Document van 21 december 2007
gepubliceerd op 05 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

bron
vlaamse overheid
numac
2008036246
pub.
05/12/2008
prom.
21/12/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2007. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008.

KREDIETEN LOPEND JAAR

Artikel 1.Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2008 kredieten geopend ten bedrage van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01.

Art. 2.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2008 kredieten geopend ten bedrage van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02.

Art. 3.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2008 kredieten geopend ten bedrage van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03.

Art. 4.Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2008 de variabele kredieten geraamd op : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01.

Art. 5.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2008 de variabele kredieten geraamd op : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02.

Art. 6.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2008 de variabele kredieten geraamd op : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03.

Art. 7.De terugbetalingen van leningen voorzien onder titel III worden, wat betreft het begrotingsjaar 2008, geraamd op : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld VASTE UITGAVEN

Art. 8.Mogen in de vorm van vaste uitgaven uitbetaald worden : a) de salarissen en salaristoelagen van de personeelsleden van de Nederlandstalige peutertuinen en kinderdagverblijven alsook van de personeelsleden van het voor- en naschoolse toezicht verbonden aan de scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel-Hoofdstad, alsook de salaristoelagen voor het leidinggevende en technische personeel van de erkende openbare gemeentelijke, provinciale en privaatrechtelijke bibliotheken;b) de salarissen en salaristoelagen, fietsvergoedingen en vervoerkosten van de personeelsleden van het basis-, secundair, hoger onderwijs met uitzondering van het universitair onderwijs, het buitengewoon onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, het deeltijds kunstonderwijs, de diensten voor beroepsoriëntering, de centra voor leerlingenbegeleiding, en de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten;c) de vergoedingen wegens begrafeniskosten en de geboortetoelagen;d) de toelagen voor derving van het vrij genot van woning, de gevarentoelagen en de toelagen voor elektrische bediening, de toelagen voor de inning van scheepvaartrechten, de toelagen voor extra en onregelmatige prestaties, de vergoedingen voor kantoorkosten, de vergoedingen voor rijwielen met hulpmotor, alsmede de verplichte bijdrage van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer van de werknemer;e) de toelagen wegens buitengewone prestaties;f) zonder tussenkomsten van de Deposito- en Consignatiekas : de schadevergoedingen toegewezen op basis van een uitvoerbaar vonnis of arrest of een afgesloten dading in afwijking van artikel 100, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.Deze schadevergoedingen slaan zowel op de hoofdsom als op de eventuele renten : g) de aflossingen van kapitaal en rente bepaald onder beleidsdomein C programma G;h) de betaling van de moratoriumintresten verschuldigd aan belastingplichtigen in het kader van de inning van de onroerende voorheffing door het Vlaamse Gewest, van de heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, van de heffing ter bestrijding en voorkoming van de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;i) de salarissen en vergoedingen van de maand december verschuldigd aan het in Vlissingen (Nederland) tewerkgesteld en verblijvend personeel van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust, mogen betaald worden in de maand december in afwijking van het KB van 29 november 1984;j) de huursubsidies;k) de aanmoedigingspremies ter stimulering van arbeidsherverdeling en arbeidsduurvermindering;l) de aanmoedigingspremies in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofitsector;m) de loontegemoetkomingen en subsidies aan vzw's in het kader van het gesco-stelsel;n) de lonen voor de werknemers in het kader van het Derde Arbeidscircuit;o) de subsidies aan Beschutte Werkplaatsen in het kader van de sociale economie;p) subsidies en loontegemoetkomingen aan sociale werkplaatsen in het kader van de sociale economie inbegrepen kredieten voor uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de socialprofit 2000-2005 en het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de socialprofit 2006-2011;q) de loontegemoetkomingen en subsidies in het kader van de Vlaamse werkervaringmaatregelen;r) de subsidies en loontegemoetkomingen aan bedrijven in het kader van de sociale economie;s) de subsidies in het kader van de sociale economie voor ondersteuningsmaatregelen en tewerkstelling in de lokale diensteneconomie;t) de loontegemoetkomingen en subsidies aan Vlaamse Overheidsentiteiten in het kader van het gesco-stelsel. OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 9.§ 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden de vastleggingen samen met de kredietsaldi voor vastleggingen en ordonnancering van de volgende basisallocaties op 31 december van het jaar 2007 naar het begrotingsjaar 2008 overgedragen. De overgedragen kredieten worden met de nieuwe kredieten samengevoegd en gedragen zich gedurende het betrokken begrotingsjaar als gesplitste kredieten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden de vastleggingen samen met de kredietsaldi voor vastleggingen en ordonnancering van de volgende basisallocaties op 31 december van het jaar 2008 naar het begrotingsjaar 2009 overgedragen. De overgedragen kredieten worden met de nieuwe kredieten samengevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 3. Het saldo van de dotaties voor de publiekrechtelijke personen in het kader van het Centraal Financieringsorgaan (CFO), inclusief het saldo op basisallocatie CE4101B, dat nog niet geordonnanceerd is per 31 december 2008 mag overgedragen worden naar het volgend begrotingsjaar. § 4. In afwijking van de bepalingen van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het onbelast kredietsaldo, in vastleggingkrediet en ordonnanceringskrediet, op 31 december 2008 overgedragen naar het begrotingsjaar 2009 voor onderstaande basisallocatie en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2009 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 5. In afwijking van de bepalingen van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het onbelast kredietsaldo, in vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet, op 31 december 2007 overgedragen naar het begrotingsjaar 2008 voor onderstaande basisallocatie en samengevoegd met de kredieten voor het begrotingsjaar 2008 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld UITGAVEN VORIGE JAREN

Art. 10.§ 1. Onderstaande basisallocaties mogen uitgaven dekken met betrekking tot vorige begrotingsjaren : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De basisallocaties CC 12.03E, CC 12.20E, CC 12.21E en CC 12.22E mogen uitgaven dekken met betrekking tot voorgaande jaren voor zover deze uitgaven betrekking hebben op kosten gemaakt in het kader van een gedwongen invordering. § 3. Beperkt tot de betaling van energiefacturen, datalijnen, telefonie en brandstoffen mogen onderstaande basisallocaties uitgaven dekken met betrekking tot vorige jaren : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 11.§ 1. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige. begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of artikelen waarvan de nummering inmiddels gewijzigd werd of overgegaan is in andere basisallocaties of begrotingsartikelen mogen worden aangerekend op de overeenstemmende programmakredieten en basisallocaties van de begroting voor het jaar 2008. § 2. De kosten betalingsverkeer betreffende het vierde kwartaal die door Dexia, in uitvoering van het kassierscontract 2004-2008, ten laste worden gelegd op de hiervoor aangeduide rekeningen, mogen aangerekend worden op de begroting van het volgend jaar. § 3. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van vorige begrotingsjaren werden vastgelegd op de basisallocaties 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 en 43.07 van het programma 42.20 mogen worden aangerekend op GD3405E. In alle convenanten en subsidiebesluiten tot en met 31 december 2006, die betrekking hebben op deze basisallocaties moet vanaf 1 januari 2008 de vermelding 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 of 43.07 gelezen worden als GD3405E. § 4. In het convenant van 3 augustus 2005 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor jeugdgezondheidszorg worden in artikel 4, § 4, de woorden « basisallocatie 33.66 » geschrapt. § 5. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van vorige begrotingsjaren werden vastgelegd op basisallocatie 33.29 van programma 41.7 mogen worden aangerekend op basisallocatie BJ3330D. SUBSIDIES

Art. 12.Binnen de perken van de betrokken basisallocatie kunnen de volgende subsidies worden toegekend : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 13.De Vlaamse openbare instellingen en/of Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA's) of Intern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA's) kunnen binnen de perken van de betrokken basisallocaties dotaties krijgen, zelfs als de wet of het decreet houdende oprichting van deze instelling dat niet uitdrukkelijk bepaalt.

LENINGSMACHTIGINGEN

Art. 14.De minister die bevoegd is voor de huisvesting wordt ertoe gemachtigd het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in staat te stellen verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van maximaal 351.966.000 euro in het kader van de sociale huisvesting.

De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd, op voorstel van de minister die bevoegd is voor de huisvesting, om leningsmachtigingen ten belope van 351.966.000 euro, met de waarborg van het Vlaamse Gewest, toe te kennen aan voormelde instelling voor het voormelde bedrag.

VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN

Art. 15.§ 1. Het Gemeenschapsonderwijs wordt ertoe gemachtigd verbintenissen (ba FK9910B) aan te gaan voor een bedrag van 11.659.000 euro voor kleine infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. § 2. Het Gemeenschapsonderwijs wordt ertoe gemachtigd verbintenissen (ba FK9911B) aan te gaan voor een bedrag van 58.460.000 euro voor grote infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs.

Art. 16.§ 1. De minister die bevoegd is voor Werk wordt ertoe gemachtigd aan het EVA ESF Agentschap Vlaanderen vzw een vastleggingmachtiging (ba JD9916B) te verlenen als Vlaamse cofinanciering in het kader van het ESF Doelstelling 2 programma 2007-2013 ten belope van 18.914.000 euro. § 2. De machtiging toegestaan aan de minister bevoegd voor werk kan verhoogd worden met bijkomende verkregen middelen uit het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie JB0110B.

Art. 17.Aan het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt een vastleggingmachtiging (ba EF9912B) verleend voor de projecten op initiatief van bedrijven en innovatiesamenwerkingsverbanden ten belope van 123.860.000 euro in het kader van zijn opdracht vastgesteld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van een Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie en het decreet van 18 mei 1999 betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie.

Het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt ertoe gemachtigd in opdracht van de Vlaamse Regering voor een bedrag 44.434.000 euro aan verbintenissen aan te gaan voor acties van technologische innovatie. Het IWT wordt belast met de uitvoering, de financiële en administratieve afhandeling van de opdrachten (ba EF9911B).

Het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt ertoe gemachtigd voor een bedrag van 11.263.000 euro aan verbintenissen aan te gaan voor innovatieve mediaprojecten (ba EF9913B).

Het Instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt er tevens toe gemachtigd voor een bedrag van 841.000 euro verbintenissen aan te gaan voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) (ba EF9914B).

De minister bevoegd voor het wetenschap- en technologische innovatiebeleid kan, na akkoord van de minister bevoegd voor financiën en begroting, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingmachtigingen verleend aan het IWT. WAARBORG

Art. 18.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor toerisme, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen, aangegaan door de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), voor de financiering van haar restauratie- en ontwikkelingsprojecten.

Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt 5.000.000 euro.

Art. 19.De rentelasten van de leningen die de vzw « De Gezinsbond » onder waarborg van de Gemeenschap uitgeeft voor haar studiefonds, zullen voor het jaar 2008 gedeeltelijk door de Gemeenschap en gedeeltelijk door de vzw « De Gezinsbond » gedragen worden volgens een tussen de minister die bevoegd is voor onderwijs, en de lener overeen te komen verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel wordt voor het jaar 2008 vastgesteld als volgt : maximaal tweederde van vernoemde rentelasten worden ten laste genomen door de Gemeenschap en minimaal één derde door de vzw « De Gezinsbond ».

Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt 3.098.670 euro.

Art. 20.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, op de voordracht van de minister die de watervoorziening in zijn bevoegdheid heeft, wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen uit te geven en de kredieten Het plafond van de gewaarborgde leningen mag een totaal bedrag van 10.000.000 euro niet overschrijden.

Art. 21.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor de huisvesting, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de kredieten aan te gaan door de door de Vlaamse Regering erkende kredietmaatschappijen ten belope van 160.000.000 euro.

Art. 22.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd, op de voordracht van de minister die bevoegd is voor de huisvesting, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen aan te gaan door het EVA Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ten belope van onderstaande bedragen, voor : a) de financiering van de investeringsprogramma's van deze maatschappij : - sector huurwoningen : 151.984.001 euro; - sector koopwoningen : 115.078.690 euro; b) de bancaire financiering van marktconforme leningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen : 48.000.000,00 euro; c) de herfinanciering van schulden binnen het systeem van kapitaalsubsidies in de huursector : 1.300.000 euro.

Art. 23.De minister die bevoegd is voor Leefmilieu, en de minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, worden gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen aan te gaan door de nv Aquafin ten belope van 74.368.058 euro, met het oog op het uitvoeren van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin.

Het Vlaamse Gewest is slechts gehouden tot betaling van de uitstaande saldi van de in het eerste lid bedoelde leningen, als de uitwinning van de waarborg niet het gevolg is van : - de foutieve uitvoering door de nv Aquafin van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin; - of van de uitvoering door de nv Aquafin van overeenkomsten met derde partijen.

Art. 24.De Vlaamse minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de Vlaamse minister die bevoegd is voor het economisch beleid, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen uitgegeven in het kader van het decreet van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende een waarborgverlening voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het plafond van het gewaarborgde bedrag bedraagt 180.000.000 euro.

Art. 25.De Vlaamse minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de Vlaamse minister die bevoegd is voor het economisch beleid, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de fondsen noodzakelijk voor de ARKimedes-regeling. Het gewaarborgde bedrag bedraagt 130.000.000 euro.

VOORSCHOTTEN

Art. 26.Op alle basisallocaties met ESR-code 12 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid mogen aan personeelsleden en aan kabinetsverantwoordelijken voorschotten in contanten worden toegekend voor het betalen van kleine en dringende uitgaven. Deze contanten worden verstrekt op kas van de CRU rekenplichtige tegen afgifte van een ontvangstbewijs en zijn beperkt tot 5.000 euro.

De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft.

Een nieuw voorschot in contanten kan pas verleend worden nadat het eerder ontvangen voorschot afgerekend werd.

Art. 27.§ 1. Ten laste van het krediet van de basisallocatie DD8510B mag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering een bestendig voorschot van maximaal 25.000 euro per vertegenwoordiger worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, zakenreizen en administratieve kosten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en op de werkingskosten van de Vlaamse Vertegenwoordigingen in het buitenland.

De geprefinancierde uitgaven zullen worden aangerekend op de respectieve basisallocaties DD1226B en DD1260B. § 2. Ten laste van het krediet van de basisallocatie DE8510C mag aan de vertegenwoordigers van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in het buitenland een bestendig voorschot van maximaal 17.000 euro per vertegenwoordiger worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, zakenreizen en administratieve kosten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en op de werkingskosten van de vertegenwoordigers van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in het buitenland.

De geprefinancierde uitgaven zullen worden aangerekend op de respectieve basisallocaties DE1226C en DE1260C. Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken mag via de categorie van uitgaven « vereffenaar kort' het voorschot aangevuld worden tot maximaal hel toegekende bedrag. § 3. Ten laste van het krediet van basisallocatie BF8510F mag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, op een daarvoor op naam van de vertegenwoordiger geopende afzonderlijke financiële rekening, een bestendig voorschot van maximaal één te betalen huurtermijn, per vertegenwoordiger, worden verleend voor de prefinanciering van de huur (inclusief btw) van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland. De gerecupereerde btw op de betaalde huurgelden, alsook creditintresten, worden op deze rekening ontvangen. Met deze transacties gepaard gaande bankkosten mogen op deze rekening worden aangerekend.

In functie van de periodiciteit m.b.t. de betaling van huurgelden, worden de bewijsstukken van de uitgevoerde betalingen door de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering overgemaakt aan de leidend ambtenaar van het Agentschap Facilitair Management, waarna de geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op basisallocatie BF1206F en het permanent voorschot, ten belope van het verantwoorde bedrag, wordt aangevuld. § 4. De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft. Het permanent voorschot wordt aangevuld bij de tussentijdse afrekeningen.

Art. 28.§ 1. De schatkist wordt ertoe gemachtigd tot een maximumbedrag van 12.400.000 euro de nodige pro-visies te verstrekken om de uitbetaling, lastens de basisallocaties van programma G van het beleidsdomein C, te verzekeren met verplichting deze provisies uiterlijk tegen 31 december 2009 te regulariseren. § 2. Op de te gebruiken thesaurierekening wordt daarvoor tijdelijk een negatief saldo toegelaten.

Art. 29.§ 1. De schatkist wordt gemachtigd voorschotten toe te staan aan niet gouvernementele organisaties die als promotoren in moeilijkheden verkeren, wanneer de middelen voor prefinanciering die de vzw ESF Agentschap Vlaanderen vanuit de Europese Commissie ontvangt, uitgeput zijn. Deze voorschotten slaan alleen op goedgekeurde begeleidings-, opleidings- of tewerkstellingsprojecten in het kader van de ESF-programmatie. § 2. Onder niet-gouvernementele organisaties die als promotoren in moeilijkheden verkeren, zoals bedoeld bij § 1, worden verstaan de privaatrechtelijke promotoren, niet ondernemingen, scholen, Syntra - vormingscentra of instellingen die een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen, die via de aanbreng van boekhoudkundig bewijsmateriaal kunnen aantonen dat de organisatie omwille van niet tijdige Europese betalingen in moeilijkheden verkeren. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten. § 3. De niet-gouvernementele organisaties die als promotoren in moeilijkheden verkeren, richten een gemotiveerde vraag, vergezeld van het vereist boekhoudkundig bewijsmateriaal, aan de vzw ESF Agentschap Vlaanderen, die de vraag voorlegt aan een onafhankelijke commissie.

Deze commissie oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag en zal de vzw ESF Agentschap Vlaanderen van haar gemotiveerd oordeel op de hoogte brengen. De Vlaamse minister bevoegd voor de werkgelegenheid bepaalt de samenstelling van de commissie. § 4. De debettoestand wordt beperkt tot maximaal 6.000.000 euro. § 5. Voor deze voorschotten dient een rente betaald die gelijk is aan die welke voor de Vlaamse Gemeenschap van toepassing is voor kortlopend krediet bij haar kassier. Deze rente wordt per dag berekend en aangerekend op de basisallocatie JD4301C.

Art. 30.De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd pro-visies te verlenen aan de advocaten, experts en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest optreden.

Art. 31.Ten laste van het krediet van basisallocatie MG5401B mogen trimesteriele voorschotten ten belope van maximaal 4.000.000 euro worden betaald voor de financiering van de uitgaven die gedaan worden voor de uitvoering van het gezamenlijk onderzoek door het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden in het kader van het project « Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium ». - De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording worden geregeld in een memorandum dat door deze overheden wordt afgesloten.

Deze voorschotten worden bepaald op basis van een kostenraming voorgelegd door de bevoegde ambtenaren van Nederland en het Vlaamse Gewest. De rapportage over de gemaakte kosten wordt gestaafd met de verantwoordingsstukken.

OVERSCHRIJVINGEN

Art. 32.De bevoegde ministers worden ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's voor de kabinetten van de Vlaamse Regering, overschrijvingen te verrichten tussen de basisallocaties over deze programma's heen.

Art. 33.§ 1. De minister bevoegd voor Onderwijs, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, is ertoe gemachtigd het krediet ingeschreven onder ba FC1274D, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar ba AM1220B. § 2. De minister bevoegd voor Onderwijs, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd kredieten ingeschreven onder ba FC4117B over te schrijven over de programma's heen van de algemene uitgavenbegroting.

Art. 34.De minister bevoegd voor het Onderwijs wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba FC1231B geheel of gedeeltelijk te verdelen naar de hieronder vermelde basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 35.De minister die bevoegd is voor het Onderwijs wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba FC3334B, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar de hieronder vermelde basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 36.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten ingeschreven onder het programma FH Levenslang Leren geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties binnen dit zelfde programma FH Levenslang Leren.

Art. 37.De minister die bevoegd is voor het Onderwijs wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba FC1222C geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de volgende artikelen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 38.De minister die bevoegd is voor Bestuurszaken wordt ertoe gemachtigd, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, de kredieten ingeschreven onder ba BK0105E en ba BK1105E geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende basisallocaties in de begroting in het kader van de financiering van respectievelijk de rendementsondersteuning voor personen met een arbeidshandicap en kortlopende uitwisselingsprogramma's.

Art. 39.De minister die bevoegd is voor Cultuur wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba HE3387D Subsidie aan de kunstinstellingen (Kunstendecreet 02.04.2004) geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de ba HE4105D.

Art. 40.De minister die bevoegd is voor Cultuur wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, het krediet ingeschreven onder ba HE4104D geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de ba HE3388D.

Art. 41.De kredieten ingeschreven onder ba's JD3305C, JD3370C, JD4110C en JD4301C, kunnen bij besluit van de Vlaamse Regering, overgeschreven worden naar door de Vlaamse Regering aan te duiden programma's en basisallocaties.

Art. 42.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, op voorstel van de minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, overschrijvingen te verrichten tussen de gesplitste ordonnanceringskredieten van de basisallocaties van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van afdeling I van de algemene uitgavenbegroting.

Art. 43.De bevoegde ministers worden ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, kredieten over te schrijven naar de passende basisallocaties in de uitgavenbegroting in het kader van de financiering van de werking van de Nationale Plantentuin van Meise.

Art. 44.De minister bevoegd voor de huisvesting wordt er toe gemachtigd, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, het krediet ingeschreven onder de ba NE1208E geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende basisallocaties van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

PROVISIONELE KREDIETEN

Art. 45.De Vlaamse Regering wordt er toe gemachtigd het krediet ingeschreven onder de ba BJ0101D, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties over de programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap heen.

Art. 46.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0101B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties en machtigingen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 47.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CE0102B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 48.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0117B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties en machtigingen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 49.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0119B mag aangewend worden voor uitgaven in het kader van de betaling van schadevergoedingen.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 50.Het provisionele krediet ingeschreven onder ba CB0120B mag aangewend worden m.b.t. de werking en uitrusting van de kabinetten met inbegrip van tekorten op salariskredieten.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 51.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba CB0121B mag aangewend worden voor het dekken van verhuiskosten en inrichtingskosten van kabinetten.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven basisallocaties van de kabinetsbegrotingen door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 52.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0123B mag aangewend worden voor het dekken van uitgaven die voorheen gefinancierd werden via de gelden ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 53.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba CB0129B mag aangewend worden tot dekking van uitgaven verbonden aan de uitvoering van het Limburgplan.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties evenals vastleggingmachtigingen van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering,

Art. 54.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0136B mag aangewend worden voor uitgaven in het kader van de uitgaven verbonden aan de cao voor ambtenarenzaken.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 55.Het provisionele krediet ingeschreven onder ba CB0138B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 56.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0139B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 57.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba CB0140B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en basisallocaties, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste alsook vastleggingsmachtigingen, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 58.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba CB1101B mag aangewend worden tot dekking van de lasten, met inbegrip van die welke betrekking hebben op vorige begrotingsjaren, voor de hele begroting, voortvloeiend uit de toekenning van een eventuele stijging van de prijsindex die berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het KB van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten tot vrijwaring van het concurrentievermogen en toepassing van de sociale programmatie en tengevolge van lastenstijgingen door uitvoering van cao's.

Het mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende programma's, gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 59.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba EB0101C mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 60.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba FB0103B mag aangewend worden voor uitgaven in het kader van de uitgaven verbonden aan de cao onderwijs.

Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende programma's en bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 61.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, het krediet ingeschreven onder de ba FB0104B, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties over de programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap heen.

Art. 62.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd het krediet ingeschreven onder de ba FB0105B, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties over de programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap heen.

Art. 63.Het provisionele krediet ingeschreven onder de ba FB1111C mag aangewend worden tot dekking van de uitgaven voor wedden en weddentoelagen van het onderwijspersoneel die in het lopende jaar met betrekking tot prestaties van het voorgaande begrotingsjaar verschuldigd zijn.

Deze basisallocatie kan door middel van een besluit van de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk in één of meerdere schijven overgedragen worden naar de desbetreffende basisallocaties van de onderstaande programma's. : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 64.Het provisioneel krediet ingeschreven onder ba GB0101B mag aangewend worden ter financiering van uitgaven gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij binnen de sectoren welzijn en gezondheid Het mag bij besluit van de Vlaamse Regering, geheel of gedeeltelijk verdeeld worden over de passende, bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 65.Het provisioneel krediet ingeschreven onder ba GB0102B mag aangewend worden ter financiering van uitgaven in het kader van het ICT-investeringsplan voor de welzijn- en gezondheidssector.

Het mag bij besluit van de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk verdeeld worden over de passende, bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 66.Het provisioneel krediet ingeschreven onder ba GB0106B mag aangewend worden ter uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord in de socialprofitsector.

Het mag bij besluit van de Vlaamse Regering, geheel of gedeeltelijk verdeeld worden over de passende, bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 67.Het provisioneel krediet ingeschreven onder ba GB0107B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor welzijn, volksgezondheid en gezin van de programma's GA tot en met GG van de algemenen uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 68.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba HA0101B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van het programma HA van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 69.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba HB0101D mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van het programma HE van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 70.Het provisioneel gesplitst ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de ba HB0102B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende gesplitste basisallocaties van het beleidsdomein H van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 71.Het provisioneel gesplitste ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de ba GB0105B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende gesplitste basisallocaties onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor welzijn, volksgezondheid en gezin van de programma's GA tot en met GG van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 72.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba JB0110B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties, machtigingen en vereffeningskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 73.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de ba MB0103B mag volgens de behoeften verdeeld worden over de basisallocaties van programma ME, zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel gesplitste als niet-gesplitste, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 74.Het provisioneel gesplitste ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de ba MB0171B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende entiteiten, programma's en gesplitste basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 75.Het provisioneel gesplitste ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de ba LB0171B mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende organisatieafdelingen, programma's en gesplitste basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

VISUM VAN DE CONTROLEUR VAN DE VASTLEGGINGEN EN CONTROLE DOOR HET REKENHOF

Art. 76.§ 1. Elke verbintenis aan te gaan krachtens de artikelen 14 (Vlaams Woningfonds), 15 (Gemeenschapsonderwijs), 17 (IWT), 103 (MINA), 105 (DAB Luchthaven Antwerpen), 106 (DAB Luchthaven Oostende), 108 (VIF), 125 (VIPA), 127 (Vlabinvest), 128 (Fonds Jongerenwelzijn), 129 (VLIF), 131 (FIVA), 132 (Fonds Flankerend Beleid), 133 (Herplaatsingfonds), 134 (Fonds Culturele Infra-structuur), 136 (Vlaams Brussel Fonds), 137 (Garantiefonds), 138 (Vlaams Topstukkenfonds), 139 (Rubiconfonds), 142 (Toerisme Vlaanderen), 143 (BLOSO), 145 (AGIOn) van dit decreet wordt onderworpen aan het visum van de Controleur der Vastleggingen.

Voor de tiende van iedere maand legt de Controleur der Vastleggingen aan het Rekenhof een in drievoud opgemaakte lijst met de bewijsstukken voor die enerzijds het bedrag vermeldt van de vastleggingen die tijdens de afgelopen maand geviseerd werden, en anderzijds het bedrag aangeeft van de vastleggingen die geviseerd werden sinds het begin van het jaar.

De lijst van de maand december maakt de jaarlijkse verzamelstaat uit.

Binnen tien dagen na ontvangst van de jaarlijkse verzamelstaat stuurt het Rekenhof twee door het Hof afgesloten exemplaren naar de regering terug.

De hiervoor in artikel 141, § 4, vermelde verbintenissen (AGIOn) worden m.b.t. het visum van de controleur van de vastleggingen gegroepeerd per investeringsschijf. § 2. Worden vrijgesteld van het voorafgaand visum voor vastlegging door de Controleur der Vastleggingen : - de verbintenissen en schuldvorderingen die met de betalingswijze « vereffenaar verkort » mogen betaald worden op basis van een decretale toelating of op basis van de reglementering op de rijkscomptabiliteit; - de verbintenissen en schuldvorderingen die in de vorm van vaste uitgaven mogen worden betaald op basis van de reglementering op de rijkscomptabiliteit of op basis van een decretale toelating.

Art. 77.In verband met toelagen voor investeringen van openbaar nut kunnen zowel voor de aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 als voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de toelage worden verstrekt onder bij besluit van de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden.

De ordonnanties van betaling, betreffende voorschotten op toelagen in kapitaal worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof; zij zijn onderworpen aan de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit en aan de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

De betaling van het saldo van de toelage in kapitaal of het beschikbaar stellen door Dexia Bank van het saldo der toelage door deze instelling gefinancierd, wordt vooraf aan het visum van het Rekenhof voorgelegd, gestaafd door de goedgekeurde eindafrekening en alle andere bewijsstukken.

Bij het ter beschikking stellen van het saldo van de toelage door Dexia Bank van België zijn, in voorkomend geval, de bepalingen van de 2e, 3e en 4e alinea van artikel 14 van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof van toepassing.

VEREFFENAAR KORT

Art. 78.§ 1. Onverminderd de bepalingen van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof en de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit mogen volgende uitgaven geschieden zonder voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen en van het Rekenhof. Deze uitgaven worden betaald via de categorie van uitgaven « Vereffenaar kort ». 1. de terugbetalingen op onderstaande basisallocaties van ten onrechte geïnde ontvangsten en de betalingen van schadevergoedingen en afgesloten dadingen waarvan de bedragen 7.500 euro per rechthebbende niet overschrijden. De schadevergoedingen op basis van een uitvoerbaar vonnis of arrest mogen worden uitbetaald zonder tussenkomst van de deposito- en consignatiekas in afwijking van artikel 100, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. de honoraria van experts uit het buitenland ongeacht het bedrag ervan en de toelagen die voortvloeien uit regelingen met vreemde landen waarvan het bedrag 1.250 euro per begunstigde niet bereikt; 3. de buitenlandse zendingen, ongeacht het bedrag ervan; Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De buitenlandse zendingen van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. 4. de betaling van reiskosten van de personen die uit het buitenland komen of zich naar het buitenland begeven op onderstaande basisallocaties ongeacht het bedrag ervan door de administratie.Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 5. de werkingskosten, ongeacht het bedrag op onderstaande basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 6.de salarissen, vergoedingen en de algemene werkingskosten door de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust, beperkt tot de vestiging te Vlissingen, en dit ongeacht het bedrag op onderstaande basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 7. alle werkingskosten en alle schuldvorderingen voortvloeiend uit overheidsopdrachten, waarvan het bedrag exclusief btw niet hoger is dan 9.000 euro; 8. alle schuldvorderingen voortvloeiend uit contracten met vervrachters voor het strooien van dooizouten en sneeuwruimen met betrekking tot de winterdienst die werden afgesloten in het begrotingsjaar ook al worden de prestaties geleverd in het volgende begrotingsjaar ongeacht het bedrag ervan; Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 9. de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaamse Gewest, ongeacht het bedrag ervan; Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 10. de uitbetaling, op kwartaalbasis, van de aanmoedigingspremies verleend ter stimulering van de arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling; Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 11. het terugbetalen van salarissen, vergoedingen en toelagen van het personeel van het beleidsdomein IV (Internationaal Vlaanderen) ter beschikking gesteld van de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland, beperkt tot een bedrag van 120.000 euro op onderstaande ba's;

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 12. de aan de IVA met rechtspersoonlijkheid OVAM verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie en de aan de IVA met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht verschuldigde milieuheffingen op de verontreiniging van oppervlaktewateren, ongeacht het bedrag ervan; 13. de uitgaven waarvan het bedrag niet hoger is dan 37.500 euro van het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem);

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 14. de vereffening op onderstaande basisallocaties van subsidies voor de opleiding van startbaners waarvan het bedrag 250 euro per begunstigde niet overschrijdt; Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 15. alle betalingen aan de NV Tunnel Liefkenshoek voortvloeiend uit, het tolvrij openstellen van de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten of calamiteiten die een belangrijke hinder zullen doen ontstaan op de Ring van Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel en dit voor de duur van de verplichte omleiding en ongeacht het bedrag : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 16.alle schuldvorderingen voortvloeiend uit de herstelling van averijen aan elektrische en elektromechanische installaties op de gewestwegen/ waterwegen alsmede het overige patrimonium onder bevoegdheid van de afdelingen Elektriciteit en Mechanica Antwerpen en Gent : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 17. de categorie van uitgaven « vereffenaar kort » is eveneens van toepassing op de uitbetaling van de voorschotten verleend op basis van artikel 26 en de aanvullingen van de voorschotten op basis van artikel 27 van het begrotingsdecreet;18. Alle uitgaven met betrekking tot de aanwending van teruggevorderde ten onrechte gestorte wedden en weddentoelagen op onderstaande basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2.De uitgaven vereffend via de categorie van uitgaven « vereffenaar kort » zijn onderhevig aan een a posteriori controle conform de bepaling van artikel 3, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004036209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Centrale Accounting" sluiten, tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Centrale Accounting ».

Art. 79.Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Filmbeleid en audiovisuele cultuur : - vzw Vlaams Audiovisueel Fonds;

Kunsten en Erfgoed : - vzw Reproductiefonds Vlaamse Musea; - organisatie van de erfgoeddag; - Vlaamse Erfgoedbibliotheken; - Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap aan de vzw Bedevaart naar de graven aan de IJzer; - vzw Kunst in Huis; - subsidies in uitvoering van artikel 62bis van de Financieringswet voor Erfgoed; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 24 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang - « Topstukkendecreet »; - begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 27 oktober 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 tot subsidiëring van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur en organisaties voor volkscultuur - « Decreet op de Volkscultuur »; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 houdende de privaat-rechtelijke culturele archiefwerking - « Archiefdecreet »; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid sluiten houdende organisatie en subsidiering van een cultureel-erfgoedbeleid - « Erfgoeddecreet »; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het kunsten decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten sluiten; - Centrum voor de Bibliografie van de neerlandistiek; - deSingel voor het beheer; - vzw Theater Stap; - de vzw Stichting Ons Erfdeel; - de Brusselse podia; - de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; - de Stichting Lezen Vlaanderen vzw; - de begunstigden van de subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de sectoren muziek, letteren en podiumkunsten; - subsidies in uitvoering van artikel 62bis Financieringswet voor muziek, letteren en podiumkunsten; - vzw Vlaamse Opera; - centrum voor de Vlaamse strip;

Sociaal-cultureel werk : - de begunstigden in het kader van het organiseren van praktijkgerichte opleidingen voor bijzondere doelgroepen; - de vzw Kwasimodo; - de vzw cultuur voor bijzondere doelgroepen; - de begunstigden van initiatieven gefinancierd in uitvoering van artikel 62bis van de Financieringswet voor sociaal-cultureel werk; - de begunstigden van initiatieven gefinancierd in uitvoering van artikel 62bis van de Financieringswet voor semi-professionele initiatieven binnen de amateurkunsten; - de begunstigden gefinancierd in uitvoering van artikel 62bis van de Financieringswet voor het participatiebeleid; - de begunstigden in het kader van het bevorderen van cultuurparticipatie; - de begunstigden in het kader van het circusbeleid; - de begunstigden in het kader van de lectuurvoorziening van blinden en slechtzienden; - de begunstigden in het kader van aanvullende tewerkstelling binnen het participatiebeleid; - de begunstigden van de socialprofitakkoorden; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 (sociaal-cultureel volwassenenwerk); - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 (amateurkunsten); - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 5 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten houdende de erkenning van de Vlaamse gebarentaal; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport;

Sport : - subsidies aan allerlei initiatieven in verband met topsport; - subsidies in verband met medisch verantwoord sporten; - subsidies aan allerlei initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties alsook internationale sportprojecten; - subsidies in verband met sociale experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid;

Algemeen cultuurbeleid : - subsidies in het kader van het participatiedecreet; - subsidies voor het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt voor cultuur, jeugd en sport; - de Stichting vzw De Brakke Grond; - de vzw Cultuurnet; - het Vlaams Nederlands huis : - de begunstigden socialprofitakkoorden; - de begunstigden inzake internationale en interregionale culturele samenwerking; - subsidies aan het sociaal fonds voor het sociaal cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap; - de begunstigden inzake grote culturele evenementen; - de begunstigden van de subsidie voor de ondersteuning van de aanvullende tewerkstelling in de sectoren cultuur, jeugd en sport; - subsidies in uitvoering van artikel 62 van de Financieringswet in het kader van algemeen cultuurbeleid; - de begunstigden van subsidies in het kader van diversiteitbeleid; - de subsidies in het kader van tewerkstellingsmaatregelen voor de sociaal-culturele sector in uitvoering van het VIA-akkoord; - subsidies aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers-werk vzw; - subsidies aan het Vlaams-Marokkaans culturen-huis;

Jeugd : - Europees Muziekfestival van de jeugd te Neerpelt; - vzw VVJ; - de begunstigden van een subsidie ter verhoging van de arbeidsdeelname van bijzondere doelgroepen in de culturele sector; - het Europees Jeugdorkest; - vzw Kwasimodo; - de begunstigden van een subsidie voor ondersteuning lokale participatie; - de begunstigden in het kader van het project ondersteuning jeugdjournaals'; - subsidies in uitvoering van artikel 62bis van de Financieringswet voor jeugd; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme; - de begunstigden van een subsidie in het kader van het concept brede school'; - de begunstigden van subsidies in het kader van de proeftuinen participatiebeleid Jeugd; - de begunstigden van subsidies in het kader van aanvullende tewerkstelling binnen de proeftuinen participatiebeleid Jeugd.

Art. 80.Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80 % van de bedragen voorzien onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 81.§ 1. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 90 % van de subsidies verstrekt ten laste van de ba GD3427E. § 2. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden vrijgesteld, van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de school- en studietoelagen toegekend aan leerlingen en studenten in toepassing van de wet van 19 juli 1971 (wet betreffende de toekenning van studietoelagen) en van de studiefinanciering van de studenten in toepassing van het decreet van 30 april 2004, (decreet betreffende de studiefinanciering en studievoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), en de school- en studietoelagen die vanaf het school-/academiejaar 2007-2008 toegekend worden aan leerlingen en studenten overeenkomstig het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. § 3. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, en dit ten belope van maximaal 80 % van de kredieten, de tegemoetkomingen toegekend in de last van hypothecaire leningen aangegaan met het oog op het bouwen, kopen of verbouwen van woningen als-ook de tegemoetkomingen bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning, de aanpassing- en verbeteringspremie en de tegemoetkoming in de huursubsidie krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 1991. § 4. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de ordonnanties van betaling voor eigen investeringen ten belope van 80 % per aannemingsopdracht voor infrastructuurwerken of buitengewoon onderhoud aangerekend op gesplitste kredieten. § 5. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximum 80 % van de bedragen opgenomen onder de hierna vermelde basisallocaties voor programma NF : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 6. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten belope van maximaal 80 % van de subsidies verstrekt ten laste van ba GC3306B. § 7. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof ten belope van maximaal 80 % van de bedragen opgenomen onder de hierna vermelde basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 8. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 80 % van de bedragen voorzien onder de hierna betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 9. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 80 % van de bedragen voorzien onder de hierna betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten1 inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden; - - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten0 betreffende het Vlaams inburgeringbeleid; - de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiering van het maatschappelijk opbouwwerk. § 10. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van maximum 80 % van de bedragen voorzien onder de hierna betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : - uitgaven met betrekking tot de terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen. § 11. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten op de bedragen voorzien onder de hierna betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden en ten belope van onderstaande maxima : - maximum 80 % voor de begunstigden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging, zoals tot op heden gewijzigd; - maximum 90 % voor de begunstigden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiering van palliatieve netwerken, zoals tot op heden gewijzigd.

Deze voorschotten worden uitbetaald ten laste van de ba GD3367E. § 12. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de betaling van alle schuldvorderingen door de buitengewone rekenplichtige van het GBCS waarvan het bedrag niet hoger is dan 37.500 euro. § 13. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de uitgaven verbonden aan de aanwervingen via Job-punt Vlaanderen. § 14. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, en dit ten belope van maximaal 80 % van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : Mediabeleid - Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten; - vzw Fonds Pascal De Croos voor bijzondere journalistiek; - Stichting het Beste van Vlaanderen en Nederland. § 15. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, en dit ten belope van maximaal 80 % van de bedragen opgenomen onder de betreffende basisallocaties voor onderstaande begunstigden : - de vzw Nico. § 16. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de betaling van de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaamse Gewest. § 17. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, en dit ten belope van maximaal 50 % van de kredieten, de werkingsmiddelen van het gesubsidieerd basisonderwijs en van het gesubsidieerd secundair onderwijs, toegekend aan de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs, in toepassing van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990. § 18. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, ten belope van maximaal 80%, de betalingen van alle schuldvorderingen voortvloeiend uit contracten met nutsmaatschappijen en telecom-operatoren voor de vereffening van elektriciteitsrekeningen en rekeningen voor het gebruik van datalijnen voor telecommunicatie en dit ongeacht het bedrag en het begrotingsjaar waarop deze betrekking hebben : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 19. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de voorschotten op de bedragen voorzien voor onderstaande begunstigden en ten belope van onderstaande maxima : - maximum 90 % voor de diensten voor gezinszorg gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 30/03/1999 numac 1999035379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, zoals tot op heden gewijzigd; - maximum 90 % voor de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg gesubsidieerd op basis van het besluit, zoals tot op heden gewijzigd.

Deze voorschotten worden uitbetaald ten laste van de ba GD3402E. § 20. Onverminderd de in artikelen 41 en 50 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof de voorschotten ten belope van maximum 80 procent van de subsidies verstrekt ten laste van de ba GD3405E. DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 82.De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd, namens het Gewest, de verbintenissen aan te gaan tot het betalen op de vervaldag aan de financiële instellingen van enerzijds de rente ten laste van de ba CG4104B en anderzijds de aflossing ten laste van de ba CG6104B van de volgende door de Vlaamse Milieumaatschappij aangegane eigen lening : lening van 24.789.352,48 euro bij Fortis Bank aangegaan voor de terugbetaling aan de gemeenten en intercommunales van kosten van het verleden; saldo op 1 januari 2008 : 7.398.411,93 euro; gewaarborgd bij ministerieel besluit van 17 december 1991.

Art. 83.§ 1. De dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor het centraal niveau, is de som van de volgende basisallocaties : FC4110B, FC4112B, FC4113B, FC4117B, FI4116B, FK6101B. § 2. De toegekende middelen, in strijd met bestaande wettelijke, decretale of. reglementaire bepalingen betreffende de investeringsmiddelen bedoeld in artikel 15 van dit decreet worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan het Gemeenschapsonderwijs of aan de dan zijn instellingen toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.

Art. 84.§ 1. De dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor de scholengroepen, is de som van de onderstaande basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen toegekende salarissen en daarmee gelijkgestelde vergoedingen aan personeelsleden bestemd voor de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs, werkingsmiddelen en investeringsmiddelen bedoeld in artikel 16 van dit decreet worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.

Art. 85.In afwachting van een regeling betreffende de organisatie en de financiering van het open hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, draagt de Vlaamse Gemeenschap bij in de dekking van de kosten van ondersteuning en begeleiding van de studenten die in Vlaanderen een inschrijving hebben genomen voor een cursus van het open hoger onderwijs in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Open Universiteit Nederland en van de kosten van ontwikkeling van elektronische studie- en leermateriaal.

Het bedrag van de subsidies, die deels of geheel worden uitbetaald aan de studiecentra gevestigd in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven bestaat uit een vaste component - 12.394,68 euro per studiecentrum - en een variabele component berekend op basis van het aantal inschrijvingen met examenrechten omgerekend naar het aantal eenheidsmodules. Het maximum per eenheidsmodule bedraagt 185,92 euro.

De Vlaamse Regering stelt met betrekking tot het voorgaande nadere uitvoeringsregels vast.

Art. 86.Ten laste van de ba FCI206B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid mogen begrotingsgelden budgettair overgeboekt worden naar het ordeartikel 8FB0C8315.

Deze gelden moeten aangewend worden voor de vereffening van uitgaven in het kader van de bilaterale samenwerking.

Art. 87.De Vlaamse Gemeenschap wordt ertoe gemachtigd om bijkomende dotaties te verstrekken aan universitaire instellingen, die deze kunnen aanwenden voor de aflossing van de leningen, aangegaan in het kader van de wet van 2 augustus 1960, betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd inzonderheid bij de wetten van 16 juli 1970, 27 juli 1971, 6 maart 1981 en 9 april 1995.

Art. 88.In afwijking van artikel 5, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 neemt het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor personen die op 31 december 1990 bij beslissing van de jeugdrechtbank in een instelling verbleven erkend in het kader van voormeld agentschap, de tegemoetkomingen voor zijn rekening tot het einde van de maatregel van de jeugdrechtbanken.

Art. 89.De minister bevoegd voor cultuur wordt gemachtigd subsidies te verstrekken of specifieke opdrachten te geven aan instellingen, groepen of personen voor de uitvoering van internationale uitvoeringsprojecten ook wanneer deze instellingen, groepen of personen, al dan niet nominatim, gesubsidieerd worden op andere basisallocaties met betrekking tot het cultuurbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 90.De minister die bevoegd is voor het leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd, na advies van de Inspectie van Financiën, gebruikstoestemmingen te verlenen, hetzij van beperkte, hetzij van onbeperkte duur, van de domeinen, gronden en gebouwen verworven of te verwerven ten laste van de artikelen LD7003BC, LD7005BC en LC7110BC van de begroting van het Minafonds bestemd voor aankoop van gronden voor de aanleg van openbare groene zones.

Deze gebruikstoestemmingen mogen, zonder kosteloos opzegbaar te zijn door de Vlaamse Gemeenschap, de duur van negen jaar niet overschrijden behalve na instemming van de Vlaamse Regering.

Art. 91.De minister die bevoegd is voor de ruilverkavelingen, wordt ertoe gemachtigd overeenkomsten voor technisch beheer af te sluiten, hetzij van beperkte duur, hetzij van onbeperkte duur, ten einde de uitvoering van de passende beheersmaatregelen te verzekeren op de onroerende goederen verworven krachtens de bepalingen van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest en van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Deze overeenkomsten mogen de duur van drie jaar niet overschrijden, behalve na instemming van de Vlaamse Regering.

Art. 92.Onverminderd de bepalingen van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten wordt de minister die bevoegd is voor de ruilverkaveling ertoe gemachtigd, binnen de perken van de ba's, LC1212B en LC4149B de lopende uitgaven van welke aard ook te dragen met het oog op de afwatering, al dan niet door middel van kunstwerken, van de waterlopen van eerste categorie bedoeld door de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten, en met het oog op de versteviging en bescherming van de dijken en van de oevers van de onbevaarbare waterlopen.

Art. 93.De minister die bevoegd is voor de landinrichting wordt ertoe gemachtigd, op grond van artikel 13, § 4, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995, gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid sluiten houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, het EVA Vlaamse Landmaatschappij te belasten met de uitvoering van gedeelten van landinrichtingsplannen op gronden die eigendom zijn van of beheerd worden door de gemeenten en de provincies.

Art. 94.Voor het bepalen van de compensatievergoeding aan de havenbedrijven voor uitvoering van taken, prestaties en activiteiten die nodig zijn voor de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van specie en het onderhoud en de exploitatie van zeesluizen, conform artikel 29, 29bis en 34 van het haven decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en de toelage aan de havenbedrijven voor uitvoering van taken, prestaties en activiteiten die nodig zijn voor de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van specie en het onderhoud en de exploitatie van de maritieme toegangswegen, conform artikelen 29, 33 en 34 van het haven decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 wordt, vanaf het begrotingsjaar 2005, uitgegaan van het bedrag per haven toegekend voor het begrotingsjaar 2004, verhoogd met de index conform de begrotingsinstructies gebruikt bij de opstelling van de begroting van het VIF te rekenen vanaf 2004.

Art. 95.De minister die bevoegd is voor de havens, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de begroting het Vlaamse aandeel in de herstelling van de oevers van de Westerschelde, noodzakelijk wegens de versnelde inscharing wegens de baggerwerken en ter uitvoering van het verdiepingsprogramma 48'143'138' en het verdere verdiepingsprogramma van de Westerschelde en de bouw en aanpassing van de bascule-bruggen te Terneuzen als tevens het Vlaams aandeel in de uitvoering van het project Lange Termijn Visie Schelde-estuarium aan te rekenen en te vereffenen ten laste van de ba MG5401 B.

Art. 96.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om de onderhouds- en verdiepingsbaggerwerken in de Schelde, de vaarpassen in de Noordzee en de kust-jachthavens in hun geheel te gunnen en de werken jaarlijks op te dragen door middel van dienstbevelen welke afhankelijk zijn van enerzijds de budgettaire middelen ingeschreven in de begroting en anderzijds de gewaarborgde minima ingeschreven in het goedgekeurde contract met de aannemer.

Binnen de enveloppe van de beschikbare budgettaire middelen, worden deze bedragen jaarlijks door middel van provisionele vastleggingen gereserveerd.

Art. 97.De minister die bevoegd is voor de havens, wordt ertoe gemachtigd investeringen uit te voeren in de door de lagere openbare besturen beheerde havens op gronden die hun eigendom zijn of door hen beheerd worden.

Art. 98.De minister die bevoegd is voor de havens, wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de loodsgelden dat het volgens de vastgestelde verdeling aan België toekomende aandeel overstijgt, terug te betalen aan Nederland.

Art. 99.§ 1. Het EVA Waterwegen en Zeekanaal nv, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting, de verschuldigde kosten verbonden aan de verplaatsing van gas-, water- en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur binnen haar patrimonium en/of het patrimonium onder haar beheer, te betalen aan de nutsbedrijven, aan te rekenen. § 2. Bet EVA nv De Scheepvaart, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting, de verschuldigde kosten verbonden aan de verplaatsing van gas-, water- en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur binnen haar patrimonium en/of het patrimonium onder haar beheer, te betalen aan de nutsbedrijven, aan te rekenen.

Art. 100.In verband met de betaling van de verzekeringspremies en de vergoeding van de makelaar van de Vlaamse Openbare Instellingen, respectievelijk IVA met rechtspersoonlijkheid en respectievelijk EVA publiekrechtelijk, wordt de minister bevoegd voor financiën en begroting ertoe gemachtigd om, indien de betrokken instellingen niet overgaan tot storting van de gevraagde provisies, tot een ambtshalve inhouding van een corresponderend deel van het dotatiebedrag over te gaan.

Art. 101.§ 1. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer worden ertoe gemachtigd om voor ter beschikkingstelling van traminfrastructuur en niet-traminfrastructuur in het kader van het Masterplan Antwerpen voor 35 jaar verbintenissen aan te gaan lastens de Vlaamse uitgavenbegroting ten belope van maximum 30 miljoen euro (in prijzen 2007) per jaar die voortvloeien uit de werken van het DBFM-programma met uitzondering van de onderhoudskosten. § 2. Het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ertoe gemachtigd om voor de terbeschikkingstelling van de Noordelijke Ontsluiting Zaventem voor 30 jaar verbintenissen aan te gaan lastens de Vlaamse uitgavenbegroting ten belope van 1.272.416,35 euro per kwartaal (in prijzen 2007).

COFINANCIERING

Art. 102.Ten laste van de hierna vermelde artikelnummers mogen op een thesaurierekening begrotingsgelden worden gestort in de rekening van de gewone rekenplichtige belast met de betaling van uitgaven waarvan derden de cofinanciering voor hun rekening nemen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Ten laste van onderstaande basisallocaties van het algemene programma van de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid mogen begrotingsgelden budgettair overgeboekt worden naar het ordeartikel 8FB0C8334.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deze gelden worden aangewend voor de betaling van uitgaven waarvan derden de cofinanciering voor hun rekening nemen.

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 103.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud », afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 652.414.000 euro en voor de uitgaven 652.414.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro.

Voor wat het begrotingsjaar 2008 betreft, wordt aan de minister bevoegd voor het leefmilieu een vastleggingmachtiging (LC9911B) verleend van 439.345.000 euro.

De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingskredieten van artikels waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar de toenmalige programma 61.10, 61.20, 61.30 of 61.50 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende artikelen of basisallocaties van de begroting voor het jaar 2007, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht.

Binnen de perken van de kredieten op onderstaande basisallocaties van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het Plattelandsbeleid gemachtigd om subsidies toe te kennen op de artikelen LC3347BC, LC4347BC, LC3348BC en LC4348BC. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande basisallocaties van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het Leefmilieu gemachtigd om subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om in het kader van het intersyndicaal project voor de versterkte milieuwerking van de vakbonden i.c. ACV, ABVV en ACLVB een gezamenlijke subsidie van maximaal 170.000 euro toe te kennen ten laste van het artikel LC3305BC. In het zelfde kader wordt de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu er eveneens toe gemachtigd om de werkgeversorganisaties, o.a. Voka, NEOS en UNIZO, een gezamenlijke subsidie van maximaal 80.000 euro toe te kennen ten laste van het artikel LC3305BC. Daarnaast wordt aan de vzw Bond Beter leefmilieu Vlaanderen een subsidie toegekend van maximaal 32.000 euro en dit voor het project « Milieukoopwijzer ».

Art. 104.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Hogere Zeevaartschool ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.809.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.809.000 euro in vastleggingen en 1.809.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd respectievelijk 0 euro en 0 euro.

Art. 105.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Luchthaven Antwerpen ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.936.000 euro en voor de uitgaven 6.936.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 6.537.000 euro vast te leggen.

Art. 106.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Luchthaven Oostende ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 18.163.000 euro en voor de uitgaven 18.163.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 12.872.000 euro vast te leggen.

Art. 107.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « IVA Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.849.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 7.849.000 euro in vastleggingen en 7.849.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocatie wordt de bevoegde minister ertoe gemachtigd de volgende subsidie toe te kennen : 33.02 subsidie voor initiatieven t.b.v. vakmanschap, erfgoededucatie en sensibiliseringsactiviteiten.

Art. 108.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Vlaams Infrastructuurfonds ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 661.437.000 euro en voor de uitgaven 661.437.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 628.409.000 euro vast te leggen. § 2. De uitgaven verbonden aan de vergoedingen aan de rekenplichtigen van de DAB VIF, ongeacht het begrotingsjaar waarop deze vergoedingen betrekking hebben, worden ten laste gebracht op artikel MC1215B. § 3. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de uitgaven die ten laste van het Vlaamse Gewest voortvloeien uit' gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, ten laste te brengen van de begroting van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds ».

Deze machtiging is onderworpen aan onderstaande voorwaarden : 1. de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2. de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70 % te zijn;3. de administratieve- en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 4. De DAB « Vlaams Infrastructuurfonds » wordt ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken, alsmede in voorkomend geval, van dadingen en andere minnelijke regelingen, aangaande geschillen gerezen ingevolge beslissingen van de krachtige bevoegde overheden en/of rechtsvoorgangers, inzake de aangelegenheden thans bedoeld in artikel 6, § 1, X, 1e tot en met 5e, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, ten laste te brengen van zijn begroting. § 5. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds » wordt de minister die bevoegd is voor openbare werken, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB « Vlaams Infra-structuurfonds » wordt de minister die bevoegd is voor de havens ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB « Vlaams Infra-structuurfonds » wordt de minister die bevoegd is voor mobiliteit, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB « Vlaams Infra-structuurfonds » worden de ministers die bevoegd zijn voor openbare werken en mobiliteit, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 6. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de basisallocaties MH6300D, MG6300B, MG6370B en MI6371C, de kosten, verbonden aan de verplaatsing van gas-, water en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer, aan de nutsbedrijven te betalen. § 7. De minister die bevoegd is voor de havens, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de artikelen MG1270B en MI1271C, de verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie te betalen aan de instanties gemachtigd tot het innen van deze heffingen. § 8. De minister die bevoegd is voor de havens wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de artikelen MG7321BB, MG7370B en MI7371C aan de havenbesturen voorschotten uit te keren op de door het Vlaamse Gewest verschuldigde bedragen ingevolge het sluiten van financieringsovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de havenbesturen.

Deze voorschotten worden verleend ten laste van hetzelfde begrotingsartikel waarop de investeringsuitgaven worden verleend.

Deze voorschotten kunnen aan de havenbesturen worden betaald conform de bepalingen van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringbesluit van de investeringen in de zeehavens voor de in bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 opgesomde projecten en volgens artikel 8 van ditzelfde besluit voor de andere projecten. § 9. De minister die bevoegd is voor de havens wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds kosten aan te rekenen en voorschotten toe te staan in het kader van de onteigeningen ingevolge het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden op artikel MG7110B en voor de realisatie van globale begeleidingsplannen in de Vlaamse zeehavens op artikel MG3431B. § 10. De minister die bevoegd is voor de havens wordt ertoe gemachtigd met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA's De Scheepvaart nv en Waterwegen en Zeekanaal nv en de binnenvaartexploitanten onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. De samenwerkingsakkoorden mogen de duur van drie jaar niet overschrijden behalve met instemming van de Vlaamse Regering. § 11. De minister die bevoegd is voor de havens wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de ingeschreven kredieten kosten aan te rekenen in verband met de aanstelling van een sociaal bemiddelaar en een havencommissaris in uitvoering van het havendecreet voor de lonen, sociale lasten en toelagen op artikel MC1110B, en voor de werkingskosten op artikel MC1202B. Tevens wordt hij gemachtigd om kosten aan te rekenen voor werkingskosten van de Lange Termijnvisie Westerschelde op artikel MC1202B. § 12. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd de ontvangsten, uit overdracht van gronden naar Waterwegen en Zeekanaal nv, toe te wijzen aan het Vlaams Infrastructuurfonds. § 13. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende basisallocaties van de begroting voor het jaar 2008. § 14. De IVA Infrastructuur wordt gemachtigd de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten. § 15. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de kredieten ingeschreven op artikel MH3200D, de kosten verbonden aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, aan de nv Tunnel Liefkenshoek te betalen. § 16. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de kredieten ingeschreven onder artikel MH7313D, de investeringsuitgaven met betrekking tot het stedelijk/gemeentelijk aandeel in de projecten van het Masterplan Antwerpen, ten laste te nemen van de begroting van de DAB « Vlaams Infrastructuurfonds », IVA Infrastructuur. § 17. De begunstigde van de vastleggingen aangerekend op het VIF die betrekking hebben op uitgaven die ten gevolge van het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2004 betreffende de rechtsopvolging n.a.v. de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiek vormgegeven verzelfstandigd Agentschap De Scheepvaart, en n.a.v. de kwalificatie van de nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, waarvan de naam gewijzigd werd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap, ten laste zijn genomen van het EVA Waterwegen en Zeekanaal nv respectievelijk het EVA De Scheepvaart, wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal nv, respectievelijk De Scheepvaart nv, elk wat hun bevoegdheden betreft.

Art. 109.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Kasteel Domein van Gaasbeek ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 913.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 775.000 euro in vastleggingen en 913.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De DAB kan aan het instellingshoofd van de DAB « Kasteel van Gaasbeek » een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende. verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van 2008.

Art. 110.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (KMSKA).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.432.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.432.000 euro in vastleggingen en 3.432.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De DAB kan aan het instellingshoofd van de DAB « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt ertoe gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van het jaar 2008.

Art. 111.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de dienst met Afzonderlijk Beheer Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 36.053.000 euro en voor de uitgaven 36.053.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 112.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de dienst met Afzonderlijk Beheer Schoonmaak.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.925.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 9.642.000 euro in vastleggingen en 8.925.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 113.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de dienst met Afzonderlijk Beheer « Landcommanderij Alden Biesen ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.195.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.043.000 euro in vastleggingen en 1.195.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur kan aan het instellingshoofd van de DAB « Landcommanderij Alden Biesen » een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro.

Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten, voortvloeiend uit de werking 2008.

Art. 114.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB « Waarborgfonds Microfinanciering ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 694.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 694.000 euro in vastleggingen en 694.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 115.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB « CICOV ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 381.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 305.000 euro in vastleggingen en 381.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 116.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB « Linker Schelde Oever ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.254.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 5.956.000 euro in vastleggingen en 7.254.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 117.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB « Grondfonds ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.242.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 2.242.000 euro in vastleggingen en 2.242.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 118.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB « Herstelfonds ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.433.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 7.433.000 euro in vastleggingen en 7.433.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 119.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB « Catering ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.297.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 8.399.000 euro in vastleggingen en 8.297.000 euro in ordonnanceringen De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 120.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB « Loodswezen ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 75.476.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 75.360.000 euro in vastleggingen en 75.476.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Een bedrag van 2.541.023,51 euro dat werd opgenomen in de balans van de DAB Loodswezen als rekening-courant, wordt als niet-terugvorderbaar voorschot beschouwd.

Art. 121.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB « Vloot ».

De begroting beloopt voor de ontvangsten 65.542.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 50.220.000 euro in vastleggingen en 65.542.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 122.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB ICT. De begroting beloopt voor de ontvangsten 65.487.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 58.455.000 euro in vastleggingen en 65.487.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 123.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB Overheidspersoneel.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.469.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.933.000 euro in vastleggingen en 2.469.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 124.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van de DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 0 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 0 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN EN INTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

Art. 125.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en de uitgaven 166.525.000 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (ba GC9913B) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 44.788.000 euro vast te leggen voor de aankoop, bouw, verbouwing en uitrusting van instellingen die hiervoor in aanmerking komen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 25.000 euro en 25.000 euro.

Art. 126.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 111.567.000 euro en voor de uitgaven 111.567.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 127.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor 2008 van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 13.450.000 euro en voor de uitgaven 13.450.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (ba NE9901C) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van maximaal 4.500.000 euro, verhoogd met het op 31 december 2007 niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtigingen voor de begrotingsjaren 1992 tot en met 2007, dat wordt overgeheveld naar het begrotingsjaar 2008, vast te leggen.

Art. 128.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Fonds Jongerenwelzijn.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 284.678.000 euro en voor de uitgaven 284.678.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Fonds Jongerenwelzijn (ba GE9901D) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 7.232.000 euro vast te leggen en 9.074.000 euro te vereffenen voor uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen.

De rekenplichtige van de Gemeenschapsinstelling « De Zande », van de Gemeenschapsinstelling « De Kempen » en van het gesloten centrum « De Grubbe » wordt ertoe verplicht het kasgeld dat niet nodig is voor te verwachten uitgaven regelmatig te storten op de financiële rekening van het Fonds Jongerenwelzijn. In geen geval mag de rekenplichtige een geldsom in kas houden groter dan 3.000 euro.

Het Fonds Jongerenwelzijn wordt ertoe gemachtigd een compensatoire vergoeding die een deel van het bedrag van de kinderbijslag vervangt te storten op een spaarrekening geopend op naam van de in pleeggezinnen geplaatste minderjarigen.

Art. 129.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 56.000.000 euro en voor de uitgaven 56.000.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (ba KE9931C) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 52.243.000 euro vast te leggen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro.

Art. 130.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 28.373.000 euro en voor de uitgaven 28.373.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 131.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.847.000 euro en voor de uitgaven 4.847.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (ba KD9934B) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 3.307.000 euro vast te leggen.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de Visserij- en Aquicultuursector voor een totaal gewaarborgd bedrag van 10.000.000 euro.

Art. 132.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Fonds Flankerend Economisch Beleid.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 356.315.000 euro en voor de uitgaven 356.315.000 euro.

Het Fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 290.051.000 euro vast te leggen.

De minister die bevoegd is voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 500.000 euro aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse minister bevoegd voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 (vastleggingnummer 40004028) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de Winwinlening.

De Vlaamse minister bevoegd voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd de op 31 december 2007 onbelaste kredietsaldi, vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op de artikelen 32.08 (vastleggingnummers 30005142 en 40004471) en 32.09 (vastleggingnummers 40003350) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, voor respectievelijk de startercheques voor prestarters en de gratis startercheques, aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd de op 31 december 2007 kredietsaldi vastgelegd in 2002 op het artikel 51.12 (vastleggingnummer 20004494) van het Fonds voor Flankerend Economisch beleid, te herbestemmen voor de dossiers die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2004 pub. 07/02/2005 numac 2004036698 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004036656 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse G sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 16 mei 2007, ten belope van een bedrag van 12.547.515 euro.

Art. 133.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Herplaatsingfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 12.004.000 euro en voor de uitgaven 12.004.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro.

Het Herplaatsingfonds (ba JD9911C) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 6.846.000 euro.

Art. 134.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 28.008.000 euro en voor de uitgaven 28.008.000 euro.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 12.256.000 euro vast te leggen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk op 0 euro en 0 euro geraamd.

Art. 135.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 460.079.000 euro en voor de uitgaven 174.190.000 in vastleggingen en 460.079.000 euro in ordonnanceringen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 136.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.930.000 euro en voor de uitgaven 7.930.000 euro.

Het fonds (ba AG9911B) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag vast te leggen van 9.343.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 137.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Garantiefonds voor Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 710.000 euro en voor de uitgaven 710.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Garantiefonds Sociale Huisvesting wordt ertoe gemachtigd, ten laste van zijn begroting, een bedrag ten belope van maximaal het. niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging voor het begrotingsjaar 2007, dat wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 2008, vast te leggen.

Art. 138.Goedgekeurd wordt. de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Vlaams Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 0 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 0 euro in ordonnanceringen.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 0 euro vast te leggen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 139.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.538.000 euro en voor de uitgaven 2.538.000 euro.

Het fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag vast te leggen van 2.538.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 140.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.030.000 euro en voor de uitgaven 8.030.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 141.Goedgekeurd wordt de bij. dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Toekomstfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 187.000.000 euro en voor de uitgaven 187.000.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 142.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 65.425.000 euro en voor de uitgaven 65.425.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Toerisme Vlaanderen (ba DG9911B) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 17.594.000 euro voor zijn investeringen en investeringstoelagen.

Toerisme Vlaanderen (ba DG9912B) wordt er tevens toe gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 2.356.000 euro in het kader van de cofinanciering van Europese steunprogramma's.

Art. 143.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 93.788.000 euro en voor de uitgaven 93.788.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (ba HF9911B) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 4.320.000 euro voor zijn eigen investeringen.

Art. 144.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Vlaams Agentschap Ondernemen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 15.665.000 euro en voor de uitgaven 15.665.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 145.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 208.724.000 euro en voor de uitgaven 208.724.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (ba FK9923B) wordt ertoe gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 12.072.000 euro voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen van de Vlaamse Autonome Hogescholen. § 3. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt er tevens toe gemachtigd de hierna volgende verbintenissen aan te gaan voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen : a) 46.540.000 euro voor het gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs (ba FK9921B); b) 195.428.000 euro voor het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs (ba FK9922B); c) 2.100.000 euro voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs (ba FK9924B ); d) 19.533.000 euro voor het gesubsidieerd vrij hoger onderwijs (ba FK9925B). § 4. De verbintenissen vermeld in § 3 hiervoor, worden in een globaal pakket, per vrijgegeven investeringsschijf, opgenomen en vastgelegd, rekening houdend met een door de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting, op voorstel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs jaarlijks vast te stellen percentage dat volgens de statistische gegevens inzake saldi en ordonnanties effectief wordt geordonnanceerd. Deze te ordonnanceren bedragen kunnen de in § 1 vermelde machtigingsbedragen nooit overschrijden. § 5. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt er toe gemachtigd om voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur voor dertig jaar verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 75 miljoen euro per jaar die voort-vloeien uit de infrastructuurwerken van het DBFM-programma, zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van het decreet betreffende de inhaalbeweging in schoolinfrastructuur. § 6. Het plafond van de gewaarborgde leningen, voorzien in artikel 37 van het decreet van 5 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, is gelijk aan het bedrag, dat binnen de toegekende DBFM-toelages, zoals bepaald in artikel 3 van voormelde decreet, beperkt tot maximum 75 miljoen euro over 30 jaar, verhoogd met de eigen bijdragen van de instellingen, bepaald volgens artikel 19 van het voormelde decreet gedurende dezelfde periode van 30 jaar, voorzien is voor aflossingen van de leningen, zoals gedefinieerd in artikel 37 van voormeld decreet. Indien dit bedrag groter is dan 1 miljard euro, wordt het beperkt tot 1 miljard euro.

Art. 146.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Kind en Gezin.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 451.790.000 euro en voor de uitgaven 451.790.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 147.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.050.793.000 euro en voor de uitgaven 1.050.793.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 148.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 129.181.000 euro en voor de uitgaven 129.181.000 euro.

De ontvangsten en de uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd respectievelijk op 0 euro en 0 euro.

Art. 149.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 122.516.000 euro en voor de uitgaven 122.516.000 euro.

De ontvangsten en de uitgaven voor orde worden geraamd op 80.295.000 euro.

Art. 150.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Vlaams Zorgfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 258.167.000 euro en voor de uitgaven 258.167.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De minister die bevoegd is voor de bijstand aan personen wordt ertoe gemachtigd een specifieke werkingssubsidie voor recurrente werkingskosten toe te kennen aan de Vlaamse Zorgkas vzw ten belope van 1.117.000 euro.

Art. 151.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2008 van het IVA Fonds Stationsomgevingen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 11.200.000 euro en voor de uitgaven 11.200.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

THESAURIEBEHEER

Art. 152.§ 1. De ontvangsten en uitgaven van elke individuele renteswap verrichting kunnen worden gesaldeerd. § 2. De uitgaven in verband met de renteswapverrichtingen mogen worden betaald ten laste van de thesaurierekening 7CB001029. De Schatkist wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan wanneer de verrichtingen een debettoestand op deze thesaurierekening veroorzaken. § 3. De thesaurierekening mag een debetsaldo vertonen. § 4. De thesaurierekening wordt aangezuiverd door de ontvangsten van de renteswapverrichtingen. § 5. De excedenten van de ontvangsten op de uitgaven op deze thesaurierekening worden bij het einde van het begrotingsjaar overgeschreven naar de algemene middelenbegroting. § 6. De excedenten van de uitgaven op de ontvangsten worden jaarlijks budgettair aangezuiverd.

Art. 153.§ 1. Voor derdenbeslag op financiële tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt een thesaurierekening 7CB001040 geopend. Deze thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde som van de beslagnames. § 2. Het negatieve saldo ten gevolge van de uitvoering van het derdenbeslag zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 154.§ 1. De financiële rekening mag voor de terugbetaling van het geleende kapitaal en de daarmee verbonden debetintresten in het kader van het kasbeheer op korte termijn ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest. § 2. De thesaurierekening 7CB001065 mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde debetintresten en de kosten van vervroegde terugbetaling over maximaal één jaar. § 3. De verschuldigde debetintresten van de korte termijnontleningen en de kosten ingeval van vervroegde terugbetaling van leningen worden aangerekend op de thesaurierekening 7CB001065 en jaarlijks aangezuiverd.

Art. 155.§ 1. De financiële rekening mag voor de terugbetaling van het geleende kapitaal en de daarmee verbonden debetintresten in het kader van het kasbeheer op korte termijn ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan. § 2. De rekening voor orde 8CB008004 mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde debetintresten en de kosten van vervroegde terugbetaling over maximaal één jaar. § 3. De verschuldigde debetintresten van de korte termijnontleningen en de kosten van vervroegde terugbetaling worden aangerekend op de rekening voor orde 8CB008004 en jaarlijks aangezuiverd.

Art. 156.§ 1. Voor de beleggingen van tijdelijke kasoverschotten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest mag de financiële rekening ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest. § 2. De beleggingen van tijdelijke kasoverschotten worden aangerekend op de thesaurierekening 7CB001081en aangezuiverd op de vervaldag van de respectieve beleggingen. § 3. De thesaurierekening 7CB001081 en de financiële rekening mogen een negatief saldo vertonen voor het bedrag en voor de looptijd van de beleggingen. § 4. De meerwaarde m.b.t. de beleggingen worden aangerekend op thesaurierekening 7CB001080 om van daaruit naar de financiële hulprekening van Financiën en Begroting te storten en aan te rekenen op het desbetreffende artikel van de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 157.§ 1. Voor de beleggingen van tijdelijke kasoverschotten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan, mag de financiële rekening ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan. § 2. De beleggingen van tijdelijke kasoverschotten worden aangerekend op de rekening voor orde 8CB008001 en aangezuiverd op de vervaldag van de respectieve beleggingen. § 3. De rekening voor orde 8CB008001 mag een negatief saldo vertonen ten belope van en voor de looptijd van de beleggingen. § 4. De meerwaarde m.b.t. de beleggingen worden aangerekend op thesaurierekening 8CB008002 om daaruit eventueel te storten aan de VOI's, IVA's of EVA's.

Art. 158.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan op de onderstaande thesaurierekeningen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De thesaurierekeningen mogen een negatief saldo vertonen. § 3. De thesaurierekening 7CB001076 wordt jaarlijks budgettair aangezuiverd. § 4. Voor de onderstaande thesaurierekeningen wordt de debettoestand beperkt tot : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 159.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan wanneer de verrichtingen inzake het financieel beheer van de Vlaamse Gemeenschap een debettoestand veroorzaken. § 2. De creditintresten; na inhouding van de roerende voorheffing, en de debetintresten op de zichtrekening van de Vlaamse Gemeenschap bij de kassier mogen maandelijks worden gesaldeerd. § 3. De excedenten van de ontvangsten op de uitgaven worden overgeschreven naar de algemene middelenbegroting. § 4. De excedenten van de uitgaven op de ontvangsten worden aangerekend op de thesaurierekening 7CB001083 en jaarlijks aangezuiverd door een overeenkomstige vermindering van de creditintresten bedoeld in § 3 of uit de algemene uitgavenbegroting. § 5. De thesaurierekening mag een debetsaldo vertonen.

Art. 160.§ 1. Thesaurievoorschotten mogen worden verleend wanneer de operaties in verband met de betaling van de controleorganen bij de openbare instellingen een debettoestand van de financiële rekening veroorzaken. § 2. Als de betrokken instellingen de gevraagde pro-visies niet storten wordt een corresponderend deel van het dotatiebedrag ambtshalve ingehouden voor aanzuivering van de gedebiteerde orderekening 8CB008738. § 3. Deze debetpositie op de orderekening mag maximaal 25.000 euro bedragen.

Art. 161.In toepassing van de bepalingen voorzien in artikel 5.2 onder van de verordening EG nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt de Vlaamse Regering er toe gemachtigd voorschotten toe te staan tot een maximum bedrag van 280.000.000 euro ter dekking van de uitgaven uit hoofde van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in functie van de behoeften van de tot uitbetaling van deze uitgaven gemachtigde diensten en organen en van de maandelijks door de Commissie van de EG, na de boeking van de met deze financiële middelen gedane uitgaven, gestorte voorschotten.

De orderekening 8KC008508 waarop de bovenvermelde uitgaven en ontvangsten worden verricht mag een negatief saldo vertonen ten belope van 280.000.000 euro. De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 162.De Schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de orderekening « Quotumfonds » een debetpositie veroorzaken.

De orderekening 8KC008344 mag een debetsaldo veroorzaken ten belope van maximaal 250.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 163.De Schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot orderekening « EG-middelen betreffende verordening 2792/99 » een debetpositie veroorzaken.

De orderekening 8KC008329 mag een debetsaldo veroorzaken van 4.500.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 164.§ 1. De creditintresten en de debetintresten op de zichtrekening van de Vlaamse Openbare Instellingen bij de kassier mogen maandelijks worden gesaldeerd. § 2. De excedenten van de creditintresten worden gebruikt voor de uitbetaling van de bijkomende « dotatie naar aanleiding van het goed financieel beheer van de Vlaamse Openbare Instellingen » bedoeld bij basisallocatie CG4102B; het niet gebruikte saldo wordt overgeschreven naar het toepasselijke artikel van de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. § 3. De excedenten van de debetintresten worden aangezuiverd op de orderekening 8CB008004 en jaarlijks aangezuiverd door een overeenkomstige vermindering van de creditintresten bedoeld in § 2 van dit artikel of uit de algemene uitgavenbegroting. § 4. De orderekening 8CB008004 mag een debetsaldo vertonen ten belope van maximaal 10% van het bedrag van de dotaties ingeschreven in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 165.De Schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de orderekening « Europese middelen - Leader » een debetpositie veroorzaken.

De orderekening 8KC008328 mag een debetsaldo vertonen ten belope van maximaal 300.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 166.De orderekening 8CB008203 voor de gemeenten en de orderekening 8CB008202 voor de provincies, waarop de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en provincies worden vooraf aangerekend, mogen een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde voorschotten. De orderekeningen worden aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten van de opcentiemen.

Art. 167.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan voor de verrichtingen inzake het financieel beheer van de exploitatierekening van de waarborgen verleend in het kader van de waarborgverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen. Deze voorschotten worden aangerekend op de thesaurierekening 7CB001041. § 2. De thesaurierekening 7CB001041 mag een debetsaldo van ten hoogste 3.751.000 euro op jaarbasis vertonen. § 3. Het dagelijks beheer van deze waarborgen wordt uitgevoerd door de nv Waarborgbeheer en gebeurt op afzonderlijke financiële rekeningen.

Deze rekeningen worden dagelijks gesaldeerd. § 4. Het Rekenhof kan te allen tijde en ter plaatse controle uitoefenen op de financiële rekeningen geopend bij de nv Waarborgbeheer. § 5. De thesaurierekening wordt jaarlijks aangezuiverd via een aanrekening op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap of desgevallend via doorstorting vanuit andere financieringsbronnen.

Art. 168.§ 1. Voor derdenbeslag op goederen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt een thesaurierekening 7C001042 geopend. § 2. Het bedrag van het derdenbeslag zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 169.§ 1. Voor de werking van de Media Desk en Cultuur Contactpunt Vlaanderen, welke beide gecofinancierd worden door Europese Gemeenschap, kan de orderekening 8HB008301 (Europees Cultureel Steunprogramma), gedebiteerd worden voor uitgaven kaderend in hun functionele uitvoering en met name ook voor de loonkost. § 2. De orderekening 8HB008301, wordt aangezuiverd door zowel de Europese Gemeenschap, voor het bedrag van 60.000 euro voor de Media Desk en voor het bedrag van 16.000,00 euro voor het Cultuur Contactpunt Vlaanderen, als de Vlaamse Gemeenschap voor 60.000 euro, aangerekend op de algemene uitgavenbegroting op basisallocatie HC1202B (Allerhande uitgaven Media Desk). § 3. De orderekening 8HB008301 mag jaaroverschrijdend, een negatief saldo vertonen van maximaal 60.000 euro.

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET BEGROTINGSJAAR 2007

Art. 170.§ 1. Artikel 160 van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 26/02/2007 numac 2007035257 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037071 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007, wordt als onderstaand aangepast : « In toepassing van de bepalingen voorzien in artikel 5.2 onder van de verordening EG nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt de Vlaamse Regering er toe gemachtigd voorschotten toe te staan tot een maximum bedrag van 280.000.000 euro ter dekking van de uitgaven uit hoofde van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in functie van de behoeften van de tot uitbetaling van deze uitgaven gemachtigde diensten en organen en van de maandelijks door de Commissie van de EG, na de boeking van de met deze financiële middelen gedane uitgaven, gestorte voorschotten.

Zowel de orderekening 8KC008508 als de financiële rekening 091-2225021-64 waarop de bovenvermelde uitgaven en ontvangsten worden verricht mogen een negatief saldo vertonen ten belope van het bedrag van 280.000.000 euro. De orderekening en de financiële rekening worden aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten. » § 2. Deze bepaling heeft uitwerking met ingang vanaf 1 december 2007.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering, M. KEULEN Voor de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, afwezig, de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VAN ACKERE De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, P. CEYSENS _______ Nota's (1) Zitting 2006-2007 Stuk.- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : 12-A - Nr. 1.

Zitting 2007-2008 Stukken - Ontwerp van decreet 15 - Nr. 1 + Bijlagen. - Amendementen 15 - Nrs. 2 tot 5. - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 15 - Nrs. 6-A tot 6-L. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 15 - Nr. 7 + Bijlagen. - Amendement 15 - Nr. 8. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 15 - Nr. 9. - Algemene toelichting 13 - Nr. 1-A. - Toelichting per programma 13 - Nr. 1-B. - Verslag van het Rekenhof 16 - Nr. 1.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 18 en 19 december 2007.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Raadpleging van bl. 64010 tot 64084 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 64085 tot 64186 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 64187 tot 64286 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 64287 tot 64386 Beeld van de publicatie deel 4 Raadpleging van bl. 64387 tot 64426 Beeld van de publicatie deel 5 Raadpleging van bl. 64427 tot 64486 Beeld van de publicatie deel 6 Raadpleging van bl. 64487 tot 64586 Beeld van de publicatie deel 7 Raadpleging van bl. 64587 tot 64686 Beeld van de publicatie deel 8 Raadpleging van bl. 64687 tot 64780 Beeld van de publicatie deel 9

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^