagen aan de openbare en privé sector voor ondersteuning, voorlichting en bevordering wat betreft de sportinfrastructuren, met inbegrip van de medefinanciering van in aanmerking komende infrastructuurprojecten in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, van het programma Stadsvernieuwing en van het Programma voor Beroepsdoorstroming.

Toelage aan de v.z.w. "Union Culturelle et sportive Wallonne" Toelage aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Toelage voor de aankoop van gebouwen en voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken van grote sportinfrastructuren en specifieke infrastructuren.

Toelage voor investeringen betreffende de bouw, uitbreiding, renovatie en aanwerving van een onroerende installatie.

Toelage voor de bouw of inrichting van cafetaria's en bars.

Toelage voor de aankoop van de eerste sportuitrusting noodzakelijk voor de werking van de onroerende installatie.

Toelagen voor verrichtingen in verband met de aankoop, bouw, renovatie en uitrusting van kleine sportinfrastructuren met inbegrip van straatsport en gedekte straatsport.

Programma 15.01 : Ruimtelijke ordening en stedenbouw : Toelagen aan gemeenten voor de aanwerving van adviseurs inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Toelagen voor acties ter bevordering van een goede ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Toelagen voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Toelagen voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma "INTERREG 2C" en andere Europese operationele programma's.

Toelagen aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van grondaankoop en -ruil uitgevoerd binnen het door het Gewest bepaalde grondbeleid.

Toelagen voor : 1° het opmaken of voor de volledige herziening van een gemeentelijk plan van aanleg, een gemeentelijk structuurplan of een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement; 2° een effectenonderzoek i.v.m. een ontwerp van gemeentelijk plan van aanleg; 3° een analyse van het algemeen nut van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw; 4° de organisatie van informatievergaderingen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw; 5° de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;6° de indienstneming, op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, van een persoon die bevoegd is voor het beheer van het betrokken grondgebied. Toelagen voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Toelagen aan de plaatselijke besturen in het kader van het Plan Permanente Woning.

Programma 15.02 : Stadsvernieuwing en stadsheropleving, gebieden waarvoor een heraanleg nodig is en gebieden bestemd voor herontwikkeling wat betreft de landschappen en het leefmilieu Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de "SOGEPA" gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Toelagen aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid. Deze toelagen zijn bestemd om : - - hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Toelagen voor de uitvoering van de beleiden inzake stadsheropleving en -vernieuwing Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen aan de gemeenten voor de uitvoering van de stadsvernieuwingsverrichtingen in de bevoorrechte initiatiefgebieden bedoeld in artikel 174, §22, 2 en 3 van het "Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine" voor de aanwerving van een voltijds personeelslid, "projectleider" genoemd, dat uitsluitend belast is met het beheer van de stadsvernieuwingsverrichting. Die verrichtingen worden forfaitair vastgesteld op 37.000 euro per jaar en per stadsvernieuwingsverrichting.

Toelagen aan gemeenten die stadsvernieuwingsoperaties van het type "initiatiefwijk" ondernemen om een deel van de loonkosten en andere kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de buurtregieën te dekken. « Toelagen bestemd voor het opmaken van een dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel 173, § 1, van het "Code wallon de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium) te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Deze toelagen : - bedragen 50% van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; - zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat : 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken, ...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie;5. een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en aan zijn goedkeuring, op advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Afdeling Actieve Ordening - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing. » Programma 15.03 : Onderzoek en acties voor de ontwikkeling van het grondgebied en de duurzame ontwikkeling en de integratie hiervan Toelagen aan de universiteitsinstellingen.

Programma 15.04 : Huisvesting - privé-sector : Toelagen voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Toelagen aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Programma 15.05 : Huisvesting - publieke sector Toelagen voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Toelagen aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken Toelagen voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Programma 15.06 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Toelagen voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Toelagen aan de privé-sector en de publieke sector voor een maximumbedrag van 6.000 euro (excl. BTW) gelijk aan maximum 60 % van uit te voeren werken met het oog op acties voor het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Programma 16.01 : Buitenlandse handel Toelagen aan de Handelskamers Toelage aan het "Agence pour le commerce extérieur" (Agentschap voor buitenlandse handel) Programma 16.02 : Actie, Bevordering en Solidariteit van het Waalse Gewest op internationaal niveau : Toelagen aan privé of publieke gespecialiseerde operators ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer Transnationale en interregionale coöperatie - Toelagen aan privé-instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan privé-instellingen.

Medegefinancierde bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende, interregionale en transnationale betrekkingen - Toelagen aan privé-instellingen Toelagen aan privé of publieke gespecialiseerde operators ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer.

Toelage om de bilaterale samenwerking met het Zuiden te steunen U.W.E. - Programma "EURODYSSEE".

Toelagen ter bevordering van de buitenlandse betrekkingen.

Toelagen om de bilaterale samenwerking met het Noorden te steunen Humanitaire acties.

Toetreding van het Waalse Gewest tot internationale instellingen en bijdrage tot de uitvoering van al hun programma's of een gedeelte ervan Toelage met het oog op de ondersteuning van de "A.I.F. » en de samenwerkingsprogramma's van de Francofonie (ook IEPF) (Institut de l'Energie des Pays Francophones)).

Toelagen met het oog op de ondersteuning van programma's voor internationale ontwikkelingssamenwerking.

Transnationale en interregionale coöperatie - Toelagen aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende, interregionale en transnationale betrekkingen - Toelagen aan openbare instellingen Beleidsacties uitgevoerd in samenwerking met de Franse Gemeenschap Ontwikkelingssamenwerking Toelagen voor de aankoop van roerende uitrustingsgoederen en materieel door privé-partners met het oog op de bevordering van de bilaterale buitenlandse betrekkingen Toelagen voor de aankoop van roerende uitrustingsgoederen en materieel door openbare partners met het oog op de bevordering van de bilaterale buitenlandse betrekkingen Programma 17.01 : Gezondheid Toelagen aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers" Toelagen voor studies, onderzoek en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde Toelagen voor onderzoek, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Toelagen aan de tele-onthaalcentra Toelagen aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen voor palliatieve zorg Investeringsteringstoelage op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen inzake sociale ziekten Toelagen aan de Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en -diensten ("SISD") Toelagen voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector Toelagen aan de Contactpunten op gezondheidsgebied Toelagen aan de diensten van de non-profitsector om hun energiefactuur te verminderen Toelagen toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik Toelagen toegekend in het kader van het Commissariaat Leefmilieu-Gezondheid Toelagen aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten Programma 17.02. Overkoepelend beleid Steun aan transversale initiatieven Steun aan het "Tandem-plan" Toelagen aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS Programma 17.03 : Sociale actie Ondersteuning van initiatieven op het gebied van sociale actie.

Toelagen voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingstoelagen aan openbare en privé sociale steunpunten Toelagen aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB) Toelagen voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Toelagen voor onderzoeks-, informatie-, denk- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Toelagen aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Toelagen aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst Toelagen aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen.

Ondersteuning voor de vorming van sociale interveniënten en van ambtenaren Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Toelagen aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen Steun aan coördinaties van rechterlijk arrondissement Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers Toelagen aan openbare instellingen in het kader van de acties "Eté solidaire, je suis partenaire" Toelagen inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor voorzieningen in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en van de Hoofstukken XII. Toelagen voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor circusartiesten Steun aan privé en openbare diensten voor sociale integratie Steun aan privé en publieke initiatieven inzake gelijke kansen Toelagen aan de vzw's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is Toelagen aan de vzw "l'Observatoire du Crédit et de l'endettement" Toelagen aan de vzw "Osiris-Crédal-Crédit social" Toelagen aan het sociaal Contactpunt van Namen Toelagen aan de diensten van de non-profitsector om hun energiefactuur te verminderen Toelagen ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Programma 17.04 : Gezin en derde leeftijd.

Toelagen voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Toelagen aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Toelagen voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Toelagen in het kader van de buitenschoolse opvang van jonge kinderen Bijkomende toelage aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten Toelagen voor de infrastructuren van privé of openbare instellingen m.b.t. kind en gezin Infrastructuurtoelagen inzake huivesting voor de 3de leeftijfd Toelagen aan de "Espaces-Rencontres" Investeringstoelagen op het gebied van het gezin en de 3de leeftijd Toelagen aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie Toelagen aan de diensten van de non-profitsector om hun energiefactuur te verminderen Toelagen aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten Toelagen toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden Programma 17.06 : Gehandicapte personen Toelagen voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Toelagen voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie voor gehandicapten Toelagen voor acties m.b.t. de bevordering en sociale integratie van gehandicapten Toelagen voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Investeringstoelagen inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, ...

Toelagen aan de diensten van de non-profitsector om hun energiefactuur te verminderen Programma 18.01 : Toerisme Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de ontwikkeling van het regionaal toerisme.

Toelagen voor de verwezenlijking van info-diensten en toeristenactiviteiten op de parkeerruimten langs de wegen en autosnelwegen.

Investeringstoelagen, toegekend aan de "Maisons du Tourisme" ter dekking van de vestigingskosten.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen aan de Folonstichting, de gemeente Marche-en-Famenne en andere toeristische operators voor de organisatie van een tentoonstelling Folon 2008.

Werkings- en uitrustingstoelagen voor de vzw's die de operators van een toeristisch kanaal in een federatie verenigen Brandveiligheidstoelagen toegekend aan de verblijfseenheden van de vakantiedorpen waarvoor het "Commissariat général au tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) een vergunning heeft verleend.

Programma 19.01 : Landbouwbeleid Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan privé, openbare of universitaire voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Toelagen aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Toelagen aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties ten gunste van het gewestelijke, Europese en internationale landbouwbeleid en voor de studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Toelagen aan de "Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding) Programma 19.02 : Beheer van de Landelijke Ruimte Toelagen aan de "Fondation rurale de Wallonie" krachtens de kaderovereenkomst.

Toelage aan Nitrawal, overeenkomstig de kaderovereenkomst Toelagen aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of landelijk beheer.

Toelagen aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden of landelijk beheer.

Toelagen voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Toelagen voor originele en innoverende acties inzake plattelandsontwikkeling.

Specifieke toelagen en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte Specifieke toelagen en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding Programma 19.03 : Tegemoetkomingen aan de Landbouw Toelagen aan het "Centre de Recherche Agronomique" in het kader van de uitvoering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (G.B.C.S.) verbonden met de activiteiten van de instelling die de "EOGFL- Waarborg"-tegemoetkomingen betaalt Programma 19.04 : Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteit Toelagen aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies inzake onderzoek, ontwikkeling en kwaliteit van de dieren- en plantensector.

Toelagen aan controle-instellingen die in het kader van de certificering van producten optreden.

Toelagen aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Toelagen aan de verenigingen verbonden door een kaderovereenkomst met het Waalse Gewest Toelagen aan de fok- en productieverenigingen alsook aan de verenigingen voor dieren- en plantenselectie inzake toegepast landbouwkundig onderzoek, begeleiding en vulgarisatie.

Toelagen voor de kwaliteitscontrole van producten.

Toelagen aan de universitaire Faculteiten, studie- en onderzoekscentra en andere inrichtingen voor toegepast onderzoek inzake ontwikkeling van technieken en systemen voor landbouwproductie en -diversifiëring.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan verenigingen en groeperingen die zorgen voor voorlichting, bewustmaking en begeleiding inzake landbouw.

Toelagen aan proef- en pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Toelagen aan de "Fondation Hippodrome de Wallonie" Toelagen aan diensten voor vervanging van landbouwers.

Toelagen aan de ontledingslaboratoria geïntegreerd in de "Commission des Sols de Wallonie" (Waalse Bodemcommissie) en het REQUASUD-net.

Toelagen voor het "Centre d'Economie Rural de Marloie" Toelagen aan de "Association wallonne de l'Elevage".

Toelagen aan fokverenigingen.

Toelagen aan de "Office des Produits wallons".

Toelagen aan de vereniging VALBIOM. Toelagen aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" Toelagen aan het "Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux".

Toelagen aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding Bijdragen voor deelneming aan en aansluiting bij nationale verenigingen met wetenschappelijk karakter.

Toelagen aan landbouwcentra voor het uitvoeren van programma's voor ontwikkeling van de akkerbouw.

Toelage aan de begeleidingsstructuur belast met de uitvoering van de richtlijn "nitraten".

Toelage aan referentie- en proefcentra.

Toelagen voor wetenschappelijk en technisch onderzoek Toelagen aan de plaatselijke besturen die landbouw- en tuinbouwmanifestaties organiseren.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten.

Programma 19.05 Europese medefinanciering Toelagen voor privé, openbare of universitaire voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Programma 50.02 : Werkingskosten en prestaties door derden : Toelagen voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Toelagen voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Toelagen aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) 12.500 euro Toelagen aan de « Permanent International Association of Navigation Congresses » 6.000 euro Toelagen aan de Permanente Internationale Vereniging voor Wegencongressen (PIVW) 5.000 euro Toelagen aan de « Chemins du Rail ».

Toelage aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Programma 50.04 : Vestiging der gebouwen.

Toelagen en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Toelage aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen Programma 53.03 : Telecommunicatienet-Bouw.

Allerhande toelagen met het oog op de ontwikkeling van telecommunicatiemiddelen.

Toelagen van elke aard betreffende de projecten Cyberscholen en Cyberklassen Programma 54.01 : Openbaar interstedelijk en schoolvervoer : Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Toelagen aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Toelagen ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen aan de maatschappijen van de TEC-groep en aan de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de exploitatie van het net en op de realisatie van investeringen en acties ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer, het beheer van human resources, de mobiliteit en intermodaliteit van het personenvervoer.

Tegemoetkoming in het kader van de gewestelijke voorlopige financiering van de projecten van spoorweginfrastructuren van de NMBS Programma 54.02 : Luchthavens en vliegvelden : Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de gewestelijke luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Tegemoetkomingen voor onroerende ontwikkelingsmiddelen met het oog op het beheer van de begeleidingsmaatregelen voor de economische ontwikkeling van de gewestelijke luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen aan de "SAB" voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande tegemoetkomingen aan de "BSCA" voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande toelagen met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Toelagen betreffende de uitvoering van begeleidings- en voorlichtingsmaatregelen.

Toelagen voor voorlichtings-, bevorderings- of bewustmakingstudies en -acties wat betreft de gewestelijke luchthaveninfrastructuren.

Programma 54.04 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit en coördinatie van de mobiliteitsbeleiden : Toelagen voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie in het kader van Doelstelling 1.

Toelagen voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit, het plan voor leerlingenvervoer en de bevordering van proefacties inzake intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulstoelagen aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers.

Gewestelijk bedrijf : "Office wallon des Déchets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen).

Toelage aan verenigingen en gemeenten voor de bevordering van acties inzake preventie en recycling van huishoudelijk afval.

Toelage aan de "SPAQUE"-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Toelagen aan inrichtingen belast met afvalverwerking voor de door de "Missi-Dominici" aan de gemeenten verleende bijstand.

Toelagen aan openbare instellingen voor de kostenovername en de verwezenlijking van proefprojecten op het gebied van afvalverwerking.

Terugvorderbare voorschotten op de kosten van studies vóór het verkrijgen van vergunningen met het oog op de oprichting van een centrum voor technische ingraving. « Office de promotion des voies navigables" (Dienst voor de bevordering van de waterwegen) Toelagen aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Toelagen voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Toelagen aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Art. 43.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 51.06, 51.07, 51.08 van programma 01, basisallocaties 43.07 en 63.02 van programma 03, basisallocaties 51.06, 51.07, 63.01, 63.02, 63.03 en 63.04 van programma 04 en basisallocatie 51.02 van programma 06 van organisatieafdeling 17.

Art. 44.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit is de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 41.01 van programma 03, 41.02 van programma 04 en 41.04 van programma 06 van organisatieafdeling 17.

Art. 45."In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 33.02, 33.05, 33.06 van programma 01, 01.02 van programma 02, 33.05, 33.07, 33.19 en 33.22 van programma 03 en 33.66 van programma 04, en 41.03 van programma 06 van organisatieafdeling 17".

Art. 46."In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 33.02, 33.04, 33.05, 33.06, 33.12, 43.02 en 43.03 van programma 01, 01.01 van programma 02, 33.05, 33.07, 33.09, 33.19, 33.22 en 43.09 van programma 03, 33.02, 33.65, 33.66 en 43.65 van programme 04, en 41.03 van programme 06 van organisatieafdeling 17. » .

Art. 47.Artikel 1, § 3, van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt aangevuld als volgt : « c) de indienstneming van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur voor de uitvoering van bestellingen".

Art. 48.Artikel 2 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt gewijzigd als volgt : « Artikel. 2. Opgericht wordt een Tol- en Averijfonds - Sector Wegen en Autosnelwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende gebouwen van het domein van het Waalse Gewest die beheerd worden door het Directoraat-generaal Snelwegen en Wegen en door het Directoraat-generaal Technische Diensten, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoelde Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het wegen- en autowegennetwerk;b) het onderhoud van voornoemd netwerk. Invoering van het verkeersvignet De uitgaven voortvloeiend uit de in het tweede lid, b), bedoelde ontvangsten worden aangerekend ten belope van 75% op de bouw en het onderhoud van de wegen en snelwegen en ten belope van 25% op de vervoersector. » Bovendien kan dit fonds de stortingen die de « SOFICO » heeft verricht om de onteigeningen die het Gewest zal uitvoeren met het oog op de verwezenlijkhing van zijn projecten, registreren en deze bedragen storten aan de onteigende eigenaars.

Artikel 3 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt gewijzigd als volgt : « a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende gebouwen van het domein van het Waalse Gewest die beheerd worden door het Directoraat-generaal Waterwegen en door het Directoraat-generaal Technische Diensten, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;" In artikel 3 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt een vierde lid ingevoegd, luidend als volgt : « Dit fonds wordt ertoe gemachtigd om de stortingen te registreren, die verricht zijn door de « SOFICO » in ruil voor de diensten verleend door het Ministerie van Uitrusting en Vervoer in het kader van het dienstencontract betreffende het beheer van het « Canal du Centre ».

Art. 49.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de basisallocaties van programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 54, ongeacht het bedrag, worden overgedragen van het ene naar het andere programma door de Minister van Vervoer en Begroting.

Art. 50.Overeenkomstig artikel 7 van het programmadecreet van 18 december 2003 tot invoeging van een artikel 10bis in het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten, wordt de toekenning van nieuwe erkenningen aan genoemde centra geschorst.

Deze schorsing moet worden gehandhaafd tot de goedkeuring van een decreet betreffende de begeleiding en de coördinatie van thuisverzorging en -diensten.

Deze schorsing geldt evenwel niet voor de vernieuwing van de erkenning van centra die vóór 1 januari 1998 waren erkend.

Art. 51.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke steun voorzien in basisallocaties 41.01 van programma 01, 41.01 van programma 04 en 41.01 van programma 06 van organisatieafdeling 17 toe te kennen aan het "CRAC" (Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten).

Art. 52.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om de dotatie aan het Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen, voorzien in basisallocatie 41.03 van programma 06 van organisatieafdeling 17, in één schijf uit te betalen.

Art. 53.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die het "Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées" kan toekennen aan de leden van het Financieel Comité van het "Agence", vast te stellen.

Art. 54.In artikel 7 van het decreet van 28 juni 2001 tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, worden de woorden "1 januari 2001" vervangen door de woorden "1 januari 2003".

Art. 55.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de basisallocaties van programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15, ongeacht het bedrag, worden overgedragen van het ene naar het andere programma door de Minister van Vervoer en Begroting.

Art. 56."De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die de Waalse Raad voor Leefmilieu voor Duurzame Ontwikkeling, de Watercommissie, de Erkenningscommissie inzake Afvalstoffen en de Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven kunnen toekennen aan hun leden, vast te stellen. »

Art. 57.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de Adviescommissie voor Beroepen en de Commissie voor de Erkenning van Ontwerpers bedoeld in artikel 281 van het « CWATUP »kunnen verlenen aan hun leden.

Art. 58.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en van artikel 3, 2de lid, van het decreet van 17 december 1992 tot oprichting van begrotingsfondsen inzake openbare werken, zoals gewijzigd bij artikel 13 van het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la Navigation" (Dienst voor de Scheepvaart) wordt de opbrengst van de neveninstallaties (met inbegrip van de telecommunicatieinstallaties) en van de hydro-elektrische centrales opgenomen ten gunste van de "Société de Financement complémentaire des Infrastructures" (Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren).

Art. 59.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de "Société Wallonne du Crédit Social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 60.Het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 17 november 2005 wordt gewijzigd als volgt : « Het bedrag van vierhonderd vijftien duizend euro » bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, en 8, eerste lid van dat decreet wordt vervangen door zeshonderd vijfentachtig duizend euro ». ». HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 61.Met het oog op het financieel beheer van sommige activiteiten wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd een voor het Rekenhof verantwoordelijke gewoon rekenplichtige aan te stellen bij de "SEPAC" (Vaste hulpdienst voor administratieve en geldelijke aangelegenheden), die moet worden aangewezen door de Minister van Begroting. Die rekenplichtige wordt ertoe gemachtigd om het persoonlijke aandeel van de personeelsleden betreffende de hem toevertrouwde aankoop van maaltijdscheques te storten aan de NV SODEXHO BASS BELGIUM.

Art. 62.Het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" kan, ten laste van zijn begroting, een bedrag van 6000.000 euro vastleggen voor de uitvoering van de door de Regering goedgekeurde investeringsprogramma's met het oog op de aankoop, de bouw, de verbouwing en de inrichting van gebouwen bestemd voor de opvang van gehandicapten, alsmede een bedrag van 225.000 euro voor de uitvoering van de door de Regering goedgekeurde investeringsprogramma's met het oog op de aankoop, de bouw, de verbouwing en de inrichting van gebouwen bestemd voor de tewerkstelling en de vorming van gehandicapten.

Art. 63.In afwijking van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid, wordt de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen ertoe gemachtigd om de bedragen noodzakelijk voor de uitbetaling van de toelagen die vastgelegd zijn ten laste van de vorige boekjaren, vooraf te nemen van de begroting die in 2007 bestemd is voor de uitvoering van dit besluit.

Art. 64.De "Société wallonne de crédit social" wordt aangewezen als afgevaardigde van het Waalse Gewest voor het financieel beheer van de "lening jongeren", dat bij het besluit van de Regering van 20/07/2000 wordt georganiseerd. Haar tegemoetkomingen ten gunste van de kredietinstellingen worden gesubsidieerd door de Minister van Huisvesting.

Art. 65.Artikel 41, §3, derde lid, van het decreet van 7 maart 2001 houdende hervorming van de "Société wallonne des Distributions d'Eau" wordt aangevuld als volgt : « In afwachting van de sluiting van de vereffening van het "ERPE" mag het Gewest de bedragen storten aan de "SWDE" die noodzakelijk zijn voor de uitbetaling van de facturen betreffende het uitstaand bedrag van de in artikel 39 bedoelde opdrachten na aftrek van de bestaande waarden gelijkgesteld met het reservefonds voor de financiering van genoemde uitgaven. De stortingen worden uitgevoerd na inzage van de door de "SWDE" ontvangen facturen.

Wat betreft de bouwheerschap van de opdrachten betreffende de "Transhennuyère" mag het Gewest de opdrachten eveneens storten aan de SWDE die noodzakelijk zijn voor de uitbetaling van de facturen verbonden met de saldo's van de visa van de vastleggingen toegerekend op artikel 01.01.05, organisatieafdeling 13 van de begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest en ontvangen door de "SWDE". Het saldo van de vastleggingen aangegaan op de bijzondere afdeling van genoemde begroting alsook elke ordonnancering op de bijkomende vastleggingen ten laste van het Fonds voor Waterbescherming mogen worden gestort aan de "SWDE" aan de hand van de desbetreffende facturen.

Art. 66.In afwijking van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, kan de Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer, de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar.

Art. 67.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om aandelen over te nemen in het kapitaal van de NV FERI in het kader van de tenuitvoerlegging van het onroerende investeringsplan " MAGELLAN ".

Art. 68.De Regering mag de volledig of gedeeltelijk gebouwde woningen die voor de verkoop bestemd zijn, overdragen alsook de overeenstemmende financieringen van de territoriaal bevoegde openbare "verwervende " huisvestingsmaatschappijen, op de datum en onder de voorwaarden die zij vaststelt. Die verrichtingen zullen door de Regering worden beschouwd als uitgevoerd wegens openbaar nut.

Art. 69.In het kader van het herstructureringsplan van de openbare huisvestingsmaatschappijen, mag de Regering overgaan tot de herschikking van de schulden van de maatschappijen. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 70.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 85.647.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2007 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 71.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2007 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij DEXIA Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472 euro niet overschrijden.

Art. 72.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen of roulerende fondsen in land- en tuinbouw in het kader van het Fonds voor landbouwinvestering, voor een totaalbedrag van 99.103.000 euro in 2007.

Art. 73."De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 300.000.000 euro om de uitgaven te dekken die enerzijds gedaan zijn namens het EOGFL - afdeling Oriëntatie en afdeling Waarborg en dit volgens de behoeften van de betalende instelling van het Waalse Gewest die ertoe gemachtigd is om die uitgaven te betalen alsook de door de Europese Commissie maandelijks gestorte voorschotten (na inachtneming van de met die financiële middelen gedane uitgaven) en anderzijds de uitgaven toegekend in het kader van de verrichtingen m.b.t. de beurzen "melkquota's" en "quota's voor moederkoeien".

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 03 van organisatieafdeling 19.

Art. 74.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Leefmilieu en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 379.215 euro om de Europese bijdrage te dekken betreffende de bewaking van bossen en milieu-interacties van 2003 tot 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr.2152/2003 van het Parlement en van de Raad. De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 01 van organisatieafdeling 13. Op dezelfde wijze zijn de eventuele niet-terugbetalingen door de Europese Commissie ten laste van basisallocatie 12.01 van programma 01 van organisatieafdeling 13.

Art. 75.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de leningen van de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de investeringen voor vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen en van de investeringen verbonden met infrastructuurwerken voor de metro van Charleroi, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties met interest, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling. Die waarborg wordt toegestaan voor een totaalbedrag van 92.110.000 euro.

Art. 76.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 2.331.000 euro.

Art. 77.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 60.094.206 euro.

Art. 78.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 23.863.324 euro.

Art. 79.Mits de hypotheek op de wijk "Gailly" wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren bij de aankoop van het onroerend goed door de associatie van het O.C.M.W. van Charleroi en het "I.O.S. » zolang de gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 80.In het kader van het pilootproject dat tijdens het jaar 2003 is aangesneden inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Sociale Zaken en Binnenlandse Aangelegenheden ertoe gemachtigd om de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 375.000 euro.

Art. 81.In het kader van de door de Waalse Regering goedgekeurde algemene raming wordt de gewestelijke waarborg verleend voor de verrichtingen van financieel beheer van de "Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure" vzw, waarvan de duur korter is dan twaalf maanden.

Art. 82.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Gewest te verlenen ten belope van het verschuldigd saldo van de lening 1984-2007 die de "SWS" in portefeuille bezit.

Art. 83.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 300.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 84.De WaaLse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan Leningen te bepaLen naargeLang de staat van de geLdmiddeLen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 20.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 85.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne des aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens) voor de uitvoering in 2007 van de investeringsprogramma's goedgekeurd door de Regering ten belope van maximum 80 miljoen euro.

De Waalse Regering wordt bovendien ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor rente-swaptransacaties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen in de wisselkoers voor de leningen ten belope van 35 miljoen euro die in 2007 zullen worden aangegaan en voor de leningen ten belope van 25 miljoen euro die in 2008 zullen worden aangegaan. HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 86.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor : 1° werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling. Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan : a) 30 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 1.239.467 euro; b) 25 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van 1.239.467 tot 4.957.870 euro; c) 20 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van meer dan 4.957.870 euro.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 87.Binnen de perken van de op basisallocatie 63.05, programma 04, organisatie-afdeling 14, uitgetrokken kredieten wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd een tegemoetkoming te verlenen aan de door een ramp getroffen gemeenten om deze in staat te stellen terugvorderbare voorschotten aan de slachtoffers te verstrekken, in afwachting van de tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Art. 88.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de "Société publique de Gestion de l'Eau", ten laste van basisallocatie 01.01, programma 05 van organisatie-afdeling 13, met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 89.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de door de SPGE (openbare maatschappij voor waterbeheer) te innen schuldvorderingen, in de vorm van aandelen B1, op het kapitaal van deze maatschappij in te brengen, die zouden ontstaan uit de invorderbaarheid van iedere toelage die in het kader van waterzuivering vroeger gestort is.

Art. 90.De Waalse Regering mag de Thesaurie ertoe machtigen de Centrale dienst van vaste uitgaven van het bestuur van de Thesaurie van het Ministerie van Financiën te prefinancieren om dit laatste in staat te stellen de wedden van de Provinciegouverneurs, Arrondissementscommissarissen en gewestelijke Ontvangers uit te betalen. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 91.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996, kunnen de basisallocaties van de programma's van organisatieafdeling 40 overgedragen worden door de Minister van Begroting.

Art. 92.De Minister van Begroting kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van de programma's van organisatie-afdeling 40 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie.

Art. 93.De Minister van Begroting wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van de programma's van organisatie-afdeling 40 d.m.v. niet door het Rekenhof vooraf geviseerde ordonnanties te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten.

Art. 94.De Minister van Begroting wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de uitvoering van waarborgen ten laste van basisallocatie 31.01 van programma 05 van organisatie-afdeling 40 d.m.v. niet door het Rekenhof vooraf geviseerde ordonnanties te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten. HOOFDSTUK VI. - Bijzondere afdeling

Art. 95.In afwijking van artikel 16 van de wet van 28 juni 1989 tot wijziging van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn de bepalingen van de artikelen 1 en 5 van dezelfde wet niet van toepassing tijdens 2006 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 96.De wijze waarop beschikt wordt over het tegoed vermeld voor de fondsen opgenomen onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel wordt aangegeven naast het artikelnummer of littera van elk betrokken fonds.

De fondsen waarvan de uitgaven aan het voorafgaand visum van het Rekenhof zijn onderworpen worden met het teken A aangegeven.

Art. 97.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen ten laste van artikel 60.02.A.06 (LIFE), uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.02 (EOGFL), 60.02.A.03 (ESF) en 60.02.A.05 (FIOV) van afdeling 10, Titel IV. HOOFDSTUK VII. - Gewestelijke bedrijven

Art. 98.De bij dit decreet gevoegde begroting van de "Office wallon des Déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2007 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 31.518.000 euro voor de ontvangsten en 31.518.000 euro voor de uitgaven.

Art. 99.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de "Office wallon des Déchets" herverdelen. HOOFDSTUK VIII. - Afzonderlijk beheerde gewestelijke diensten

Art. 100.De bij dit decreet gevoegde begroting 2007 van de "Office de Promotion des Voies navigables" (Dienst voor de Bevordering van de bevaarbare Waterwegen) wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 451.000 euro voor de ontvangsten en 451.000 euro voor de uitgaven.

Art. 101.De Minister van Uitrusting kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de "Office de Promotion des Voies navigables" herverdelen. HOOFDSTUK IX. - Instellingen van openbaar nut

Art. 102.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een kwaliteitslandbouw") voor 2007 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.702.000 euro voor de ontvangsten en 7.702.000 euro voor de uitgaven.

Art. 103.De Minister bevoegd voor Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" herverdelen.

Art. 104.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" (Waals fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en -oppomping) voor 2007 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 425.000 euro voor de ontvangsten en 2.695.000 euro voor de uitgaven.

Art. 105.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2007 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.064.770 euro voor de ontvangsten en 4.064.770 euro voor de uitgaven.

Art. 106.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2007 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 24.213.000 euro voor de ontvangsten en 24.213.000 euro voor de uitgaven.

Art. 107.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut scientifique de Service public" herverdelen.

Art. 108.Artikel 1, eerste lid, van het decreet van 6 mei 1999 tot in stelling van het "Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) wordt gewijzigd als volgt. « Er wordt een openbare instelling genoemd « Fonds pour le Désendettement de la Wallonie » (Fonds voor de vermindering van de schuldenlast van Wallonië ».

In de artikelen 3 en 4van hetzelfde decreet worden de termen « Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne » vervangen door de termen « Fonds pour le Désendettement de la Wallonie ».

Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « het « Fonds pour le Désendettement de la Wallonie » wordt ermee belast financiële voorraden aan te leggen die zijn bestemd voor de vermindering van de schulen van het Waalse Gewest ».

Art. 109.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds pour le Désendettement de la Wallonie » voor het jaar 2007 wordt goedgekeurd.

Art. 110.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds) voor 2007 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.334.000 euro voor de ontvangsten en 1.334.000 euro voor de uitgaven.

Art. 111.De Minister tot wiens bevoegdheden het "Fonds Piscicole" behoort, kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de begroting van het "Fonds Piscicole" herverdelen.

Art. 112.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut du patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2007 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 9.361.000 euro voor de ontvangsten en 9.669.000 euro voor de uitgaven.

Art. 113.De Minister bevoegd voor Patrimonium kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut du Patrimoine wallon"(Instituut voor het Waalse Patrimonium)" herverdelen.

Art. 114.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" voor 2007 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 33.462.000 euro voor de ontvangsten en 33.462.000 euro voor de uitgaven.

Art. 115.De Minister bevoegd voor Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) herverdelen.

Art. 116.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut wallon d'évaluation" (Waals instituut voor evaluatie) voor 2007 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 5.756.000 euro voor de ontvangsten en 6.607.000 euro voor de uitgaven.

Art. 117.De Minister bevoegd voor evaluatie, prospectief en statistiek kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) herverdelen. HOOFDSTUK X. - Diverse bepalingen

Art. 118.Het boekhoudkundig uitstaand bedrag op basisallocatie 73.02 van programma 54.02 wordt overgedragen ten laste van de "SOWAER" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens).

Art. 119.Opgericht wordt een G.B.C.S.-fonds, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Dit fonds heeft als opdracht de ontvangsten op te nemen en sommige uitgaven te dekken verbonden met de inrichting, de ontwikkeling en de exploitatie van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (G.B.C.S.) verbonden met de activiteiten van het orgaan dat de EOGFL-steun betaalt.

Zijn bestemd voor het Fonds bedoeld in het eerste lid, I. De ontvangsten voortkomend uit de Europese Unie in geval van aandeel voorafgenomen van de bedragen die geïnd zijn, met name bij vastgestelde onregelmatigheden, in de gevallen bedoeld in artikel 7, paragraaf 1, van Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad van 4 maart 1991 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 283/72;

II. vrijwillige of contractuele bijdragen, met name die welke voortvloeien uit de opdrachten die afgevaardigd zijn in het kader van het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij of in het kader van andere samenwerkingen tussen deelstaten en/of met de federale Staat;

III. de opbrengsten van leveringen van G.B.C.S.-gegevens aan derden zoals particulieren, openbare instellingen, privé vennootschappen of wetenschappelijke instellingen voor onderzoeksdoeleinden.

Op het krediet betreffende het in artikel 1 bedoelde fonds kunnen enkel aangerekend worden : I. de uitgaven van alle aard betreffende het G.B.C.S. II. de uitgaven die voortvloeien uit de verplichtingen van het Gewest wat betreft de werking van het betaalorgaan. Deze uitgaven kunnen betrekking hebben op prestaties, met name personeels-, werkings- of investeringskosten alsook op andere kosten verbonden met opdrachten die beslist zijn in het kader van het G.B.C.S.-Fonds en die uitgevoerd zijn door specifiek personeel of derden.

Art. 120.In het specifieke kader van de impulsfondsen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om het subsidiëringspercentage te brengen op 90% voor het geheel van de projecten die betaald worden zowel door het sociaal impulsfonds ten gunste van reconversiezonen of van bijzonder benadeelde zones als door het impulsfonds voor de landelijke economische ontwikkeling.

Art. 121.Artikel 18 van het decreet van 29 april 2004 betreffende de gesubsidieerde werken wordt gewwijzigd als volgt : "2005" wordt vervangen door "2007".

Art. 122."De besluiten van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot organisatie van de inning van de verplichte bijdragen per producten of groepen producten, genomen ter uitvoering van artikel 24 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, zijn gevalideerd vanaf de bekendmaking van dit decreet en blijven toepasselijk op het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit). »

Art. 123.Er wordt ingestemd met het samenwerkingsakkoord van 16 december 2003 tussen de federale Regering, de Vlaamse regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting.

Art. 124.Overeenkomstig artikel 46 van de wet van 22 juli 1970 houdende de wettelijke herverkaveling van landbouwgoederen zijn de saldo's van de rekeningen van de ontbonden ruilverkavelingscomité's naar gelang van hun oorsprong ten laste van artikel 85.01 of 85.02 van programma 19.02. - Beheer van het landelijk gebied, van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 125.In artikel 55, § 2, van het decreet van 8 oktober 2005 tot wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie worden de termen « 31 december 2006" vervangen door de termen « 31 december 2007 »..

In artikel 21, § 2, van het decreet van 8 oktober 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden de termen "31 december 2006" vervangen door de termen "31 december 2007". HOOFDSTUK XI. - Slotbepalingen

Art. 126.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota's (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waals Parlement 4 III bcd (2006-2007) Nrs 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 21 december 2006.

Bespreking - Stemming.

Voor raadpleging van blz. 28865 tot blz. 28964 Beeld van de publicatie deel 5 Voor raadpleging van blz. 28965 tot blz. 29010 Beeld van de publicatie deel 6

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^