Document van 23 mei 2011
gepubliceerd op 09 juni 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 b

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014108
pub.
09/06/2011
prom.
23/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002012312 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002014062 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op sluiten inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiers-schepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, de artikelen 3 en 4, gewijzigd bij de weten van 3 mei 1999 en 22 januari 2007, artikel 5, § 2, en artikel 9;

Gelet op de wet van 20 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België sluiten ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, artikel 43, 1°, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002012312 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002014062 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op sluiten inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 november 2010;

Gelet op advies 49.425/4 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002012312 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002014062 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op sluiten inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 oktober 2004 en 7 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht; a) in de eerste zin worden de woorden « Voor de toepassing van dit besluit ter omzetting van Richtlijn 98/18/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen, gewijzigd bij Richtlijn 2002/25/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 maart 2002, bij Richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 november 2002, bij Richtlijn 2003/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 en bij Richtlijn 2003/75/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 2003, » vervangen door de woorden « Voor de toepassing van dit besluit ter omzetting van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake veiligheidsvoorschriften en B normen voor passagiersschepen, gewijzigd bij Richtlijn 2010/36/EU van de Europese Commissie van 1 juni 2010, »; b) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt : « 3° « HSC Code » : de « Internationale code voor de veiligheid van hogesnelheidsvaartuigen », als goedgekeurd door de Maritieme Veiligheidscommissie van de IMO bij Resolutie MSC.36 (63) van 20 mei 1994, of de « Internationale code voor de veiligheid van hogesnelheidsvaartuigen », (HSC code van 2000), zoals vastgesteld in IMO-resolu-tie MSC.97 (73) van december 2000, in de versie die van kracht is; »; c) in de bepaling onder 8° worden de woorden « hun maximumsnelheid als gedefinieerd in paragraaf 1.4.30 van de HSC Code lager ligt dan 20 knopen; » vervangen door de woorden « hun maximumsnelheid als gedefinieerd in voorschrift 1.4.30 van de HSC Code van 1994 en voorschrift 1.4.37 van de HSC code van 2000 is minder dan 20 knopen; ».

Art. 2.In artikel 2, § 2, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden « met ander materiaal dan staal of gelijkwaardig materiaal gebouwde schepen die niet onder de normen voor hogesnelheidsvaartuigen (resolutie MSC 36 (63)) of dynamisch ondersteunde vaartuigen (resolutie A.373 (X)) vallen, » vervangen door de woorden « met ander materiaal dan staal of gelijkwaardig materiaal gebouwde vaartuigen die niet onder de normen voor hogesnelheidsvaartuigen (Resolutie MSC 36 (63) of MSC.97 (73)) of dynamisch ondersteunde vaartuigen (Resolutie A.373 (X)) vallen, ».

Art. 3.In artikel 3 van het hetzelfde besluit wordt het tweede lid als volgt vervangen : « Voor hogesnelheidspassagiersvaartuigen zijn de in hoofdstuk 1, (1.4.10) en (1.4.11), van de HSC Code van 1994 of de in hoofdstuk 1, (1.4.12) en (1.4.13), van de HSC Code van 2000 omschreven categorieën van toepassing. »

Art. 4.In artikel 5 van het hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 oktober 2004 en 7 februari 2006, worden de volgende wijzingen aangebracht : a) in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : « 3° de bepalingen inzake navigatiemiddelen aan boord van schepen van hoofdstuk V, voorschriften 17, 18, 19, 20 en 21 van het SOLAS-Verdrag van 1974, als van kracht, zijn van toepassing.Navigatiemiddelen aan boord van schepen, als vermeld in bijlage A.1 van Richtlijn 96/98/EG, die voldoen aan de bepalingen van genoemde Richtlijn, worden geacht in overeenstemming te zijn met de typegoedkeuringseisen van hoofdstuk V, voorschrift 18.1, van het SOLAS-Verdrag van 1974. » b) in paragraaf 4 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : « 1° hogesnelheidspassagiersvaartuigen die op of na 1 januari 1996 zijn gebouwd of ingrijpende reparaties, verbouwingen of wijzigingen hebben ondergaan, dienen te voldoen aan de eisen van voorschrift X/2 en X/3 van het SOLAS-Verdrag van 1974, tenzij : - de kiel van die vaartuigen niet later dan juni 1998 is gelegd of de bouw zich op dat ogenblik in een vergelijkbaar stadium bevond, en - het vaartuig niet later dan december 1998 is opgeleverd en in de vaart gebracht, en - het vaartuig volledig voldoet aan de eisen van de DSC-code;».

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004022915 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de financiering van eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 42 bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 26/10/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004011508 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie sluiten, wordt paragraaf 5 vervangen als volgt : « § 5. De relevante procedures en richtsnoeren voor onderzoeken met betrekking tot het veiligheidscertificaat voor passagiersschepen, die beschreven staan in Resolutie A.997 (25) « Survey guidelines under the harmonized system of survey and certification, 2007 », als gewijzigd, of procedures met hetzelfde doel, dienen te worden gevolgd. »

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt de bijlage I, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003014057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 betreffende vervoerbare drukapparatuur sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004022915 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de financiering van eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 42 bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 26/10/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004011508 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie sluiten, vervangen door de bijlage I bij dit besluit.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt de bijlage II, vervangen door de bijlage II bij dit besluit.

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt de bijlage IV, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht van de personeelsleden en van de goederen, rechten en plichten van het Afrika Studie- en Documentatiecentrum en van het Afrika Instituut (AI) naar het Koninklijk Museum voor Midde type koninklijk besluit prom. 07/02/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006009039 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep sluiten, vervangen door de bijlage III bij dit besluit.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De Minister bevoegd voor de Scheepvaart is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Raadpleging van bl. 33466 tot 33564 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 33565 tot 33664 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 33665 tot 33764 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 33765 tot 33864 Beeld van de publicatie deel 4 Raadpleging van bl. 33865 tot 33902 Beeld van de publicatie deel 5

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^