Document van 22 april 2005
gepubliceerd op 24 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022375
pub.
24/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid


Het Beheerscomité, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, §1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 8 maart 2005;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 8 april 2005;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in zitting van 18 maart 2005, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt vastgesteld als volgt : A. Administratief personeel Mandaatfuncties Administrateur-generaal . . . . . 1 Adjunct-administrateur-generaal . . . . . 1 Niveau A Klasse 5 Adviseur-generaal . . . . . 6 Klasse 4 Adviseur-generaal . . . . . 4 Klasse 3 Adviseur . . . . . 24 Klasse 2 Adviseur van de sociale zekerheid of adjunct-adviseur van de sociale zekerheid (VL) . . . . . 8 Klasse 2 Actuaris . . . . . 1 Klasse 2/Klass 1 Attaché . . . . . 186 Niveau B Administratief deskundige . . . . . 13 Technisch deskundige . . . . . 178 ICT-deskundige . . . . . 6 Niveau C Administratief assistent . . . . . 804 Technisch assistent . . . . . 1 Niveau D Administratief medewerker . . . . . 185 B. Meester-, vak- en dienstpersoneel Niveau D Technisch medewerker . . . . . 12

Art. 2.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 worden onderverdeeld als volgt : A. Administratief personeel 122 betrekkingen van administratief assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22B. 43 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA2. 49 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA3. 19 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA4. 1 betrekking van technisch medewerker kan bezoldigd worden in de weddenschaal DT3. 1 betrekking van technisch medewerker kan bezoldigd worden in de weddenschaal DT4 of DT5.

Art. 3.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in wedenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 4.De aanwervingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden met inachtname van de budgetaire mogelijkheden. Deze zullen het voorwerp uitmaken van trimestriële boordtabellen die ter beschikking gesteld worden van de Regeringscommissarissen en geraadpleegd kunnen worden.

Art. 5.Het besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 24 september 2004 wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 22 april 2005.

Brussel, 22 april 2005.

De Voorzitter van het Beheerscomité, J.-M. CLOSE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^