Document van 25 augustus 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031585
pub.
09/09/2016
prom.
25/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031585

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


25 AUGUSTUS 2016. - Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)


Er is een betrekking van Attaché (m/v/x) (rang A1 of A2) behorend tot het Franstalige taalkader vacant voor de opvolging van juridische beslissingen.

De betrekking is in te vullen via externe mobiliteit op grond van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze betrekking is exclusief voorbehouden aan ambtenaren die houder zijn van een master- of licentiaatsdiploma.

De functiebeschrijving van deze betrekking is beschikbaar bij de dienst Human Resources van de DBDMH (zie verder voor de contactgegevens).

Voor overheveling via externe mobiliteit komen alleen de ambtenaren in aanmerking die in dienstactiviteit zijn, minstens twee jaar graadanciënniteit bezitten en die bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding « gunstig ».

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur aangetekend in te dienen bij de heer J. BAERT, directeur HRM bij de DBDMH, Helihavenlaan 15, 1000 Brussel, binnen een termijn van 20 werkdagen die ingaat op de eerste werkdag na de bekendmaking van deze oproep in het Belgische Staatsblad (de poststempel geldt als bewijs).

In de kandidatuur moeten verplicht de naam, voornamen, benoemingsdatum, administratieve toestand en de precieze gegevens van de administratie waaruit de kandidaat afkomstig is worden vermeld. Er dient een gedetailleerd curriculum vitae bijgevoegd te worden alsook een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van het meest recente benoemingsbesluit.

De kandidaten die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^