Document van 27 juni 2016
gepubliceerd op 25 oktober 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gemeenschappelijke Verklaring over de ziekenhuisnoodplanning

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024216
pub.
25/10/2016
prom.
27/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024216

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


27 JUNI 2016. - Gemeenschappelijke Verklaring over de ziekenhuisnoodplanning


Gelet op de respectievelijke bevoegdheden waarover de Federale Staat en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de Gemeenschappen/ Gewesten genoemd, op het vlak van het gezondheidsbeleid beschikken, Gelet op het Koninklijk besluit van 23 oktober 1964Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/1964 pub. 21/01/2009 numac 2008001066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, meer bepaald bijlage A, III, 14°, Gelet op het Koninklijk besluit van 17 oktober 1991 en omzendbrief van 4 november 1993, Gelet op het Koninklijk besluit van 16 februari 2006 en de Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006, Gelet op de Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, Overwegende dat de ziekenhuisnoodplannen integraal tot de uitbatingsvoorwaarden van het ziekenhuis behoren en dat ze goedgekeurd worden door de gouverneur van de provincie(1) na controle door de gemeenschappen en na advies van de gezondheidsinspecteur van de federale overheidsdienst volksgezondheid, Overwegende dat in het kader van de zesde Staatshervorming nieuwe bevoegdheden inzake Volksgezondheid naar de deelstaten werden overgedragen, Overwegende dat bepaalde materies betreffende het gezondheidsbeleid onder de bevoegdheid van de federale overheid zijn blijven ressorteren, Overwegende dat rampenmanagement een multidisciplinaire aanpak vergt van de verschillende disciplines onder leiding van de burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken afhankelijk van respectievelijk de gemeentelijke, provinciale fase en de federale fase, wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1.§ 1 Deze Gemeenschappelijke Verklaring vormt de basis voor de samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid in het kader van een optimale opmaak, actualisatie, validatie, en implementatie van het ziekenhuisnoodplan. § 2 Er zijn richtlijnen en afstemming nodig tussen de verschillende beleidsniveaus, onder meer en in het bijzonder wat betreft de communicatie naar de ziekenhuizen over de ziekenhuisnoodplanning, omdat de ziekenhuisnoodplannen vereist zijn.

Art. 2.§ 1 Rampenmanagement vergt een coördinatie tussen de verschillende disciplines waarnaar in de artikels 10 tot 14 van het Koninklijk besluit van 16 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 25/02/2016 numac 2016003076 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009071 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, d type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009072 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de sluiten wordt verwezen. § 2 Ieder ziekenhuis moet beschikken over een actieplan om het hoofd te bieden aan grote ongevallen binnen het ziekenhuis én ongevallen buiten het ziekenhuis: "ziekenhuisnoodplan". § 3 1. Het doel van het ziekenhuisnoodplan is het oprichten van een medische en paramedische infrastructuur om het hoofd te bieden aan een toestroom van getroffenen. Deze moeten op een efficiënte manier kunnen worden opgevangen zonder dat de zorg voor de reeds opgenomen patiënten in het gedrang komt.

Het ziekenhuisnoodplan dient dus om de opvangcapaciteit van het ziekenhuis snel te kunnen opdrijven en de ziekenhuisorganisatie zo snel als mogelijk te transformeren van de dagdagelijkse hulpverlening naar een dringende noodhulpverlening indien het aantal toegekomen getroffenen de middelen voor een één-op-één-hulpverlening, overschrijdt.

Het ziekenhuisnoodplan wordt bijgevolg uitgewerkt om het monodisciplinaire plan van Discipline 2 - de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening - te ondersteunen zonder dat het er deel van uitmaakt. 2. Het ziekenhuisnoodplan voorziet in procedures en scenario's voor isolatie, relocatie, receptie en evacuatie en omvat het geheel van mensen, houdingen, procedures, voorzieningen en middelen dat: o op een continue basis de risico's probeert te beperken o een tijdelijke organisatiestructuur opstart, gebaseerd op permanente functies, met als doel de noodsituatie zo vlug mogelijk te beheersen. Het ziekenhuisnoodplan voorziet in de materiële en organisatorische noodmaatregelen om: o zelf op de campus tussen te komen en het hoofd te bieden aan een noodsituatie door zoveel mogelijk de nefaste gevolgen te beperken.

Deze noodsituatie kan zich binnen én buiten het ziekenhuis voordoen. o de interventie van externe overheden en diensten toe te staan indien de gebeurtenis of noodsituatie effecten buiten de site heeft. § 4 Ongevallen binnen het ziekenhuis kunnen zijn: brand, stroompanne, chemisch ongeval, ziekenhuisbacterie, etc.

Ongevallen buiten het ziekenhuis kunnen zijn: chemisch ongeval in een nabijgelegen Seveso-bedrijf (bedrijf met een bijzonder risico), kettingbotsing, overstromingen, terroristische aanslagen, pandemie, etc. § 5 De hoofdarts is verantwoordelijk voor het ziekenhuisnoodplan. Het permanent comité is belast met het opstellen, actualiseren en valideren van het ziekenhuisnoodplan. De coördinatie- en commandocel (CCC) wordt geactiveerd wanneer het ziekenhuisnoodplan is afgekondigd.

De cel coördineert de operaties (logistiek en personeel) en communiceert met het gemeentelijk, provinciaal en/ of federaal coördinatiecomité, staat in voor de contacten met de media en zorgt voor de opvang van de familie van de opgenomen getroffenen. § 6 Het ziekenhuisnoodplan dient bekend zijn bij het ziekenhuispersoneel en intern, monodisciplinair en multidisciplinair te worden geoefend. Het dient op regelmatige basis worden aangepast aan de veranderende omgeving en te worden ingebed in de gemeentelijke en provinciale noodplanning.

Art. 3.Een bevraging aan de ziekenhuizen die door FOD Volksgezondheid in 2013 uitgevoerd werd, heeft onder andere, aangetoond dat de ziekenhuizen nood hebben aan ondersteunende tools : 1. een website voor uitwisseling en informatie;2. een bijeenkomst voor uitwisseling van ervaringen en formulering van adviezen aan de overheid;3. een uniform model van ziekenhuisnoodplan en goedkeuringsprocedure;4. een draaiboek om te oefenen en 5.voorbeelden van plannen voor specifieke risico's (stroompanne, IT-crash, etc).

Art. 4.§ 1 Om aan deze noden te beantwoorden, werden een aantal werkgroepen opgericht in juli 2014: 1. `wetgeving' voor een beschrijving van de conclusies van de revisie van de wetgeving;2. `model van ziekenhuisnoodplan en goedkeuringsprocedure én specifieke risico's' voor een template van ziekenhuisrampenplan dat aan de ziekenhuizen kan gestuurd worden opdat ze het per rubriek kunnen invullen voor hun ziekenhuis.3. `draaiboek om te oefenen' voor een tool om te leren over het ziekenhuisnoodplan en een tool om rampoefeningen te organiseren voor het testen en perfectioneren van hun ziekenhuisnoodplan en 4.`uitwisseling van informatie en ervaringen en bijeenkomst' voor een voorstel van een website en een forum voor de ziekenhuizen en een logo voor het ziekenhuisnoodplan. § 2 Het finale doel van deze werkgroepen, is om de terminologie en de inhoud van de ziekenhuisnoodplannen te harmoniseren en om de goedkeuringsprocedure door lokale overheden te faciliteren.

Er wordt maximaal rekening gehouden met de andere projecten in ontwikkeling binnen de noodplanning, én die een impact hebben op de resultaten van deze werkgroepen. Zo worden de ontwikkelingen van het "Incident Crisis Management Systeem (ICMS)" en van een uniform registratiesysteem van de slachtoffers, meegenomen in de werkzaamheden opdat de resultaten van de werkgroepen congruent en coherent zijn met andere relevante, lopende projecten. Het ICMS is een informaticaplatform voor het beheer van collectieve noodsituaties. Dit veiligheidsplatform omvat een centrale databank waar alle gegevens - cruciaal voor de rampenbeheersing - online bijgehouden worden. Deze centrale databank zorgt voor de automatische generatie van de provinciale en gemeentelijke algemene nood- en interventieplannen en de bijzondere nood- en interventieplannen.

Idealiter omvat dit veiligheidsplatform, een template voor registratie rampoefening dat elk jaar online dient ingevuld te worden door de ziekenhuizen. § 3 De werkgroepen werden samengesteld uit experten van het werkveld, een vertegenwoordiging van de gemeenschappen en gewesten en van de federale diensten noodplanning van de gouverneurs. De werkgroepen worden aangestuurd door een stuurgroep die het project coördineert en de beslissingen neemt die vereist zijn om de werkzaamheden van de werkgroepen op elkaar af te stemmen en eventuele knelpunten op te lossen.

Art. 5.§ 1. We willen de samenwerking met betrekking tot de ziekenhuisnoodplanning en de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen, bestendigen en verder te kunnen zetten ondanks de bevoegdheidsoverdracht ten gevolge van de 6 de Staatshervorming. We beogen ook een samenwerking tussen de verschillende overheden voor het aanbieden, ter beschikking stellen, evalueren en optimaliseren van de tools en hulmiddelen voor de ziekenhuizen, die de verschillende werkgroepen gegenereerd hebben. § 2. De Federale Overheden, de Gemeenschappen en Gewesten, verbinden er zich toe om overleg over de ziekenhuisnoodplanning op te starten en een protocolakkoord op te stellen dat zal voorgelegd worden op een volgende vergadering van de Interministeriële Conferentie. § 3. De Risk Management Group zal domeinen definiëren waarin afstemming noodzakelijk is en voorstellen doen die tot een eventuele aanpassing van de wetgeving kunnen leiden.

Aldus gesloten te Brussel op 27 juni 2016.

Voor de Federale Staat, Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Pour la Région wallonne, Maxime Prévot, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Pour la Communauté française, Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l'Enfance Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, Didier Gosuin Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), chargé de la Politique de la Santé, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, du Patrimoine et des Relations extérieures Guy Vanhengel, Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid Pour le collège de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale, Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Cécile Jodogne, Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé, Für die Deutschsprachige Gemeinschaft, Pour la Communauté germanophone, Antonios Antoniadis, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales _______ Nota (1) In Brussel, zijn de bevoegdheden van de ex-Gouverneur overgenomen door de Brusselse Agglomeratie


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^